Համարը 
N 238-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2022.06.13-2022.06.26 Պաշտոնական հրապարակման օրը 21.06.2022
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կադաստրի կոմիտեի ղեկավար
Ընդունման ամսաթիվը 
20.06.2022
Ստորագրող մարմինը 
Կադաստրի կոմիտեի ղեկավար
Ստորագրման ամսաթիվը 
20.06.2022
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.07.2022
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՄՈՒՏՔԱԳՐՎՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԱԴԱՍՏՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

 

20 հունիսի 2022 թվականի
ք. Երևան

N 238-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՄՈՒՏՔԱԳՐՎՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 Ղեկավարվելով «Գնահատման գործունեության մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածի 4-րդ մասի պահանջներով՝

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

 

 1. Սահմանել գնահատման հաշվետվությունների հաշվառման ծրագրի վարման կարգը և մուտքագրվող տվյալների ցանկը՝ համաձայն հավելվածի:

 2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հուլիսի 1-ից:

 

Ս. Թովմասյան

 

Հավելված

ՀՀ Կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի

2022 թվականի հունիսի 20-ի

N 238-Ն հրամանի

 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳ ԵՎ ՄՈՒՏՔԱԳՐՎՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

 

1. Սույն հավելվածով (այսուհետ՝ հավելված) կարգավորվում են «Գնահատման գործունեության մասին» օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-րդ կետով սահմանված գնահատման հաշվետվությունների հաշվառման ծրագրի (այսուհետ՝ Հաշվառման ծրագիր) վարման հետ կապված հարաբերությունները և սահմանվում են Հաշվառման ծրագիր մուտքագրվող տվյալների ցանկը:

2. Օրենքի 9-րդ հոդվածով սահմանված գնահատման պարտադիր դեպքերում անշարժ գույքի գնահատման հաշվետվությունների վերաբերյալ տեղեկությունները մուտքագրվում են Կադաստրի կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) www.e-cadastre.am (այսուհետ՝ կայքէջ) կայքէջի էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման հարթակի «Գնահատողների առցանց գրասենյակ» բաժնում:

3. Հաշվառման ծրագրում անշարժ գույքի գնահատման հաշվետվությունների վերաբերյալ տեղեկությունների մուտքագրման իրավունք ունի Օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով սահմանված գնահատողը (այսուհետ՝ գնահատող), եթե նա Օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան, Օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով սահմանված գնահատման կազմակերպության հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրի հիման վրա կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր իրականացնում է գնահատման գործունեություն:

4. Գնահատման կազմակերպության ղեկավարը իրավունք ունի մուտք գործել «Գնահատողների առցանց գրասենյակ»:

5. Սույն հավելվածի 3-րդ և 4-րդ կետերում նշված անձինք «Գնահատողների առցանց գրասենյակ» մուտք են գործում Օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան Կոմիտեի կողմից տրամադրված մուտքանունով և գաղտնաբառով: Ընդ որում մուտքանունը և գաղտնաբառը տրվում է Կոմիտեի ղեկավարի 2022 թվականի հունիսի 10-ի «Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին հաշվառելու մասին դիմումները և կից փաստաթղթերը էլեկտրոնային եղանակով ներկայացման կարգը, գնահատողի հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրի վերաբերյալ տեղեկանքի ձևը սահմանելու մասին» N 224-Ն հրամանով հաստատված կարգի 6-8-րդ կետերով սահմանված կարգով և դեպքերում:

6. Սույն հավելվածի 5-րդ կետի 2-րդ նախադասությամբ սահմանված կարգով մուտքանուն և գաղտնաբառ տրամադրված չլինելու դեպքում դրանք գնահատողին և գնահատման կազմակերպության ղեկավարին տրամադրվում են կայքէջում Կոմիտեի ղեկավարի 2022 թվականի հունիսի 10-ի «Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին հաշվառելու մասին դիմումները և կից փաստաթղթերը էլեկտրոնային եղանակով ներկայացման կարգը, գնահատողի հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրի վերաբերյալ տեղեկանքի ձևը սահմանելու մասին» N 224-Ն հրամանով հաստատված կարգի պահանջներին համապատասխան:

7. Գնահատողն Օրենքի 16-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ ենթակետի համաձայն պարտավոր է Հաշվառման ծրագրում մուտքագրել Օրենքի 9-րդ հոդվածով սահմանված գնահատման պարտադիր դեպքերում կազմված անշարժ գույքի գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ հետևյալ տվյալների ցանկը.

1) գնահատողի անունը, ազգանունը, հայրանունը,

2) գնահատման որակավորման վկայականի համարը և ամսաթիվը,

3) գնահատման կազմակերպության անվանումը և կազմակերպաիրավական ձևը,

4) անշարժ գույքի հասցեն,

5) իրավունքների պետական գրանցման վկայականի համարը,

6) անշարժ գույքի ծածկագիրը,

7) հողամասի նկատմամբ իրավունքի տեսակը,

8) հողամասի նպատակային նշանակությունը,

9) հողամասի գործառնական նշանակությունը,

10) հողամասի մակերեսը,

11) շինությունների նկատմամբ իրավունքի տեսակը,

12) շինությունների նպատակային նշանակությունը,

13) շինությունների գործառնական նշանակությունը,

14) շինությունների ընդհանուր մակերեսը,

15) գնահատման նպատակը (արժեքի տեսակը),

16) գնահատման պարտադիր դեպքը,

17) գնահատված արժեքը,

18) ժամանակահատվածը (լրացվում է«վարձավճարի շուկայական արժեք» դաշտը ընտրելուց հետո՝ օրեկան, ամսական, եռամսյակային, կիսամյակային, տարեկան),

19) գնահատման ամսաթիվը,

20) գնահատման պատվիրատու,

21) շահառու:

8. Սույն հավելվածի 7-րդ կետում նշված հաշվետվության վերաբերյալ տվյալները մուտքագրելուց հետո գնահատողը պահպանում է դրանք, որից հետո գնահատման կազմակերպության ղեկավարը իր մուտքանունով և գաղտնաբառով մուտք է գործում համակարգ և հաստատում է գնահատողի մուտքագրած տվյալները:

9. Սույն հավելվածի 8-րդ կետով սահմանված կարգով գնահատողի մուտքագրած տվյալները հաստատելուց հետո ինքնաշխատ ձևավորվում է ամփոփաթերթ և Օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասին համապատասխան հաշվետվությունը նույնականացնող անհատական ծածկագիր, որը Գնահատողն Օրենքի 16-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ ենթակետի պահանջի համաձայն պարտավոր է արտացոլել գնահատման հաշվետվության բոլոր էջերի աջ ներքևի անկյունում:

10. Սույն հավելվածի 9-րդ կետով սահմանված ամփոփաթերթի որոնման և դիտման իրավունք ունեն՝

1) գնահատողները (իրենց մասով),

2) գնահատման կազմակերպության ղեկավարը (Կազմակերպության գնահատողների մասով),

3) հաշվետվությունը նույնականացնող անհատական ծածկագիրն ունեցող անձը (այդ հաշվետվության մասով),

4) Կոմիտեի համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանման աշխատակիցը (այսուհետ՝ ծրագրի համակարգող) մուտքագրված բոլոր հաշվետվությունների մասով:

11. Գնահատողի մուտքագրած գնահատված արժեքն ինքնաշխատ համեմատվում է Հայաստանի անշարժ գույքի տեղեկատվական հարթակում (ԱՐՓԻՍ (ARPIS)) առկա անշարժ գույքի շուկայական արժեքին մոտարկված կադաստրային արժեքի և փաստացի գրանցված առուվաճառքի, գրավադրման և վարձակալության (վարձավճար) պայմանագրային գնի հետ:

12. Սույն հավելվածի 7-րդ կետի 17-րդ ենթակետում և 11-րդ կետում նշված արժեքների միջև 30 և ավելի տոկոս տարբերության դեպքում ծրագրի համակարգողը ծանուցվում է առկա տարբերության մասին:

13. Հավելվածի 12-րդ կետում նշված տարբերության առկայության դեպքում ծրագրի համակարգողը այդ մասին ծանուցում է Կոմիտեի համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանմանը, որը սույն հավելվածի 7-րդ կետի 17-րդ ենթակետում նշված արժեքի և փաստացի գրանցված առուվաճառքի, գրավադրման և վարձակալության (վարձավճար) պայմանագրային գնի միջև սույն հավելվածի 12-րդ կետում նշված չափի տարբերության բոլոր դեպքերում, իսկ անշարժ գույքի շուկայական արժեքին մոտարկված կադաստրային արժեքի դեպքում՝ ընտրանքային, Կառավարության 2022 թվականի հունիսի 17-ի «Գնահատման հաշվետվությունների ուսումնասիրությունների իրականացման կարգը և դեպքերը սահմանելու մասին» N 877-Ն որոշմանը համապատասխան, Կոմիտեի նախաձեռնությամբ գնահատման հաշվետվությունների ուսումնասիրության զեկուցագիր է ներկայացնում Կոմիտեի ղեկավարին:

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 21 հունիսի 2022 թվական: