Համարը 
N 26-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2022.10.31-2022.11.13 Պաշտոնական հրապարակման օրը 09.11.2022
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ
Ընդունման ամսաթիվը 
03.11.2022
Ստորագրող մարմինը 
Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
03.11.2022
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
10.11.2022
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Ծանուցում
Սույն հրամանի պահանջները չեն տարածվում մինչև սույն հրամանն ուժի մեջ մտնելն սկսված և դեռևս չավարտված քաղաքաշինական ծրագրերի (նախագծային և շինարարական) գնման գործընթացների, ինչպես նաև կնքված և գործող պայմանագրերի վրա:

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀՇՆ 12-01-2022 «ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐՄԵՐ» ՀՀ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 27-Ի N 01-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ՆԱԽԱԳԱՀ

 

03 նոյեմբերի 2022 թ.
ք. Երևան

  N 26-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀՀՇՆ 12-01-2022 «ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐՄԵՐ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 27-Ի N 01-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Քաղաքաշինության մասին» օրենքի 10.1-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 5.1-րդ կետը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝

 

1. Հաստատել ՀՀՇՆ 12-01-2022 «Նախագծային աշխատանքների տևողության նորմեր» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերը` համաձայն հավելվածի:

2. ՀՀՇՆ 12-01-2022 «Նախագծային աշխատանքների տևողության նորմեր» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերի պահանջները տարածվում են Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների, այդ թվում` վարկային, դրամաշնորհային միջոցների (եթե պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ), համայնքային բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվող քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների տևողության հաշվարկների վրա:

3. «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված` պատվիրատուների կողմից գնման պահանջի անհրաժեշտությունից ելնելով ձեռք բերվող նախագծային աշխատանքների տեխնիկական բնութագրի մշակման շրջանակներում նախագծման տևողության հաշվարկում թույլատրվում է կիրառել մինչև 25% նվազեցում:

4. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունվարի 27-ի «Տարբեր նշանակության օբյեկտների նախագծային աշխատանքների տևողության ժամանակավոր նորմերը հաստատելու մասին» N 01-Ն հրամանը:

5. Սույն հրամանի պահանջները չեն տարածվում մինչև սույն հրամանն ուժի մեջ մտնելն սկսված և դեռևս չավարտված քաղաքաշինական ծրագրերի (նախագծային և շինարարական) գնման գործընթացների, ինչպես նաև կնքված և գործող պայմանագրերի վրա:

6. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 Ա. ՂՈՒԼԱՐՅԱՆ

 

 

Հավելված

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի

2022 թվականի նոյեմբերի 3-ի

N 26-Ն հրամանի

 

ՀՀՇՆ 12-01-2022 «ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐՄԵՐ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐ

 

1. ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

 

1. ՀՀՇՆ 12-01-2022 «Նախագծային աշխատանքների տևողության նորմեր» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերը (այսուհետ՝ Նորմերը) կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքների և համայնքների գլխավոր հատակագծերի, տարածական պլանավորման փաստաթղթերի, բնակելի, հասարակական, արտադրական նշանակության շենքերի ու շինությունների, դրանց համալիրների շինարարության (այդ թվում՝ վերակառուցման, հիմնանորոգման, վերազինման) նախագծերի մշակման աշխատանքների տևողության միջին ժամկետների հաշվարկման համար:

2. Նորմերը չեն տարածվում պատմամշակութային օբյեկտների գեղարվեստական վերականգնողական, հիդրոտեխնիկական կառույցների նախագծային աշխատանքների վրա՝ պայմանավորված նախագծային առաջադրանքների ձևավորման փուլում հետազոտական, հետախուզական, կազմակերպական, ելակետային տվյալների հավաքագրման յուրահատկություններով:

3. Նորմերի կիրառումը սահմանում է նախագծային աշխատանքների կատարման օբյեկտիվ ժամկետներ՝ իրավական հիմք ստեղծելով նախագծի կատարման ժամկետների վերաբերյալ պատվիրատուի և կատարողի միջև ծագած տարաձայնությունների հաղթահարման համար:

 

2. ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՀՂՈՒՄՆԵՐ

 

4. Նորմերի մշակման ընթացքում օգտագործվել են հետևյալ իրավական ակտերը.

 

1)

ՀՀ կառավարության 2021 ապրիլի 15-ի N 600-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 15-ի «Շինությունների նպատակային նշանակության դասակարգման ցանկը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հունիսի 29-ի N 757-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին » N 600-Ն որոշում

2)

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19 ի N 596 Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 596-Ն որոշում

3)

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2008 թվականի փետրվարի 15-ի N 19-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2008 թվականի փետրվարի 15-ի «Քաղաքաշինական փաստաթղթերի (ծրագրային և ճարտարապետա-շինարարական) մշակման աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգը հաստատելու մասին»
N 19-Ն հրաման

4)

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի
29-ի N 1920-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29 «Հայաստանի Հանրապետության համայնքների (բնակավայրերի) գլխավոր հատակագծերի, համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի և բնակավայրերի տարածքների գոտևորման նախագծերի մշակման, փարձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման ու փոփոխման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 2-ի N 609-Ն, 2010 թվականի մարտի 4-ի N 208-Ն ու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի մայիսի 14-ի N 408 որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին » N 1920-Ն որոշում

5)

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 128-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 11-ի «Բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի և շինությունների նախագծային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 29-Ի N 273-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին »,
N 128-Ն հրաման

6)

ՀՀՇՆ 10-01-2014

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 3-ի «Շինարարությունում նորմատիվ փաստաթղթերի համակարգ․ Հիմնական դրույթներ», N 65-Ն հրաման

7)

ՀՀՇՆ 31-03-2020

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ի N 95-Ն հրամանով հաստատված «Հասարակական շենքեր և շինություններ» շինարարական նորմեր

8)

ՀՀՇՆ 20.04-2020

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N102-Ն հրամանով հաստատված «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր» շինարարական նորմեր

9)

ՀՀՇՆ 30-01-2014

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 263-Ն հրամանով հաստատված «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» շինարարական նորմեր

10)

ՀՀՇՆ IV-11.03.01-04 (ՄՍՆ 3.02.01-2002)

 ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2004 թվականի մարտի 3-ի N 16-Ն հրամանով հաստատված «Արտադրական շենքեր» շինարարական նորմեր

11)

ՀՀՇՆ 31-01-2014

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 31-ի N 93-Ն հրամանով հաստատված «Բնակելի շենքեր. Մաս 1. Բազմաբնակարան բնակելի շենքեր» շինարարական նորմեր

12)

ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կոլեգիայի 1999 թվականի դեկտեմբերի N 5 որոշմամբ հաստատված «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ» շինարարական նորմեր

3. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

 

5. Սույն նորմերում կիրառվել են հետևյալ հասկացությունները`

1) մինչնախագծային աշխատանքներ՝ մասնագիտական հետազոտական աշխատանքներ (ինժեներագեոդեզիական, հիդրոերկրաբանական, չափագրական-կոնստրուկտորական), որոնք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 128-Ն հրամանի հավելվածի «Ընդհանուր դրույթներ» բաժնի 2-րդ կետի համաձայն՝ ի թիվս ելակետային այլ տվյալների, հիմք են հանդիսանում նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար,

2) նախագծային աշխատանքների տևողություն կամ նախագծման տևողություն՝ այն ժամանակն է, որն անհրաժեշտ է օբյեկտը որպես մեկ ամբողջություն նախագծելու համար,

3) օրացուցային գրաֆիկ՝ նախագծային աշխատանքների պլանավորման կարևորագույն փաստաթուղթ, որը տեսանելի ցուցադրում է աշխատանքների կատարման ժամկետները, գերակայությունները, հաջորդականությունը և այլ չափորոշիչներ,

4) ցանցային գրաֆիկ՝ նախագծման արտադրական գործընթացի դինամիկ մոդել, որն արտահայտում է նախագծային աշխատանքների հաջորդականությունը և դրանց փոխկապակցվածությունները,

5) Ն՝ սույն նորմերի աղյուսակներում՝ ՆԱԽԱԳԻԾ բառի հապավումն է, որը երկու փուլով մշակվող նախագծային փաստաթղթերի առաջին փուլի անվանումն է,

6) ԱՓ՝ երկու փուլով մշակվող նախագծային փաստաթղթերի երկրորդ փուլի անվանումն է՝ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ,

7) ԱՆ՝ մեկ փուլով մշակվող նախագծային փաստաթղթերի անվանումն է՝ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ։

 

4. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

6. Սույն նորմերը մշակվել են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 128-Ն հրամանով հաստատված կանոնների համաձայն.

1) երկու փուլով նախագծելու դեպքում՝ մշակվում են նախագիծ և աշխատանքային փաստաթղթեր,

2) մեկ փուլով նախագծելու դեպքում՝ մշակվում է աշխատանքային նախագիծ:

7. Աղյուսակներում շենքերի, շինությունների տիպերն ու անվանումներն ընդունված են ՀՀ կառավարության 15 ապրիլի 2021 թվականի N 600-Ն որոշմանը համապատասխան:

8. Սույն նորմերով հաշվարկված նախագծային աշխատանքների տևողությունը կարող է վերանայվել աշխատանքների կատարման ընթացքում, եթե.

1) հայտնաբերվել է նախագծային լուծում պահանջող նոր տեղեկություն, որն արտացոլված չի եղել ելակետային տվյալներում (օրինակ՝ գծային ենթակառուցվածքի օբյեկտ կամ դրա տարր),

2) ծագել են իրավական բնույթի խնդիրներ, որոնց վերաբերյալ օրենքով սահմանված կարգով վարույթ է հարուցվել և աշխատանքները պետք է դադարեցվեն։

9. Նախագծային և մինչնախագծային աշխատանքների տևողությունները կոնկրետ օբյեկտների նախագծման տեխնիկական բնութագրերի մշակման փուլում կարող են տարբերվել նորմատիվային միջին տևողությունից մինչև 25%-ի չափով (ինչպես կրճատման, այնպես էլ աճի ուղղությամբ)։

10. Նախագծային աշխատանքների տևողությունը կարող է նվազեցվել կամ ավելացվել օբյեկտիվորեն ակնառու պայմանների առկայության պարագայում:

11. Տևողության նորմերի հաշվարկի վրա ազդեցություն ունեն հետևյալ ֆունկցիոնալ կախվածությունները.

1) նախագծի առանձին մասերի վրա ծախսվող ժամանակը,

2) աշխատանքների ընդհանուր աշխատատարությունը,

3) նախագծման գործընթացների համատեղման տեխնոլոգիական հնարավորությունը։

12. Նախագծման տևողության հաշվարկները նախատեսվում են նորմատիվ փաստաթղթերով դրանց համար նախատեսված հիմնական ծավալի աշխատանքների կատարման համար և հաշվի չեն առնում այն ժամանակը, որն անհրաժեշտ է ծախսել լրացուցիչ աշխատանքների վրա, այդ թվում՝

1) ելակետային տվյալների հավաքագրում և վերլուծություն,

2) ինժեներական ցանցերին միացման տեխնիկական պայմանների ստացման համար ծանրաբեռնվածությունների հաշվարկ,

3) նախագծման առաջադրանքի կազմում և համաձայնեցում,

4) լիազորված (շահագրգիռ) մարմինների հետ նախագծային լուծումների համաձայնեցում,

5) նախագծի տարբերակների մշակում,

6) արտաքին ցանցերի նախագծում (շենքերի նախագծերի մշակման պատվերի դեպքում),

7) նախագծի լրամշակում նախագծման պայմանների փոփոխության պատճառով,

8) ոչ ստանդարտ սարքավորումների նախագծում,

9) արտադրվող հավաքովի կոնստրուկցիաների նախագծում,

10) շինհրապարակի (ուղեգծի) վայրի ընտրություն,

11) նախագծի փորձաքննություն և համաձայնեցում,

12) ցուցադրական նյութերի պատրաստում:

13. Նախագծի մշակման ընթացքում միջանկյալ համաձայնեցումների անհրաժեշտության դեպքում՝ դրա համար անհրաժեշտ ժամանակը գումարվում է սույն նորմերով հաշվարկված ժամկետներին: Համաձայնեցումների տևողություններն ընդունվում են ըստ համապատասխան լիազոր մարմինների համար սահմանված նորմերի:

14. Միասնական ճարտարապետական հորինվածքով կամ տեխնոլոգիական գործընթացով կապված՝ մի քանի օբյեկտներից բաղկացած բազմաֆունկցիոնալ համալիրի, ինչպես նաև համալիր աշխատանքների կազմում ինժեներական արտաքին ցանցերի նախագծեր ընդգրկող օբյեկտների նախագծման տևողությունը որոշվում է օրացուցային գրաֆիկների հիման վրա՝ համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ, օգտագործելով առանձին օբյեկտների և ինժեներական համակարգերի նախագծման տևողությունները և հաշվի առնելով համալիրի կազմում ընդգրկված օբյեկտների նախագծման գործընթացների համատեղման հնարավորությունը:

15. Հիմնական օբյեկտների, ներկառուցված կամ կցակառույց սենքերի և արտաքին ինժեներական ցանցերի նախագծման տևողությունների համատեղումն իրականացվում է աղյուսակ 1-ում բերված գործակիցների հիման վրա:

 

  Աղյուսակ 1

 

Քաղաքացիական շինարարության հիմնական օբյեկտների, ներկառուցված կամ կցակառույց սենքերի և արտաքին ինժեներական ցանցերի նախագծման գործընթացների համատեղման գործակիցներ

 

Նախագծման
 Փուլը

Кհամ գործակցի մեծությունը

Արտաքին ցանցեր

Ներկառուցված կամ
կցակառույց սենքեր

 1

2

3

Նախագիծ

0,3

0,5

Աշխատանքային փաստաթղթեր

0,3

0,55

Աշխատանքային նախագիծ

0,35

0,6

16. Օբյեկտի նախագծման ամբողջական տևողությունը ձևավորվում է նախագծի այն բաժնի մշակման տևողության հիման վրա, որը բնորոշում է կրիտիկական ուղին (նախագծման տևողությունը որոշող՝ ցանցային գրաֆիկի ամենաերկար ուղին, որպես կանոն՝ ճարտարապետաշինարարական բաժինը):

17. Տիպարային նախագծի տեղակապման դեպքում նորմատիվային տևողությունը որոշվում է անհատական նախագծի մշակման ընդհանուր տևողության թվից տոկոսով, հետևյալ չափերով`

1) զրոյական ցիկլի վերամշակմամբ – 20 %,

2) առաջին, ոչ բնակելի հարկի նշանակության փոփոխությամբ – 30 %,

3) հարկայնության ավելացմամբ – 35 %:

18. Երկու և ավելի պայմանների առկայության դեպքում տեղակապման նախագծի ընդհանուր տևողությունն ընդունվում է 9-19-րդ և 22-27-րդ աղյուսակների ցուցանիշներով՝ կիրառելով 0,8 գործակից:

19. Տեղակապման նվազագույն տևողությունը պետք է կազմի կառուցապատման մեջ՝ 2 ամիս, իսկ առանձին հողամասում՝ 2.5 ամիս:

20. Տարբեր գործառական նշանակության օբյեկտների նախագծման տևողության նորմերը ներկայացված են 6-10 բաժինների աղյուսակներում

1) Տևողության նվազագույն արժեքներն ընդունվում են օբյեկտի՝ աղյուսակում նշված նվազագույն հզորությանը համապատասխան, իսկ միջանկյալ արժեքները որոշվում են միջարկման (ինտերպոլյացիայի) մեթոդով:

2) Աղյուսակում բերված հզորության առավելագույն արժեքը գերազանցող օբյեկտների նախագծման տևողությունը որոշվում է արտարկման (էքստրապոլյացիայի) մեթոդով:

3) Միջակայքային նշումով («մինչև», «-ից մինչև», «-ից ավելի») բերված հզորության դեպքում օբյեկտի նախագծման տևողությունն ընդունվում է աղյուսակում բերված այն արժեքով, որը համապատասխանում է հզորության որոշակի միջակայքին: Նախորդ միջակայքի երկրորդ թիվը որպես հաջորդ միջակայքի առաջին թիվ կրկնվելու դեպքում պետք է ընդունել, որ այդ թիվը ներառված է նախորդ միջակայքում, իսկ հաջորդ միջակայքի առաջին հաշվարկային թիվը պետք է գերազանցի դրան:

4) Միակ արժեքով բերված հզորության դեպքում այլ հզորություն ունեցող համանման օբյեկտի նախագծման տևողությունը որոշվում է ելնելով աղյուսակում բերված օբյեկտի մեկ միավոր հզորությանը համապատասխանող տևողության հաշվարկից (բացառությամբ ինժեներական ցանցերի ՝ աղյուսակ 18):

21. Նախագծման տևողությունը նախատեսված է աշխատանքների կատարման հնգօրյա, երկու հանգստյան օրերով, 40-ժամյա աշխատանքային շաբաթվա պայմաններին համապատասխան:

22. Նախագծման տևողության սահմաններն են. սկիզբը՝ նախագծային աշխատանքների կապալի պայմանագրի կնքման ամսաթիվը, ավարտը՝ աշխատանքների ավարտի մասին պայմանագրով սահմանված կարգով պատվիրատուին ծանուցելու ամսաթիվը:

23. Նորմերի աղյուսակներում տեղ չգտած որևէ շենքի, շինության նախագծման տևողությունը, պատվիրատուի համաձայնությամբ, կարող է որոշվել աղյուսակներում ընդգրկված այլ օբյեկտի համանմանությամբ, ըստ գործառական նշանակության, հզորության, կամ այլ ցուցանիշի մոտարկման:

24. Նախագծային և հետազննական կազմակերպություններին տրվող նախագծային առաջադրանքների կազմում պարտադիր է փոխադարձ համաձայնեցված և սույն նորմերով հիմնավորված ժամանակացույցի (օրացուցային գրաֆիկի) առկայությունը։

25. Սույն նորմերով հաշվարկված նախագծային աշխատանքների տևողությունը ճշտվում է աղյուսակ 2-ում բերված ուղղիչ գործակիցների կիրառմամբ:

 

Աղյուսակ 2

 

Նախագծման տևողության ուղղիչ գործակից (K ուղղ) ՝ կախված նախագծման փուլայնությունից

 

ՀՀ

Բարդացնող գործոններ

K ուղղ

Երկփուլ նախագծում

Միափուլ նախագծում՝ նախագիծ

Նախագիծ

Աշխատան-քային փաստաթղթեր

1

2

3

4

5

1․

Օբյեկտի տեղակայումը բարդ երկրաբանական պայմաններում՝ նստվածքային, փքվող գրունտներ, կարստային և սողանքային երևույթներ, հեղեղված տարածք

1,05

1,2

1,2

2․

Բարդ նեղվածքային պայմաններով շինարարական հրապարակ, այդ թվում երբ օբյեկտը գտնվում է պատմամշակութային օբյեկտների տարածքում կամ մերձակայքում, պահպանվող լանդշաֆտների գոտիներում և այլն

1,3

1,3

1,3

3․

Բարդ ճարտարագիտատեխնո լոգիական և ճարտարապետա քաղաքաշինական լուծումներով (եզակի) օբյեկտների նախագծում

1,3

1,5

1,5

4․

Քաղաքաշինական մուտքային համալիրների նախագծում

1,05

-

-

5․

Գծային և արտադրական մուտքային համալիրների նախագծում

1,2

1,05

1,05

6․

Օբյեկտների վերապրոֆիլավորման նախագծում, այդ թվում տեխնիկական վերազինման և արդիականացման

-

1,15

1,15

7․

Արդյունաբերական նշանակության օբյեկտների կամ համալիրների ընդլայնման և վերակառուցման նախագծում՝ գործող արտադրության պայմաններում

-

1,2

1,2

8․

Վերակառուցման նախագծում, այդ թվում կառուցապատումների

1,1

1,3

1,3

9․

Ճարտարապետական լուսավորման նախագծում

1,05

1,15

1,15

10․

Ճակատների ճարտարապետական երանգավորման (կոլորիստիկայի) նախագծում

1,05

1,15

1,15

11․

Նոր տիպարային նախագծերի մշակում

-

1,5

1,5

12․

Ներկրվող սարքավորման հենքով օբյեկտի նախագծի առաջնային մշակում

1,3

1,3

1,3

13․

Տեխնիկական փաստաթղթերի տեքստի և գծագրային գրառումների թարգմանում օտար լեզվի

1,1

1,05

1,05

14․

Տեխնիկական փաստաթղթերի տեքստի և գծագրային գրառումների թարգմանում օտար լեզվից

1,03

1,03

1,03

15․

Գծագրերի, մասնագրերի, հաշվարկների, աշխատանքների ծավալների, նախահաշվային փաստաթղթերի կրկնակի ստուգում, փաստաթղթերի ձևավորման և փաթեթավորման բարձր պահանջներ

1,2

1,1

1,1

16․

Հայաստանի Հանրապետությունում ազգային ստանդարտի կարգավիճակով դեռևս չկիրառվող միջազգային, տարածաշրջանային և այլ պետությունների ստանդարտների և նորմերի կիրառում նյութերի, սարքավորումների վրա և հաշվարկներ իրականացնելիս, ինչը սահմանված է տեխնիկական առաջադրանքով

1,15

1,2

1,2

17․

Նախագծում «գաղտնի» մակնանշմամբ

1,2

1,1

1,1

18. Ուղղիչ գործակիցները կետ 1-ում հաշվի են առնում բնահողերի հատկությունների բարելավման կամ դրանց փոխարինման նպատակով ճարտարագիտական միջոցառումների, հիմնատակերի ուժեղացման լուծումների, փլուզումներից, սողանքներից, հեղեղումներից պաշտպանիչ միջոցառումների նախագծման տևողությունները։

5. ՄԻՆՉՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐՄԵՐ

 

26. Մինչնախագծային փուլի աշխատանքների տևողությունը որոշվում է բազային ինժեներական հետազննությունների տևողությունների հիման վրա՝ հաշվի առնելով դրանց հնարավոր համատեղումը։

27. Բազային ինժեներական հետազննությունների (ինժեներագեոդեզիական, ինժեներաերկրաբանական, չափագրական-կոնստրուկտորական) նորմատիվային տևողությունները բերված են համապատասխանաբար աղյուսակներ 3-ում, 4-ում, 5-ում։

 

Աղյուսակ 3

 

Ինժեներագեոդեզիական հետազննությունների նորմատիվային տևողություններ Մ1։500

 

ՀՀ

Աշխատանքների ծավալը,
չափման միավորը հեկտար (հա)

Նորմատիվային տևողությունը,
չափման միավորը օր

1

2

3

1․

մինչև 1

7

2․

3․

4․

1-2

2-5

5-10

12

17

23

5․

6․

10-15

15-20

27

29

7․

8․

9․

20-25

25-30

30-35

33

35

39

10․

35-50

48

11 Նախապատրաստական աշխատանքների (նախահաշվի մշակում, պայմանագրի կնքում, ֆոտոպատճենների պատրաստում և այլ նախապատրաստական աշխատանքներ) տևողությունները ժամանակի նորմի մեջ չեն մտնում։

12. Անբարենպաստ եղանակային ժամանակաշրջանում դաշտային պայմաններում ինժեներագեոդեզիական հետազննությունների նորմատիվային տևողությունն ավելացվում է 20%-ով, ռեժիմային տարածքներում դաշտային աշխատանքներ իրականացնելիս՝ 10%-ով։ Նման պայմաններում մեկ ամիսը գերազանցող հարկադրված պարապուրդի դեպքում պետք է կատարել պայմանագրային ժամկետի ճշգրտում։

13. 50 հա գերազանցող տեղամասերում հետազննությունների նորմատիվային տևողությունը հաշվարկվում է անհատական կարգով։

14. Ինժեներագեոդեզիական հետազննությունների իրականացման ժամանակ Մ1։200 հատակագծի մշակման դեպքում նորմատիվային տևողությունն աճում է 2 անգամ։

15. Մ 1:2000 հատակագծերի մշակման դեպքում նորմատիվային տևողությունը բազմապատկվում է 0.8-ով։

16. Լեռնային պայմաններում ինժեներա-գեոդեզիական հետազննություններ իրականացնելու դեպքում նորմատիվային տևողությունն աճում է 10%-ով, բարձր լեռնային՝ 20% -ով, քաղաքային կառուցապատման պայմաններում՝ 25%-ով։

 

Աղյուսակ 4

 

Ինժեներաերկրաբանական հետազննությունների նորմատիվային տևողություններ

 

ՀՀ

Աշխատանքների ծավալը

Նորմատիվային տևողությունը, օր

1

2

3

1․

Սյունակային հորատում և վերականգնման աշխատանքներ, հորատանցքի խորությունը մինչև 10 գծամետր, հորատանցքերի քանակը ՝

 

1)

1

3

2)

2

5

3)

3

8

4)

4

10

5)

5

13

6)

6

15

7)

7

18

8)

8

19

9)

9

20

10)

12

20

11)

15

21

12)

18

22

2․

Սյունակային հորատում և վերականգնման աշխատանքներ, խորությունը մինչև 15 գծամետր, հորատանցքերի քանակը ՝

 

1)

1

4

2)

2

8

3)

3

12

4)

4

16

5)

5

20

6)

6

20

7)

7

21

8)

8

21

9)

9

21

10)

12

27

11)

15

29

12)

18

29

3․

Սյունակային հորատում և վերականգնման աշխատանքներ, խորությունը մինչև 20 գծամետր, հորատանցքերի քանակը ՝

 

1)

1

5

2)

2

10

3)

3

15

4)

4

20

5)

5

24

6)

6

25

7)

7

26

8)

8

27

9)

9

28

10)

12

29

11)

15

30

12)

18

35

4․

Սյունակային հորատում և վերականգնման աշխատանքներ, խորությունը մինչև 30 գծամետր, հորատանցքերի քանակը՝

 

1)

1

8

2)

2

15

3)

3

21

4)

4

23

5)

5

25

6)

6

28

7)

7-8

31

8)

9-12

32

9 )

13-15

46

10) Ստատիկ, դինամիկ, երկրաֆիզիկական հետազննությունների նպատակով լրացուցիչ զոնդավորման դեպքում 1-4 կետերում բերված տևողությունները բազմապատկվում են 1,3 գործակցով։

5․

Սյունակային հորատում և վերականգման աշխատանքներ, դեֆորմացիայի մոդուլի որոշման համար 600սմ2 մակերեսով բնահողի դրոշմների փորձարկում, հորատանցքի խորությունը մինչև 15 գծամետր, հորատանցքերի քանակը՝

 

1)

4

24

2)

6

30

3)

8

31

4)

12

39

5)

15

41

6)

18

47

6․

Սյունակային հորատում և վերականգման աշխատանքներ, դեֆորմացիայի մոդուլի որոշման համար 600 սմ2 մակերեսով բնահողի դրոշմների փորձարկում, հորատանցքի խորությունը մինչև 20 գծամետր, հորատանցքերի քանակը՝

 

1)

4

31

2)

6

38

3)

8

41

4)

12

51

7․

Սյունակային հորատում և վերականգման աշխատանքներ, դեֆորմացիայի մոդուլի որոշման համար 600 սմ2 մակերեսով բնահողի դրոշմների փորձարկում, հորատանցքի խորությունը մինչև 40 գծամետր, հորատանցքերի քանակը՝

 

1)

1

23

2)

2

35

3)

3

46

4)

4

53

8. Նախապատրաստական աշխատանքների (նախահաշվի մշակում, պայմանագրի կնքում, ֆոտոպատճենների պատրաստում և այլ նախապատրաստական աշխատանքներ) տևողությունները ժամանակի նորմի մեջ չեն մտնում։

9 Անբարենպաստ եղանակային ժամանակաշրջանում դաշտային պայմաններում ինժեներաերկրաբանական հետազննությունների նորմատիվային տևողությունն ավելացվում է 15%-ով, ռեժիմային տարածքներում դաշտային աշխատանքներ իրականացնելիս՝ 10%-ով։ Նման պայմաններում մեկ ամիսը գերազանցող հարկադրված պարապուրդի դեպքում պետք է կատարել պայմանագրային ժամկետի ճշգրտում։

10. 2 և ավելի կայանքներով հորատման աշխատանքների կատարման դեպքում նորմատիվային տևողությունը հաշվարկվում է անհատական կարգով։

11. Ինժեներաերկրաբանական հետազննությունների իրականացման ստորև բերված եղանակների դեպքում սյունակային հորատման համապատասխան նորմատիվային տևողության նկատմամբ կիրառվում են հետևյալ գործակիցները՝
1) 1,3՝ հարվածաճոպանային հորատում,
2) 0,8՝ պտուտակրչային (շնեկային) հորատում,
3). 1,0՝ պնևմահորատում։

 

Աղյուսակ 5

 

Չափագրական-կոնստրուկտորական հետազննությունների նորմատիվային տևողություններ

 

ՀՀ

Ընդհանուր աշխատանք՝ բնական չափմամբ

Նորմատիվային տևողություն, օր

1

2

3

1․

1000մ3 ծավալով շենքեր, բարձրությունը, մ

 

1)

մինչև 4

14

2)

4-7

19

2․

3000մ3 ծավալով շենքեր, բարձրությունը, մ

 

1)

մինչև 4

17

2)

4-7

21

3)

7-10

24

3․

5000մ3 ծավալով շենքեր, բարձրությունը, մ

 

1)

մինչև 4

19

2)

4-7

33

3)

7-10

27

4)

10-13

29

4․

7000մ3 ծավալով շենքեր, բարձրությունը, մ

 

1)

մինչև 4

25

2)

4-7

27

3)

7-10

29

4)

10-13

31

5)

13-16

34

5․

9000մ3 ծավալով շենքեր, բարձրությունը, մ

 

1)

մինչև 4

28

2)

4-7

29

3)

7-10

32

4)

10-13

35

5)

13-16

39

6)

16-20

43

6․

11000մ3 ծավալով շենքեր, բարձրությունը, մ

 

1)

4-7

30

2)

7-10

33

3)

10-13

36

4)

13-16

41

5)

16-20

44

6)

20-ից ավելի

46

7․

13000մ3 ծավալով շենքեր, բարձրությունը, մ

 

1)

4-7

33

2)

7-10

36

3)

10-13

40

4)

13-16

44

5)

16-20

46

6)

20-ից ավելի

47

8․

15000մ3 ծավալով շենքեր, բարձրությունը, մ

 

1)

4-7

35

2)

7-10

39

3)

10-13

42

4)

13-16

47

5)

16-20

49

6)

20-ից ավելի

52

9․

19000մ3 ծավալով շենքեր, բարձրությունը, մ

 

1)

4-7

41

2)

7-10

47

3)

10-13

49

4)

13-16

52

5)

16-20

55

6)

20-ից ավելի

58

10․

21000մ3 ծավալով շենքեր, բարձրությունը, մ

 

1)

4-7

43

2)

7-10

48

3)

10-13

52

4)

13-16

55

5)

16-20

52

6)

20-ից ավելի

60

11․

23000մ3 ծավալով շենքեր, բարձրությունը, մ

 

1)

4-7

48

2)

7-10

52

3)

10-13

55

4)

13-16

52

5)

16-20

60

6)

20-ից ավելի

63

12. Նախապատրաստական աշխատանքների (նախահաշվի մշակում, պայմանագրի կնքում, ֆոտոպատճենների պատրաստում և այլ նախապատրաստական աշխատանքներ) տևողությունները ժամանակի նորմի մեջ չեն մտնում։

13. Անբարենպաստ եղանակային ժամանակաշրջանում չափագրական-կոնստրուկտորական հետազննությունների նորմատիվային տևողությունն ավելացվում է 15%-ով, ռեժիմային տարածքներում՝ 10%-ով, նեղվածքային պայմաններում՝ և շահագործվող բնակելի շենքերում՝ 10%-ով, բարձրության վրա կոնստրուկցիաներ հետազննելիս աստիճանների և սանդուղքների կիրառման դեպքում՝ 15%-ով։ Նման պայմաններում 10 (տաս) օրը գերազանցող հարկադրված պարապուրդի դեպքում պետք է կատարել պայմանագրային ժամկետի ճշգրտում։

14. Մի քանի բրիգադներով չափագրական-կոնստրուկտորական աշխատանքներ իրականացնելիս՝ նախագծման տևողությունը հաշվարկվում է անհատական կարգով։

 

6. ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐՄԵՐ

 

Աղյուսակ 6

 

Բնակավայրերի (համայնքների) գլխավոր հատակագծերի և համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծման տևողության նորմեր

 

Հ/Հ

Բնակչությունը,
հազար մարդ

Երկփուլ նախագծում,
Ամիս

Միափուլ նախագծում,
Ամիս

Հայեցակարգ

Գլխավոր
հատակագիծ

Գլխավոր հատակագիծ

1

2

3

4

5

1․

մինչև 5

-

-

9,0

2․

5-ից մինչև 15

-

-

10,0

3․

15-ից մինչև 25

-

-

11,0

4․

25-ից մինչև 50

-

-

12,0

5․

50-ից մինչև 100

-

-

13,0

6․

100-ից մինչև 200

-

-

14,0

7․

200-ից մինչև 500

6,0

10,0

-

8․

Երևան քաղաք

9,0

14,0

-

Աղյուսակ 7

 

 Բնակավայրերի տարածքների գոտևորման նախագծերի մշակման աշխատանքների տևողության նորմեր

 

Հ/Հ

Տարածքի չափման միավորը
(հեկտար)

Նորմատիվային տևողությունը,
Ամիս

1

2

3

1․

մինչև 100

4,0

2․

101-ից մինչև 300

5,0

3․

301-ից մինչև 500

6,0

4․

501-ից մինչև 1000

8,0

5․

1001-ից մինչև 2500

11,0

6․

2501-ից մինչև 6000

14,0

7. Համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի կազմում մշակվող գոտևորման /նախագծային/ աշխատանքների տևողության նորմատիվային ժամկետը նվազեցվում է 50%- ի չափով, իսկ բնակավայրի գլխավոր հատակագծի կազմում մշակվողների համար՝ 25%-ի չափով։

7. ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐՄԵՐ

 

Աղյուսակ 8

 

Միկրոշրջանների (թաղամասերի), քաղաքաշինական համալիրների կառուցապատման նախագծում՝ ներառյալ ինժեներական ցանցերը, բարեկարգումը, տարածքի նախապատրաստումը (առանց բնակելի շենքերի, մշակութակենցաղային և կոմունալ նշանակության օբյեկտների տեղակապման)

 

  ՀՀ

Օբյեկտի անվանումը, նկարագիրը, հզորությունը

Նախագծման տևողությունն ըստ փուլերի, ամիս

Երկփուլ

Միափուլ

Ն

ԱՓ

ԱՆ

1

2

3

4

5

1․

Բազմահարկ կառուցապատում (9 հարկից ավելի) մինչև 25 հազար մ2 ընդհանուր մակերեսով

4,0

4,5

7,0

2․

Նույնը՝ 26-50 հազար մ2 ընդհանուր մակերեսով

4,0-5,0

4,5-6,0

7,0-8,5

3.

 Նույնը՝ 51-75 հազար մ2 ընդհանուր մակերեսով

5,0-5,5

6,0-7,0

8,5-9,5

4.

 Նույնը՝ 76-125 հազար մ2 ընդհանուր մակերեսով

5,5-6,0

7,0-8,0

9,5-10,0

5.

Նույնը՝ 125 հազար մ2 -ից ավելի ընդհանուր մակերեսով

6,0-6,5

8,0-8,5

10,0-10,5

6․

Միջին հարկայնության կառուցապատում ( 4-8 հարկ) մինչև 15 հազար մ2 ընդհանուր մակերեսով

4,5

5,0

8,0

7․

Նույնը՝ 16-75 հազար մ2 ընդհանուր մակերեսով

4,5-6,5

5,0-7,5

8,0-10,0

8․

Նույնը՝ 75 հազար մ2-ից ավելի ընդհանուր մակերեսով

6,5-7,5

7,5-8,5

10,0-11,0

9․

Ցածրահարկ կառուցապատում (մինչև 4 հարկ) մինչև 5 հազար մ2 ընդհանուր մակերեսով

1,5

2,0

2,5

10.

Նույնը՝ 6-35 հազար մ2 ընդհանուր մակերեսով

1,5-3,0

2,0-3,5

2,5-5,0

11.

Նույնը՝ 35 հազար մ2-ից ավելի ընդհանուր մակերեսով

3,0-4,0

3,5-4,5

5,0-6,0

12. Միկրոշրջանի, թաղամասի 30 % -ը գերազանցող մակերեսի վրա ստորև բերված բարդացնող գործոնների առկայության դեպքում կիրառել գործակիցներ՝
1) գոյություն ունեցող պահպանվող կառուցապատման դեպքում՝ 1,2,
2) թաղամասում զգալի ծավալի գոյություն ունեցող և վերատեղադրվող կոմունիկացիաների
առկայության դեպքում՝ 1,1։

Աղյուսակ 9

 

Բնակելի նշանակության շենքեր

 

ՀՀ

Օբյեկտի անվանումը, նկարագիրը, հզորությունը

Նախագծման տևողությունն ըստ փուլերի, ամիս

Երկփուլ

Միափուլ

Ն

ԱՓ

ԱՆ

1

2

3

4

5

1․

1-3 հարկանի առանձնատներ և բլոկացված տներ մինչև 400մ2 ընդհանուր մակերեսով

-

-

3,0

2

Նույնը՝ 400մ2-ից ավելի ընդհանուր մակերեսով

-

-

3,5

3.

1- 3 հարկանի սեկցիոն շենքեր մինչև 2000մ2 ընդհանուր մակերեսով

-

-

4,0

4.

Նույնը՝ 2000մ2-ից ավելի ընդհանուր մակերեսով

-

-

5,0

5.

4-6 հարկանի կետային շենքեր մինչև 2500մ2 ընդհանուր մակերեսով

2,5

3,5

-

6․

4-6 հարկանի սեկցիոն շենքեր 2500-5000մ2 ընդհանուր մակերեսով

3,0

4,0

-

7.

7-10 հարկանի կետային շենքեր մինչև 4000մ2 ընդհանուր մակերեսով

3,0

5,0

-

8․

7-10 հարկանի սեկցիոն շենքեր 4000-12000մ2 ընդհանուր մակերեսով

3,5

5,5

-

9․

11-16 հարկանի կետային շենքեր մինչև 6500մ2 ընդհանուր մակերեսով

3,5

6,0

-

10․

11-16 հարկանի սեկցիոն շենքեր 6500-13000մ2 ընդհանուր մակերեսով

4,0

6,0

-

11․

17-20 հարկանի շենքեր մինչև 12000 մ2 ընդհանուր մակերեսով

4,0

6,5

-

12․

21-25 հարկանի շենքեր մինչև 15000 մ2 ընդհանուր մակերեսով

5,0

7,0

-

13․Բազմաբնակարան շենքերում՝ հարկերում տարբերվող հատակագծային լուծումների դեպքում կիրառել 1,2 գործակից։

Աղյուսակ 10

 

Գիտական, կրթական և ուսումնական նշանակության շենքեր

 

ՀՀ

Օբյեկտի անվանումը, նկարագիրը, հզորությունը

Նախագծման տևողությունն ըստ փուլերի, ամիս

Երկփուլ

Միափուլ

Ն

ԱՓ

ԱՆ

1

2

3

4

5

1․

Գիտական, գիտահետազոտական գործունեություն ծավալող կազմակերպությունների շենքեր և շինություններ՝ աշխատակիցների
մինչև 200 թվով

4,5

5,5

7,0

2․

Նույնը՝ աշխատակիցների 201-ից-500 թվով

5,5

6,0

 

3․

Նույնը՝ աշխատակիցների 500-ից ավելի թվով

6,0

6,5

-

4.

Նախադպրոցական նշանակության շենքեր և շինություններ (մանկապարտեզ, մսուր-մանկապարտեզ)՝ մինչև 50 տեղով

2,0

2,5

-

5.

Նույնը՝ 51-95 տեղով

3,0

3,5

-

6.

Նույնը՝ 96-140 տեղով

3,5

4,0

-

7․

Նույնը՝ 141-280 տեղով

4,0

4,5

-

8․

Նույնը՝ 280-ից ավելի տեղով

4,5

4,5

-

9.

Հանրակրթական դպրոց (տարրական, միջին, հիմնական, ավագ, միջնակարգ)՝ մինչև 120 սովորողի համար

4,5

5,0

-

10.

Նույնը՝ 121-250 սովորողի համար

5,0

5,5

-

11.

Նույնը՝ 250-500 սովորողի համար

5,5

6,0

-

12.

Նույնը՝ 500-1000 սովորողի համար

6,0

6,0

-

13.

Ուսումնական մասնաշենք-կցակառույց՝ մինչև 300 սովորողի համար

3,0

3,5

-

14.

Նույնը՝ 300-ից ավելի սովորողի համար

3,0

4,0

-

15.

Վարժարան, մասնագիտացված դպրոց, կրթական համալիր, քոլեջ, նախնական մասնագիտական ուսումնարան, միջին մասնագիտական ուսումնարան` 500-1000 սովորողի համար

4,5

5,5

-

16.

Բարձրագույն կրթական նշանակության շենք*՝ 500-1000 սովորողի համար

7,0

7,5

-

17.

Նույնը՝1000-ից ավելի սովորողի համար

7,5

8,0

-

 

Աղյուսակ 11

 

Առողջապահության, սոցիալական նշանակության շենքեր և շինություններ

 

ՀՀ

Օբյեկտի անվանումը, նկարագիրը, հզորությունը

Նախագծման տևողությունն ըստ փուլերի, ամիս

Երկփուլ

Միափուլ

Ն

ԱՓ

ԱՆ

1

2

3

4

5

1․

Հիվանդանոց (այդ թվում մանկական), հոսպիտալ՝ մինչև 100 մահճակալով

5,0

5,5

-

2․

Նույնը՝ 100-200 մահճակալով

5,5

6,0

-

3․

Նույնը՝ 250-500 մահճակալով

6,0

7,0

-

4․

Դիսպանսեր սրտաբանական ստացիոնարով՝ 240 մահճակալով

6,0

6,5

-

5․

 Դիսպանսեր ուռուցքաբանական ստացիոնարով՝ 450 մահճակալով

7,0

7,5

-

6․

Ծննդատուն՝ 100 մահճակալով

5,0

6,0

-

7․

Բուժական մասնաշենք հիվանդանոցների ընդլայնման համար՝

     

1)

թերապևտիկ՝ մինչև 50 մահճակալով

3,0

3,5

-

2)

նույնը՝ 50-100 մահճակալով

3,5

4,0

-

3)

վիրաբուժական, օրթոպեդիկ և վնասվածքաբանական՝ մինչև 50 մահճակալով

4,0

4,5

-

4)

նույնը՝ 50-100 մահճակալով

4,5

5,0

-

5)

ինֆեկցիոն (այդ թվում մանկական)՝ մինչև 50 մահճակալով

5,0

5,5

 

6)

նույնը՝ 50-100 մահճակալով

5,5

6,0

-

8․

 Արագ կառուցվող բուժական մասնաշենք՝ թեթև կոնստրուկցիաներից կամ մոդուլային շենքի տեղակապում

-

-

1,5

9․

Պոլիկլինիկա, ամբուլատորիա՝ օրական 320 հաճախումով

4,5

5,0

-

10․

Նույնը՝ 750 հաճախումով

5,0

6,5

-

11․

Վերականգնողական, ախտորոշման կենտրոններ՝ օրեկան 320 հաճախումով

5,0

6,0

-

12․

Շտապ բժշկական օգնության կայան՝ 20 մեքենատեղով

2,0

1,5

3,5

13․

 Դիահերձարան՝ 300 մ2 ընդհանուր մակերեսով

4,0

4,5

-

14․

Դեղատուն, օպտիկա՝ 10 աշխատատեղով

2,5

3,0

3,5

15․

Նույնը՝ 30 աշխատատեղով

2,5

4,0

4,5

16․

Մանկատան համալիր՝ 250 տեղով

3,5

4,5

5,0

17․

 Դպրոց-ինտերնատ՝ 350-500 աշակերտական տեղով

6,0

6,5

-

18․

Սոցիալական սպասարկման և խնամքի կենտրոններ՝ 1000մ2 ընդհանուր մակերեսով

2,0

2,5

-

19․

Նույնը՝ 2000մ2 ընդհանուր մակերեսով

4,0

5,0

-

20․

Առողջարանային համալիր՝ մինչև 5000 մ2 ընդհանուր մակերեսով

6,0

7,5

 

21․

Նույնը՝ 5000մ2-ից ավելի ընդհանուր մակերեսով

6,5

8,0

-

 

Աղյուսակ 12

 

Սպորտի, հանգստի և ժամանցի շենքեր և շինություններ

 

ՀՀ

Օբյեկտի անվանումը, նկարագիրը, հզորությունը

Նախագծման տևողությունն ըստ փուլերի, ամիս

Երկփուլ

Միափուլ

Ն

ԱՓ

ԱՆ

1

2

3

4

5

1․

Ծածկած սպորտային դահլիճ 450մ2 մակերեսով

2,5

3,5

4,5

2․

Նույնը՝ 650մ2 մակերեսով

3,0

4,5

5,5

3․

Նույնը՝ 1000մ2 մակերեսով

3,5

5,0

6,5

4․

Մարմնակրթական, սպորտային կենտրոն, դահլիճի (դահլիճների) 400-1000մ2 մակերեսով

4.0

5.0

6.5

5․

Նույնը՝ 1000մ2–ից ավելի մակերեսով

4,5

5,5

-

6․

Ծածկած լողավազան՝ ջրի հայելու մինչև 400մ2 մակերեսով

3,5

4,5

5,5

7․

Նույնը՝ ջրի հայելու 400-1000մ2 մակերեսով

5,0

6,0

8,5

8․

Նույնը՝ ջրի հայելու 1000մ2-ից ավելի մակերեսով

5,5

7,5

-

9․

Մարզադաշտ՝ 18000 մ2 մակերեսով (մինչև 5000 նստատեղ տրիբունաներով)

6,0

8,0

-

10․

Ծածկած սահադաշտ ՝ 3500մ2 մակերեսով, առանց տրիբունաների

3,0

6,0

8,0

11.

Ծածկած սահադաշտ ՝ 7300մ2 մակերեսով, տրիբունաներով

4,0

8,0

-

12.

Հանգստյան տուն, հանգստյան բազա, զբոսաշրջային բազա, երիտասարդական ճամբար, հյուրանոց (ոչ քաղաքային կառուցապատման կազմում) մինչև 10000մ2 ընդհանուր մակերեսով

6,0

7,5

 -

13․

Նույնը՝ 10000մ2-ից ավելի ընդհանուր մակերեսով

6,5

8,0

-

14․

Բազմաֆունկցիոնալ սպորտային համալիր (ծածկած սահադաշտ, լողավազան, ունիվերսալ խաղադահլիճ, մարզասարքային դահլիճ)՝ 20000մ2 ընդհանուր մակերեսով

6,5

9,5

-

15․

Դահուկային բազայի շենք՝ 50 մարդ միանվագ թողունակությամբ

2,0

3,0

4,0

 

Աղյուսակ 13

 

Մշակույթի և արվեստի շենքեր և շինություններ

 

ՀՀ

Օբյեկտի անվանումը, նկարագիրը, հզորությունը

Նախագծման տևողությունն ըստ փուլերի, ամիս

Երկփուլ

Միափուլ

Ն

ԱՓ

ԱՆ

1

2

3

4

5

1․

Գրադարան, 100 հազար հատոր

2,5

3,0

3,5

2․

Նույնը՝ 200 հազար հատոր

3,0

3,5

4,0

3․

Նույնը՝ 500 հազար հատոր

3,5

4,0

4,5

4․

Նույնը՝ 1000 հազար հատոր

4,0

4,5

-

5․

Թանգարան՝ մինչև 3 հազար մ3 շինարարական ծավալով

4,0

5,0

7,5

6․

Նույնը՝ 3-10 հազար մ3 շինարարական ծավալով

5,0

7,5

-

7․

Նույնը՝ 10 հազար մ3-ից ավելի շինարարական ծավալով

6,0

9,0

-

8․

Թատրոն՝ մինչև 100 նստատեղով

5,5

6,0

9,0

9․

Նույնը՝ 100-300 նստատեղով

6,0

8,5

9,5

10․

Նույնը՝ 300-ից ավելի նստատեղով

7,0

9,5

-

11․

Կինոթատրոն բազմադահլիճ՝ 300 նստատեղով

2,5

3,0

-

12․

Նույնը՝ 500-ից ավելի նստատեղով

3,0

3,5

-

13․

Համերգային, մարզահամերգային դահլիճներ՝ մինչև 1000 նստատեղով

8,0

11,0

-

14․

Նույնը՝ 1000-2000 նստատեղով

12,0

14,0

-

15․

Մշակույթի, արվեստի, հանգստի կենտրոններ՝ շենքի մինչև 2000մ2 ընդհանուր մակերեսով

2,0

3,0

-

16․

Նույնը՝ 2000մ2-ից ավելի ընդհանուր մակերեսով

4,0

5,0

-

 

Աղյուսակ 14

 

Առևտրի և հանրային սննդի շենքեր և շինություններ

 

ՀՀ

Օբյեկտի անվանումը, նկարագիրը, հզորությունը

Նախագծման տևողությունն ըստ փուլերի, ամիս

Երկփուլ

Միափուլ

Ն

ԱՓ

ԱՆ

1

2

4

5

6

1․

Բազմաֆունկցիոնալ առևտրի կենտրոններ և համալիրներ 1000մ2 առևտրային մակերեսով

4,0

4,5

6,0

2․

Նույնը՝ 3000-5000մ2 առևտրային մակերեսով

4,5

5,0

-

3․

Նույնը՝ 5000-10000մ2 առևտրային մակերեսով

6,0

7,0

-

4․

Նույնը՝ 10000մ2-ից ավելի առևտրային մակերեսով

8,0

9,0

-

5․

Մթերային, արդյունաբերական ապրանքների խանութներ՝ 200մ2 առևտրային մակերեսով

3,0

3,5

4,5

6․

Նույնը՝ 500մ2 առևտրային մակերեսով

3,5

4,0

5,5

7․

Նույնը՝ 1000մ2 առևտրային մակերեսով

4,0

4,5

6,5

8.

Նույնը՝ 3000մ2 առևտրային մակերեսով

4,5

5,0

-

9.

Սուպերմարկետ 600 մ2 առևտրային մակերեսով

3,5

4,0

5,0

10.

Նույնը՝ 1000մ2 առևտրային մակերեսով

4,5

5,0

6,5

11.

Նույնը՝ 3000մ2 առևտրային մակերեսով

4,5

5,5

-

12.

Նույնը՝ 5000մ2 առևտրային մակերեսով

5,5

6,5

-

13.

Ծածկած շուկա՝ 100 առևտրային տեղով

2,0

2,5

3,0

14.

Նույնը՝ 200 առևտրային տեղով

3,0

3,5

4,5

15․

Շուկա (բացօթյա)՝ 100 առևտրային տեղով

2,0

2,0

3,0

16․

Նույնը՝ 300 առևտրային տեղով

3,5

4,0

5,0

17․

Ռեստորան ՝ 200 նստատեղով

3,5

4,0

7,0

18․

Նույնը՝ 500 նստատեղով

4,0

4,5

-

19․

Սրճարան՝ 50 նստատեղով

2,0

2,0

2,5

20․

Նույնը՝ 100 նստատեղով

2,5

2,5

3,0

21․

Նույնը՝ 150 նստատեղով

3,0

3,0

3,5

 

Աղյուսակ 15

 

Կենցաղային սպասարկման շենքեր և շինություններ, ավտոկայանատեղիներ

 

ՀՀ

Օբյեկտի անվանումը, նկարագիրը, հզորությունը

Նախագծման տևողությունն ըստ փուլերի, ամիս

Երկփուլ

Միափուլ

Ն

ԱՓ

ԱՆ

1

2

4

5

6

1․

Կինոլոգիական ծառայության կենտրոն՝ 2000մ2 ընդհանուր մակերեսով

4,0

6,0

6,5

2․

Հագուստի քիմիական մաքրման արտադրամաս, լվացքատուն, մինչև 0,5տ հագուստ (սպիտակեղեն) մեկ հերթափոխում

3,0

3,5

4,0

3․

Նույնը՝ 0,5-10տ հագուստ (սպիտակեղեն) մեկ հերթափոխում

3,5

4,5

5,5

4․

Բաց ավտոկայանատեղ ավտոմեքենաների մշտական կամ ժամանակավոր պահպանման համար՝ մեկ հարկաբաժնով ՝ 100 մեքենատեղով

3,5

4,0

4,5

5․

Բաց ավտոկայանատեղ ավտոմեքենաների մշտական կամ ժամանակավոր պահպանման համար՝ մեկից ավելի հարկաբաժնով՝ 100 մեքենատեղով

4,5

5,0

5,5

6․

Նույնը՝ 300 մեքենատեղով

5,5

6,5

-

7․

Նույնը՝ 500 մեքենատեղով

6,5

8,0

-

8.

Ծածկած ավտոկայանատեղ մեկ հարկաբաժնով՝ 100 մեքենատեղով

4,0

4,5

5,0

9.

Ծածկած ավտոկայանատեղ մեկից ավելի հարկաբաժնով՝ 100 մեքենատեղով

4,5

5,0

-

10.

Նույնը՝ 300 մեքենատեղով

5,5

7,0

-

11.

Նույնը՝ 500 մեքենատեղով

6,5

8,5

-

12.

Ավտոլցակայան՝ մինչև 5 լցավորման կետով

2,5

3,0

-

13․

Նույնը՝ 5-ից ավելի լցավորման կետով

2,5

3,5

-

14․

Ավտոտեխսպասարկման կենտրոն՝ մինչև 3 սպասարկման կետով

2,5

3,0

4,0

15․

Նույնը՝ 4-6 սպասարկման կետով

3,0

3,5

4,5

16․

Նույնը՝ 6-ից ավելի սպասարկման կետով

3,5

4,0

5,0

 

Աղյուսակ 16

 

Կոմունալ տնտեսության շենքեր և շինություններ

 

ՀՀ

Օբյեկտի անվանումը, նկարագիրը, հզորությունը

Նախագծման տևողությունն ըստ փուլերի, ամիս

Երկփուլ

Միափուլ

Ն

ԱՓ

ԱՆ

1

2

3

4

5

1․

Բաղնիք՝ 50 տեղով

2,0

3,0

4,5

2․

Նույնը՝ 100 տեղով

2,5

4,5

4,5

3․

Սաունա՝ լողավազանով և հանգստի սենյակով ՝ 10 տեղով

1,0

1,5

2,0

4․

Նույնը՝ 20 տեղով

1,5

2,0

2,5

5․

Հասարակական զուգարան ՝ մեկ հերթափոխում 600 հաճախումով

1,5

2,0

2,5

 

Աղյուսակ 17

 

Վարչակառավարչական և ֆինանսական նշանակության շենքեր և շինություններ

 

ՀՀ

Օբյեկտի անվանումը, նկարագիրը, հզորությունը

Նախագծման տևողությունն ըստ փուլերի, ամիս

Երկփուլ

Միափուլ

Ն

ԱՓ

ԱՆ

1

2

3

4

5

1․

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների շենքեր՝ մինչև 20 աշխատատեղով

2,0

2,0

2,5

2․

Նույնը՝ 20-50 աշխատատեղով

2,5

2,5

3,0

3․

Դատարաններ, դատախազություններ՝ մինչև 20 աշխատատեղով

3,5

4,0

6,0

4․

Նույնը՝ 20-100 աշխատատեղով

4,5

5,0

6,5

5․

Ոստիկանատուն՝ 200 մարդ անձնակազմով

3,5

4,5

-

6․

Վարչագործարարական կենտրոն՝ 20000 մ2 ընդհանուր մակերեսով

5,0

5,5

-

7.

Գրասենյակային շենք՝ 50 աշխատատեղով

2,5

3,0

3,5

8․

Նույնը՝ 200 աշխատատեղով

2,5

3,5

4,0

9.

Նույնը՝ 700 աշխատատեղով

4,0

4,5

-

10.

Նույնը՝ 1500 աշխատատեղով

5,0

5,5

-

11.

Բանկ (ներկառուցված)՝ 10 աշխատատեղով

2,0

2,0

2,5

12.

Նույնը՝ 30 աշխատատեղով

2,5

2,5

3,0

13.

Նույնը՝ 50 աշխատատեղով

3,0

3,0

3,5

14.

Բանկ (առանձին շենք)՝ 50 աշխատատեղով

3,0

3,5

4,5

15.

Նույնը՝ 100 աշխատատեղով

3,5

4,5

5,5

16.

Նույնը՝ 200 աշխատատեղով

4,5

5,5

-

 

Աղյուսակ 18

 

Տրանսպորտային նշանակության շենքեր և շինություններ

 

ՀՀ

Օբյեկտի անվանումը, նկարագիրը, հզորությունը

Նախագծման տևողությունն ըստ փուլերի, ամիս

Երկփուլ

Միափուլ

Ն

ԱՓ

ԱՆ

1

2

3

4

5

1․

Քաղաքային տրանսպորտային հավաքակայան՝ մինչև 300 մեքենատեղով

8,5

9,0

13,5

2․

Նույնը՝ 300-ից ավելի մեքենատեղով

10,5

11,5

-

3․

Բաց կայանատեղ քաղաքային ուղևորատար տրանսպորտի շարժակազմի համար՝ մինչև 1հա մակերեսով

-

 

7,5

4․

Նույնը՝ 1-3հա

-

-

8,5

5․

Նույնը՝ 3հա-ից ավելի

-

-

9,0

6.

Քաղաքային ուղևորատար տրանսպորտի վերջնակայան՝ մինչև 250մ2 մակերեսով

-

-

4,5

7.

Նույնը՝ 250մ2-ից ավելի մակերեսով

-

-

5,5

8․

Կոնտակտամալուխային սպասարկման կետ քարշիչ ենթակայանով

2,0

3,5

4,5

9.

Քաղաքային ուղևորատար տրանսպորտի կազմակերպության արտադրական մասնաշենք՝ մինչև 300մ2 ընդհանուր մակերեսով

3,0

3,5

5,5

10.

Նույնը՝ 300-1000մ2 ընդհանուր մակերեսով

4,0

4,5

7,5

11.

Նույնը՝ 1000մ2 - ից ավելի ընդհանուր մակերեսով

4,5

4,5

8,5

12.

Հրշեջ կայան՝ մինչև 10 հերթապահական կետով

3,5

4,0

6,0

13.

Էլեկտրական շարժիչներով տրանսպորտային միջոցների լիցքավորման կետ

-

-

2,0

 

Աղյուսակ 19

 

Բնակչության պաշտպանության շենքեր և շինություններ

 

ՀՀ

Օբյեկտի անվանումը, նկարագիրը, հզորությունը

Նախագծման տևողությունն ըստ փուլերի, ամիս

Երկփուլ

Միափուլ

Ն

ԱՓ

ԱՆ

1

2

3

4

5

1․

Թաքստոցներ ( ներկառուցված կամ առանձին շինություններ)` մինչև 100 պատսպարվողների համար

1,5

1,5

-

2․

Նույնը՝ 100-200 պատսպարվողների համար

1,5

2,0

-

3․

Նույնը՝ 250-1000 պատսպարվողների համար

2,5

2,5

-

4․

Նույնը՝ 1000-ից ավելի պատսպարվողների համար

2,5

3,0

-

5․

Ապաստարաններ՝ մինչև 150 պատսպարվողների համար

2,5

4,0

-

6.

Նույնը՝ 150-ից ավելի պատսպարվողների համար

4,0

6,5

-

 

8. ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐՄԵՐ

 

Աղյուսակ 20

 

Ջրամատակարարման, կոյուղու, գազամատակարարման, ջերմամատակարարման, էլեկտրամատակարարման ցանցեր և կառույցներ

 

ՀՀ

Օբյեկտի անվանումը, նկարագիրը, հզորությունը

Նախագծման տևողությունն ըստ փուլերի, ամիս

Երկփուլ

Միափուլ

Ն

ԱՓ

ԱՆ

1

2

3

4

5

1․

Ջրամատակարարման ցանց մինչև 200 մմ տրամագծով՝ 1000 գծամետր

3,0

3,5

4,0

2․

Նույնը՝ 200-500մմ տրամագծով

4,0

4,0

5,0

3․

Նույնը՝ 500մմ-ից ավելի տրամագծով

4,0

4,5

5,5

4․

Խմելու ջրի մաքրման կայան՝ 0,8 հազար մ3 մեկ օրում

-

-

5,5

5․

Նույնը՝ 12 հազար մ3 մեկ օրում

-

-

7,0

6․

Ջրահեռացման ցանց, այդ թվում հեղեղատար, մինչև 300 մմ տրամագծով՝ 1000 գծամետր

3,0

3,5

4,0

7․

Նույնը՝ 300-600մմ տրամագծով

4,5

4,5

5,5

8.

Նույնը՝ 600մմ-ից ավելի տրամագծով

4,5

5,0

6,0

9․

Կոյուղու մաքրման կայան՝ օրեկան մինչև 5 հազար մ3

2,0

2,5

4,0

10․

Նույնը՝ 5-30 հազար մ3

2,5

3,5

5,5

11․

Նույնը՝30 հազար մ3-ից ավելի

3,0

4,5

7,0

12․

Պոմպակայան

1,5

2,0

3,0

13․

Ջրընդունիչ հանգույց

3,0

4,0

5,5

14․

Գազամատակարարման ցանց մինչև 200 մմ տրամագծով՝ 1000 գծամետր

2,0

2,5

3,5

15․

Նույնը՝ 300-600մմ տրամագծով

2,5

3,5

4,0

16.

Նույնը՝ 600մմ-ից ավելի տրամագծով

3,5

3,5

4,5

17.

Ջերմային ցանց մինչև 300 մմ տրամագծով՝ 1000 գծամետր

4,0

4,5

5,5

18.

Նույնը՝ 300-500մմ տրամագծով

5,0

6,0

7,0

19.

Նույնը՝ 500մմ-ից ավելի տրամագծով

6,0

7,0

9,0

20․

Ջեռուցման, ջեռուցման-արտադրական կաթսայատներ մինչև 3ՄՎտxժ

-

-

3,0

21․

Նույնը՝ 3-10ՄՎտxժ

-

-

4,0

22․

Նույնը՝ 10ՄՎտxժ–ից ավելի

3,5

4,0

7,0

23․

Էլեկտրական մալուխ մինչև 10կՎ, 1000 գծամետր

1,0

1,5

2,0

24․

Նույնը՝ 35կՎ

1,5

2,0

2,5

25․

Փակ տրանսֆորմատորային ենթակայան՝ հզորությունը մինչև 630 կՎԱ, այդ թվում երկտրանսֆորմատորային

-

-

4,0

26․

Բաշխիչ կետ (լարումը 6-10 կՎ, գծային միացումների քանակը մինչև 30)

2,5

4,0

4,5

27․

Ֆոտովոլտային կայան՝ մինչև 1,0 ՄՎտ

-

-

2,5

28․

Նույնը՝ 1,0-10 ՄՎտ

-

-

3,5

29․

Նույնը՝ 10-50ՄՎտ

3,0

4,0

6,0

30․

Նույնը՝ 50-100 ՄՎտ

5,0

6,0

-

31․

Նույնը՝ 100-200 ՄՎտ

6,0

7,0

-

32.

Կոռոզիայից էլեկտրապաշտպանության օբյեկտ՝ 1 տեղակայանքով

-

-

1,0

33․

Նույնը՝ 3 տեղակայանքով

-

-

1,5

34․

Նույնը՝ 3-ից ավելի տեղակայանքով

-

-

2,0

35.

Արտաքին լուսավորում (ճանապարհներ, փողոցներ)՝ 1000 գծամետր

1,0

1,5

2,0

36․ Աղյուսակում բերված օբյեկտների նախագծման ժամկետները չեն ներառում մինչնախագծային աշխատանքների տևողությունը (էսքիզի մշակում, գեոդեզիական նշահարման հենքի և տեխնիկական պայմանների ստացում, նախագծային փաստաթղթերի համաձայնեցում):

37. ինժեներական ցանցերի նախագծման տևողությունը որոշվում է՝

1) 1000 գծամետրից պակաս երկարությամբ ինժեներական ցանցերի դեպքում ընդունվում է 1000 գծամետրին համապատասխանող նորմատիվային տևողությունը,

2) յուրաքանչյուր հաջորդ 1000 գծամետրի սահմաններում ընկած երկարությունների դեպքում՝ ընդունվում է նախորդող 1000 գծամետրին համապատասխանող նորմատիվային տևողությունը՝ ավելացված սույն նորմերի 1000 գծամետրին համապատասխանող աղյուսակային արժեքի 30%-ի չափով։ Մասնավորապես, 200 մմ տրամագծով ջրամատակարարման ցանցի Ն փուլի նախագծման նորմատիվային տևողությունն ըստ սույն աղյուսակի կետ 1-ի կազմում է 3 ամիս, 2000-3000 գծամետր երկարության դեպքում՝ կհաշվարկվի 3+2x3x0,3=4,8 ամիս։ Այս եղանակով հաշվարկվում է մինչև 5000 գծամետր երկարությամբ ինժեներական ցանցի նախագծման տևողությունը։ 5000 գծամետրը գերազանցող երկարությունների դեպքում՝ հաջորդող յուրաքանչյուր 5000 գծամետրի սահմաններում առաջին 5000 գծամետրին համապատասխանող տևողությանը հաջորդաբար գումարվում է 1 ամիս։

 

Աղյուսակ 21

 

Երկաթուղային, ավտոմոբիլային ճանապարհներ, տրանսպորտային արհեստական կառույցներ

 

ՀՀ

Օբյեկտի անվանումը, նկարագիրը, հզորությունը

Նախագծման տևողությունն ըստ փուլերի, ամիս

Երկփուլ

Միափուլ

Ն

ԱՓ

ԱՆ

1

2

3

4

5

1․

I կարգի ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներ՝ մինչև 500 հազար մ2 մակերեսով

5,0

5,0

-

2․

Նույնը՝ 500-1500 հազար մ2 մակերեսով

7,0

6,0

-

3․

Նույնը՝ 1500-3000 հազար մ2 մակերեսով

9,0

7,5

-

4․

Նույնը՝ 3000-4500 հազար մ2 մակերեսով

11,0

8,5

-

5․

II-III կարգի ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներ՝ մինչև 500 հազար մ2 մակերեսով

4,0

4,0

-

6.

Նույնը՝ 500-1500 հազար մ2 մակերեսով

6,5

5,0

-

7․

Նույնը՝ 1500-3000 հազար մ2 մակերեսով

8,5

6,0

-

8․

Նույնը՝3000-4500 հազար մ2 մակերեսով

10,5

7,0

-

9․

IV կարգի ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներ՝ մինչև 500 հազար մ2 մակերեսով

4,0

3,0

-

10․

Նույնը՝ 500-1500 հազար մ2 մակերեսով

4,0

4,0

-

11․

Նույնը՝ 1500-3000 հազար մ2 մակերեսով

7,5

5,0

-

12․

Քաղաքային և տեղական նշանակության փողոցներ՝ այդ թվում

     

1)

մայրուղային փողոց՝ 1 կմ

3,0

4,0

5,0

2)

անընդհատ շարժման՝ 1 կմ

2,5

3,5

4,5

3)

կարգավորվող շարժման՝ 1 կմ

2,0

3,0

4,0

4)

տեղական նշանակության՝ 1 կմ

1,0

1,5

2,0

13․

Տրանսպորտային ուղեբաժանքային հանգույց՝ մեկ մակարդակում

2,0

3,0

4,0

14․

Նույնը՝ երկու մակարդակում

4,0

6,0

9,0

15․

Նույնը՝ երեք մակարդակում

4,5

7,0

9,5

16.

Շոգեքարշային մեկ գիծ՝ մինչև 50կմ

3,0

4,0

4,0

17.

Նույնը՝ 50-150կմ

4,0

4,0

5,0

18.

Նույնը՝ 150-300կմ

5,0

4,5

6,0

19.

Էլեկտրաքարշային մեկ գիծ՝ մինչև 50կմ

4,0

4,0

5,0

20.

Նույնը՝ 50-150կմ

5,0

4,0

6,0

21.

Նույնը՝ 150-300կմ

6,0

5,5

11,0

22.

Գոյություն ունեցող երկաթուղու էլեկտրաֆիկացում՝ մինչև 50 կմ

1,5

2,0

3,0

23.

Նույնը՝ 50-150 կմ

2,5

3,0

5,0

24․

Ավտոճանապարհային, երկաթուղային, հետիոտն կամուրջներ, ուղեանցներ, էստակադներ՝ մինչև 1000մ2

1,5

3,5

4,5

25․

Նույնը՝ 1000-2000մ2

2,5

4,0

5,0

26․

Նույնը՝ 2000-5000մ2

3,5

5,0

8,0

27․

Նույնը՝ 5000-10000մ2

4,0

9,0

-

28․

Նույնը՝ 10000-15000մ2

8,0

15,0

-

29.

Թունելային տիպի ստորգետնյա ավտոճանապարհային, երկաթուղային անցումներ (մոտեցման հատվածների մակերեսը հաշվի չի առնվում)՝ մինչև 2000մ2

2,0

4,0

5,5

30.

Նույնը՝ 2000-4000մ2

2,5

5,0

7,0

31.

Նույնը՝ 4000-6000մ2

3,5

5,0

8,0

32.

Ստորգետնյա հետիոտն անցումներ, ներառյալ մուտքերը՝ մինչև 500մ2

2,0

4,0

5,0

33.

Նույնը՝ 500-1000մ2

3,0

5,0

7,0

34․

Նույնը՝ 1000-1500մ2

4,0

6,0

8,0

35․

Նույնը՝ 1500մ2-ից ավելի

5,0

7,0

9,0

36․

Թունելներ՝ մինչև 1000մ2

2,5

4,0

6,0

37.

Նույնը՝ 1000-5000մ2

3,5

5,5

9,0

38.

Նույնը՝ 5000-10000մ2

5,0

8,0

12,0

39.

Նույնը՝ 10000-20000մ2

5,5

9,0

13,0

40.

Նույնը՝ 20000մ2-ից ավելի2

7,0

10,0

16,0

41.

Տրանսպորտային սրահներ՝ մինչև 500մ2

2,0

3,0

5,0

42.

Նույնը՝ 500- 1500մ2

3,0

3,5

5,5

43.

Նույնը՝ 1500-2500մ2

3,5

5,0

8,0

44. Աղյուսակում բերված օբյեկտների նախագծման ժամկետները չեն ներառում մինչնախագծային աշխատանքների տևողությունը (էսքիզի մշակում, ինժեներական հետազննությունների, տեխնիկական պայմանների ստացում, նախագծային փաստաթղթերի համաձայնեցում):

45. Տևողության հաշվարկի միավոր մակերեսը որոշվում է ավտոճանապարհի երթևեկելի մասի մակերեսով։

46. Ընդհանուր օգտագործման ճանապարհների նախագծման նորմերը վերաբերում են տեղանքի բարդության 2- րդ կարգին։ Տեղանքի բարդության այլ կարգերի (աղյուսակ 27-1) դեպքում կիրառվում են հետևյալ գործակիցները՝

1) 1-ին կարգի դեպքում՝ 0,9,

2) 3-րդ կարգի դեպքում՝ 1,4 (Ն) և 1,2 (ԱՓ)։

47. Կամուրջների, էստակադների, ուղեանցերի, ստորգետնյա տրանսպորտային ու հետիոտն անցումների, սրահների նախագծային աշխատանքների տևողության հաշվարկներում կիրառվում են հետևյալ գործակիցները՝

1) տիպարային կոնստրուկցիաների կիրառման դեպքում (թռիչքային կառուցվածքներ, հենապատեր, հենարաններ) ՝ 0,65,

2) թռիչքային կոնստրուկցիաների տիպարային լուծումների կիրառում, հենարանների, հենապատերի անհատական նախագծում ՝ 1,0,

3) կառույցի բոլոր կոնստրուկցիաների անհատական նախագծում ՝ 1,5։

48. Բարդ տեղանքներում, երբ կամուրջների լայնությամբ գրունտի մակերևույթի նիշերի տարբերությունը ավելի քան 2մ է, ծանր հիդրոլոգիական, երկրաբանական պայմաններում կիրառվում է լրացուցիչ 1,3 գործակից։

49.Կորերի վրա գտնվող կառույցների (կամուրջներ, էստակադներ, ուղեանցեր, ստորգետնյա տրանսպորտային ու հետիոտն անցումներ, սրահներ) համար կիրառվում է լրացուցիչ 1,25 գործակից։

50. Համատեղ երկաթուղային ու ավտոճանապարհային (մետրոպոլիտենի ու ավտոճանապարհային) երթևեկության իրականացման դեպքում կառույցների (կամուրջներ, էստակադներ, ուղեանցեր), կախովի և վանտային կամուրջների նախագծման տևողության հաշվարկներում կիրառվում է լրացուցիչ 2,0 գործակից։

51. Կառույցով ինժեներական ցանցերի (խողովակաշարերի կամ մալուխների) անցկացման դեպքում նախագծային աշխատանքների տևողության որոշման համար կիրառվում է 1,2 գործակից։

52. Քաղաքային ճանապարհների և փողոցների երկարությունը 1 կմ-ը գերազանցելու դեպքում յուրաքանչյուր հաջորդող 5 կմ-ի միջակայքում աղյուսակային արժեքին ավելացնել k x Tն x 0,3 ամիս, որտեղ Тն-ը աղյուսակային նորմատիվային տևողությունն է, k-ն՝ հաջորդող 5կմ-ի մեծությամբ միջակայքերի թիվը, մասնավորապես 6-11կմ-ի դեպքում k=2, 11-16կմ-ի դեպքում՝ k =3 և այլն։ Այն դեպքերում, երբ երկարությունը գերազանցում է 26կմ (k=5)՝ հաջորդող յուրաքանչյուր 10 կմ-ի համար 26կմ-ին համապատասխանող նախագծման նորմատիվային տևողությանը հաջորդաբար գումարվում է 1 ամիս։

 

Աղյուսակ 21-1

 

Տեղանքի բարդության կարգը ճանապարհաշինության տեսանկյունից

 

Տեղանքի բարդության կարգ

 Տեղանքի նկարագիրը

I-ին կարգ

Հարթավայրային և թույլ կտրտված տեղանքը՝ ծածկված անտառով ոչ ավել, քան 50 %-ի սահմաններում։

2-րդ կարգ

Հարթավայրային և թույլ կտրտված տեղանք՝ ծածկված անտառով ավելի, քան 50 %-ի սահմաններում

Նախալեռնային տեղանք՝ ծածկված անտառով ոչ ավել, քան 50 %-ի սահմաններում

3-րդ կարգ

Նախալեռնային կամ խիստ կտրտված տեղանք՝ ծածկված անտառով ավելի, քան 50 %-ի սահմաններում

Հովիտների նեղ տեղամասեր կամ կիրճեր

Համատարած անտառածածկով տեղանքներ

Տեղանքներ, որտեղ ծրագիծն անցնում է քաղաքային փողոցների երկայնքով, արդյունաբերական համալիրների, թաղամասերի կառուցապատված տեղամասերի միջով

 

9. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՊԱՀԵՍՏԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐՄԵՐ

 

Աղյուսակ 22

 

Հանքային արտադրության և մետալուրգիայի օբյեկտներ

 

ՀՀ

Օբյեկտի անվանումը, նկարագիրը, հզորությունը

Նախագծման տևողությունն ըստ փուլերի, ամիս

Երկփուլ

Միափուլ

Ն

ԱՓ

ԱՆ

1

2

3

4

5

1.

Հանքահարստացման կոմբինատ մշակման բաց եղանակով՝ մինչև 1,0 մլն տ հումք մեկ տարում

5,0

8,0

-

2.

Նույնը՝ 1,0-2,5 մլն տ հումք մեկ տարում

7,0

11,0

-

3.

Նույնը՝ 2,5-5,0 մլն տ հումք մեկ տարում

8,0

12,0

-

4.

Նույնը՝ 5,0-7,0 մլն տ հումք մեկ տարում

10,0

15,0

-

5.

Նույնը՝ 7,0 մլն տ-ից ավելի հումք մեկ տարում

12,0

18,0

-

6.

Հանքահարստացման կոմբինատ մշակման ստորգետնյա եղանակով՝ մինչև 0,5 մլն տ հումք մեկ տարում

6,0

9,0

 

7.

Նույնը՝ 0,5-1,0 մլն տ հումք մեկ տարում

8,0

12,0

 

8.

Նույնը՝ 1,0-5,0 մլն տ հումք մեկ տարում

10,0

15,0

 

9.

Նույնը՝ 5,0-10,0 մլն տ հումք մեկ տարում

11,0

17,0

 

10.

Նույնը՝ 10,0 մլն տ-ից ավելի հումք մեկ տարում

12,0

18,0

 

11․

Գունավոր մետալուրգիայի հանքավայրի բաց մշակման հանքարան՝ 0,1-0,3 մլն տ հումք մեկ տարում

5,0

10,0

-

12․

Նույնը՝ 0,3-1,5 մլն տ հումք մեկ տարում

6,0

12,0

-

13․

Նույնը՝ 1,5-2,5 մլն տ հումք մեկ տարում

7,0

14,0

-

14․

Նույնը՝ 2,5-5,0 մլն տ հումք մեկ տարում

8,0

16,0

-

15․

Նույնը՝ 5,0-15,0 մլն տ հումք մեկ տարում

10,0

20,0

-

16․

Նույնը՝ 15,0-25,0 մլն տ հումք մեկ տարում

12,0

24,0

-

17․

Գունավոր մետալուրգիայի հանքավայրի ստորգետնյա մշակման հանքարան՝ 0,15-0,45 մլն տ հումք մեկ տարում

6,0

9,0

-

18․

Նույնը՝ 0,45-1,0 մլն տ հումք մեկ տարում

8,0

12,0

-

19․

Նույնը՝ 1,0-3,0 մլն տ հումք մեկ տարում

10,0

15,0

-

20․

Նույնը՝ 3,0-6,0 մլն տ հումք մեկ տարում

11,0

17,0

-

21․

Նույնը՝ 6,0-10,0 մլն տ հումք մեկ տարում

12,0

18,0

-

22․

Պայթուցիկ միջոցների մակերևութային պահեստ՝ մինչև 1,0 հազար տ պայթուցիկ նյութ մեկ տարում

3,0

6,0

7,0

23․

Նույնը՝ 1,0-10,0 հազար տ պայթուցիկ նյութ մեկ տարում

5,0

9,0

10,0

24․

Նույնը՝ 10,0-20,0 հազար տ պայթուցիկ նյութ մեկ տարում

6,0

10,0

11,0

25․

Հարստացման ֆաբրիկա՝ հանքանյութի ջարդմամբ, ըստ դասերի և ապրանքային տեսակների տեսակավորմամբ, կավային մասնիկների լվացմամբ՝ մինչև 1,0 մլն տ հումք մեկ տարում

3,0

10,0

-

26․

Նույնը՝ 1,0-2,5 մլն տ հումք մեկ տարում

3,0

11,0

-

27․

Նույնը՝ 2,5-5,0 մլն տ հումք մեկ տարում

4,0

12,0

-

28․

Նույնը՝ 5,0-10,0 մլն տ հումք մեկ տարում

5,0

13,0

-

29․

Նույնը՝ 10,0 մլն տ-ից ավելի հումք մեկ տարում

6,0

14,0

-

30․

Հարստացման ֆաբրիկա՝ հանքանյութի հարստացման հետևյալ մեթոդներից մեկի կիրառմամբ՝ գրավիտացիայի, չոր կամ թաց մագնիսական զտման, էլեկտրաստատիկ զտման, ֆլոտացիայի (մեկ տեսակի կոնցենտրատի կամ միջանկյալ ապրանքի արտադրությամբ)՝ մինչև 1,0 մլն տ հումք մեկ տարում

4,0

10,0

-

31․

Նույնը՝ 1,0-2,5 մլն տ հումք մեկ տարում

4,0

11,0

-

32․

Նույնը՝ 2,5-5,0 մլն տ հումք մեկ տարում

5,0

12,0

-

33․

Նույնը՝ 5,0-10,0 մլն տ հումք մեկ տարում

6,0

13,0

-

34․

Նույնը՝ 10,0 մլն տ-ից ավելի հումք մեկ տարում

8,0

14,0

-

35․

Հանքանյութի հարստացման ֆաբրիկա կոմբինացված հարստացման եղանակների կիրառմամբ (մինչև երեք կոնցենտրանտների կամ արդյունաբերական ապրանքների արտադրություն կամ երկուսից ավելի տեսակի հանքանյութի մշակում՝ անկախ կոնցենտրանտների կամ արդյունաբերական ապրանքների քանակից՝ մինչև 1,0 մլն տ հումք մեկ տարում

5,0

11,0

-

36․

Նույնը՝ 1,0-2,5 մլն տ հումք մեկ տարում

5,0

12,0

-

37․

Նույնը՝ 2,5-5,0 մլն տ հումք մեկ տարում

6,0

13,0

-

38․

Նույնը՝ 5,0-10,0 մլն տ հումք մեկ տարում

7,0

14,0

-

39․

Նույնը՝ 10,0 մլն տ-ից ավելի հումք մեկ տարում

8,0

15,0

-

40․

Հանքանյութի հարստացման ֆաբրիկա կոմբինացված հարստացման եղանակների կիրառմամբ (երեքից ավելի կոնցենտրանտների կամ արդյունաբերական ապրանքների արտադրություն կամ երկուսից ավելի տեսակի հանքանյութի մշակում՝ անկախ կոնցենտրանտների կամ արդյունաբերական ապրանքների քանակից )՝ մինչև 1,0 մլն տ հումք մեկ տարում

6,0

11,0

-

41․

Նույնը՝ 1,0-2,5 մլն տ հումք մեկ տարում

6,0

12,0

-

42․

Նույնը՝ 2,5-5,0 մլն տ հումք մեկ տարում

7,0

13,0

-

43․

Նույնը՝ 5,0-10,0 մլն տ հումք մեկ տարում

8,0

14,0

-

44․

Նույնը՝ 10,0 մլն տ-ից ավելի հումք մեկ տարում

10,0

15,0

-

45․

Գունավոր մետալուրգիայի հալեցման արտադրամաս բովախառնուրդի նախապատրաստմամբ, 0,3-1,5 մլն տ բովախառնուրդ մեկ տարում

8,0

16,0

-

46․

Էլեկտրոլիզի արտադրամաս՝ 0,05-0,3 մլն տ մեկ տարում

4,0

10,0

-

47․

Գունավոր մետալուրգիայի հիդրոմետալուրգիական արտադրամաս

4,0

10,0

-

48․

Ֆերրոձուլվածքների արտադրամաս՝ բովախառնուրդի նախապատրաստմամբ և պատրաստի արտադրանքի պահեստով

8,0

16,0

-

 

Աղյուսակ 23

 

Հանքային և մետալուրգիական արտադրությունների օժանդակ օբյեկտներ

 

ՀՀ

Օբյեկտի անվանումը, նկարագիրը, հզորությունը

Նախագծման տևողությունն ըստ փուլերի, ամիս

Երկփուլ

Միափուլ

Ն

ԱՓ

ԱՆ

1

2

3

4

5

1.

Ոչ հանքային նյութերի ջարդման/տեսակավորման համալիր՝ 50-500 հազար տ մեկ տարում

5,0

6,0

-

2.

Նույնը՝ 500-5000 հազար տ մեկ տարում

7,0

8,5

-

3.

Նույնը՝ 5000-15000 հազար տ մեկ տարում

8,0

8,5

-

4.

Ոչ հանքային նյութերի ջարդման/տեսակավորման համալիր՝ 300-900 հազար մ3 մեկ տարում

6,0

7,0

-

5.

Նույնը՝ 900-1200 հազար մ3 մեկ տարում

7,5

8,5

-

6.

Նույնը՝ 1200-1500 հազար մ3 մեկ տարում

8,0

9,5

-

7․

Նույնը՝ 1500-1800 հազար մ3 մեկ տարում

9,0

10,5

-

8.

Կոմպրեսորային կայան՝ մինչև 2 մ3/րոպե

6,0

7,0

-

9.

Նույնը՝ 2-400մ3/րոպե

8,0

9,5

-

10.

Նույնը՝400-1000մ3/րոպե

12,0

14,0

 

11․

Ուժեղ ազդեցության թունավոր նյութերի պահեստ՝ 100-500տ տարողությամբ

6,0

7,0

-

12․

Նույնը՝ 500-1000տ տարողությամբ

7,0

8,5

-

13․

Նույնը՝ 1000-2000տ տարողությամբ

10,0

12,0

-

14․

Էլեկտրաբեռնիչների սպասարկման լիցքավորման կայան՝ մինչև 5 լիցքավորման կետով

3,0

3,5

-

15․

Նույնը՝ 5-10 լիցքավորման կետով

3,5

4,0

-

16․

Նույնը՝ 10-20 լիցքավորման կետով

4,0

5,0

-

17․

Վառելիքաքսուկային նյութերի պահեստ՝ մինչև 1 հազար մ3 պահեստավորվող նյութ

3,0

3,5

-

18․

Նույնը՝ 1-6 հազար մ3 պահեստավորվող նյութ

5,0

6,0

-

19․

Նույնը՝ 6-100 հազար մ3 պահեստավորվող նյութ

7,0

8,5

-

20․

Նույնը՝ 100-200 հազար մ3 պահեստավորվող նյութ

9,0

10,5

-

21․

Դիզելային էլեկտրակայան՝ 24-400կՎտ

4,0

5,0

-

22․

Նույնը՝ 400-800կՎտ

5,0

6,0

-

23․

Նույնը՝ 800-1575կՎտ

7,0

8,5

-

24․

Վերանորոգման արհեստանոց մինչև 750մ2 ընդհանուր մակերեսով

4,0

5,0

-

25․

Նույնը՝ 750-1500մ2 ընդհանուր մակերեսով

5,0

6,0

-

26․

Նույնը՝ 1500-3000մ2 ընդհանուր մակերեսով

6,0

7,0

-

27․

Նույնը՝ 3000-6000մ2 ընդհանուր մակերեսով

7,5

9,0

-

28.

Նույնը՝ 6000-7500մ2 ընդհանուր մակերեսով

9,0

10,5

-

29.

Ձուլման արտադրամաս՝ մինչև 20 հազար տ մեկ տարում

7,5

9,0

-

30.

Նույնը՝ 20-30 հազար տ մեկ տարում

8,0

9,5

-

31.

Նույնը՝ 30-60 հազար տ մեկ տարում

9,0

10,5

-

32.

Նույնը՝ 60-100 հազար տ մեկ տարում

10,0

12,0

-

33.

Դարբնամամլման արտադրամաս՝ մինչև 10 հազար տ մեկ տարվա ընթացքում

5,5

6,5

-

34.

Նույնը՝ 10-30 հազար տ մեկ տարվա ընթացքում

6,5

8,0

-

35.

Նույնը՝ 30-50 հազար տ մեկ տարվա ընթացքում

7,0

8,5

-

36.

Նույնը՝ 50-100 հազար տ մեկ տարվա ընթացքում

8,0

9,5

-

37.

Մետաղական կոնստրուկցիաների արտադրամաս մինչև 25 հազար տ մեկ տարվա ընթացքում

6,0

7,0

-

38.

Նույնը՝ 25-50 հազար տ մեկ տարվա ընթացքում

6,5

8,0

-

39.

Նույնը՝ 50-100 հազար տ մեկ տարվա ընթացքում

7,5

9,0

-

40.

Մեխանիկական արտադրամաս՝ մինչև 3 հազար մ2 արտադրական մակերեսով

3,0

3,5

-

41.

Նույնը՝ 3-6 հազար մ2 արտադրական մակերեսով

5,0

6,0

-

42.

Նույնը՝ 6-9 հազար մ2 արտադրական մակերեսով

5,5

6,5

-

43.

Նույնը՝ 9-20 հազար մ2 արտադրական մակերեսով

6,0

7,5

-

 

Աղյուսակ 24

 

Շինարարական նյութերի, կոնստրուկցիաների, պատրաստվածքների արտադրության օբյեկտներ

 

ՀՀ

Օբյեկտի անվանումը, նկարագիրը, հզորությունը

Նախագծման տևողությունն ըստ փուլերի, ամիս

Երկփուլ

Միափուլ

Ն

ԱՓ

ԱՆ

1

2

3

4

5

1.

Ցեմենտի արտադրության գործարան՝ 0,5 մլն տ մեկ տարում

6,0

6,0

-

2.

Նույնը՝ 1,0 մլն տ մեկ տարում

8,0

10,0

-

3.

Նույնը՝ 1,5 մլն տ մեկ տարում

10,0

11,0

-

4.

Նույնը՝ 2,0 մլն տ մեկ տարում

11,0

14,0

-

5.

Չոր շինարարական խառնուրդների արտադրության գործարան՝ 20 հազար տ մեկ տարում

3,5

5,0

8,0

6.

Նույնը՝ 50 հազար տ մեկ տարում

5,0

6,0

11,0

7․

Սանիտարատեխնիկական պատրաստվածքների արտադրության գործարան՝ մինչև 500 տ մեկ տարում

4,0

4,5

10,0

8.

Կերամիկական, կերամագրանիտե սալիկների արտադրության գործարան՝ 500 հազար մ2 մեկ տարում

4,0

6,0

9,0

9.

Տանիքային փափուկ նյութերի արտադրության գործարան՝ 125 մլն մ2 մեկ տարում

5,0

8,0

12,0

10.

Թերթային փայլեցված ապակու արտադրության գործարան՝ մինչև 10 մլն մ2 մեկ տարում

7,0

9,0

15,0

11․

Բազալտե մանրաթելքից խողովակների արտադրության գործարան՝ մինչև 3000 կմ մեկ տարում

11,0

13,0

24,0

12․

Չափազատված խճի և /կամ կոպճի արտադրության գործարան՝ մինչև 1000 հազար մ3 մեկ տարում

-

-

11,0

13․

Նույնը՝ 1000-2000 հազար մ3 մեկ տարում

8,0

7,0

14,0

14․

Չափազատված ավազի արտադրության գործարան մինչև 1 մլն տ մեկ տարում

-

-

10,0

15․

Նույնը՝ 1-2 մլն տ մեկ տարում

8,0

7,0

14,0

16․

Գրանիտից և մարմարից պատրաստվածքների արտադրության գործարան՝ մինչև 200 հազար մ2 մեկ տարում

-

-

9,0

17․

Նույնը՝ 200-400 հազար մ2 մեկ տարում

7,0

6,0

12,0

18․

Կրի արտադրության գործարան՝ մինչև 100 հազար տ մեկ տարում

4,0

4,0

-

19․

Նույնը՝ 100-200 հազար տ մեկ տարում

5,0

5,0

-

20․

Երկաթբետոնե պատրաստվածքների գործարան՝ մինչև 100 հազար մ3 մեկ տարում

-

-

10

21․

Նույնը՝ 100-200 հազար մ3 մեկ տարում

7,0

7,0

14,0

 

Աղյուսակ 25

 

Արտադրանքի և թափոնների երկրորդային վերամշակման արտադրամասեր, սննդի արդյունաբերության օբյեկտներ

 

ՀՀ

Օբյեկտի անվանումը, նկարագիրը, հզորությունը

Նախագծման տևողությունն ըստ փուլերի, ամիս

Երկփուլ

Միափուլ

Ն

ԱՓ

ԱՆ

1

2

3

4

5

1.

Արտադրանքի և թափոնների երկրորդային վերամշակման արտադրամասեր՝ մինչև 1 հազար տ մեկ տարում

6,0

10,0

-

2.

Նույնը՝ 1-3 հազար տ մեկ տարում

8,0

10,0

-

3.

Նույնը՝ 3-5 հազար տ մեկ տարում

10,0

12,0

-

4.

Նույնը՝ 5-10 հազար տ մեկ տարում

12,0

14,0

-

5.

Մսամթերքի արտադրամաս ՝ 1-2տ արտադրանք մեկ հերթափոխում

4,0

8,0

10,0

6.

Նույնը՝ 3-5տ արտադրանք մեկ հերթափոխում

6,0

9,0

12,0

7․

Կաթի գործարան 35տ վերամշակվող կաթ մեկ հերթափոխում ( 25տ կաթնամթերք մեկ հերթափոխում)

5,0

6,0

9,0

8.

Պանրի գործարան 50տ վերամշակվող կաթ մեկ հերթափոխում (2,5տ պանիր մեկ հերթափոխում)

3,5

4,5

7,0

9.

Հացի փուռ՝ 2 տ արտադրանք մեկ հերթափոխում

-

-

5,0

 

Աղյուսակ 26

 

Գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտներ

 

ՀՀ

Օբյեկտի անվանումը, նկարագիրը, հզորությունը

Նախագծման տևողությունն ըստ փուլերի, ամիս

Երկփուլ

Միափուլ

Ն

ԱՓ

ԱՆ

1

2

3

4

5

1.

Խոշոր եղջերավոր անասունների բուծման և բտման համալիր՝ 1000 գլուխ մեկ տարում (3000 անասնատեղ)

4.5

5.0

9.0

2.

Նույնը՝ 2000 գլուխ մեկ տարում (6000 անասնատեղ)

5,0

6,0

10,0

3.

Խոզաբուծական համալիր՝ 12000 գլուխ մեկ տարում

6,0

7,0

12,0

4.

Թռչնաֆաբրիկա մսային ուղղվածության՝ 3 մլն բրոյլեր մեկ տարում

4,5

5,0

9,0

5.

Թռչնաֆաբրիկա ձվային ուղղվածության՝ 300 հազար ածան հավ

4,0

4,5

8,0

6.

Ջերմատուն*՝ մինչև 6տ մեկ հերթափոխում

-

-

8,0

7․

Նույնը՝ 6-12տ մեկ հերթափոխում

-

-

10,0

8.

Նույնը՝ 12-18տ մեկ հերթափոխում

6,0

10,0

-

9.

Նույնը՝ 18-24տ մեկ հերթափոխում

8,0

12,0

-

10.

Նույնը՝ 24-36տ մեկ հերթափոխում

10,0

14,0

-

11. Տիպարային ջերմատների նախագծերի տեղակապման դեպքում նախագծման տևողությունները հաշվարկվում են սույն աղյուսակում բերված համապատասխան տևողությունների 30 %-ի չափով:

 

Աղյուսակ 27

 

Արտադրական, վերանորոգման-արտադրական բազաներ, պահեստային բազաներ, պահեստներ

 

ՀՀ

Օբյեկտի անվանումը, նկարագիրը, հզորությունը

Նախագծման տևողությունն ըստ փուլերի, ամիս

Երկփուլ

Միափուլ

Ն

ԱՓ

ԱՆ

1

2

3

4

5

1․

Պահեստային բազա՝ մինչև 2տ տարողությամբ

6,0

10,0

12,0

2.

.Նույնը՝ 2-5տ տարողությամբ

8,0

12,0

14,0

3.

Նույնը՝ 5-10տ տարողությամբ

10,0

14,0

16,0

4.

Նույնը՝ 10տ-ից ավելի տարողությամբ

12,0

16,0

18,0

5.

Ոչ մթերային նշանակության պահեստ՝ մինչև 2 հազար մ2 պահեստային մակերեսով

-

-

10,0

6.

Նույնը՝ 2-5 հազար մ2 պահեստային մակերեսով

-

-

12,0

7.

Նույնը՝ 5-10 հազար մ2 պահեստային մակերեսով

-

-

14,0

8.

Նույնը՝ 10-15 հազար մ2 պահեստային մակերեսով

-

-

16,0

9.

Մթերային նշանակության պահեստ՝ մինչև 5 հազար մ2 պահեստային մակերեսով

-

-

12,0

10.

Նույնը՝ 5-10 հազար մ2 պահեստային մակերեսով

-

-

18,0

11.

Նույնը՝ 10-15 հազար մ2 պահեստային մակերեսով

-

-

20,0

 

10. ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐՄԵՐ

 

Աղյուսակ 28

 

ՀՀ

Օբյեկտի անվանումը, նկարագիրը, հզորությունը

Նախագծման տևողությունն ըստ փուլերի, ամիս

Երկփուլ

Միափուլ

Ն

ԱՓ

ԱՆ

1

2

3

4

5

1.

Թաղամասի, քաղաքաշինական համալիրի տարածքի բարեկարգում՝ մինչև 3հա

1,0

2,0

3,0

2.

Նույնը՝ 3-10 հա

2,0

2,5

5,0

3.

Քաղաքացիական շինարարության օբյեկտի տարածքի բարեկարգում /առանձին պատվերով/՝ մինչև 1հա

-

-

3,0

4.

Նույնը՝ 1-10 հա

2,0

2,5

4,5

5.

Քաղաքային այգի, պուրակ՝ մինչև 5հա

2,0

2,5

4,5

6.

Նույնը՝ 5-20 հա

3,0

4,0

6,0

7.

Նույնը՝ 20-100 հա

3,5

5,5

-

8.

Նույնը՝ 100 հա-ից ավելի

4,0

6,0

-

9.

Քաղաքային հրապարակ՝ մինչև 1 հա

-

-

2,0

10.

Նույնը՝ 1-5 հա

2,0

2,0

4,0

11.

Ջրավազան՝ մինչև 1 հա

1,0

1,5

2,5

12.

Հուշարձանի տեղադրում

1,0

1,0

2,0

13.

Հուշարձանի տարածքի բարեկարգում /առանձին պատվեր/՝ մինչև 1 հա

1,0

 

2,5

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 9 նոյեմբերի 2022 թվական: