Համարը 
N 74-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2022.11.14-2022.11.27 Պաշտոնական հրապարակման օրը 14.11.2022
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
03.11.2022
Ստորագրող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
03.11.2022
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2023
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Ծանուցում
18.11.22 N 89-Ն հրամանի փոփոխության համաձայն սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում 2023 թվականի հունվարի 1-ից:

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԱՌԱՆՁԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 14-Ի ԹԻՎ 02-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

03 նոյեմբեր 2022 թվականի

N 74-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԱՌԱՆՁԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 14-Ի ԹԻՎ 02-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասը, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասը`

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`

 

1. Հաստատել`

1) Երեխայի հիվանդության պատմագրի ձևը` համաձայն Հավելված 1-ի:

2) Հիվանդանոցային պայմաններում բժշկական օգնության կազմակերպմանն առնչվող առանձին բժշկական փաստաթղթերի ձևերը`

ա. Երեխայի նկատմամբ բռնության կասկածի դեպքում հիվանդության պատմագրի ձև` համաձայն Հավելված 2-ի:

բ. Երեխաների անեսթեզիոլոգիական քարտի ձև` համաձայն Հավելված 3-ի:

գ. Հիվանդանոցային պայմաններում վերականգնողական բուժում ստացող երեխայի առաջնային զննման թերթիկի ձև` համաձայն Հավելված 4-ի:

դ. Երեխայի դուրսգրման կամ տեղափոխման էպիկրիզի ձև` համաձայն Հավելված 5-ի:

ե. Երեխայի մահվան էպիկրիզի ձև` համաձայն Հավելված 6-ի:

զ. Հիվանդանոցային պայմաններում վերականգնողական բուժում ստացող երեխայի դուրսգրման էպիկրիզի ձև` համաձայն Հավելված 7-ի:

է. Երեխաների վերականգնողական բուժման նշանակման թերթիկի ձև` համաձայն Հավելված 8-ի:

ը. Երեխայի հետվիրահատական ընթացքի նկարագրության թերթիկի ձև` համաձայն Հավելված 9-ի:

թ. Երեխայի ամենօրյա վերահսկման թերթիկի ձև` համաձայն Հավելված 10-ի:

3) Հիվանդանոցային պայմաններում երեխաների բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման և իրականացման գործընթացին առնչվող առանձին բժշկական փաստաթղթերի ձևերի լրացման և շրջանառության կարգը` համաձայն Հավելված 11-ի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Առողջապահության նախարարի 2014 թվականի փետրվարի 14-ի «Հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպություններում կիրառվող մի շարք բժշկական փաստաթղթերի ձևերը հաստատելու մասին» թիվ 02-Ն հրամանի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետը:

3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում 2023 թվականի հունվարի 1-ից:

(3-րդ կետը խմբ. 18.11.22 N 89-Ն)

 

  Ա. Ավանեսյան

 

Հավելված 1

ՀՀ առողջապահության նախարարի

2022 թվականի նոյեմբեր «03»-ի

N 74-Ն հրամանի

 

ՁԵՎ

 

ԵՐԵԽԱՅԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄԱԳՐԻ

 

1. Բժշկական կազմակերպություն________________________________1) Բժշկական կազմակերպության լոգո________

2) Երեխայի հիվանդության պատմագիր N_________________________________

2. Հիվանդանոցային պայմաններում բուժում / սկիզբ___/____/20___թ. ավարտ___/___/20___թ.

3. Ցերեկային ստացիոնարի պայմաններում բուժում/ սկիզբ___/___/20___թ. ավարտ___/___/20___թ.

4. Բաժանմունք __________________________

5. Հիվանդասենյակ N _________________/_______________

6. Բժիշկ` _____________________________ 1) Բժիշկ`___________________________

7. Ախտորոշում __________________________________________________________1) ալերգիա______________________________

 

8. Ընդունվել է _______ /______/20____ թ. ժամը ______ 1) Դուրս է գրվել ______ /____/20___ թ. ժամը ___

9. Տեղափոխվել է _______ /______/20_____ թ. –ին 1) Բաժանմունք`______________________________

10. Տեղափոխվել է _______ /______/20_____ թ. –ին

11. Մահացել է _______ /______/20_____ թ. ժամը ____________

12. Անց է կացրել _______ մահճակալ-օր:

13. Հիվանդության ելքը` □ առողջացում, լավացում, անփոփոխ, □ վատացում, □ մահ

14. Վճարման տեսակը` ամբողջությամբ պետական պատվերի շրջանակներում, պետական պատվերի շրջանակներում համավճարով, ապահովագրություն, վճարովի, այլ _______________

15. Պետական պատվերի հիմք` ուղեգիր _________________________________ հրաման___________ , □ անհետաձգելի ցուցումով` ինքնուրույն, □ տեղափոխման էպիկրիզ_______

16. Տեղափոխվել է _______ /______/20_____ թ. –ին 1) Վայր`այլ բկ_____________________________

2) Վերադարձել է _____ /_______/ 20 թ. ժամը ___

ԳԼՈՒԽ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

 

17. Անուն, ազգանուն, հայրանուն________________________________________________________________

18. Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը ____________19. համարը N_____________________________

20. Ծննդյան ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի) _______________________

21. Սեռը իգական արական չճշտված (մինչ գենետիկ քննությամբ սեռի որոշումը)

22. Ուսման վայր______________________________________________________________________________

23. Բնակության վայրը ________________________________24. Հաշվառման վայր_____________________

25. Մայր (ԱԱ) ______________________________________(Հեռախոսահամար)________________________

26. Հայր (ԱԱ) ______________________________________ (Հեռախոսահամար)_______________________

27. Ուղեկցող անձը (ԱԱ) _______________________________(Հեռախոսահամար)_____________________

28. Խնամող անձ (ԱԱ) ________________________________(Հեռախոսահամար)_____________________

29.Տեղափոխման միջոց` շտապ բժշկական օգնության ծառայություն, □ ինքնուրույն,

անհետաձգելի արտագնա ծառայություն` օդային, ցամաքային, այլ ________________________

30. Արյան խումբը___________31.Ռեզուս-պատկանելիությունը ____________________________________

32. Դեղերի նկատմամբ կողմնակի ազդեցություն (հակացուցված դեղեր)____________________________

 ___________________________________________________________________________________________

33. Տրված է ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկ N ________ ___/_________/

34. 20 _____ թ-ից մինչև ___/_________/20 ____ թ. Ամսաթիվ ,___ե ______________ 20 ____ թ.

35. Ուղեգրող բժշկական կազմակերպություն ___________________________________________________

36. Ուղեգրող կազմակերպության ախտորոշում _________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

37. Ախտորոշումն ընդունվելիս ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

38. Կլինիկական ախտորոշում ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

39. Կլինիկական եզրափակիչ ախտորոշում` կոդ ՀՄԴ-10 _______________________________________

1) Հիմնական________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

2)Բարդություններ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

3)Ուղեկցող հիվանդություններ _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

40.Հոսպիտալացվել է վերջին մեկ տարվա ընթացքում տվյալ հիվանդության կապակցությամբ

առաջին անգամ կրկնակի: Եթե այո, քանի անգամ ________

41.Հատուկ նշումներ`__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

42.Տեղեկացված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մարտի 4-ի թիվ 318-Ն որոշման համաձայն իմ երեխայի բժշկական օգնությունն ու սպասարկումը իրականացվում է պետական պատվերի շրջանակներում:

Երեխայի/Ծնողի/օրինական ներկայացուցչի Ա.Ա.____________________Ստորագրություն___________

43. Անաշխատունակության թերթիկ պահանջում եմ Ա.Ա._____________Ստորագրություն___________

44. Էպիկրիզի ստացման եղանակ` էլ. հասցե ____________________________/ կամ թղթային Ա.Ա._______________Ստորագրություն___________

 

ԳԼՈՒԽ 2. ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

 45. Վիրահատություններ, անզգայացման եղանակներ և հետվիրահատական բարդություններ, միջամտություններ

 

 Վիրահատության,միջամտության անվանումը

Օրը, ամիսը, տարին և ժամը

Անզգայացման եղանակը

Հետվիրահատական բարդությունները

 1)

     

 2)

     

 3)

     

 4)

     

 5)

     

 

46. Վիրահատության, միջամտության ընթացքի նկարագրություն_______________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________

Վիրահատող/

միջամտությունն իրականացնող բժիշկի Ա.Ա._____________________________ Ստորագրություն __________________________

Վիրահատող/

միջամտությունն իրականացնող բժիշկի Ա.Ա._____________________________ Ստորագրություն __________________________ Վիրահատարանի բուժքրոջ Ա.Ա.____________________________________

 

ԳԼՈՒԽ 3. ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆ/ԷՄԵՐՋԵՆՍԻ

 

 

47. Անթրոպոմետրիկ ցուցանիշներ. քաշ`____________կգ; հասակ`__________սմ;

48. Կենսական ցուցանիշներ և դեպքի նկարագրություն` _____/_____/20____թ. ժամը` _____դրությամբ

 

tօ C

ՇՀ

ՍԿՀ

SpO2

ԶՃ`

Աջ ձեռք`_________; աջ ոտք`____________

Ձախ ձեռք`__________; ձախ ոտք`________

1) Ընդհանուր վիճակը`

 
 
 
 

2) Նախնական ախտորոշում

 

3) Իրականացված միջոցառումներ

 
 

49.Բռնության հիմնավոր կասկած` □ առկա է □ ոչ

50.Բժշկական գաղտնիք համարվող տվյալների փոխանցման վերաբերյալ պացիենտի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի համաձայնության ձև ` □ լրացվել է, □ ոչ, □ հրաժարվել է

 Ընդունարանի բժիշկի Ա.Ա._____________________________ Ստորագրություն __________________________

 

ԳԼՈՒԽ 4. ԵՐԵԽԱՅԻ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ԶՆՆՈՒՄ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՈՒՄ

 

______ /_________/20 Թ. ԺԱՄԸ`_________

 

51.Գանգատներ______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

52.Հիվանդության անամնեզ (սկիզբ, ընթացք, ստացած բուժում, բժշկական կազմակերպությունում կատարված միջամտություններ, դեղամիջոց, դեղաչափ, տևողություն)

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

53.Երեխայի կյանքի անամնեզ

1)Հղիության և ծննդաբերության ընթացք ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

2)Քաշը ծնվելիս (գր) _________________ 3) Հասակը ծնվելիս (սմ) ____________________

4)Սնուցում` □ Բացառապես կրծքով սնուցում, □ Խառը, □ Ոչ ադապտացված կաթնախառնուրդներ

□ Ադապտացված կաթնախառնուրդներ_____________________________________________

□ Հավելյալ սնունդ _______________________________________

□ Առկա սննդակարգ________________________________________ □ Վիտամին Դ հավելում

5)Պատվաստումներ` իրականացվել է □ Ամբողջությամբ □ Մասնակի □ Չի ստացել

6)Նշել չստացած պատվաստումները`__________________________________________________________

7)Հետպատվաստումային բարդություններ`____________________________________________________

8)Հոգեշարժական զարգացում □ Տարիքին համապատասխան □ Հապաղում ________________

____________________________________________________________________________________________

9) Նախկինում կրած հիվանդություններ/վիրահատություններ/վնասվածքներ

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

10) Դիսպանսեր հսկողություն ________________________________________________________________

11) Ժառանգական անամնեզ__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 12) Ալերգիաների վերաբերյալ տեղեկատվություն ______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

13) Համաճարակաբանական անամնեզ / վնասակար գործոնների վերաբերյալ տեղեկատվություն

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

14) Ախտահարման թիրախ (Locus morbi) _____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

54.Օբյեկտիվ զննման տվյալներ __________ /______________/20 թ. ժամը`_________

1)Քաշ(գ/կգ)________/պերցենտիլային մակարդակ/Z-միավոր_______;2) Հասակ (սմ)______ /պերցենտիլային մակարդակ/ Z-միավոր _______; 3)Գլխի շրջագիծ______/պերցենտիլային արժեք____________; 4) Մարմնի զանգվածի ցուցանիշը (ՄԶՑ)________________ ;

5)Ջերմաստիճանը _________C՛; ջերմաչափման տեղակայումը` □ թևատակ, □ ռեկտալ, □ օրալ, □ ականջային;

6)Շնչառության հաճախություն (ՇՀ)________________; 7)Սրտի կծկումների հաճախականություն (ՍԿՀ)___________; 8)Սատուրացիա(SpO2)_________; 9) ԶՃ ___________________ ; 10) Մազանոթային լցման ժամանակ (ՄԼԺ)_________;

11) Վիճակի ծանրության աստիճան` □ միջին □ ծանր □ ծայրահեղ ծանր □ այլ ______________

12) Գիտակցություն` □ պարզ □ մթագնած □ կոմատոզ

13) Ուտելու/խմելու կարողություն` □ խմում է □ քիչ է խմում □ չի խմում □ այլ ______________

ա. Կրծքով սնվելու կարողություն` □ բավարար □ անբավարար □ հրաժարվում է □ կիրառելի չէ □ այլ _______

14) Մաշկի գնահատում` □ մաքուր □ վարդագույն □ գունատ □ հիպերեմիկ □ ցիանոտիկ □ դեղնավուն □ այլ _______________________________________________________________________________

ա. Ցանավորում _________________________________________________________________________________

բ. Նորածնի մաշկի անցողիկ փոփոխություններ____________________________________________________

գ. Մաշկի տուրգորը □ պահպանված □ ցածր □ խիստ ցածր

դ. Ենթամաշկային ճարպաբջջանք □ փարթամություն □ լավ է արտահայտված □ չափավոր □ թույլ

□ այլ ______________________

15) Լորձաթաղանթներ □ մաքուր □ խոնավ □ գունատ □ չոր □ այլ _____________________________

16) Ավշային հանգույցներ □ մեծացած չեն □ մեծացած են □ գեներալիզացված □ տեղայնացված

□ ցավոտ □ անցավ □ այլ ________________________________________________________________________

ա. Նշել խումբը, ձևը և կոնսիստենցիան ____________________________________________________________

17) Ոսկրամկանային համակարգի գնահատում`____________________________________________________

ա. Գլխի կոնֆիգուրացիա` □ նորմալ կոնֆիգուրացիա □ տրիգոնոցեֆալիա □ բրախիցեֆալիա □ սկաֆոցեֆալիա □ պլագիոցեֆալիա □ այլ

__________________________________________________________

բ. Գաղթուն (մեծ և փոքր)` չափերը__________________________;

գ. Կարաններ`________________________

դ. Գաղթուն □ հանգիստ □ արտափքված □ ներընկած □ այլ _________________________________

ե. Ողնաշար` □ տարիքին համապատասխան □ հիպերկիֆոզ □ հիպերլորդոզ □ սկոլիոզ □ սպինալ դիզռաֆիզմ □ այլ

________________________________________________________________________________

զ. Կրծքավանդակ` □ տարիքին համապատասխան □ անփոփոխ □ տակառաձև □ ձագարաձև (pectus excavatum) □ սեպաձև (pectus carinatum) □ այլ

______________________________________________________

է. Վերջույթներ` □ տարիքին համապատասխան □ անփոփոխ □ վերջույթների զարգացման բնական տարբերակներ □ վերջույթների զարգացման արատներ □ ստորին վերջույթի անկյունային ձևախախտումներ □ այլ`___________________________□ ցավի առկայություն_____________________

ը. Մկանային տոնուսը` □ նորմալ □ հիպոտոնիա □ սպաստիկություն □ ռիգիդություն □ այլ ______________

թ. Մկանային ուժ ` □ տարիքին համապատասխան □ նորմալ □ գորտանման դիրք □ գլխի հետ ընկնել

□ Գովերսի նշան □ այլ ____________________

Ժ. Հոդային համակարգ` □ հոդերի այտուցվածություն □ կարմրություն □ շարժումների դժվարացում

□ առավոտյան կարկամվածություն □ ցավ հոդում շարժումների ժամանակ □ տեղային հիպերթերմիա □ հոդերի շարժումների ծավալի սահմանափակում'____________________________________________________

18) Ատամնաշար` նորմալ առողջ □ տարիքին համապատասխան □ կաթնատամներ □ մշտական ատմաներ □ կարիոտիկ փոփոխված □ այլ

___________________________________________________________________

19) Ծնոտ`տարիքին համապատասխան □ ստորին ծնոտի թերզարգացում □ այլ_________________________

20) Քիմք` □ նորմալ □ գոթական □ ճեղքված □ այլ____________________________________________________

21) Նյարդային համակարգի գնահատում`__________________________________________________________

ա. Մենինգեալ ախտանիշներ _____________________________________________________________________

բ. Օջախային ախտանիշներ ______________________________________________________________________

գ. Պրիմիտիվ ռեֆլեքսներ` □ տարիքին համապատասխան □ այլ_______________________________________

_______________________________________________________________________________________________

դ. Դիրքային ռեակցիաներ` □ տարիքին համապատասխան □ այլ______________________________________

______________________________________________________________________________________________

22) Շնչառական համակարգի գնահատում` _____________________________________________________

ա. Քթային շնչառություն` □ ազատ □ խանգարված □ արտադրություն քթից ________________

բ. Բկանցք` □ հանգիստ □ հիպերեմիկ □ այլ __________________________________________

գ. Քմային նշիկներ ___________________________________________________________________________

դ. Հազ` բացակայում է □ չոր □ խորխարտադրությամբ □ սպաստիկ □ հաչոցանման □ այլ

______________________________________________________________________________________________

ե. Շնչական անբավարարության նշաններ` □ բացակայում են □ կենտրոնական ցիանոզ □ պերիօրալ ցիանոզ □ տնքացող շնչառություն □ ռնգախաղ □ էպիգաստրալ ներքաշումներ □ միջկողային ներքաշումներ

զ. Հևոց` □ բացակայում է □ հանգստի ժամանակ □ ծանրաբեռնվածության ժամանակ

է. Շնչարգելություն □ բացակայում է □ արտաշնչման □ ներշնչման □ խառը

ը. Աուսկուլտացիա` □ վեզիկուլյար □ բրոնխային □ թուլացած □ կրեպիտացիա

 □ հաղորդակցվող □ հաղորդակվող խզոցներ □ չոր սուլող խզոցներ □ մանր բշտիկավոր խզոցներ □ միջին բշտիկավոր խզոցներ □ խոշոր բշտիկավոր խզոցներ □ պլևրայի քսման աղմուկ □ այլ ________________________________________________________________

թ. Տեղակայում __________________________________________________________________________________

23) Սիրտանոթային համակարգի գնահատում` ____________________________________________________

ա. Անոթազարկ □ բավարար լեցունություն □ թույլ լեցունություն □ թելանման □ ռիթմիկ □ առիթմիկ □ լարված □ այլ

___________________________________________________________________________________

բ. Աուսկուլտացիա □ անփոփոխ □ տոները խլացած են □ տոները ուժեղացած են □ երկատում

Աղմուկ _________________________________________________________________________________________

24) Աղեստամոքսային համակարգի գնահատում ` ________________________________________________

ա. Լեզու □ մաքուր □ չոր □ փառակալած □ այլ ________________________________________

բ. Որովայն □ հանգիստ □ լարված □ փքված □ տախտականման □ ներընկած

գ. Ցավ (բնույթ, տեղակայում) ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

դ. Որձկումներ □ բացակայում են □ առատ □ սակավ □ անմիջապես սննդի ընդունումից հետո

□ կերակրումների միջև __________________________________________________________________________

ե. Փսխում (բնույթը) □ բացակայում է □ լեղային □ արյունային □ համառ □ շիթային □ մարսված □ անոթի □ սննդի ընդունումից հետո________________________________________________________________

զ. Կղանք □ անփոփոխ □ ջրիկ □ անմարս □ արյուն □ լորձով □ փրփրոտ □ կանաչավուն

 □ պինդ □ փափուկ _____________________________________________________________________________

Է. Կղազատում □ կանոնավոր □ ցավոտ □ դժվարացած □ ձգձգվող բնույթի □ անկղապահություն

ը. Կղանքի հաճախություն _________________________________________________________________

թ. Լյարդ □ անփոփոխ □ մեծացած է _____________________________սմ

ժ. Փայծաղ □ անփոփոխ □ մեծացած է _____________________________սմ

ժա. Այլ _________________________________________________________________________________________

ժբ. Պերիստալտիկ աղմուկ` □ նորմալ □ բարձր □ չի լսվում

25) Միզասեռական համակարգի գնահատում `____________________________________________________

ա. Միզարձակություն □ անփոփոխ □ ցավոտ □ դժվարացած □ հաճախացած _______________

բ. Մեզի գույն □ հարդագույն/դեղին □ արյունային □ պղտոր □ թափանցիկ _______________________

գ. Մեզի ծավալ □ անփոփոխ □ սովորականից քիչ □ սովորականից շատ

□ միզակապություն _____________________

26) Ներզատական համակարգ` ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

27) Դաշտանային ցիկլ ` □ մենարխե □ կանոնավոր □ անկանոն □ ցավոտ □ անցավ □ առատ □ սակավ

 □ չափավոր , այլ նշում `__________________________________________________________________________

28) Սեռահասունացում` □ համապատասխան տարիքի և սեռի □ վաղաժամ սեռահասունացում □ ուշացած սեռահասունացում □ այլ`

_______________________________________________________________________

29) Զգայարաններ ______________________________________________________________________________

30)Օտոսկոպիա_________________________________________________________________________________

55.Այլ տվյալներ ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

56.ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

 

57.ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԲՈՒԺՄԱՆ ՊԼԱՆ

1)

1)

2)

2)

3)

3)

4)

4)

5)

5)

6)

6)

7)

7)

8)

8)

9)

9)

10)

10)

Բուժող բժիշկի Ա.Ա._____________________________ Ստորագրություն _________________________

Բաժանմունքի ղեկավարի Ա.Ա.________________________ Ստորագրություն _____________________

 

ԳԼՈՒԽ 5. ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ԱՄԵՆՕՐՅԱ ԳՐԱՆՑՈՒՄ

 

58.Հիվանդության ընթացքը _____/_____/20____թ. ժամը` դրությամբ

Նշանակումներ

tօ

ՇՀ

ՍՀ

ԶՃ

SpO2

Քաշը

     
 

1) Ընդհանուր վիճակը`

 

2) Գանգատներ`

 

3) Մաշկ և տեսանելի լորձաթաղանթներ

 

4) Լիմֆատիկ հանգույցներ

 

5) Գաղթուն

 

6) Ոսկրեր, հոդեր, մկաններ

 

7) Բկանցք

 

8) Օտոսկոպիա

 

9) Շնչառական համակարգ

 

10) Սիրտ-անոթային համակարգ

 

11) Ստամոքսաղիքային համակարգ

 

12) Փայծաղ, լյարդ

 

13) Միզասեռական համակարգ

 

14) Կենտրոնական նյարդային համակարգ

 

15) Այլ նշումներ`

 

16) Եզրակացություն

 

Բժիշկի Ա.Ա._____________________________ Ստորագրություն _________________________

 

59. ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ ________/________/20________թ

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Բուժող բժիշկի Ա.Ա._____________________________ Ստորագրություն _________________________

Բաժանմունքի ղեկավարի Ա.Ա._____________________________ Ստորագրություն __________________________

60. Հակաբակտերիալ դեղի ընտրության և դեղաչափի նշանակման հիմնավորում`

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 Բժիշկի Ա.Ա._____________________________ Ստորագրություն _________________________

 Բաժանմունքի ղեկավարի Ա.Ա._____________________________ Ստորագրություն ____________________

 

61.ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

(Բժշկի հրահանգների թերթիկ)

 

1) Երեխայի(Ա.Ա.Հ)__________________________________________ 2) Պատմագրի N______________

3) Բաժանմունք_______________________________4) Հիվանդասենյակ_________5) Մահճակալ________

6) Ալերգիա ______________________________________________

 

Ներքին նշանակման դեղեր
(բերանացի, ուղիղ աղիքային, այլ)

ամսաթիվ

Ներարկումներ
(ն/ե, մ/մ, ե/մ)

ամսաթիվ

Նշումներ

Սկիզբ

Ավարտ

Սկիզբ

Ավարտ

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

62.Երեխայի բժշկական օգնության և սպասարկման ժամանակ օգտագործված դեղեր, պարագաներ և նյութեր

 

Օր, ամիս, տարի

N

Անվանում

Քանակ

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

երեխայի բժշկական օգնության և սպասարկման ընթացքում օգտագործված դեղերի, պարագաների և նյութերի ոչ պետական պատվերով տրամադրման վերաբերյալ.

Օր, ամիս, տարի

Անվանում

Քանակ

Ձեռքբերման աղբյուր

Արժեք
ՀՀ դրամ

Պարագայի անձնագիր

           
           
           
           
           

 

Ծնող/օրինական ներկայացուցիչ ԱԱ________________Ստորագրություն___________________________

Ավագ բուժքրոջ/բուժեղբոր Ա.Ա._____________________________ Ստորագրություն _________________________

Բժիշկի Ա.Ա._____________________________ Ստորագրություն _____________________________

Բաժանմունքի ղեկավարի Ա.Ա._____________________________ Ստորագրություն ____________________

 

63.Երեխայի բժշկական օգնության և սպասարկման ժամանակ իրականացված հետազոտություններ և միջամտություններ

 

Օր, ամիս տարի

N

Անվանում

Քանակ

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Ավագ բուժքրոջ/բուժեղբոր Ա.Ա._____________________________ Ստորագրություն _________________________

Բժիշկի Ա.Ա._____________________________ Ստորագրություն _____________________________

Բաժանմունքի ղեկավարի Ա.Ա._____________________________ Ստորագրություն ____________________

 

64.ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

 

1)Երեխայի ԱԱՀ _____________________________

2)Հիվանդության պատմագրի N__________________

3)Հիվանդասենյակի N_________4)Մահճակալ_____

 

Ամսաթիվ

                       

Հիվանդանոցում գտնվելու օրը

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

Պ

ԶՃ

Ջ0

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

160

200

41

                                               
                                               
                                               
                                               
                                               

140

175

40

                                               
                                               
                                               
                                               
                                               

120

150

39

                                               
                                               
                                               
                                               
                                               

100

125

38

                                               
                                               
                                               
                                               
                                               

80

100

37

                                               
                                               
                                               
                                               
                                               

60

75

36

                                               
                                               
                                               
                                               
                                               

40

50

35

                                               
                                               
                                               
                                               
                                               

Շնչառության հաճախություն

                       

Սատուրացիա

                       

Մարմնի քաշ

                       

Օգտագործվող հեղուկներ

                       

Դիուրեզ (օրվա մեզ)

                       

Կղանք

                       

Բուժող բժիշկի ստորագրություն _________________________

 

65.ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ / ՄՈՐՖՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

«____» _______________20  թ.

Ախտաբանաանատոմ _________________

 

66.Աջակցող բանաձևեր

 

67.Հեղուկի դեֆիցիտի հաշվարկ

Հեղուկի դեֆիցիտ = պրեմորբիդ կշիռ (կգ) – ներկա կշիռ (կգ)

Դեհիդրատացիայի % = պրեմորբիդ կշիռ (կգ)– ներկա կշիռ (կգ) 

 __________________________________ X 100

պրեմորբիդ կշիռ (կգ)

թեթև (3%-5% հեղուկի դեֆիցիտ)

միջին (6%-9% հեղուկի դեֆիցիտ)

ծանր (>9% հեղուկի դեֆիցիտ, շոկ)

 

68.Մոստելերի բանաձև- մարմնի մակերեսի հաշվարկ 

 Մարմնի մակերեսը (մ2)= √ հասակը/երկարությունը (սմ) x քաշը(կգ)

                         3,600

69.Հոլիդեյ- Սեգարի - հեղուկների պահանջարկի հաշվարկ

 

Քաշ (կգ)

Ժամային

Օրական

<10 կգ

4 մլ/կգ/ժ

100մլ/կգ/օր

10-20 կգ

40մլ+ 2մլ/կգ ամեն հաջորդ կգ համար > 10կգ

1000մլ + 50մլ/կգ/օր ամեն հաջորդ կգ համար > 10կգ

> 20 կգ

60մլ+ 1մլ/կգ ամեն հաջորդ կգ համար > 20կգ

1500մլ + 20մլ/կգ/օր ամեն հաջորդ կգ համար > 20կգ

Օրինակ` 5կգ կրծքահասակ երեխայի դեպքում` 4 x 5 = 20 մլ/ժ; 100 x 5 = 500մլ/օր

15 կգ երեխա` 40+ (2 x 5)= 50մլ/ժ; 1000մլ+ (50 x 5) = 1250 մլ/օր

1) Երեխային ներերակային լուծույթներ նշանակելու դեպքում ամենօր/կամ ժամային միջակայքով, պետք է կատարավի վերահաշվարկ, քանի որ պահանջարկը փոխվում է:

70. Շվարցի բանաձև

ԿՖԱ (մլ/ր/1.73մ2)= K x մարմնի երկարություն/հասակ (սմ)

                                    շիճուկային կրեատինին մկմոլ/լ

 

71. «Լաբորատոր և գործիքային հետազոտությունների արդյունքների և այլ փաստաթղթեր փակցնելու դաշտ»

 

72. Վիրաբուժական միջամտության ընթացքում էնդոպրոթեզներ, լինզաներ, ստենտեր, մետաղական կոնստրուկցիաներ և այլ պարագաներ օգտագործելու դեպքում «Լաբորատոր և գործիքային հետազոտությունների արդյունքների և այլ փաստաթղթեր փակցնելու համար» հատվածում ամրացվում է օգտագործված բժշկական պարագայի.

1) անվանումը, ինչպես նաև ծածկագիրը` ապրանքների նկարագրման և ծածկագրման ներդաշնակեցված համակարգին համապատասխան,

2) տեխնիկական փաստաթղթի բնօրինակը,

3) արտադրող կազմակերպության տվյալները,

4) ներմուծվող խմբաքանակի սերիան,

5) արտադրության և պիտանիության ժամկետը:

 

Հավելված 2

ՀՀ առողջապահության նախարարի

2022 թվականի նոյեմբեր «03»-ի

N 74-Ն հրամանի

 

ՁԵՎ

ԵՐԵԽԱՅԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԿԱԾԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄԱԳՐԻ

 

1. Գաղտնիության կոդ `______________________________

2. Երեխայի պատմագրի համար `_____________________

 

3. Դեպքի ամսաթիվ`

4. Ժամ`

Նկարագրել դեպքը /տվյալ ԵԲ նկարագրությունը ըստ ԲԵԱ խոսքերի) __________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 

5. Բռնության տեսակ

Այո

Ոչ

Նկարագրեք բռնության մասին վկայող նշանները

Ֆիզիկական բռնություն
Տիպը (ընդգծել) կծած, կտրած, պլոկած վերք, այրվածք, կապտուկներ, կոտրվածք, մազերի պոկում, հեմատոմա , լավացման տարբեր աստիճանի կապտուկներ և արյունազեղումներ այլ

     

Սեռական բռնության բարդություն` (ընդգծել)
դժվարություն քայլելիս կամ նստելիս, ցավ կամ քոր սեռական օրգանների շրջանում , արյունազեղումներ կամ արյունահոսություն արտաքին սեռական օրգաններից , էնուրեզ,հղիություն սեռավարակներ այլ

     

Հոգեբանական բռնություն` (ընդգծել) վախեցած, ինքնամփոփ, ագրեսիվ, անտարբեր, դեպրեսիվ, իրեն վնասող վարքագիծ, այլ

     

Անտեսում կեղտոտ է, անխնամ, քաղցած, աճն ու զարգացումը հետ է մնում տարիքային նորմերից, ունի չբուժված հիվանդություններ

     

Այլ

     

6. ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ ԲՌՆԱՐԱՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ__________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________
 

ԳԼՈՒԽ 1. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒՄ

 

7. Բժշկական զննման նկարագիր

 

Արտաքին տեսքը (հագուստ,մազերը, տեսանելի ֆիզիկական և հոգեկան անկարողություն)-նկարագրել`
 _______________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________
 

Հոգեկան վիճակը (ընդգծել) հանգիստ, լաց, անհանգիստ, ընկճված, անտարբեր, ագրեսիվ, պատրաստ է համագործակցության, հրաժարվում է պատասխանել հարցերին, այլն____________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________
 

Զննման տվյալները
Ճիշտ նշել մարմնի վրա վնասվածքի տեղակայումը`___________________________________________
 _______________________________________________________________________________________

Փաստաթղթավորել վնասվածքի տիպը
` (ընդգծել) կապտուկ, □ արյունազեղում, □ այրվածք, □ կոտրվածք, □ սալջարդ, այլ_____________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________
 

Գլուխ և դեմք`______________________________
 
___________________________________________
 

Բերանը, ատամները և քիթը`___________
 
______________________________________

Աչքերը, ականջները`________________________
 
___________________________________________
 

Պարանոցը`___________________________
 
______________________________________

Կրծքավանդակ`_____________________________
 
___________________________________________
 

Իրան` ________________________________________
 
________________________________________

Որովայն`___________________________________
 
___________________________________________
 

Հետույք`________________________________
 
________________________________________

Վերին վերջույթներ` ________________________
 
___________________________________________
 

Ստորին վերջույթներ` _____________________
 
_________________________________________

8. Սեռական օրգանների և հետանցքի զննում, եթե առկա է սեռական բռնությունը

 

Երեխայի դիրքը` ոչ հարկադրական, հարկադրական` պառկած մեջքի վրա, որովայնի վրա, ծունկ-արմնակային, ծունկ-կրծքային, կողքի վրա, այլ`______________________________________________
 

Սեռական օրգանների զննում___________________
 ___________________________________________

Առկա են վնասվածքներ` նկարագրել ___________
 ___________________________________________
 ___________________________________________

Հետանցքի զննում __________________________
 __________________________________________

Առկա են վնասվածքներ` նկարագրել____________
 ___________________________________________
 ___________________________________________

9. Սեռական բռնության դեպքում կանխարգելիչ միջոցառումներ

 

Բուժում

Այո

Ոչ

Տիպը և մեկնաբանությունը

Անհետաձգելի բեղմնականխում

     

Փայտացման կանխարգելում

     

Հեպատիտ B վակցինացիա

     

Եթե չի ապրում սեռական կյանքով,
պապիլոմավիրուսի դեմ պատվաստում

     

ՄԻԱՎ-ի հետկոնտակտային կանխարգելում

     

Այլ

     

10. Իրականացված միջոցառումները

 

Ում է հայտնվել

Զեկուցման ամսաթիվը, ժամը

Զանգը ընդունող և գրանցող կոնտակտային անձի անուն, ազգանուն

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

   

Երևանի քաղաքապետարանի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչություն/
Մարզպետարանների ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին

   

Բուժաշխատողի ԱԱՀ, որն իրականացրել է զննումը/զրույցը:

_______________________________________________________________________________

 

Պաշտոնը: _______________________

 

Ստորագրություն: _______________________

 

Ամսաթիվը: _______________

 

Հավելված 3

ՀՀ առողջապահության նախարարի

2022 թվականի նոյեմբեր «03»-ի

N 74-Ն հրամանի

 

ՁԵՎ

ԱՆԵՍԹԵԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՔԱՐՏԻ

 

ԲԿ__________________________________________________________________________
ԱԱՀ_________________________________________________Ամսաթիվ _______________

 

Քաշ________;Հասակ________ ;Ծխախոտ________
ՇՀ_______;ՍԿՀ.________;ԶՃ_______________
Hb___________;Ht_______;Սպիտ.___________
Պ.-Տ.Ժ.______; Մակարդ.__________ Տրոմբ._______
Կրեատ.________________;Գլյուկոզա____________;
Na +____________, K+___________, Cl+ __________
Արյան խումբ____________;Rh_________________
Արյան պրեպ._______________________________
ԹՀՀ (թթվահիմնային հավասարակշռություն)__________________________________________

ԷՍԳ_____________________________
_________________________________
Ռ-գրաֆիա______________________
_________________________________
_________________________________
Ասթմա___________________________
Ալերգիա_________________________
Դեղորայք________________________
_________________________________

Կրած հիվանդություններ
_________________________________
_________________________________
Տարած վիրահատություններ
_________________________________
_________________________________
Mallampati score____________________
Ատամներ ________________________

Պրո-թեզ

Վերին ________________
Ստորին _______________

Պրեմե-դիկացիա

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Atropin_____________mg ժամ_____________

Domucum__________mg

Կատարվեց ժամը_____________ 

Ստորագր.___________________ 

ASA: ______________________
Անեսթեզիայի տեսակ _______________________
________________________
 

Ժամ

                         
                                                                                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               

Ինֆուզիա

                                                                               
                                                                               
                                                                               
 

Դիուրեզ

                                                                             
 

Ն/Գ զոնդ

                                                                             
 

ԹԹվածին/
Օդ
N2O
Հալոգեն

                                                                             
                                                                               
                                                                               
 

SaO2/CO2

                         
 

VT/Fr

Դիմակ_______
Լարինգ______
Ինտու-բացիա_____
___________
Խողովակ N
Ջերմացում____
_____________

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             

Կաթետր պերիֆ.____
____________
Կաթետր կենտ_______
___________
Ռեգիոնալ
անեսթ
Ասեղ________
_____________
Կաթետր____
____________
Դեղորայք
____________
____________
____________
____________
Պունկց.
մակ._______
____________
Անսեսթ.
մակ._______
___________

                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             

t°C

 

Վիրահատություն______________________________________________________
Անեսթեզիայի տևողություն _____________________________________________
Արյան կորուստ _______________________________________________________
Բարդություններ_______________________________________________________

Անեսթեզիոլոգ`

Բ.ք.`
Վիրաբույժ`

 

Կատարված այլ միջամտություններ. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 

Կատարված այլ պրեպարատներ. ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 

Հետվիրահատական ընթացք. _______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 

Օգտագործված այլ դեղեր.

 

ժամ

Պրեպարատ

Քանակ

Ներմուծման ուղի

Ստորագրություն

         
         
         
         
         
         

Օգտագործված թմրանյութեր.

________________________________________________________________________________________

 Բժիշկ`________________/______________բուժքույր կամ բուժեղբայր_____________/______________

________________________________________________________________________________________

 Բժիշկ`________________/______________բուժքույր կամ բուժեղբայր _______________/____________

________________________________________________________________________________________

 

Հավելված 4

ՀՀ առողջապահության նախարարի

2022 թվականի նոյեմբեր «03»-ի

N 74-Ն հրամանի

 

ՁԵՎ

 

ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԲՈՒԺՈՒՄ ՍՏԱՑՈՂ ԵՐԵԽԱՅԻ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ԶՆՆՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿԻ

 

1. Գանգատներ_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

2. Երեխայի հիվանդության և կյանքի անամնեզ

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

3.Հետազոտություններ (ռենտգեն, ՄՌՏ և այլն )

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

4. Զարգացման հիմնական էտապները /ներառել այն տարիքը, երբ երեխան ինքնուրույն է՝

 

1) Գլորվել փորից մեջք ________________

2) Գլորվել մեջքից փոր

3) Ինքնուրույն նստել_____________________

4) Սողալ, չոչ անել________________________

5) Ձգվել կանգնել _________________________

6) Կանգնել ինքնուրույն___________________

7) Քայլել_________________________________

8) Արտաբերել առանձին բառեր____________

 

5. Օբյեկտիվ զննման տվյալներ`

1)Գլխի շրջագիծ (սմ)__________________ա. Քաշ (գ)____________բ. Հասակ (սմ)____________

2)Տեսողություն_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3)Լսողություն _____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4)Շարժողական ոլորտ (խոշոր)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

 5)Մանր շարժողական ոլորտ/առօրյա հմտություններ

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

6)Օռալ մոտորիկա

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

7)Ոսկրամկանային համակարգ

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

8)Նյարդաբանական զննում

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

9)Զգայունություն

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

10)Խաղային վարքագիծ/ մտավոր զարգացում

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

11)Խոսք/հաղորդակցում

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

12)Սոցիալական ոլորտ

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

13)Դպրոց/ մանկապարտեզ

ա.Հաճախում

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

14) Սարքավորումներ / օգնող օժանդակ միջոցներ

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

15) Այլ նշումներ

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

6. Ախտորոշում ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

7. Բուժման պլան

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Հավելված 5

ՀՀ առողջապահության նախարարի

2022 թվականի նոյեմբեր «03»-ի

N 74-Ն հրամանի

 

ՁԵՎ

 

ԵՐԵԽԱՅԻ ԴՈՒՐՍԳՐՄԱՆ ԿԱՄ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԷՊԻԿՐԻԶԻ

 

1. Բժշկական կազմակերպություն` _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

2.□ ԵՐԵԽԱՅԻ ԴՈՒՐՍԳՐՄԱՆ կամ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ

 

ԷՊԻԿՐԻԶ N________

 

3.Երեխայի _______________________________________4.Ծննդյան ամսաթիվ`_______________

                                         ազգանուն, անուն, հայրանուն

5.Հասցե ____________________________________________________________________________

6.Ընդունվել է ստացիոնար բուժման___________________________________________________

 բաժանմունքի անվանում

7.Ընդունվել է «____»_____ 20 թ, 8.դուրս է գրվել «___ »____ 20 թ.

9.Կլինիկական ախտորոշում՝ _________________________________________________________

10.Բարդություններ__________________________________________________________________

11.Ուղեկցող հիվանդություններ ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________

12.Գանգատներ ____________________________________________________________________

13.Հիվանդության անամնեզ

14.Կյանքի անամնեզ

15.Վիճակն ընդունվելիս ( օբյեկտիվ տվյալներ)՝ t- Ps- SpO2 - RR- ԶՃ-

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

16.Հոսպիտալացման ընթացք

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

17.Վիրահատություն

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

18.Հետվիրահատական ընթացք______________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

19.Բուժում________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

20.Երեխայի վիճակը դուրս գրվելիս՝ _______________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

21.Խորհուրդներ՝__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

1)Երեխային թույլատրվող ֆիզիկական ակտիվության տեսակի, ծանրաբեռնվածության աստիճանի և դպրոցում ֆիզկուլտուրայի պարապմունքների անցկացման հատուկ պայմանների մասին _____________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

22.Կատարված հետազոտությունների արդյունքներ

Լաբորատոր քննություններ

 

Հետազոտության անվանում

Հետազոտության նորմա

Հետազոտության ամսաթիվ

Հետազոտության ամսաթիվ

Հետազոտության ամսաթիվ

Արդյունք

Արդյունք

Արդյունք

Արյան ընդհանուր քննություն

       

Արյան բիոքիմիական քննություն

       

Մեզի ընդհանուր քննություն

       

Մեզի բակտերիոլոգիական քննություն

       

Կոագուլոգրամմա

       

այլ

       

23.Ռենտգեն քննություն`___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

24.ՈւՁՀ՝ __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

25.ԷՍԳ՝___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

26. Այլ քննություններ` _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

 Բուժող բժիշկ՝

__________________________

անուն, ազգանուն ստորագրություն

 Բաժանմունքի ղեկավար՝

__________________________

անուն, ազգանուն ստորագրություն 

 

Հավելված 6

ՀՀ առողջապահության նախարարի

2022 թվականի նոյեմբեր «03»-ի

N 74-Ն հրամանի

 

ՁԵՎ

 

ԵՐԵԽԱՅԻ ՄԱՀՎԱՆ ԷՊԻԿՐԻԶԻ

 

1.Բժշկական կազմակերպություն` _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

2.ԵՐԵԽԱՅԻ ՄԱՀՎԱՆ ԷՊԻԿՐԻԶ N______

 

3.Մահացածի _____________________________________4.Ծննդյան ամսաթիվ`_______________

                                                ազգանուն, անուն, հայրանուն

5.Հասցե`____________________________________________________________________________

6.Ընդունվել է ստացիոնար բուժման________________________7.հիվ.պատմագրի N________

                                                                                       բաժանմունքի անվանում

8.Անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալներ _______________________9.Սեռ_______________

10.Ընդունվել է «____»_____ 20 թ, 11.Մահացել է «___ »____ 20 թ.

12.Կլինիկական ախտորոշում՝ _________________________________________________________

13.Բարդություններ___________________________________________________________________

14.Ուղեկցող հիվանդություններ _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

15.Գանգատներ _____________________________________________________________________

16.Հիվանդության անամնեզ

17.Կյանքի անամնեզ

18.Վիճակն ընդունվելիս ( օբյեկտիվ տվյալներ)՝ t- Ps- SpO2 - RR- ԶՃ-

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

19.Հոսպիտալացման ընթացք

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

20.Վիրահատություն

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

21.Հետվիրահատական ընթացք____________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

22.Բուժում

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

23.Կատարված հետազոտությունների արդյունքներ

 

Լաբորատոր քննություններ

 

Հետազոտության անվանում

Հետազոտության նորմա

Հետազոտության ամսաթիվ

Հետազոտության ամսաթիվ

Հետազոտության ամսաթիվ

Արդյունք

Արդյունք

Արդյունք

Արյան ընդհանուր քննություն

       

Արյան բիոքիմիական քննություն

       

Մեզի ընդհանուր քննություն

       

Մեզի բակտերիոլոգիական քննություն

       

Կոագուլոգրամմա

       

այլ

       

24. Ռենտգեն քննություն`__________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

25. ՈւՁՀ՝ _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

26. ԷՍԳ՝__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

27. Այլ քննություններ` ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

 Բուժող բժիշկ՝

__________________________

անուն, ազգանուն ստորագրություն

 Բաժանմունքի ղեկավար՝

__________________________

անուն, ազգանուն ստորագրություն 

 

Հավելված 7

ՀՀ առողջապահության նախարարի

2022 թվականի նոյեմբեր «03»-ի

N 74-Ն հրամանի

 

ՁԵՎ

ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԲՈՒԺՈՒՄ ՍՏԱՑՈՂ ԵՐԵԽԱՅԻ ԴՈՒՐՍԳՐՄԱՆ ԷՊԻԿՐԻԶԻ

 

1. Բժշկական կազմակերպություն` _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

2. ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԲՈՒԺՈՒՄ ՍՏԱՑՈՂ ԵՐԵԽԱՅԻ ԴՈՒՐՍԳՐՄԱՆ ԷՊԻԿՐԻԶ N_______

 

3.Երեխայի _____________________________________4.Ծննդյան ամսաթիվ`_______________

ազգանուն, անուն, հայրանուն

5.Հասցե__________________________________________________________________________

6.Ընդունվել է վերականգնողական բուժման ՝

ստացիոնար, ցերեկային ստացիոնար______________________________________________________________

բաժանմունքի անվանում

7. Ընդունվել է «____»_____ ____ թ, 8.Դուրս է գրվել «___ »____ ____թ.

9. Ընդունվել է գանգատներով՝

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

10.Անամնեզ՝_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

11.Օբյեկտիվ տվյալներ ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

12.Կլինիկական ախտորոշում՝ ______________________________________________________

__________________________________________________________________________________

13. Ստացած թերապիաների տեսակները ___________________________________________

14. Բուժման արդյունքում տեղի ունեցած փոփոխությունները

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

15.Խորհուրդներ՝__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

 Բուժող բժիշկ՝

__________________________

ստորագրություն

 Բաժանմունքի ղեկավար՝

__________________________

անուն, ազգանուն ստորագրություն 

 

Հավելված 8

ՀՀ առողջապահության նախարարի

2022 թվականի նոյեմբեր «03»-ի

N 74-Ն հրամանի

 

ՁԵՎ

 

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԲՈՒԺՄԱՆ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿԻ 

 

1.Երեխայի (Ա.Ա.Հ)_______________________________________________________________

2.Պատմագրի N___________________________________________________________________

3.Բաժանմունք____________________________________________________________________

4. Հիվանդասենյակ________________________________________________________________

5. Հատուկ նշումներ _______________________________________________________________

 

6.Պահանջվող պարապմունքներ/թերապիաներ
 

Մասնագետներ

Շաբաթական այցեր

Ֆիզիոթերապիստ

 

էրգոթերապիստ

 

Լոգոպեդ

 

հոգեբան

 

հատուկ մանկավարժ

 

 

7.Աջակցող սարքերի անհրաժեշտություն

Սարքավորման տեսակ

Նկարագրել

Օրթեզ

Պրոտեզ

 

Սպլինտ

 

Անվասայլակ

 

Քայլակ

Կանգնակ

 
   

8.Այլ խորհրդատվություն
 
 
   
 
   
   
   

Ամսաթիվ -------------------թ.                                                             Բժիշկ վերականգնողաբան _______________________

 

9. Երեխայի բժշկական օգնության և սպասարկման ժամանակ իրականացված միջամտություններ

 Միջամտություն տեսակ

Սկիզբ

Ավարտ

Քանակ

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Բժիշկի Ա.Ա._____________________________ Ստորագրություն _____________________________

 

Հավելված 9

ՀՀ առողջապահության նախարարի

2022 թվականի նոյեմբեր «03»-ի

N 74-Ն հրամանի

 

ՁԵՎ

 

ԵՐԵԽԱՅԻ ՀԵՏՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԹԵՐԹԻԿԻ

Ամսաթիվ

             Հետվիրահատական ընթացք,                          նշանակումներ

     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   

Բժիշկի Ա.Ա._____________________________ Ստորագրություն _________________________

 

Հավելված 10

ՀՀ առողջապահության նախարարի

2022 թվականի նոյեմբեր «03»-ի

N 74-Ն հրամանի

 

ՁԵՎ

ԵՐԵԽԱՅԻ ԱՄԵՆՕՐՅԱ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿԻ

 

1. Բժշկական կազմակերպություն___________________________     3. Հիվանդասենյակ No __________

 

2. Բաժանմունք__________________________________________      4. Մահճակալ___________________

 

5. ՀՊ No________ 6. Անուն, Ազգանուն ______________________ 7. Տարիք_____ 8. Ախտորոշում___________

 

9. Դեղորայքը ստացել եմ հիվանդանոցի կողմից անվճար ս․տ․____________________10.Բժիշկ____________

 

 

11.Ամսաթիվ

             
 

12. Կատարվող գործողություններ

                                                              
 

13. Նշանակված դեղորայք

                                         

1)

                                           

2)

                                           

3)

                                           

4)

                                           

5)

                                           
                                             
                                             
                                             
                                             
 

14. Նշանակված հետազոտություններ

                                         

1)

                                           

2)

                                           

3)

                                           

4)

                                           

5)

                                           
                                             
 

15. Նշանակված այլ գործողություններ

                                         

1)

Ծայրամասային երակային կաթեթերի տեղադրում

                                         

2)

Ծայրամասային երակային կաթեթերի հեռացում

                                         

3)

                                           

4)

                                           

5)

                                           
                                             
                                             
                                             
                                             
 

16. Բուժքրոջ ստորագրություն

                                         

Հավելված 11

ՀՀ առողջապահության նախարարի

2022 թվականի նոյեմբեր «03»-ի

N 74-Ն հրամանի

ԿԱՐԳ

 

ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԱՌԱՆՁԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ

 

ԳԼՈՒԽ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են երեխաների հիվանդության պատմագրի (այսուհետ, Պատմագիր) և հիվանդանոցային պայմաններում երեխաների բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպմանն առնչվող առանձին բժշկական փաստաթղթերի լրացման և վարման հետ կապված հարաբերությունները:

2. Բժշկական փաստաթղթերը վարվում են թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգ միանալուց հետո բժշկական փաստաթղթերը պարտադիր վարվում են էլեկտրոնային եղանակով։

3. Երեխայի բուժման յուրաքանչյուր դեպքի ավարտից հետո բժշկական փաստաթղթերը պահվում են բժշկական կազմակերպությունում և հետագայում արխիվացվում։

4. Համաձայն «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 2-ին մասը` 16 տարին լրացած երեխաները իրավունք ունեն տալու գրավոր իրազեկված համաձայնություն բժշկական միջամտություն ստանալու կամ դրանից հրաժարվելու վերաբերյալ, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի: 16 տարին լրացած երեխաները կարող են ստանալ իրենց առողջության վերաբերյալ տեղեկատվություն:

5. Պատմագիրը լրացվում է ավագ բուժաշխատողի (այսուհետ` բժիշկ) և միջին բուժաշխատողի (այսուհետ` բուժքույր կամ բուժեղբայր) կողմից` սույն կարգի համաձայն:

6. Բժշկական փաստաթղթերը լրացվում են գրական հայերենով: Բժշկի, բուժքրոջ կամ բուժեղբոր, բաժանմունքի, հիվանդասենյակի և մահճակալի վերաբերյալ տվյալների փոփոխությունները ամրագրվում են պատմագրում ավագ բուժքրոջ կամ բուժեղբոր կողմից:

7. Բժշկական փաստաթղթերում լրացված տեղեկությունները պետք է լինեն հավաստի և ժամանակագրական առումով ճշգրիտ: Բժշկական փաստաթղթերում այն կետերը, որոնց վերաբերյալ տեղեկատվությունը բացակայում է դրվում է «Z» նշանը:

8. Բժշկական փաստաթղթերում արձանագրվում է տվյալների թարմացման արդյունքում կատարված յուրաքանչյուր փոփոխություն ու այն իրականացնողի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, թարմացման ամսաթիվը և պահպանվում, ընդ որում թղթային տարբերակում խմբագրողի կողմից` Պատմագրի մեջ:

9. Էլեկտրոնային տարբերակում` բժշկական փաստաթղթերում արձանագրված տվյալների թարմացման արդյունքում կատարված յուրաքանչյուր փոփոխություն ու այն իրականացնողի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, թարմացման ամսաթիվը և պահպանվում է էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի կողմից` էլեկտրոնային իրադարձությունների մատյանում:

 

ԳԼՈՒԽ 2. ՊԱՏՄԱԳՐԻ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԼՐԱՑՈՒՄԸ

 

10. Պատմագրի 1-ին կետում լրացվում է այն բժշկական կազմակերպության անվանումը, որտեղ հոսպիտալացվել է երեխան, իսկ նույն կետի 1-ին ենթակետում տեղադրվում է բժշկական կազմակերպության լոգոն (առկայության դեպքում),

11. Պատմագրի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետում` պատմագրի համարը,

12. Պատմագրի`

1) 2-րդ կետը լրացվում է, եթե երեխայի բժշկական օգնությունը և սպասարկման կազմակերպումն իրականացվում է հիվանդանոցային պայմաններում, և նշվում է սկիզբն ու ավարտը,

2) 3-րդ կետը լրացվում է, եթե երեխայի բժշկական օգնությունը և սպասարկման կազմակերպումն իրականացվում է ցերեկային ստացիոնարի պայմաններում, և նշվում է սկիզբն ու ավարտը,

3) 4-րդ կետում լրացվում է այն բաժանմունքի անվանումը, որտեղ ընդունվել է երեխան,

4) 5-րդ կետում լրացվում է այն հիվանդասենյակի համարը, որտեղ երեխան պառկած է, հիվանդասենյակը փոխելու դեպքում նշվում է նաև փոփոխված հիվանդասենյակի համարը,

5) 6-րդ կետում լրացվում է երեխայի բուժումն իրականացնող բժիշկի անուն, ազգանունը, 6-րդ կետի 1)-ին ենթակետում լրացվում է այն բժիշկի անուն, ազգանունը ում փոխանցվել է կամ ում հետ համատեղ իրականացվում է երեխայի բուժումը,

6) 7-րդ կետում լրացվում է երեխայի ախտորոշումը, 7-րդ կետի 1)-ին ենթակետում լրացվում է երեխայի մոտ ցանկացած տեսակի ալերգիայի առկայության վերաբերյալ տեղեկատվություն,

7) 8-րդ կետում լրացվում է երեխայի բժշկական կազմակերպություն ընդունվելու ամսաթիվը և ժամը` ըստ ներկայացված ձևաչափի` օր / ամիս / տարի և ժամ,

8) 8-րդ կետի 1)-ին ենթակետում լրացվում է երեխայի բժշկական կազմակերպությունից դուրս գրվելու ամսաթիվը և ժամը` ըստ ներկայացված ձևաչափի` օր / ամիս / տարի և ժամ,

9) 9-րդ և 10-րդ կետերում լրացվում է նույն բժշկական կազմակերպության կազմում առկա այլ բաժանմունք տեղափոխվելու դեպքում և նշվում է տեղափոխման ամսաթիվը` ըստ ներկայացված ձևաչափի` օր / ամիս/ տարի, իսկ 9-րդ և 10-րդ կետերի 1)-ին ենթակետերում լրացվում է այդ բաժանմունքի անվանումը,

10) 11-րդ կետում լրացվում է երեխայի մահվան ամսաթիվը ըստ ներկայացված ձևաչափի` օր / ամիս/ տարի և ժամ,

11) 12-րդ կետում լրացվում է բժշկական կազմակերպությունում երեխայի անցկացրած մահճակալ-օրերի քանակը` երեխայի բժշկական կազմակերպություն ընդունելուց մինչև երեխայի դուրս գրվելու օրը: Ընդունման և դուրս գրման օրերը համարվում են մեկ մահճակալ-օր,

12) 13-րդ կետում լրացվում է հիվանդության ելքը,

13) 14-րդ կետում բժշկական կազմակերպություն ներկայացված երեխային վերաբերող փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում ընդունարանի բժշկի կողմից լրացվում է «Վճարման տեսակը» տողը, ընտրելով համապատասխան տարբերակը: «Այլ» դաշտը ընդգծելու դեպքում նշվում է վճարման համապատասխան տեսակը,

14) 15-րդ կետում լրացվում է պետական պատվերի հիմքը` նշելով համապատասխան տարբերակը, ընդ որում «ուղեգիր», «հրաման» կամ «տեղափոխման էպիկրիզ» տարբերակները ընտրելու դեպքում նշվում է վերջիններիս համարները և ամսաթիվը:

15) 16-րդ կետը լրացվում է միայն այն դեպքում, եթե տվյալ բժշկական կազմակերպությունից այլ բժշկական կազմակերպություն երեխայի տեղափոխումն իրականացվում է որոշակի ծառայություն ստանալու նպատակով` հետ վերադարձի պայմանով, և նշվում է տեղափոխման ամսաթիվը, ժամն ու վայրը, 1)-ին ենթակետում լրացվում է տեղափոխման վայրը, իսկ 2)-րդ ենթակետում` երեխայի բժշկական կազմակերպություն հետ վերադարձի ամսաթիվը և ժամը:

13. Պատմագրի «ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ» գլխում լրացվում է հետևյալ տեղեկատվությունը`

1) 17-րդ կետում լրացվում է երեխայի անունը, ազգանունը, հայրանունը` համաձայն ծննդյան վկայականի կամ անձնագրի տվյալների, իսկ երեխայի անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթի բացակայության դեպքում (անվանակոչված նորածին, այլ դեպքեր)` ըստ անհրաժեշտության, լրացվում է երեխայի ծնողի կամ օրինական ներկայացուցչի անուն ազգանունը,

2) 18-րդ կետում` երեխայի անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթի տեսակը,

3) 19-րդ կետում` երեխայի անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթի համարը,

4) 20-րդ կետում` երեխայի ծննդյան ամսաթիվը (օրը /ամիս /տարին),

5) 21-րդ կետում` երեխայի սեռը,

6) 22-րդ կետում` երեխայի ուսման վայրը` նշելով մանկապարտեզի, դպրոցի կամ այլ հաստատության համարը կամ անվանումը (լրացվում է միայն առկայության դեպքում),

7) 27-րդ կետում` երեխային ուղեկցող անձի անունը, ազգանունը, հեռախոսահամարը, լրացվում է այն դեպքում, եթե երեխան բերվել է հիվանդանոց ծնող կամ օրինական ներկայացուցիչ չհանդիսացող անձի կողմից,

8) 28-րդ կետում լրացվում է երեխային հիվանդասենյակում խնամող անձի անունը, ազգանունը և հեռախոսահամարը,

9) 29-րդ կետում լրացվում է տվյալ բժշկական կազմակերպություն երեխայի տեղափոխման միջոցը` ընտրվում է ըստ ներկայացված տարբերակների: Եթե տեղափոխման միջոցը չի արտացոլվում նշված տարբերակներում, ապա ընդգծվում է «այլ»-ը և տողում լրացվում համապատասխան տարբերակը,

10) 30-րդ և 31-րդ կետերում` արյան խումբը և ռեզուս- պատկանելիությունը, եթե առկա են տվյալները,

11) 32-րդ կետում` դեղերի նկատմամբ կողմնակի ազդեցությունը (հակացուցված դեղեր) (նշվում են հակացուցված դեղի (երի) անվանումները` այդպիսիք լինելու պարագայում),

12) 33-րդ և 34-րդ կետերը լրացվում են հիվանդանոցային պայմաններում բուժման անհրաժեշտություն ունեցող 16-18 տարեկան երեխաներին ( ընտանիքի հիվանդ անդամի խնամք) և/կամ երեխա խնամող անձին անաշխատունակության թերթիկ հատկացնելու դեպքում` անաշխատունակության թերթիկի սերիան, համարը, տևողությունը, վավերականությունը` անաշխատունակության թերթիկի տրման օրը,

13) 35-րդ և 36-րդ կետերում` ուղեգրման դեպքում համապատասխանաբար լրացվում է ուղեգրող բժշկական կազմակերպության անվանումը և ուղեգրող բժշկական կազմակերպության կողմից ուղեգրման նպատակով երեխայի ախտորոշումը,

14) 37-րդ կետը լրացվում է ընդունող բժշկական կազմակերպությունում երեխային զննելուց անմիջապես հետո: Ախտորոշումը գրվում է ըստ ՀՄԴ-10- հիվանդությունների տասներորդ վերանայված միջազգային դասակարգչի, ամբողջությամբ` առանց հապավումների:

15) 38-րդ կետը լրացվում է երեխայի ընդունվելու պահից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե բուժման ընթացքում կլինիկական ախտորոշումը փոխվել է, ապա դրա մասին նշվում է պատմագրում,

16) 39-րդ, կետում նշվում է երեխայի հիմնական ախտորոշումը, ընթացիկ բարդությունները և ուղեկցող հիվանդությունները` Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թվականի սեպտեմբերի 19-ի թիվ 871-Ն հրամանով հաստատված հիվանդությունների և առողջության հետ կապված խնդիրների ՀՄԴ10 վիճակագրական դասակարգչին համապատասխան, ամբողջությամբ` առանց հապավումների:

17) 40-րդ կետում նշվում է` վերջին մեկ տարվա ընթացքում տվյալ հիվանդության կապակցությամբ երեխան հոսպիտալացվել է առաջին անգամ, թե կրկնակի: Վերջինիս դեպքում նշվում է հոսպիտալացումների քանակը:

18) 41-րդ կետը` նախատեսված է հատուկ նշումների համար, որոնք, ըստ բժշկի կարծիքի, կարևոր են երեխայի բուժման գործընթացում և դրանք գրանցելու համար այլ դաշտ նախատեսված չէ:

19) 42-րդ կետում նշված` անվճար բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու երեխայի իրավունքի վերաբերյալ տեղեկատվությանը ծանոթանալը հաստատվում է երեխայի կամ ծնողի կամ օրինական ներկայացուցչի կողմից:

20) 43-րդ կետում անաշխատունակության թերթիկի պահանջի դեպքում հաստատվում է երեխայի կամ ծնողի կամ օրինական ներկայացուցչի կողմից: Անաշխատունակության թերթիկի պահանջը ներկայացվում է հոսպիտալացման առաջին երկու օրերի ընթացքում:

21) 44-րդ կետում բժշկի կողմից, ըստ երեխայի կամ ծնողի կամ օրինական ներկայացուցչի ցանկության, նշվում է էպիկրիզի ստացման եղանակը` էլեկտրոնային, թե թղթային: Թղթային տարբերակի դեպքում այն տրամադրվում է երեխային կամ ծնողին կամ օրինական ներկայացուցչին, ով հաստատում է Էպիկրիզ ստանալու փաստը:

14. Պատմագրի «ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» գլխի`

1) 45-րդ կետում նշվում է վիրահատության, միջամտության անվանումը, իրականացման օրը, ամիսը, տարեթիվը, ժամը, ինչպես նաև անզգայացման եղանակը և հետվիրահատական բարդությունները, որը հաստատվում է վիրահատող, միջամտությունն իրականացնող բժիշկի կամ բժիշկների և վիրահատարանի բուժքրոջ կամ բուժեղբոր կողմից:

2) 46-րդ կետում նկարագրվում է երեխային իրականացված վիրահատության, միջամտության ընթացքը և լրացուցիչ տվյալներ, եթե այդպիսիք առկա են:

15. Պատմագրի «ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆ/ԷՄԵՐՋԵՆՍԻ գլխի`

1) 47-րդ կետում լրացվում են երեխայի անթրոպոմետրիկ ցուցանիշները` քաշը և հասակ:

2) 48-րդ կետում ներկայացված աղյուսակի համապատասխան վանդակներում լրացվում են հիմնական կենսական ցուցանիշների արդյունքները, ընդհանուր վիճակը, նախնական ախտորոշում և ընդունարանում իրականացված միջոցառումներ,

3) 49-րդ կետում ընդունարանի բժշկի կողմից երեխայի նկատմամբ բռնության հիմնավոր կասկածի դեպքում նշվում է «այո» պատասխանը և լրացվում Հավելված 2-ով սահմանվող` երեխայի նկատմամբ բռնության դեպքում բժշկական պատմագրի ձևը:

4) Ընդունարանի բժշկի կողմից բոլոր երեխաները (այդ թվում 16 տարին լրացած երեխաները) կամ ծնողները, կամ օրինական ներկայացուցիչները տեղեկացվում են բժշկական գաղտնիք համարվող տվյալների փոխանցման վերաբերյալ երեխայի կամ ծնողի կամ օրինական ներկայացուցչի համաձայնության ձևի մասին, որը լրացվում է երեխայի կամ ծնողի կամ օրինական ներկայացուցչի կողմից բժշկական կազմակերպությունում` համաձայնություն տվող անձի կողմից բժշկական գաղտնիք համարվող տվյալն այլ անձի փոխանցելու կամահայտնության դեպքում: Երեխային կամ ծնողին կամ օրինական ներկայացուցչին այդ մասին տեղեկացնելուց հետո Պատմագրի 50-րդ կետում նշվում է համապատասխան տարբերակը: Համաձայնության ձևը լրացնելու դեպքում այն կցվում է երեխայի հիվանդության պատմագրին:

16. Պատմագրի «ԵՐԵԽԱՅԻ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ԶՆՆՈՒՄ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՈՒՄ» գլխի`

1) Բժշկական կազմակերպություն անհետաձգելի բժշկական օգնություն և սպասարկում պահանջող հիվանդություններով կամ վիճակներով երեխայի ընդունվելու դեպքում բժշկի կողմից լրացվում է անմիջապես, իսկ պլանային կարգով ընդունված երեխայի դեպքում` ընդունման օրը, պարտադիր նշելով զննման իրականացման ամսաթիվը և ժամը,

2) 51-րդ կետում լրացվում են տվյալ հոսպիտալացմանը վերաբերող երեխայի, ծնողի կամ օրինական ներկայացուցչի կողմից ներկայացված սուբյեկտիվ գանգատները,

3) 52-րդ կետում նշվում է տվյալ հիվանդության սկիզբը, ընթացքը` սուր կամ փոփոխվող ախտանիշների առաջացման հաջորդականությունը, ստացած բուժումը՝ դեղերը, դեղաչափը, տևողությունը և կատարված միջամտությունները, նշվում է/են նաև այն բժշկական կազմակերպությունը/ները, որտեղ երեխան տվյալ հիվանդության կապակցությամբ ստացել է բժշկական օգնություն և սպասարկում, բոլոր տվյալները լրացվում են պահպանելով ժամանակագրությունը,

4) 4-րդ գլխի 53-րդ կետում լրացվում են երեխայի կյանքի անամնեզին վերաբերող տվյալներ, մասնավորապես`

ա. 1-ին ենթակետում` նկարագրում է նրա ներարգանդային կյանքի և մոր հղիության և ծննդաբերության, հետծննդաբերական շրջանի առանձնահատկությունները (հղիության ժամկետ, ծննդալուծման եղանակ, բարդություններ և այլն),

բ. 2-րդ և 3-րդ ենթակետերում` երեխայի քաշը և հասակը ծնվելիս (լրացվում է մինչև 5 տարեկան երեխաների համար):

գ. 4-րդ ենթակետերում` լրացվում է սնուցման վերաբերյալ տեղեկատվություն ընտրելով ներկայացված տարբերակները, իսկ «հավելյալ սնունդ» և «առկա սննդակարգ» ընտրելու դեպքում մանրամասնել, արդյոք սննդակարգը համապատասխանում է տարիքային նորմերին, թե ոչ: «Սնուցման անամնեզ»-ի վերաբերյալ դաշտերի լրացումը պարտադիր է մինչև 2 տարեկան երեխաների համար, իսկ «առկա սննդակարգ»-ը` բոլորի:

դ. 5-րդ ենթակետում լրացվում է պատվաստումների մասին տեղեկատվությունը, ընտրելով համապատասխան դաշտը, «Մասնակի» կամ «Չի ստացել» դաշտերի լրացման դեպքում նշվում է նաև չկատարված պատվաստման անվանումը, բաց թողնված պատվաստման ժամկետը: Անամնեզում հետպատվաստումային բարդությունների առկայության դեպքում նշվում է դրանց բնույթը:

ե. 8-րդ ենթակետում լրացվում է հոգեշարժական զարգացման վերաբերյալ տվյալներ, «հապաղում» դաշտի լրացման դեպքում պարտադիր նշվում է զարգացման խանգարման տեսակը:

զ. 9-րդ ենթակետում լրացվում է համապատասխան տեղեկատվությունը` պահպանելով ժամանակագրությունը, նորածնային շրջանից մինչ ներկա տարիքը ախտորոշված հիվանդությունները, վարակները, դրանց տևողությունը, բարդությունները, կատարված վիրահատությունները, վնասվածքները, ինչպես նաև ստացած բուժումը յուրաքանչյուր հիվանդության դեպքում:

է. 10-րդ ենթակետում լրացվում է այն ախտորոշումը, որի կապակցությամբ երեխան հաշվառված է մասնագիտացված դիսպանսերային բժշկական հսկողություն իրականացնող բժշկական կազմակերպություններում, նշելով այն կազմակերպության անվանումը, որի հսկողության ներքո գտնվում է երեխան,

ը. 11-րդ ենթակետում ներկայացվում է երեխայի ժառանգական նախատրամադրվածությունը տարբեր հիվանդությունների նկատմամբ, նշելով կենսաբանական մոր, հոր կողմից առկա ցանկացած հիվանդությունները, արատները, վիճակները (լրացվում է տեղեկատվության առկայության դեպքում), այդ թվում երեխայի կենսաբանական ընտանիքում մեռելածնության դեպքերը, գենետիկական կամ քրոմոսոմային մուտացիաները:

թ. 12-րդ ենթակետում լրացվում է ցանկացած ծագման (սնունդ, դեղեր, կենդանիներ, ծաղիկներ և այլն) ալերգիայի վերաբերյալ տեղեկատվություն:

ժ. 13-րդ ենթակետում լրացվում է երեխայի վարակիչ (ջերմությամբ, ցանով, փորլուծությամբ, կամ վարակիչ հիվանդությանը բնորոշ այլ նշաններ ունեցող) հիվանդություններով անձանց հետ շփման ժամանակահատվածը, համաճարակաբանական տեսանկյունից անապահով օտարերկրյա պետությունում գտնվելու ժամանակահատվածը և վայրը: Երեխայի վնասակար գործոնների հետ առնչվելու պարագայում նշվում է վերջինիս տեսակը և բնույթը (ծխախոտային արտադրատեսակի կամ ծխախոտային արտադրատեսակի փոխարինիչ, թմրանյութ, նավթամթերք, թունաքիմիկատ, ալկոհոլ և այլն):

ժա. 14-րդ ենթակետում նկարագրվում է ախտահարման թիրախին բնորոշ բոլոր ախտանիշներն ու համախտանիշները: Վնասվածքների դեպքում նկարագրվում են յուրաքանչյուր վերքային տեղակայումը, չափը, գունային երանգները և այլ տեղեկություններ:

17. Պատմագրի 54-րդ կետի`

1) 1-ից 4-րդ ենթակետերում լրացվում է երեխայի աճի վերաբերյալ ցուցանիշները և վերջիններիս գնահատումը ըստ պերցենտիլային մակարդակի,

2) 5-րդ ենթակետում լրացվում է երեխայի մարմնի ջերմաստիճանը, նշելով ջերմաչափման տեղակայումը,

3) 6-ից 29-րդ ենթակետերում լրացվում են օբյեկտիվ զննման տվյալները` ըստ օրգան-համակարգերի, «այլ» դաշտը լրացվում է, եթե բժշկի կողմից առկա է դիտարկում, որը ներկայացված չէ պատմագրի համապատասխան կետերում:

4) 30-րդ ենթակետում լրացվում են օտոսկոպիայի տվյալները, առկայության դեպքում:

18. 55-րդ կետում ներկայացվում են այն տվյալները, որոնք առկա չեն պատմագրում, բայց բժշկի տեսանկյունից կարևոր են երեխայի բուժումն առավել արդյունավետ կազմակերպելու համար:

19. 56-րդ կետում լրացվում է երեխայի նախնական ախտորոշումը, որին համապատասխան 57-րդ կետում լրացվում են` երեխայի նախնական ախտորոշման հաստատման կամ ժխտման համար անհրաժեշտ լաբորատոր-գործիքային հետազոտությունները, մասնագիտական խորհրդատվությունները, նախնական ախտորոշման հիման վրա բժշկի կողմից նշանակված բուժումը: 56-րդ և 57-րդ կետերը պարտադիր չեն պլանային վիրահատությունների, միջամտությունների իրականացման դեպքում:

20. Պատմագրի «Հիվանդության ընթացքի ամենօրյա գրանցում» գլուխը լրացվում է բժշկի կողմից` լրացնելիս պահպանվում է ճշգրիտ ժամանակագրությունը և արտացոլում է երեխայի առողջական վիճակի դինամիկան և կատարվող նշանակումները:

1) 58-րդ կետի աղյուսակում «t°»` երեխայի մարմնի ջերմաստիճան, «ՇՀ»` շնչառության հաճախության, «ՍՀ»` սրտի հաճախություն, «ԶՃ»` զարկերակային ճնշում, «SpO2»` սատուրացիա, «Քաշը» վանդակները և ըստ օրգան-համակարգերի երեխայի վիճակը նկարագրող 1-ից 14-րդ և 16-րդ ենթակետերը լրացվում են ըստ ներկայացված դաշտերի բնույթի, իսկ աղյուսակի դատարկ վանդակները և 15-րդ ենթակետը լրացվում են բժշկի կողմից` ըստ անհրաժեշտության:

2) «Հիվանդության ընթացքի ամենօրյա գրանցում» սյունակում գրառումներն կատարվում են` բավարար վիճակում գնահատվող երեխաների դեպքում` առնվազն յուրաքանչյուր օր, միջին ծանրության, ծանր վիճակում գնահատվող և գտնվող երեխայի դեպքում` յուրաքանչյուր օր առնվազն 2 անգամ, իսկ ծայրահեղ ծանր վիճակում գնահատվող երեխայի դեպքում` յուրաքանչյուր օր` առնվազն 4 ժամը մեկ:

3) «Հիվանդության ընթացքի ամենօրյա գրանցում» գլուխը հաստատվում է բուժող բժշկի և բաժանմունքի ղեկավարի կողմից՝ նշելով օրը, ամիսը, տարին:

4) Բաժանմունքի ղեկավարը անհետաձգելի բժշկական օգնություն և սպասարկում պահանջող հիվանդություններով կամ վիճակներով երեխային զննում է երեխային ընդունելուց հետո 24 ժամվա ընթացքում, իսկ պլանային կարգով ընդունված երեխային ` 2 օրվա ընթացքում, որը հաստատվում է վերջինիս կողմից:

5) «Հիվանդության ընթացքի ամենօրյա գրանցում» գլուխը լրացվում է երեխայի ընդունման օրվանից մինչև դուրսգրվելը ներառյալ:

21. 59-րդ կետում լրացվում է կլինիկական ախտորոշման հիմնավորումը, որը հաստատվում է բժշկի և բաժանմունքի ղեկավարի կողմից:

22. 60-րդ կետը լրացվում է միայն հակաբակտերիալ դեղի նշանակման դեպքում: Դեղի նշանակման առաջին օրը, կամ վերջինիս դեղաչափի կամ խմբի փոփոխության կամ համակցված հակաբակտերիալ բուժում նշանակելու դեպքում լրացվում է սպառիչ հիմնավորում հակաբակտերիալ դեղի ընտրության, դեղաչափի հաշվարկի, համակցված հակաբակտերիալ բուժման դեպքում հակաբիոտիկների ընտրության վերաբերյալ, պահպանելով ժամանակագրությունը:

23. 61-րդ` կետը լրացվում է բժիշկի կողմից 2 օրինակից թղթային կամ էլեկտրոնային, մեկը մնում է պատմագրում, մյուսը` բուժքույրական կետում: Նշումներ դաշտում լրացվում է երեխայի բուժման կազմակերպման համար տեղեկատվություն ուղղված բուժքրոջը` նախապատրաստում լաբորատոր – գործիքային հետազոտության, սննդակարգի, օրվա ընթացքում ակտիվության, քնի ռեժիմի վերաբերյալ:

24. 62-րդ կետում լրացվում են երեխայի բժշկական օգնության և սպասարկման ժամանակ օգտագործված դեղերի, բժշկական պարագաների և նյութերի անվանումները, քանակը և օգտագործման ամսաթվերը, ինչը հաստատվում է ավագ բուժքրոջ կամ բուժեղբոր, բուժող բժշկի և բաժանմունքի ղեկավարի կողմից:

25. Եթե երեխայի հիվանդանոցային բուժման (ներառյալ վիրաբուժական) ընթացքում առաջանում է անհրաժեշտություն ձեռք բերել դեղեր, պարագաներ կամ նյութեր, որոնք ներառված չեն պետական պատվերի շրջանակներում, ապա բժշկի կողմից լրացվում է 62-րդ կետում ներկայացված համապատասխան դաշտերը, որոնք հաստատվում են երեխայի կամ ծնողի կամ օրինական ներկայացուցչի կողմից (սույն կետի «արժեքը» սյունյակը լրացվում է միայն, եթե իրը` դեղը, պարագան կամ նյութը, ձեռք է բերվում բժշկական կազմակերպության կողմից և լրացվում` հայատառ):

26. 63-րդ կետում լրացվում է բժշկական օգնության և սպասարկման ընթացքում կատարված հետազոտությունների և միջամտությունների անվանումները, քանակը, օրը, ամիսը, տարին և հաստատվում ավագ բուժքրոջ կամ բուժեղբոր, բուժող բժշկի և բաժանմունքի ղեկավարի ստորագրությամբ:

27. 64-րդ կետում լրացվում է «Հսկողության թերթիկը»-ը բուժքրոջ կամ բուժեղբոր կողմից և հաստատվում է բուժող բժշկի կողմից: «Հսկողության թերթիկ»-ի աղյուսակում լրացվում են` երեխայի մարմնի ջերմաստիճանի (Ջ0), զարկերակային ճնշման (ԶՃ), անոթազարկի (Պ) և, շնչառության հաճախության, սատուրացիայի, մարմնի քաշի, օգտագործվող հեղուկների, դիուրեզի (օրվա մեզի) և կղանքի վերաբերյալ տվյալները: Այն դեպքում, երբ երեխան բժշկական կազմակերպությունում բժշկական օգնություն և սպասարկում է ստանում 14 օրից ավել, «Հսկողության թերթիկը»-ը շարունակվում է լրացվել հիվանդանոցում գտնվելու ավելացած օրերի համար:

28. Պատմագրի 65-րդ կետը լրացվում է երեխայի մահվան ելքի կամ կենդանության օրոք իրականացված մորֆոլոգիական հետազոտության դեպքում: «Ախտաբանաանատոմիական/մորֆոլոգիական հետազոտության եզրակացություն» դաշտում լրացվում են ախտորոշումը (հիմնական հիվանդությունը, ուղեկցող հիվանդությունները) և տեղեկություններ միջամտությունների մասին։ Թերթիկում արտացոլվում է մահվան էպիկրիզը, կամ մորֆոլոգիական հետազոտության արդյունքները: Պատմագրին կցվում է բժշկական կազմակերպության ղեկավարի որոշումը՝ ախտաբանաանատոմիական հերձում կատարելու մասին:

29. 66-ից 70-րդ կետերում ներկայացված են բժշկին աջակցող բանաձևեր` հեղուկի դեֆիցիտի հաշվարկ, Մոստելերի բանաձև` մարմնի մակերեսի հաշվարկ, Հոլիդեյ-Սեգարի բանաձև` հեղուկների պահանջարկի հաշվարկ, Շվարցի բանաձև` կծիկային ֆիլտրացիոն արագության հաշվարկ կատարելու համար: 69-րդ կետի 1-ին ենթակետում ներկայացված է ծանոթագրություն, որը վերաբերվում է երեխային ներերակային լուծույթներ նշանակելուն:

30. Պատմագրի 71-րդ կետում «Լաբորատոր և գործիքային հետազոտությունների արդյունքների և այլ փաստաթղթեր փակցնելու համար» հատվածում լրացվում են հետազոտությունների արդյունքների կամ փակցվում են այլ բաժանմունքների կամ բաժինների կողմից տրված հետազոտության արդյունքների նշումներով թերթիկները, իսկ երեխային արյան բաղադրամաս փոխներարկելու դեպքում` լրացվում է համապատասխան ձևը և փակցվում է փոխներարկված արյան բաղադրամասի պիտակը` Առողջապահության նախարարի 2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ի թիվ 22-Ն հրամանով հաստատված փոխներարկումային բժշկական օգնության իրականացման կարգի 11-րդ կետի համաձայն:

31. Վիրաբուժական միջամտության ընթացքում էնդոպրոթեզներ, լինզաներ, ստենտեր, մետաղական կոնստրուկցիաներ և այլ պարագաներ օգտագործելու դեպքում «Լաբորատոր և գործիքային հետազոտությունների արդյունքների և այլ փաստաթղթեր փակցնելու համար» հատվածում ամրացվում է օգտագործված բժշկական պարագայի.

1) անվանումը, ինչպես նաև ծածկագիրը` ապրանքների նկարագրման և ծածկագրման ներդաշնակեցված համակարգին համապատասխան,

2) տեխնիկական փաստաթղթի բնօրինակը,

3) արտադրող կազմակերպության տվյալները,

4) ներմուծվող խմբաքանակի սերիան,

5) արտադրության և պիտանիության ժամկետը:

32. Հավելված 2-ով սահմանվող` երեխայի նկատմամբ բռնության դեպքում հիվանդության պատմագրի ձևը լրացվում է բժշկի կողմից` երեխայի նկատմամբ բռնության հիմնավոր կասկածի դեպքում:

33. Երեխաների անեսթեզիոլոգիական քարտի ձևը լրացվում է բժշկի կողմից ցանկացած միջամտության ժամանակ, որը պահանջում է անզգայացում, համաձայն հավելված 3-ի:

34. «Հիվանդանոցային պայմաններում վերականգնողական բուժում ստացող երեխայի առաջնային զննման թերթիկ», «Երեխաների վերականգնողական բուժման նշանակման թերթիկ», և «Հիվանդանոցային պայմաններում վերականգնողական բուժում ստացող երեխայի դուրսգրման էպիկրիզ» ձևերը լրացվում են միայն հիվանդանոցային պայմաններում վերականգողական բժշկական օգնություն ստացող երեխաների համար բժշկի կողմից, համապատասխանաբար համաձայն հավելված 4-ի, հավելված 8-ի և 7-ի:

1) Հիվանդանոցային պայմաններում վերականգնողական բուժում ստացող երեխայի դեպքում պարտադիր լրացման ենթակա են Պատմագրի 1-ից 44-րդ կետերը:

35. «Երեխայի դուրսգրման կամ տեղափոխման էպիկրիզը» լրացվում է համաձայն հավելված 5-ի` հիվանդանոցային պայմաններում բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունից երեխայի դուրսգրման ժամանակ` բոլոր դեպքերում, նշում կատարելով «Երեխայի դուրսգրման» բառերը, իսկ այլ բժշկական կազմակերպություն տեղափոխման դեպքում լրացվում է նույն հավելված 5-ը` նշում կատարելով «տեղափոխման» բառը: Երեխայի դուրսգրման կամ տեղափոխման էպիկրիզ թերթիկը լրացվում է բժշկի կողմից երեխայի դուրսգրման կամ տեղափոխման օրը և կարող է փոխանցվել երեխայի առողջության առաջնային պահպանման (այսուհետ, ԱԱՊ) բժշկական կազմակերպություն` էլեկտրոնային տարբերակով, իսկ երեխայի կամ ծնողի կամ օրինական ներկայացուցչի պահանջով, կարող է արտատպվել և տրամադրվել թղթային տարբերակով, որը հաստատվում է բժշկական կազմակերպության տնօրենի կողմից:

36. Երեխայի մահվան էպիկրիզը լրացվում է բժշկի կողմից հիվանդանոցային պայմաններում բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունում երեխայի մահվան դեպքում` համաձայն հավելված 6-ի:

37. Վիրաբուժական միջամտությունների, վիրահատությունների դեպքում հավելված 1-ի «Հիվանդության ընթացքի ամենօրյա գրանցում» գլխի փոխարեն բժշկի կողմից լրացվում է «Երեխայի հետվիրահատական ընթացքի նկարագրության թերթիկի ձևը»` համաձայն հավելված 9-ի:

38. Բժշկի կողմից նշանակման թերթիկի (բժշկի հրահանգների թերթիկի) լրացման պարագայում, հրահանգների կատարումն ապահովելու և վերահսկելու նպատակով բուժքրոջ կամ բուժեղբոր կողմից լրացվում է «Երեխայի ամենօրյա վերահսկման թերթիկի ձևը», համաձայն հավելված 10-ի:

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 14 նոյեմբերի 2022 թվական: