Համարը 
N 20-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2022.11.14-2022.11.27 Պաշտոնական հրապարակման օրը 22.11.2022
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
18.11.2022
Ստորագրող մարմինը 
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
18.11.2022
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
23.11.2022
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ-ՈՒՄ ՕԴԱՆԱՎԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ, ՕԴԱՆԱՎԵՐԻ ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ՈՒ ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՆԵՐԻ ՏՐՄԱՆ ԵՎ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՆԵՐԻ ՃԱՆԱՉՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ

ՆԱԽԱՐԱՐ

 

18 նոյեմբերի 2022 թ.
ք. Երևան

N 20-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՕԴԱՆԱՎԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ, ՕԴԱՆԱՎԵՐԻ ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ՈՒ ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՆԵՐԻ ՏՐՄԱՆ ԵՎ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՆԵՐԻ ՃԱՆԱՉՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Ավիացիայի մասին» օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով և 7-րդ հոդվածի 1.1-ին մասի 8-րդ կետով՝

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ.

 

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետությունում օդանավերի պետական գրանցման, օդանավերի ռեգիստրի վարման ու թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատների տրման և օտարերկրյա թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատների ճանաչման կարգը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Ճանաչել և կիրառել Քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության (ԻԿԱՕ) կողմից ընդունված և հրապարակված «Թռիչքային պիտանիության ձեռնարկ»-ը (DOC 9760):

3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Նախարար`

Գ. Սանոսյան

 

 

Հավելված

ՀՀ տարածքային կառավարման

և ենթակառուցվածքների նախարարի

2022 թվականի նոյեմբերի 18-ի

N 20-Ն հրամանի

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՕԴԱՆԱՎԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ, ՕԴԱՆԱՎԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ՈՒ ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՆԵՐԻ ՏՐՄԱՆ ԵՎ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՆԵՐԻ ՃԱՆԱՉՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիական և պետական (ոչ ռազմական) օդանավերի պետական գրանցման, Հայաստանի Հանրապետության օդանավերի պետական ռեգիստրի և դրա հավելվածի վարման, քաղաքացիական և պետական (ոչ ռազմական) օդանավերի գրանցման սերտիֆիկատի, ներառյալ օդանավի աղմուկի սերտիֆիկատի, քաղաքացիական և պետական (ոչ ռազմական) օդանավերի թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատի, տրամադրման հետ կապված հարաբերությունները:

2. Սույն կարգը մշակվել է «Միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի մասին» կոնվենցիայի (այսուհետ՝ Կոնվենցիա) և դրա հավելված 7-ի՝ «Օդանավերի ազգային և գրանցման նիշերը», հավելված 8-ի՝ «Օդանավերի թռիչքային պիտանիություն» և հավելված 16-ի՝ «Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն» առաջին հատորի «Ավիացիոն աղմուկ» և երկրորդ հատորի «Ավիացիոն շարժիչների էմիսիա», «Ավիացիայի մասին» օրենքի (այսուհետ` Օրենք) պահանջներին համապատասխան:

3. Սույն կարգում կիրառվող տերմիններն ու հասկացություններն օգտագործվում են Կոնվենցիայի, դրա հավելված 7-ի՝ «Օդանավերի ազգային և գրանցման նիշերը», հավելված 8-ի՝ «Օդանավերի թռիչքային պիտանիություն», հավելված 16-ի՝ «Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն» առաջին «Ավիացիոն աղմուկ» հատորում, երկրորդ «Ավիացիոն շարժիչների էմիսիա» հատորում և Օրենքում օգտագործվող հասկացություններին համապատասխան:

4. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական և պետական օդանավերի գրանցումը և Օրենքով և սույն կարգով նախատեսված փաստաթղթերի հատկացումն իրականացնում է Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն (այսուհետ` Կոմիտե):

5. Հայաստանի Հանրապետությունում վարվում է օդանավերի պետական ռեգիստր (այսուհետ՝ Ռեգիստր), որում նշված են Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված օդանավերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը: Օդանավի գրանցման սերտիֆիկատում նշված տեղեկությունները լրացվում են նաև Ռեգիստրում: Օդանավի՝ գրավի առարկա հանդիսանալու վերաբերյալ տեղեկությունները, ինչպես նաև դրանց փոփոխություններին վերաբերող անհրաժեշտ տեղեկությունները նույնպես նշվում են Ռեգիստրում:

6. Առանց օդաչուների, չկառավարվող աէրոստատների Ռեգիստրը ներառում է տեղեկություններ դրանց օդ բաց թողման ամսաթվի, ժամանակի և տեղի, աէրոստատի տեսակի և շահագործողի անվանման վերաբերյալ տեղեկություններ:

7. Սույն կարգի դրույթները չեն կիրառվում օդերևութաբանական չկառավարվող, օդից թեթև գնդերի (շար-պիլոտների) նկատմամբ, որոնք օգտագործվում են զուտ օդերևութաբանական նպատակների համար, կամ առանց օդաչուի, չկառավարվող, առանց օգտակար բեռի աէրոստատների նկատմամբ:

8. Գրանցման հայտի քննարկումը, քաղաքացիական և պետական օդանավերի գրանցման սերտիֆիկատի կամ թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատի և դրանց հետ կապված քաղվածքների, տեղեկանքների տրամադրումը կատարվում է հայտը Կոմիտեում մուտքագրվելուց հետո՝ 15 օրվա ընթացքում: Նշված ժամկետը կարող է երկարաձգվել օդանավի ֆիզիկական վիճակն ուսումնասիրելու նպատակով ստուգման անհրաժեշտության դեպքում: Սույն կարգով նախատեսված՝ ներկայացված փաստաթղթերի անհամապատասխանության կամ փաստաթղթերի ոչ լրիվ ներկայացման դեպքում Կոմիտեն դիմողին գրավոր՝ հայտը Կոմիտեում մուտքագրվելուց հետո 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում, տեղեկացնում է թերությունների մասին: Հետագա քննարկումը կատարվում է դիտողությունները վերացնելուց և Կոմիտե այդ մասին գրավոր հայտնելուց ու համապատասխան փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո՝ 15 օրվա ընթացքում:

9. Օդանավը կարող է գրանցվել Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե

1) դրա սեփականատեր և (կամ) շահագործող են հանդիսանում՝

ա. Հայաստանի Հանրապետությունը,

բ. Հայաստանի Հանրապետության համայնքները,

գ. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները,

դ. Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած իրավաբանական անձինք.

2) օդանավն ունի Կոմիտեի կողմից տրված կամ ճանաչված օդանավի տեսակի հավաստագիր (այսուհետ` տեսակի հավաստագիր): Կոմիտեի կողմից ճանաչվում են այն տեսակի հավաստագրերը, որոնք տրված են՝

ա. ԽՍՀՄ Պետավիառեգիստրի կողմից, ԽՍՀՄ ՆԼԳՍ (НЛГС), ՆԼԳՍ-2 (НЛГС-2), ԵՆԼԳՍ (ЕНЛГС), ՆԼԳՍ-3 (НЛГС-3), ՆԼԳՎ (НЛГВ),

բ. Միջպետական Ավիացիոն Կոմիտեի (MAK) ավիացիոն ռեգիստրի կողմից Մաս 23 (АП-23), Մաս 25 (АП-25), Մաս 27 (АП-27), Մաս 29 (АП-29), Մաս-31 (АП-31), Մաս-ՕԼՍ (AП-ОЛС),

գ. Միացյալ Ավիացիոն Իշխանությունների (JAA) անդամ պետությունների կողմից ՋԱՌ-22 (JAR-22), ՋԱՌ-23 (JAR-23), ՋԱՌ-25 (JAR-25), ՋԱՌ-27 (JAR-27), ՋԱՌ-29 (JAR-29), ՋԱՌ-ՎԼԱ (JAR-VLA), ՋԱՌ-ՎԼՌ (JAR-VLR),

դ. ԱՄՆ ֆեդերալ ավիացիոն իշխանությունների (FAA) կողմից ՖԱՌ-23 (FAR-23), ՖԱՌ-25 (FAR-25), ՖԱՌ-27 (FAR-27), ՖԱՌ-29 (FAR-29), 14ՍԻ ԷՖ ԱՐ ՓԱՐՏ 31 (14CFR PART-31), ՖԱՌ-125 (FAR-125) և Եվրոպական թռիչքային անվտանգության գործակալության (EASA) Եվրոմիության անդամ պետությունների կողմից ՍիՍ-22 (CS-22), ՍիՍ-23 (CS-23), ՍիՍ-25 (CS-25), ՍիՍ-27 (CS-27), ՍիՍ-29 (CS-29), ՍԻՍ-31(CS-31), ՍիՍ-ՎԼԱ (CS-VLA), ՍիՍ-ՎԼՌ (CS-VLR) նորմերից որևէ մեկին համապատասխան:

3) ԽՍՀՄ արտադրության ԻԼ-76 ՄԴ, ԻԼ-76 ՏԴ օդանավերը և դրանց մոդիֆիկացիաները, որոնք չեն բավարարում սույն կետի 2-րդ ենթակետի պահանջներին, կարող են գրանցվել և շահագործվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և դրանից դուրս, բացառությամբ Եվրոպական միության երկրների տարածքների.

4) օդանավը գրանցված չէ այլ երկրում:

10. Սույն կարգի 9-րդ կետի պայմանները բավարարող օդանավը ժամանակավորապես ընդգրկվում է ռեգիստրի հավելվածում հետևյալ դեպքերում`

1) այդ օդանավի տիպը ունի շահագործման ժամկետների սահմանափակում,

2) օդանավին որոշակի ժամանակ չի կարող տրվել թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատ (օդանավը գտնվում է տեխնիկական սպասարկման կամ վերանորոգման գործընթացի մեջ և այլն),

3) հայտատուի հայտի հիման վրա, եթե սեփականատիրոջ ու շահագործողի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է ժամկետային սահմանափակում:

11. Ռեգիստրում կամ ռեգիստրի հավելվածում օդանավի գրանցումն իրականացվում է օդանավի սեփականատիրոջ կամ նրա ներկայացուցչի հայտի հիման վրա:

12. Ռեգիստրում գրանցված օդանավն ունի Հայաստանի Հանրապետության ազգային պատկանելություն: Ռեգիստրի հավելվածում գրանցված օդանավն ունի Հայաստանի Հանրապետության ազգային պատկանելություն այնքան ժամանակ, որքան գրառումը վավերական է:

13. Հայաստանի Հանրապետությունում ավիացիոն նպատակներով շահագործվող օդանավը պետք է ունենա օդանավի գրանցման սերտիֆիկատ կամ գրանցման ժամանակավոր սերտիֆիկատ:

14. Ռեգիստրից օդանավը հանվելու դեպքում գրանցման սերտիֆիկատը ենթակա է վերադարձման Կոմիտե:

15. Ռեգիստրում գրանցված քաղաքացիական օդանավին՝ ըստ նշանակության, կարող է տրվել հետևյալ անվանումներից մեկը.

1) Առևտրային տրանսպորտային օդանավերին որպես՝

ա. ուղևորատար (passenger),

բ. բեռնատար (cargo),

գ. փոխարկելի (convertible).

2) Ավիացիոն աշխատանքների (գյուղատնտեսական, շինարարական, նկարահանման, ուսումնական, սանիտարական, փրկարարական և այլ աշխատանքների կատարման համար նախատեսված) օդանավերին որպես հատուկ կիրառման (special),

3) Ընդհանուր նշանակության, ոչ առևտրային օդանավերին որպես մասնավոր (private),

4) պետական (ոչ ռազմական):

16. Սույն կարգի 15-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում նշված օդանավերը պետք է բավարարեն ԽՍՀՄ ՆԼԳՍ (НЛГС ), ՆԼԳՍ-2 (НЛГС -2), ԵՆԼԳՍ (ЕНЛГС ), ՆԼԳՍ-3 (НЛГС-3), ՆԼԳՎ (НЛГВ), Միջպետական Ավիացիոն Կոմիտեի Մաս 23 (АП -23), Մաս 25 (АП -25), Մաս 27 (АП 27), Մաս 29 (АП-29), Մաս-31 (АП-31), Միացյալ Ավիացիոն Իշխանությունների (JAA) ՋԱՌ-23 (JAR-23), ՋԱՌ-25 (JAR-25), ՋԱՌ-27 (JAR-27), ՋԱՌ-29 (JAR-29), ԱՄՆ ֆեդերալ ավիացիոն իշխանությունների (FAA) ՖԱՌ-23 (FAR-23), ՖԱՌ-25 (FAR-25), ՖԱՌ-27 (FAR-27), ՖԱՌ-29 (FAR-29), 14ՍԻ ԷՖ ԱՐ ՓԱՐՏ 31 (14CFR PART-31) և Եվրոպական թռիչքային անվտանգության գործակալության (EASA) ՍիՍ-23 (CS-23), ՍիՍ-25 (CS-25), ՍիՍ-27 (CS-27), ՍիՍ-29 (CS-29), ՍԻՍ-31(CS-31) թռիչքային պիտանիության նորմերի պահանջներից որևէ մեկին՝ ըստ օդանավի տեսակի:

17. Օդանավն այլ շահագործողի վարձակալության տալու և/կամ մեկ ամսից ավելի նախատեսված ժամկետով բազավորման վայրի փոփոխման դեպքում անհրաժեշտ է հայտնել Կոմիտե` պայմանագրի և օդանավի բազավորման վայրի մասին տեղեկությունները գրանցելու համար:

18. Օդանավերի գրանցման մասին փաստաթղթերը պահպանվում են Կոմիտեում հինգ տարի ժամկետով:

19. Շահագործման համար ռեգիստրում գրանցված օդանավը պետք է բավարարի քաղաքացիական օդանավերի սույն կարգի 9-րդ կետում նշված թռիչքային պիտանիության նորմերով սահմանված պահանջներին, պիտանի լինի թռիչքների համար և համապատասխանի շրջակա միջավայրի պահպանության պահանջներին ու ունենա օդանավի Կոմիտեի կողմից տրված գործող թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատ:

20. Կոմիտեի կողմից ճանաչվում են օդանավերի շարժիչների, օդային պտուտակների և օդանավերի աղմուկի՝ Միջպետական Ավիացիոն Կոմիտեի Մաս 33 (АП -33), Մաս 35 (АП -35), Մաս 36 (АП -36), Մաս ՎԴ (ԱՊ-ՎԴ), Միացյալ Ավիացիոն Իշխանությունների (JAA) ՋԱՌ-26(JAR-26), ՋԱՌ-ՏՍՕ(JAR-TSO), ՋԱՌ-34 (JAR-34), ՋԱՌ-36 (JAR-36), ՋԱՌ-Ե (JAR-E), ՋԱՌ-Պ (JAR-P), ՋԱՌ-ԱՊՈՒ (JAR-APU) ԱՄՆ ֆեդերալ ավիացիոն իշխանությունների (FAA) ՖԱՌ-33 (FAR-33), ՖԱՌ-34 (FAR-34), ՖԱՌ-35 (FAR-35), ՖԱՌ-36 (FAR-36) և Եվրոպական թռիչքային անվտանգության գործակալության (EASA) ՍիՍ-ԵՏՍՕ (CS-ETSO), ՍիՍ-34 (CS-34), ՍիՍ-36 (CS-36), ՍիՍ-ԱՊՈՒ (CS-APU), ՍիՍ-Ե (CS-E), ՍիՍ-Պ (CS-P) նորմերի պահանջներին համապատասխան տրված սերտիֆիկատները:

21. Կոմիտեի կողմից ճանաչվում են նաև օդանավերի մասերի անձնագրերը, որոնք տրված են համաձայն Միջպետական Ավիացիոն Կոմիտեի Ավիացիոն Ռեգիստրի ԴՊ 4-2004 (ДП 4-2004), ԳՈՍՏ 27693-88 (ГОСТ 27693-88), մասերի թռիչքային պիտանիության կտրոնները` տրված համաձայն Եվրոպական թռիչքային անվտանգության գործակալության (EASA) Ֆորմ 1 (Form 1), ԱՄՆ ֆեդերալ ավիացիոն իշխանությունների (FAA) 8130-3, ՏՍիԱ Ֆորմ 24-0078 (TCA Form 24-0078) և Միջպետական Ավիացիոն Կոմիտեի նշանակված ներկայացուցիչների կողմից վավերացված թռիչքային պիտանիության հաստատման կտրոնները: Նշված փաստաթղթերը հանդիսանում են հաստատված կառուցվածքին արտադրանքի համապատասխանությունը հավաստող համարժեք փաստաթղթեր և ընդունելի են Կոմիտեի կողմից:

22. Կոմիտեի կողմից կարող է ճանաչման մասին որոշում կայացվել սերտիֆիկացիոն այլ փաստաթղթերի վերաբերյալ, որոնք տրվել են սույն կարգի 9-րդ և 20-րդ և 21-րդ կետերում նշված համապատասխան նորմերի հիման վրա:

23. Հայաստանի Հանրապետության օդանավ շահագործողի կողմից շահագործվող օտարերկրյա օդանավը պետք է ունենա թռիչքային պիտանիության գործող սերտիֆիկատ, որը տրված կամ ճանաչված է Կոմիտեի կողմից` համաձայն միջազգային կոնվենցիայի կամ այդ երկրի հետ համաձայնագրի:

 

2. ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

24. Օդանավի սեփականատերը կամ նրա ներկայացուցիչը հայտ է ներկայացնում Կոմիտե` օդանավը գրանցելու վերաբերյալ (Ձև 1): Հայտին կցվում են`

1) սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթղթի բնագիրը,

2) օդանավի տեսակի հավաստագրի պատճենը,

3) օդանավի թռիչքային պիտանիության որոշման և տեխնիկական վիճակի ստուգման ակտի բնագիրը (Ձև 4),

4) վարձակալության վերաբերյալ պայմանագրի բնագիրը, եթե օդանավի սեփականատերը չի հանդիսանում դրա շահագործողը,

5) տեխնիկական սպասարկման վերաբերյալ պայմանագրի բնագիրը, եթե օդանավի տեխնիկական սպասարկումն օդանավը շահագործողի կողմից չի կատարվում կամ մասամբ է կատարվում,

6) նախորդող գրանցման պետության Ապագրացման Սերտիֆիկատը, եթե օդանավը նախկինում գրանցված է եղել այլ պետության ռեգիստրում,

7) օդանավի թռիչքային և տեխնիկական շահագործման ձեռնարկները:

25 Սույն կարգի 24-րդ կետի 1-ին, 4-րդ, 5-րդ ենթակետերով սահմանված փաստաթղթերը օդանավի սեփականատիրոջն են վերադարձվում պատճենահանումից հետո:

26. Ռեգիստրում կամ նրա հավելվածում գրանցված յուրաքանչյուր օդանավին տրվում է քաղաքացիական օդանավի գրանցման սերտիֆիկատ (Ձև 2) կամ պետական օդանավի գրանցման սերտիֆիկատ (Ձև 10), որոնք պարունակում են տեղեկատվություն անգլերեն լեզվով:

27. Օդանավի սեփականատիրոջ կամ նրա ներկայացուցչի կողմից սույն կարգով ներկայացված գրավոր հայտի հիման վրա օդանավը կարող է ժամանակավորապես ընդգրկվել ռեգիստրի հավելվածում` անկախ օդանավի դրսում գտնվելու և նրա վերջնական գրանցման համար ոչ բոլոր պայմանները բավարարված լինելու հանգամանքից: Ռեգիստրի հավելվածում օդանավը ժամանակավորապես ընդգրկելու համար սույն կարգի 9-րդ կետի պահանջները պարտադիր են:

28. Ժամանակավոր գրանցման դեպքում օդանավը գրանցվում է ռեգիստրի հավելվածում և տրվում է օդանավի գրանցման ժամանակավոր սերտիֆիկատ (ըստ գործողության ժամկետի սահմանափակում ունեցող օդանավի գրանցման սերտիֆիկատ):

29. Թռիչքների կատարման ընթացքում օդանավի գրանցման սերտիֆիկատը պետք է գտնվի օդանավում:

30. Ռեգիստրում գրանցվում են նաև տեղեկություններ օդանավի սեփականատիրոջ, շահագործողի և օդանավը գրավի առարկա հանդիսանալու վերաբերյալ (եթե օդանավը գրավ է դրվել):

31. Ռեգիստրում կամ նրա հավելվածում գրանցված յուրաքանչյուր քաղաքացիական օդանավի շնորհվում է ազգային և գրանցման նիշեր: Ազգային և գրանցման նիշերը նշագծվում են օդանավի վրա և գրանցվում են օդանավի գրանցման սերտիֆիկատում:

32. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օդանավերի համար առանձնացված և ԻԿԱՕ-ի հանձնաժողովի կողմից հաստատված ազգային նիշը բաղկացած է երկու լատինական գլխատառերից` EK, իսկ Հայաստանի Հանրապետության պետական օդանավերի համար հանդիսանում է «Armenia» կամ «REPUBLIC OF ARMENIA» և/կամ «Հայաստան» կամ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ» բառերը: Գրանցման նիշը բաղկացած է տառերից, թվերից կամ տառաթվային համադրությունից, որը տրվում է Կոմիտեի կողմից և գրառվում է ազգային նիշից հետո: Եթե գրանցման նիշի առաջին պայմանանշանը տառ է, ապա դրանից առաջ դրվում է միացման գծիկ:

33. Եթե գրանցման նիշը բաղկացած է տառերից, այս նպատակով չեն կիրառվում կոմբինացիաներ, որոնք կարող են ընդունվել իբրև հինգտառանի ազդանշաններ միջազգային կոդի (Մաս 2), Q կոդով կիրառվող, Q տառով սկսվող երեք տառից բաղկացած կոմբինացիաներ, ինչպես նաև կոմբինացիաներ, որոնք կարող են որպես SOS կամ նմանատիպ արտակարգ ազդանշան ընկալվել, օրինակ՝ XXX, PAN և TTT: Սույն կոդերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը պահվում է էլեկտրակապի միջազգային գործող օրակարգում:

 

3. ՕԴԱՆԱՎԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏԻ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ, ԿՐԿՆԱԳՐԻ ՏՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

34. Օդանավի սեփականատիրոջ փոխվելու դեպքում օդանավի նախկին սեփականատերը կամ նրա ներկայացուցիչը պարտավոր է այդ փոփոխության մասին հայտնել Կոմիտե՝ փոփոխություններն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ օդանավի նոր սեփականատերը կամ նրա ներկայացուցիչը նույն ժամկետում Կոմիտե է ներկայացնում օդանավը գրանցելու վերաբերյալ հայտը (Ձև 1), սեփականության իրավունքը հաստատող համապատասխան փաստաթղթերի բնագրերը, օդանավի վարձակալության վերաբերյալ նոր պայմանագրի բնագիրը, եթե օդանավի սեփականատերը չի հանդիսանում դրա շահագործողը: Սույն կետում նշված փաստաթղթերի բնագրերը վերադարձվում են օդանավի սեփականատիրոջը, իսկ Կոմիտեում պահպանվում են դրանց պատճենները: Օդանավի սեփականատիրոջ փոխվելու մասին տեղեկության գրանցումից հետո տրվում է նոր գրանցման սերտիֆիկատ՝ հայտը Կոմիտեում մուտքագրվելուց հետո՝ 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ընդ որում, նախկին գրանցման սերտիֆիկատը ենթակա է վերադարձման Կոմիտե:

35. Շահագործողի կամ օդանավի նշանակության փոփոխման դեպքում օդանավը ենթակա է նոր գրանցման` օդանավի գրանցման սերտիֆիկատի փոխարինմամբ, սույն կարգի 8-րդ կետով նախատեսված ժամկետում: Ընդ որում, նախկին գրանցման սերտիֆիկատը ենթակա է վերադարձման Կոմիտե: Շահագործողի կամ օդանավի նշանակության փոփոխման դեպքում հայտին կից ներկայացվում է սույն կարգի 24-րդ կետի 3-5-րդ ենթակետերով նախատեսված փաստաթղթերը:

36. Օդանավի գրանցման սերտիֆիկատի կորստյան դեպքում օդանավի շահագործումն անմիջապես դադարեցվում է մինչև օդանավի գրանցման սերտիֆիկատի կրկնագրի ստացումը:

37. Օդանավի գրանցման սերտիֆիկատի կրկնագիր տրվում է սեփականատիրոջ կամ նրա ներկայացուցչի դիմումի հիման վրա (Ձև 3) դիմումը Կոմիտեում մուտքագրվելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Դիմումին կցվում է օդանավի գրանցման սերտիֆիկատի կորստյան պատճառների և հանգամանքների վերաբերյալ օդանավը շահագործողի կազմած բացատրությունը:

38. Գրանցման սերտիֆիկատի փչանալու կամ մաշվելու դեպքում սեփականատիրոջ կամ նրա ներկայացուցչի դիմումի (Ձև 3) հիման վրա կատարվում է օդանավի գրանցման սերտիֆիկատի փոխարինում՝ դիմումը Կոմիտեում մուտքագրվելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Դիմումին կից Կոմիտե է ներկայացվում նաև փչացման կամ մաշվելու պատճառների վերաբերյալ օդանավը շահագործողի կազմած բացատրությունը:

39. Օդանավի գրանցման սերտիֆիկատի փոխարինման կամ կրկնագրի տրման դեպքում նախկին սերտիֆիկատը համարվում է անվավեր և առկայության դեպքում ենթակա է վերադարձման Կոմիտե:

 

4. ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԴԱՆԱՎԵՐԻ ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏԻ ՏՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

40. Քաղաքացիական և պետական օդանավերի թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատները (Ձև 7, Ձև 11) տրվում են Կոմիտեի կողմից մինչև առաջին կամ հերթական նորոգումը (եթե այդպիսիք նախատեսված են)` ոչ ավել, քան երեք օրացուցային տարի ժամկետով:

41. Օդանավի թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատը տրվում է հետևյալ փաստաթղթերի հիման վրա`

1) օդանավի սեփականատիրոջ կամ շահագործողի հայտի (Ձև 5),

2) օդանավի գրանցման սերտիֆիկատի (Ձև 2),

3) օդանավի թռիչքային պիտանիության որոշման և տեխնիկական վիճակի ստուգման ակտի (Ձև 4),

4) նախագծող կամ արտադրող կազմակերպության կողմից օդանավի անհատական ժամկետների երկարաձգման վերաբերյալ փաստաթղթերի, եթե այդպիսիք նախատեսված են:

42. Սույն կարգի 41-րդ կետում նշված փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից բացի՝ մինչև օդանավի թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատի տրամադրումը Կոմիտեի կողմից իրականացվում է օդանավի ֆիզիկական վիճակի ստուգում: Եթե օդանավը նախկինում գրանցված է եղել այլ պետության ռեգիստրում, ապա թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատի տրման ժամանակ կարող են հիմք ընդունվել նաև օտարերկրյա պետության կողմից տրված արտահանման թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատը կամ գործող թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատը:

43. Օդանավի թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատում նշվում են նրա վավերականության ժամկետը և օդանավի շահագործման հետ կապված սահմանափակումները:

44. Օդանավի թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատն ունի գրանցման համար: Սերտիֆիկատների վերաբերյալ Կոմիտեում կատարվում է հաշվառում:

45. Թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատի գործողության ժամկետի նշանակումը կատարվում է՝ հաշվի առնելով օդանավի ռեսուրսի (պաշարի) մնացորդը և դրա տեխնիկական վիճակը:

46. Օդանավի թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատի գործողության ժամկետը երկարաձգվում կամ նշանակվում է հետևյալ փաստաթղթերի հիման վրա`

1) օդանավի սեփականատիրոջ կամ շահագործողի հայտի (Ձև 5),

2) օդանավի թռիչքային պիտանիության որոշման և տեխնիկական վիճակի ստուգման ակտի (Ձև 4):

47. Սույն կարգի 46-րդ կետով նախատեսված թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատի գործողության երկարաձգման կամ նշանակման ժամկետը սահմանվում է սույն կարգի 40-րդ և 45-րդ կետերով սահմանված դրույթներին համապատասխան:

48. Օդանավի սեփականատերը կամ շահագործողը պարտավոր է Կոմիտեին տրամադրել օդանավի թռիչքային պիտանիությանը, տեխնիկական սպասարկմանը, ձևափոփոխումներին և վերանորոգմանը վերաբերող ամբողջ տեղեկությունը:

49. Թռիչքների կատարման ընթացքում օդանավի թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատը պետք է գտնվի օդանավում:

50. Այն դեպքերում, երբ օդանավը կարող է կատարել անվտանգ թռիչք, սակայն չունի օդանավի թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատ՝ Կոմիտեի կողմից ԻԿԱՕ-ի «Թռիչքային պիտանիության ձեռնարկ»-ի (DOC 9760) դրույթներին համապատասխան տրվում է օդանավի թռիչքի թույլտվություն (Ձև 9): Թռիչքի թույլտվությունը կարող է տրվել նաև այն դեպքում, երբ օդանավն ունի գործող թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատ, բայց ժամանակավորապես չի համապատասխանում թռիչքային պիտանիության պահանջներին, սակայն Կոմիտեի կողմից համարվում է ապահով՝ սահմանված սահմանափակումների շրջանակներում թռիչքներ իրականացնելու համար:

51. Օդանավի գրանցման սերտիֆիկատի փոխարինման կամ օդանավի շահագործման հետ կապված սահմանափակումների փոփոխման դեպքում, սույն կարգի 8-րդ կետով նախատեսված ժամկետում, կատարվում է օդանավի թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատի փոխարինում՝ օդանավի թռիչքային պիտանիության որոշման և տեխնիկական վիճակի ստուգման ակտի (Ձև 4) և օդանավի սեփականատիրոջ կամ շահագործողի հայտի հիման վրա (Ձև 5): Ընդ որում, նախկին թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատը ենթակա է վերադարձման Կոմիտե:

52. Օդանավի թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատի կորստյան դեպքում օդանավի շահագործումը անհապաղ դադարեցվում է` մինչև օդանավի թռիչքային Պիտանիության Սերտիֆիկատի կրկնագրի ստացումը:

53. Օդանավի թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատի կրկնագիրը տրվում է սեփականատիրոջ կամ շահագործողի դիմումի հիման վրա (Ձև 6)՝ դիմումը Կոմիտեում մուտքագրվելուց հետո՝ 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Դիմումին կցվում է օդանավի թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատի կորստյան պատճառների և հանգամանքների վերաբերյալ օդանավը շահագործողի կազմած բացատրությունը:

54. Օդանավի թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատի փչանալու կամ մաշվելու դեպքում սեփականատիրոջ կամ շահագործողի դիմումի (Ձև 6) հիման վրա կատարվում է օդանավի թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատի փոխարինում՝ դիմումը Կոմիտեում մուտքագրվելուց հետո՝ 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Դիմումին կից Կոմիտե է ներկայացվում նաև փչացման կամ մաշվելու պատճառների վերաբերյալ օդանավը շահագործողի կազմած բացատրությունը:

55. Օդանավի թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատի փոխարինման կամ կրկնագրի տրման դեպքում նախկին սերտիֆիկատը համարվում է անվավեր և ենթակա է վերադարձման Կոմիտե:

56. Օդանավի թռիչքային պիտանիության համար պատասխանատվությունը կրում է սեփականատերը կամ շահագործողը (եթե այն չի շահագործում սեփականատերը):

57. Եթե Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված օդանավը կամ դրա սարքավորումները չեն սպասարկվում օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, պարտադիր վերափոխումներն իրականացված չեն, իրականացվել են թռիչքային պիտանիության տեսակետից նշանակալի ոչ արտոնված վերափոխումներ օդանավում կամ դրա սարքավորումներում, կամ չեն անցկացվել տեսչական և այլ ստուգումներ, ապա օդանավի թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատը սահմանված կարգով համարվում է անվավեր` մինչև օդանավը կրկին կհամարվի պիտանի թռիչքների համար:

58. Օդանավի սեփականատերը կամ շահագործողը պարտավոր է Կոմիտեին անմիջապես հայտնել հանգամանքների, իրադարձությունների ու խափանումների մասին, որոնք կարող են ազդել օդանավի թռիչքային պիտանիության վրա:

59. Եթե թռիչքային պիտանիության որոշման նպատակով իրականացված ստուգումների արդյունքում կամ այլ պատճառներով Կոմիտեն գտնում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված օդանավը թռիչքների համար պիտանի չէ, ապա նրա կողմից դադարեցվում կամ կասեցվում է օդանավի թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատի գործողությունը` մինչև օդանավը կրկին կհամարվի թռիչքների համար պիտանի: Գործողությունը դադարեցված կամ կասեցված թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատը պետք է վերադարձվի Կոմիտե:

 

5. ՏԵՂԱՆՔՈՒՄ ԸՍՏ ԱՂՄՈՒԿԻ ՕԴԱՆԱՎԻ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏԻ (ԱՂՄՈՒԿԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆ) ՏՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄ ԵՎ ԷՄԻՍԻԱՅԻ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈՒՄ

 

60. Աղմուկի վկայական (Ձև 8) տրվում է Կոմիտեի կողմից սեփականատիրոջ կամ շահագործողի հայտի և տեղանքում ըստ աղմուկի օդանավի տեսակի հավաստագրի հիման վրա:

61. Տեղանքում ըստ աղմուկի օդանավի տեսակի հավաստագրի (այսուհետ՝ Աղմուկի տեսակի հավաստագրի) տրման համար կիրառվող պահանջները ներկայացվում են Կոնվենցիայի հավելված 16-ի՝ «Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն» 1-ին՝ «Ավիացիոն աղմուկ» հատորում և հետևյալն են.

1) միջձայնային ռեակտիվ շարժիչներով ինքնաթիռների համար՝ մաս 2-րդ գլուխ 2, 3 և 4՝ ըստ կիրառման.

2) պտուտակային շարժիչներով ինքնաթիռների համար՝ մաս 2-րդ գլուխ 3, 4, 5, 6 և 10՝ ըստ կիրառման.

3) ուղղաթիռների համար՝ մաս 2-րդ գլուխ 8 և 11՝ ըստ կիրառման.

4) գերձայնային ինքնաթիռների համար՝ մաս 2-րդ գլուխ 12՝ ըստ կիրառման.

5) օդանավի՝ աղմուկի պահանջներին համապատասխանության ընդունելի մեծությունները ներկայացված են հետևյալ փաստաթղթերում.

ա. այն ինքնաթիռների համար, որոնց նկատմամբ կիրառվում է Կոնվենցիայի հավելված 16-ի հատոր 1-ի մաս 2-րդի գլուխ 2-րդը, նշված են Կոնվենցիայի հավելված 16-ի հատոր 1-ի լրացում 1-ում.

բ. այն ինքնաթիռների համար, որոնց նկատմամբ կիրառվում է Կոնվենցիայի հավելված 16-ի հատոր 1-ի մաս 2-րդի գլուխ 3-րդը, նշված են Կոնվենցիայի հավելված 16-ի հատոր 1-ի լրացում 2-ում.

գ. այն ինքնաթիռների համար, որոնց նկատմամբ կիրառվում է Կոնվենցիայի հավելված 16-ի հատոր 1-ի մաս 2-րդի գլուխ 4-րդը, նշված են Կոնվենցիայի հավելված 16-ի հատոր 1-ի լրացում 2-ում.

դ. այն ինքնաթիռների համար, որոնց նկատմամբ կիրառվում է Կոնվենցիայի հավելված 16-ի հատոր 1-ի մաս 2-րդի գլուխ 5-րդը, նշված են Կոնվենցիայի հավելված 16-ի հատոր 1-ի լրացում 2-ում.

ե. այն ինքնաթիռների համար, որոնց նկատմամբ կիրառվում է Կոնվենցիայի հավելված 16-ի հատոր 1-ի մաս 2-րդի գլուխ 6-րդը, նշված են Կոնվենցիայի հավելված 16-ի հատոր 1-ի լրացում 3-ում.

զ. այն ուղղաթիռների համար, որոնց նկատմամբ կիրառվում է Կոնվենցիայի հավելված 16-ի հատոր 1-ի մաս 2-րդի գլուխ 8-րդը, նշված են Կոնվենցիայի հավելված 16-ի հատոր 1-ի լրացում 2-ում.

է. այն ինքնաթիռների համար, որոնց նկատմամբ կիրառվում է Կոնվենցիայի հավելված 16-ի հատոր 1-ի մաս 2-րդի գլուխ 10-րդը, նշված են Կոնվենցիայի հավելված 16-ի հատոր 1-ի լրացում 6-ում.

ը. այն ուղղաթիռների համար, որոնց նկատմամբ կիրառվում է Կոնվենցիայի հավելված 16-ի հատոր 1-ի մաս 2-րդի գլուխ 11-րդը, նշված են Կոնվենցիայի հավելված 16-ի հատոր 1-ի լրացում 4-ում.

թ. այն ինքնաթիռների համար, որոնց նկատմամբ կիրառվում է Կոնվենցիայի հավելված 16-ի հատոր 1-ի մաս 2-րդի գլուխ 12-րդը, նշված են Կոնվենցիայի հավելված 16-ի հատոր 1-ի լրացում 1-ում.

6) օդանավի աղմուկի հավաստագրման ընթացակարգերը կարգավորվում են Կոնվենցիայի հավելված 16-ի հատոր 1-ի համաձայն:

62. Աղմուկի սերտիֆիկատն ունի գրանցման համար: Սերտիֆիկատների տրման հաշվառումը վարվում է հատուկ մատյանում:

63. Թռիչքների կատարման ընթացքում աղմուկի սերտիֆիկատը պետք է գտնվի օդանավում:

64. Օդանավի գրանցման սերտիֆիկատի փոփոխման դեպքում կատարվում է աղմուկի սերտիֆիկատի փոխարինում:

65. Աղմուկի սերտիֆիկատի կորստյան դեպքում օդանավի շահագործումը դադարեցվում է մինչև աղմուկի սերտիֆիկատի կրկնագրի ստացումը:

66. Աղմուկի սերտիֆիկատի կրկնագիրը տրվում է սեփականատիրոջ կամ շահագործողի դիմումի և կորստի պատճառների և հանգամանքների ծառայողական քննության ակտի հիման վրա:

67. Աղմուկի սերտիֆիկատի վնասվելու կամ մաշվելու դեպքում սեփականատիրոջ կամ շահագործողի դիմումի և վնասվելու կամ մաշվելու պատճառների (հանգամանքների) ծառայողական քննության ակտի հիման վրա կատարվում է աղմուկի սերտիֆիկատի փոխարինում:

68. Աղմուկի սերտիֆիկատի փոխարինման կամ կրկնագրի տրման դեպքում նախկին Սերտիֆիկատը ենթակա է վերադարձման Կոմիտե:

69. Օդանավի արտանետումների տեսակի հավաստագրի (այսուհետ՝ Արտանետման հավաստագիր) տրման համար կիրառվող պահանջները ներկայացվում են Կոնվենցիայի հավելված 16-ի՝ «Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն» երկրորդ՝ «Ավիացիոն շարժիչների էմիսիա» հատորում և հետևյալն են.

1) վառելիքի կանխամտածված արտանետման կանխարգելման համար՝ մաս 2-րդի գլուխ 2.

2) տուրբոռեակտիվ և տուրբոօդամղիչային շարժիչների էմիսիաների համար միայն մինչձայնային արագություններով թռիչքի համար՝ մաս 3-րդի գլուխ 2.

3) տուրբոռեակտիվ և տուրբոօդամղիչային շարժիչների էմիսիաների համար միայն գերձայնային արագություններով թռիչքի համար՝ մաս 3-րդի գլուխ 3.

70. Օդանավի՝ շարժիչի էմիսիաների պահանջներին համապատասխանության ընդունելի մեծությունները ներկայացված են հետևյալ փաստաթղթերում.

1) ճնշման բարձրացման աստիճանի գնահատման համար՝ Կոնվենցիայի հավելված 16-ի հատոր 2-րդ լրացում 1-ում.

2) ծխի էմիսիայի գնահատման համար՝ Կոնվենցիայի հավելված 16-ի հատոր 2-րդի լրացում 2-ում.

3) գազային էմիսիաների գնահատման տեխնիկական միջոցների և չափման սարքավորումների համար՝ Կոնվենցիայի հավելված 16-ի հատոր 2-րդի լրացում 3-րդում (բացառությամբ դրա հավելվածների).

4) օդանավի գազատուրբինային շարժիչի էմիսիայի փորձարկման համար օգտագործվող վառելիքի նկատմամբ պահանջները՝ Կոնվենցիայի հավելված 16-ի հատոր 2-րդի լրացում 4-ում.

5) արտաքին այրման գազատուրբինային շարժիչների գազային էմիսիաների գնահատման տեխնիկական միջոցների և չափման սարքավորումների համար՝ Կոնվենցիայի հավելված 16-ի հատոր 2-րդի լրացում 5-րդում (բացառությամբ դրա հավելվածների).

6) գազային և ծխի էմիսիաների համապատասխանության ընթացակարգի համար՝ Կոնվենցիայի հավելված 16-ի հատոր 2-րդի լրացում 6-ում.

11) Օդանավի շարժիչների էմիսիաների հավաստագրման ընթացակարգերը կարգավորվում են Կոնվենցիայի հավելված 16-ի հատոր 2-րդի համաձայն:

71. Ինքնաթիռների CO2 գազերի արտանետումների սերտիֆիկացման համար կիրառվող պահանջները ներկայացվում են Կոնվենցիայի հավելված 16-ի «Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն» երրորդ «Ինքնաթիռի CO2 արտանետումներ» հատորում:

 

Ձև 1

 

Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեին

To Civil Aviation Committee

 

ՀԱՅՏ

APPLICATION

 

Խնդրում եմ գրանցել ___________________, որի սեփականատեր է հանդիսանում

By present we apply for registration of /ինքնաթիռ, ուղղաթիռ, այլ/ /airplane, helicopter, other/ owned by

_____________________________________________________________________________

/սեփականատիրոջ անունը, ֆիզիկական հասցեն, հեռախոս, էլեկտրոնային հասցե և սեփականության իրավունքը հաստատող

փաստաթղթի հղումը/ /name of owner, address (needs to be a physical address, P.O. box is not acceptable),

telephone number, E-mail address and

__ __________________________________________________________________________

reference to the document confirming ownership/

 

հիման վրա ստացված Հայաստանի Հանրապետության օդանավերի պետական ռեգիստրում

in the Aircraft Registry of the Republic of Armenia

և նրան տալ __________________________________ՕԴԱՆԱՎԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ`

 

and issue

 /նշել ավիացիայի տեսակը/ /indicate Civil or State/

Aircraft Certificate of Registration

շահագործելու համար ____________________________________________________________

 for the purpose of operation by

/շահագործողի անվանումը/ /name of operator/

Օդանավի տվյալները

Aircraft Data

 

1. Տեսակը և արտադրողը _________________________________________________________

Type and manufacturer

 

2. Գործարանային (սերիական) համարը ______________________________________________

Manufacturer serial number

 

3. Գործարանի թողարկման ամսաթիվը ___ վերջին նորոգման ամսաթիվը՝

 եթե կիրառելի է _____

 Date of manufacture

Date of last overhaul, if applicable

4. Օդանավի նշանակությունը______________________________________________________

Aircraft category

 

5. Տեխնիկական զննման կամ թռիչքային փորձարկման ամսաթիվը ______________________

Date of aircraft inspection or check flight

 

6. Ում կողմից է կատարվել տեխզննումը կամ թռիչքային փորձարկումը____________________

The aircraft inspection or check flight is performed by

______________________________________________________________________________

 

7. Գրանցման նախորդ պետությունը _______________________________________________

Previous State of Registry/Submit evidence of deregistration or non-registration կցել ապագրանցման կամ գրանցված չլինելու վերաբերյալ ապացույցը

 

8. Ես միակ ֆիզիկական/իրավաբանական անձն եմ, ով իրավունք ունի պահպանել և հսկողություն սահմանել նշված օդանավի նկատմամբ:

I am the sole person that have legal custody and control of the aircraft described herein.

Օդանավի սեփականատեր /լիազորված անձ _________________________________________

Owner/ authorized person/լիազորված անձի դեպքում գրավոր ապացույցը պարտադիր է/ազգանուն, ստորագրություն/ /name, signature/

 

«___» _________ 20__թ.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի թռիչքային պիտանիության վարչության եզրակացությունը

Resolution of Airworthiness Department of the Civil Aviation Committee of the Republic of Armenia

_______________________________________________________________________________

 

«___» _________ 20__թ.

_____________________________________________________

/ազգանուն, ստորագրություն/ /name, signature/

Ձև 2

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_11338

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

REPUBLIC OF ARMENIA

 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵ

CIVIL AVIATION COMMITTEE

 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕԴԱՆԱՎԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF CIVIL AIRCRAFT

N XXXX

 

1. Ազգային և գրանցման նիշերը Nationality and registration marks
....................................

2. Օդանավ արտադրողը, արտադրողի կողմից օդանավի նշագրումը
Manufacturer, manufacturer's designation of aircraft
......................................................................................
......................................................................................

3. Օդանավի սերիայի համարը
Aircraft serial number
....................................

4. Օդանավի նշանակությունը...............................................................................................................

 Categories ...........................................................................................................................................

5. Օդանավի սեփականատերը................................................................................................................

Name of owner ....................................................................................................................................

6. Սեփականատիրոջ գտնվելու վայրը...................................................................................................

Address of owner ...............................................................................................................................

7. Օդանավի շահագործողը ...................................................................................................................

Operator of the aircraft ......................................................................................................................

8. Սույնով հավաստվում է, որ տվյալ օդանավը սահմանված կարգով գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության օդանավերի Ռեգիստրում՝ 1944 թվականի դեկտեմբերի 7-ի «Միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի մասին» Կոնվենցիային և «Ավիացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան:
It is hereby certified that the above described aircraft has been duly entered on the Register of the Civil Aircrafts of the Republic of Armenia in accordance with the Convention on International Civil Aviation dated 7 December 1944 and with the Aviation Law of the Republic of Armenia.

Թռիչքային պիտանիության վարչության պետ

Director of Airworthiness Department ...........................................................................

(Ստորագրություն, Ազգանուն)

(Signature, Name)

Կ.Տ.

Տրված է

Seal

Date of Issue _____________ _____ 20__թ.

Սույն սերտիֆիկատը տրված է միայն գրանցման նպատակով և չի հանդիսանում օդանավի

սեփականության իրավունք հավաստող փաստաթուղթ:

This Certificate is issued for registration purpose only and is not to certify the right for aircraft

ownership.

Ձև 3

 

Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեին

To Civil Aviation Committee

 

ԴԻՄՈՒՄ

APPLICATION

 

Խնդրում եմ փոխարինել (տալ կրկնագիր) *□ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ *□ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԴԱՆԱՎԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ №_____ « »______ 20 թ.

By present we would like to apply for replacement (duplicate) of CERTIFICATE OF REGISTRATION OF *CIVIL *STATE AIRCRAFT

օդանավին ___________________________________________________________________

for the aircraft /օդանավի տեսակը, ազգային և գրանցման նիշերը/ /type of aircraft, nationality and registration marks/

 

Օդանավի սեփականատեր _______________________________________________________

The Aircraft owner

 

Օդանավի շահագործող _________________________________________________________

The Aircraft operator

 

*Նշում՝ նշել ըստ անհրաժեշտության

* Note: tick where applicable

 

ՕԴԱՆԱՎԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

AIRCRAFT DATA

 

1. Տեսակը և արտադրողը_________________________________________________________

Type and manufacturer

 

2. Ազգային և գրանցման նիշերը ___________________________________________________

Nationality and registration marks

 

3. Գործարանային (սերիական) համարը______________________________________________

 Manufacturer serial number

 

4. Գործարանի թողարկման ամսաթիվը ____________

Date of manufacture

 

5. Օդանավի նշանակությունը ______________________________________________________

Aircraft category

 

6. Վկայականի փոխարինման (կրկնագրի տրման) պատճառները__________________________

The reasons for the certificate replacement (duplicate) request

_______________________________________________________________________________

Օդանավի սեփականատեր

Aircraft owner (Operator)

_____________________________________________________

/ազգանուն, ստորագրություն/ /name, signature/

 «   »          20    թ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի թռիչքային պիտանիության վարչության եզրակացությունը

Resolution of Airworthiness Department of the Civil Aviation Committee of the Republic of Armenia

 ______________________________________________________________________________

«  »          20 թ.

_____________________________________________________

/ազգանուն, ստորագրություն/ /name, signature/

Ձև 4

 

Ակտ

 

Օդանավի թռիչքային պիտանիության որոշման և տեխնիկական վիճակի ստուգման

Report about the aircraft technical condition check and determination of the aircraft airworthiness

 

Հանձնաժողովը կազմով.

The commission composed of

 

Նախագահ__________________________________________________________________

Chairman

/պաշտոնը, Ա.Ա.Հ./ /position, name/

Անդամներ __________________________________________________________________

Members

/պաշտոնը, Ա.Ա.Հ./ /position, name/

____________________________________________________________________________

 /պաշտոնը, Ա.Ա.Հ./ (position, name/

______________________________________________________________________________

/պաշտոնը, Ա.Ա.Հ./ (position, name/

«___»______20__թ.

կատարել է տեխնիկական զննում

____________________________

 

performed a technical condition check of

/օդանավի տեսակը, ազգային և գրանցման նիշերը/
/type of aircraft, nationality and registration marks/

____________________________________________________________________________

/գործարանային կամ սերիական համարը/ /manufacturer or serial number/

 

1. Օդանավի տվյալները

 Aircraft data

 

- գործարանի թողարկման ամսաթիվը

Date of manufacture

 _________________

- թռիչքը շահագործման սկզբից

Time since new

_________________ /ժամ/ /hours/

- վայրէջքները շահագործման սկզբից

Landings since new

 _________________

- *վերջին նորոգման ամսաթիվը

Date of the last repair

 _________________

 - *թռիչքը վերջին նորոգումից հետո

 Time since the last repair

 _________________ /ժամ/ /hours/

- *վերջին նորոգումից հետո վայրէջքների թիվը

Landings since the last repairmanufacture

 _________________

- * մինչև նորոգումը գոյապաշարի մնացորդը ______ժամ, օրացուցային՝_______տարի,_______ամիս

* Time remaining till the next repair

 hours,

calendar time:

years

months

- *մինչև նորոգումը վայրէջքների գոյապաշարի մնացորդը __________________

 Landings remaining till the next repair

 

- *նորոգումների քանակը ________________

 Number of repairs

 

 * Նշում` Եթե կիրառելի է

 Note: If applicable

 

2. Շարժիչների և օդային պտուտակների տվյալները.

 Engines and propellers data

 

/շարժիչի տեսակը/ /model of the engine/ __________________
/օդային պտուտակի տեսակը/ /model of the propeller/ _______

1-ին, 1st

2-րդ, 2nd

3-րդ, 3rd

4-րդ, 4th

/շարժիչի գործարանային համարը/ /engine serial number/

       

/աշխատանքը շահագործման սկզբից, ժամ/
/time since new, hours/

       

/աշխատանքը վերջին նորոգումից հետո, ժամ/
/time since the last shop visit, hours/

       

/մինչև նորոգումը ռեսուրսի մնացորդը, ժամ/
/time remaining till the next shop visit, hours/

       

օդային պտուտակի գործարանային համարը
/propeller serial number/

       

աշխատանքը շահագործման սկզբից, ժամ
/time since new, hours/

       

/աշխատանքը վերջին նորոգումից հետո, ժամ/
/time since the last shop visit, hours/

       

 

Ձև 4 (թերթի հակառակ կողմը)

Annex 4 (reverse side)

 

3. Օդանավը վերջին անգամ զննվել է _____________________ ձևի պարբերական տեխնիկական

 The aircraft was last checked in the form of

base maintenance check

 սպասարկման ծավալով, քարտ կարգագիր N ____________ «___» ________20___թ.

 Job card/Certificate of Release to Service

 

4. Օդանավի լրակազմությունը ___________________________________________________

 The aircraft completeness

 

5. Պարտադիր կատարման ենթակա բոլոր լրամշակումները սույն ակտի կազմման ժամանակ կատարված են, բացառությամբ`

 All mandatory modifications are implemented at the time of the present report completion, with the exception of:

 __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

6. Հանձնաժողովի եզրակացությունը օդանավին Գրանցման վկայականի և/կամ Թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատի կամ Արտահանման թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատի տրման հնարավորության վերաբերյալ

The commission resolution about the possibility to issue a Certificate of the aircraft registration and/or Airworthiness certificate or Export Airworthiness certificate

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Նախագահ

Chairman

_____________________

   

Անդամներ

Members

_____________________

 

_____________________

 

_____________________

 

«___» ________20___թ.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի թռիչքային պիտանիության վարչության եզրակացությունը

The resolution of Airworthiness Department of the Civil Aviation Committee of the Republic of Armenia

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

«___» ________20___թ.

_____________________________________________________

/ազգանուն, ստորագրություն/ /name, signature/

 

Ձև 5

 

Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեին

To Civil Aviation Committee

 

ՀԱՅՏ

APPLICATION

 

Խնդրում եմ օդանավին ___________________գրանցված Հայաստանի Հանրապետության

By present we apply for the aircraft (օդանավի տեսակը, ազգային և գրանցման նիշերը) registered in the Aircraft State Registry of the Republic of Armenia

(type of aircraft, nationality and registration marks)

 

օդանավերի պետական ռեգիստրում, Օդանավի Գրանցման Վկայական №_____ « » 20 թ.

Aircraft Certificate of Registration issued on

 

տալ ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ

issue an Aircraft Certificate of Airworthiness

 

Օդանավի սեփականատեր _________________________________________________

The Aircraft owner

 

Օդանավի շահագործող ___________________________________________________

The Aircraft operator

 

ՕԴԱՆԱՎԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

AIRCRAFT DATA

 

1. Տեսակը և արտադրողը _________________________________________________________

Type and manufacturer

 

2. Ազգային և գրանցման նիշերը ____________________________________________________

Nationality and registration marks

 

3. Գործարանային (սերիական) համարը ______________________________________________

Manufacturer serial number

 

4. Գործարանի թողարկման ամսաթիվը ________*Վերջին նորոգման ամսաթիվը՝ ____________

Date of manufacture

 * Date of last overhaul, if applicable

5. Օդանավի նշանակությունը ______________________________________________________

Aircraft category

 

6. Օդանավը թույլատրված է ԻԿԱՕ-ի__________________________ կատեգորիայի թռիչքների

 Aircraft is certified to perform ICAO Category

flights

7. Կառուցվածքի քաշը _________________կգ, Գրավիտացիոն կենտրոնը % ՄԱԼ (ինդեքս)

 Construction weight

kg

 Center of gravity

8. Առավելագույն թույլատրելի թռիչքային քաշը _________________կգ

 Maximum take-off weight

kg

9. Տեխնիկական զննման կամ թռիչքային փորձարկման ամսաթիվը « » 20 թ.

Date of aircraft inspection or check flight

 

10. Ում կողմից է կատարվել տեխզննումը կամ թռիչքային փորձարկումը ______________________

 The aircraft inspection or check flight is performed by

______________________________________________________________________________

 

11. Բազավորման վայրը ___________________________________________________________

 Aircraft site of basing

 

12. Ինչ ժամկետով է պահանջվում սերտիֆիկատի հատկացումը, մինչև՝ « » 20 թ.

 The requested period of the certificate validity

untill

 * Նշում` Եթե կիրառելի է

 * Note: If applicable

 

Օդանավի սեփականատեր (շահագործող)

Aircraft owner (Operator)

__________________________________________

/ազգանուն, ստորագրություն/ /name, signature/

« » 20 թ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի թռիչքային պիտանիության վարչության եզրակացությունը

The resolution of Airworthiness Department of the Civil Aviation Committee of the Republic of Armenia

_______________________________________________________________________________

/Օդանավի թռիչքային պիտանիության մասին/ /about the Aircraft airworthiness/

_______________________________________________________________________________

 

«___» ________20___թ.

_____________________________________________________

/ազգանուն, ստորագրություն/ /name, signature/

 

Ձև 6

 

Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեին

To the Civil Aviation Committee of the Republic of Armenia

 

ՀԱՅՏ

APPLICATION

 

Խնդրում եմ օդանավին ___________________գրանցված Հայաստանի Հանրապետության

By present we apply for the aircraft (օդանավի տեսակը, ազգային և գրանցման նիշերը) registered in the Republic of Armenia

(type of aircraft, nationality and registration marks)

 

օդանավերի պետական ռեգիստրում, Օդանավի Գրանցման Վկայական №_____ « » 20 թ.

Aircraft State Registry Aircraft Certificate of Registration issued on

 

փոխարինել (տալ կրկնագիր) ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ

replace (issue a duplicate) Aircraft Certificate of Airworthiness

 

Օդանավի սեփականատեր _______________________________________________________

The Aircraft owner

 

Օդանավի շահագործող _________________________________________________________

The Aircraft operator

 

ՕԴԱՆԱՎԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

AIRCRAFT DATA

 

1. Տեսակը և արտադրողը _______________________________________________________

Type and manufacturer

 

2. Ազգային և գրանցման նիշերը __________________________________________________

Nationality and registration marks

 

3. Գործարանային (սերիական) համարը ____________________________________________

Manufacturer serial number

 

4. Գործարանի թողարկման ամսաթիվը _________________________

Date of manufacture

 

5. Օդանավի նշանակությունը______________________________________________________

Aircraft category

 

6. Կառուցվածքի քաշը ____________________կգ, Գրավիտացիոն կենտրոնը % ՄԱԼ (ինդեքս)

Construction weight

kg

Center of gravity

7. Սերտիֆիկատի փոխարինման (կրկնագրի տրման) պատճառները

The reasons for the certificate replacement (duplicate) request

 

Օդանավի սեփականատեր (շահագործող)

Aircraft owner (Operator)

__________________________________________

/ազգանուն, ստորագրություն/ /name, signature/

 « » 20 թ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի թռիչքային պիտանիության վարչության եզրակացությունը

The resolution of Airworthiness Department of the Civil Aviation Committee of the Republic of Armenia

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

«___» ________20___թ.

_____________________________________________________

/ազգանուն, ստորագրություն/ /name, signature/

 

Ձև 7

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_11338

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

REPUBLIC OF ARMENIA

 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵ

CIVIL AVIATION COMMITTEE

 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕԴԱՆԱՎԻ ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ

CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS OF CIVIL AIRCRAFT

N XXXX

 

1. Ազգային և
գրանցման նիշերը
Nationality and
registration marks
.............................

2. Օդանավ արտադրողը, արտադրողի կողմից օդանավի նշագրումը
Manufacturer, manufacturer's designation of aircraft
..................................................................................
..................................................................................

3. Օդանավի սերիայի
համարը
Aircraft serial number

...................................

4. Օդանավի նշանակությունը............................................................................................................

Categories.........................................................................................................................................

5. Օդանավի սեփականատերը……....................................................................................................

Name of owner .............................................................................................................................

6. Օդանավի շահագործողը..................................................................................................................

Operator of the aircraft ...................................................................................................................

7. Լրացուցիչ տեղեկություն ................................................................................................................

Additional information ......................................................................................................................

Սույն օդանավի թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատը տրված է 1944 թվականի դեկտեմբերի 7-ի «Միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի մասին» կոնվենցիային և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 20__ թվականի ________ ____-ի թիվ _____-Ն հրամանին համապատասխան և վերաբերում է նշված օդանավին, որը համարվում է թռիչքներին պիտանի այն պայմանով, որ տեխնիկական սպասարկումը և շահագործումը համապատասխանում է վերը նշված նորմերի պահանջներին և շահագործման սահմանափակումներին:

 

This Certificate of Airworthiness is issued pursuant to the Convention on International Civil Aviation dated 7 December 1944 and order number ______-N dated __________of the Minister of Territorial Administration and Infrastructure of the Republic of Armenia in respect of the abovementioned aircraft which is considered to be airworthy when maintained and operated in accordance with the foregoing and the pertinent operating limitations.

 

Թռիչքային պիտանիության վարչության պետ

Director of Airworthiness Department ..........................................................................

(Ստորագրություն, Ազգանուն)

(Signature, Name)

 

Կ.Տ.

Տրված է

Seal

Date of Issue _____________ _____”20__ թ.

Ձև 8

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_11338

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

REPUBLIC OF ARMENIA

 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵ

CIVIL AVIATION COMMITTEE

 

ՕԴԱՆԱՎԻ ԱՂՄՈՒԿԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆ

AIRCRAFT NOISE CERTIFICATE

 

Document number: XXXX

 

 1. Ազգային և գրանցման
նիշերը
Nationality and
registration marks:
......................................

 2. Օդանավ արտադրողը և արտադրողի կողմից օդանավի նշագրումը
Manufacturer and manufacturer's designation:

.............................................................
............................................................

 3. Օդանավի սերիայի
համարը
Aircraft serial number:

....................................

4. Շարժիչ
Engine:
.............................................................

 5. Օդային պտուտակ*
Propeller:*
..........................................................

 6. Թռիչքային առավելագույն
զանգված
Maximum take-off mass:
............................................kg

 7. Վայրէջքային առավելագույն
զանգված*
Maximum landing mass*:
.................................................kg

 8. Աղմուկի սերտիֆիկացման
ստանդարտ
Noise certification Standard
..............................................

 9. Աղմուկի սերտիֆիկացման կիրառվող ստանդարտներին համապատասխանեցնելու նպատակով ներդրված լրացուցիչ ձևափոխումներ
Additional modifications incorporated for the purpose of compliance with the applicable noise certification Standards:
.............................................................................................................................................................

 10. Աղմուկիմակարդակը վազքուղու կողքից/լրիվ հզորության*
Lateral/full-power noise level:*
...............................

 11. Աղմուկի մակարդակը վայրէջքի ժամանակ*
Approach noise level:*
.............................

 12. Աղմուկի մակարդակը բարձրության հավաքման ժամանակ*
Flyover noise level:*
............................

 13. Աղմուկի մակարդակը վրայով անցման ժամանակ*
Overflight noise level:*
.........................

14. Աղմուկի մակարդակը թռիչքի պահին*
Take-off noise level:*
.......................

Նշումներ
Remarks:

Սույն վկայականը վերոհիշյալ օդանավին տրված է«Միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի մասին» կոնվենցիայի 16-րդ հավելվածի I հատորի համաձայն, որը համարվում է Աղմուկի սերտիֆիկացման նշված ստանդարտին համապատասխանող, երբ այն սպասարկվում և շահագործվում է համապատասխան պահանջներն ու շահագործման սահմանափակումները հաշվի առնելով:

This noise certificate is issued pursuant to Volume I of Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation, in respect of the above-mentioned aircraft, which is considered to comply with the indicated noise Standard when maintained and operated in accordance with the relevant requirements and operating limitations.

 

Կ.Տ.

Տրված է

Seal

Date of Issue _____________ _____ 20__թ.

 

Թռիչքային պիտանիության վարչության պետ

Director of Airworthiness Department .......................................................................................

(Ստորագրություն, Ազգանուն)

(Signature, Name)

* Այս սյունակները կարող են չլրացվել՝ կախված Աղմուկի սերտիֆիկացման ստանդարտից

* These boxes may be omitted depending on the noise certification Standard.

 

Ձև 9

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

REPUBLIC OF ARMENIA

 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵ

CIVIL AVIATION COMMITTEE

 

ՕԴԱՆԱՎԻ ԹՌԻՉՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

PERMIT TO FLY OF AIRCRAFT

N XXXX

 

1. Ազգային և
գրանցման նիշերը
Nationality and
registration marks
..............................

2. Օդանավ արտադրողը, արտադրողի կողմից
օդանավի նշագրումը
Manufacturer, manufacturer's designation of aircraft
.......................................................................................
.......................................................................................

3. Օդանավի սերիայի
համարը
Aircraft serial
number

....................................

4. Թույլտվության բովանդակությունը......................................................................................................
...............................................................................................................................................................

The permit covers........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

5. Սահմանափակումներ/Նշումներ
Limitation/ Remarks

Սույնով Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 20 __ թվականի ___________ ___-ի թիվ ____-Ն հրամանի համաձայն թույլ է տալիս տվյալ ինքնաթիռի ներքոհիշյալ հատուկ պայմաններով թռիչքը Հայաստանի Հանրապետության օդային տարածքում: Սույն թույլտվությունը գործում է նաև այլ երկրների օդային տարածքներում թռիչքներ իրականացնելու նպատակով՝ տվյալ երկրների համապատասխան մարմինների կողմից լրացուցիչ թույլտվության առկայության պայմանով:

 

Civil aviation Committee of the Republic of Armenia granted by virtue of the order No___-N dated __________of the Minister of Territorial Administration and Infrastructure of the Republic of Armenia hereby permit noted aircraft to fly within the airspace of the Republic of Armenia. This permit is also valid for flight within other States provided separate approval is obtained from the competent authorities of such States.

 

Թռիչքային պիտանիության վարչության պետ

Director of Airworthiness Department Department.....................................................................

(Ստորագրություն, Ազգանուն)

(Signature, Name)

 

Կ.Տ.

Տրված է

Seal

Date of Issue _____________ "_____"”20__թ.

Ձև 10

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_11338

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

REPUBLIC OF ARMENIA

 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵ

CIVIL AVIATION COMMITTEE

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԴԱՆԱՎԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF STATE AIRCRAFT

N XXXX

 

1. Ազգային և գրանցման նիշերը
Nationality and
registration marks
................................

2. Օդանավ արտադրողը, արտադրողի կողմից օդանավի նշագրումը
Manufacturer, manufacturer's designation of aircraft
.....................................................................................
.....................................................................................

3. Օդանավի սերիայի
համարը
Aircraft serial
number ............................

4. Օդանավի նշանակությունը ........................................................................................................................
Categories ...................................................................................................................................................

5. Օդանավի սեփականատերը ................................................................................................................
Name of owner ........................................................................................................................................

6. Սեփականատիրոջ գտնվելու վայրը ....................................................................................................
Address of owner .....................................................................................................................................

7. Սույնով հավաստվում է, որ տվյալ օդանավը սահմանված կարգով գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության օդանավերի պետական Ռեգիստրում՝ «Ավիացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան:
It is hereby certified that the above described aircraft has been duly entered into the Aircraft State Register of the Republic of Armenia.

Թռիչքային պիտանիության վարչության պետ

Director of Airworthiness Department ...........................................................................

(Ստորագրություն, Ազգանուն)

(Signature, Name)

 

Կ.Տ.

Տրված է

Seal

Date օf Issue _____________ _____ 20__ թ.

Սույն սերտիֆիկատը տրված է միայն գրանցման նպատակով և չի հանդիսանում օդանավի սեփականության իրավունք հավաստող փաստաթուղթ:
This Certificate is issued for registration purpose only and is not to certify the right for aircraft ownership.

Ձև 11

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_11338

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

REPUBLIC OF ARMENIA

 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵ

CIVIL AVIATION COMMITTEE

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԴԱՆԱՎԻ ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ

CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS OF STATE AIRCRAFT

N XXXX

 

1. Ազգային և
գրանցման նիշերը
Nationality and
registration marks
...............................

2. Օդանավ արտադրողը, արտադրողի կողմից
օդանավի նշագրումը
Manufacturer, manufacturer's designation of aircraft
......................................................................................
......................................................................................

3. Օդանավի սերիայի
համարը
Aircraft serial number

.................................

4. Օդանավի նշանակությունը ........................................................................................................................
Categories ...................................................................................................................................................

5. Օդանավի սեփականատերը .......................................................................................................................
Name of owner ..............................................................................................................................................

6. Լրացուցիչ տեղեկություն ............................................................................................................................
Additional information .....................................................................................................................................

7. Սույն oդանավի թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատը տրված է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 20__ թվականի __________ _____-ի թիվ _____-Ն հրամանին համապատասխան և վերաբերում է նշված օդանավին, որը համարվում է թռիչքներին պիտանի այն պայմանով, որ տեխնիկական սպասարկումը և շահագործումը համապատասխանում է վերը նշված նորմերի պահանջներին և շահագործման սահմանափակումներին:

This Certificate of Airworthiness is issued pursuant to the order number _____-N dated __________of the Minister of Territorial Administration and Infrastructure of the Republic of Armenia in respect of the abovementioned aircraft which is considered to be airworthy when maintained and operated in accordance with the foregoing and the pertinent requirements and operating limitations.

Թռիչքային պիտանիության վարչության պետ

Director of Airworthiness Department ...........................................................................

1.Ազգային և գրանցման նիշերը
Nationality and
registration marks
..................................

2. Օդանավ արտադրողը, արտադրողի կողմից
օդանավի նշագրումը
Manufacturer, manufacturer's designation of aircraft
.................................................................................
..................................................................................

3. Օդանավի սերիայի
համարը
Aircraft serial
number
............................

4. Օդանավի նշանակությունը .................................................................................................................
Categories ...............................................................................................................................................

5. Օդանավի սեփականատերը ...............................................................................................................
Name of owner .......................................................................................................................................

6. Սեփականատիրոջ գտնվելու վայրը .....................................................................................................
Address of owner ....................................................................................................................................

7. Սույնով հավաստվում է, որ տվյալ օդանավը սահմանված կարգով գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության օդանավերի պետական ռեգիստրում՝ «Ավիացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան:
It is hereby certified that the above described aircraft has been duly entered into the Aircraft State Register of the Republic of Armenia.

Թռիչքային պիտանիության վարչության պետ

Director of Airworthiness Department ...........................................................................

(Ստորագրություն, Ազգանուն)

(Signature, Name)

 

Կ.Տ.

Տրված է

Seal

Date օf Issue _____________ _____ 20__ թ.

Սույն սերտիֆիկատը տրված է միայն գրանցման նպատակով և չի հանդիսանում օդանավի սեփականության իրավունք հավաստող փաստաթուղթ:
This Certificate is issued for registration purpose only and is not to certify the right for aircraft ownership.

Կ.Տ.

Տրված է

Seal

Date of Issue _____________ _____”20__թ.

Ուժի մեջ է մինչև
Validity ______________ _____”20__թ.

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 22 նոյեմբերի 2022 թվական: