Համարը 
ՀՕ-432-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2022.12.12-2022.12.25 Պաշտոնական հրապարակման օրը 16.12.2022
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
16.11.2022
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
13.12.2022
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
17.12.2023
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2022 թվականի նոյեմբերի 16-ին

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» 1997 թվականի դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-186 օրենքի «այսուհետ` Օրենք» 5-րդ հոդվածը «լիցենզիայի» բառից հետո լրացնել «և (կամ) յուրաքանչյուր ներդիրի» բառերով, իսկ նույն հոդվածի «կամ դրա» բառերը փոխարինել «տրման, լիցենզիայի և (կամ) յուրաքանչյուր ներդիրի» բառերով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 19-րդ հոդվածի «16. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ» կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«16. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

 

16.1.

1-ին դաս

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի կազմում (բացառությամբ կոնստրուկտորական և ճարտարապետական մասերի)՝ յուրաքանչյուր ներդիրի համար` տարեկան

բազային տուրքի

80-ապատիկի չափով

16.2.

2-րդ դաս

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի կազմում (բացառությամբ կոնստրուկտորական և ճարտարապետական մասերի)՝ յուրաքանչյուր ներդիրի համար` տարեկան

բազային տուրքի
40-ապատիկի չափով

16.3.

3-րդ դաս

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի կազմում (բացառությամբ կոնստրուկտորական և ճարտարապետական մասերի)՝ յուրաքանչյուր ներդիրի համար` տարեկան

բազային տուրքի
20-ապատիկի չափով

16.4.

1-ին դաս

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննություն՝ յուրաքանչյուր ներդիրի համար` տարեկան

բազային տուրքի
100-ապատիկի չափով

16.5.

2-րդ դաս

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննություն՝ յուրաքանչյուր ներդիրի համար` տարեկան

բազային տուրքի
50-ապատիկի չափով

16.6.

1-ին դաս

Շինարարության իրականացում՝ յուրաքանչյուր ներդիրի համար` տարեկան

բազային տուրքի
160-ապատիկի չափով

16.7.

2-րդ դաս

Շինարարության իրականացում՝ յուրաքանչյուր ներդիրի համար` տարեկան

բազային տուրքի
80-ապատիկի չափով

16.8.

3-րդ դաս

Շինարարության իրականացում՝ յուրաքանչյուր ներդիրի համար` տարեկան

բազային տուրքի
40-ապատիկի չափով

16.9.

1-ին դաս

Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն՝ յուրաքանչյուր ներդիրի համար` տարեկան

բազային տուրքի
70-ապատիկի չափով

16.10.

2-րդ դաս

Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն՝ յուրաքանչյուր ներդիրի համար` տարեկան

բազային տուրքի
50-ապատիկի չափով

16.11.

1-ին դաս

Քաղաքաշինական գործունեության օբյեկտների հետախուզման և հետազննման ծառայությունների մատուցում՝ յուրաքանչյուր ներդիրի համար` տարեկան

բազային տուրքի
80-ապատիկի չափով

16.12.

2-րդ դաս

Քաղաքաշինական գործունեության օբյեկտների հետախուզման և հետազննման ծառայությունների մատուցում՝ յուրաքանչյուր ներդիրի համար` տարեկան

բազային տուրքի
40-ապատիկի չափով

16.13.

Շարունակական մասնագիտական զարգացման 1-ին կարգի հավաստագիր ստանալու համար՝

բազային տուրքի
50-ապատիկի չափով

16.14.

Շարունակական մասնագիտական զարգացման 2-րդ կարգի հավաստագիր ստանալու համար՝

բազային տուրքի
30-ապատիկի չափով

16.15.

 

 

 

16.16

Շարունակական մասնագիտական զարգացման 3-րդ կարգի հավաստագիր ստանալու համար՝

 

 

Բարձրագույն աստիճանի վարկանիշավորման (սահմանված չափանիշներին համապատասխան) համար՝

 

ա) 1-ին դասի լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտների համար՝

 

 

բ) 2-րդ դասի լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտների համար՝

 

 

գ) 3-րդ դասի լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտների համար՝

բազային տուրքի
10-ապատիկի չափով

 

 

 

 

բազային տուրքի

150-ապատիկի չափով

 

բազային տուրքի

100-ապատիկի չափով

 

բազային տուրքի

50-ապատիկի չափով»:

 Հոդված 3. Օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մասը «լիցենզիա» բառից հետո համապատասխան հոլովաձևերով լրացնել «և (կամ) յուրաքանչյուր ներդիր» բառերով, իսկ նույն մասի «կամ դրա» բառերը փոխարինել «տրման, լիցենզիայի և (կամ) յուրաքանչյուր ներդիրի» բառերով:

 

 Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից տասներկու ամիս հետո:

 

 Հոդված 5. Մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 17-րդ կետին համապատասխան տրված և սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո գործող լիցենզիաների յուրաքանչյուր ներդիրի համար տարեկան հերթական պետական տուրքն օրենքով սահմանված ժամկետներում ենթակա է վճարման մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը՝ Օրենքի 19-րդ հոդվածի 16-րդ կետով սահմանված դրույքաչափով:

 

 Հոդված 6. ««Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 2017 թվականի դեկտեմբերի 6-ի ՀՕ-236-Ն և ««Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 2017 թվականի դեկտեմբերի 6-ի ՀՕ-237-Ն օրենքների անցումային դրույթներով սահմանված՝ «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 17-րդ կետի 1-ին ենթակետին համապատասխան տրված լիցենզիաների համար 2018 թվականի հունիսի 27-ից մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում վճարման ժամկետ ունեցող լիցենզիաների համար այդ ժամանակահատվածում հերթական տարեկան պետական տուրքի պարտավորություններ չեն հաշվարկվում:

 

Հանրապետության նախագահ

Վ. ԽԱՉԱՏՈՒՐՅԱՆ

 

2022 թ. դեկտեմբերի 13

Երևան

ՀՕ-432-Ն

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 16 դեկտեմբերի 2022 թվական: