Համարը 
N 04-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2023.02.20-2023.03.05 Պաշտոնական հրապարակման օրը 21.02.2023
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
17.02.2023
Ստորագրող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
17.02.2023
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
03.03.2023
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 24-Ի ԹԻՎ 02-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

17 փետրվար 2023 թ.

N 04-Ն

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 24-Ի ԹԻՎ 02-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասը և 34-րդ հոդվածի 1-ին մասը`

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`

 

1. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի «Արյան, դրա բաղադրամասերի շրջանառության ոլորտում կիրառվող բժշկական փաստաթղթերի ձևերը և դրանց լրացման կարգերը հաստատելու մասին» N 02-Ն հրամանում (այսուհետ` Հրաման) կատարել հետևյալ փոփոխությունները`

1) Հրամանի 1-ին կետի 11-րդ ենթակետից հանել «առաքման» բառը,

2) Հրամանի 1-ին կետի 12-րդ ենթակետի «առաքման» բառը փոխարինել «տրամադրման» բառով,

3) Հրամանի Հավելված 11-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն Հավելվածի,

4) Հրամանի Հավելված 18-ի 11-րդ գլխի 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«1. Արյան բաղադրամասերի պահանջագրում երեք օրինակից լրացվում են հետևյալ տեղեկությունները.

1) բժշկական կազմակերպության անվանումը,

2) պահանջագրի համարը,

3) լրացման օրը, ամիսը, տարին,

4) բաժանմունքի անվանումը,

5) տրամադրող բժշկական կազմակերպությունը,

6) պացիենտի անունը, ազգանունը, հայրանունը,

7) պացիենտի ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը,

8) ախտորոշումը,

9) հիվանդության պատմագրի համարը,

10) արյան խումբը,

11) ռեզուս գործոնը,

12) պահանջվող արյան բաղադրամասի տեսակը, քանակը:»:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

  Ա. Ավանեսյան

 

 

Հավելված

Հաստատված է

ՀՀ առողջապահության նախարարի

«17» փետրվար 2023 թ. N 04-Ն

հրամանով

 

 

Հավելված 11

Հաստատված է

ՀՀ առողջապահության նախարարի

24 հունվարի 2012 թ. N 02-Ն

 հրամանով

 

Արյան բաղադրամասերի պահանջագիր

(Ձև 11) 

Բժշկական կազմակերպության անվանումը_________________________

 

Պահանջագիր N ______

 

«   » __________20  թ.

___________________________________

բաժանմունքի անվանումը

___________________________________

տրամադրող բժշկական կազմակերպության անվանումը

___________________________________

պացիենտի անունը, ազգանունը, հայրանունը

___________________________________

պացիենտի ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը

 

Ախտորոշումը________________________

 

Հիվանդության պատմագիր N_________

 

Արյան խումբը, ռեզուսը ______________

 

Պահանջվող արյան բաղադրամասի տեսակը, քանակը____________________

___________________________________

 

Տրամադրվող արյան բաղադրամասի տեսակը, քանակը, պարկի N__________

___________________________________

 

Պատասխանատու բժիշկ՝

Անունը, ազգանունը, ստորագրությունը

 

Պահանջող բժշկի

անունը, ազգանունը, ստորագրությունը

 

Տրամադրող ________________________

 

Պահանջող բժշկական
կազմակերպություն

Բժշկական կազմակերպության անվանումը________________________

 

Պահանջագիր N ______

 

«  »__________20   թ.

___________________________________

բաժանմունքի անվանումը

___________________________________

տրամադրող բժշկական կազմակերպության անվանումը

___________________________________

պացիենտի անունը, ազգանունը

___________________________________

պացիենտի ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը

 

Ախտորոշումը______________________

 

Հիվանդության պատմագիր N_________

 

Արյան խումբը, ռեզուսը ______________

 

Պահանջվող արյան բաղադրամասի տեսակը, քանակը __________________

__________________________________

 

Տրամադրվող արյան բաղադրամասի տեսակը, քանակը, պարկի N__________

__________________________________

 

Պատասխանատու բժիշկ՝

Անունը, ազգանունը, ստորագրությունը

 

Պահանջող բժշկի

անունը, ազգանունը, ստորագրությունը

 

Տրամադրող _______________________

 

Պահանջող բժշկական կազմակերպություն

Բժշկական կազմակերպության անվանումը_______________________

 

Պահանջագիր N _____

 

«   » __________20   թ.

__________________________________

բաժանմունքի անվանումը

__________________________________

տրամադրող բժշկական կազմակերպության անվանումը

___________________________________

պացիենտի անունը, ազգանունը

___________________________________

պացիենտի ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը

 

Ախտորոշումը______________________

 

Հիվանդության պատմագիր N ________

 

Արյան խումբը, ռեզուսը _____________

 

Պահանջվող արյան բաղադրամասի տեսակը, քանակը __________________

__________________________________

 

Տրամադրվող արյան բաղադրամասի տեսակը, քանակը, պարկի N _________

__________________________________

 

Պատասխանատու բժիշկ՝

Անունը, ազգանունը, ստորագրությունը

 

Պահանջող բժշկի

անունը, ազգանունը, ստորագրությունը

 

Տրամադրող ______________________

 

Պահանջող բժշկական
կազմակերպություն

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 21 փետրվարի 2023 թվական: