Համարը 
N 1-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2023.01.23-2023.02.05 Պաշտոնական հրապարակման օրը 25.01.2023
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի նախագահ
Ընդունման ամսաթիվը 
18.01.2023
Ստորագրող մարմինը 
Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
18.01.2023
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
04.02.2023
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ԱՎԻԱՑԻՈՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ՏՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 5-Ի N 301-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ
ՆԱԽԱԳԱՀ

 

18 հունվարի 2023 թ.

N 1-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՎԻԱՑԻՈՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ՏՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 5-Ի N 301-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Ավիացիայի մասին» օրենքի 7-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 15-րդ կետով, 19-րդ կետի «ա» ենթակետով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի պահանջներով՝

 

Հրամայում եմ.

 

1. Սահմանել Հայաստանի Հանրապետության ավիացիոն բժշկական հաստատություններին քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպությունների կողմից սահմանված պահանջներին համապատասխանության վկայականների տրման կարգը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 2014 թվականի դեկտեմբերի 5-ի «Հայաստանի Հանրապետության բժշկական հաստատություններին քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպությունների կողմից սահմանված պահանջներին համապատասխանության վկայականների տրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 2007 թվականի ապրիլի 10-ի թիվ 53-Ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 301-Ն հրամանը:

3. Մինչև սույն հրամանի ուժի մեջ մտնելը Հայաստանի Հանրապետության ավիացիոն բժշկական հաստատություններին տրված համապատասխանության վկայականները գործում են դրանցում նշված ժամկետներում:

4. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

Մ. Խաչատրյան

 

 

Հավելված

Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի

նախագահի 2023 թվականի հունվարի 18-ի

N 1-Ն հրամանի

 

ԿԱՐԳ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՎԻԱՑԻՈՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ՏՐՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության ավիացիոն բժշկական հաստատություններին քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպությունների կողմից սահմանված պահանջներին համապատասխանության վկայականների տրման հետ կապված հարաբերությունները:

2. Սույն կարգը մշակվել է «Միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի մասին» կոնվենցիայի (այսուհետ՝ Չիկագոյի կոնվենցիա) թիվ 1 հավելվածի, Քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության (այսուհետ` ԻԿԱՕ) դոկ 8984-ի փաստաթղթի, դոկ 9379 փաստաթղթի ինչպես նաև Եվրոպական հանձնաժողովի 2015 թվականի փետրվարի 20-ի թիվ 2015/340 կանոնակարգով, Եվրոպական հանձնաժողովի 2011 թվականի նոյեմբերի 3-ի թիվ 1178/2011 կանոնակարգի Փարտ-Մեդ-ով (Part-Med), Փարտ-ԱՐԱ-ով (Part-ARA) և Փարտ-ՕՐԱ-ով (Part-ORA), Եվրոպական հանձնաժողովի 2018 թվականի դեկտեմբերի 19-ի թիվ 2019/27 կանոնակարգի Փարտ-Մեդ-ով (Part-Med), Փարտ-ԱՐԱ-ով (Part-ARA) և Եվրոպական հանձնաժողովի 2014 թվականի մարտի 13-ի թիվ 245/2014 կանոնակարգի Փարտ-ՕՐԱ-ի (Part-ORA) վերանայված դրույթներով, Թռիչքների անվտանգության եվրոպական միության գործակալության 2019 թվականի հունվարի 28-ի թիվ 2019/002/R որոշմամբ ավիացիոն բժշկական հաստատություններին ներկայացվող պահանջների հիման վրա:

3. Սույն կարգի նպատակն է Հայաստանի Հանրապետության ավիացիոն բժշկական հաստատություններին (այսուհետ՝ Բժշկական հաստատություն) սույն կարգի 2-րդ կետով և սույն կարգի 3-րդ գլխով նշված պահանջների համապատասխանության գնահատման և դրա արդյունքում Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) կողմից համապատասխանության վկայականի (այսուհետ` Վկայական) տրամադրման, համապատասխանության շարունակական վերահսկողության, ինչպես նաև ավիացիոն բժշկական փորձագետների համապատասխանության վկայականի տրամադրման, դրա գործողության երկարաձգման, կասեցման, գործողության դադարեցման գործընթացների կանոնակարգումը:

 

2. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆԸ ԵՎ ԱՎԻԱՑԻՈՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱԳԵՏԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

4. Բժշկական հաստատությունը պետք է ունենա սույն կարգի 6-րդ կետով սահմանված ավիացիոն բժշկության փորձագետին ներկայացվող (այսուհետ՝ ԱԲՓ) պահանջներին համապատասխանող առնվազն մեկ բժիշկ և առնվազն մեկական մասնագետներ՝ Հայաստանի Հանրապետությունում որպես սրտաբան, ակնաբույժ, քիթ-կոկորդ-ականջաբան, նյարդաբան, լաբորատորիայի բժիշկ, ուլտրաձայնային հետազոտության մասնագետ աշխատելու իրավունքով:

5. Բժշկական հաստատության տեխնիկական հագեցվածությունը պետք է ապահովի բժշկական պրակտիկայի իրականացման համար անհրաժեշտ հետևյալ կարողությունները.

1) սրտաբանական հետազոտությունների համար սարքավորումներ.

ա. 12-արտածումներով էլեկտրասրտագրություն (ԷՍԳ),

բ. տրեդմիլ թեստ,

գ. 24-ժամյա զարկերակային ճնշման (ԶՃ) մոնիտորինգի սարք,

դ. 24-ժամյա սրտի ռիթմի մոնիտորինգի սարք,

2) ակնաբանական հետազոտությունների համար սարքավորումներ.

ա. մոտիկ, միջանկյալ և հեռու տեսողության որոշում,

բ. արտաքին աչքի, անատոմիայի, թափանցիկ միջավայրերի և աչքի հատակի հետազոտություն,

գ. ակնագնդերի շարժողության հետազոտություն,

դ. բինօկուլյար տեսողության,

ե. գունազգացության (անոմալոսկոպ կամ համարժեք),

զ. տեսադաշտերի,

է. ռեֆրակցիայի և հետերոֆորիայի հետազոտություն,

3) լսողության հետազոտության համար սարքավորումներ.

ա. մաքուր տոնային աուդիոմետրիա,

4) քիթ-կոկորդ-ականջաբանական հետազոտություն համար սարքավորումներ.

ա. բերանի խոռոչի, կոկորդի հետազոտություն,

բ. օթոսկոպիա,

գ. ռինոսկոպիա,

դ. տիմպանոմետրիա կամ համարժեք,

ե. վեստիբուլյար համակարգի կլինիկական հետազոտություն,

5) շնչառական ֆունկցիայի հետազոտություն.

ա.սպիրոմետրիա,

6) կլինիկական լաբորատոր քննություններ,

7) որովայնի գերձայնային հետազոտություն:

6. ԱԲՓ-ն Հայաստանի Հանրապետությունում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագիր (այսուհետ՝ ՇՄԶ հավաստագիր) ունեցող բժիշկ-մասնագետ է, որը պետք է ունենա.

1) Համապատասխան հաստատության կողմից տրված ավիացիոն բժշկության հիմնական դասընթացի ուսուցումը հավաստող փաստաթուղթ, որը ստանալու համար հիմնական դասընթացը ներառել է.

ա. հիմնական դասընթացի տեսական և գործնական պարապմունքները 60 ժամ՝ ներառյալ բժշկական քննության տեխնիկայի ուսուցումը,

բ. ԻԿԱՕ-ի դոկ 8984-ի և Թռիչքների անվտանգության եվրոպական միության գործակալության 2019 թվականի հունվարի 28-ի թիվ 2019/002/R որոշման Փարտ-ՄԵԴ-ի վերանայված ԱՄՍ 1-ի ՄԵԴ.Դ.020 ենթաբաժնով սահմանված հետևյալ թեմաները՝ ավիացիոն բժշկության ներածություն, աերոնավտիկայի հիմնական գիտելիքներ, ավիացիոն ֆիզիոլոգիա, սրտանոթային համակարգ, շնչառական համակարգ, մարսողական համակարգ, նյութափոխանակություն և էնդոկրին համակարգ, միզասեռական համակարգ, մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա, արյունաբանություն, հենաշարժական համակարգ, հոգեբուժությունն ավիացիոն բժշկությունում, հոգեբանություն, նյարդաբանություն, տեսողական համակարգ և գունազգացություն, քիթ-կոկորդ-ականջաբանություն, ուռուցքաբանություն, ավիացիոն միջադեպեր և ավիավթարներ, դեղամիջոցների առնչությունը թռիչքային գործընթացին, օրենսդրություն և կանոնակարգեր, բորտուղեկցորդի աշխատանքային պայմաններ, թռիչքային միջավայր, տիեզերական բժշկություն:

 

3. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԲՓ-Ի ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ

 

7. Բժշկական հաստատությունը վկայական ստանալու համար թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով Կոմիտե է ներկայացնում դիմում՝ կից ներկայացնելով հետևյալ տեղեկությունները և փաստաթղթերը (այսուհետ՝ Հայտ).

1) իրավաբանական անձի անվանումը և պետական գրանցման համարը,

2) «Կազմակերպությունների կամ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացում» լիցենզիայի պատճենը,

3) սույն կարգի 6-րդ կետի պահանջներին համապատասխանող ԱԲՓ-ի վերաբերյալ տեղեկատվություն,

4) բժշկական հաստատության աշխատակից հանդիսացող որակավորված բժիշկների վերաբերյալ տեղեկություն,

5) բժշկական և տեխնիկական սարքավորումներով հագեցվածության վերաբերյալ տեղեկություն,

6) բժշկական կազմակերպության ձեռնարկը՝ կառուցվածքի, բժշկական զննման և դրա ընթացակարգերի, ռիսկերի գնահատման և վարման վերաբերյալ:

8. ԱԲՓ-ի համապատասխանության վկայականի տրամադրումն իրականացվում է Փարտ-ԱՌԱ կանոնակարգի ընթացակարգով: ԱԲՓ-ի համապատասխանության վկայականի տրամադրման պայմաններին համապատասխանող Բժշկական հաստատությունում աշխատող բժիշկ-մասնագետի համար ԱԲՓ վկայական ստանալու կամ դրա գործողության ժամկետը երկարաձգելու համար Բժշկական հաստատությունը թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով Կոմիտե է ներկայացնում դիմում՝ կից ներկայացնելով սույն կարգի 6-րդ կետով սահմանված պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթղթերը և տեղեկությունները (այսուհետ՝ Դիմում), ինչպես նաև բժիշկ-մասնագետի անձնագրի պատճենը:

9. ԱԲՓ վկայականի գործողության ժամկետի երկարաձգման համար Դիմումը Բժշկական հաստատությունը ներկայացնում է ԱԲՓ վկայականի գործողության ժամկետի ավարտից առնվազն 45 օր առաջ:

10. ԱԲՓ վկայականի երկարաձգման պայմաններն են.

1) շարունակական համապատասխանություն ՇՄԶ գործող հավաստագրին.

2) վերջին 3 տարիների ընթացքում ավիացիոն բժշկության շարունակական մասնագիտական զարգացման (refresher training) դասընթացների մասնակցություն.

3) Բժշկական հաստատությունում տարեկան նվազագույնը 10 անգամ ավիացիոն բժշկական զննման իրականացում՝ բժշկական սերտիֆիկատի տրամադրմամբ /հաստատված Բժշկական հաստատության տնօրենի կողմից տրամադրված տեղեկանքով/.

4) վկայականի պայմաններին շարունակական համապատասխանությունը.

5) Փարթ-Մեդ (Part-MED) ընթացակարգերին համապատասխան պատշաճ գործունեության իրականացում.

6) սույն կարգի և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 2022 թվականի նոյեմբերի 10-ի N 19-Ն հրամանով սահմանված պահանջներին իր գործունեության համապատասխանությունը:

11. Վկայական ստանալու համար Բժշկական հաստատության կողմից Հայտը և Դիմումը կամ ԱԲՓ վկայական ստանալու կամ դրա գործողության ժամկետը երկարաձգելու համար առանձին ներկայացված Դիմումը Կոմիտեում մուտքագրվելուց հետո Կոմիտեի ավիացիոն բժշկության գծով մասնագետը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում իրականացնում է սույն կարգի 6-րդ և 7-րդ կետերի պահանջներին Հայտի և Դիմումի համապատասխանության գնահատում՝ ուսումնասիրության միջոցով, որի արդյունքում Կոմիտեի նախագահին է ներկայացնում դրանց համապատասխանության կամ անհամապատասխանության վերաբերյալ եզրակացություն:

12. Հայտում և/կամ Դիմումի մեջ թերություններ լինելու կամ ոչ ամբողջական լինելու դեպքում Կոմիտեն այդ մասին 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղեկացնում է Բժշկական հաստատությանը՝ առաջարկելով տեղեկացումը ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում վերացնել թերությունները կամ համալրել Հայտը և/կամ Դիմումը:

13. Այն դեպքում, երբ Հայտը և/կամ Դիմումը լիարժեք չէ, այն համարվում է ընդունված՝ Բժշկական հաստատության կողմից վերջին անհրաժեշտ փաստաթուղթը Կոմիտեում մուտքագրվելու պահից, որի ժամկետը չի կարող ավել լինել, քան թերությունների մասին առաջին գրավոր տեղեկացումը Բժշկական հաստատությունում ստացվելուց հետո 30 աշխատանքային օրը: Սույն կետում նշված ժամկետում թերությունները Բժշկական հաստատության կողմից չվերացնելու դեպքում Հայտի և/կամ Դիմումի ընդունումը մերժվում է:

 

4. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԲՓ-Ի ՎԿԱՅԱԿԱՆ ՏԱԼԸ ԿԱՄ ԱՅՆ ՄԵՐԺԵԼԸ

 

14. Սույն կարգի 11-րդ կետով նախատեսված համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացությունը ներկայացնելուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում Բժշկական հաստատությունում ուսումնասիրություն իրականացնելու նպատակով Կոմիտեի նախագահի հրամանով ստեղծվում է աշխատանքային խումբ (այսուհետ՝ Աշխատանքային խումբ), որի կազմում ընդգրկվում են Կոմիտեի ավիացիոն բժշկության գծով մասնագետը, թռիչքային գործունեության, օդանավակայանների սերտիֆիկացման և օդային երթևեկության կազմակերպման, իրավաբանական վարչությունների ներկայացուցիչներ: Բժշկական հաստատությունում ուսումնասիրություն իրականացնելու ժամկետների վերաբերյալ սույն կետով նախատեսված աշխատանքային խմբի ստեղծումից հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով տեղեկացվում է Բժշկական հաստատությանը:

15. Աշխատանքային խմբի կողմից ուսումնասիրության ընթացքում կատարվում է սույն կարգի 2-րդ կետով և 2-րդ գլխով սահմանված պահանջների համապատասխանության ուսումնասիրություն, ինչպես նաև համապատասխան սարքավորումների շահագործման պիտանիության, բժշկական գաղտնիքը պահպանելու համար նախատեսված համապատասխան տեխնիկական պայմանների ուսումնասիրություններ և լրացվում սույն կարգի Ձև 3-ով նախատեսված հարցաթերթը:

16. Աշխատանքային խմբի կողմից Բժշկական հաստատությունում ուսումնասիրության արդյունքում կազմված եզրակացությունը՝ սույն կարգի պահանջներին համապատասխանության կամ անհամապատասխանության վերաբերյալ, ոչ ուշ, քան ուսումնասիրությունը սկսելու օրվանից տաս աշխատանքային օր հետո ներկայացվում է Կոմիտեի նախագահին:

17. Կոմիտեի նախագահը սույն կարգի 16-րդ կետով նախատեսված եզրակացության հիման վրա հրամանով Բժշկական հաստատությանը տրամադրում է Ավիացիոն բժշկական հաստատության վկայական (Ձև 1) և/կամ Բժշկական հաստատության ԱԲՓ-ին՝ ավիաբժշկական փորձագետի վկայական (Ձև 2) կամ մերժում է Հայտը և/կամ Դիմումը, որի վերաբերյալ մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով տեղեկացվում է Բժշկական հաստատությանը:

18. Հայտը և/կամ Դիմումը մերժվում է՝

1) Աշխատանքային խմբի կողմից վկայականի տրամադրման համար սույն կարգի 2-րդ կետով և 2-րդ գլխով սահմանված պահանջներին անհամապատասխանության վերաբերյալ եզրակացության դեպքում.

2) Բժշկական հաստատությունում ուսումնասիրությունների արդյունքում հայտնաբերված խախտումները Կոմիտեի և Բժշկական հաստատության կողմից փոխհամաձայնեցված ժամկետներում չվերացնելու դեպքում:

19. Բժշկական հաստատության վկայականը տրվում է անժամկետ՝ Կոմիտեի կողմից շարունակական վերահսկողություն իրականացնելու սկզբունքով, իսկ ԱԲՓ-ի վկայականը տրվում է 3 տարի ժամկետով:

20. Վկայական կրողը պատասխանատու է դրա պահպանման համար: Վկայականի կամ ԱԲՓ-ի վկայականի կորստի կամ վնասման դեպքում Բժշական հաստատությունն այդ մասին անհապաղ տեղեկացնում է Կոմիտեին: Կոմիտեն Վկայականի կամ ԱԲՓ-ի վկայականի կորստի կամ վնասման վերաբերյալ տեղեկացումը ստանալուց հետո երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում Բժշկական հաստատությանը տրամադրում է դրանց կրկնօրինակները:

 

5. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ԿԱՍԵՑՈՒՄԸ ԿԱՄ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ

 

21. Կոմիտեն շարունակական վերահսկողություն է իրականացնում Բժշկական հաստատության վկայական և ԱԲՓ վկայական ստանալու պայմանների պահպանման նկատմամբ Բժշկական հաստատությունում տարեկան առնվազն մեկ անգամ ուսումնասիրության իրականացման, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 2022 թվականի նոյեմբերի 10-ի N 19-Ն հրամանով սահմանված ԱԲՓ-ների հաշվետվական ձևերի (այսուհետ՝ հաշվետվական ձևեր) մշտական ուսումնասիրությունների միջոցով, ինչպես նաև տարեկան առնվազն մեկ անգամ պատահական այցի իրականացմամբ:

22. Կոմիտեի կողմից տարեկան ուսումնասիրությունն իրականացվում է Կոմիտեի նախագահի հրամանով ստեղծված աշխատանքային խմբի կողմից, որի կազմում ընդգրկվում են Կոմիտեի ավիացիոն բժշկության փորձագետը, թռիչքային գործունեության, օդանավակայանների սերտիֆիկացման և օդային երթևեկության կազմակերպման, իրավաբանական վարչությունների ներկայացուցիչներ։ Աշխատանքային խմբի կողմից ուսումնասիրության արդյունքում լրացվում է սույն կարգի Ձև 3-ով նախատեսված հարցաթերթը: ԱԲՓ-ների հաշվետվական ձևերի մշտական ուսումնասիրությունը և տարեկան առնվազն մեկ անգամ պատահական այցը կատարվում է Կոմիտեի ավիացիոն բժշկության գծով մասնագետի կողմից: Վերահսկողության արդյունքում հայտնաբերված խախտումների դեպքում աշխատանքային խումբը կամ Կոմիտեի ավիացիոն բժշկության գծով մասնագետը դրա վերաբերյալ կազմում և Կոմիտեի նախագահին են ներկայացնում գրավոր եզրակացություն:

23. Վերահսկողության արդյունքում հայտնաբերված խախտումների դեպքում Կոմիտեն 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում այդ մասին թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով տեղեկացնում է Բժշկական հաստատությանը՝ առաջարկելով վերացնել դրանք: Խախտումների վերացման ժամկետները համաձայնեցվում են Կոմիտեի հետ, որը չի կարող գերազանցել Բժշկական հաստատության մոտ դրա մասին տեղեկացումը ստանալուց հետո 3 ամիսը:

24. Բժշկական հաստատության կողմից սահմանված ժամկետում խախտումները վերացվում են Կոմիտեի հետ համաձայնեցված ուղղիչ գործողությունների պլանի համաձայն: Կոմիտեն կարող է տրամադրել խորհրդատվական բնույթի աջակցություն ուղղիչ գործողությունների պլանի մշակման ժամանակ:

25․ Բժշկական հաստատության կամ ԱԲՓ վկայականի գործողությունը (մինչև 6 ամիս ժամանակահատվածով) կասեցվում է հետևյալ հիմքերով.

1) վկայականի տրամադրման պահանջներին անհամապատասխանություն,

2) ավիացիոն բժշկական փաստաթղթագրության կանոնների կրկնվող բնույթի խախտում (հաշվետվական ձևերի, տրամադրվող սերտիֆիկատների սխալ կամ թերի լրացումը, Կոմիտեի ավիացիոն բժշկության գծով մասնագետի կողմից պահանջվող և սույն կարգից բխող տեղեկատվության տրամադրման մերժումը կամ ոչ լիարժեք տրամադրումը) կամ սխալներ, ոչ ճշգրիտ տվյալներ ներկայացնելը,

3) բժշկական գաղտնիքի խախտման, բժշկական գրառումների, փաստաթղթերի կամ տեղեկատվության կեղծման կասկածը,

4) բժշկական սերտիֆիկատներին վերաբերող փաստեր թաքցնելը,

5) վերահսկողության ընթացքում հայտնաբերված խախտումները՝ սահմանված ժամկետում չվերացնելը:

26. Բժշկական հաստատության կամ ԱՓԲ-ի վկայականի գործողությունը դադարեցվում է սույն կարգի 25-րդ կետով սահմանված ժամկետում կասեցման հիմքերը չվերացնելու կամ վերացած համարվելու դեպքում՝ Կոմիտեի նախագահի հրամանով 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

27. Վկայականի գործողությունը դադարեցման վերաբերյալ հրամանը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր՝ թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով տեղեկացվում է Բժշկական հաստատությանը:

 

Ձև 1

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_11338

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵ

CIVIL AVIATION COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

 

ԱՎԻԱՑԻՈՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ

AERO-MEDICAL CENTRE CERTIFICATE

 

ԵՄ Հանձնաժողովի 2011 թվականի նոյեմբերի 3-ի No 1178/2011 կանոնակարգի և ստորև թվարկված պայմանների պահպանման պայմաններով՝ Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն սույնով հաստատում է

 

_________________________________________

(Բժշկական հաստատության անվանումը)

 

_________________________________________

(Կազմակերպության գտնվելու վայրը)

 

որպես ԵՄ Հանձնաժողովի 2011 թվականի նոյեմբերի 3-ի No 1178/2011 կանոնակարգի Փարտ-Օրա-ի մասով սահմանված պահանջներին համապատասխան ավիաբժշկական կենտրոն՝ սույն վկայականով ներկայացված պայմաններով նախատեսված գործունեության շրջանակներով և արտոնություններով:

Պայմաններ՝

1. Վկայականը վերաբերում է գործունեության սահմանափակ տեսակին՝ ներկայացված կազմակերպության ձեռնարկում.

2. Վկայականը պահանջում է կազմակերպության գործունեության շարունակական համապատասխանություն վկայականի ստացման համար ներկայացվող պահանջներին՝ ԵՄ Հանձնաժողովի 2011 թվականի նոյեմբերի 3-ի No 1178/2011 կանոնակարգի Փարտ-Օրա-ին համապատասխան պահանջներին.

3. Վկայականը գործում է ԵՄ Հանձնաժողովի 2011 թվականի նոյեմբերի 3-ի No 1178/2011 կանոնակարգի Փարտ-Օրա պահանջներին համապատասխանության ապահովման պայմանով, քանի դեռ դրա գործողությունը չի դադարեցվել, կասեցվել կամ այն չի փոխարինվել նորով:

 

REFERENCE:

Pursuant to Commission Regulation (EU) No 1178/2011 and subject to the conditions specified below, the CIVIL AVIATION COMMITTEE of the Republic of Armenia hereby certifies

 

[NAME OF THE ORGANISATION]

[ADDRESS OF THE ORGANISATION]

 

As Part-ORA certifies Aero-medical centre with the privileges and the scope of activities as listed in the attached terms of approval.

CONDITIONS:

1. This certificate is limited to that specified in the scope of approval section of the approved organisation manual;

2. This certificate requires compliance with the procedures specified in the organisation documentation as required by Part-ORA.

3. This certificate shall remain valid subject to compliance with the requirements of Part-ORA unless it has been surrendered, superseded, suspended or revoked.

 

Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի նախագահ

Chair of Civil Aviation Committee

 

 

___________________________

Ստորագրություն/ Signature

 

Տրված է

Issued /Date/

 

 

……/……………../……….

 

Հիմք՝ Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի նախագահի

__________________թ. N ______-Ա հրաման

 

Basis: Order of General director of Civil Aviation Committee

N ______-A dated ____________________

 

Ձև 2

Ներմուծեք նկարագրությունը_11338

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵ

CIVIL AVIATION COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

 

ԱՎԻԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱԳԵՏԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆ

AERO-MEDICAL EXAMINER CERTIFICATE

 

թիվ/number_______

ԵՄ հանձնաժողովի 2011 թվականի նոյեմբերի 3-ի 1178/2011 կանոնակարգով և սույն վկայականով ներկայացված պայմաններին համապատասխանության շարունակական ապահովմամբ

________________________________

(Ավիաբժշկական փորձագետի անունը, ազգանունը)

________________________________

(Ավիաբժշկական փորձագետի բնակության վայրի հասցեն)

 

հավաստագրվում է որպես Ավիաբժշկական փորձագետ՝ հետևյալ պայմաններով.

1. Սույն վկայականով սահմանված գործառույթները ներկայացվում են դրա անբաժանելի մաս համարվող ներդիրով,

2. Սույն վկայականը պահանջում է համապատասխանություն ԵՄ հանձնաժողովի 2011 թվականի նոյեմբերի 3-ի 1178/2011 կանոնակարգի Փարտ-Մեդ-ում նշված կիրարկման կանոններին և ընթացակարգերին,

3. Վկայականը գործում է 3 տարի ժամկետով՝ մինչև [___/____/___], ԵՄ հանձնաժողովի 2011 թվականի նոյեմբերի 3-ի 1178/2011 կանոնակարգի Փարտ-Մեդ-ի պահանջներին համապատասխանության ապահովմամբ, քանի դեռ դրա գործողությունը չի դադարեցվել, կասեցվել կամ այն չի փոխարինվել նորով:

 

AERO-MEDICAL EXAMINER CERTIFICATE

CERTIFICATE NUMBER/

REFERENCE:
Pursuant to Commission Regulation (EU) No 1178/2011 and subject to the conditions specified below, the [competent authority] hereby certifies

[NAME OF THE AERO-MEDICAL EXAMINER]
[ADDRESS OF THE AERO-MEDICAL EXAMINER]

as aero-medical examiner
CONDITIONS

1. This certificate is limited to the privileges specified in the attachment to this AME certificate;
2. This certificate requires compliance with the implementing rules and procedures specified in Part-MED.
3. This certificate shall remain valid for a period of 3 years until [xx/yy/zzzz2] subject to compliance with the requirements of Part-MED unless it has been surrendered, superseded, suspended or revoked.

Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի նախագահ

Chair of Civil Aviation Committee

____________________________

Ստորագրություն/ Signature

Տրված է

Issued /Date/ ……/……………../……….

Հիմք՝ Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի նախագահի  __________________թ. N ______-Ա հրաման

Basis: Order of General director of Civil Aviation Committee N ______-A dated ____________________

ՆԵՐԴԻՐ

 

Ավիաբժշկական փորձաԳԵՏԻ ԹԻՎ___ վկայականԻ

 

ATTACHMENT

to the Aeromedical examiner Certificate number ___

 

Իրավունքները և գործունեության շրջանակը

Privileges and Scope

 

 ___________________________________________________

(Ավիաբժշկական փորձագետի անունը, ազգանունը և գիտական աստիճանը)

ստանում է ավիաբժշկական փորձաքննության և ավիաբժշկական վկայականի տրամադրման իրավունք հետևյալ տեսակի վկայականների համար.

_________________________________________________________________________

(Name and academic title of the aero-medical examiner)

has obtained the privilege(s) to undertake aero-medical examinations and assessments for the issuance of medical certificates as attached in the table below and to issue these medical certificates for:

 

LAPL

Yes/Այո/ date

Class 2/ Դաս 2

Yes/Այո/ date

Դաս 1 վերականգնում կամ երկարաձգում
Class 1 revalidation/renewal 

Yes/date/ (no)

 

Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի նախագահ

Chair of Civil Aviation Committee

____________________________

Ստորագրություն/ Signature

 

 

Ձև 3

 

Հարցաթերթ

 

Սահմանված պահանջներին բժշկական հաստատության ուսումնասիրության և համապատասխան սարքավորումների շահագործման պիտանիության, բժշկական գաղտնիքը պահպանելու համար նախատեսված համապատասխան տեխնիկական պայմանների ուսումնասիրության վերաբերյալ

 

Հայտի ուսումնասիրման փուլեր

Նկարագրություն

Առկա է

Առկա չէ

1. Ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրություն

Փաստաթղթերի ցանկ

   

1) իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը.

2) «Կազմակերպությունների կամ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացում» լիցենզիայի պատճենը.

   

3) Բժշկական հաստատության աշխատակից հանդիսացող՝ ավիացիոն բժշկության համապատասխան վերապատրաստում անցած և որակավորված բժիշկների վերաբերյալ տեղեկությունը` ներառյալ համապատասխան որակավորում տրամադրած ավիաուսումնական հաստատության անվանումը.

   

4) բժշկական և տեխնիկական սարքավորումներով հագեցվածության վերաբերյալ տեղեկությունը.

   

5) Բժշկական հաստատության ընդհանուր տարածությունը, բաժանմունքները.

2. Ավիաբժշկական փորձագետի վերաբերյալ տեղեկություններ /յուրաքանչյուրի համար լրացվում է նոր պարբերությունից/

Անուն, ազգանուն, բժշկական կրթությունը հիմնավորող փաստաթղթի՝ դիպլոմի համարը և տրման ամսաթիվը, կլինիկական օրդինատուրա անցած լինելը հավաստող դիպլոմի կամ վկայականի համարը, տրման ամսաթիվը, մասնագիտացումը, «Ավիացիոն բժշկության հիմնական դասընթաց» որակավորումը հավաստող վկայականի համարը, տրման ամսաթիվը, դասընթացն անցկացրած ավիաուսումնական հաստատության անվանումը:

3. Ստորև թվարկված բժիշկ-մասնագետների համար բավարար է լրացնել միայն նշված տեղեկությունները.

Անուն, ազգանուն, դիպլոմի համարը և տրման ամսաթիվը

Սրտաբան

 

Ակնաբույժ

 

Քիթ-կոկորդկանջաբան

 

Հոգեբույժ

 

Նյարդաբան

 

Լաբորատորիայի բժիշկներ

 

Ուլտրաձայնային հետազոտության մասնագետ

 

Ռենտգենոլոգ

 

 

Բժշկական հաստատության նպատակներին ծառայող անհրաժեշտ կառուցվածքի և բժշկական սարքավորումների առկայություն` շահագործմանը պիտանի կարգավիճակում

4. Կառուցվածքի և սարքավորումների քանակի և որակի ապահովվածություն` «Դասավիաբժշկական փորձաքննության իրականացման համար` ըստ փաստաթղթերի:

կառուցվածքի և բժշկական սարքավորումների նկարագիր

Ընդհանուր բժշկական պրակտիկայի համար նվազագույն անհրաժեշտ և բավարար հագեցվածություն

Առկա է

Առկա չէ

 

Սրտաբանական հետազոտությունների իրականացման համար հագեցվածություն

Սարքավորումներ.

12-արտածումներով ԷՍԳ

   

Տրեդմիլ թեստ

   

ԶՃ 24-ժամյա մոնիտորինգի թեստ

   

Սրտի ռիթմի 24-ժամյա մոնիտորինգի թեստ

   

Ակնաբուժական հետազոտությունների հագեցվածություն

Սարքավորումներ

Տեսողության սրության որոշում` մոտիկ, միջանկյալ, հեռու

   

Արտաքին աչքի, անատոմիայի, թափանցիկ միջավայրերի և աչքի հատակի քննություն

   

Ակնագնդերի շարժողության

   

Բինօկուլյար տեսողության

   

Գունազգացության (անոմալոսկոպիա և համարժեք)

   

Տեսադաշտերի որոշում

   

Ռեֆրակցիա

   

Հետերոֆորիա

   

Քիթ-կոկորդ-ականջաբանական, բերանի և կոկորդի զննման և ներքոշարադրյալ հետազոտությունների հագեցվածություն

Սարքավորումներ

Օթոսկոպիա

   

Ռինոսկոպիա

   

Տիմպանոմետրիա կամ համարժեք

   

Հավասարակշռության համակարգի գնահատում

   

Լսողություն

   

Մաքուր տոների աուդիոմետրիա

   

5. Բժշկական հաստատությունը պետք է ունենա հետևյալ ծառայությունները, կամ պայմանագրեր` այլ բժշկական հաստատություններում դրանց կազմակերպման համար

Նշումներ դրանց վերաբերյալ:

Այլ բժշկական հաստատություններում դրանց կազմակերպման դեպքում՝ կնքված պայմանագրի տեսակը, կնքման ամսաթիվը, պայմանագրի կողմերի անվանումներ և անհատականացման տվյալները, պայմանագրի գործողության ժամկետը:

Առկա է

Առկա չէ

Կլինիկական լաբորատորիա
Որովայնի գերձայնային հետազոտություն

   

6. Գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացումը

Գիտահետազոտական աշխատանքի վերաբերյալ հաշվետվությունները, տպագրված աշխատանքների ցանկը:

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 25 հունվարի 2023 թվական: