Համարը 
N 94-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2023.01.23-2023.02.05 Պաշտոնական հրապարակման օրը 26.01.2023
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
26.01.2023
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
26.01.2023
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
27.01.2023
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Ծանուցում
Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, բացառությամբ սույն որոշման 2-րդ կետի, որն ուժի մեջ է մտնում 2023 թվականի փետրվարի 1-ից:

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 14-Ի N 1024-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

26 հունվարի 2023 թվականի N 94-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 14-Ի N 1024-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայն «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի «Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» N 1024-Ն որոշման (այսուհետ` որոշում) տեքստում և հավելվածներում «հաշմանդամ երեխա» բառերը և դրանց համապատասխան հոլովաձևերը փոխարինել «հաշմանդամություն ունեցող երեխա» բառերով և դրանց համապատասխան հոլովաձևերով:

2. Որոշման տեքստում և հավելվածներում «բժշկասոցիալական փորձաքննություն» բառերը և դրանց համապատասխան հոլովաձևերը փոխարինել «ֆունկցիոնալության գնահատում» բառերով և դրանց համապատասխան հոլովաձևերով:

3. Որոշման N 2 հավելվածում`

1) 3-րդ կետից հանել «բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող իրավասու պետական մարմնի կողմից հաշմանդամության խումբ սահմանելու (խումբը վերանայելու) կամ» բառերը.

2) 9-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությամբ.

«Միաժամանակ ինքնուրույնաբար իրեն աշխատանքով ապահոված անձ հանդիսացող վարձու աշխատողի մայրության նպաստը հաշվարկում, նշանակում և վճարում է գործատուն կամ գործատուներից մեկը (եթե վարձու աշխատողը նաև աշխատում է համատեղությամբ)։».

3) 10-րդ կետը «գործունեությունը» բառից հետո լրացնել «, բացառությամբ, երբ ժամանակավոր անաշխատունակությունն առաջացել է օրենքի 4-րդ հոդվածի 3.1-ին մասի 2-րդ և 3-րդ կետերում նշված ժամանակահատվածում)» բառերով․

4) 28-րդ կետի 3-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«3) ժամանակավոր անաշխատունակությունն առաջանալու օրվան նախորդող տարվա՝ օրենքի 22-րդ հոդվածի 11-րդ մասով սահմանված եկամուտը, եթե վարձու աշխատողը, որպես ինքնուրույնաբար իրեն աշխատանքով ապահոված անձ, հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի իրավունք տվող ժամանակահատվածում որոշակի կամ անորոշ ժամկետով դադարեցրել է գործունեությունը (բացառությամբ, երբ ժամանակավոր անաշխատունակությունն առաջացել է օրենքի 4-րդ հոդվածի 3.1-ին մասի 2-րդ և 3-րդ կետերում նշված ժամանակահատվածում):».

5) 45-րդ կետը «դատապարտյալը» բառից հետո լրացնել «անաշխատունակության թերթիկի ժամկետը երկարաձգելու նպատակով» բառերով։

4. Որոշման N 5 հավելվածում՝

1) 6-րդ կետը «կազմակերպություն» բառից հետո լրացնել «, իսկ անաշխատունակությունը ոչ աշխատանքային օրվա ընթացքում կամ աշխատանքային օրվա ավարտից հետո առաջանալու դեպքում՝ շտապ բժշկական օգնության ծառայություն» բառերով.

2) 6-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 6.1-ին կետով.

«6.1. Անաշխատունակությունը ոչ աշխատանքային օրվա ընթացքում կամ աշխատանքային օրվա ավարտից հետո առաջանալու դեպքում, անաշխատունակության թերթիկը` սույն կարգի 6-րդ կետի համաձայն, բացվում է շտապ բժշկական օգնության ծառայություն դիմելու օրվանից, եթե քաղաքացին այդ օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրվա ընթացքում առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններ մատուցող բժշկական հաստատություն (որտեղ սահմանված կարգով գրանցված է) է ներկայացնում առողջապահության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմնի կողմից հաստատված շտապ բժշկական օգնության ծառայության կանչի ընթացքում շտապ բժշկական օգնության բրիգադի բժշկի կողմից տրված պացիենտի առողջական վիճակի մասին տեղեկանքը (հիմք է ընդունվում տեղեկանքում նշված ամսաթիվը)։»․

3) 11.1-ին կետում «մինչև 5» բառերը փոխարինել «1-5-րդ օրացուցային օրը՝ ներառյալ» բառերով․

4) 15-րդ կետը «ղեկավարը» բառից հետո լրացնել «կամ բժշկական հաստատության ղեկավարի կողմից լիազորված անձը» բառերով․

5) 18-րդ կետից հանել «կամ բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող իրավասու պետական մարմնի կողմից հաշմանդամության խմբի սահմանումը կամ հաշմանդամության խմբի վերանայումը» բառերը.

6) 18.1-ին կետն ուժը կորցրած ճանաչել.

7) 19-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«19. Տևական հիվանդության (երկարատև ժամանակավոր անաշխատունակության նույն դեպքերի` քրոնիկական հիվանդության սրացման, վնասվածքների և այլ հիվանդությունների) դեպքում, բացառությամբ վերականգնման հեռանկարի բացակայություն ունեցող հիվանդությունների, անաշխատունակության թերթիկի ժամկետը երկարաձգելու նպատակով անձը ֆունկցիոնալության գնահատման է ուղեգրվում ժամանակավոր անաշխատունակությունն սկսելու օրվանից հետո 80-րդ օրը (ոչ աշխատանքային օր լինելու դեպքում` դրան նախորդող աշխատանքային օրը), եթե անձի աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու կարողությունը դեռևս չի վերականգնվել: Հիվանդն անաշխատունակության թերթիկի ժամկետը երկարաձգելու նպատակով բժշկասոցիալական փորձաքննության է ենթարկվում եռամսյա ժամկետը լրանալու օրվանից ոչ ուշ:»․

8) 21-րդ կետում «բավարար հիմք չկա հիվանդին հաշմանդամ ճանաչելու համար, և նա» բառերը փոխարինել «հիվանդը» բառով։

5. Որոշման N 6 հավելվածում՝

1) 2-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«2. Քաղաքացին անձամբ կամ Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող նոտարի կողմից վավերացված լիազորագրով քաղաքացու լիազորված անձի միջոցով Առողջապահության նախարարություն է ներկայացնում հյուպատոսական վավերացմամբ, իսկ միջազգային պայմանագրով նախատեսված դեպքում` ապոստիլի հիման վրա վավերացված բժշկական փաստաթուղթը և դրա նոտարական կամ հյուպատոսական կարգով վավերացված թարգմանությունը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ փաստաթղթերը լրացված են ռուսերեն, ինչպես նաև անձը հաստատող փաստաթուղթ, իսկ սույն կարգի 2.2-րդ կետում նշված դեպքում՝ նաև ծննդաբերության փաստը հաստատող բժշկական փաստաթուղթ և երեխայի ծննդյան (իսկ եթե երեխան մահացել է՝ մահվան) վկայականը։ Սույն կետում նշված փաստաթղթերը քաղաքացին կարող է ներկայացնել նաև Արտաքին գործերի նախարարության միջոցով, եթե ժամանակավոր անաշխատունակության առաջին օրվա դրությամբ հանդիսանում է օտարերկրյա պետությունում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմնի վարձու աշխատող։»․

2) 2.1-ին կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 2.2-րդ կետով.

«2.2. Հղիության և ծննդաբերության պատճառով ծագած ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում սույն կարգի համաձայն անաշխատունակության թերթիկ տրամադրվում է, եթե Առողջապահության նախարարություն դիմելու օրվա դրությամբ կինը ծննդաբերել է օտարերկրյա պետությունում։ Այս դեպքում դիմումին կից ներկայացվում է երեխայի ծննդյան (իսկ եթե երեխան մահացել է՝ մահվան) վկայականը, առկայության դեպքում՝ նաև հյուպատոսական վավերացմամբ, իսկ միջազգային պայմանագրով նախատեսված դեպքում` ապոստիլի հիման վրա վավերացված և դրա նոտարական կամ հյուպատոսական կարգով հաստատված թարգմանությամբ (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ փաստաթղթերը լրացված են ռուսերեն) ծննդաբերության մասին բժշկական փաստաթուղթը` ծննդալուծման պահին հղիության գեստացիոն ժամկետի, մեռելածնության կամ ծնված երեխայի (երեխաների), հղիության և ծննդաբերության ընթացքում բարդությունների, վիրահատական միջամտությունների վերաբերյալ: Օտարերկրյա կազմակերպությունների (հաստատությունների) տված ծննդյան (մահվան) վկայականը ներկայացվում է նոտարական կարգով վավերացված հայերեն թարգմանությամբ (բացառությամբ այն դեպքի, երբ այդ փաստաթուղթը լրացված է ռուսերեն):».

3) 3-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«3. Քաղաքացու կողմից փաստաթղթերը ներկայացնելու, սույն կարգի 2.1-ին կետում նշված դեպքում՝ Անկախ պետությունների համագործակցության անդամ երկրի բժշկական հաստատությունից բժշկական փաստաթղթերի իսկությունը և համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթն ստանալուց հետո՝ 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Առողջապահության նախարարությունը քաղաքացուն տալիս է անաշխատունակության թերթիկ տրամադրելու մասին գրավոր թույլտվություն կամ մերժում է (նշելով մերժման հիմքերը) անաշխատունակության թերթիկ տալը: Սույն կետում նշված մերժումը (մերժման հիմքերի նշմամբ) կամ գրավոր թույլտվությունը քաղաքացուն ուղարկվում է դիմումում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեով կամ տրամադրվում է առձեռն (թույլտվությունն ստանալու եղանակը քաղաքացին նշում է իր դիմումում)։ Եթե թույլտվություն տրամադրելը մերժվում է սույն կարգի 2-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերը չներկայացնելու հիմքով, ապա Առողջապահության նախարարությունը տեղեկացնում է նաև անհրաժեշտ փաստաթղթերն աշխատունակության վերականգնման, հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի (ժամանակահատվածի) ավարտման օրվանից վեց ամսվա ընթացքում կրկին ներկայացնելու անհրաժեշտության մասին։ Եթե անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացվում են նախորդ փաստաթղթերը ներկայացնելու ամսվանից հետո մեկ ամսվա ընթացքում, ապա դիմելու օր է համարվում նախորդ փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը:»․

4) 3-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 3.1-ին և 3.2-րդ կետերով.

«3.1. Ժամանակավոր անաշխատունակության սկիզբը և վերջը որոշում է համապատասխան բժշկական հաստատությունը, հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետները, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության թույլտվությունը և սույն կարգի 2.2-րդ կետում նշված ծննդաբերության մասին բժշկական փաստաթուղթը։ Այն դեպքում, երբ չի ներկայացվել սույն կարգի 2.2-րդ կետում նշված ծննդաբերության մասին բժշկական փաստաթուղթը, ապա անաշխատունակության թերթիկը տրամադրվում է միայն հետծննդյան ժամանակահատվածի՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված օրերի համար՝ սկսած երեխայի ծննդյան օրվանից:

3.2. Առողջապահության նախարարությունը մերժում է քաղաքացուն անաշխատունակության թերթիկ տրամադրելու մասին թույլտվություն տրամադրելը, եթե՝

1) թույլտվություն տալու համար քաղաքացին անձամբ չի դիմել (բացառությամբ այն դեպքի, երբ ժամանակավոր անաշխատունակության առաջին օրվա դրությամբ վերջինիս գործատուն օտարերկրյա պետությունում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմին է կամ ներկայացվել է սույն կարգի 2-րդ կետում նշված լիազորագիրը)․

2) պահանջվող փաստաթղթերը ներկայացվել են աշխատունակության վերականգնման, հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի (ժամանակահատվածի) ավարտման օրվանից վեց ամիս հետո.

3) չեն ներկայացվել (պակաս են ներկայացվել) սույն կարգի 2-րդ և 2.2-րդ կետերով սահմանված փաստաթղթերը։».

5) 4-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությամբ․

«Առողջապահության նախարարության գրավոր թույլտվությունն իրեն առաջնային պահպանման ծառայություններ մատուցող բժշկական հաստատությանը քաղաքացին, բացառությամբ սույն կարգի 4.1-ին կետում նշված դեպքի, ներկայաց- նում է անձամբ՝ այդ թույլտվությունն ստանալուց հետո՝ մեկամսյա ժամկետում։».

6) 4-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 4.1-ին կետով․

«4.1. Առողջապահության նախարարության գրավոր թույլտվությունն իրեն առաջնային պահպանման ծառայություններ մատուցող բժշկական հաստատությանը քաղաքացին կարող է ներկայացնել լիազորված անձի միջոցով, եթե ժամանակավոր անաշխատունակության առաջին օրվա դրությամբ գործատուն օտարերկրյա պետությունում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմին է։ Սույն կետում նշված դեպքում ներկայացվում է նաև անաշխատունակության թերթիկն այլ անձի տալու վերաբերյալ նոտարական կարգով վավերացրած լիազորագիրը։»․

7) 5-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«5. Սույն կարգի 4-րդ կետում նշված դեպքում, եթե անձի աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու կարողությունը դեռևս չի վերականգնվել, անձն անաշխատունակության թերթիկի ժամկետը երկարաձգելու նպատակով ուղեգրվում է ֆունկցիոնալության գնահատման՝ ժամանակավոր անաշխատունակությունն սկսելու օրվան հաջորդող 80-րդ օրը (ոչ աշխատանքային օր լինելու դեպքում` դրան նախորդող աշխատանքային օրը)։ Սույն կետը կիրառելի է սույն կարգի 4.1-ին կետում նշված դեպքում, եթե ուղեգրելու օրվա դրությամբ քաղաքացին գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում։»․

8) 6-րդ կետում «ըստ բժշկասոցիալական փորձաքննության եզրակացության՝ բավարար հիմք չկա հիվանդին հաշմանդամ ճանաչելու համար, և նա» բառերը փոխարինել «առկա է ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկի երկարաձգման վերաբերյալ ֆունկցիոնալության գնահատման հանձնաժողովի եզրակացությունը, և հիվանդը» բառերով.

9) 7-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 8-րդ և 9-րդ կետերով.

«8. Բժշկական հաստատությունը մերժում է քաղաքացուն անաշխատունակության թերթիկ տրամադրելը, եթե՝

1) դիմելու օրվա դրությամբ աշխատունակության վերականգնման, հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի (ժամանակահատվածի) ավարտման օրվան հաջորդող ամսվանից սկսած անցել է ավելի, քան վեց ամիս կամ

2) Առողջապահության նախարարության գրավոր թույլտվությունը տալուց հետո անցել է ավելի, քան մեկ ամիս կամ

3) քաղաքացին անձամբ չի դիմել անաշխատունակության թերթիկի ստացման համար (բացառությամբ սույն կարգի 4.1-ին կետում նշված դեպքի) կամ

4) սույն կարգի 4.1-ին կետում նշված դեպքում չի ներկայացվել անաշխատունակության թերթիկն այլ անձի տալու վերաբերյալ նոտարական կարգով վավերացրած լիազորագիրը կամ

5) ժամանակավոր անաշխատունակության տվյալ դեպքի համար Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկ չի տրամադրվում։

9. Անաշխատունակության թերթիկ տալը մերժելու դեպքում բժշկական հաստատությունը քաղաքացու այցից հետո՝ 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր տեղեկացնում է քաղաքացուն և Առողջապահության նախարարությանը՝ նշելով մերժման հիմքը:»։

6. Որոշման N 8 հավելվածը 1.1-ին կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 1.2-րդ կետով․

«1.2. Հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի իրավունք ունենալու ժամանակահատվածում գործատուի փոփոխության (բացառությամբ վերակազմակերպման) դեպքում, եթե մինչև գործատուի փոփոխությունը վարձու աշխատողին արդեն վճարվել է մայրության նպաստ, ապա ավել վճարված նպաստի գումարի հետպահում գործատուն կատարում է հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի իրավունք ունենալու այն օրերի համար, որոնց ընթացքում վարձու աշխատողը չի գտնվել հղիության և ծննդաբերության արձակուրդում։ Նպաստի հետպահումը կատարելու համար գործատուն (ով վճարել է մայրության նպաստ) հիմք է ընդունում գործատուի (ում հետ գործատուի փոփոխությունից հետո՝ հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի իրավունք ունենալու ժամանակահատվածում վարձու աշխատողը գտնվում է աշխատանքային հարաբերությունների մեջ) տված տեղեկանքը՝ վարձու աշխատողի՝ հղիության և ծննդաբերության արձակուրդում գտնվելու վերաբերյալ։»։

7. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, բացառությամբ սույն որոշման 2-րդ կետի, որն ուժի մեջ է մտնում 2023 թվականի փետրվարի 1-ից:

 

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետ

Ն. Փաշինյան

 

Երևան

 

26.01.2023

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 26 հունվարի 2023 թվական: