Համարը 
N 387-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2023.03.20-2023.04.02 Պաշտոնական հրապարակման օրը 23.03.2023
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
23.03.2023
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
23.03.2023
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
24.03.2023
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ (ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ, ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ) ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ, ՃԱՆԱՉՄԱՆ ԵՎ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

23 մարտի 2023 թվականի N 387-Ն

 

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ (ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ, ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ) ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ, ՃԱՆԱՉՄԱՆ ԵՎ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3.1-ին ենթակետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել այլընտրանքային (հեղինակային, փորձարարական և միջազգային) կրթական ծրագրերի փորձաքննության անցկացման, ճանաչման և հաստատման կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետ

Ն. ՓաշինՅԱՆ

 

Երևան

 

23.03.2023

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի

մարտի 23-ի N 387-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ (ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ, ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ) ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ, ՃԱՆԱՉՄԱՆ ԵՎ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են այլընտրանքային (հեղինակային, փորձարարական և միջազգային) կրթական ծրագրերի փորձաքննության անցկացման, ճանաչման և հաստատման հետ կապված հարաբերությունները:

2. Այլընտրանքային ծրագիր է համարվում հանրակրթական ծրագրից ուսումնական պլանով, ուսուցման կազմակերպման ձևով և առարկայական ծրագրերով տարբերվող, հանրակրթական պետական չափորոշչի (այսուհետ՝ չափորոշիչ) վերջնարդյունքներն ու կարողունակություններն ապահովող և օրենսդրությամբ սահմանված կարգով որպես այլընտրանքային երաշխավորված հանրակրթական ծրագիրը։

3. Այլընտրանքային կրթական ծրագրերն են՝

1) հեղինակային կրթական ծրագիր, որը ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց հեղինակած և օրենսդրությամբ սահմանված կարգով որպես հեղինակային երաշխավորված հանրակրթական ծրագիրն է.

2) փորձարարական կրթական ծրագիր, որը «Հանրակրթության մասին» օրենքի 7-րդ հոդվածի 8-րդ մասով սահմանված կրթական աստիճանի առավելագույն տևողությամբ ներդրված հանրակրթական ծրագիրն է.

3) միջազգային կրթական ծրագիր, որը միջազգային պայմանագրի հիման վրա կամ տասը և ավելի օտարերկրյա պետություններում իրականացվող հանրակրթական ծրագիրն է:

4. Այլընտրանքային կրթական ծրագիրը՝ որպես երաշխավորված հանրակրթական ծրագիր, ենթակա է գործածության սույն կարգի պահանջներին համապատասխան իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց (այսուհետ` պատվիրատու) կողմից փորձաքննության ներկայացնելուց, դրական եզրակացություն ստանալուց և Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի (այսուհետ՝ նախարար) հրամանով հաստատվելուց հետո:

5. Փորձաքննությունն այլընտրանքային կրթական ծրագրերի ուսումնասիրության և սույն կարգի 2-րդ կետով սահմանված պահանջներին համապատասխանության գնահատումն է:

6. Սույն կարգի 3-րդ կետի 1-ին և 3-րդ ենթակետերով սահմանված ծրագրերի փորձաքննությունն իրականացնում է մանկավարժի որակավորում շնորհող բուհը՝ իր մասնագետների, մասնագիտական խմբերի, համապատասխան ստորաբաժանումների (ամբիոնների) մասնագետների և հանրակրթական, ինչպես նաև, ըստ անհրաժեշտության, Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի համակարգի գիտական, գիտահետազոտական կազմակերպությունների գիտաշխատողների ներգրավմամբ:

7. Փորձաքննության արդյունքում կազմվում է փորձագիտական եզրակացություն: Փորձագիտական եզրակացությունն ընդգրկում է փորձաքննության ներկայացված այլընտրանքային կրթական ծրագրի ամբողջական վերլուծությունը սույն կարգի 2-րդ կետով սահմանված պահանջներին համապատասխան, որը ներառում է փաստարկներ և հիմնավորումներ ծրագրային նյութի բովանդակությանը և կառուցվածքին ներկայացվող չափանիշներին և ցուցիչներին (գիտականություն, մատչելիություն և մանկավարժական, մեթոդական, լեզվաոճական և այլ բնութագրիչներ) համապատասխանության վերաբերյալ:

8. Հեղինակային կրթական ծրագիրը փորձաքննության է ներկայացվում օրենքով սահմանված կարգով որպես մտավոր սեփականություն գրանցվելուց հետո:

9. Փորձարարական կրթական ծրագիրը «Հանրակրթության մասին» օրենքի 7-րդ հոդվածի 8-րդ մասով սահմանված կրթական աստիճանի տևողությանը համապատասխան ժամանակահատվածում ճանաչվում է գործածության ենթակա՝ սույն կարգի 2-րդ կետի պահանջներին համապատասխան բովանդակություն ապահովելու և սույն կարգի 4-րդ կետի պահանջներին համապատասխան դրական եզրակացության առկայության դեպքում՝

1) պատվիրատուի տրամադրած փորձարարական կրթական ծրագիրը ներկայացվում է Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն (այսուհետ՝ ԿԶՆԱԿ)՝ փորձաքննության: 15-օրյա ժամկետում փորձաքննություն իրականացնելու արդյունքում կազմվում է փորձագիտական եզրակացություն: Անհրաժեշտության դեպքում փորձաքննության ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև 10 օր ժամկետով` այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով պատվիրատուին` նշելով երկարաձգման պատճառները: ԿԶՆԱԿ-ը կարող է պատվիրատուին դիմել և ստանալ լրացուցիչ նյութեր կամ պարզաբանումներ: Դրական եզրակացության հիման վրա ծրագիրը երաշխավորվում է գործածության.

2) փորձարարական կրթական ծրագրում ներառված հաստատությունների շրջանակը և սովորողների թիվը հաստատվում է նախարարի հրամանով.

3) փորձարարական կրթական ծրագրում ընդգրկված յուրաքանչյուր կրթական աստիճանի համար փորձարարական կրթական ծրագրով ընդունելություն կարող է իրականացվել միայն մեկ անգամ.

4) կրթական աստիճանի տևողությամբ փորձարարական կրթական ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածում ԿԶՆԱԿ-ը յուրաքանչյուր տարի առնվազն երկու անգամ իրականացնում է մշտադիտարկում՝ ուսուցման կազմակերպման ձևի, բովանդակության, մեթոդաբանության, նպատակաուղղվածության վերաբերյալ.

5) ԿԶՆԱԿ-ը կրթական ծրագրի ներդրման սահմանված ժամկետի ավարտին ներկայացնում է ամփոփիչ եզրակացություն, որը դրական լինելու դեպքում կարող է սույն կետին համապատասխան որպես փորձարարական ծրագիր ներկայացվել երաշխավորման՝ ըստ կրթական աստիճանների.

6) ուսումնական յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում պատվիրատուն ուսուցման կազմակերպման ձևի, բովանդակության, մեթոդների կիրառելիության արդյունավետության վերաբերյալ կարող է ներկայացնել առաջարկություններ, որոնք սույն կետի պահանջներին համապատասխան կարող են երաշխավորվել գործածության:

10. Միջազգային կրթական ծրագիրը ճանաչվում է գործածության ենթակա, եթե առկա է տասը և ավելի օտարերկրյա պետություններում որպես հանրակրթական ծրագիր իրականացվելու մասին հավաստի տեղեկություն կամ միջպետական նախնական համաձայնություն, ինչպես նաև առկա է սույն կարգի 4-րդ կետի պահանջներին համապատասխան դրական եզրակացություն:

11. Սույն կարգի 3-րդ կետով սահմանված այլընտրանքային կրթական ծրագրերը փորձաքննության են ներկայացվում պատվիրատուի կողմից:

12. Այլընտրանքային կրթական ծրագիրը (թղթային (ըստ անհրաժեշտության) և/կամ էլեկտրոնային տարբերակով) պատվիրատուից ստանալուց հետո Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝ նախարարություն), այն տրամադրում է սույն կարգի 6-րդ կետով սահմանված կառույցներին, որոնք 30-օրյա ժամկետում իրականացնում են փորձաքննություն և կազմում փորձագիտական եզրակացություն: Անհրաժեշտության դեպքում փորձաքննության ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև 30 օր ժամկետով` այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով պատվիրատուին` նշելով երկարաձգման պատճառները: Փորձաքննություն իրականացնող կառույցները կարող են պատվիրատուին դիմել և ստանալ լրացուցիչ նյութեր կամ պարզաբանումներ:

13. Սույն կարգի 3-րդ կետի 1-ին և 3-րդ ենթակետերով սահմանված ծրագրերի փորձագիտական եզրակացությունը նախարարությունը տրամադրում է պատվիրատուին՝ ներկայացված կարծիքի հիման վրա այլընտրանքային կրթական ծրագիրը լրամշակելու և նախարարություն ներկայացնելու համար: Նախարարությունը լրամշակված ծրագիրը տրամադրում է սույն կարգի 6-րդ կետով սահմանված կառույցներին, որոնք 10-օրյա ժամկետում իրականացնում են փորձաքննություն և կազմում փորձագիտական եզրակացություն:

14. Փորձագիտական դրական եզրակացության հիման վրա նախարարը 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացված այլընտրանքային կրթական ծրագիրը հրամանով երաշխավորում է գործածության:

15. Բացասական եզրակացության դեպքում այն վերադարձվում է ներկայացնողին` կցելով եզրակացությունը և հիմնավորումները:

16. Փորձագիտական բացասական եզրակացության վերաբերյալ անհամաձայնությունների, դիտողությունների, առարկությունների դեպքում պատվիրատուն կարող է 30-օրյա ժամկետում դիմել նախարարություն` սույն կարգի պահանջներին համապատասխան կրկնակի փորձաքննություն իրականացնելու նպատակով:

17. Կրկնակի փորձաքննության արդյունքները կարող են բողոքարկվել դատական կարգով։

18. ԿԶՆԱԿ-ը յուրաքանչյուր տարի առնվազն մեկ անգամ իրականացնում է սույն կարգի 3-րդ կետի 1-ին և 3-րդ ենթակետերով սահմանված ծրագրերի մշտադիտարկում:

19. Չափորոշչի փոփոխության դեպքում սույն կարգով սահմանված կրթական ծրագրերը պետք է համապատասխանեցվեն փոփոխված չափորոշչին՝ «Հանրակրթության մասին» օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6.3-րդ ենթակետով սահմանված պահանջն ապահովելու նպատակով, մինչև հաջորդ ուսումնական տարվա սկիզբը՝ սույն կարգով նկարագրված ընթացակարգով:

 

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետի աշխատակազմի

ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

23.03.2023

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 23 մարտի 2023 թվական: