Համարը 
N 426-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2023.03.20-2023.04.02 Պաշտոնական հրապարակման օրը 30.03.2023
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
30.03.2023
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
30.03.2023
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
31.03.2023
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 30-Ի N 718-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

30 մարտի 2023 թվականի N 426-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 30-Ի N 718-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածը և 34-րդ հոդվածի 1-ին մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից իրականացվող ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների ստուգաթերթերը հաստատելու մասին» N 718-Ն որոշման (այսուհետ՝ որոշում) 1-ին կետի 1-ին ենթակետով հաստատված N 1 հավելվածում (այսուհետ՝ հավելված) կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.

1) հավելվածի N 1.17 ստուգաթերթի հարցաշարի՝

ա. աղյուսակի 68-րդ կետի «Հղում նորմատիվ ակտին» սյունակում «11» թիվը փոխարինել «111-րդ» բառով,

բ. աղյուսակը 76-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 77-րդ կետով՝

 

«

77.

Բժշկական զննության ենթակա անձնակազմը ենթարկվում է նախնական և պարբերական
բժշկական զննության`

Նշում 9*

Կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի

N 347-Ն որոշում

 

                                 

1)

առկա է սանիտարական գրքույկը` պահանջվող ձևով.

       

3.0

Փաստաթղթային

 

2)

պահպանվում է բժշկական զննության հետազոտությունների ծավալը.

       

3.0

Փաստաթղթային

 

3)

պահպանվում է բժշկական զննության հետազոտությունների պարբերականությունը:

       

3.0

Փաստաթղթային

 
».

2) հավելվածի N 1.17 ստուգաթերթի «Ծանոթություններ» գլուխը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «Նշում 9*» կետով՝

 

«Նշում 9*

 

Ց Ա Ն Կ

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ

 

NN

ը/կ

Կազմակերպու-թյուններ և մասնագիտություններ

Թերապևտի ընտանեկան բժշկի զննում

Հետազոտու- թյուններ տուբեր- կուլոզի նկատմամբ

Մաշկավեներա- բանի զննում

Հետազոտու- թյուն

սիֆիլիսի նկատ- մամբ

Հետա-զոտություն աղիքային վարակիչ հիվանդու- թյունների նկատմամբ (մանրէակրու-

թյուն)

Հետազոտու- թյուններ հելմին- թակրության նկատմամբ

Հետազոտու- թյուն վիրու- սային հեպա- տիտ Բ-ի նկատմամբ

Հետա- զոտություն վիրուսային հեպատիտ Ց-ի նկատմամբ

Հետազո- տություն քիթ- ըմպանի ախտա- ծին ստաֆի-

լակոկի նկատմամբ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3.

Մանկաբարձա-գինեկոլոգիական, 18 տարեկանից ցածր անձանց բժշկական օգնություն և սպասարկում, ստոմատոլոգիական, վիրաբուժական, մաշկավե- ներաբանական, բժշկական օգնություն և սպասարկում (արտահիվանդա-նոցային և հիվանդանոցային) իրականացնող, հոգեբուժական կազմակերպու-թյուններ, շտապ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպու-թյունների, ինֆեկցիոն, այդ թվում՝ հակատու- բերկուլոզային հիվանդանոցների (բաժանմունքների, կաբինետների), վերակենդանացման, հեմոդիալիզի բաժան- մունքների, ախտորոշիչ լաբորատորիաների, մանրէազերծման բաժանմունքների, արյան հավաքագրման և փոխներարկման կետերի կամ բաժան- մունքների, միջամտություններ իրականացնող կաբինետների

բուժաշխատողներ

Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` տարին 1 անգամ

Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` տարին 1 անգամ

Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` տարին 1 անգամ

Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ` միայն միջամտու- թյուններ իրականացնող կամ արյան և դրա բաղա- դրիչների հետ առնչվող բուժաշխատող- ները

Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` տարին 1 անգամ

Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` տարին 1 անգամ

Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում տարին 1 անգամ` միայն միջա- մտություններ իրականացնող կամ արյան և դրա բաղադրիչների հետ առնչվող բուժաշխատող- ները

Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում տարին 1 անգամ` միայն միջա- մտություններ իրականացնող կամ արյան և դրա բաղա- դրիչների հետ առնչվող բուժաշ- խատողները

Աշխատանքի ընդունվելիս և հետա- գայում` տարին 1 անգամ

3) հավելվածի N 1.17 ստուգաթերթի «Ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա» գլուխը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2-րդ կետով՝

«2. Կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի N 347-Ն որոշում:».

4) հավելվածի N 1.19 ստուգաթերթի «Ծանոթություններ» գլխի «Նշում 1*» կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

 

«Նշում 1*

 

Ց Ա Ն Կ

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ

 

NN

ը/կ

Կազմակերպություններ և մասնագիտություններ

Թերապևտի ընտանեկան բժշկի զննում

Հետազո- տություններ տուբերկուլոզի նկատմամբ

Մաշկավեներա- բանի զննում

Հետազոտու- թյուն

սիֆիլիսի նկատ- մամբ

Հետազոտու- թյուն աղիքային վարակիչ հիվանդու- թյունների նկատմամբ

(մանրէա-կրություն)

Հետազոտու- թյուններ հելմինթա- կրության նկատ- մամբ

Հետազոտու- թյուն վիրուսային հեպատիտ Բ-ի նկատմամբ

Հետա- զոտություն վիրուսային հեպատիտ Ց-ի նկատմամբ

Հետազո- տություն քիթ- ըմպանի ախտածին ստաֆի- լակոկի նկատմամբ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3.

Մանկաբարձա-գինեկոլոգիական, 18 տարեկանից ցածր անձանց բժշկական օգնություն և սպասարկում, ստոմատոլոգիական, վիրաբուժական, մաշկա-

վեներաբանական, բժշկական օգնություն և սպասարկում

(արտահիվանդա-նոցային և

հիվանդանոցային) իրականացնող, հոգեբուժական

կազմակերպություններ, շտապ բժշկական օգնություն և սպասար-

կում իրականացնող կազմակերպու-թյունների, ինֆեկցիոն, այդ թվում՝ հակատուբերկուլոզային

հիվանդանոցների (բաժանմունքների, կաբինետների),

վերակենդանացման,

հեմոդիալիզի բաժանմունքների,

ախտորոշիչ լաբորատորիաների,

մանրէազերծման

բաժանմունքների, արյան

հավաքագրման և

փոխներարկման կետերի կամ

բաժանմունքների, միջամտություններ իրականացնող
կաբի
նետների բուժաշխատողներ

Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` տարին 1 անգամ

Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` տարին 1 անգամ

Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` տարին 1 անգամ

Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ`

միայն միջա-

մտություններ

իրականացնող

կամ արյան և

դրա բաղա-

դրիչների հետ

առնչվող բուժաշ-

խատողները

Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` տարին 1 անգամ

Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` տարին 1 անգամ

Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում տարին 1 անգամ`

միայն միջա-

մտություններ

իրականացնող

կամ արյան և դրա

բաղադրիչների

հետ

առնչվող բուժաշ-

խատողները

Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում տարին 1 անգամ`

միայն

միջամտու-

թյուններ իրակա-

նացնող կամ

արյան և դրա

բաղադրիչների

հետ առնչվող

բուժաշխատող-

ները

Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` տարին 1

անգամ

».

5) հավելվածի N 1.19 ստուգաթերթի՝ «Ստուգաթերթը կազմվել է ներքոնշյալ նորմատիվ իրավական ակտի հիման վրա՝» գլխի վերնագիրը և ամբողջ գլուխը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա

1. Առողջապահության նախարարի 2009 թվականի մարտի 27-ի N 03-Ն հրաման.

2. Կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի N 347-Ն որոշում:».

6) հավելվածի N 1.22 ստուգաթերթը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 1 հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետ

Ն. ՓաշինՅԱՆ

 

Երևան

 

30.03.2023

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի

մարտի 30-ի N 426-Ն որոշման

 

«Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2020 թվականի

ապրիլի 30-ի N 718-Ն որոշման»

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 30 մարտի 2023 թվական: