Համարը 
N 468-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2023.04.03-2023.04.16 Պաշտոնական հրապարակման օրը 06.04.2023
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
06.04.2023
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
06.04.2023
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
07.04.2023
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2023/2024 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

6 ապրիլի 2023 թվականի N 468-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2023/2024 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ, 28-րդ հոդվածի 6-րդ մասերին և «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ և 6-րդ կետերին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության 2023/2024 ուսումնական տարվա՝

1) ասպիրանտուրա ընդունելության տեղերը՝

ա. պետական կրթաթոշակով, նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցմամբ, առկա ուսուցմամբ՝ 151 տեղ,

բ. նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցմամբ, հեռակա ուսուցմամբ՝ 35 տեղ,

գ. պետական կրթաթոշակով, նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցմամբ, միջպետական համաձայնագրերով` 24 տեղ.

2) ասպիրանտուրա ընդունելության տեղերի բաշխումը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սահմանել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում 2023/2024 ուսումնական տարում ասպիրանտուրայի առկա և հեռակա ուսուցման թափուր մնացած տեղերը, հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի և գիտական կազմակերպությունների ներկայացրած լրացուցիչ հայտերը, վերաբաշխում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը՝ մասնագիտական քննությունից գերազանց՝ 18 (տասնութ) - 20 (քսան) միավոր և մրցույթի արդյունքում հավասար միավորներ ստացած դիմորդներին կամ մասնագիտական քննությունից գերազանց՝ 18 (տասնութ) - 20 (քսան) միավոր ստացած դիմորդներին՝ ըստ առավելագույն գնահատականի, անհրաժեշտության դեպքում պահպանելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 25-ի N 238-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 28-րդ կետի պահանջները:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետ

Ն. ՓաշինՅԱՆ

 

Երևան

 

06.04.2023

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի

ապրիլի 6-ի N 468-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2023/2024 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ

 

Բուհը, գիտական կազմակերպությունը

Գերատեսչական պատկանելությունը

Մասնագի-

տության դասիչը

Մասնագիտությունը

Առկա

Հեռակա

Երևանի պետական համալսարան

ՀՀ կրթության,

գիտության,

մշակույթի և սպորտի

նախարարություն

Ա.01.05

Հավանականությունների տեսություն և

մաթեմատիկական վիճակագրություն

1

 

Ա.01.06

Հանրահաշիվ և թվերի տեսություն

1

 

Ա.01.07

Հաշվողական մաթեմատիկա

2

 

Ա.01.09

Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և

մաթեմատիկական տրամաբանություն

2

 

Ա.04.02

Տեսական ֆիզիկա

1

 

Ա.04.03

Ռադիոֆիզիկա

2

 

Ա.04.07

Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա

 

1

Ա. 04.10

Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա

1

 

Ա.04.16

Միջուկի, տարրական մասնիկների և տիեզերական ճառագայթների ֆիզիկա (ՊՆ)

 

1

Բ.00.01

Անօրգանական քիմիա

1

 

Բ.00.06

Բարձրամոլեկուլային միացություններ

 

1

Գ.00.04

Կենսաքիմիա

2

 

Գ.00.05

Բուսաբանություն, սնկաբանություն. էկոլոգիա

2

 

Գ.00.07

Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա

1

 

Գ.00.08

Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն.

Էկոլոգիա

1

 

Ե.12.03

Հեռահաղորդակցական ցանցեր, սարքավորումներ և համակարգեր

1

 

Ե.13.04

Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և

ծրագրային ապահովում

1

 

Ե.27.01

Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա

1

 

Ե.27.01

Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա

(Սինոփսիս)

1

 

Է.00.01

Հայոց պատմություն

1

 

Է.00.02

Համաշխարհային պատմություն

 

1

Է.00.04

Ազգագրություն (ազգաբանություն)

 

1

Ը.00.02

Տնտեսության, նրա ոլորտների

տնտեսագիտություն և կառավարում

1

 

Ը.00.03

Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում

1

 

Ը.00.08

Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում

1

 

Թ.00.01

Փիլիսոփայություն

 

1

Թ.00.05

Կրոնի տեսություն և պատմություն

1

1

Թ.00.06

Մշակութաբանություն

1

 

Ժ.01.03

Ռուս գրականություն

1

 

Ժ.01.04

Գրականության տեսություն

1

 

Ժ.01.06

Ժուռնալիստիկա

1

 

Ժ.02.01

Հայոց լեզու

1

 

Ժ.02.02

Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն

1

 

Ժ.01.07

Արտասահմանյան գրականություն

(ֆրանսիական, իտալական գրականություն)

1

 

Ժ.02.07

Ռոմանագերմանական լեզուներ (ֆրանսերեն)

1

 

ԺԲ.00.01

Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրավական

ուսմունքների պատմություն

1

 

ԺԲ.00.02

Հանրային իրավունք

 

1

ԺԲ.00.03

Մասնավոր իրավունք

 

1

ԺԲ.00.05

Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա,

քրեակատարողական իրավունք

1

 

ԺԲ.00.06

Միջազգային իրավունք

1

 

ԺԲ.00.06

Միջազգային իրավունք (ԱԱԾ)

 

1

ԺԵ.00.01

Դեղագիտություն

2

 

ԺԷ.00.03

Կերպարվեստ, դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն

1

 

ԺԹ.00.01

Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի

հոգեբանություն

1

 

ԺԹ.00.03

Սոցիալական հոգեբանություն

 

1

ԻԲ.00.01

Սոցիալական հետազոտությունների մեթոդաբանություն, տեսություններ, սոցիալական տեխնոլոգիաներ և գործընթացներ

1

 

ԻԳ.00.01

Քաղաքական գիտության տեսություն

1

 

ԻԳ.00.02

Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ

1

 

ԻԳ.00.02

Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ (ՊՆ)

 

2

ԻԳ.00.04

Միջազգային հարաբերություններ

1

 

ԻԴ.03.01

Աշխարհագրություն*

1

1

Ընդամենը

46

14

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան

Ե.05.01

Ավտոմեքենաներ և տրակտորներ

 

1

Ե.01.01

Կիրառական երկրաչափություն և ճարտարագիտական գրաֆիկա

1

 

Ե.02.01

Մեքենագիտություն

1

 

Ե.09.01

Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա,

էլեկտրատեխնոլոգիաներ

1

 

Ե.11.01

Ինֆորմացիայի ստացման և չափման մեթոդներ,

սարքեր և համակարգեր

1

 

Ե.12.01

Ռադիոտեխնիկա, ռադիոհաճախականային սարքավորումներ, համակարգեր,

տեխնոլոգիաներ

1

 

Ե.12.03

Հեռահաղորդակցական ցանցեր

սարքավորումներ և համակարգեր

1

 

Ե.13.01

Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը

1

 

Ե.13.02

Ավտոմատացման համակարգեր

2

 

Ե.13.02

Ավտոմատացման համակարգեր (Սինոփսիս)

1

 

Ե.13.03

Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ, համակարգեր, ցանցեր, դրանց տարրերը և

սարքավորումները

1

 

Ե.13.04

Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և

ծրագրային ապահովում

1

 

Ե.13.05

Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային

մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ

1

 

Ե.14.01

Էներգետիկ համակարգեր, համալիրներ

էլեկտրակայաններ և դրանց կառավարումը

 

1

Ե․14․03

Ջերմաէներգետիկա

1

 

Ե.14.04

Վերականգնվող և այլընտրանքային էներգիայի

աղբյուրներով էներգետիկ կայանքներ

1

 

Ե.16.01

Նյութագիտություն

1

 

Ե.16.02

Մետալուրգիա

 

1

Ե.17.04

Օրգանական նյութերի սինթեզի և վերամշակման տեխնոլոգիա

1

 

Ե.27.01

Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա

2

1

Ե.27.01

Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա

(Սինոփսիս)

2

 

ԻԴ․02.01

Օգտակար հանածոների հանքավայրերի մշակում և շահագործում

 

1

ԻԴ.04.01

Երկրաբնապահպանություն

1

 

Ընդամենը

22

5

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

Ը.00.01

Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն

1

 

Ը.00.02

Տնտեսության, նրա ոլորտների

տնտեսագիտություն և կառավարում

2

 

Ը.00.03

Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում

2

 

Ը.00.08

Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում

1

 

Ընդամենը

6

0

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Ե.05.01

Ավտոմեքենաներ և տրակտորներ

1

 

Ե.18.01

Բուսական և կենդանական ծագման մթերքների

վերամշակման և արտադրության տեխնոլոգիա

1

 

Ե.20.01

Գյուղատնտեսության արտադրության

մեքենայացում և մեքենաներ

1

 

Ե.23.06

Գեոդեզիա, ներառյալ քարտեզագրություն և

կադաստր*

1

 

Զ. 01.01

Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա, ագրոքիմիա և ագրոէկոլոգիա

1

 

ԺԶ.00.01

Անասնաբուժություն

1

 

Ընդամենը

6

0

Երևանի

Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

Գ.00.04

Կենսաքիմիա

1

1

Գ.00.03

Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն

1

 

ԺԴ.00.07

Նյարդաբանություն, հոգեբուժություն և

թմրաբանություն

 

1

ԺԴ.00.10

Ախտաբանական և նորմալ ֆիզիոլոգիա

 

1

ԺԴ.00.03

Ներքին հիվանդություններ

 

1

Ընդամենը

2

4

Ճարտարապետու-

թյան և շինարարության

Հայաստանի ազգային համալսարան

Ե.23.01

Շինարարական կոնստրուկցիաներ, շենքեր,

կառույցներ, շինարարական նյութեր և շինարարական մեխանիկա

1

 

Ե.23.02

Քաղաքացիական, արդյունաբերական, հիդրոտեխնիկական, տրանսպորտային և ստորգետնյա շինարարություն

1

 

Ե.23.03

Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում

1

 

Ե.23.03

Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում (Լեռնային Ղարաբաղ)

1

 

Ե.23.06

Գեոդեզիա, ներառյալ քարտեզագրություն և կադաստր*

1

 

ԺԸ.00.01

Ճարտարապետություն

1

 

Ընդամենը

6

0

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

ԺԳ.00.01

Մանկավարժության տեսություն և պատմություն

1

1

ԺԳ.00.02

Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ

բնագավառների)

2

 

ԺԹ.00.03

Սոցիալական հոգեբանություն

 

1

Ընդամենը

3

2

Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան

Ժ.02.02

Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն

1

 

Ժ.02.02

Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն (ՊՆ)

 

1

Ժ.01.07

Արտասահմանյան գրականություն

1

 

Ընդամենը

2

1

Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա

ԺԷ.00.03

Կերպարվեստ, դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն

1

 

Ընդամենը

1

0

Երևանի Կոմիտասի անվան պետական

կոնսերվատորիա

ԺԷ.00.02

Երաժշտական արվեստ

1

 

Ընդամենը

1

0

Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ

Գ.00.09

Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա

1

 

ԺԳ.00.02

Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)

1

 

Ընդամենը

2

0

Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական

ինստիտուտ

ԺԷ.00.01

Թատերական արվեստ. կինոարվեստ, հեռուստատեսություն

 

1

Ընդամենը

0

1

Հայ-ռուսական համալսարան

Բ.00.03

Օրգանական քիմիա

1

 

Գ.00.02

Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա

1

 

Ե.12.01

Ռադիոտեխնիկա, ռադիոհաճախականային սարքավորումներ, համակարգեր, տեխնոլոգիաներ

1

 

Է.00.04

Ազգագրություն (ազգաբանություն)

1

 

Ժ.02.06

Ասիայի հին և նոր լեզուներ

1

 

ԺԹ.00.01

Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն

1

 

Ընդամենը

6

0

Եվրոպական համալսարան

Ե.13.02

Ավտոմատացման համակարգեր

1

 

Ընդամենը

1

0

«Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ

Ժ.01.01

Հայ միջնադարյան և նոր գրականություն

 

1

ԺԷ.00.03

Կերպարվեստ, դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն

1

 

Ընդամենը

1

1

Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)

Ա.04.02

Տեսական ֆիզիկա

2

 

Ա.04.16

Միջուկի, տարրական մասնիկների և տիեզերական ճառագայթների ֆիզիկա

2

 

Ընդամենը

4

0

«ՔԵՆԴԼ»

սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ

Ա.04.20

Փնջերի ֆիզիկա և արագացուցչային տեխնիկա

2

 

Ընդամենը

2

0

Ցեղասպանության թանգարան- ինստիտուտ

Է.00.01

Հայոց պատմություն

1

 

Ընդամենը

1

0

Մաթեմատիկայի

ինստիտուտ

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա

Ա.01.01

Մաթեմատիկական անալիզ

1

 

Մեխանիկայի ինստիտուտ

Ա.02.04

Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա

1

 

Ա.02.01

Տեսական մեխանիկա

 

1

Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ

Ե.13.04

Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում

2

 

Ե.13.05

Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային

մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ

2

 

Վ. Համբարձումյանի անվան Բյուրականի

աստղադիտարան

Ա.03.02

Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն

1

 

Ա. Նազարովի անվան երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմ. ինստիտուտ

ԻԴ.01.08

Երկրաֆիզիկա, օգտակար հանածոների որոնման մեթոդներ

1

 

Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ

Ա.04.05

Օպտիկա

1

 

Ա.04.21

Լազերային ֆիզիկա

1

 

Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ

Ա.04.06

Ակուստիկա

1

 

Ա.04.07

Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա

1

 

Ա. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի

ինստիտուտ

Բ.00.04

Ֆիզիկական քիմիա

1

 

Գ. Մանվելյանի անվան ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի

ինստիտուտ

Բ.00.01

Անօրգանական քիմիա

1

 

Ե.17.01.

Անօրգանական նյութերի տեխնոլոգիա

1

 

Երկրաբանական գիտությունների

ինստիտուտ

ԻԴ.01.01

Ընդհանուր երկրաբանություն

1

 

Գ. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների

ինստիտուտ

Գ.00.07

Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա

1

 

«Հայկենսատեխ- նոլոգիա» ԳԱԿ

Գ.00.07

Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա

1

 

Մոլեկուլային կենսաբանության

ինստիտուտ

Գ.00.03

Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն

2

 

Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի

ինստիտուտ

Գ.00.04

Կենսաքիմիա

1

 

Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ

Գ.00.09

Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա

1

 

Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական

կենտրոն

Գ.00.08

Կենդանաբանություն, մակաբուծաբանություն, էկոլոգիա

1

 

Պատմության ինստիտուտ

Է.00.01

Հայոց պատմություն

 

1

Է.00.02

Համաշխարհային պատմություն

1

 

Ռադիոֆիզիկայի և

էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ

Ա.04.03

Ռադիոֆիզիկա

1

 

Ա.04.10

Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա

1

 

ԻԿՐԱՆԵՏ ՄԿ

Ա.03.02

Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն

1

 

Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ

Է.00.03

Հնագիտություն

1

 

Է.00.04

Ազգագրություն (ազգաբանություն)

1

 

Արվեստի ինստիտուտ

ԺԷ.00.02

Երաժշտական արվեստ

1

 

Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ

Ը.00.02

Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում

1

 

Ը.00.03

Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում

 

1

Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ

Ժ.01.01

Հայ միջնադարյան և նոր գրականություն

1

 

Ժ.01.02

Նորագույն շրջանի հայ գրականություն

 

1

Հ. Աճառյանի

անվան լեզվի ինստիտուտ

Ժ.02.01

Հայոց լեզու

1

 

Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտություն-

ների կենտրոն

ԻԴ.04.01

Երկրաբնապահպանություն

 

1

Արևելագիտության ինստիտուտ

Է.00.02

Համաշխարհային պատմություն

1

 

Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ

Թ.00.01

Փիլիսոփայություն

 

1

ԻԳ.00.02

Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ

1

 

Ընդամենը ԳԱԱ

35

6

Պետական կառավարման ակադեմիա

ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ

Ը.00.02

Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում

1

 

Ընդամենը

1

0

Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի
գիտական կենտրոն

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

Զ.01.02

Բուսաբուծություն, խաղողագործություն, պտղաբուծություն և բույսերի պաշտպանություն

1

 

ՀՀ ԷՆ

«Երկրագործության գիտական կենտրոն» ՓԲԸ

Զ.01.01

Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա, ագրոքիմիա և ագրոէկոլոգիա

1

1

Ընդամենը

2

1

Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուց- վածքների

նախարարություն

Ե.14.01

Էներգետիկ համակարգեր, համալիրներ, էլեկտրակայաններ և դրանց կառավարումը

1

 

Ընդամենը

1

0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

151

35

* մասնագիտություններին հատկացված տեղերից 1-ական առկա ուսուցման տեղ նախատեսվում է Եվրոպական միության Էրազմուս+-ի շրջանակներում իրականացվող համատեղ հետբուհական փորձնական կրթական ծրագրի համար:

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

06.04.2023

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 6 ապրիլի 2023 թվական: