Համարը 
N 2121-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2021.12.27-2022.01.09 Պաշտոնական հրապարակման օրը 30.12.2021
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
23.12.2021
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
30.12.2021
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
31.12.2021
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

23 դեկտեմբերի 2021 թվականի N 2121-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 4.1-ին մասի պահանջների, ինչպես նաև 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասին, «Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ՝ օրենք) 2-րդ, 3-րդ, 6-9-րդ հոդվածներին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել`

1) որ սուբսիդիան պետության անունից և (կամ) պետության հանձնարարությամբ օրենքով սահմանված գնով անմիջական շահառուին/վերջնական սպառողին կազմակերպության կողմից որպես նվազագույն շահավետ գնից ցածր գնով ապրանքների արտադրության, արտահանման, ներմուծման, աշխատանքների կատարման և ծառայությունների մատուցման արդյունքում կազմակերպությանը նվազագույն շահավետ գնի և սահմանված գնի դրական տարբերության կամ դրա մի մասի փոխհատուցումն է: Նվազագույն շահավետ գինը տնտեսապես հիմնավորված այն նվազագույն գինն է, որով պետության գնային կարգավորման բացակայության դեպքում կազմակերպության կողմից կարտադրվեր, կարտահանվեր կամ կներմուծվեր տվյալ ապրանքը, կկատարվեր տվյալ աշխատանքը կամ կմատուցվեր տվյալ ծառայությունը.

2) որ դրամաշնորհը տնտեսության որևէ ճյուղի (ոլորտի) կամ գործունեության որևէ տեսակի խթանման (խրախուսման) նպատակով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից կազմակերպությանն իր կանոնադրական խնդիրների կամ դրանց մի մասի իրականացման նպատակով անհատույց և անվերադարձ տրամադրվող դրամական հատկացումն է: Ընդ որում, 2022 թվականի ընթացքում իրավաբանական անձանց դրամաշնորհների տրամադրումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կազմակերպված մրցույթի արդյունքում՝ բացառությամբ սույն որոշման N 5 հավելվածի NN 7 և 7.1 աղյուսակներում նշված իրավաբանական անձանց հատկացվող դրամաշնորհների.

3) 2022 թվականի ընթացքում պետության կարիքների համար իրականացվող գնումների պլանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելիս գնման ձևերը նախապես չեն համաձայնեցվում Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության հետ: Ընդ որում, էլեկտրոնային աճուրդների համակարգի վերագործարկման դեպքում այն գնումները, որոնք գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն ենթակա են կատարման էլեկտրոնային աճուրդների համակարգի միջոցով, և համակարգը գործարկելու դրությամբ հաստատված չեն դրանց կազմակերպման համար անհրաժեշտ հայտարարության և հրավերի տեքստերը, իրականացվում են սույն ենթակետում նշված համակարգի միջոցով՝ գնումների պլանում կատարելով դրանից բխող փոփոխություններ, հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի կողմից ըստ պատվիրատուների, համակարգի վերագործարկման համար սահմանված ժամանակացույցը.

4) օրենքի՝

ա. N 3 հավելվածով նախատեսված դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման եռամսյակային (աճողական) համամասնությունները` ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների և դրանց առանձին տարրերի և ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերումների ու ներգրավված փոխառու միջոցների մարումների գծով ծրագրերն ու միջոցառումները՝ համաձայն N 1 հավելվածի,

բ. 6-րդ հոդվածով հաստատված եկամուտների հավաքագրման եռամսյակային (աճողական) համամասնությունները` ըստ եկամուտների ձևավորման աղբյուրների դասակարգման առանձին խմբերի` համաձայն N 2 հավելվածի,

գ. օրենքով նախատեսված բյուջետային ելքային ծրագրերի և միջոցառումների գծով արդյունքային (կատարողական) ցուցանիշներն ըստ բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների՝ համաձայն N 9 հավելվածի, և ըստ ծրագրերի միջոցառումները կատարող հանրային իշխանության մարմինների՝ համաձայն N 9.1 հավելվածի.

դ. 6-րդ հոդվածով հաստատված առանձին եկամտատեսակների գծով տարեկան մուտքերի հավաքագրման եռամսյակային (աճողական) համամասնությունները` ըստ դրանց գանձման համար պատասխանատու պետական կառավարման մարմինների` համաձայն N 6 հավելվածի,

ե. N 2 հավելվածով ըստ առանձին համայնքների բաշխված 2022 թվականի ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաների տարեկան գումարների և Հայաստանի Հանրապետության օրենքների կիրարկման արդյունքում համայնքների 2020 թվականի բյուջեների եկամուտների կորուստների փոխհատուցման նպատակով գումարների հատկացման եռամսյակային (աճողական) համամասնությունները` համաձայն N 7 հավելվածի.

5) որ 2022 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման համակարգի մարմիններին ենթակա մարմինների, ինչպես նաև պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների վերակազմակերպված պետական հիմնարկներին վերապահված օրենքի N 1 հավելվածով սահմանված ծախսային ծրագրերն ու միջոցառումները կատարող պետական մարմնի լիազորությունները վերապահվում են Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման համակարգի համապատասխան մարմիններին.

6) որ 2022 թվականի ընթացքում պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների վերակազմակերպված պետական հիմնարկների (բացառությամբ այն հիմնարկների, որոնց ֆինանսավորումը Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեով նախատեսվում է իրականացնել պետական գնումների ձևով) գրանցման պահից այդ հիմնարկների համար օրենքով նախատեսված միջոցները տրամադրվում են բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններին» հոդվածով` տվյալ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված համապատասխան պայմանագրերի հիման վրա: Սույն ենթակետում նշված դեպքերի վրա չի տարածվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1937-Ն որոշման գործողությունը: Ընդ որում, մինչև պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների վերակազմակերպումն օրենքով նախատեսված միջոցների սահմաններում վերակազմակերպվող պետական հիմնարկներին տրամադրված հատկացումները ներառվում են սույն ենթակետում նշված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված պայմանագրերում.

7) որ 2022 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից դրամաշնորհ ստացող պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ծախսերի նախահաշիվը հաստատվում է տվյալ կազմակերպության լիազորված մարմնի կողմից ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների.

8) որ հանրային իշխանության մարմինների կողմից Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ավտոմեքենաների ձեռքբերումը պետք է իրականացվի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հուլիսի 24-ի N 830-Ն որոշմամբ և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2013 թվականի հոկտեմբերի 24-ի N 938-Ա հրամանով հաստատված չափորոշիչներին համապատասխան` անկախ գնումների պլանում այլ չափորոշիչներով դրանց ներառված լինելու հանգամանքից.

9) սույն որոշման N 3 հավելվածով «1110 Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայություն» ծրագրի «12001 Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայողներին դրամական բավարարման և դրամական փոխհատուցման տրամադրում» միջոցառման կատարման համար պատասխանատու պետական մարմիններն այլընտրանքային աշխատանքային ծառայողների դրամական բավարարման գումարները պետք է վճարեն այլընտրանքային աշխատանքային ծառայության վայրի կազմակերպությունների միջոցով.

10) «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագրի N 5 հավելվածի արձանագրության 6-րդ կետի պահանջն ապահովելու նպատակով 2021 թվականի վերջին աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկրման մաքսատուրքերի, ինչպես նաև հատուկ, հակադեմփինգային, փոխհատուցման տուրքերի գումարների բաշխումից 2022 թվականին Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե փոխանցված գումարներն արտացոլվում են Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվության մեջ.

11) «Կուսակցությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան նյութական աջակցության համար օրենքի N 1 հավելվածի N 2 աղյուսակի «1024 ՀՀ Ազգային ժողովի լիազորությունների իրականացման ապահովում» ծրագրի «12002 Աջակցություն կուսակցություններին և կուսակցությունների դաշինքներին» միջոցառմամբ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի համար նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ (հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2021 թվականի արտահերթ ընտրությունների արդյունքներով կուսակցությունների և կուսակցությունների դաշինքների կողմից հավաքված ձայների թվի մասին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալները).

12) օրենքի N 1 հավելվածով նախատեսված բյուջետային ծրագրերի և միջոցառումների գծով սույն որոշման N 4 հավելվածով սահմանված՝ ծրագրերի միջոցառումները կատարող, սակայն տվյալ ծրագրերի գծով բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչ չհանդիսացող պետական մարմիններին (սույն ենթակետի իմաստով այսուհետ՝ կատարող այլ մարմիններ) վերապահվում են այդ ծրագրերի գծով բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչին վերապահված իրավունքները (տվյալ մարմինների համար համապատասխան ծրագրի կոնկրետ միջոցառման շրջանակներում նախատեսված հատկացումների մասով)՝ պայմանով, որ`

ա. կատարող այլ մարմինների կողմից համապատասխան միջոցառումների կատարման հետ կապված ծախսերը պետք է իրականացվեն պետական մարմինների կողմից 2022 թվականին իրականացվող նմանատիպ ծախսերի կատարման և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և սույն որոշմամբ սահմանված ընթացակարգերին համապատասխան: Ընդ որում, այդ միջոցառումների շրջանակներում բյուջետային ծախսեր իրականացնելու նպատակով կատարող այլ մարմինների հաշիվներին բյուջետային միջոցները Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փոխանցվում են անմիջականորեն Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կողմից՝ հիմք ընդունելով այդ մարմինների կողմից Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն սահմանված կարգով ներկայացված հայտերը և այդ միջոցառումների շրջանակներում այդ մարմինների գծով նախատեսված ծախսերի եռամսյակային համամասնությունները,

բ. համապատասխան միջոցառումների գծով նախատեսված բյուջետային միջոցների տնօրինման և դրա շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված հաշվետվությունները կատարող այլ մարմինների կողմից սահմանված կարգով ներկայացվում են համապատասխան ծրագրերի գծով օրենքի N 1 հավելվածի N 2 աղյուսակով նախատեսված բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչ հանդիսացող պետական մարմիններին, միաժամանակ, ըստ վերջիններիս պահանջի ներկայացնելով բացատրություններ այդ միջոցառումների կատարման ընթացքում առաջացած շեղումների, ռիսկերի և դրանց կարգավորման ուղղությամբ ձեռնարկվող միջոցառումների վերաբերյալ,

գ. բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչ հանդիսացող պետական մարմինները Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունները սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն են ներկայացնում ինչպես բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչի մասով, այնպես էլ բացված՝ ըստ համապատասխան միջոցառումները կատարող պետական կառավարման առանձին մարմինների,

դ. բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչ հանդիսացող պետական մարմիններն իրականացնում են հսկողություն իրենց պատասխանատվությամբ իրականացվող ծրագրերի միջոցառումները կատարող այլ մարմինների կողմից համապատասխան միջոցառումների կատարման ընթացքի նկատմամբ: Սույն ենթակետում նշված հսկողությունն իրականացվում է համապատասխան ծրագրերի միջոցառումները կատարող այլ մարմիններից այդ միջոցառումների կատարման մասով սույն կետի «բ» ենթակետում նշված հաշվետվությունների ստացման և դրանց մշտադիտարկման, ինչպես նաև այդ միջոցառումների գծով կատարող այլ մարմինների գանձապետական հաշիվների շարժի մշտադիտարկման միջոցով: Այն դեպքերում, երբ սույն ենթակետով սահմանված հսկողության արդյունքում ի հայտ են գալիս ռիսկեր՝ կապված համապատասխան միջոցառումների կատարման՝ ներառյալ սույն որոշման NN 9 և 9.1 հավելվածներով սահմանված արդյունքների ձեռքբերման մասով, բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչ հանդիսացող պետական մարմինները ձեռնարկում են անհրաժեշտ միջոցներ խնդրի կարգավորման ուղղությամբ, այդ թվում նաև, ըստ անհրաժեշտության, դիմելով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն՝ համապատասխան միջոցառման գծով կոնկրետ կատարող մարմնի ծախսերը ժամանակավորապես կասեցնելու համար.

13) 2022 թվականի դեկտեմբերի 15-ից հետո ընդունված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներով նախատեսված ֆինանսական հատկացումների հաշվին գործարքներով ֆինանսական նոր պարտավորություններ կարող են ստանձնվել, իսկ այդ գործարքներով ստանձնված պարտավորությունների կատարման համար Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված փաստաթղթերը գանձապետարան կարող են ներկայացվել մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ը ներառյալ՝ կցելով նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման բնօրինակից արտատպված սկանավորված տարբերակը.

14) օրենքի N 6 հավելվածում ներառված ծախսային ծրագրերը դիտարկվում են որպես առաջնահերթություն և Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեում լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների առկայության պայմաններում (Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման բարենպաստ միջավայրի և այլ գործոններով պայմանավորված), ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված ծախսերի կրճատման, ծախսային ուղղությունների գծով հնարավոր գերակայությունների/առաջնահերթությունների փոփոխման արդյունքում վերաբաշխումների (փոխատեղումների), խնայողությունների առկայության, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի սահմանաչափի ավելացման պարագայում վերջիններիս ֆինանսավորումը պետք է իրականացվի առաջնահերթ կարգով, ընդ որում, շինարարական, վերակառուցման և վերանորոգման աշխատանքների գծով ծախսերի համար հիմք ընդունելով համապատասխան փորձագիտական դրական եզրակացություն ստացած նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հիման վրա այդ աշխատանքների արժեքների ճշգրտումները.

15) Եվրոպական միությունից մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը ստացված «Աջակցություն Հայաստանում դատական ոլորտի բարեփոխումների իրականացմանը» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում միջոցների չօգտագործված մնացորդի հաշվին (այդ գումարի չափով ավելացնելով N 3 հավելվածով նախատեսված` ելքերի ֆինանսավորմանն ուղղվող պետական բյուջեի 2022 թվականի տարեսկզբի ազատ մնացորդի միջոցների գումարը), օրենքի 9-րդ հոդվածի 12-րդ մասին համապատասխան փոփոխության ենթարկել օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) ընդհանուր գումարը, 3-րդ հոդվածով և N 3 հավելվածով սահմանված պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման զուտ աղբյուրների և դրանց առանձին տարրերի համապատասխան գումարները (անհրաժեշտության դեպքում լրացում կատարելով այդ տարրերի կազմում), ինչպես նաև 2-րդ հոդվածով հաստատված բյուջետային ծախսերի (նաև N 1 հավելվածով նախատեսված համապատասխան ծախսային ծրագրերի և միջոցառումների) համապատասխան գումարները։

2. Հաստատել`

1) օրենքով նախատեսված պետության կողմից Երևանի քաղաքապետին պատվիրակված լիազորությունների և սուբվենցիաների ֆինանսավորման այն ծրագրերի միջոցառումների ցանկը, որոնց գծով սույն որոշման N 4 հավելվածով Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը վերապահված` միջոցառումը կատարող պետական կառավարման մարմնի իրավունքները փոխանցվում են Երևանի քաղաքապետարանին` համաձայն N 8 հավելվածի.

2) N 1 հավելվածով նախատեսված տարեկան հատկացումների կատարման եռամսյակային (աճողական) համամասնությունները` ըստ ֆինանսավորվող ծրագրերի և միջոցառումների, այդ միջոցառումները կատարող հանրային իշխանության մարմինների, բյուջետային ծախսերի գործառական և տնտեսագիտական դասակարգման տարրերի` համաձայն NN 3, 4 և 5 հավելվածների.

3) օրենքի N 1 հավելվածով սահմանված բյուջետային հատկացումների հաշվին պետության կարիքների (բացառությամբ արտասահմանում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության պետական հիմնարկների և ներկայացուցիչների գործունեության ապահովման ծրագրերի, ինչպես նաև օտարերկրյա պետությունների, միջազգային կազմակերպությունների և այլ արտաքին դոնորների աջակցությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող նպատակային ծրագրերի) համար 2022 թվականին իրականացվող գնումների պլանը` ըստ բյուջետային ծախսերի ծրագրային և գործառական դասակարգման և ըստ ծրագրերի միջոցառումները կատարող հանրային իշխանության մարմինների` համաձայն N 10 հավելվածի.

4) Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն օրենքով վերապահված իրավասությունների շրջանակներում բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների գծով Հայաստանի Հանրապետության տվյալ տարվա պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների վերաբաշխումների, միջեռամսյակային տեղաշարժերի, բյուջետային ծրագրերի միջոցառումները կատարող պետական կառավարման համապատասխան մարմինների ցանկերում փոփոխությունների և (կամ) լրացումների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության տվյալ տարվա պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների հաշվին պետության կարիքների համար իրականացվող գնումների պլանում փոփոխությունների և լրացումների կատարման կարգը՝ համաձայն N 12 հավելվածի:

3. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարին`

1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել առաջարկություններ`

ա. օրենքի 9-րդ հոդվածի 6-8-րդ, 10-րդ մասերով, 12-րդ մասի 2-4-րդ կետերով և 13-16-րդ մասերով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը վերապահված իրավասությունների իրականացման վերաբերյալ (անհրաժեշտության դեպքում),

բ. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը վերապահված իրավասությունների վերաբերյալ (անհրաժեշտության դեպքում).

2) Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացումներ կատարելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության պետական իշխանության մարմիններից ստացվող առաջարկությունները քննության առնել՝ այդ առաջարկությունները սույն որոշման 4-րդ կետի 9-րդ ենթակետով սահմանված պահանջներին համապատասխանելու դեպքում.

3) բյուջետային տարվա առանձին ժամանակահատվածներում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում օրենքով հաստատված բյուջետային ելքերի ֆինանսավորման համար միջոցների անբավարարության առաջացման դեպքում ժամանակավորապես` մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 23-ը վերականգնելու պայմանով, ներգրավել առևտրային կազմակերպություններում պետական բաժնեմասի մասնավորեցումից (սեփականաշնորհումից) ստացված միջոցների կուտակման նպատակով բացված գանձապետական միասնական հաշվի սեփականաշնորհման հատուկ ենթահաշվում միջոցների առկա մնացորդի` այդ օրենքով նախատեսված բյուջետային ելքերի ֆինանսավորմանը չուղղված գումարները՝ ներկայացնելով այդ ենթահաշվի շարժը Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունում (առանձին հավելվածով).

4) Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության գանձապետարանի կողմից դուրս գրված կանխիկ դրամի ստացման չեկերի կանխիկացումն ապահովել Հայաստանի Հանրապետության առևտրային բանկերի հետ կնքված պայմանագրերին համապատասխան` հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ըստ պայմանագրի բանկերին տրվող սպասարկման միջին վճարը չպետք է գերազանցի բանկերի կողմից կանխիկացված գումարի 0.1 տոկոսը.

5) օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերում նշված վճարումներն իրականացնել առանց սահմանափակման` դրանց գծով կատարված ծախսերը և ստացված եկամուտներն այդ կետին համապատասխան արտացոլելով Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվություններում.

6) օրենքի 9-րդ հոդվածի 4-րդ մասում նշված վճարումներն իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդից այդ նպատակով հատկացումներ նախատեսող Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշման առկայությամբ` դրանց գծով կատարված ծախսերը և ստացված եկամուտներն այդ կետին համապատասխան արտացոլելով Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվություններում.

7) սույն որոշման N 5 հավելվածի N 7 աղյուսակում նշված ծրագրերի գծով բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչ հանդիսացող պետական մարմինների ներկայացմամբ, ներկայացման հիմքերը բավարար ճանաչվելու դեպքում, թույլատրել փոփոխությունների և լրացումների կատարումը նշված աղյուսակում.

8) մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անունից Արցախի Հանրապետության կառավարության հետ կնքել պայմանագիր Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեից Արցախի Հանրապետությանը մինչև 2026 թվականի հունվարի 1-ը մարման ժամկետով, տարեկան 0.01 տոկոս տոկոսադրույքով 144,000,000.0 հազ. դրամ բյուջետային վարկ տրամադրելու (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ վարկերի մարման ժամկետի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության կառավարությունների միջև ձեռք է բերվել համաձայնություն մարման այլ ժամկետների վերաբերյալ).

9) Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեից Հայաստանի Հանրապետության համայնքներին սուբվենցիաներ հատկացնել համապատասխան համայնքների ղեկավարների և այդ սուբվենցիաների գծով հատկացումների կատարող, իսկ Երևան քաղաքի դեպքում գլխավոր կարգադրիչ հանդիսացող՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների միջև կնքված սուբվենցիաների տրամադրման պայմանների մասին պայմանագրերի առկայության դեպքում.

10) «Կուսակցությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան նյութական աջակցության համար օրենքի N 1 հավելվածի N 2 աղյուսակի «1024 ՀՀ Ազգային ժողովի լիազորությունների իրականացման ապահովում» ծրագրի «12002 Աջակցություն կուսակցություններին և կուսակցությունների դաշինքներին» միջոցառմամբ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի գծով նախատեսված ծախսերի ֆինանսավորումը սույն որոշման 1-ին կետի 11-րդ ենթակետի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ հաստատված բաշխմամբ իրականացնել կուսակցությունների և կուսակցությունների դաշինքների բանկային հաշիվներին փոխանցման միջոցով` նրանց կողմից Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմ ներկայացված գրավոր պահանջագրի հիման վրա` առանց լրացուցիչ փաստաթղթեր ներկայացնելու.

11) ապահովել պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնեմաս (բաժնետոմս) ունեցող ընկերություններում պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնեմասին (բաժնետոմսին) համապատասխանող շահութաբաժինների` Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջե վճարման (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներով շահութաբաժինների վճարումից ազատված ընկերությունների), իսկ 50 տոկոս և ավելի պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնեմաս (բաժնետոմս) ունեցող այն ընկերությունների գծով, որոնց լիազորված մարմինները ներկայացնում են շահութաբաժինների սահմանված չափի նվազեցման վերաբերյալ առաջարկություններ` նաև զուտ շահույթի բաշխման գործընթացի նկատմամբ հսկողությունը.

12) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ներկայացվող` Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին եռամսյակային հաշվետվություններում օրենքի 2-րդ, 3-րդ և 6-րդ հոդվածներով, 8-րդ հոդվածի 4-րդ մասով հաստատված բյուջետային մուտքերի և ելքերի գումարները, սույն որոշմամբ սահմանված բյուջետային մուտքերի և ելքերի եռամսյակային (աճողական) ցուցանիշները, ինչպես նաև դրանց դիմաց ստացված մուտքերն ու կատարված ելքերն արտահայտել օրենքի 7-րդ հոդվածի 10-րդ մասի և 9-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան` հաշվի առնելով նաև սույն որոշման N 12 հավելվածով սահմանված կարգի շրջանակներում կատարված վերաբաշխումները, տեղաշարժերը, լրացումները և փոփոխությունները.

13) օրենքի N 1 հավելվածի`

ա. «1108 Հանրային ֆինանսների կառավարման բնագավառում պետական քաղաքականության մշակում, ծրագրերի համակարգում և մոնիթորինգ» ծրագրի

«11003 ՀՀ միջազգային վարկանիշի տրամադրում» միջոցառումով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության գծով նախատեսված ծախսերի ֆինանսավորումը սույն որոշման համաձայն իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության գանձապետարանում նշված ծրագրերի համար բացված գանձապետական հաշիվներից միջոցների ելքագրման միջոցով` այդ ծրագրով նախատեսված ծառայությունները մատուցող՝ սույն պարբերությունում նշված կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն ներկայացված գրավոր պահանջի (ինվոյսի) հիման վրա` առանց լրացուցիչ փաստաթղթեր ներկայացնելու,

բ. «1108 Հանրային ֆինանսների կառավարման բնագավառում պետական քաղաքականության մշակման, ծրագրերի համակարգման և մոնիթորինգ» ծրագրի «11001 Պլանավորում, բյուջետավորում, գանձապետական ծառայություններ, պետական պարտքի կառավարում, տնտեսական և հարկաբյուջետային քաղաքականության մշակում և մոնիթորինգ» միջոցառմամբ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության և Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտե հիմնադրամի (IASCF) միջև կնքված «Սահմանափակ տարածքներում հեղինակային իրավունքից հրաժարվելու վերաբերյալ» համաձայնագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության գծով նախատեսված ծախսերի ֆինանսավորումը սույն որոշման համաձայն իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության գանձապետարանում այդ ծրագրի համար բացված գանձապետական հաշվից միջոցների ելքագրման միջոցով` սույն պարբերությունում նշված հիմնադրամի կողմից Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն ներկայացված գրավոր պահանջի (ինվոյսի) հիման վրա` առանց լրացուցիչ փաստաթղթեր ներկայացնելու,

գ. «1006 Պետական պարտքի կառավարում» ծրագրի «11002 Արտարժութային պետական պարտատոմսերի թողարկմանն առնչվող ծախսեր» միջոցառման բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Այլ ծախսեր» հոդվածով և «11004 Պարտքի կառավարմանն առնչվող տեղեկատվական համակարգերի և ծրագրերի սպասարկում» միջոցառման բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Այլ ծախսեր» հոդվածով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության գծով նախատեսված ծախսերի ֆինանսավորումը սույն որոշման համաձայն իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության գանձապետարանում այդ ծրագրերի համար բացված գանձապետական հաշվից միջոցների ելքագրման միջոցով` այդ ծրագրերով նախատեսված ծառայությունները մատուցող կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն ներկայացված գրավոր պահանջի (ինվոյսի) հիման վրա` առանց լրացուցիչ փաստաթղթեր ներկայացնելու.

14) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներով, Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված և սույն որոշման N 5 հավելվածով հաստատված «1139 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ» ծրագրի (սույն ենթակետում այսուհետ` հիմնական ծրագիր) «11001 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ» միջոցառման (սույն ենթակետում այսուհետ` հիմնական միջոցառում) շրջանակներում նախատեսված հատկացումների գումարից Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված ելքերի լրացուցիչ ֆինանսավորման և բյուջետային երաշխիքների ապահովման ելքերի նպատակով գումարների հատկացման դեպքում այդ հատկացումների չափով նվազեցնել հիմնական ծրագրի և հիմնական միջոցառման համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար նախատեսված հատկացումների չափը և նույն չափով ավելացնել համապատասխան ծրագրերի միջոցառումների, ինչպես նաև այդ ծրագրերի, դրանց իրականացման համար պատասխանատու բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների և այդ միջոցառումները կատարող պետական մարմինների գծով նախատեսված հատկացումների չափերը:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներով, հիմնական ծրագրի և միջոցառման շրջանակներում նախատեսված հատկացումների գումարից Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեով չնախատեսված ելքերի ֆինանսավորման նպատակով գումարների հատկացման դեպքում բյուջետային ծախսերի ծրագրային դասակարգման մեջ ավելացնել նոր ծրագրեր և (կամ) միջոցառումներ՝ ելնելով այդ ելքերի ուղղություններից, նպատակներից, ակնկալվող արդյունքներից և դրանց համար պատասխանատու պետական մարմիններից: Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով չնախատեսված ելքերի ֆինանսավորման նպատակով գումարների հատկացումների չափով նվազեցնել հիմնական ծրագրով և հիմնական միջոցառմամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար նախատեսված հատկացումների չափը և այդ նվազեցված գումարի չափով ավելացնել համապատասխան նոր բյուջետային ծրագրերի և (կամ) միջոցառումների, ինչպես նաև այդ ծրագրերի և (կամ) միջոցառումների իրականացման համար պատասխանատու բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների և այդ միջոցառումները կատարող պետական մարմինների գծով հատկացումների չափերը:

Այն դեպքում, երբ հիմնական ծրագրի և միջոցառման շրջանակներում հատկացումները կատարվում են հիմնական միջոցառման համար սահմանված հատկացումներին ամրագրված բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածներից (սույն ենթակետում այսուհետ` բազային հոդվածներ) տարբերվող այլ հոդվածներով (սույն ենթակետում այսուհետ` տարբերվող հոդվածներ), սույն ենթակետում նշված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշումներով տարբերվող հոդվածներով և համապատասխան պետական մարմինների գծով նախատեսված հատկացումների չափով ավելացնել համապատասխան ծրագրի և միջոցառման գծով այդ պետական մարմինների նույն այդ տարբերվող հոդվածներով նախատեսված հատկացումները` նույն չափով պակասեցնելով բազային հոդվածներով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար նախատեսված հատկացումները: Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվություններում սույն ենթակետում նշված հատկացումներն արտացոլել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշումներով հատկացված գումարների չափով:

Համանման մոտեցում կիրառել նաև օրենքի N 1 հավելվածի N 2 աղյուսակի «1185 Արտասահմանյան պատվիրակությունների ընդունելությունների և պաշտոնական գործուղումների կազմակերպում» ծրագրի «11001 Արտասահմանյան պատվիրակությունների ընդունելություններ» և «11002 Արտասահմանյան պաշտոնական գործուղումներ» միջոցառումներով, «1195 Հասարակության և պետության հանդեպ հատուկ ծառայություններ ունեցած քաղաքացիների մահվան դեպքում արարողակարգային միջոցառումների կազմակերպում» ծրագրի «11001 Հասարակության և պետության հանդեպ հատուկ ծառայություններ ունեցած քաղաքացիների մահվան դեպքում հրաժեշտի ծիսակատարության և թաղման կազմակերպում, գերեզմանի բարեկարգման և մահարձանի պատրաստման ու տեղադրման աշխատանքներին աջակցություն» միջոցառումով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից ընդունված որոշումներով, ինչպես նաև «1161 Հանրային ֆինանսների և սեփականության ոլորտում հաշվեքննություն» ծրագրի «11002 ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի պահուստային ֆոնդ», «1092 ՀՀ սահմանադրական դատարանի գործունեության ապահովում» ծրագրի «11002 ՀՀ սահմանադրական դատարանի պահուստային ֆոնդ», «1080 Դատական իշխանության գործունեության ապահովում և իրականացում» ծրագրի «11018 Բարձրագույն դատական խորհրդի և ՀՀ դատարանների պահուստային ֆոնդի ձևավորում և կառավարում», «1087 Դատավարական ղեկավարում և դատախազական հսկողություն» ծրագրի «11002 ՀՀ դատախազության պահուստային ֆոնդ», ինչպես նաև «1231 Կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման և քննության ապահովում» ծրագրի «11002 ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեի պահուստային ֆոնդ» և «1180 ՀՀ քննչական ծառայություններ» ծրագրի «11003 ՀՀ քննչական կոմիտեի պահուստային ֆոնդ» միջոցառումներով իրավասու մարմինների կողմից ընդունված որոշումներով հատկացումների կատարման դեպքում.

15) դրական եզրակացություն չտալ Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացումներ նախատեսող այն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծերին, որոնցով առաջարկվող հատկացումների եռամսյակային բաշխման (աճողական) գումարների ընդունումը կհանգեցնի օրենքով նախատեսված «ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ» ծախսային ծրագրի գծով հաստատված հատկացումների` սույն որոշման N 5 հավելվածով սահմանված եռամսյակային բաշխման (աճողական) գումարների գերազանցմանը:

4. Հայաստանի Հանրապետության հանրային իշխանության և տարածքային կառավարման մարմինների ղեկավարներին`

1) 2022 թվականի վերջին աշխատանքային օրվա ավարտին` համակարգի բյուջետային հիմնարկների (ներառյալ օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող վարկային և դրամաշնորհային ծախսային ծրագրեր իրականացնող գրասենյակների հաշիվներում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համաֆինանսավորման գումարները) դրամարկղերում և գանձապետական հաշիվներում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների առկա մնացորդները 2022 թվականի բյուջետային տարվա վերջին օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե` որպես 2022 թվականի բյուջետային տարում չօգտագործված միջոցներ.

2) ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված` արտաքին աղբյուրներից վարկերի և պաշտոնական դրամաշնորհների ստացման նախապայմանների ապահովման համար.

3) սահմանել խիստ հսկողություն ենթակա հիմնարկների կողմից իրականացվող ծախսերի նկատմամբ, կանխել և թույլ չտալ հաստատված նախահաշիվների առանձին ծախսային հոդվածների նկատմամբ փաստացի ծախսերի գերազանցում.

4) Հայաստանի Հանրապետության հանրային իշխանության մարմիններին և դրանց ենթակայության պետական հիմնարկներին, պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին ամրացված գույքի (այդ թվում` տարածքների) վարձակալության պայմանագրերում, վարձատուի համաձայնությամբ, վարձակալի կողմից իր միջոցների հաշվին վարձակալված գույքից (այդ թվում` տարածքից) անբաժանելի բարելավումների կատարման հնարավորություն նախատեսել միայն այդ բարելավումների արժեքի` ինչպես պայմանագրի գործողության ընթացքում, այնպես էլ պայմանագրի գործողության դադարեցումից հետո վարձատուի կողմից փոխհատուցման բացառման վերաբերյալ դրույթի նախատեսման դեպքում: Մինչև սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելը` կնքված վարձակալության պայմանագրերի գործողության ընթացքում, առանց Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության թույլտվության, չհամաձայնել նշված բարելավումների իրականացմանը.

5) Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը տրամադրել սույն որոշման N 6 հավելվածով սահմանված` Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի եռամսյակային կտրվածքով ծրագրավորված եկամուտների հավաքագրման արդյունքների և դրանց` ծրագրային ցուցանիշներից շեղումների պատճառների մասին հաշվետվություն (յուրաքանչյուր մարմինը` իր մասով, ըստ առանձին եկամտատեսակների)` մինչև տվյալ եռամսյակի վերջին ամսվան հաջորդող երկրորդ ամսվա 5-ը.

6) Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեից համայնքներին տրամադրվող սուբվենցիաների գծով հատկացումների գլխավոր կարգադրիչ հանդիսանալու դեպքում այդ սուբվենցիաները տրամադրելու համար Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան համայնքների ղեկավարների հետ կնքել սուբվենցիաների տրամադրման պայմանների մասին պայմանագրեր (վերջիններում այլ պայմանների հետ հանդերձ պարտադիր նշելով համայնքների կողմից ստացված սուբվենցիաների ոչ նպատակային ծախսված միջոցների՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վերադարձման պահանջը).

7) բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչ հանդիսանալու դեպքում յուրաքանչյուր եռամսյակի ավարտից հետո 25-օրյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն ներկայացնել բացատրագիր իրենց կողմից իրականացվող ծրագրերի և դրանց միջոցառումների գծով սույն որոշմամբ սահմանված բյուջետային հատկացումների եռամսյակային (աճողական) սահմանաքանակների չիրացման պատճառների և ստանձնած պարտավորությունների գծով ծախսային ապառքների վերաբերյալ, ինչպես նաև տեղեկատվություն այդ սահմանաքանակների չիրացված մասի՝ 2022 թվականի մնացած ժամանակահատվածում իրացման գծով ձեռնարկված միջոցների կամ այդ մասի հետագա իրացման աննպատակահարմարության կամ անհնարինության մասին: Բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչ չհանդիսացող՝ սույն որոշման N 4 հավելվածով սահմանված բյուջետային ծրագրերի միջոցառումները կատարող պետական կառավարման մարմինների դեպքում սույն ենթակետով նախատեսված բացատրագրերը ներկայացնել համապատասխան ծրագրերի գծով բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչ հանդիսացող պետական մարմիններին՝ յուրաքանչյուր եռամսյակի ավարտից հետո` 15-օրյա ժամկետում․

8) ապահովել պատշաճ հսկողություն ենթակա պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների կողմից սույն որոշման N 5 հավելվածի «1015 սոցիալական փաթեթի ապահովում» ծրագրի «12001 Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում» միջոցառմամբ նախատեսված հատկացումների՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված շրջանակներում նպատակային օգտագործման նկատմամբ.

9) Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացումներ կատարելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն կամ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն առաջարկություններ ներկայացնելիս`

ա. դրանցում նշել այդ հատկացումների տրամադրման ժամանակացույցը` ըստ եռամսյակների (նաև՝ աճողական), կատարվելիք գնումների պլանը և նշված հատկացման շնորհիվ իրականացվելիք ծրագիրը (միջոցառումը) բնութագրող արդյունքի ցուցանիշների եռամսյակային (աճողական) կանխատեսումը,

բ. դրանց հետ ներկայացնել տեղեկատվություն նշված հատկացման հասցեատեր հանդիսացող ոլորտին Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումներից Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդ նույն չափի գումար վերաբաշխելու հնարավորության մասին (անհրաժեշտության դեպքում այն նախապես համաձայնեցնելով տվյալ ոլորտում պետական կառավարում իրականացնող պետական կառավարման մարմնի հետ).

10) սույն որոշման 6-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում, 9-րդ կետում, 10-րդ կետի 4-րդ ենթակետում, 11-րդ կետի 1-ին ենթակետում, 12-րդ, 13-րդ, 16-րդ և 17-րդ կետերում նշված` պետական պատվերների, ծրագրերի, միջոցառումների և ծախսերի գծով վճարումները կատարել այդ պատվերների, ծրագրերի, միջոցառումների և ծախսերի գծով հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների կողմից հաստատվող գերատեսչական ակտերը դրանք ընդունող գերատեսչությունների պաշտոնական վեբկայքում հրապարակվելուց հետո.

11) բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչ հանդիսանալու դեպքում սույն որոշման 1-ին կետի 14-րդ ենթակետի պահանջներին համապատասխան պատշաճ հսկողություն իրականացնել իրենց պատասխանատվությամբ իրականացվող ծրագրերի միջոցառումները կատարող այլ պետական կառավարման մարմինների կողմից համապատասխան միջոցառումների կատարման ընթացքի նկատմամբ.

12) սույն որոշման N 4 հավելվածով սահմանված բյուջետային ծրագրերի միջոցառումները կատարող, սակայն համապատասխան միջոցառումների գծով բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչ չհանդիսացող պետական մարմիններ հանդիսանալու դեպքում համապատասխան միջոցառումների կատարման ընթացքի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված համապատասխան հաշվետվությունները ներկայացնել համապատասխան ծրագրերի միջոցառումների գծով բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչ հանդիսացող հանրային իշխանության մարմիններին, միաժամանակ, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնելով անհրաժեշտ բացատրություններ կատարման ընթացքում առաջացած շեղումների, ռիսկերի և դրանց կարգավորման ուղղությամբ ձեռնարկվող միջոցառումների վերաբերյալ.

13) 2022 թվականի պետական բյուջեից առանց մրցույթի դրամաշնորհի ձևով իրավաբանական անձանց տրամադրվող հատկացումների շրջանակում կնքվելիք դրամաշնորհի պայմանագրում նախատեսել դրույթ այն մասին, որ դրամաշնորհի պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների տարեկան արդյունքները պետական մարմնի կողմից ընդունվելուց հետո իրավաբանական անձը միջոցառումների իրականացման արդյունքում առաջացած տնտեսումները (խնայողությունները) վերադարձնում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե` ոչ ուշ, քան մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 23-ը.

14) Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրված վարկային միջոցների և դրամաշնորհների հաշվին օտարերկրյա պետություններ գործուղումները (ներառյալ ուսուցման և մասնագիտական վերապատրաստման) իրականացնելիս առաջնորդվել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 1230-Ն որոշմամբ.

15) մինչև 2022 թվականի մարտի 31-ը`

ա. լիազոր մարմնի պաշտոնական կայքում հրապարակել համակարգում գործող պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների աշխատողների թիվը, պաշտոնային դրույքաչափերը, խրախուսմանն ուղղվող միջոցների չափաքանակները, ինչպես նաև կազմակերպությունների կողմից շահագործվող տրանսպորտային միջոցների թիվը,

բ. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովել պետության հիսուն տոկոսից ավելի բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների և պետության կողմից ստեղծված հիմնադրամների մասով սույն ենթակետի «ա» պարբերությամբ նախատեսված պայմանների հաստատումը, իսկ հաստատումից հետո դրանք հրապարակել պաշտոնական կայքերում: Նշված տեղեկատվությունը ենթակա է հրապարակման լիազոր մարմնի պաշտոնական կայքում: Միանման գործունեություն ծավալող կազմակերպությունների մասով հրապարակման ենթակա է օրինակելի ձևը:

5. Պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնեմաս (բաժնետոմս) ունեցող ընկերությունների բաժնետիրոջ իրավասություններ իրականացնող` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված մարմինների ղեկավարներին` ապահովել՝

1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մարտի 3-ի N 202-Ն որոշմամբ սահմանված չափով և հաստատված կարգով ու ժամկետներում շահութաբաժինների վճարումը Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջե.

2) պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնեմաս (բաժնետոմս) ունեցող ընկերությունների` նախորդ տարիների ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքում շահութաբաժինների գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նկատմամբ 2022 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ առաջացած պարտքերի մարումը` մինչև 2022 թվականի հուլիսի 1-ը:

6. Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարին`

1) հաստատել և նախարարության պաշտոնական վեբկայքում հրապարակել՝

ա. «1162 Գիտական և գիտատեխնիկական հետազոտությունների ծրագրի» «11007 Գիտական ամսագրերի և մենագրությունների հրատարակում» միջոցառման գծով նախատեսված հատկացումների բաշխումը՝ ըստ առանձին հրատարակումների՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո երկամսյա ժամկետում,

բ. «1146 Հանրակրթության ծրագրի» «11016 Կրթական հաստատությունների աշակերտներին դասագրքերով և ուսումնական գրականությամբ ապահովում» միջոցառման գծով նախատեսված հատկացումների բաշխումը՝ մինչև 2022 թվականի ապրիլի 3-ը,

գ. «1146 հանրակրթության ծրագրի» «11001 Տարրական ընդհանուր հանրակրթություն», «11002 Հիմնական ընդհանուր հանրակրթություն» և «11003 Միջնակարգ ընդհանուր հանրակրթություն» միջոցառումների շրջանակներում ֆինանսավորման համար հիմք են հանդիսանալու կազմակերպությունների կողմից Կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգ մուտքագրված տվյալները.

2) հաստատել և նախարարության պաշտոնական վեբկայքում հրապարակել «1115 Երիտասարդական ծրագրի» գծով նախատեսված հատկացումների բաշխումը, ըստ առանձին միջոցառումների՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում.

3) Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն ներկայացնել «1056 Կինեմատոգրաֆիայի ծրագրի» «11001 Կինոնկարների արտադրություն» միջոցառման, «1168 Արվեստների ծրագրի» «11005 Մշակութային միջոցառումների իրականացում» միջոցառման ծախսերի նախահաշիվները, իսկ նպաստների տրամադրման մասով՝ նպաստների հատկացման կարգը.

4) Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն ներկայացնել «1041 Մեծ նվաճումների սպորտ» ծրագրի «12003 Օլիմպիական խաղերում, աշխարհի և Եվրոպայի առաջնություններում բարձր արդյունքների հասած Հայաստանի Հանրապետության հավաքական թիմերի մարզիկներին և նրանց մարզիչներին անվանական թոշակի հատկացում» միջոցառման շրջանակներում բարձր արդյունքների հասած` Հայաստանի Հանրապետության հավաքական թիմերի մարզիկների և նրանց մարզիչների 2022 թվականի ցուցակը՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում:

7. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել առաջարկություններ Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեով «Սոցիալական փաթեթի ապահովում» ծրագրով նախատեսված հատկացումներն ըստ հանրային իշխանության և տարածքային կառավարման մարմինների եռամսյակային (աճողական) կտրվածքով բաշխելու վերաբերյալ:

8. Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարին` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո երկշաբաթյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն ներկայացնել միջազգային կազմակերպություններին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության վճարների գծով Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների ընդհանուր գումարի բաշխումն ըստ առանձին կազմակերպությունների` եռամսյակային (աճողական) կտրվածքով:

9. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարին` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում՝

ա. Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել առաջարկություններ քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման ծառայության գործունեության կազմակերպման բնագավառում պետության կողմից համայնքների ղեկավարներին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման 2022 թվականի ծախսերի կատարման նորմատիվների վերաբերյալ,

բ. հաստատել և նախարարության պաշտոնական վեբկայքում հրապարակել փորձաքննությունների կատարման ծառայությունների ձեռքբերման գծով 2022 թվականի պետական պատվերը:

10. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարին`

1) օրենքով նախատեսված պետության կողմից Երևանի քաղաքապետին պատվիրակված լիազորությունների ֆինանսավորման ծրագրերի գծով սույն որոշման N 4 հավելվածով համապատասխան միջոցառումները կատարող պետական կառավարման մարմնի՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը վերապահված իրավունքները վերապահել Երևանի քաղաքապետարանին` պայմանով, որ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից`

ա. այդ լիազորությունների իրականացման հետ կապված ծախսերը պետք է իրականացվեն պետական կառավարչական հիմնարկների կողմից 2022 թվականին իրականացվող նմանատիպ ծախսերի կատարման և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և սույն որոշմամբ սահմանված ընթացակարգերին համապատասխան,

բ. սույն որոշման N 8 հավելվածում ներկայացված ծրագրերի միջոցառումների գծով նախատեսված բյուջետային միջոցների տնօրինման և դրա շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունները սահմանված կարգով կներկայացվեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն և համապատասխան ծրագրերի գծով բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչ հանդիսացող պետական մարմիններ,

գ. սույն որոշման N 4 հավելվածով սահմանված «1157 Քաղաքային զարգացում» ծրագրի «12008 Երևանի մետրոպոլիտենով ուղևորափոխադրման ծառայությունների գծով պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների իրականացում» միջոցառմամբ նախատեսված 2,866,531.4 հազ. դրամ գումարից 2,001,691.6 հազ. դրամն ուղղվելու է «Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» փակ բաժնետիրական ընկերության գործառնական գործունեության արդյունքում առաջացող ֆինանսական ճեղքվածքի ծածկմանը, իսկ 864,839.8 հազ. դրամը` Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի և Եվրոպական ներդրումային բանկի վարկային ծրագրերով ենթավարկային պայմանագրերով ընկերությանը նախատեսված վարկերի գծով առաջացող պարտավորությունների կատարմանը.

2) Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի միջև կնքվող սուբվենցիաների տրամադրման պայմանագրերում նախատեսել, որ սուբվենցիաների գումարների նպատակային օգտագործման նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունն իրականացնում է նախնական փաստաթղթային հսկողություն, իսկ հետավարտական հսկողությունն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված պետական կառավարման մարմինը` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով.

3) «1110 Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայություն» ծրագրի «12001 Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայողներին դրամական բավարարման և դրամական փոխհատուցման տրամադրում» միջոցառմամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության (որպես միջոցառումը կատարող պետական կառավարման մարմնի) գծով նախատեսված ֆինանսական միջոցները փոխանցել Երևանի քաղաքապետարանին՝ Երևան քաղաքի այլընտրանքային աշխատանքային ծառայության վայրի կազմակերպությունների միջոցով այլընտրանքային աշխատանքային ծառայողների դրամական բավարարման գումարները վճարելու համար.

4) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո երկամսյա ժամկետում hաստատել և նախարարության պաշտոնական վեբկայքում հրապարակել՝

ա. «1004 Ոռոգման համակարգի առողջացում» ծրագրի «11002 Ոռոգման ծառայություններ մատուցող ընկերություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում» միջոցառմամբ ոռոգման ծառայություններ մատուցող ընկերություններին 2022 թվականի ֆինանսական աջակցության տրամադրման չափաքանակները` ըստ առանձին ջրօգտագործողների ընկերությունների,

բ. Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեով միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների պարբերական պահպանման (միջին նորոգման) աշխատանքների իրականացման համար նախատեսված` սույն որոշման N 5 հավելվածի N 5 աղյուսակի 1.2-րդ կետում ներկայացված գումարի օգտագործման ուղղությունները (բաշխումն ըստ օբյեկտների).

5) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո երկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատմանը ներկայացնել՝

ա. «1212 Տարածքային զարգացում» ծրագրի «12003 Պետական աջակցություն սահմանամերձ համայնքներին» միջոցառման գծով նախատեսված հատկացումների բաշխումը՝ ըստ հանրային իշխանության և տարածքային կառավարման մարմինների՝ որպես արդյունքային ցուցանիշ ներկայացնելով նաև միջոցառման շրջանակներում աջակցության յուրաքանչյուր տեսակի գծով տրամադրվող պետական աջակցություն ստացող շահառուների քանակը։

11. Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարին`

1) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո երկամսյա ժամկետում հաստատել և նախարարության պաշտոնական վեբկայքում հրապարակել հետևյալ միջոցառումների գծով համապատասխան ծրագրեր`

ա. «1104 Աջակցություն փոքր և միջին ձեռնարկատիրությանը» ծրագրի «11001 ՓՄՁ-ի սուբյեկտներին աջակցության ծրագրերի համակարգում և կառավարում» միջոցառում,

բ. «1165 Ներդրումների և արտահանման խթանման ծրագիր» ծրագրի «11002 ՀՀ արտահանմանն ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության ռազմավարությամբ նախատեսված միջոցառումներ» միջոցառում,

գ. «1190 Զբոսաշրջության զարգացման ծրագիր» ծրագրի «11002 Աջակցություն զբոսաշրջության զարգացմանը» միջոցառում.

2) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո երկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատմանը ներկայացնել «1026 Սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննություններ» ծրագրի «11001 Սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննություններ», «11003 Կենդանական ծագման մթերքում մնացորդային նյութերի հսկողության մոնիթորինգ» և «1067 Ստանդարտների մշակում և հավատարմագրման համակարգի զարգացում» ծրագրի «11001 Ստանդարտների մշակման ծառայություններ» միջոցառումների գծով համապատասխան ծրագրեր:

12. Առաջարկել Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում հաստատել և գլխավոր դատախազության պաշտոնական վեբկայքում հրապարակել փորձաքննությունների կատարման ծառայությունների ձեռքբերման գծով 2022 թվականի պետական պատվերը։

13. Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարին՝

սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո երկամսյա ժամկետում հաստատել և նախարարության պաշտոնական վեբկայքում հրապարակել «1043 «Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության էկոհամակարգի, թվայնացման և շուկայի զարգացման ծրագիր» ծրագրի հետևյալ ծրագրերը՝

ա. «11004 Մասնագետների պատրաստման ԲՈՒՀ-մասնավոր հատված համագործակցություն» միջոցառում,

բ. (ենթակետը հանվել է 10.02.22 N 154-Ն)

գ. «11007 Շուկաների զարգացում և միջազգային համագործակցություն» միջոցառում,

դ. «11009 Ձեռներեցության տեխնոլոգիական էկոհամակարգ» միջոցառում,

ե. «11010 Թվայնացման և պետական ամպային ենթակառուցվածքային պահանջների, ստանդարտների, ձևաչափերի և ընթացակարգերի մշակում» միջոցառում:

(13-րդ կետը փոփ. 10.02.22 N 154-Ն)

14. Հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության մարզպետներին և առաջարկել Երևանի քաղաքապետին սույն որոշման 4-րդ կետի 7-րդ ենթակետում նշված առաջարկությունները ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի հետ համաձայնեցված:

15. Սույն որոշման NN 9 և 9.1 հավելվածներում ընդգրկված հանրային իշխանության մարմինների ղեկավարներին`

1) սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն ներկայացնել եռամսյակային հաշվետվություններ սույն որոշման NN 9 և 9.1 հավելվածների` իրենց կողմից ղեկավարվող մարմիններին համապատասխանող աղյուսակներում նշված արդյունքային ցուցանիշների կատարման վերաբերյալ: Բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչ չհանդիսացող՝ բյուջետային ծրագրերի միջոցառումները կատարող պետական կառավարման մարմինները սույն ենթակետով սահմանված տեղեկատվությունը ներկայացնում են համապատասխան ծրագրերի գծով բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչ հանդիսացող պետական մարմինների միջոցով.

2) սույն որոշման NN 3, 4 և 5 հավելվածներով սահմանված ֆինանսական ցուցանիշներում փոփոխությունների կատարման մասին սահմանված կարգով առաջարկություններ ներկայացնելիս՝ միաժամանակ ներկայացնել դրանցից բխող առաջարկություններ նաև սույն որոշման NN 9 և 9.1 հավելվածների` իրենց կողմից ղեկավարվող մարմիններին համապատասխանող աղյուսակներում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու մասին: Բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչ չհանդիսացող՝ բյուջետային ծրագրերի միջոցառումները կատարող պետական կառավարման մարմինները սույն ենթակետով սահմանված տեղեկատվությունը ներկայացնում են համապատասխան ծրագրերի գծով բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչ հանդիսացող պետական մարմինների միջոցով:

16. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարին՝ հաստատել և աշխատակազմի պաշտոնական վեբկայքում հրապարակել Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեով «1024 Աջակցություն քաղաքական կուսակցություններին, հասարակական կազմակերպություններին և արհմիություններին» ծրագրի «12001 Պետական աջակցություն ազգային փոքրամասնությունների հասարակական կազմակերպություններին» միջոցառման գծով նախատեսված հատկացումների բաշխումը` ըստ առանձին ստացողների՝ մինչև 2022 թվականի մայիսի 1-ը:

17. Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահին` հաստատել և կոմիտեի պաշտոնական վեբկայքում հրապարակել փորձաքննությունների կատարման ծառայությունների ձեռքբերման գծով 2022 թվականի պետական պատվերը` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում:

18. Միջազգային վարկատու կազմակերպություններից, օտարերկրյա պետություններից և այլ արտաքին աղբյուրներից Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրվող վարկային միջոցների հաշվին իրականացվող նպատակային վարկային ծրագրերի գծով՝

ա․ Հայաստանի Հանրապետությանը 2022 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների գլխավոր կարգադրիչներ հանդիսացող Հայաստանի Հանրապետության հանրային իշխանության մարմինների ղեկավարներին` սահմանել խիստ հսկողություն, կանխել և թույլ չտալ միջազգային վարկատու կազմակերպություններից, օտարերկրյա պետություններից և այլ արտաքին աղբյուրներից Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրվող վարկային միջոցների հաշվին իրենց կողմից կարգավորվող ոլորտներում ծրագրեր իրականացնող գրասենյակների (անկախ դրանց կազմակերպական-իրավական ձևից) իրագործվող նպատակային վարկային ծրագրերի գծով օրենքի N 1 հավելվածի N 4 և N 3 հավելվածի N 1.1.1 աղյուսակներով ըստ յուրաքանչյուր նպատակային վարկային ծրագրի սահմանած ելքերի (ինչպես վարկային միջոցների, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համաֆինանսավորման մասով) տարեկան, ինչպես նաև սույն որոշմամբ նախատեսված եռամսյակային (աճողական) գումարների (ներառյալ ուղղակի վճարումների և բացված հատուկ պարտավորագրերի շրջանակներում կատարվող վճարումների մասով) գերազանցում (եթե Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից այլ բան նախատեսված չէ),

բ․ Ծրագրերի իրականացման գրասենյակների հաշիվներին արտարժութային միջոցները մուտքագրելիս՝ կիրառվելու է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի սահմանած առքի փոխարժեքը, Ծրագրերի իրականացման գրասենյակների կողմից արտարժութային ծախսերը հաշվառվելու են վաճառքի փոխարժեքով, իսկ արտարժութային մնացորդները դրամային արտահայտությամբ ձևավորվելու են համապատասխան գործարքների համար կիրառված փոխարժեքներով փոխարկումների արդյունքում ստացված գումարներից, իսկ վերագնահատումն իրականացվելու է յուրաքանչյուր օրվա համար և առանց սահմանափակման արտացոլվելու է պետական բյուջեի պակասուրդում՝ որպես մուտք կամ ելք:

19. Մինչև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից համապատասխան մարմինների համար Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների հաշվին կանխիկ ձևով կատարվող ծախսերի և բանկային վճարային քարտերով շրջանառվող միջոցների չափաքանակների հաստատումը` թույլատրել այդ մարմիններին իրականացնել նմանատիպ գործառնություններ 2022 թվականի 1-ին եռամսյակի ընթացքում՝ հաստատված եռամսյակային համամասնությունների շրջանակում, նախորդ տարվա համար հաստատված չափաքանակներում ներառված հոդվածներով, յուրաքանչյուր մարմնի գծով Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի հաստատված տարեկան հատկացումների մեկ տասներորդի չափով` ըստ առանձին տնտեսագիտական հոդվածների, պայմանով, որ այդ գործառնությունների տվյալները կներառվեն 2022 թվականի համար՝ տվյալ մարմնի կողմից առաջարկվող` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծերի համապատասխան հավելվածներով` նշված նպատակով ներկայացվող չափաքանակներում: 2022 թվականի համար կանխիկ ձևով կատարվող ծախսերի և բանկային վճարային քարտերով շրջանառվող միջոցների չափաքանակների նախագծերը համապատասխան մարմինները Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն են ներկայացնում մինչև 2022 թվականի փետրվարի 10-ը:

20. Սահմանել, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի օգոստոսի 4-ի «Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցչի լիազորությունների իրականացման կարգը հաստատելու մասին» N 1289-Լ որոշման հավելվածի 4-րդ կետի 8-րդ ենթակետով նախատեսված հատկացումները ֆինանսավորվում են Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի պահուստային ֆոնդից, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի կողմից Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը հասցեագրված գրության հիման վրա՝ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցչի կողմից Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմին ներկայացված վերոհիշյալ որոշման հավելվածի 4-րդ կետի 8-րդ ենթակետով նախատեսված փաստաթղթերի և հիմնավորումների համաձայն: Նշված պարտավորություններով կատարված գործառնությունները հաշվառվում են Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի բյուջետային ծախսերի ծրագրային դասակարգման «1223 Միջազգային դատարաններում, միջազգային արբիտրաժներում և այլ միջազգային ատյաններում Հայաստանի Հանրապետության շահերի ներկայացում և պաշտպանություն, դրանց կողմից ընդունված վճիռների և որոշումների կատարման ապահովում» բյուջետային ծրագրի «12001 Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռների և որոշումների հիման վրա արդարացի ֆինանսական հատուցումների տրամադրում» միջոցառմամբ և սահմանված կարգով արտացոլվում են Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվություններում:

21. Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի բյուջետային ծախսերի ծրագրային դասակարգման 1205 «Սոցիալական ապահովություն» բյուջետային ծրագրի «12004 Աջակցություն հաշմանդամ դարձած զինծառայողներին և զոհվածների ընտանիքներին» և «12005 Աջակցություն զոհվածների ընտանիքներին» միջոցառումների գծով 2022 թվականի ընթացքում խնայողությունների առկայության դեպքում դրանք կարող են օգտագործվել բացառապես Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումների հիման վրա։

(21-րդ կետը խմբ. 24.03.22 N 402-Ն)

22. «Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կատարել փոփոխություններ և վերաբաշխումներ` համաձայն N 11 հավելվածի:

23. Առաջարկել`

1) Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարին, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար-գլխավոր քարտուղարին, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի նախագահին, Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահին, Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի նախագահին, Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահին, Հայաստանի Հանրապետության հաշվեքննիչ պալատի նախագահին, Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանին, Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի նախագահին, Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահին, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահին, Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահին, Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահին, Հանրային հեռարձակողի խորհրդի նախագահին և Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահին Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարմանն աջակցելու նպատակով առաջնորդվել սույն որոշման 1-4-րդ և 15-րդ կետերով.

2) Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նախագահին Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը տրամադրել սույն որոշման N 6 հավելվածով սահմանված` Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի` եռամսյակային կտրվածքով ծրագրավորված մուտքերի հավաքագրման արդյունքների և դրանց ծրագրային ցուցանիշներից շեղումների պատճառների մասին հաշվետվություն` մինչև տվյալ եռամսյակի վերջին ամսվան հաջորդող երկրորդ ամսվա 5-ը.

3) Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար-գլխավոր քարտուղարին սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում ներկայացնել «Կուսակցությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան նյութական աջակցության համար օրենքի N 1 հավելվածի N 2 աղյուսակի «1024 ՀՀ Ազգային ժողովի լիազորությունների իրականացման ապահովում» ծրագրի «12002 Աջակցություն կուսակցություններին և կուսակցությունների դաշինքներին» միջոցառմամբ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի համար նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) սահմանող Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ:

24. Հույժ գաղտնի:

25. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

 

Հայաստանի Հանրապետության
վա
րչապետ

Ն. ՓԱՇԻՆՅԱՆ

 

Երևան

 

30.12.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 1

 

Աղյուսակ N 1-5

 

Հավելված N 2

 

Հավելված N 3

 

Հավելված N 4

 

Հավելված N 4.1

 

Հավելված N 5

 

Աղյուսակ N 1

 

Աղյուսակ N 2

 

Աղյուսակ N 3

 

Աղյուսակ N 4

 

Աղյուսակ N 5

(համարակալումը փոփ. 24.03.2022 N 366-Ն)

 

Աղյուսակ N 6

 

Աղյուսակ N 7

 

Աղյուսակ N 9

 

Աղյուսակ N 10

 

Հավելված N 6

 

Հավելված N 7

 

Հավելված N 8

 

Հավելված N 9

 

Հավելված N 9.1

 

Հավելված N 10

 

Հավելված N 11

 

Հավելված N 12

 

(հավելվածը փոփ. 12.01.22 N 20-Ն, փոփ., լրաց. 13.01.22 N 43-Ն, փոփ. 27.01.22 N 76-Ն, 27.01.22 N 88-Ն, 27.01.22 N 93-Ն, 27.01.22 N 96-Ն, փոփ., լրաց. 03.02.22 N 112-Ն, 03.02.22 N 125-Ն, 03.02.22 N 127-Ն, փոփ. 10.02.22 N 146-Ն, 10.02.22 N 152-Ն, փոփ., լրաց. 10.02.22 N 154-Ն, 10.02.22 N 158-Ն, 10.02.22 N 159-Ն, փոփ. 17.02.22 N 173-Ն, փոփ., լրաց. 17.02.22 N 179-Ն, փոփ. 17.02.22 N 186-Ն, փոփ., լրաց. 17.02.22 N 187-Ն, 17.02.22 N 188-Ն, 17.02.22 N 189-Ն, 17.02.22 N 200-Ն, փոփ. 17.02.22 N 201-Ն, փոփ., լրաց. 23.02.22 N 204-Ն, փոփ. 23.02.22 N 207-Ն, փոփ., լրաց. 23.02.22 N 219-Ն, 23.02.22 N 221-Ն, փոփ. 23.02.22 N 223-Ն, փոփ., լրաց. 23.02.22 N 224-Ն, 23.02.22 N 226-Ն, 23.02.22 N 227-Ն, 23.02.22 N 228-Ն, 23.02.22 N 232-Ն, 03.03.22 N 236-Ն, 03.03.22 N 251-Ն, 03.03.22 N 260-Ն, փոփ. 03.03.22 N 263-Ն, փոփ., լրաց. 03.03.22 N 268-Ն, 03.03.22 N 269-Ն, 03.03.22 N 270-Ն, 03.03.22 N 273-Ն, 03.03.22 N 277-Ն, փոփ. 10.03.22 N 297-Ն, փոփ., լրաց. 10.03.22 N 300-Ն, 10.03.22 N 301-Ն, 10.03.22 N 302-Ն, 10.03.22 N 307-Ն, 10.03.22 N 309-Ն, 10.03.22 N 311-Ն, 17.03.22 N 321-Ն, 17.03.22 N 331-Ն, 17.03.22 N 337-Ն, փոփ. 17.03.22 N 338-Ն, փոփ., լրաց. 17.03.22 N 341-Ն, 17.03.22 N 343-Ն, 17.03.22 N 344-Ն, փոփ., լրաց., խմբ. 17.03.22 N 351-Ն, փոփ. 24.03.22 N 366-Ն, փոփ., խմբ. 24.03.22 N 375-Ն, փոփ., լրաց. 24.03.22 N 379-Ն, 24.03.22 N 386-Ն, փոփ. 24.03.22 N 387-Ն, փոփ., լրաց. 24.03.22 N 388-Ն, 24.03.22 N 389-Ն, 24.03.22 N 391-Ն, 24.03.22 N 401-Ն, փոփ. 24.03.22 N 402-Ն, 29.03.22 N 403-Ն, փոփ., լրաց. 31.03.22 N 413-Ն, 31.03.22 N 414-Ն, 31.03.22 N 418-Ն, 31.03.22 N 419-Ն, 31.03.22 N 421-Ն, 31.03.22 N 423-Ն, փոփ. 31.03.22 N 424-Ն, փոփ., լրաց. 31.03.22 N 427-Ն, 07.04.22 N 436-Ն, փոփ. 07.04.22 N 461-Ն, փոփ., լրաց. 07.04.22 N 463-Ն, 07.04.22 N 465-Ն, 07.04.22 N 468-Ն, 07.04.22 N 469-Ն, 07.04.22 N 472-Ն, 07.04.22 N 475-Ն, 15.04.22 N 480-Ն, 15.04.22 N 500-Ն, փոփ. 15.04.22 N 501-Ն, փոփ., լրաց. 15.04.22 N 503-Ն, 15.04.22 N 508-Ն, 15.04.22 N 512-Ն, 15.04.22 N 515-Ն, փոփ. 15.04.22 N 516-Ն, փոփ., լրաց. 15.04.22 N 517-Ն, փոփ. 15.04.22 N 521-Ն, փոփ., լրաց. 15.04.22 N 522-Ն, 15.04.22 N 523-Ն, 15.04.22 N 524-Ն, 15.04.22 N 525-Ն, 15.04.22 N 526-Ն, փոփ. 15.04.22 N 527-Ն, փոփ., լրաց. 22.04.22 N 538-Ն, 22.04.22 N 541-Ն, 22.04.22 N 545-Ն, փոփ. 22.04.22 N 546-Ն, փոփ., լրաց. 22.04.22 N 547-Ն, 22.04.22 N 549-Ն, 22.04.22 N 553-Ն, 22.04.22 N 554-Ն, 22.04.22 N 556-Ն, 22.04.22 N 557-Ն, 28.04.22 N 581-Ն, 28.04.22 N 589-Ն, 28.04.22 N 590-Ն, 28.04.22 N 593-Ն, փոփ. 28.04.22 N 594-Ն, փոփ., լրաց. 28.04.22 N 598-Ն, 28.04.22 N 599-Ն, 28.04.22 N 600-Ն, 05.05.22 N 612-Ն, 05.05.22 N 623-Ն, փոփ. 05.05.22 N 626-Ն, փոփ., լրաց. 05.05.22 N 627-Ն, 05.05.22 N 634-Ն, 05.05.22 N 639-Ն, 05.05.22 N 640-Ն, 05.05.22 N 641-Ն, 05.05.22 N 643-Ն, փոփ. 13.05.22 N 670-Ն, փոփ., լրաց. 13.05.22 N 673-Ն, 13.05.22 N 682-Ն, 13.05.22 N 683-Ն, 13.05.22 N 684-Ն, 13.05.22 N 685-Ն, փոփ. 13.05.22 N 686-Ն, փոփ., լրաց. 13.05.22 N 681-Ն, 19.05.22 N 695-Ն, 19.05.12 N 703-Ն, փոփ. 19.05.22 N 706-Ն, 19.05.22 N 708-Ն, փոփ., լրաց. 19.05.22 N 711-Ն, փոփ. 19.05.22 N 714-Ն, փոփ., լրաց. 19.05.22 N 721-Ն, 19.05.22 N 722-Ն, 26.05.22 N 757-Ն, 26.05.22 N 759-Ն, փոփ. 26.05.22 N 762-Ն, փոփ., լրաց. 26.05.22 N 767-Ն, 26.05.22 N 770-Ն, 26.05.22 N 771-Ն, փոփ. 26.05.22 N 773-Ն, փոփ., լրաց. 02.06.22 N 786-Ն, 02.06.22 N 794-Ն, փոփ. 02.06.22 N 797-Ն, փոփ., լրաց. 02.06.22 N 799-Ն, 02.06.22 N 801-Ն, փոփ. 02.06.22 N 802-Ն, 02.06.22 N 807-Ն, փոփ., լրաց. 02.06.22 N 808-Ն, փոփ. 02.06.22 N 811-Ն, փոփ., լրաց. 02.06.22 N 812-Ն, փոփ. 02.06.22 N 813-Ն, 02.06.22 N 814-Ն, փոփ., լրաց. 02.06.22 N 815-Ն, 02.06.22 N 816-Ն, փոփ. 09.06.22 N 848-Ն, փոփ., լրաց. 09.06.22 N 849-Ն, փոփ. 09.06.22 N 853-Ն, 09.06.22 N 855-Ն, փոփ., լրաց. 09.06.22 N 850-Ն, 09.06.22 N 856-Ն, փոփ. 09.06.22 N 858-Ն, 09.06.22 N 862-Ն, փոփ., լրաց. 09.06.22 N 863-Ն, փոփ. 09.06.22 N 864-Ն, 17.06.22 N 883-Ն, 17.06.22 N 900-Ն, փոփ., լրաց. 17.06.22 N 901-Ն, 17.06.22 N 902-Ն, 17.06.22 N 906-Ն, փոփ. 17.06.22 N 908-Ն, լրաց., փոփ. 17.06.22 N 910-Ն, 17.06.22 N 911-Ն, 17.06.22 N 912-Ն, 17.06.22 N 913-Ն, 23.06.22 N 930-Ն, 23.06.22 N 931-Ն, 23.06.22 N 934-Ն, 23.06.22 N 942-Ն, 23.06.22 N 944-Ն, փոփ. 23.06.22 N 945-Ն, փոփ., լրաց. 23.06.22 N 949-Ն, 23.06.22 N 950-Ն, 30.06.22 N 982-Ն, փոփ. 30.06.22 N 983-Ն, փոփ., լրաց. 30.06.22 N 984-Ն, 30.06.22 N 988-Ն, 30.06.22 N 991-Ն, փոփ. 30.06.22 N 994-Ն, փոփ., լրաց. 30.06.22 N 1004-Ն, 30.06.22 N 1005-Ն, 30.06.22 N 1006-Ն, փոփ. 30.06.22 N 1007-Ն, լրաց., փոփ. 07.07.22 N 1011-Ն, փոփ. 07.07.22 N 1015-Ն, փոփ., լրաց. N 1023-Ն, 07.07.22 N 1031-Ն, փոփ. 07.07.22 N 1033-Ն, փոփ., լրաց. 07.07.22 N 1038-Ն, 07.07.22 N 1039-Ն, փոփ. 07.07.22 N 1040-Ն, փոփ., լրաց. 07.07.22 N 1042-Ն, 07.07.22 N 1043-Ն, 07.07.22 N 1045-Ն, 07.07.22 N 1046-Ն, 07.07.22 N 1052-Ն, փոփ. 14.07.22 N 1057-Ն, փոփ., լրաց. 14.07.22 N 1065-Ն, փոփ. 14.07.22 N 1067-Ն, փոփ., լրաց. 14.07.22 N 1068-Ն, 14.07.22 N 1075-Ն, 14.07.22 N 1080-Ն, 14.07.22 N 1081-Ն, փոփ. 14.07.22 N 1082-Ն, փոփ., լրաց. 14.07.22 N 1084-Ն, 14.07.22 N 1085-Ն, փոփ. 14.07.22 N 1087-Ն, փոփ., լրաց. 14.07.22 N 1088-Ն, փոփ. 14.07.22 N 1089-Ն, փոփ., լրաց. 14.07.22 N 1090-Ն, փոփ. 21.07.22 N 1105-Ն, փոփ., լրաց. 21.07.22 N 1108-Ն, փոփ. 21.07.22 N 1112-Ն, փոփ., լրաց. 21.07.22 N 1113-Ն, 21.07.22 N 1115-Ն, փոփ. 21.07.22 N 1116-Ն, փոփ., լրաց. 21.07.22 N 1118-Ն, 21.07.22 N 1121-Ն, 21.07.22 N 1120-Ն, 21.07.22 N 1124-Ն, 21.07.22 N 1125-Ն, 21.07.22 N 1126-Ն, 21.07.22 N 1128-Ն, 21.07.22 N 1129-Ն, 21.07.22 N 1130-Ն, 21.07.22 N 1134-Ն, 28.07.22 N 1145-Ն, 28.07.22 N 1162-Ն, 28.07.22 N 1168-Ն, 28.07.22 N 1169-Ն, 28.07.22 N 1171-Ն, 28.07.22 N 1172-Ն, 28.07.22 N 1175-Ն, 28.07.22 N 1176-Ն, 28.07.22 N 1178-Ն, 28.07.22 N 1181-Ն, 01.08.22 N 1184-Ն, 04.08.22 N 1199-Ն, փոփ. 04.08.22 N 1201-Ն, փոփ., լրաց. 04.08.22 N 1210-Ն, 04.08.22 N 1212-Ն, փոփ. 04.08.22 N 1214-Ն, փոփ., լրաց. 04.08.22 N 1215-Ն, 04.08.22 N 1216-Ն, 04.08.22 N 1217-Ն, փոփ. 04.08.22 N 1219-Ն, փոփ., լրաց. 11.08.22 N 1240-Ն, 11.08.22 N 1247-Ն, 11.08.22 N 1249-Ն, փոփ. 11.08.22 N 1250-Ն, փոփ., լրաց. 11.08.22 N 1251-Ն, 11.08.22 N 1252-Ն, 11.08.22 N 1253-Ն, փոփ. 11.08.22 N 1254-Ն, 11.08.22 N 1256-Ն, 11.08.22 N 1259-Ն, 11.08.22 N 1261-Ն, լրաց., փոփ. 11.08.22 N 1263-Ն, 11.08.22 N 1267-Ն, 18.08.22 1293-Ն, փոփ. 18.08.22 N 1294-Ն, փոփ., լրաց. 18.08.22 N 1304-Ն, փոփ. 18.08.22 N 1305-Ն, փոփ., լրաց. 18.08.22 N 1307-Ն, 18.08.22 N 1308-Ն, 18.08.22 N 1309-Ն, փոփ. 18.08.22 N 1310-Ն, փոփ., լրաց. 18.08.22 N 1311-Ն, 18.08.22 N 1312-Ն, փոփ. 24.08.22 N 1324-Ն, փոփ., լրաց. 24.08.22 N 1336-Ն, 24.08.22 N 1337-Ն, փոփ. 24.08.22 N 1341-Ն, փոփ., լրաց. 24.08.22 N 1342-Ն, 24.08.22 N 1346-Ն, փոփ. 24.08.22 N 1348-Ն, փոփ., լրաց. 24.08.22 N 1349-Ն, փոփ. 24.08.22 N 1350-Ն, փոփ., լրաց. 25.08.22 N 1354-Ն, 24.08.22 N 1353-Ն, փոփ. 01.09.22 N 1365-Ն, փոփ., լրաց. 01.09.22 N 1367-Ն, 01.09.22 N 1371-Ն, 01.09.22 N 1372-Ն, 01.09.22 N 1375-Ն, փոփ. 01.09.22 N 1376-Ն, փոփ., լրաց. 01.09.22 N 1379-Ն, փոփ. 01.09.22 N 1380-Ն, փոփ., լրաց. 01.09.22 N 1381-Ն, 01.09.22 N 1382-Ն, 08.09.22 N 1393-Ն, 08.09.22 N 1397-Ն, 08.09.22 N 1399-Ն, 08.09.22 N 1407-Ն, 08.09.22 N 1408-Ն, 16.09.22 N 1414-Ն, փոփ. 16.09.22 N 1418-Ն, փոփ., լրաց. 16.09.22 N 1419-Ն, 16.09.22 N 1420-Ն, 16.09.22 N 1430-Ն, 16.09.22 N 1434-Ն, 16.09.22 N 1437-Ն, փոփ. 16.09.22 N 1438-Ն, փոփ., լրաց. 16.09.22 N 1439-Ն, փոփ. 16.09.22 N 1440-Ն, փոփ., լրաց. 16.09.22 N 1442-Ն, 16.09.22 N 1444-Ն, 16.09.22 N 1445-Ն, 16.09.22 N 1447-Ն, 22.09.22 N 1467-Ն, 22.09.22 N 1468-Ն, 22.09.22 N 1470-Ն, 22.09.22 N 1472-Ն, 22.09.22 N 1478-Ն, 22.09.22 N 1464-Ն, 22.09.22 N 1477-Ն, 22.09.22 N 1479-Ն, փոփ. 29.09.22 N 1505-Ն, փոփ., լրաց. 29.09.22 N 1512-Ն, փոփ. 29.09.22 N 1516-Ն, փոփ., լրաց. 29.09.22 N 1518-Ն, փոփ. 29.09.22 N 1522-Ն, փոփ., լրաց. 29.09.22 N 1523-Ն, 29.09.22 N 1525-Ն, փոփ. 29.09.22 N 1527-Ն, փոփ., լրաց. 06.10.22 N 1542-Ն, 06.10.22 N 1552-Ն, փոփ. 06.10.22 N 1555-Ն, փոփ., լրաց. 06.10.22 N 1556-Ն, 06.10.22 N 1557-Ն, 06.10.22 N 1558-Ն, փոփ. 06.10.22 N 1559-Ն, 06.10.22 N 1560-Ն, 06.10.22 N 1561-Ն, 06.10.22 N 1563-Ն, 06.10.22 N 1564-Ն, փոփ., լրաց. 06.10.22 N 1565-Ն, փոփ. 06.10.22 N 1566-Ն, 06.10.22 N 1567-Ն, լրաց., փոփ. 13.10.22 N 1573-Ն, 13.10.22 N 1587-Ն, 13.10.22 N 1591-Ն, փոփ. 13.10.22 N 1594-Ն, 13.10.22 N 1597-Ն, փոփ., լրաց. 13.10.22 N 1598-Ն, 13.10.22 N 1599-Ն, 13.10.22 N 1602-Ն, փոփ. 13.10.22 N 1604-Ն, փոփ., լրաց. 13.10.22 N 1606-Ն, 13.10.22 N 1607-Ն, 13.10.22 N 1608-Ն, 20.10.22 N 1628-Ն, 20.10.22 N 1629-Ն, 20.10.22 N 1635-Ն, 20.10.22 N 1638-Ն, 20.10.22 N 1640-Ն, 21.10.22 N 1641-Ն, 21.10.22 N 1642-Ն, փոփ. 27.10.22 N 1647-Ն, 27.10.22 N 1660-Ն, փոփ., լրաց. 27.10.22 N 1662-Ն, 27.10.22 N 1664-Ն, 27.10.22 N 1667-Ն, 27.10.22 N 1668-Ն, 20.10.22 N 1639-Ն, փոփ. 13.10.22 N 1593-Ն, փոփ., լրաց. 03.11.22 N 1691-Ն, փոփ. 03.11.22 N 1695-Ն, փոփ., լրաց. 03.11.22 N 1696-Ն, փոփ. 03.11.22 N 1697-Ն, փոփ., լրաց. 03.11.22 N 1701-Ն, փոփ. 03.11.22 N 1702-Ն, փոփ., լրաց. 03.11.22 N 1703-Ն, փոփ. 03.11.22 N 1700-Ն, փոփ., լրաց. 03.11.22 N 1704-Ն, 03.11.22 N 1705-Ն, 03.11.22 N 1708-Ն, 03.11.22 N 1694-Ն, 10.11.22 N 1722-Ն, 10.11.22 N 1729-Ն, 10.11.22 N 1731-Ն, փոփ. 10.11.22 N 1732-Ն, 10.11.22 N 1734-Ն, փոփ., լրաց. 10.11.22 N 1735-Ն, փոփ. 10.11.22 N 1736-Ն, փոփ., լրաց. 10.11.22 N 1737-Ն, 10.11.22 N 1738-Ն, փոփ. 10.11.22 N 1739-Ն, 10.11.22 N 1741-Ն, փոփ., լրաց. 10.11.22 N 1742-Ն, փոփ. 17.11.22 N 1762-Ն, փոփ., լրաց. 17.11.22 N 1767-Ն, 17.11.22 N 1769-Ն, փոփ. 17.11.22 N 1770-Ն, փոփ., լրաց. 17.11.22 N 1772-Ն, փոփ. 22.11.22 N 1782-Ն, փոփ., լրաց. 24.11.22 N 1801-Ն, փոփ. 24.11.22 N 1806-Ն, փոփ., լրաց. 24.11.22 N 1810-Ն, 24.11.22 N 1811-Ն, 24.11.22 N 1812-Ն, փոփ. 24.11.22 N 1813-Ն, 24.11.22 N 1814-Ն, փոփ., լրաց. 24.11.22 N 1817-Ն, 24.11.22 N 1818-Ն, փոփ. 24.11.22 N 1819-Ն, 01.12.22 N 1836-Ն, 01.12.22 N 1839-Ն, 01.12.22 N 1845-Ն, 01.12.22 N 1852-Ն, փոփ., լրաց. 01.12.22 N 1854-Ն, 24.11.22 N 1855-Ն, 01.12.22 N 1853-Ն, 01.12.22 N 1856-Ն, փոփ. 01.12.22 N 1858-Ն, փոփ., լրաց. 01.12.22 N 1859-Ն, 01.12.22 N 1860-Ն, 01.12.22 N 1861-Ն, 01.12.22 N 1864-Ն, փոփ. 08.12.22 N 1884-Ն, 08.12.22 N 1886-Ն, 08.12.22 N 1887-Ն, 08.12.22 N 1888-Ն, փոփ., լրաց. 08.12.22 N 1889-Ն, փոփ. 08.12.22 N 1891-Ն, 08.12.22 N 1897-Ն, փոփ., լրաց. 08.12.22 N 1898-Ն, 08.12.22 N 1899-Ն, 08.12.22 N 1904-Ն, 08.12.22 N 1905-Ն, 08.12.22 N 1906-Ն, 08.12.22 N 1907-Ն, 08.12.22 N 1908-Ն, 08.12.22 N 1911-Ն, փոփ. 08.12.22 N 1900-Ն, 14.12.22 N 1915-Ն, 15.12.22 N 1949-Ն, փոփ., լրաց. 15.12.22 N 1953-Ն, փոփ. 15.12.22 N 1958-Ն, 15.12.22 N 1960-Ն, փոփ., լրաց. 15.12.22 N 1954-Ն, 15.12.22 N 1955-Ն, 15.12.22 N 1957-Ն, 15.12.22 N 1959-Ն, 15.12.22 N 1961-Ն, 15.12.22 N 1962-Ն, 15.12.22 N 1963-Ն, 15.12.22 N 1965-Ն, 15.12.22 N 1966-Ն, 15.12.22 N 1967-Ն, 15.12.22 N 1968-Ն, փոփ. 15.12.22 N 1970-Ն, փոփ., լրաց. 15.12.22 N 1971-Ն, փոփ. 15.12.22 N 1973-Ն, 15.12.22 N 1974-Ն, փոփ., լրաց. 15.12.22 N 1975-Ն, 15.12.22 N 1976-Ն, 15.12.22 N 1978-Ն, փոփ. 15.12.22 N 1979-Ն, 15.12.22 N 1981-Ն, փոփ., լրաց. 15.12.22 N 1983-Ն, 15.12.22 N 1972-Ն, 15.12.22 N 1987-Ն, փոփ. 15.12.22 N 1988-Ն, փոփ., լրաց. N 1990-Ն, 21.12.22 N 2003-Ն, 21.12.22 N 2006-Ն, 22.12.22 N 2008-Ն, լրաց. 22.12.22 N 2009-Ն, փոփ., լրաց. 22.12.22 N 2014-Ն, 22.12.22 N 2021-Ն, 22.12.22 N 2023-Ն, փոփ. 22.12.22 N 2025-Ն, փոփ., լրաց 22.12.22 N 2026-Ն, փոփ. 22.12.22 N 2027-Ն, փոփ., լրաց. 22.12.22 N 2028-Ն, 22.12.22 N 2029-Ն, 22.12.22 N 2034-Ն, փոփ. 22.12.22 N 2035-Ն, 22.12.22 N 2036-Ն, փոփ., լրաց. 22.12.22 N 2037-Ն, 22.12.22 N 2041-Ն, փոփ. 22.12.22 N 2045-Ն, փոփ., լրաց. 22.12.22 N 2040-Ն, 22.12.22 N 2042-Ն, 22.12.22 N 2043-Ն, 22.12.22 N 2044-Ն, փոփ. 22.12.22 N 2047-Ն, 22.12.22 N 2048-Ն, փոփ., լրաց. 22.12.22 N 2049-Ն, փոփ. 22.12.22 N 2050-Ն, փոփ., լրաց. 22.12.22 N 2051-Ն, 22.12.22 N 2052-Ն, 22.12.22 N 2054-Ն, փոփ. 22.12.22 N 2055-Ն, փոփ., լրաց. 22.12.22 N 2058-Ն, 28.12.22 N 2061-Ն, 29.12.22 N 2080-Ն, փոփ. 29.12.22 N 2095-Ն, փոփ., լրաց. 29.12.22 N 2113-Ն, 13.04.23 N 519-Ն)

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 30 դեկտեմբերի 2021 թվական: