Համարը 
N 593-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2023.04.17-2023.04.30 Պաշտոնական հրապարակման օրը 25.04.2023
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
21.04.2023
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
25.04.2023
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
05.05.2023
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 25-Ի N 198-Ն ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 589 ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

21 ապրիլի 2023 թվականի N 593-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 25-Ի N 198-Ն ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 589 ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածներով ու Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի «է6» և «է7» կետերով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հունվարի 25-ի «Անտառների մոնիթորինգի իրականացման կարգը սահմանելու մասին» N 198-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները`

1) նախաբանում «Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի դրույթներով և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 2200-Ն որոշումը՝» բառերը փոխարինել «Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի «է6» կետով՝» բառերով.

2) որոշման և հավելվածի ամբողջ տեքստը «մոնիթորինգ» բառից և դրան համապատասխան հոլովաձևերից առաջ լրացնել «պետական» բառով.

3) հավելվածի 5-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«5. Անտառների պետական մոնիթորինգն իրականացվում է անտառների կայուն կառավարման ոլորտում պետական կառավարման մարմնի (այսուհետ` պետական կառավարման լիազորված մարմին) կողմից։».

4) հավելվածի 10-րդ կետում «լիազորված պետական կառավարման մարմնի» բառերը և 13-րդ կետում «լիազոր մարմնի» բառերը փոխարինել «պետական կառավարման լիազորված մարմնի» բառերով.

5) հավելվածի 14-րդ, 16-րդ, 17-րդ, 18-րդ, 19-րդ և 25-րդ կետերում «նախարարություն» բառը և դրան համապատասխան հոլովաձևերը փոխարինել «պետական կառավարման լիազորված մարմին» բառերով և դրանց համապատասխան հոլովաձևերով.

6) հավելվածի 17-րդ կետում «զարգացման» բառը փոխարինել «ենթակառուցվածքների» բառով, «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության» բառերը հանել, «տնտեսական զարգացման և ներդրումների» բառերը փոխարինել «էկոնոմիկայի» բառով, «անշարժ գույքի» բառերը հանել, «ոստիկանության» բառը փոխարինել «ներքին գործերի նախարարության» բառերով.

7) հավելվածի 30-րդ կետի «դ» ենթակետից հանել «ապօրինի հատումների դեմ պայքարի աշխատանքները համակարգող անտառների մոնիթորինգի խորհրդին և» բառերը։

2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի սեպտեմբերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական անտառներում հրդեհային անվտանգության կանոնները հաստատելու մասին» N 589 որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները`

1) նախաբանը «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.» բառերից առաջ լրացնել «Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի «է7» կետով՝» բառերով.

2) հավելվածի՝

ա. 1-ին կետի 1-ին ենթակետում «ծառատապալ» բառը փոխարինել «քամատապալ և ձյունակոտոր» բառերով,

բ. 2-րդ կետում «Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունը, Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարությունը և իրենց» բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարությունը և իր» բառերով,

գ. 4-րդ կետի 3-րդ ենթակետում «անտառային տնտեսություն վարողներին (այսուհետ՝ անտառատնտեսություն)» բառերը փոխարինել «անտառատնտեսություններին և բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարումն իրականացնող պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին (այսուհետ՝ ԲՀՊՏ ՊՈԱԿ-ներ)» բառերով,

դ. 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետը «անտառատնտեսություններին» բառից հետո լրացնել «, ԲՀՊՏ ՊՈԱԿ-ներին» բառերով,

ե. 6-րդ կետում «անտառի հատման ձևերից» բառերը փոխարինել «հատման տեսակներից» բառերով,

զ. II գլխի վերնագրում, 6-րդ և 7-րդ կետերում «անտառահատման» բառերը փոխարինել «բնափայտի մթերման» բառերով,

է. VI գլխի վերնագիրը, 6-րդ, 9-րդ, 10-րդ և 11-րդ կետերը «անտառատնտեսություններ» բառից և դրան համապատասխան հոլովաձևերից հետո լրացնել «և ԲՀՊՏ ՊՈԱԿ-ներ» բառերով և դրանց համապատասխան հոլովաձևերով,

ը․ 11-րդ կետի 9-րդ ենթակետում «Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության տարածքային ստորաբաժանումների համաձայնեցմանը ներկայացնել հակահրդեհային պահպանության համալիր միջոցառումների ծրագիրը»ուղղ. բառերը փոխարինել «փրկարար ծառայության համապատասխան տարածքային ստորաբաժանման համաձայնեցմանը ներկայացնել հրդեհների արձագանքման պլանը» բառերով,

թ. 12-րդ կետը «Անտառատնտեսությունները» բառից հետո լրացնել «, ԲՀՊՏ ՊՈԱԿ-ները» բառերով։

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետ

Ն. ՓաշինՅԱՆ

 

Երևան

 

25.04.2023

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 25 ապրիլի 2023 թվական: