Համարը 
N 171-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2020.02.26/14(1569) Հոդ.174
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
13.02.2020
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
19.02.2020
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.03.2020
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Ծանուցում
N 1 հավելվածի «8703» տողի կիրառման նպատակով՝ 2023 թվականի համար հարկային տարի է դիտվում սույն որոշման ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածը` համաձայն 25.05.23 N 809-Ն որոշման 3-րդ կետի:

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ՉՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՄ ՆՐԱՆՑ ՀԱՍՑԵՈՎ ՀՀ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱԿՆՀԱՅՏ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ՀԱՐԿԵՐԻ ՎՃԱՐՈՒՄՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 30-Ի N 865-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

13 փետրվարի 2020 թվականի N 171-Ն

 

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ՉՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՄ ՆՐԱՆՑ ՀԱՍՑԵՈՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱԿՆՀԱՅՏ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ՀԱՐԿԵՐԻ ՎՃԱՐՈՒՄՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 30-Ի N 865-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(վերնագիրը փոփ., լրաց. 25.05.23 N 809-Ն)

 

Հիմք ընդունելով «Մաքսային կարգավորման մասին» օրենքի 174-րդ հոդվածի 11-րդ մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

(նախաբանը փոփ. 25.05.23 N 809-Ն)

1. Սահմանել`

1) անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց կողմից կամ նրանց հասցեով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններից Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող ապրանքների ակնհայտ առևտրային չափաքանակները՝ համաձայն N 1 հավելվածի.

2) անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց կողմից կամ նրանց հասցեով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ չհանդիսացող պետություններից Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող այն ապրանքների ակնհայտ առևտրային չափաքանակները, որոնց ներմուծման դեպքում «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2017 թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի հավելվածով հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքին (այսուհետ՝ օրենսգիրք) համապատասխան կիրառվում են միագումար մաքսային վճարի ձևով գանձվող մաքսատուրքեր և հարկեր՝ համաձայն N 2 հավելվածի.

3) ներմուծման հարկային հայտարարագիր ներկայացնելու և անուղղակի հարկերի վճարումն իրականացնելու պարտավորության վերաբերյալ ծանուցման օրինակելի ձևը՝ համաձայն N 3 հավելվածի:

(1-ին կետը փոփ., լրաց. 25.05.23 N 809-Ն)

2. Սույն որոշման N 1 հավելվածով սահմանված ապրանքների չափաքանակները գերազանցող քանակով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ հանդիսացող պետություններից Հայաստանի Հանրապետության տարածք տարանցման մաքսային հայտարարագրով կամ ուղևորային մաքսային հայտարարագրով կամ այլ փաստաթղթերով «Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված (բացառությամբ օդային փոխադրումների) Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքների ներմուծման դեպքում մաքսային մարմինների կողմից ապրանքների՝ սույն որոշման N 1 հավելվածով սահմանված ակնհայտ առևտրային չափաքանակները գերազանցելու հանգամանքը հայտնի դառնալու օրն առձեռն կամ փոստային եղանակով սույն որոշման N 3 հավելվածով սահմանված օրինակելի ձևով ծանուցումը հանձնվում է ֆիզիկական անձին` մինչև ներմուծման ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը օրենքով սահմանված կարգով ներմուծման հարկային հայտարարագիր ներկայացնելու և անուղղակի հարկերի վճարումն իրականացնելու նպատակով:

3. Սույն որոշման NN 1 և 2 հավելվածներով սահմանված ապրանքների ակնհայտ առևտրային չափաքանակները գերազանցող քանակով Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծվող ապրանքների հարկման բազան որոշվում է Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքին համապատասխան:

4. Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծվող ապրանքների համար հարկերը վճարվում են ներմուծվող ապրանքների` սույն որոշման NN 1 և 2 հավելվածներով սահմանված չափաքանակները գերազանցող մասի համար:

5. Եվրասիական տնտեսական միության ԱՏԳ ԱԱ 2106 90 930 0, 2106 90 980 3, 2106 90 980 8 ծածկագրերին, 30-րդ խմբին, 3913 ապրանքային դիրքին, 93-րդ և 97-րդ խմբերին դասվող ապրանքների՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններից Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծումը կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներով սահմանած կարգերով:

(5-րդ կետը փոփ. 25.05.23 N 809-Ն)

6. Սույն որոշման N 1 հավելվածով սահմանված չափաքանակները չեն տարածվում՝

1) Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններից Հայաստանի Հանրապետության տարածք ժամանակավոր ներմուծվող ապրանքների վրա.

2) Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններից ֆիզիկական անձանց կողմից միջազգային փոստային կամ սուրհանդակային առաքումներով Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծվող ապրանքների վրա, եթե այդ ապրանքների ընդհանուր քաշը չի գերազանցում 31 կիլոգրամը, իսկ արժեքը՝ 150 հազ. դրամը:

7. Եվրասիական տնտեսական միության անդամ չհանդիսացող պետություններից Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված՝ միասնական դրույքաչափերով գանձվող մաքսատուրքերը ու հարկերը, ինչպես նաև միագումար մաքսային վճարի ձևով գանձվող մաքսատուրքերը ենթակա են վճարման օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի որոշմամբ սահմանված չափաքանակների և դրույքաչափերի համաձայն:

8. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքով սահմանված կարգով անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց կողմից Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող ապրանքների ակնհայտ առևտրային չափաքանակներն ու ներմուծման հարկային հայտարարագիր ներկայացնելու և անուղղակի հարկերի վճարումն իրականացնելու պարտավորության վերաբերյալ ծանուցման ձևը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մարտի 20-ի N 502-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 865-Ն որոշումը:

9. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի մարտի 1-ից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ն. Փաշինյան

          

2020 թ. փետրվարի 19

Երևան

 

    

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2020 թվականի

փետրվարի 13-ի N 171-Ն որոշման

 

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ՉՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՄ ՆՐԱՆՑ ՀԱՍՑԵՈՎ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱԿՆՀԱՅՏ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ

(վերնագիրը խմբ. 25.05.23 N 809-Ն)

 

Ապրանքի ծածկագիրն ըստ

ԱՏԳ ԱԱ-ի

Ապրանքի համառոտ բնութագիրը

Սույն չափը գերազանցող մասը համարվում է ապրանքների ակնհայտ առևտրային

քանակությունը

1

2

3

01

Կենդանի կենդանիներ, բացառությամբ՝

3 հատ (գլուխ)

0105

Ընտանի թռչուն՝ կենդանի, այսինքն ընտանի

հավեր (Gallus domesticus), բադեր, սագեր, հնդկահավեր և խայտահավեր

50 հատ(գլուխ)

02

Միս և մսից սննդային ենթամթերք

25 կգ

03

Ձուկ և խեցգետնակերպեր, կակղամորթներ և

ջրային այլ անողնաշարավորներ, բացառությամբ՝

25 կգ

0302-ից, 0303-

ից և 0305-ից

Ձկնկիթ

2 կգ

04

Կաթնային արտադրանք, թռչնի ձու, մեղր

բնական, կենդանական ծագման սննդամթերք՝ այլ տեղում չնշված կամ չներառված, բացառությամբ՝

25 կգ

0407

Թռչնի ձվեր՝ կճեպով, թարմ, պահածոյացված կամ

եփված

150 հատ

05

Կենդանական ծագման մթերք՝ այլ տեղում չնշված

կամ չներառված

25 կգ

06

Կենդանի ծառեր և այլ բույսեր, կոճղեզներ, արմատներ և բույսերի այլ նույնանման մասեր.

կտրված ծաղիկներ և դեկորատիվ կանաչ

յուրաքանչյուր տեսակից 15 հատ, բայց ոչ ավելի քան 25

կգ

07

Բանջարեղեն և որոշ ուտելի արմատապտուղներ և

պալարապտուղներ

25 կգ յուրաքանչյուր

տեսակից

08

Ուտելի մրգեր և ընկույզներ. ցիտրուսային

պտուղների կեղև կամ սեխի կճեպներ

25 կգ յուրաքանչյուր

տեսակից

09

Սուրճ, թեյ, մատե կամ պարագվայական թեյ և

համեմունքներ

10 կգ

10

Հացազգիներ

10 կգ

11

Ալրաղացաձավարային արդյունաբերության արտադրանք, ածիկ, օսլաներ, ինուլին,

հացահատիկային սոսնձանյութ

25 կգ

12

Յուղատու սերմեր և պտուղներ, այլ սերմեր, պտուղներ և հատիկներ, տեխնիկական նպատակների համար օգտագործվող դեղաբույսեր և բույսեր, ծղոտ և հատիկախար

25 կգ

13

Դոժխեժ՝ բնական չմաքրված, բուսախեժեր, խեժեր և այլ բուսական հյութեր և լուծամզուքներ,

բացառությամբ՝

25 կգ

1302 11 000 0

Ափիոն

0

14

Հյուսածո արտադրատեսակների պատրաստման համար բուսական նյութեր. բուսական ծագման այլ

մթերք՝ այլ տեղում չնշված կամ չներառված

25 կգ

15

Կենդանական, բուսական կամ միկրոբիոլոգիական ծագման ճարպեր և յուղեր ու դրանց տրոհումից ստացվող մթերք. պատրաստի սննդային ճարպեր.

կենդանական կամ բուսական ծագման մոմեր

25 կգ

16

Պատրաստի սննդամթերք մսից, ձկից, խեցգետնակերպներից, կակղամորթներից կամ ջրային այլ անողնաշարավորներից կամ

միջատներից, բացառությամբ՝

25 կգ

1604 31 000 0

Թառափազգիների ձկնկիթ

2 կգ

1604 32 00

Թառափազգիների ձկնկիթի փոխարինիչներ

10 կգ

17

Շաքար և շաքարից պատրաստված հրուշակեղեն,

բացառությամբ՝

10 կգ

1701

Եղեգնաշաքար կամ ճակնդեղի շաքար և

քիմիապես մաքուր բուսաշաքար՝ պինդ վիճակում

25 կգ

1704 10

Մաստակ՝ շաքարապատած կամ

չշաքարապատած

1 կգ

18

Կակաո և դրանից պատրաստված մթերք

10 կգ

19

Պատրաստի մթերք՝ հացաբույսերի հատիկներից, ալյուրից, օսլայից կամ կաթից. ալրային

հրուշակեղեն

10 կգ

20

Բանջարեղենի, մրգերի, ընկույզների կամ բույսերի

այլ մասերի վերամշակումից ստացվող մթերք

10 կգ

21

Սննդամթերքի տարբեր տեսակներ (բացառությամբ 2106 90 930 0, 2106 90 980 3, 2106

90 980 8 ծածկագրերի)

10 կգ

2201

2202

Ջրեր, ներառյալ՝ բնական կամ արհեստական հանքային ջրերը՝ գազավորված, առանց շաքարի կամ այլ քաղցրացնող կամ համաբուրավետիչ նյութերի ավելացման. սառույց և ձյուն

Ջրեր, ներառյալ՝ հանքային և գազավորված ջրերը՝ շաքարի կամ այլ քաղցրացնող կամ համաբուրավետիչ նյութերի պարունակությամբ, և այլ ոչ ալկոհոլային խմիչքներ՝ բացառությամբ 2009 ապրանքային դիրքում ընդգրկված մրգային,

ընկուզային և բանջարեղենային հյութերի.

10 լ

2203 00

 

2204

 

 

 

2205

 

 

2206 00

 

 

 

 

 

 

2207

 

 

 

 

 

 

 

2208

Գարեջուր ածիկային

 

Գինիներ՝ խաղողի, բնական, ներառյալ՝

թնդեցվածները. քաղցրահյութ խաղողի՝ բացի

2009 ապրանքային դիրքում նշվածից

 

Վերմուտներ և խաղողի այլ բնական գինիներ՝

բուսական կամ բուրավետ նյութերի ավելացմամբ

 

Խմորման ենթարկված այլ խմիչքներ (օրինակ՝ սիդր, պերրի կամ սիդր տանձի, սակե).

Խառնուրդներ՝ խմորման ենթարկված

խմիչքներից, և խմորման ենթարկված խմիչքների

ու ոչ ալկոհոլային խմիչքների խառնուրդներ՝ այլ

տեղում չնշված կամ չընդգրկված

 

80% ծավալային բաժին կամ ավելի սպիրտի

խտությամբ չբնափոխված էթիլային սպիրտ.

բնափոխված, ցանկացած խտության էթիլային սպիրտ և այլ սպիրտային թրմօղի

 

80% ծավալային բաժնից ոչ պակաս սպիրտի

խտությամբ չբնափոխված էթիլային սպիրտ.

սպիրտային թրմօղի, լիկյորներ և սպիրտային այլ

խմիչքներ

5 լ՝ 18 տարին լրացած մեկ

անձի համար

2209 00

Քացախ և դրա փոխարինիչներ, որոնք ստացվել

են քացախաթթվից

10 լ

23

Սննդային արդյունաբերության մնացորդներ և

թափոններ, կենդանիների համար պատրաստի

կերեր (բացառությամբ ՀՀ կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 90-Ն որոշման N 2

հավելվածի 1-ին կետում նշվածների)

10 կգ

24

Ծխախոտ և ծխախոտի արդյունաբերական փոխարինիչներ. նիկոտին պարունակող կամ չպարունակող արտադրանք՝ նախատեսված առանց այրման ներշնչելու համար. նիկոտին պարունակող և մարդու օրգանիզմ նիկոտին փոխանցելու համար նախատեսված այլ արտադրանք, բացառությամբ՝

200 սիգարետ կամ 50 սիգար

(սիգարելլաներ) կամ 250 գրամ ծխախոտ կամ տաքացվող ծխախոտի 200 գլանակ (ստիք) կամ նշված արտադրատեսակների ապրանքատեսականին, ոչ ավելի, քան 250 գրամ ընդհանուր քաշով` 18 տարին լրացած մեկ ֆիզիկական

անձի հաշվարկով

2404 12 000 0-

ից

Նիկոտին պարունակող հեղուկով քարթրիջներ և այլ տարաներ, այդ թվում` մեկանգամյա օգտագործման էլեկտրոնային սիգարետներ հեղուկով՝ առանց վերալիցքավորման հնարավորության

250 գրամ

2404 19 000-ից

Նիկոտին չպարունակող, այդ թվում` ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող հեղուկով քարթրիջներ և այլ տարաներ, այդ թվում` մեկանգամյա օգտագործման էլեկտրոնային սիգարետներ հեղուկով՝

առանց վերալիցքավորման հնարավորության

250 գրամ

25

Աղ, ծծումբ, հող և քար, ծեփագործական նյութեր,

կիր և ցեմենտ, բացառությամբ՝

25 կգ

2501 00-ից

Կերակրի աղ

5 կգ

2515

Մարմար, տրավերտին կամ կրաքարային տուֆ, էկաուսին և այլ կրաքարեր՝ հուշարձանների կամ շինարարության համար՝ 2,5 կամ ավելի տեսակարար կշռով, և ալեբաստր՝ կոպիտ մանրատած կամ չմանրատած, սղոցած կամ չսղոցած կամ այլ եղանակով բլոկների կամ ուղղանկյուն (ներառյալ՝ քառակուսի) սալերի բաժանած

1000 կգ

2516

Գրանիտ, ծիրանաքար, բազալտ, ավազաքար և այլ քարեր՝ հուշարձանների կամ շինարարության համար, կոպիտ մանրատած կամ չմանրատած, սղոցած կամ չսղոցած, կամ այլ եղանակով բլոկների կամ ուղղանկյուն (ներառյալ՝ քառակուսի) սալերի բաժանած

1000 կգ

26

Հանքաքարեր, խարամ և մոխիր,

1000 կգ

27

Հանքային վառելիք, նավթ և նավթավերամշակման արտադրանք, բիտումային նյութեր, հանքային մոմեր, բացառությամբ՝

25 կգ

2710 12 41,

2710 19 42-ից

Բենզին և դիզելային վառելիք

10 լիտր

2711 11 000 0

2711 21 000 0-ից

Գազ բնական հեղուկացված և գազանման

վիճակում

100 մ3

2710 19 710 0

2710 19 750 0

2710 19 820 0

2710 19 840 0

2710 19 860 0

2710 19 880 0

2710 19 920 0

2710 19 940 0

2710 19 980 0-ից

Քսայուղեր, այլ յուղեր

10 կգ

28

Անօրգանական քիմիական նյութեր. թանկարժեք մետաղների, հազվագյուտ հողային մետաղների, ռադիոակտիվ տարրերի կամ իզոտոպների անօրգանական կամ օրգանական միացություններ

0

29

Օրգանական քիմիական միացություններ

0

31

Պարարտանյութեր

25 կգ

32

Դաբաղման կամ ներկման լուծամզվածքներ. տանիններ և դրանց ածանցյալները. ներկանյութեր, գունանյութեր և ներկող այլ նյութեր. ներկեր և լաքեր. մածիկներ և այլ

մաստիկա. տպագրական ներկ, թանաք, տուշ

10 կգ

33

Եթերայուղեր և ռետինոիդներ, օծանելիքային, կոսմետիկական և հարդարման միջոցներ,

բացառությամբ՝

1 կգ

3303 00

Օծանելիք և հարդարաջուր

5 հատ` յուրաքանչյուրից

3304

Կոսմետիկական, դիմահարդարման և մաշկի խնամքի համար միջոցներ (բացի դեղամիջոցներից)՝ ներառյալ միջոցներ արևաթխության համար կամ արևաթխության դեմ, մատնահարդարման կամ ոտնահարդարման միջոցներ

6 հատ` յուրաքանչյուր ապրանքային ենթադիրքից

3305

Մազերի խնամքի միջոցներ

6 հատ` յուրաքանչյուր

ապրանքային ենթադիրքից

3306

Բերանի խոռոչի կամ ատամների հիգիենայի

միջոցներ, ներառյալ՝ ատամնապրոթեզների

ֆիքսման փոշիներն ու մածուկները. միջատամնային տարածքները մաքրելու թելեր (ատամները մաքրելու մետաքսաթել)՝ անհատական փաթեթավորմամբ՝ մանրածախ վաճառքի համար

6 հատ` յուրաքանչյուր

ապրանքային ենթադիրքից,

բայց ընդհանուր՝ 8 հատից ոչ ավելի

3307

Միջոցներ՝ սափրվելուց առաջ, սափրվելու ընթացքում կամ դրանից հետո օգտագործելու համար, անհատական օգտագործման հոտազերծիչներ, բաղադրություններ՝ լոգանք ընդունելու համար, մազահեռացման միջոցներ և օծանելիքային, կոսմետիկական ու հարդարման այլ միջոցներ` այլ տեղում չնշված կամ չներառված. հոտազերծիչներ՝ նախատեսված շենքերում օգտագործելու համար. բուրավետացված կամ ոչ բուրավետացված, ախտահանիչ

հատկություններով օժտված կամ առանց դրանց

6 հատ` յուրաքանչյուր ապրանքային ենթադիրքից, բայց ընդհանուր՝ 8 հատից ոչ ավելի

34

Օճառ, մակերևութաակտիվ օրգանական նյութեր, լվացող միջոցներ, քսանյութեր, արհեստական և պատրաստի մոմեր, մաքրման կամ փայլեցման համար բաղադրություններ, մոմեր և նույնանման արտադրատեսակներ, ծեփման համար մածուկներ, պլաստիլին, «ատամնաբուժական մոմ» և գիպսի հիմքով ատամնաբուժական բաղադրություններ

10 կգ` յուրաքանչյուր ապրանքային ենթադիրքից

35

Սպիտակուցային նյութեր, վերափոխված

օսլաներ, սոսինձներ, ֆերմենտներ

5 կգ

36

Պայթուցիկ նյութեր. հրատեխնիկական արտադրատեսակներ. լուցկիներ. հրակիր համահալվածքներ, որոշ դյուրավառ նյութեր,

բացառությամբ՝

0

3605 00 000 0

Լուցկիներ՝ բացի 3604 ապրանքային դիրքում

ընդգրկված հրատեխնիկական արտադրատեսակներից

100 տուփ

37

Լուսանկարչական ապրանքներ և կինոապրանքներ

Լուսանկարչական և կինո-ապրանքներ

10 կգ

38

Քիմիական այլ ապրանքներ

5 կգ

39

Պլաստմասսա և դրանից պատրաստված

արտադրատեսակներ, բացառությամբ 3913 ապրանքային խմբի և՝

25 կգ

3922

Լոգնոցներ, ցնցուղներ, կոնքեր՝ ջրի հոսքի

համար, կոնքեր՝ լվացվելու համար, բիդեներ,

զուգարանակոնքեր, դրանց համար նստոցներ ու կափարիչներ, ջրթափ բաքեր և նույնանման սանիտարատեխնիկական արտադրատեսակներ

պլաստմասսայից

1 հատ` յուրաքանչյուր

ենթադիրքից

40

Կաուչուկ, ռետին և դրանցից պատրաստված

արտադրատեսակներ, բացառությամբ՝

10 կգ

4011

 

4012

 

 

 

 

4013

Անվադողեր և դողածածկեր՝ օդաճնշական, ռետինե, նոր

 

Անվադողեր և դողածածկեր՝ օդաճնշական, ռետինե, վերականգնված կամ օգտագործված. անվադողեր և դողածածկեր՝ մեծ կամ կիսաօդաճնշական, անվադողերի պահպանաշերտեր և անվահեցի ժապավեններ ռետինից

 

Օդախցիկներ ռետինե

5 հատ` յուրաքանչյուր դիրքից

41

Չմշակված մորթեր (բացի բնական մորթուց) և մշակված կաշի

5 հատ, բայց ոչ ավելի քան

20 մ2

42

Արտադրատեսակներ կաշվից. թամբագործական արտադրատեսակներ և լծասարքեր. ճամփորդական պարագաներ, պայուսակներ և դրանց նույնանման ապրանքներ. կենդանիների ներքին օրգաններից պատրաստված արտադրատեսակներ (բացի շերամի

մետաքսազատիչ գեղձերից)

4 հատ` յուրաքանչյուր ենթադիրքից, բայց 20 հատից ոչ ավելի

43

Բնական և արհեստական մորթի, դրանից

պատրաստված արտադրատեսակներ

Յուրաքանչյուր ենթադիրքից 1

հատ, բայց 4 հատից ոչ ավելի

44

Փայտանյութ և դրանից արտադրատեսակներ,

փայտածուխ, բացառությամբ՝

25 կգ

4403

 

 

 

4406

 

 

4407

 

 

 

 

 

4408

Անտառանյութեր՝ չմշակված, կեղևը կամ մատաղ շերտը հեռացրած կամ չհեռացրած կամ կոպիտ եզրատաշած կամ չեզրատաշած

 

Փայտակոճեր երկաթուղային կամ տրամվայի գծերի համար

Անտառանյութեր՝ երկայնակի սղոցմամբ կամ ճեղքմամբ, ռանդմամբ կամ կեղևահանմամբ ստացված, ռանդմամբ, հղկմամբ մշակված կամ չմշակված, ճակատային միացումներով կամ

առանց դրանց, 6 մմ-ից ավելի հաստությամբ

 

Երեսապատման թերթեր (ներառյալ շերտավոր փայտանյութի մասնատումից ստացված թերթերը)՝ սոսնձած նրբատախտակի կամ նույնանման շերտավոր փայտանյութի համար, և այլ անտառանյութեր՝ երկայնակի սղոցմամբ կամ ճեղքմամբ, ռանդմամբ կամ կեղևահանմամբ ստացված, ռանդմամբ, հղկմամբ մշակված կամ չմշակված, սերտակցված կամ չսերտակցված, ճակատային միացումներով կամ առանց դրանց, 6 մմ-ից ոչ ավելի հաստությամբ

2 մ3

45

Խցան և դրանից պատրաստված

արտադրատեսակներ

25 կգ

46

Ծղոտից, ալֆերից և հյուսքի համար նախատեսված այլ նյութերից պատրաստված արտադրատեսակներ, զամբյուղներ և հյուսածո

արտադրատեսակներ

25 կգ

47

Զանգված՝ փայտանյութից կամ այլ թելքավոր թաղանթանյութերից. վերականգնված թուղթ կամ ստվարաթուղթ (տպագրական խոտան և թղթի

թափոններ)

25 կգ

48

Թուղթ և ստվարաթուղթ. թղթազանգվածից,

թղթից կամ ստվարաթղթից արտադրատեսակներ

10 կգ

49

Տպագիր գրքեր, լրագրեր, վերարտադրանկարներ և պոլիգրաֆիական արտադրության այլ արտադրատեսակներ. ձեռագրեր, մեքենագիր

տեքստեր և պլաններ

25 կգ

50

Մետաքս

10 կգ

51

Բուրդ, կենդանիների բարակ կամ կոշտ մազ, ձիու

մազից մանվածք և գործվածք

10 կգ

52

Բամբակ

10 կգ

53

Այլ բուսական մանածագործական մանրաթելեր, թղթե մանվածք և գործվածքներ՝ թղթե մանվածքից

10 կգ

54

Քիմիական թելեր, հարթ և նույնանման թելեր՝

քիմիական մանածագործական նյութերից

10 կգ

55

Քիմիական մանրաթելեր

10 կգ

56

Բամբակ, թաղիք կամ նրբաթաղիք և չգործված կտորեղեն. հատուկ մանվածք. թոկեր, պարաններ, ճոպաններ ու մետաղաճոպաններ և դրանցից

պատրաստված արտադրատեսակներ

10 կգ

57

Գորգեր և հատակի այլ մանածագործական

ծածկոցներ

24 մ2

58

Հատուկ գործվածքներ, թափակար նրբախավով մանածագործական նյութեր, ժանյակներ, որմնագորգեր, դրվագման պարագաներ,

ասեղնագործվածքներ, բացառությամբ՝

10 կգ

5804 10

Շղարշ և այլ ցանցահյուս քաթաններ

5 կգ

59

Մանածագործական նյութեր՝ ներծծված, պատվածքով կամ երկտակված. տեխնիկական նշանակության մանածագործական արտադրատեսակներ

10 կգ

60

Տրիկոտաժե պաստառներ՝ մեքենայագործ կամ

ձեռագործ

10 կգ

61

Տրիկոտաժե հագուստ և հագուստի պարագաներ՝

մեքենայագործ կամ ձեռագործ

25 կգ

62

Հագուստ և հագուստի պարագաներ՝ բացի տրիկոտաժե մեքենայագործ կամ ձեռագործ

հագուստից և պարագաներից

25 կգ

63

Այլ պատրաստի մանածագործական արտադրատեսակներ, լրակազմեր, օգտագործված հագուստ և մանածագործական

արտադրատեսակներ, լաթեր

25 կգ

64

Կոշկեղեն, զանկապաններ և նույնանման արտադրատեսակներ. դրանց դետալները,

բացառությամբ՝

5 զույգ

6406

Կոշիկի դետալներ (ներառյալ ամրացված կամ չամրացված հիմնական միջատակով կոշկերեսի ձևվածքները). դնովի միջատակեր, կրնկատակեր և նույնանման արտադրատեսակներ. զանկապաններ, սռնապաններ ու նույնանման

արտադրատեսակներ, և դրանց դետալները.

10 կգ

65

Գլխի հարդարանքներ և դրանց մասերը

10 հատ

66

Հովանոցներ, արևապաշտպան հովանոցներ, ձեռնափայտեր, ձեռնափայտ-նստոցներ, ճիպոտներ, մտրակներ ձիավարության համար և դրանց մասերը

4 հատ` յուրաքանչյուր ենթադիրքից, բայց 20 հատից ոչ ավելի

67

Մշակված փետուր և աղվափետուր ու փետուրից կամ աղվափետուրից պատրաստված արտադրատեսակներ. արհեստական ծաղիկներ. մարդու մազից պատրաստված արտադրատեսակներ

10 կգ

68

Արտադրատեսակներ քարից, գիպսից, ցեմենտից,

ասբեստից, փայլարից կամ նույնանման նյութերից

1000 կգ

69

Կերամիկական արտադրատեսակներ

1000 կգ

70

Ապակի և դրանից պատրաստված

արտադրատեսակներ

25 կգ

7101

Մարգարիտ՝ բնական կամ աճեցրած, մշակված կամ չմշակված, տեսակավորված կամ չտեսակավորված, բայց չշարված, չշրջանակված կամ չամրացրած, բնական կամ աճեցրած մարգարիտ` փոխադրման համար հարմարավետության նպատակով ժամանակավոր

շարված

0,5 կգ, բայց ոչ ավելի, քան 25 հազ. դոլարին համարժեք դրամ

7102

Ալմաստներ՝ մշակված կամ չմշակված, բայց

չշրջանակված կամ չամրացրած

0

7103

Թանկարժեք (բացի ալմաստներից) և կիսաթանկարժեք քարեր՝ մշակված կամ չմշակված, տեսակավորված կամ չտեսակավորված, բայց չշարված, չշրջանակած կամ չամրացված. չտեսակավորված թանկարժեք քարեր (բացի ալմաստներից) և կիսաթանկարժեք քարեր՝ փոխադրման հարմարավետության

նպատակով ժամանակավոր շարված՝

մինչև 1 կարատ, կամ 1 կարատից բարձր 1 հատ, բայց ոչ ավելի, քան 25 հազ. դոլարին համարժեք դրամ

7104

Թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարեր՝ արհեստական կամ վերականգնված, մշակված կամ չմշակված, տեսակավորված կամ չտեսակավորված, բայց չշարված, չշրջանակած կամ չամրացված. չտեսակավորված արհեստական կամ վերականգնված թանկարժեք կամ կիսաթան- կարժեք քարեր՝ փոխադրման համար հարմարա-

վետության նպատակով ժամանակավոր շարված՝

մինչև 1 կարատ, կամ 1 կարատից բարձր 2 հատ, բայց ոչ ավելի, քան 25 հազ. դոլարին համարժեք դրամ

7105

Փշրանք և փոշի՝ բնական կամ արհեստական թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարերից

մինչև 1 կարատ կամ 0.5 կգ,

բայց ոչ ավելի, քան 25 հազ. դոլարին համարժեք դրամ

7106

Արծաթ (ներառյալ ոսկուց կամ պլատինից գալվանական ծածկույթով)՝ չմշակված կամ կիսամշակված կամ փոշու տեսքով

10 կգ

7107 00 000 0

Մետաղներ՝ ոչ թանկարժեք, արծաթով երեսապատ-

ված, կիսամշակված, առանց հետագա մշակման

10 կգ

7108

Ոսկի (ներառյալ ոսկի՝ պլատինից գալվանական ծածկույթով)` չմշակված կամ կիսամշակված կամ

փոշու տեսքով

1 կգ

7109 00 000 0

Մետաղներ՝ ոչ թանկարժեք կամ արծաթ՝ երեսապատված ոսկով, չմշակված կամ

կիսամշակված

10 կգ

7110

Պլատին՝ չմշակված կամ կիսամշակված կամ

փոշու տեսքով

1 կգ

7111 00 000 0

Մետաղներ՝ ոչ թանկարժեք, արծաթ կամ ոսկի՝ երեսապատված պլատինով, չմշակված կամ

կիսամշակված

10 կգ

7112

Թանկարժեք մետաղների կամ թանկարժեք մետաղներով երեսապատված մետաղների թափոններ և ջարդոն. թանկարժեք մետաղ կամ թանկարժեք մետաղների միացություններ պարունակող այլ թափոններ և ջարդոն, որոնք հատկապես կիրառվում են թանկարժեք մետաղներ ստանալու համար՝ բացի 8549 ապրանքային

դիրքում ընդգրկված ապրանքներից՝

10 կգ

7113

 

 

 

7114

 

 

 

 

7115

 

 

 

 

7116

Ոսկերչական արտադրատեսակներ և դրանց մասերը՝ պատրաստված թանկարժեք մետաղներից կամ թանկարժեք մետաղներով երեսապատված մետաղներից

 

Վարպետների ձեռքով պատրաստած ոսկյա կամ արծաթյա արտադրատեսակներ և դրանց մասերը՝ պատրաստված թանկարժեք մետաղներից կամ թանկարժեք մետաղներով երեսապատված մետաղներից

 

Այլ արտադրատեսակներ՝ թանկարժեք մետաղներից կամ թանկարժեք մետաղներով երեսապատված մետաղներից

 

Արտադրատեսակներ՝ բնական կամ աճեցրած մարգարտից, թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարերից (բնական, արհեստական կամ վերականգնված)

3 հատ՝ յուրաքանչյուր դիրքից, բայց ոչ ավելի, քան 25 հազ. դոլարին համարժեք դրամ

7117

Բիժուտերիա

15 հատ կամ 5 հավաքածուից

ոչ ավելի

7118

Մետաղադրամներ

5 հատ

72

Սև մետաղներ

25 կգ

73

Արտադրատեսակներ սև մետաղից

25 կգ

74

Պղինձ և պղնձից արտադրատեսակներ

25 կգ

75

Նիկել և դրանից պատրաստված

արտադրատեսակներ

25 կգ

76

Ալյումին և դրանից պատրաստված

արտադրատեսակներ

25 կգ

78

Կապար և դրանից պատրաստված

արտադրատեսակներ

25 կգ

79

Ցինկ և դրանից պատրաստված

արտադրատեսակներ

25 կգ

80

Անագ և անագից արտադրատեսակներ

25 կգ

81

Ոչ թանկարժեք այլ մետաղներ, մետաղակերամիկա, դրանցից պատրաստված

արտադրատեսակներ

0

82

Գործիքներ, հարմարանքներ, դանակներ, գդալներ և պատառաքաղներ՝ ոչ թանկարժեք մետաղներից. դրանց մասերը՝ ոչ թանկարժեք մետաղներից

25 կգ

83

Ոչ թանկարժեք մետաղներից այլ

արտադրատեսակներ

25 կգ

84

Միջուկային ռեակտորներ, կաթսաներ, սարքավորումներ և մեխանիկական սարքվածքներ, դրանց մասեր, բացառությամբ՝

0

8402

Շոգեկաթսաներ կամ այլ շոգեարտադրող կաթսաներ (բացի կենտրոնական ջեռուցման ջրակաթսաներից, որոնք կարող են արտադրել ցածր ճնշման գոլորշի), ջրային կաթսաներ՝ գերտաքացուցիչներով

1 հատ

8403

Կենտրոնական ջեռուցման կաթսաներ՝ բացի 8402

ապրանքային դիրքում նշված կաթսաներից

1 հատ

8404

Օժանդակ սարքավորումներ, որոնք օգտագործվում են 8402 կամ 8403 ապրանքային դիրքերում նշված կաթսաների հետ (օրինակ` ջերմօգտագործիչներ, շոգեգերտաքացուցիչներ, մրի հեռացուցիչներ, գազային վերաօգտագործիչներ), կոնդենսատորներ՝ շոգեջրային կամ այլ շոգեուժային կայանքների համար

15 կգ

8405

Գազագեներատորներ կամ շոգեգեներատորներ՝ մաքրիչ կայանքներով կամ առանց դրանց. ացետիլենային գազագեներատորներ և նույնա- նման գազագեներատորներ՝ մաքրիչ կայանք-

ներով կամ առանց դրանց, բացառությամբ՝

1 հատ

8405 90 000 0

Մասեր՝ գազագեներատորների կամ շոգեգեներատորների՝ մաքրիչ կայանքներով կամ առանց դրանց. ացետիլենային գազագեներա- տորների և նույնանման գազագեներատորների՝

մաքրիչ կայանքներով կամ առանց դրանց

25 կգ

8406

Ջրային շոգետուրբիններ և այլ շոգետուրբիններ,

բացառությամբ՝

1 հատ

8406 90

Մասեր՝ ջրային շոգետուրբինների և այլ

շոգետուրբինների

25 կգ

8407

Կայծային բռնկմամբ ներքին այրման շարժիչներ՝

մխոցի պտտվող կամ հետադարձ-առաջընթաց շարժմամբ

1 հատ

8408

Սեղմումով բոցավառվող ներքին այրման

մխոցային շարժիչներ (դիզելներ և կիսադիզելներ)

1 հատ

8409

Մասեր՝ բացառապես կամ հիմնականում 8407

կամ 8408 ապրանքային դիրքում ընդգրկված շարժիչների համար նախատեսված

15 կգ

8410

Հիդրավլիկ տուրբիններ, ջրային անիվներ և

կարգավորիչներ դրանց համար, բացառությամբ՝

1 հատ

8410 90 000

Հիդրավլիկ տուրբինների, ջրային անիվների և դրանց համար կարգավորիչների մասեր՝

ներառյալ կարգավորիչներ

25 կգ

8413

Պոմպեր հեղուկային, ծախսաչափերով կամ

առանց դրանց. հեղուկների վերհաններ

2 հատ

8413 91 000

8413 92 000 0

Ծախսաչափերով կամ առանց դրանց հեղուկային

պոմպերի և հեղուկների վերհանների մասեր

25 կգ

8414

Պոմպեր օդային կամ վակուումային, օդային կամ գազային կոմպրեսորներ և օդափոխիչներ, օդափոխիչ կամ վերաշրջանառու օդաքաշ թասակներ կամ պահարաններ` օդափոխիչներով, ֆիլտրերով կամ առանց ֆիլտրերի. անգազանցիկ պահարաններ կենսաբանական անվտանգության՝ ֆիլտրերով կամ առանց ֆիլտրերի,

բացառությամբ՝

2 հատ

8414 90 000 0

Մասեր` պոմպերի օդային կամ վակուումային, օդային կամ գազային կոմպրեսորների և օդափոխիչների, օդափոխիչ կամ վերաշրջանառու օդաքաշ թասակների կամ պահարանների` օդափոխիչներով, ֆիլտրերով կամ առանց

ֆիլտրերի

25 կգ

8415

Օդորակման համար նախատեսված կայանքներ՝ շարժիչային օդափոխիչով և օդի ջերմաստիճանն ու խոնավությունը փոխելու համար սարքերով սարքավորված՝ ներառյալ օդորակիչները, որոնցում խոնավությունն առանձին չի

կարգավորվում

2 հատ

8415 90 000

Մասեր՝ օդորակման համար նախատեսված

կայանքների՝ շարժիչային օդափոխիչով և օդի

ջերմաստիճանն ու խոնավությունը փոխելու համար սարքերով սարքավորված՝ ներառյալ օդորակիչների, որոնցում խոնավությունն

առանձին չի կարգավորվում

25 կգ

8416

Բոցամուղներ հեղուկ վառելիքի համար, փոշիացված պինդ վառելիքի համար կամ գազային հրածորաններ. մեխանիկական հնոցներ` ներառյալ դրանց մեխանիկական կրակակալ ճաղացանցերը, մեխանիկական մոխրահեռացուցիչ-

ները և նույնանման սարքվածքներ

1 հատ

8418

Էլեկտրական կամ այլ տիպերի սառնարաններ, սառցարաններ և այլ սառնարանային կամ սառցարանային սարքավորումներ. ջերմային պոմպեր՝ 8415 ապրանքային դիրքում ընդգրկված

օդորակման կայանքներից բացի

2 հատ

8419

Արդյունաբերական կամ լաբորատոր մեքենաներ, սարքավորումներ՝ էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական տաքացմամբ (բացառելով 8514 ապրանքային դիրքում ընդգրկված վառարանները, ջեռուցիչ խցերը և այլ սարքավորումներ)՝ ջերմաստիճանների փոփոխման հետևյալ գործընթացներում նյութերի մշակման համար՝ տաքացում, եփում, տապակում, թորում, բազմաթորում, մանրէազերծում, պաստերիզացում, շոգեհարում, չորացում, շոգեախտահանում, կոնդենսացում կամ սառեցում՝ բացառությամբ կենցաղային նպատակներով օգտագործվող մեքենաների ու սարքավորումների, հոսանուտ և կուտակային (ունակային) ջրատաքացուցիչներ՝ ոչ

էլեկտրական, բացառությամբ՝

1 հատ

8419 90

Մասեր՝ արդյունաբերական կամ լաբորատոր մեքենաների, սարքավորումների՝ էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական տաքացմամբ (բացառելով 8514 ապրանքային դիրքում ընդգրկված վառարան- ները, ջեռուցիչ խցերը և այլ սարքավորումներ)՝ ջերմաստիճանների փոփոխման հետևյալ գործընթացներում նյութերի մշակման համար՝ տաքացում, եփում, տապակում, թորում, բազմա- թորում, մանրէազերծում, պաստերիզացում, շոգեհարում, չորացում, շոգեախտահանում, կոնդենսացում կամ սառեցում՝ բացառությամբ կենցաղային նպատակներով օգտագործվող

մեքենաների ու սարքավորումների, հոսանուտ և

կուտակային (ունակային) ջրատաքացուցիչների՝

ոչ էլեկտրական

25 կգ

8422 11 000 0

Կենցաղային սպասք լվացող մեքենաներ

2 հատ

8423 10 100 0

Կշեռքներ մարդկանց, այդ թվում՝ կրծքի երեխաներին

կշռելու համար, կենցաղային կշեռքներ

2 հատ

8424

Մեխանիկական սարքեր (ձեռքի ղեկավարումով կամ առանց դրա) հեղուկը կամ փոշին արտամղելու, ցողելու կամ փոշեցրելու համար, կրակմարիչներ՝ լիցքավորված կամ չլիցքավորված, հեղուկացիրներ և նույնանման սարքվածքներ, շոգեշիթային կամ ավազաշիթային

ու նույնանման արտամղիչ սարքեր՝

2 հատ` յուրաքանչյուր ենթադիրքից

8425

Վերհան բազմաճախարակներ և վերհաններ՝ բացի սկիպային վերհաններից, կարապիկներ և

կաբեստաններ, ամբարձիչներ (դոմկրատներ)

1 հատ

8426 12 000

Շարժական վերհան ֆերմաներ՝ անվավոր

շարժամասով և սայլակավոր բեռնիչներ

1 հատ

8427

Ավտոբեռնիչներ՝ եղանավոր բռնիչով, այլ սայլակներ՝ համալրված վերհան կամ բեռնիչ-

բեռնաթափիչ սարքավորումներով.

1 հատ

8430 20 000 0

Գութանային և ռոտորային ձյունամաքրիչներ

1 հատ

8431 10 000 0

Մասեր՝ նախատեսված 8425 ապրանքային դիրքի

մեքենաների կամ մեխանիզմների համար

25 կգ

8432

Հողի նախապատրաստման և մշակման համար գյուղատնտեսական, այգեգործական կամ անտառատնտեսական մեքենաներ. գլանիվներ՝ սիզամարգերի կամ սպորտային հրապարակների

համար

1 հատ` յուրաքանչյուր ենթադիրքից

8433

Մեքենաներ կամ մեխանիզմներ գյուղատնտեսական կուլտուրաները հավաքելու կամ կալսելու համար՝ ներառյալ մամլիչ- հասկահավաքները, ծղոտը կամ խոտը հակավորող մամլիչները. խոտհնձիչները կամ սիզամարգերի հնձիչները. ձվեր, պտուղներ կամ գյուղատնտեսական այլ մթերքներ մաքրելու, տեսակավորելու կամ տրամաչափարկելու համար մեքենաներ՝ բացի 8437 ապրանքային դիրքում

ընդգրկված մեքենաներից

1 հատ

8434

Կթելու համար սարքվածքներ և ապարատներ, կաթը մշակելու և վերամշակելու համար

սարքավորումներ

1 հատ

8435

Մամլիչներ, ջարդիչներ և նույնանման

սարքավորումներ՝ գինեգործության, սիդրի,

մրգահյութերի կամ նույնանման ըմպելիքների

արտադրության համար

1 հատ

8436

Սարքավորումներ՝ գյուղատնտեսության, այգեգործության, անտառտնտեսության, թռչնաբուծության կամ մեղվաբուծության համար՝ ներառյալ սերմեր աճեցնելու համար սարքավորումները` մեխանիկական կամ տաքացնող սարքվածքներով, այլ. ինկուբատորներ՝ թռչնաբուծության համար և

բրուդերներ

1 հատ

8437

Մեքենաներ՝ սերմեր, հացահատիկներ կամ չոր լոբազգի բանջարեղեն մաքրելու, տեսակավորելու կամ տրամաչափարկելու համար. սարքավորումներ՝ ալրաղացի արդյունաբերության համար կամ հացահատիկների կամ չոր լոբազգի բանջարեղենի մշակման համար՝ բացի գյուղատնտեսական ֆերմաներում օգտագործվող սարքավորումներից

1 հատ

8443

8442 ապրանքային դիրքում ընդգրկված թիթեղների, գլանների և այլ տպագրական ձևերի միջոցով տպագրության համար օգտագործվող տպագրական մեքենաներ, միացված կամ չմիացված այլ տպիչներ, պատճենահան ապարատներ և ֆաքսիմիլային ապարատներ, դրանց մասեր ու պարագաներ

1 հատ

8450

Լվացքի մեքենաներ` կենցաղային կամ լվացքատների համար՝ ներառյալ քամիչ

սարքվածքով համալրված մեքենաները

1 հատ

8451

Սարքավորումներ (8450 ապրանքային դիրքում ընդգրկված մեքենաներից բացի)՝ մանածագործական մանվածքը, մանածագործական նյութերը կամ պատրաստի մանածագործական արտադրատեսակները լվանալու, մաքրելու, քամելու, չորացնելու, արդուկելու, մամլելու (ներառյալ՝ նյութերի ջերմասևեռակման համար մամլիչները), սպիտակեցնելու, ներկելու, ապրետավորելու, վերջնամշակելու, ծածկապատելու կամ տոգորելու համար, և մեքենաներ՝ մանածագործական կամ այլ հիմքի վրա մածուկ քսելու համար, որոնք օգտագործվում են լինոլեումի նման հատակի ծածկույթների արտադրության մեջ. մեքենաներ՝ մանածագործական նյութերը կծկելու, հետ

կծկելու, ծալելու, կտրելու կամ ծակելու համար

1 հատ

8452 10

Կարի մեքենաներ` կենցաղային

1 հատ

8465

Հաստոցներ՝ փայտի, խցանի, ոսկորի, պինդ ռետինի, պինդ պլաստմասսաների կամ նույնանման պինդ նյութերի մշակման համար (ներառյալ՝ մեխերով, ամրակներով, սոսնձով կամ այլ միջոցներով հավաքման համար մեքենաները)՝

1 հատ

8466

Մասեր և պարագաներ` նախատեսված բացառապես կամ հիմնականում 8456-8465 ապրանքային դիրքերում դասակարգված սարքավորումների համար՝ ներառյալ գործիքը կամ դետալներն ամրակելու հարմարանքները, ինքնաբացվող պարուրահատ գլխիկները, բաժանարար գլխիկները և այլ հատուկ հարմարանքներ հաստոցների համար. հարմարանքներ ամեն տիպի ձեռքի գործիքների համար նախատեսված աշխատանքային

գործիքները ամրակելու համար

25 կգ

8467

Ձեռքի գործիքներ օդաճնշական, հիդրավլիկ կամ ներկառուցված էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական

շարժիչով

1 հատ` յուրաքանչյուր ենթադիրքից

8468

Սարքավորումներ և ապարատներ՝ ցածր ջերմաստիճանով զոդելու, բարձր ջերմաստիճանով զոդելու կամ եռակցելու համար, կտրելու համար պիտանի կամ ոչ պիտանի, բացի 8515 ապրանքային դիրքին պատկանող մեքենաներից և ապարատներից. մակերեսային ջերմամշակման համար մեքենաներ և

ապարատներ՝ գազով աշխատող

1 հատ

8470

Հաշվիչ մեքենաներ և տվյալների գրանցման, վերարտադրության ու տեսողական ներկայացման համար գրպանի մեքենաներ` հաշվարկման գործառույթներով. հաշվապահական մեքենաներ, փոստային դրոշմանշիչ մեքենաներ, տոմսային ապարատներ և այլ նույնանման մեքենաներ՝ հաշվիչ սարքվածքներով . դրամարկղային

ապարատներ

1 հատ` յուրաքանչյուր ենթադիրքից

8471

Հաշվողական մեքենաներ և դրանց բլոկները, մագնիսական կամ օպտիկական հաշվարկման սարքվածքներ , մեքենաներ՝ տվյալները տեղեկատվության կրիչների վրա ծածկագրված

ձևով փոխադրելու համար և մեքենաներ՝ նման

տեղեկատվությունը մշակելու համար, այլ տեղում

չնշված կամ չընդգրկված

1 հատ` յուրաքանչյուր ենթադիրքից

8472 10 000 0

Պատճենահանող-բազմացնող մեքենաներ

1 հատ

8473

Մասեր և պարագաներ (բացի տեղափոխման համար նախատեսված պատյաններից, ծածկոցներից և նույնանման արտադրատեսակներից)՝ բացառապես կամ հիմնականում 8470-8472 ապրանքային դիրքերում դասակարգված մեքենաների համար

նախատեսված

5 կգ

8481

Ծորակներ, կափույրներ, փականներ և նույնանման ամրաններ՝ խողովակատարների, կաթսաների, ամբարների, ցիստեռնների, բաքերի կամ նույնանման տարողությունների համար՝ ներառյալ նվազիչ (ռեդուկցիոն) և ջերմակարգավորիչ կափույրները

10 կգ

8482

Գնդիկավոր կամ հոլովակավոր առանցքակալներ

10 կգ

8483

Փոխհաղորդիչ լիսեռներ (ներառյալ բռնցքավոր և ծնկավոր) և շուռտվիկներ, առանցքակալների տուփեր և սահքի առանցքակալներ լիսեռների համար, ժանանիվներ և ատամնավոր փոխանցիչներ, գնդիկավոր կամ հոլովակավոր պտուտակային փոխանցիչներ՝ փոխանցատուփեր և արագության այլ վարիատորներ՝ ներառյալ հիդրոտրանսֆորմատորները, թափանիվներ և փոկանիվներ՝ ներառյալ փոկանիվների բլոկները, կցորդիչներ և սարքեր լիսեռների միացման

համար (ներառյալ ունիվերսալ հոդակապերը)

25 կգ

8484

Միջադիրներ և նույնանման կապող տարրեր, թերթավոր մետաղից այլ նյութի համադրությամբ կամ մետաղի երկու կամ ավելի շերտերից բաղկացած, միջադիրների և նույնանման կապող տարրերի հավաքածուներ ու լրակազմեր՝ տարբեր բաղկացուցիչներով, փաթեթավորված կապոցներով, ծրարներով կամ նույնանման փաթեթավորմամբ, մեխանիկական խցվածքներ

10 կգ

85

Էլեկտրական մեքենաներ և սարքավորումներ, դրանց մասերը, ձայնագրման ու ձայնավերարտադրության ապարատուրա, հեռուստատեսային պատկերի և ձայնի գրառման և վերարտադրության ապարատուրա, դրանց մասերն ու պարագաները, բացառությամբ՝

1 հատ` յուրաքանչյուր դիրքից, բայց 2 հատից ոչ ավելի

8507

Կուտակիչներ (ակումուլյատորներ) էլեկտրական, ներառյալ՝ դրանց համար զատիչները` ուղղանկյուն (այդ թվում՝ քառակուսի) կամ այլ ձևի

2 հատ

8509

Ներկառուցված էլեկտրական շարժիչներով էլեկտրամեխանիկական կենցաղային մեքենաներ՝ բացի 8508 ապրանքային դիրքում ընդգրկված փոշեկուլներից

2 հատ

8510

Էլեկտրաածելիներ, մեքենաներ` մազերը խավատելու և մազերը հեռացնելու հարմարանքներ` ներկառուցված

էլեկտրաշարժիչներով

1 հատ` յուրաքանչյուր ենթադիրքից

8511

Էլեկտրասարքավորումներ ներքին այրման շարժիչների վառման կամ գործարկման համար` կայծային բռնկմամբ կամ սեղմումից բոցավառումով (օրինակ` մագնետո, վառքի կոճեր, վառքի մոմեր, շիկացման մոմեր, մեկնարկիչներ), գեներատորներ (օրինակ՝ հաստատուն կամ փոփոխական հոսանքի) և այդ շարժիչների հետ

օգտագործվող ընդհատիչներ

2 հատ

8512

Էլեկտրալուսավորության կամ ազդանշանման սարքավորումներ (բացի 8539 ապրանքային դիրքում նշված արտադրատեսակներից), ապակեմաքրիչներ, հակասառցապատիչներ և հակաքրտակալիչներ՝ հեծանիվների վրա և շարժիչային տրանսպորտային միջոցներում

օգտագործվող

2 հատ

8513

Էլեկտրական դյուրակիր լապտերներ, որոնք աշխատում են էներգիայի սեփական աղբյուրով (օրինակ` չոր տարրերի մարտկոցներով, կուտակիչներով, մագնետոներով)՝ բացի 8512 ապրանքային դիրքում դասակարգված լուսավորման սարքավորումներից

2 հատ

8514

Արդյունաբերական կամ լաբորատոր էլեկտրական վառարաններ և խուցեր (ներառյալ ինդուկցիոն կամ դիէլեկտրիկ կորուստների երևույթների հիմքով աշխատող վառարանները), այլ արդյունաբերական կամ լաբորատոր սարքավորումներ նյութերի՝ ինդուկցիոն կամ դիէլեկտրիկ կորուստների երևույթների միջոցով

ջերմամշակման համար

0

8515 11 000 0

Զոդիչներ և զոդող ատրճանակներ`

ցածրաջերմաստիճան զոդման համար

1 հատ

8516 10

Էլեկտրական հոսանուտ կամ կուտակային (ունակային) ջրատաքացուցիչներ և ընկղմվող

էլեկտրատաքացուցիչներ

1 հատ

8516 31 000

Մազերի չորացուցիչներ

2 հատ

8516 33 000 0

Ձեռքերի չորացման ապարատներ

2 հատ

8516 40 000 0

Էլեկտրական արդուկներ

2 հատ

8516 50 000 0

Միկրոալիքային վառարաններ

2 հատ

8516 71 000 0

Այլ էլեկտրատաքացուցիչ սարքեր` սուրճ կամ թեյ

պատրաստելու համար

2 հատ

8516 72 000 0

Տոստերներ

2 հատ

8516 79 200 0

Ճարպաջեռոցներ

2 հատ

8517

Հեռախոսային ապարատներ, ներառյալ՝ սմարթֆոնները և այլ հեռախոսային ապարատները բջջային կապի ցանցերի կամ այլ առանց հաղորդալարի կապի ցանցերի համար, այլ ապարատուրա՝ ձայնի, պատկերի կամ այլ տվյալների հաղորդման կամ ընդունման համար՝ ներառյալ հաղորդալարային կամ առանց հաղորդալարի ցանցում (օրինակ՝ կապի լոկալ կամ գլոբալ ցանց) հաղորդակցման համար ապարատուրաները՝ բացառությամբ 8443, 8525, 8527 կամ 8528 ապրանքային դիրքերում գտնվող հաղորդող կամ ընդունող ապարատուրայի, բացառությամբ`

2 հատ

8517 11 000 0,

8517 13 000 0,

8517 14 000 0

Հեռախոսներ

1 հատ

8518

Միկրոֆոններ և հենակալներ դրանց համար, բարձրախոսներ՝ կորպուսների մեջ մոնտաժված կամ չմոնտաժված, ականջակալներ և գլխամասային հեռախոսներ՝ միկրոֆոնի հետ զուգակցված կամ չզուգակցված, և լրակազմեր,

որոնք բաղկացած են միկրոֆոնից և մեկ կամ

ավելի բարձրախոսներից, ձայնային հաճախականության էլեկտրական ուժեղարարներ, էլեկտրական ձայնաուժեղացնող լրակազմեր

4 հատ

8519

Ապարատուրա ձայնագրող կամ ձայնավերարտադրիչ

2 հատ

8521

Տեսագրության կամ տեսավերարտադրության ապարատուրա՝ զուգորդված կամ չզուգորդված տեսաընդունիչով

1 հատ` յուրաքանչյուր ենթադիրքից

8523

Սկավառակներ, ժապավեններ, էներգաանկախ պնդմարմին սարքվածքներ՝ տվյալները պահելու համար, «ինտելեկտուալ քարտեր» և այլ կրիչներ՝ ձայնի կամ այլ երևույթների գրանցման համար, գրանցած կամ չգրանցած՝ ներառյալ մատրիցները և սկավառակների արտադրության համար մաստեր-սկավառակները՝ բացի 37-րդ խմբի արտադրատեսակներից

12 հատ` յուրաքանչյուր ենթադիրքից

8524

Հարթ ցուցասարքային պանել, այդ թվում՝

սենսորային էկրանով մոդուլներ

1 հատ

8525 81-ից

մինչև 8525 89

Հեռուստատեսային խցիկներ, թվային խցիկներ և

գրառող տեսախցիկներ

2 հատ

8527

Ընդունող ապարատուրա` ռադիոհեռարձակման համար, մեկ կորպուսում ձայնագրող կամ ձայնավերարտադրող ապարատուրայի կամ ժամացույցների հետ համատեղված կամ

չհամատեղված

2 հատ

8528

Մոնիտորներ և պրոյեկտորներ, իր մեջ ընդունիչ հեռուստատեսային սարք չընդգրկող, ընդունիչ ապարատուրա ՝ հեռուստատեսային կապի համար, իր մեջ լայնահեռարձակման ռադիոընդունիչ կամ ձայնը կամ պատկերը գրառող կամ վերարտադրող սարք ընդգրկող կամ չընդգրկող

2 հատ

8530

Էլեկտրաազդանշանային սարքվածքներ ՝ երկաթուղային գծերում, տրամվայի ուղիներում, ավտոմոբիլային ճանապարհներում, ներքին ջրային ուղիներում, կայանային հրապարակներում, նավահանգիստներում կամ օդանավակայաններում անվտանգությունն

ապահովելու կամ երթևեկությունը կարգավորելու

համար (բացի 8608 ապրանքային դիրքում

ընդգրկված սարքավորումներից)

0

8534 00

Տպասխեմաներ

0

8535

Էլեկտրական ապարատուրա կոմուտացիայի կամ էլեկտրական շղթաների պահպանման համար կամ էլեկտրական շղթաներին միացնելու համար (օրինակ` անջատիչներ, փոխարկիչներ, ընդհատիչներ, հալուն ապահովիչներ, շանթարգելներ, լարման սահմանափակիչներ, լարման ցատկերի մարիչներ, հոսանքընդունիչներ, հոսանքահաններ և այլ միակցիչներ, միակցման տուփեր) 1000 Վ-ից ավելի լարման համար,

0

8536

Էլեկտրական ապարատուրա կոմուտացիայի կամ էլեկտրական շղթաների պահպանման համար կամ էլեկտրական շղթաներին միացնելու համար կամ էլեկտրական շղթաներում (օրինակ` անջատիչ- ներ, փոխարկիչներ, ընդհատիչներ, ռելե, հալուն ապահովիչներ, լարման թռիչքների մարիչներ, խրոցակների եղանիկներ և վարդակներ, էլեկտրա- կան լամպերի կոթառներ և այլ միակցիչներ, միակցման տուփեր) 1000 Վ-ից ոչ ավելի լարման համար. օպտիկական մանրաթելերի համար միակցիչներ, թելքաօպտիկական լարանների կամ մալուխների համար

12 հատ` յուրաքանչյուր ենթադիրքից, բայց 24 հատից
ոչ ավելի

8539

Շիկացման լամպեր կամ գազապարպման, էլեկտրական՝ ներառյալ լույսի ուղղորդումով հերմետիկ լամպերը, ինչպես նաև ուլտրամանուշակագույն կամ ինֆրակարմիր լամպերը. աղեղային լամպեր. լուսադիոդային լույսի աղբյուրներ (LED)՝

12 հատ` յուրաքանչյուր ենթադիրքից, բայց 24 հատից
ոչ ավելի

8543

Էլեկտրական մեքենաներ և ապարատուրա՝ անհատական ֆունկցիաներ ունեցող՝ տվյալ խմբի այլ տեղում չնշված կամ չներառված, բացառությամբ՝

1 հատ` յուրաքանչյուր ենթադիրքից

8543 40 000 0

էլեկտրոնային սիգարետներ և նույնանման անհատական էլեկտրական գոլորշիացնող

սարքվածքներ

2 հատ

8543 70 500

Սոլյարիներ և արևառության համար

նախատեսված նույնանման սարքավորումներ

0

8544

Հաղորդալարեր մեկուսացված (ներառյալ արծնապատները կամ անոդավորվածները),

մալուխներ (ներառյալ համառանցքային

մալուխները) և այլ մեկուսացված էլեկտրական հաղորդիչներ՝ միացնող հարմարանքներով կամ առանց դրանց, մալուխներ թելքաօպտիկական, անհատական թաղանթներով մանրաթելից կազմված, անկախ նրանից՝ դրանք հավաքված են էլեկտրահաղորդիչների կամ միացնող հարմարանքների հետ, թե ոչ

10 կգ տարբեր տեսակներ,
կամ 200 մ

8545

Ածխային էլեկտրոդներ, ածխային խոզանակներ, ածուխներ՝ լամպերի կամ մարտկոցների համար և այլ արտադրատեսակներ գրաֆիտից կամ ածխածնի այլ տեսակներից՝ մետաղի հետ կամ առանց մետաղի, այլ, որոնք կիրառվում են էլեկտրատեխնիկայում

0

8549

Էլեկտրատեխնիկական և էլեկտրոնային

արտադրատեսակների թափոններ և ջարդոն

0

86

Երկաթուղային լոկոմոտիվներ կամ տրամվայի շարժիչավոր վագոններ, շարժակազմ և դրանց մասերը. ուղեգծային սարքավորումներ և սարքվածքներ ՝ երկաթուղային կամ տրամվայի գծերի համար, և դրանց մասերը. ամեն տեսակի մեխանիկական (ներառյալ էլեկտրամեխանիկական) ազդանշանային

սարքավորումներ

0

87

Վերգետնյա տրանսպորտային միջոցներ՝ բացի երկաթուղային կամ տրամվայի շարժակազմից, և

դրանց մասերն ու պարագաները, բացառությամբ՝

0

8703

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլներ և շարժիչային այլ տրանսպորտային միջոցներ՝ գլխավորապես նախատեսված մարդկանց փոխադրելու համար (բացի 8702 ապրանքային դիրքում ընդգրկված շարժիչային տրանսպորտային միջոցներից)՝ ներառյալ բեռնաուղևորատար ֆուրգոն- ավտոմոբիլները և մրցարշավային ավտոմոբիլները

1 հատ՝ յուրաքանչյուր հարկային տարում

8708

8701-8705 ապրանքային դիրքերում ընդգրկված շարժիչային տրանսպորտային միջոցների մասեր

և պարագաներ

1 հատ յուրաքանչյուր ենթադիրքից

8711

Մոտոցիկլներ (ներառյալ մոպեդները) և հեծանիվներ՝ տեղակայված օժանդակ շարժիչով,

սայլակներով կամ առանց սայլակների, սայլակներ

1 հատ

8712 00

Երկանիվ հեծանիվներ և առանց շարժիչի այլ հեծանիվներ (ներառյալ բեռների առաքման

համար նախատեսված եռանիվ հեծանիվները)՝

1 հատ

8713

Տեղաշարժվել չկարողացող մարդկանց համար սայլակներ` սարքավորված կամ չսարքավորված շարժիչով կամ տեղաշարժվելու համար նախատեսված այլ մեխանիկական սարքվածքներով

1 հատ

8714

8711-8713 ապրանքային դիրքերում ընդգրկված տրանսպորտային միջոցների մասեր և

պարագաներ

1 հատ յուրաքանչյուր ենթադիրքից

8715 00 100 0

Մանկական սայլակներ

1 հատ

88

Թռչող ապարատներ, տիեզերական ապարատներ

և դրանց մասեր, բացառությամբ՝

0

8801 00 100

Օդապարիկներ (աերոստատներ) և դիրիժաբլներ.

սավառնակներ և դելտապլաններ

1 հատ

8802 11 000

Ուղղաթիռներ՝ 2000 կգ-ից ոչ ավելի հանդերձված

դատարկ ապարատի զանգվածով

1 հատ

8802 20 000

Ինքնաթիռներ և այլ թռչող ապարատներ՝ 2000

կգ-ից ոչ ավելի հանդերձված դատարկ ապարատի զանգվածով

1 հատ

8806

Անօդաչու թռչող ապարատներ

1 հատ

89

Նավեր, նավակներ և լողացող կառուցվածքներ

1 հատ

90

Օպտիկական, լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, չափիչ, հսկիչ, ճշգրիտ (պրեցիզիոն), բժշկական կամ վիրաբուժական գործիքներ և ապարատներ. դրանց մասերը և

պարագաները, բացառությամբ՝

1 հատ յուրաքանչյուր ենթադիրքից

90-ից

Բժշկական դեղատոմսի հիման վրա օգտագործման համար անհրաժեշտ բժշկական տեխնիկա և սարքավորումներ

1 հատ կամ համապատասխան դեղատոմսում նշված քանակ,

եթե այդպիսի քանակ նշված է

9001 10

Օպտիկական մանրաթելեր, թելքաօպտիկական

լարաններ և մալուխներ

25 մ

9001 30 000 0

Կոնտակտային ոսպնյակներ

2 զույգ

9001 40

Ոսպնյակներ՝ ապակյա ակնոցների համար

2 զույգ

9001 50

Ոսպնյակներ ակնոցների համար` այլ նյութերից

2 զույգ

9003

Շրջանակներ և ամրաններ՝ ակնոցների, պաշտպանիչ ակնոցների կամ նույնանման օպտիկական սարքերի համար, և դրանց մասերը

4 հատ` յուրաքանչյուր ենթադիրքից, բայց 8 հատից ոչ ավելի

9004

Ակնոցներ, պաշտպանիչ ակնոցներ և նույնանման օպտիկական սարքեր` շտկող, պաշտպանիչ և այլն

4 հատ` յուրաքանչյուր ենթադիրքից, բայց 8 հատից

ոչ ավելի

9005

Հեռադիտակներ, մենօկուլյարներ, այլ դիտափողեր և դրանց ամրանները. այլ աստղագիտական սարքեր և դրանց ամրանները՝

բացի ռադիոաստղագիտական սարքերից

1 հատ` յուրաքանչյուր ենթադիրքից

9006

Ֆոտոխցիկներ (բացի կինոխցիկներից). լուսաբռնկիչներ և լամպ-բռնկիչներ՝ բացի 8539 ապրանքային դիրքում նշված գազապարպման

լամպերից

1 հատ

9007

Կինոխցիկներ և կինոպրոյեկտորներ՝ ձայնագրող

կամ ձայնավերարտադրող սարքվածքներ պարունակող կամ չպարունակող

1 հատ

9008

Պատկերների պրոյեկտորներ՝ բացի կինեմատոգրաֆիական պրոյեկտորներից. լուսախոշորացուցիչներ և պատկերները փոքրաց- նելու միջոցով պրոյեկտող սարքավորումներ

(բացի կինեմատոգրաֆիականից)

1 հատ

9010

Ապարատուրա և սարքավորումներ՝ լուսանկարչական լաբորատորիաների համար (ներառյալ կինոլաբորատորիաների համար), տվյալ խմբում այլ տեղում չնշված կամ չներառված.

նեգատոսկոպներ. պրոյեկցիոն էկրաններ

0

9011

Բարդ օպտիկական մանրադիտակներ՝ ներառյալ միկրոլուսանկարահանումների, միկրոկինոնկարահանումների կամ

միկրոպրոյեկտման մանրադիտակները

1 հատ

9012

Մանրադիտակներ, բացի օպտիկական

մանրադիտակներից, դիֆրակցիոն ապարատներ

1 հատ

9014 10 000 0

Կողմնացույցներ` ուղղությունը որոշելու համար

2 հատ

9016 00

Կշեռքներ՝ 0,05 գրամ կամ ավելի զգայունությամբ,

մանրակշռաքարերով կամ առանց դրանց

2 հատ

9017 20

Գծագրության, չափանշման կամ մաթեմատիկական հաշվարկների համար այլ

գործիքներ, բացառությամբ՝

2 հատ

9017 20 100 0

Գծագրական այլ գործիքներ

4 հատ

9017 20 900 0

Գործիքներ՝ մաթեմատիկական հաշվարկների համար (ներառյալ լոգարիթմական քանոնները,

սկավառակային հաշվիչները և նույնանմանները)

2 հատ` յուրաքանչյուրից

9017 30 000 0

Միկրոմետրեր, չափակարկիններ,

ձողակարկիններ և տրամաչափիչներ

2 հատ` յուրաքանչյուրից

9017 80

Այլ գործիքներ

2 հատ

9018

Բժշկության, վիրաբուժության,

ատամնաբուժության կամ անասնաբուժության մեջ

օգտագործվող սարքեր և սարքվածքներ ՝ ներառյալ սցինտիգրաֆիկական ապարատուրաները, էլեկտրաբժշկական այլ ապարատուրաներ և տեսողությունը հետազոտելու

սարքեր, բացառությամբ՝

0

9018 31

Ներարկիչներ՝ ասեղներով կամ առանց ասեղների

10 կգ

9018 32

Մետաղյա խողովակաձև ասեղներ և ասեղներ՝

կարեր դնելու համար

10 կգ

9018 39 000 0

Ներարկիչներ, ասեղներ, կաթետրներ, կանյուլներ

և նույնանման գործիքներ` այլ

10 կգ

9018 90 100 0,

 

 

9018 90 200 0,

 

9018 90 300 0,

 

 

 

9018 90 400 0

Գործիքներ և սարքավորումներ արյան ճնշումը չափելու համար

 

էնդոսկոպներ

 

Հեմոդիալիզային սարքավորումներ (արհեստական երիկամներ, արհեստական երիկամների ապարատներ և դիալիզատորներ),

 

Դիաթերմիկ սարքավորումներ

2 հատ

9019

Սարքվածքներ մեքենաբուժության համար, մերսման ապարատներ, ունակությունների որոշման համար հոգեբանական թեստերի անցկացման ապարատուրա, օզոնային, թթվածնային և աերոզոլային թերապիայի ապարատուրա, արհեստական շնչառության կամ

այլ թերապևտիկ շնչառական ապարատներ

0

9021

Օրթոպեդիկ հարմարանքներ՝ ներառյալ հենակները, վիրաբուժական գոտիները և կալանդները, բեկակալները և այլ հարմարանքներ՝ կոտրվածքները բուժելու համար. մարմնի արհեստական մասեր, լսողական ապարատներ և այլ հարմարանքներ՝ մարմնի վրա կրելու, մոտը պահելու կամ մարմնի մեջ պատվաստվելու համար՝ օրգանի արատը կամ դրա անաշխատունակությունը փոխհատուցելու

համար

2 հատ` յուրաքանչյուր ենթադիրքից

9022

Ապարատուրա՝ հիմնված ռենտգենյան, ալֆա, բետա, գամմա կամ այլ իոնացնող ճառագայթման օգտագործման վրա, բժշկական, վիրաբուժական, ատամնաբուժական կամ անասնաբուժական

օգտագործման համար նախատեսված կամ

չնախատեսված՝ ներառյալ ռենտգենագրական կամ ռադիոթերապևտիկ հետազոտությունների համար ապարատուրաները, ռենտգենյան խողովակները և ռենտգենյան ճառագայթման այլ գեներատորները, բարձր լարման գեներատորները, վահանները և կառավարման վահանակները, էկրանները, սեղանները, բազկաթոռները և նույնանման այլ արտադրատեսակներ՝ հետազոտության կամ

բուժման համար

0

9023 00

Սարքեր, ապարատուրա և մոդելներ, որոնք նախատեսված են ցուցադրության նպատակների համար (օրինակ՝ ուսուցման կամ ցուցադրման ժամանակ), պիտանի չեն այլ նպատակներով

օգտագործման համար

0

9024

Մեքենաներ և սարքվածքներ ՝ նյութերի կարծրությունը, ամրությունը, սեղմվածությունը, առաձգականությունը կամ նյութերի այլ մեխանիկական հատկությունները փորձարկելու համար (օրինակ՝ մետաղների, փայտեղենի, մանածագործական նյութերի, թղթի,

պլաստմասսայի)

0

9027

Սարքեր և ապարատուրա՝ ֆիզիկական կամ քիմիական անալիզի համար (օրինակ՝ բևեռաչափեր, բեկումաչափեր, սպեկտրաչափեր, գազա կամ ծխաանալիզատորներ). սարքեր և ապարատուրա՝ մածուցիկության, ծակոտկենության, ընդարձակման, մակերեսային ձգունության չափման կամ հսկման համար կամ նույնանման սարքեր ու ապարատուրա. սարքեր և ապարատուրա՝ ջերմության, ձայնի կամ լույսի չափման կամ հսկման համար (ներառյալ

էքսպոնոմետրերը). միկրոտոմներ

0

9030

Օսցիլոսկոպներ, սպեկտրաանալիզատորներ, այլ սարքեր և ապարատուրա՝ էլեկտրական մեծությունների չափման կամ հսկման համար՝ բացի 9028 ապրանքային դիրքում նշված չափիչ սարքերից. սարքեր և ապարատուրա՝ ալֆա, բետա, գամմա, ռենտգենյան, տիեզերական կամ այլ իոնացնող ճառագայթումները հայտնաբերելու կամ չափելու համար՝

0

9031

Չափիչ կամ հսկիչ սարքեր, սարքվածքներ և մեքենաներ՝ 90 խմբում այլ տեղում չնշված կամ

չներառված. պրոֆիլային պրոյեկտորներ

0

9033 00 000 0

90-րդ խմբում ընդգրկված մեքենաների, սարքերի, գործիքների կամ ապարատուրայի մասեր և պարագաներ (տվյալ խմբում այլ տեղում չնշված

կամ չներառված)

10 կգ

91

Բոլոր տեսակի ժամացույցներ և դրանց մասեր,

բացառությամբ՝

6 հատ

9114

Բոլոր տեսակի ժամացույցների մասեր՝ այլ

1 կգ

92

Երաժշտական գործիքներ և դրանց մասեր և

պարագաներ, բացառությամբ՝

2 հատ

9209

Երաժշտական գործիքների մասեր (օրինակ` երաժշտական արկղիկների մեխանիզմներ) և պարագաներ (օրինակ` քարտեր, սկավառակներ և գլանիկներ մեխանիկական գործիքների համար). մետրոնոմներ, կամերտոններ, փողեր ամեն

տեսակի՝ ձայնի սևեռված բարձրությամբ.

10 կգ

9401

Կահույք` նստելու համար (բացի 9402 ապրանքային դիրքում նշվածներից), որոնք ձևափոխվում են կամ չեն ձևափոխվում որպես մահճակալ, դրանց մասեր

6 հատ յուրաքանչյուր ենթադիրքից, բայց 12 հատից ոչ ավելի

9402

Կահույք` բժշկական, վիրաբուժական, ատամնաբուժական կամ անասնաբուժական (օրինակ` վիրահատական սեղաններ, զննման համար սեղաններ, մեխանիկական հարմարանքներով հիվանդանոցային մահճակալներ, ատամնաբուժական բազկաթոռներ). վարսավիրական և նույնանման բազկաթոռներ` պտտելու և միաժամանակ բարձրացնելու և թեքելու հարմարանքներով.

վերոհիշյալ արտադրատեսակների մասեր

0

9403

Այլ կահույք և դրա մասեր

6 հատ յուրաքանչյուր ենթադիրքից, բայց 12 հատից

ոչ ավելի

9404

Հիմքեր ներքնակային. պարագաներ անկողնային և կահավորման նույնանման արտադրատեսակներ (օրինակ` ներքնակներ, մգդակած վերմակներ, մգդակած վերմակներ բմբուլե, բազմոցային բարձեր, փափկաթոռներ և բարձեր)՝ զսպանակներով կամ լցված ցանկացած նյութերով կամ պատրաստված ծակոտկեն

ռետինից կամ պլաստմասսայից, ծածկած կամ

չծածկած.

6 հատ` յուրաքանչյուր ենթադիրքից, բայց 12 հատից ոչ ավելի

9405

Լուսատուներ և լուսավորման սարքավորումներ, ներառյալ՝ լուսարձակները, լամպեր լույսի նեղ ուղղվածությամբ, ցոլալապտերներ և դրանց մասերը՝ այլ տեղում չնշված կամ չներառված. լուսային ցուցանակներ, լուսային ցուցատախտակներ՝ անունով կամ անվանմամբ կամ հասցեով, և նույնանման արտադրատեսակներ՝ ներկառուցված լույսի աղբյուր ունեցող, և դրանց մասերը՝ այլ տեղում

չնշված կամ չներառված՝

3 հատ` յուրաքանչյուր ենթադիրքից

9406

Հավաքովի շինարարական կառուցվածքներ

1 լրակազմ, բայց ոչ ավելի, քան 6000 կիլոգրամ

ընդհանուր քաշով

95

Խաղալիքներ, խաղեր և մարզական գույք, դրանց

մասեր և պարագաներ, բացառությամբ՝

6 հատ

9503 00

Եռանիվ հեծանիվներ, ինքնաշարժեր, ոտնակավոր ավտոմոբիլներ և նույնանման խաղալիքներ անիվների վրա, սայլակներ տիկնիկների համար, տիկնիկներ, այլ խաղալիքներ, փոքրացրած չափերով («մասշտաբով») մոդելներ և նույնանման ժամանցային մոդելներ՝ գործող կամ չգործող, ամեն տեսակի գլուխկոտրուկներ՝

6 հատ` յուրաքանչյուրից, բայց 12 հատից ոչ ավելի

9504 20 000

Արտադրատեսակներ և պարագաներ բիլիարդի

բոլոր տեսակների համար, բացառությամբ՝

15 հատ` յուրաքանչյուրից

9504 20 000 1

Բիլիարդի սեղան (ոտքերով կամ առանց ոտքերի)

1 հատ

9504 30

Այլ խաղեր, որոնք գործարկվում են մետաղադրամների, թղթադրամների, բանկային քարտերի, ժետոնների կամ նույնանման այլ վճարման միջոցների օգնությամբ՝ բացի կեգլիի համար նախատեսված ավտոմատ

սարքավորումներից

0

9504 40 000 0

Խաղաթղթեր

12 տուփ` առաջնային

փաթեթվածքներում

9505

Տոնահանդիսության, կառնավալների համար արտադրատեսակներ կամ այլ արտադրատեսակներ զվարճությունների համար՝ ներառյալ աճպարարություններ ու կատակներ

ցուցադրելու համար առարկաները

6 հատ

9506

Գույք և սարքավորումներ՝ ընդհանուր

ֆիզկուլտուրայով, մարմնամարզությամբ, թեթև

ատլետիկայով, այլ սպորտաձևերով զբաղվելու համար (ներառյալ սեղանի թենիսը) կամ բացօթյա խաղերի համար, տվյալ խմբի այլ տեղում չնշված կամ չներառված. լողավազաններ և ավազաններ երեխաների համար, բացառությամբ՝

4 հատ յուրաքանչյուր

ենթադիրքից

9506 11 100 0

Դահուկներ վազքային

4 զույգ

9506 11 290 0

Դահուկներ արագընթաց վայրէջքի համար՝ այլ

4 զույգ

9506 11 800 0

Այլ դահուկներ

4 զույգ

9506 70 100 0

Չմուշկներ սառույցի վրա սահելու համար

4 զույգ

9506 70 300 0

Անվաչմուշկներ

4 զույգ

9507

Ձկնորսական կարթեր, կեռիկներ ձկնորսական և այլ պիտույքներ ձուկ որսալու համար` օգտագործելով կարթաթելը, ձկնորսական ցանցեր, ցանցեր թիթեռների համար և նույնանման ցանցեր, խայծեր թռչունների մուլյաժների տեսքով (բացի 9208 կամ 9705 ապրանքային դիրքերում նշվածներից) և նույնանման պարագաներ որսորդության և հրաձգության համար

3 հատ` յուրաքանչյուր ենթադիրքից

96

Պատրաստի տարբեր արտադրատեսակներ, բացառությամբ՝

6 հատ` յուրաքանչյուր ենթադիրքից, բայց 12 հատից

ոչ ավելի

9619 00

Կանացի հիգիենիկ միջադիրներ և խծուծներ (տամպոններ), մանկական խանձարուրներ և տակդիրներ ու նույնանման արտադրատեսակներ՝

ցանկացած նյութից

25 կգ

1. Սույն հավելվածով սահմանված՝ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի նույն խմբում ներառված ապրանքների համար տարբեր արժեքային, քաշային և (կամ) քանակական չափաքանակներ սահմանված լինելու դեպքում գործում են առավելագույն բացվածքով արտաքին տնտեսական գործունեության ծածկագրին դասվող ապրանքների համար սահմանված կարգավորումները՝ բացառապես այդ բացված ծածկագրին համապատասխանող տողում ներառված ապրանքների համար:

(հավելվածը փոփ., լրաց. 20.10.22 N 1623-Ն, խմբ. 25.05.23 N 809-Ն)

 

    

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2020 թվականի

փետրվարի 13-ի N 171-Ն որոշման

 

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ՉՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՄ ՆՐԱՆՑ ՀԱՍՑԵՈՎ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ ՉՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ԱՅՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱԿՆՀԱՅՏ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՑ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ «ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 11-Ի ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՎ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ՝ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԿԻՐԱՌՎՈՒՄ ԵՆ ՄԻԱԳՈՒՄԱՐ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՎՃԱՐԻ ՁԵՎՈՎ ԳԱՆՁՎՈՂ ՄԱՔՍԱՏՈՒՐՔԵՐԸ ԵՎ ՀԱՐԿԵՐԸ

(վերնագիրը խմբ. 25.05.23 N 809-Ն)

 

NN

ը/կ

Անձնական օգտագործման ապրանքների կատեգորիաները

Սույն չափը գերազանցող մասը համարվում է ապրանքների ակնհայտ առևտրային քանակություն

1.

ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ 8703 ապրանքային դիրքում դասակարգվող քվադրոցիկլեր, ձյունագնացներ, ձյունաճահճագնացներ, մոտոամենագնացներ և այլ շարժիչային տրանսպորտային միջոցներ, որոնք նախատեսված չեն ընդհանուր օգտագործման ճանապարհներով երթևեկության համար (բացառությամբ ընդհանուր օգտագործման ճանապարհներով երթևեկության համար չնախատեսված մրցարշավային ավտոմեքենաների)

0

Մոտոցիկլներ, մոպեդներ, մոտոռոլլերներ, որոնք դասակարգվում են ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ 8711 ապրանքային դիրքում

1 հատ

ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ 8702 ապրանքային դիրքում դասակարգվող՝ 12-ից ոչ ավելի մարդ՝ ներառյալ վարորդին, փոխադրելու համար նախատեսված շարժիչային տրանսպորտային միջոցներ

0

ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ 8704 21, 8704 31, 8704 41 և 8704 51 ենթադիրքերում

դասակարգվող՝ մինչև 5 տոննան՝ ներառյալ լրիվ զանգվածով բեռների փոխադրման համար նախատեսված շարժիչային տրանսպորտային

միջոցներ, բացառությամբ` բարձր ռադիոակտիվություն ունեցող նյութերի տեղափոխման համար հատուկ նախագծված տրանսպորտային միջոցների

0

Անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցներ հանդիսացող ավտոտրանսպորտային ու մոտոտրանսպորտային միջոցների կցորդներ

0

2.

Նավեր, օդանավեր, ինչպես նաև նավեր, նավակներ և այլ լողացող նավեր, որոնք դասակարգվում են ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ 8903 ապրանքային դիրքում և ենթակա չեն պետական գրանցման՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան:

1 հատ յուրաքանչյուր ենթադիրքից

3.

ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ 8703 80 000 ենթադիրքում դասակարգվող թեթև մարդատար ավտոմեքենաներ և այլ շարժիչային տրանսպորտային միջոցներ, որոնք գլխավորապես նախատեսված են մարդկանց փոխադրելու համար և որոնց ընթացային մասը բացառապես էլեկտրաշարժիչն է (մեկ կամ մի քանի)

0

4.

Անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների թափքեր

0

(հավելվածը խմբ. 25.05.23 N 809-Ն)

 

    

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2020 թվականի

փետրվարի 13-ի N 171-Ն որոշման

 

Օրինակելի ձև

 

Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ

 

ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ՀԱՐԿԵՐԻ ՎՃԱՐՈՒՄՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Ղեկավարվելով ՀՀ հարկային օրենսգրքի 44-րդ հոդվածի 8-րդ մասի պահանջներով՝ տեղեկացվում է, որ Ձեր կողմից ___________________________-ին

 (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

 

Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծված ապրանքների քանակները գերազանցում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի փետրվարի 13-ի N 171-Ն որոշման 2-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված N 1 հավելվածով տվյալ ապրանքատեսակների համար սահմանված չափաքանակները՝ ստորև բերված աղյուսակում նշված համապատասխան չափերով: Վերոնշյալի կապակցությամբ Դուք պարտավոր եք Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 6-րդ մասին և 83-րդ հոդվածի 4-րդ մասին համապատասխան՝ հարկային մարմին ներկայացնել օրենսդրությամբ սահմանված կարգով լրացված ներմուծման հարկային հայտարարագիր:

 

● Ստացա ծանուցման օրինակը

__________________________________________________________________________________________

 անուցվող ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը, ստորագրությունը, անձնագրի կամ նույնականացման քարտի տվյալները, հեռախոսահամարը և հանրային ծառայությունների համարանիշը՝ առկայության դեպքում)

 

● Պարտավորվում եմ սույն ծանուցումը տրամադրել ապրանքի սեփականատեր հանդիսացող ֆիզիկական անձին

 _________________________________________________________________________________________

(բեռնափոխադրող կազմակերպության անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ՀՎՀՀ-ն)

_________________________________________________________________________________________

(բեռնափոխադրողի ներկայացուցչի անունը, ազգանունը, պաշտոնը (կամ լիազոր անձը ), ստորագրությունը)

________________________

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

_________________________________________________________________________________________

(մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձի պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

 

Աղյուսակ

 

NN
ը/կ

Ներմուծված ապրանքների ծածկագիրը

Համառոտ բնութագիրը

Չափման միավորը

Քանակը

Սահմանված չափաքանակը

Գերազանցող մասը

1.

           

2.

           

3.

           

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան