Համարը 
N 2106-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2023.11.27-2023.12.10 Պաշտոնական հրապարակման օրը 05.12.2023
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
30.11.2023
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
05.12.2023
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
06.06.2024
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Ծանուցում
Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից վեց ամիս հետո:

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

30 նոյեմբերի 2023 թվականի N 2106-Ն

 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ, 13-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ, 14-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերին, 15-րդ հոդվածին, 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասին, «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի 21-րդ կետին, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետին և 37-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել՝

1) քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման կարգը՝ համաձայն N 1 հավելվածի.

2) քաղաքաշինության բնագավառում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրման կարգը՝ համաձայն N 2 հավելվածի.

3) քաղաքաշինության բնագավառում մասնագետների թեստավորման կարգը՝ համաձայն N 3 հավելվածի.

4) քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման և որակավորման ձևերը՝ համաձայն N 4 հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել`

1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի «Քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակման (բացառությամբ կոնստրուկտորական մասի, ինչպես նաև շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) և քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննության (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) գործունեությունների լիցենզավորման կարգն ու լիցենզիաների ձևերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 7-ի N 510-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1533-Ն որոշումը.

2) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հուլիսի 2-ի «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացման (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների և «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածով հաստատված աղյուսակի 17-րդ բաժնի 2-րդ կետով նախատեսված այլ դեպքերի) գործունեության լիցենզավորման կարգը և լիցենզիայի ձևը հաստատելու մասին» N 777-Ն որոշումը.

3) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հուլիսի 2-ի «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների և «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածով հաստատված աղյուսակի 17-րդ բաժնի 3-րդ կետով նախատեսված այլ դեպքերի) գործունեության լիցենզավորման կարգը և լիցենզիայի ձևը հաստատելու մասին» N 775-Ն որոշումը.

4) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հուլիսի 2-ի «Քաղաքաշինության բնագավառում շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննության գործունեության լիցենզավորման կարգը և լիցենզիայի ձևը հաստատելու մասին» N 774-Ն որոշումը.

5) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հուլիսի 2-ի «Քաղաքաշինության բնագավառում ինժեներական հետազննման գործունեության լիցենզավորման կարգը և լիցենզիայի ձևը հաստատելու մասին» N 788-Ն որոշումը.

6) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հուլիսի 23-ի «Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ենթակա գործունեությամբ զբաղվող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի մասնագետների մասնագիտական որակավորման ստուգման կարգը հաստատելու մասին» N 855-Ն որոշումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից վեց ամիս հետո:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ն. Փաշինյան

 

Երևան

05.12.2023

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի

նոյեմբերի 30-ի N 2106-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության բնագավառում «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածով հաստատված աղյուսակի 17-րդ բաժնով սահմանված քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակների լիցենզիա կամ լիցենզիային կից համապատասխան ներդիր ստանալու համար քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտներին ներկայացվող պահանջներն ու պայմանները:

2. Սույն կարգի 1-ին կետում նշված անձինք քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզիա ստանալու նպատակով սույն հավելվածի 7-րդ կետով սահմանված աղյուսակում նշված գործունեության տեսակներին և ենթատեսակներին համապատասխան կարող են հայտ ներկայացնել (այսուհետ՝ հայտատու) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության բնագավառի պետական կառավարման լիազոր մարմին (այսուհետ՝ լիցենզավորող մարմին) ինչպես յուրաքանչյուր գործունեության տեսակի բոլոր ենթատեսակների համար, այնպես էլ դրանցից մի քանիսի կամ յուրաքանչյուրի համար: Լիցենզիան տրամադրելիս լիցենզիայի ներդիրում կատարվում է նշում հայցվող գործունեության ենթատեսակի և պատասխանատու մասնագետի վերաբերյալ։

3. Քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակների լիցենզիայի և լիցենզիային կից համապատասխան ենթատեսակի ներդիրի տրամադրման հարաբերությունները կանոնակարգվում են «Լիցենզավորման մասին», «Քաղաքաշինության մասին» օրենքներով, սույն կարգով և այլ իրավական ակտերով:

4. Քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության լիցենզիան և լիցենզիային կից ներդիրը տրամադրում է լիցենզավորող մարմինը:

5. Անձը սույն հավելվածի 7-րդ կետով սահմանված աղյուսակում նշված ցանկացած տեսակով և ենթատեսակով կարող է քաղաքաշինության բնագավառում գործունեություն իրականացնել, եթե նա ստացել է համապատասխան գործունեության տեսակի լիցենզիա և լիցենզիային կից համապատասխան ենթատեսակի ներդիր:

6. Անձն առաջին անգամ քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության որևիցե տեսակի կամ ենթատեսակի լիցենզիա ստանալու համար կարող է հայտ ներկայացնել քաղաքաշինական փաստաթղթերի կազմում (ծածկագիր N 01) և շինարարության իրականացում (ծածկագիր N 03) գործունեության տեսակների համար միայն երրորդ դասի լիցենզիայի կամ ներդիրի համար, իսկ քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննություն (ծածկագիր N 02), շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն (ծածկագիր N 04) և քաղաքաշինական գործունեության օբյեկտների հետախուզման և հետազննման ծառայությունների մատուցում (ծածկագիր N 05) գործունեության տեսակների համար միայն երկրորդ դասի լիցենզիայի կամ ներդիրի համար:

7. Քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակների և ենթատեսակների աղյուսակ

 

ՆԵՐԴԻՐ- ՆԵՐԻ ԾԱԾԿԱ- ԳՐԵՐԸ

N

ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

քաղաքաշինական փաստաթղթերի կազմում՝ բացառությամբ կոնստրուկտորա-կան և ճարտարա-պետական մասերի

քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննություն

շինարարության իրականացում

շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն

քաղաքա-շինական գործունեության օբյեկտների հետախուզման և հետազննման ծառայու-թյունների մատուցում

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԴԱՍԵՐԸ ԵՎ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԵՐԻ ԿԱՐԳԵՐԸ

1

2

3

1

2

1

2

3

1

2

1

2

ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ԾԱԾԿԱԳՐԵՐԸ

01

02

03

04

05

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԱՆԲԱԺԱՆԵԼԻ ՄԱՍ ԿԱԶՄՈՂ ՆԵՐԴԻՐՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

01.

 

ճարտարա-պետություն (բացառությամբ պատմամշա-կութային արժեք ներկայացնող օբյեկտների վերակառուցման և վերականգնման)

     

02.

 

քաղաքաշինություն և տարածական պլանավորում

     

03.

 

պատմամշա-կութային արժեք ներկայացնող օբյեկտների վերակառուցում, վերականգնում

     

04.

 

բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ

բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ

բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ

 

05.

էլեկտրամատա-կարարում (էլեկտրամատա-կարարման, էլեկտրալուսա-վորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատա-կարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ)

էլեկտրամատա-կարարում (էլեկտրամատա-կարարման, էլեկտրալուսա-վորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատա-կարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ)

էլեկտրամատա-կարարում (էլեկտրամատա-կարարման, էլեկտրալուսա-վորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատա-կարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ)

էլեկտրամատա-կարարում (էլեկտրամատա-կարարման, էլեկտրալուսա-վորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատա-կարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ)

 

06.

ջերմագազա-մատակարարում և օդափոխություն (օդափոխության, ջեռուցման և օդի լավորակման համակարգեր, ջերմամատա-կարարման և գազամատա-կարարման համակարգեր)

ջերմագազա-մատակարարում և օդափոխություն (օդափոխության, ջեռուցման և օդի լավորակման համակարգեր, ջերմամատա-կարարման և գազամատա-կարարման համակարգեր)

ջերմագազա-մատակարարում և օդափոխություն (օդափոխության, ջեռուցման և օդի լավորակման համակարգեր, ջերմամատա-կարարման և գազամատա-կարարման համակարգեր)

ջերմագազամատա-կարարում և օդափոխություն (օդափոխության, ջեռուցման և օդի լավորակման համակարգեր, ջերմամատա-կարարման և գազամատա-կարարման համակարգեր)

 

07.

հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ (հիդրոտեխնի-կական համակարգեր, հիդրոէներգետիկ կառույցներ)

հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ (հիդրոտեխնի-կական համակարգեր, հիդրոէներգետիկ կառույցներ)

հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ (հիդրոտեխնի-կական համակարգեր, հիդրոէներգետիկ կառույցներ)

հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ (հիդրոտեխնի-կական համակարգեր, հիդրոէներգետիկ կառույցներ)

 

08.

ջրամատա-կարարում և ջրահեռացում (ջրամատա-կարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմելորացիա)

ջրամատա-կարարում և ջրահեռացում (ջրամատա-կարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմելորացիա)

ջրամատա-կարարում և ջրահեռացում (ջրամատա-կարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմելորացիա)

ջրամատա-կարարում և ջրահեռացում (ջրամատա-կարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմելորացիա)

 

09.

տրանսպորտային ուղիներ (ավտոմոբիլային ճանապարհներ, երկաթուղային գծեր և օդանավա-կայաններ, արհեստական կառուցվածքներ՝ կամուրջներ, թունելներ, ուղեանցներ, էստակադաներ, հենապատեր և այլն)

տրանսպորտային ուղիներ (ավտոմոբիլային ճանապարհներ, երկաթուղային գծեր և օդանավա-կայաններ, արհեստական կառուցվածքներ՝ կամուրջներ, թունելներ, ուղեանցներ, էստակադաներ, հենապատեր և այլն)

տրանսպորտային ուղիներ (ավտոմոբիլային ճանապարհներ, երկաթուղային գծեր և օդանավա-կայաններ, արհեստական կառուցվածքներ՝ կամուրջներ, թունելներ, ուղեանցներ, էստակադաներ, հենապատեր և այլն)

տրանսպորտային ուղիներ (ավտոմոբիլային ճանապարհներ, երկաթուղային գծեր և օդանավա-կայաններ, արհեստական կառուցվածքներ՝ կամուրջներ, թունելներ, ուղեանցներ, էստակադաներ, հենապատեր և այլն)

 

10.

կապի համակարգեր (հեռահաղորդա-կցության և ազդանշանային համակարգեր,

հաղորդակներ, ընդունիչներ,

անտենաներ, ուժեղարարներ)

կապի համակարգեր (հեռահաղորդա-կցության և ազդանշանային համակարգեր,

հաղորդակներ, ընդունիչներ, անտենաներ, ուժեղարարներ)

կապի համակարգեր (հեռահաղորդա-կցության և ազդանշանային համակարգեր,

հաղորդակներ,

ընդունիչներ, անտենաներ, ուժեղարարներ)

կապի համակարգեր (հեռահաղորդա-կցության և ազդանշանային համակարգեր,

հաղորդակներ,

ընդունիչներ, անտենաներ, ուժեղարարներ)

 

11.

 

ինժեներա-երկրաբանական հետախուզում

   

ինժեներա-երկրաբանական հետախուզում

12.

       

շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննություն և անձնագրա-վորում

 

8. Հայտատու կազմակերպությունում որպես պատասխանատու մասնագետ կարող է հանդես գալ N 2 հավելվածով սահմանված կարգով համապատասխան հավաստագիր ունեցող անձը:

9. Հայտատուի կազմում պատասխանատու մասնագետը և սույն կարգի 11-15-րդ կետերով սահմանված մասնագետները ներգրավված են համարվում, եթե առկա է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքային պայմանագիր, որն ամրագրված է տվյալ մասնագետի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի (ՊԵԿ) կողմից տրամադրված անհատական հաշվի քաղվածքում, իսկ մեքենաների, մեխանիզմների ներգրավվածությունը հիմնավորվում է համապատասխան տեխնիկական անձնագրի կամ սեփականության վկայականի, հաշվառման վկայագրի կամ վարձակալության պայմանագրի առկայությամբ:

 

2. ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԵՎ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՆԵՐԴԻՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

 

10. Հայտատուն լիցենզիա ստանալու համար լիցենզավորող մարմին ներկայացնում է հետևյալ անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝

1) լիցենզիա ստանալու մասին հայտ` համաձայն N 1-1 ձևի, նշելով հարկ վճարողի հաշվառման համարը, հայտատուի անվանումը և կազմակերպաիրավական ձևը, պետական գրանցման համարը, գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարները, էլեկտրոնային հասցեն, 1-ին դասի լիցենզիաների դեպքում նաև պաշտոնական կայքի անվանումը, հայցվող լիցենզիայի գործունեության դասային աստիճանը, տեսակը և ենթատեսակը, որով հայտատուն մտադիր է գործունեություն իրականացնել, հայտատուի կազմում ներգրավված, N 2 հավելվածով սահմանված կարգով հավաստագրված առնվազն մեկ մասնագետի վերաբերյալ տեղեկություններ (անուն, ազգանուն, հանրային ծառայության համարանիշ, հավաստագրի սերիա, համար, կարգ և ՊԵԿ-ի կողմից տրամադրված անհատական հաշվի քաղվածք).

2) հայտատուի կազմում որպես պատասխանատու մասնագետ ներգրավված հավաստագրված անձի վերաբերյալ ՊԵԿ-ի կողմից տրամադրված անհատական հաշվի քաղվածք.

3) ըստ քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակների և ենթատեսակների սույն հավելվածի 11-15-րդ կետերով սահմանված հայտատուի կազմում ներգրավված ինժեներատեխնիկական կազմի յուրաքանչյուր մասնագետի վերաբերյալ ՊԵԿ-ի կողմից տրամադրված անհատական հաշվի քաղվածք և բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ, վկայական և այլն).

4) շինարարության իրականացման գործունեության դեպքում սույն հավելվածի 13-րդ կետով սահմանված հայտատուի կազմում ներգրավված բանվորական կազմի յուրաքանչյուր անձի վերաբերյալ ՊԵԿ-ի կողմից տրամադրված անհատական հաշվի քաղվածք.

5) ըստ քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակների և ենթատեսակների սույն հավելվածի 13-15-րդ կետերով սահմանված մեքենաների, մեխանիզմների և տեխնիկական միջոցների, սարքավորումների սեփականության կամ օգտագործման իրավունքը հաստատող փաստաթղթեր (տեխնիկական անձնագրի, վարձակալության պայմանագրի, սեփականության վկայականի և այլ հիմնավորող փաստաթղթերի պատճեններ).

6) քաղաքաշինության բնագավառում 1-ին դասի լիցենզիա ստանալու դեպքում հայտը ներկայացնելուն նախորդող 5 տարիների ընթացքում հայցվող քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակին և ենթատեսակին համապատասխան 2-րդ դասի լիցենզավորման ենթակա գործունեության առնվազն երեք աշխատանքների (ծառայությունների) պայմանագրի (ներառյալ՝ համաձայնագրի) պատշաճ կատարման (շտկումների, թերությունների, ժամկետների երկարաձգումներ, տույժերի և տուգանքների գանձումների բացակայություն) վերաբերյալ իրավահաստատող փաստաթղթերի (հանձնման-ընդունման արձանագրություն կամ ավարտական ակտ կամ ծածկված աշխատանքների ակտեր և կատարողական ակտեր և այլն) բնօրինակներից արտատպված պատճենները, որտեղ հայտատուն հանդես է եկել որպես գլխավոր կապալառու.

7) քաղաքաշինության բնագավառում 2-րդ դասի քաղաքաշինական փաստաթղթերի կազմման կամ շինարարության իրականացման գործունեության տեսակների լիցենզիա ստանալու դեպքում հայտը ներկայացնելուն նախորդող 5 տարիների ընթացքում հայցվող քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակին և ենթատեսակին համապատասխան 3-րդ դասի լիցենզավորման ենթակա գործունեության առնվազն երեք աշխատանքների (ծառայությունների) պայմանագրի (ներառյալ՝ համաձայնագրի) պատշաճ կատարման (շտկումներ, թերություններ, ժամկետների երկարաձգումներ, տույժերի և տուգանքների գանձումների բացակայություն) վերաբերյալ իրավահաստատող փաստաթղթերի (հանձնման-ընդունման արձանագրություն կամ ավարտական ակտ կամ ծածկված աշխատանքների ակտեր և կատարողական ակտեր և այլն) բնօրինակներից արտատպված պատճենները, որտեղ հայտատուն հանդես է եկել որպես գլխավոր կապալառու.

8) 1-ին և 2-րդ դասի լիցենզիա ստանալու համար վերջին 5 տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարված եկամտային հարկի և ՊԵԿ ներկայացված ու վերջինիս կողմից ընդունված հաշվետվություններով սահմանված պետական բյուջե վճարված եկամտային հարկի և համախառն եկամտի հանրագումարի չափի մասին տեղեկատվություն.

9) հայտատուն կարող է ներկայացնել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր, տեղեկություններ և նյութեր:

 

3. ԸՍՏ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ԵՆԹԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԿԱՄ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՆԵՐԴԻՐԻ ՏՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ԵՎ ՄԵՔԵՆԱ-ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԻՆ ԵՎ ՔԱՆԱԿԻՆ, ՆԱԽԿԻՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻՆ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

 

11. Քաղաքաշինական փաստաթղթերի կազմում՝ բացառությամբ կոնստրուկտորական և ճարտարապետական մասերի (ծածկագիր N 01) քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակի լիցենզիայի կամ ներդիրի տրման համար միաժամանակ հայտատուի կազմում ներգրավված ինժեներատեխնիկական անձնակազմին (ԻՏԱ) ներկայացվող նվազագույն պահանջների աղյուսակ.

 

Ներդիրների ծածկագրերը

1-ին դաս

2-րդ դաս

3-րդ դաս

ԻՏԱ

ԻՏԱ

ԻՏԱ

05

3

2

1

06

3

2

1

07

3

2

1

08

3

2

1

09

3

2

1

10

2

1

1

 

12. Քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննություն (ծածկագիր N 02) քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակի լիցենզիայի կամ համապատասխան ներդիրի տրման համար միաժամանակ հայտատուի կազմում ներգրավված ինժեներատեխնիկական անձնակազմին ներկայացվող նվազագույն պահանջների աղյուսակ.

 

Ներդիրների ծածկագրերը

1-ին դաս

2-րդ դաս

ԻՏԱ

ԻՏԱ

01

2

1

02

2

1

03

1

1

04

2

1

05

2

1

06

2

1

07

2

1

08

2

1

09

2

1

10

1

1

11

1

1

 

13. Շինարարության իրականացում (ծածկագիր N 03) գործունեության տեսակի լիցենզիայի կամ համապատասխան ներդիրի տրման համար միաժամանակ հայտատուի կազմում ներգրավված ինժեներատեխնիկական, բանվորական անձնակազմին և մեքենա-մեխանիզմներին ներկայացվող նվազագույն պահանջների աղյուսակ.

 

Ներդիրների ծածկագրերը

1-ին դաս

2-րդ դաս

3-րդ դաս

ԻՏԱ

Բանվոր

Մեքենա- մեխանիզմ

ԻՏԱ

Բանվոր

Մեքենա- մեխանիզմ

ԻՏԱ

Բանվոր

Մեքենա- մեխանիզմ

04

5

15

3

4

10

2

2

3

-

05

3

5

2

2

3

1

2

2

-

06

3

5

2

2

3

1

2

2

-

07

3

7

3

2

5

1

2

2

-

08

3

5

2

2

3

1

2

2

-

09

3

15

3

2

10

1

2

2

-

10

2

5

1

1

5

1

1

2

-

 

14. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն (ծածկագիր N 04) գործունեության տեսակի լիցենզիայի կամ համապատասխան ներդիրի տրման համար միաժամանակ հայտատուի կազմում ներգրավված ինժեներատեխնիկական անձնակազմին և մեքենաներին, մեխանիզմներին ներկայացվող նվազագույն պահանջների աղյուսակ.

 

Ներդիրների ծածկագրերը

1-ին դաս

2-րդ դաս

Յուրաքանչյուր ներդիրին համապատասխան պահանջվող մեքենա, մեխանիզմ (համաձայն քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի)

ԻՏԱ

ԻՏԱ

04

3

1

շինարարական նյութերի նմուշարկման, պահպանման, ֆիզիկամեխանիկական բնութագրերի որոշման և նախագծով սահմանված չափորոշիչներին համապատասխանության որոշման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ, սարքավորումներ և լաբորատորիա

05

2

1

06

2

1

07

2

1

08

2

1

09

2

1

10

1

1

 

15. Քաղաքաշինական գործունեության օբյեկտների հետախուզման և հետազննման ծառայություններ (ծածկագիր N 05) գործունեության տեսակի լիցենզիայի կամ համապատասխան ներդիրի տրման համար միաժամանակ հայտատուի կազմում ներգրավված ինժեներատեխնիկական անձնակազմին, մեքենաներին և մեխանիզմներին ներկայացվող նվազագույն պահանջների աղյուսակ.

 

Ներդիրների ծածկագրերը

1-ին դաս

2-րդ դաս

Յուրաքանչյուր ներդիրին համապատասխան պահանջվող մեքենա, մեխանիզմ և տեխնիկական միջոցներ, սարքավորումներ (համաձայն քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի)

ԻՏԱ

ԻՏԱ

11

1

1

հորատող տեխնիկա, երկրաֆիզիկական ուսումնասիրությունների և սեյսմիկ պարամետրերի (չափանիշների) որոշման, գրունտների գեոտեխնիկական հատկությունների որոշման համար անհրաժեշտ լաբորատորիա

12

1

1

շինարարական նյութերի, շինվածքների, կոնստրուկցիաների ֆիզիկամեխանիկական բնութագրերի որոշման համար համապատասխան տեխնիկական միջոցներ, սարքավորումներ և լաբորատորիա

 

4. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԿԱՄ ՆԵՐԴԻՐԻ ՏՐՄԱՆ, ՎԵՐԱՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ, ԵՐԿԱՐԱՁԳՄԱՆ, ԿԱՍԵՑՄԱՆ ԵՎ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ

 

16. Լիցենզիա ստանալու համար օրենքով և սույն կարգով նախատեսված անհրաժեշտ փաստաթղթերը հայտատուն ներկայացնում է էլեկտրոնային կամ թղթային եղանակով՝ քաղաքաշինության բնագավառի պետական ծառայությունների միասնական հարթակի միջոցով (էլ. հասցե՝ urban.e-gov.am)՝ ընդ որում, համակարգը հնարավորություն է տալիս ինքնաշխատ եղանակով ստուգել ներկայացված փաստաթղթերը՝ բացառելով սխալ տեղեկատվության ներկայացումը:

17. Թղթային տարբերակով ներկայացված հայտերը և կից փաստաթղթերը ներբեռնվում են համակարգ լիցենզավորող մարմնի կողմից:

18. N 4 հավելվածով սահմանված դիմումների և հայտերի ձևերով նախատեսված՝ օրենքով սահմանված կարգով անձնական տվյալների մշակման, ինչպես նաև հայտի մեջ և կից փաստաթղթերում առկա տեղեկությունների ստուգման համար հայտատուի համաձայնության դեպքում սույն կարգի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված ՊԵԿ-ի կողմից տրամադրված, 2-4-րդ և 8-րդ ենթակետերով սահմանված փաստաթղթերը հայտին կից չեն ներկայացվում:

19. Լիցենզավորող մարմինը կարող է ստուգել հայտատուի կողմից ներկայացված տվյալների իսկությունը` օգտագործելով պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տվյալներ կամ դրա մասին ստանալով պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից գրավոր տեղեկատվություն: Լիցենզավորող մարմնի կողմից նման հարցում ուղարկվելու դեպքում համապատասխան պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինները հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրում են գրավոր տեղեկատվություն:

20. Լիցենզավորող մարմինը ՊԵԿ-ից հարցման միջոցով ստանում է հայտատուի կողմից Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարված եկամտային հարկի, համախառն եկամտի հանրագումարի չափերի և ներգրավված մասնագետի անհատական հաշվի քաղվածքի և գրանցամատյաններում առկա այլ տվյալների մասին տեղեկատվություններ: ՊԵԿ-ը տեղեկատվությունը տրամադրում է հարցումը ստանալուն հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

21. Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից անհրաժեշտ տեղեկատվությունները կարող են փոխանցվել առցանց եղանակով (առկայության դեպքում):

22. Յուրաքանչյուր լիցենզիայի ներդիրի համար օրենքով սահմանված պետական տուրքը հայտատուն պարտավոր է վճարել ոչ ուշ, քան հայտը բավարարելու վերաբերյալ էլեկտրոնային եղանակով՝ քաղաքաշինության բնագավառի պետական ծառայությունների միասնական հարթակի (էլ. հասցե՝ urban.e-gov.am) միջոցով ծանուցումը ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

23. Լիցենզավորող մարմինը լիցենզիա կամ համապատասխան ներդիր տալու, լիցենզիայի կամ ներդիրի գործողությունը կասեցնելու կամ դադարեցնելու մասին եզրակացություններ տալու նպատակով ստեղծում է լիցենզավորող հանձնաժողով, որի կանոնադրությունը և անհատական կազմը հաստատում է լիցենզավորող մարմինը:

24. Լիցենզավորող մարմինը լիցենզիան կամ համապատասխան ներդիրը տրամադրում է լիցենզավորող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա՝ Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում հսկիչ համար տրամադրելու միջոցով:

25. Լիցենզավորող հանձնաժողովը լիցենզիա տալու մասին հայտը քննարկում է «Լիցենզավորման մասին» օրենքով սահմանված կարգով:

26. Լիցենզիա ստանալու մասին հայտը մերժվում է «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 29-րդ հոդվածով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում՝ սահմանված կարգով:

27. Սույն հավելվածի 19-րդ կետով նախատեսված ստուգման արդյունքում ոչ էական թերությունների (վրիպակների, ոչ իրավաբանական անճշտությունների, թվաբանական սխալների և նման այլ բացթողումների) առկայության, ինչպես նաև փաստաթղթերը թերի լինելու դեպքում լիցենզավորող մարմինը դրանք հայտնաբերելու պահից 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում առաջարկում է հայտատուին 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում վերացնել թերությունները:

28. Հայտը մերժվում է, եթե այդ մասին լիցենզավորող մարմնի կողմից էլեկտրոնային եղանակով՝ քաղաքաշինության բնագավառի պետական ծառայությունների միասնական հարթակի (էլ. հասցե՝ urban.e-gov.am) միջոցով նախազգուշացում ներկայացնելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում հայտատուն չի վերացնում հայտում կամ կից փաստաթղթերում առկա ոչ էական թերությունները կամ չի ներկայացնում անհրաժեշտ փաստաթղթեր կամ նյութեր:

29. Սույն կարգով սահմանված լիցենզիայի կամ ներդիրի տրամադրման մասին հայտը բավարարվում կամ մերժվում է լիցենզավորող մարմնի որոշմամբ:

30. Լիցենզիաները և ներդիրները տրվում են էլեկտրոնային եղանակով (էլեկտրոնային համակարգի կիրառմամբ)` 5 տարի ժամկետով, հայերեն լեզվով: Պահանջի առկայության դեպքում կարող են տրամադրվել նաև լիցենզիայի կամ ներդիրի թղթային տարբերակները:

31. Լիցենզիայի կամ ներդիրի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում (էլ. հասցե՝ urban.e-gov.am) մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սկանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։

32. Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորված անձն իրավունք ունի միայն գործունեություն իրականացնելու լիցենզիային կից տրամադրված գործունեության ենթատեսակին համապատասխան:

33. Լիցենզիան կամ ներդիրը վերաձևակերպվում է «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված հիմքերով ու կարգով:

34. Լիցենզիան կամ համապատասխան ներդիրը վերաձևակերպվում է, եթե՝

1) փոփոխվել է լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը կամ գտնվելու վայրը, կամ տեղի է ունեցել վերակազմակերպում.

2) փոփոխվել են պատասխանատու մասնագետի անձնագրի կամ հավաստագրի տվյալները.

3) պատասխանատու մասնագետների ցանկում տեղի է ունեցել փոփոխություն (ընդգրկվել է նոր հավաստագրված մասնագետ կամ դուրս է եկել):

35. «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 32-րդ հոդվածով և սույն հավելվածի 34-րդ կետով սահմանված ցանկացած փոփոխության դեպքում լիցենզավորված անձը պարտավոր է այդ փոփոխություններն իրավական ուժ ստանալու օրվանից սկսած 15-օրյա ժամկետում լիցենզիայի կամ ներդիրի վերաձևակերպման մասին լիցենզավորող մարմին հայտ ներկայացնելու` համաձայն N 1-3 ձևի: Հայտին կից ներկայացվում է վերաձևակերպման համար հիմք հանդիսացող փաստաթուղթը:

36. Լիցենզավորող մարմինը սույն կարգի 35-րդ կետի համաձայն հայտը և կից փաստաթղթերն ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, էլեկտրոնային եղանակով՝ քաղաքաշինության բնագավառի պետական ծառայությունների միասնական հարթակի (էլ. հասցե՝ urban.e-gov.am) միջոցով, հայտատուին է տրամադրում պատասխանատու անձի վերաձևակերպված լիցենզիան կամ ներդիրը:

37. Սույն հավելվածի 35-րդ կետի համաձայն ներկայացված հայտը մերժվում է, եթե հայտին կից ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում «Լիցենզավորման մասին» օրենքով և սույն կարգով սահմանված պայմաններին և պահանջներին:

38. Սույն կարգով սահմանված լիցենզիայի կամ ներդիրի վերաձևակերպման մասին հայտը մերժվում է լիցենզավորող մարմնի որոշմամբ:

39. Լիցենզավորված անձը լիցենզիայի գործողության ժամկետի ավարտից ոչ շուտ, քան 3 ամիս առաջ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու հայտ (Ձև N 1-3) է ներկայացնում լիցենզավորող մարմին:

40. Լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգվում է առավելագույնը 5 տարի ժամկետով, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ:

41. Լիցենզիայի գործողության ժամկետի երկարաձգման հայտում պետք է նշվի հայցվող ժամանակը:

42. Լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգվում է լիցենզավորված անձի կողմից հայտը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացվելու օրվան հաջորդող 5-օրյա ժամկետում:

43. Լիցենզիայի գործողության ժամկետի երկարաձգման հայտերի վերաբերյալ որոշումները կայացվում են առանց լիցենզավորող հանձնաժողովի որոշման: Սակայն նշված հայտի մերժման հիմքի առկայության դեպքում կամ հայտատուի պահանջով պետք է իրականացվի հայտի քննարկում՝ լսումների կարգով, բացառությամբ պետական տուրքը չվճարելու հիմքով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 23.1-ին հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված մերժման դեպքի:

44. Լիցենզիայի գործողության ժամկետի երկարաձգման հայտը ներկայացվում է թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով՝ քաղաքաշինության բնագավառի պետական ծառայությունների միասնական հարթակի միջոցով (էլ. հասցե՝ urban.e-gov.am):

45. Լիցենզիայի գործողության ժամկետի երկարաձգման մասին հայտի մերժումն իրականացվում է «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 31-րդ հոդվածին համապատասխան:

46. Երկարաձգված լիցենզիան և ներդիրը տրվում են էլեկտրոնային եղանակով (էլեկտրոնային համակարգի կիրառմամբ)` 5 տարի ժամկետով, հայերեն լեզվով: Պահանջի առկայության դեպքում կարող են տրամադրվել նաև երկարաձգված լիցենզիայի կամ ներդիրի թղթային տարբերակները:

47. Լիցենզիայի կամ ներդիրի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սկանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։

48. Հավաստագրերի հսկիչ համարը կորցնելու դեպքում այն տրամադրվում է դիմումն ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ անվճար:

49. Լիցենզիայի և ներդիրի գործողության կասեցումը կամ դադարեցումն իրականացվում է «Լիցենզավորման մասին» օրենքով սահմանված կարգով:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

05.12.2023

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի

նոյեմբերի 30-ի N 2106-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են քաղաքաշինության բնագավառում մասնագետների (այսուհետ` մասնագետ) շարունակական մասնագիտական զարգացման (ՇՄԶ) կրեդիտների շնորհման, հավաստագրման հետ կապված հարաբերությունները:

2. Մասնագետների կրեդիտների շնորհումը և հավաստագրումն իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության բնագավառի պետական կառավարման լիազոր մարմնի (այսուհետ` լիազոր մարմին) կողմից ստեղծված որակավորման հանձնաժողովի (այսուհետ` որակավորման հանձնաժողով) տված եզրակացությամբ:

3. Որակավորման հանձնաժողովի եզրակացությունները տրվում են որակավորման հանձնաժողովի կանոնադրությամբ նախատեսված կարգով:

4. Յուրաքանչյուր մասնագիտության գծով ՇՄԶ կրեդիտները շնորհվում են «Քաղաքաշինության մասին» օրենքի 10.1-ին հոդվածի 3-րդ մասի 31-րդ կետով սահմանված լիազոր մարմնի կողմից հաստատված չափորոշիչներին համապատասխան:

5. ՇՄԶ հավաստագիր (այսուհետ՝ հավաստագիր) տրամադրվում է`

1) «Քաղաքաշինության մասին» օրենքի 21-րդ հոդվածով սահմանված քաղաքաշինության գործունեության տեսակին և ենթատեսակին համապատասխան հավաստագրման ենթակա մասնագիտությամբ (տես՝ սույն կարգի 6-րդ կետ) գործունեություն իրականացնելու հավակնություն ունեցող մասնագետին, որն ունի Հայաստանի Հանրապետությունում բակալավրի որակավորման աստիճան, մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի բարձրագույն կրթության որակավորման աստիճան կամ օտարերկրյա պետությունում համապատասխան աստիճան, որի ճանաչումն ու համարժեքության հաստատումը Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվել են օրենքով սահմանված կարգով.

2) եթե մասնագետն ապահովել է «Քաղաքաշինության մասին» օրենքի 11.4-րդ հոդվածի 3-5-րդ կամ 11.1-ին հոդվածի 6-8-րդ մասերով սահմանված պահանջները.

3) 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կարգի մասնագետներին՝ քաղաքաշինության բնագավառում մասնագիտական գործունեությունը շարունակելու համար.

4) 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կարգի մասնագետներին, որոնք դատական կարգով չեն ճանաչվել անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ.

5) «Քաղաքաշինության մասին» օրենքի 11.9-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված մասնագետի հավաստագրի դադարեցման մեկ տարին լրանալուց հետո:

6. Քաղաքաշինության բնագավառում օրենքով սահմանված լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակներին և ենթատեսակներին համապատասխան հավաստագրման ենթակա մասնագիտությունների դասակարգման աղյուսակ

 

ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐ- ՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒ- ԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

Ներդիր-ների ծածկա-գրերը

քաղաքա-շինական փաստաթղթերի կազմում՝ բացառությամբ կոնստրուկտո-րական և ճարտարա-պետական մասերի

քաղաքա-շինական փաստաթղթերի փորձաքննու-թյուն

շինարարության իրականացում

շինարարու-թյան որակի տեխնիկական հսկողություն

քաղաքա-շինական գործու-նեության օբյեկտների հետա-խուզման և հետազննման ծառայու-թյունների

մատուցում

մասնագետների կարգերը և լիցենզիաների դասերը

1

2

3

1

2

1

2

3

1

2

1

2

լիցենզիաների ծածկագրերը

01

02

03

04

05

ՀԱՎԱՍՏԱ-ԳՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒ- ԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

01

-

Ճարտարապետ փորձագետ

-

-

-

02

-

Ճարտարապետ- քաղաքաշինարար փորձագետ

-

-

-

03

-

Վերականգնող ճարտարապետ փորձագետ

-

-

-

04

-

Բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցների ճարտարագետ փորձագետ

Բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցների ճարտարագետ շինարար

Բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցների ճարտարագետ

տեխնիկական հսկիչ

-

05

Էլեկտրա-էներգետիկ ճարտարագետ նախագծող

Էլեկտրա-էներգետիկ ճարտարագետ փորձագետ

Էլեկտրա-էներգետիկ ճարտարագետ շինարար

Էլեկտրա-էներգետիկ ճարտարագետ տեխնիկական հսկիչ

-

06

Ջերմագազա-մատակարարման և օդափոխության ճարտարագետ նախագծող

Ջերմագազա-մատակարարման և օդափոխության ճարտարագետ փորձագետ

Ջերմագազա-մատակա- րարման և օդափոխության ճարտարագետ շինարար

Ջերմագազա-մատակարարման և օդափոխության ճարտարագետ տեխնիկական հսկիչ

-

07

Հիդրոտեխնի-կական կառույցների ճարտարագետ նախագծող

Հիդրոտեխնի-կական կառույցների ճարտարագետ փորձագետ

Հիդրոտեխնի-կական կառույցների ճարտարագետ շինարար

Հիդրոտեխնի-կական կառույցների ճարտարագետ տեխնիկական հսկիչ

-

08

Ջրամատա-կարարման և ջրահեռացման ճարտարագետ նախագծող

Ջրամատա-կարարման և ջրահեռացման ճարտարագետ փորձագետ

Ջրամատա-կարարման և ջրահեռացման ճարտարագետ շինարար

Ջրամատա-կարարման և ջրահեռացման ճարտարագետ տեխնիկական հսկիչ

-

09

Տրանսպորտային ուղիների և կառույցների ճարտարագետ նախագծող

Տրանսպորտային ուղիների և կառույցների ճարտարագետ փորձագետ

Տրանսպորտային ուղիների և կառույցների ճարտարագետ շինարար

Տրանսպորտային ուղիների և կառույցների ճարտարագետ տեխնիկական հսկիչ

-

10

Կապի համակարգերի ճարտարագետ նախագծող

Կապի համակարգերի ճարտարագետ փորձագետ

Կապի համակարգերի ճարտարագետ շինարար

Կապի համակարգերի ճարտարագետ

տեխնիկական հսկիչ

-

11

-

Ինժեներ-երկրաբան փորձագետ

-

-

Ինժեներ- երկրաբան հետախուզող

12

-

-

-

-

Հետազննու-թյան և անձնագրա-վորման ճարտարագետ

 

7. Մասնագետը կրեդիտների գրանցման կամ հավաստագիր ստանալու համար N 4 հավելվածով սահմանված N 2-1-ից N 2-4 ձևերին համապատասխան (այսուհետ՝ հայտատու)՝ լրացված հայտերը և կից փաստաթղթերը լիազոր մարմին է ներկայացնում էլեկտրոնային եղանակով՝ քաղաքաշինության բնագավառի պետական ծառայությունների միասնական հարթակի միջոցով (էլ. հասցե՝ urban.e-gov.am):

8. Ներկայացված հայտը և կից փաստաթղթերի ամբողջականությունը լիազոր մարմինն ուսումնասիրում է դրանք ստանալուց հետո` հնգօրյա ժամկետում:

9. Ներկայացված հայտի և կից փաստաթղթերի ստուգման արդյունքում ոչ էական թերությունների (վրիպակների, ոչ իրավաբանական անճշտությունների, թվաբանական սխալների և նման այլ բացթողումների) հայտնաբերման դեպքում, էլեկտրոնային եղանակով՝ քաղաքաշինության բնագավառի պետական ծառայությունների միասնական հարթակի միջոցով (էլ. հասցե՝ urban.e-gov.am), ծանուցում է ուղարկվում հայտատուին 5-օրյա ժամկետում նշված անհամապատասխանությունները շտկելու համար: Ընդ որում, սույն կետով սահմանված ժամկետը չի հաշվարկվում սույն կարգի 8-րդ կետով սահմանված ժամկետի մեջ:

10. Սույն կարգի 9-րդ կետով սահմանված ժամկետում ներկայացված փաստաթղթերը չհամալրելու դեպքում հայտը մերժվում է:

11. Որակավորման հերթական նիստում հայտը և կից փաստաթղթերն ընդգրկվելու օրվանից 15-օրյա ժամկետում որակավորման հանձնաժողովի կողմից իրականացվում է համապատասխանության գնահատում, որի արդյունքում տրվում է տվյալ մասնագիտության գծով հայտատուի հավաքած ՇՄԶ կրեդիտների և մասնագիտական գործունեության իրականացման փաստը հավաստող փաստաթղթերի վերաբերյալ դրական կամ բացասական եզրակացություն:

 

ՇՄԶ ԿՐԵԴԻՏՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄԵԼԸ

12. ՇՄԶ կրեդիտների գրանցման կամ հավաստագրման կազմակերպման և իրականացման գործընթացը բաղկացած է հետևյալ փուլերից՝

1) հայտի և կից փաստաթղթերի ներկայացում.

2) հայտի և կից փաստաթղթերի ամբողջականության ուսումնասիրում՝ համապատասխան ստորաբաժանման կողմից.

3) որակավորման հանձնաժողովի կողմից համապատասխանության գնահատում.

4) լիազոր մարմնի կողմից հայտի բավարարում կամ մերժում.

5) հավաստագրի տրամադրում և գրանցամատյանում գրանցում:

13. N 4 հավելվածով սահմանված դիմումների և հայտերի ձևերով նախատեսված՝ օրենքով սահմանված կարգով անձնական տվյալների մշակման, ինչպես նաև դիմումի մեջ և կից փաստաթղթերում առկա տեղեկությունների ստուգման համար հայտատուի համաձայնության դեպքում պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից սույն կարգով սահմանված հայտին կից պահանջվող փաստաթղթեր չեն ներկայացվում:

14. Լիազոր մարմինը կարող է ստուգել հայտատուի կողմից էլեկտրոնային եղանակով ներկայացված տվյալների իսկությունը` օգտագործելով պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տվյալներ կամ դրա մասին ստանալով պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից գրավոր տեղեկատվություն: Լիազոր մարմնի կողմից նման հարցում ուղարկվելու դեպքում համապատասխան պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրում են գրավոր տեղեկատվություն:

15. Լիազոր մարմինը Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեից հարցման միջոցով ստանում է հայտատուի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարված եկամտային հարկի, գործատուի համախառն եկամտի հանրագումարի չափերի, մասնագետների անհատական հաշվի քաղվածքի և գրանցամատյաններում առկա այլ տվյալների մասին տեղեկատվություններ: Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեն տեղեկատվությունը տրամադրում է հարցումը ստանալուն հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

16. Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից անհրաժեշտ տեղեկատվությունները կարող են փոխանցվել առցանց եղանակով (առկայության դեպքում):

17. Տեսական գիտելիքների և գործնական հմտությունների զարգացում գրանցած անձինք քաղաքաշինության բնագավառում մասնագիտական գործունեություն կարող են իրականացնել բարձրագույն մասնագիտական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների կողմից «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» օրենքով նախատեսված ավարտական փաստաթղթի հիման վրա` սույն կարգին համապատասխան մասնագիտական գործունեության իրավունքը մասնագետների գրանցամատյանում գրանցելու և մասնագիտական գործունեություն իրականացնելու հավաստագիր ստանալու դեպքում:

18. Հայտատուն հաջորդ հնգամյա փուլի համար «Քաղաքաշինության մասին» օրենքի 11.3-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված ՇՄԶ կրեդիտների նվազագույն քանակը լրացնելու կամ «Քաղաքաշինության մասին» օրենքի 11.1-ին հոդվածի 6-րդ և 7-րդ մասերով սահմանված պահանջներն ապահովելու դեպքերում հավաստագիր ստանալու և այդ իրավունքը մասնագետների գրանցամատյանում գրանցելու համար լիազոր մարմին է ներկայացնում հայտ՝ համաձայն N 2-1 ձևի:

19. Քաղաքաշինության բնագավառի մասնագետները ՇՄԶ կրեդիտների շնորհման և մասնագետների գրանցամատյանում գրանցվելու համար լիազոր մարմին հայտ են ներկայացնում՝ համաձայն N 2-2, N 2-3, N 2-4 ձևերի:

20. Սույն կարգի 11-րդ կետի համաձայն` իրականացվում է հայտի և փաստաթղթերի համապատասխանության գնահատում և տրամադրվում է մասնագիտական դրական կամ բացասական եզրակացություն:

21. Մասնագիտական դրական կամ բացասական եզրակացության հիման վրա լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանով 5-օրյա ժամկետում տրամադրվում է հավաստագիր կամ հավաստագրի տրամադրումը մերժվում է: Սույն կարգով նախատեսված դեպքերում լիցենզավորող մարմինն իր որոշումներն ընդունում է համապատասխան որակավորման հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա: Սակայն լիցենզավորող մարմինն իրավունք ունի որոշման համար հիմք չընդունել որակավորման հանձնաժողովի եզրակացությունը: Այս դեպքում նա պարտավոր է իր որոշմամբ հիմնավորել հանձնաժողովի եզրակացությունը չընդունելու պատճառները:

22. Հավաստագրի տրամադրումը մերժվում է հետևյալ հիմքերով՝

1) ներկայացված փաստաթղթերը կեղծ են կամ խեղաթյուրված.

2) քաղաքաշինության բնագավառի համապատասխան բարձրագույն մասնագիտական կրթության ավարտական փաստաթղթերով ներկայացված մասնագիտությունը չի համապատասխանում հայտում նշված հավաստագրման ենթակա մասնագիտությանը («Քաղաքաշինության մասին» օրենքի 11.1-ին հոդվածի 6-րդ և 7-րդ մասերով սահմանված պահանջների անհամապատասխանության դեպքում).

3) ներկայացված փաստաթղթերի համաձայն չի լրացվել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ պահանջվող կրեդիտների նվազագույն քանակը.

4) հայտատուն վերջին 5 տարում առնվազն 3 տարի մասնագիտական գործունեություն չի իրականացրել և այն լրացնելու նպատակով չի անցել թեստավորում.

5) տեսական գիտելիքների և գործնական հմտությունների զարգացման համար ՇՄԶ կրեդիտները տրամադրվել են այն կազմակերպությունների կողմից, որոնք նախատեսված չեն «Քաղաքաշինության մասին» օրենքի 11.3-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված կազմակերպությունների ցանկում.

6) ներկայացված ՇՄԶ կրեդիտները չեն լրացվել ՇՄԶ-ի գործունեության բոլոր տեսակներից (տեսական գիտելիքների զարգացում, գործնական հմտությունների զարգացում), և անձը չի անցել թեստավորում:

23. Հավաստագրի տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանը հաստատվելուց հետո հավաստագիրը եռօրյա ժամկետում էլեկտրոնային համակարգի միջոցով հանձնվում է հայտատուին:

24. Հայտը բավարարվելու դեպքում հայտատուին 5 տարի ժամկետով տրամադրվում է շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագիր (Ձև N 2-5)` սույն հավելվածով սահմանված կարգով:

 

2. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ

 

25. Հավաստագիրը մասնագետի ինքնուրույն մասնագիտական գործունեությունը շարունակելու թույլտվություն է, որը տրվում է «Քաղաքաշինության մասին» օրենքով նախատեսված դեպքերում:

26. Հավաստագրի ժամկետի ավարտից առնվազն երեք ամիս առաջ, սույն հավելվածով սահմանված կարգով, մասնագետը դիմում է հաջորդ հինգ տարիների համար հավաստագիր ստանալու նպատակով:

27. Եթե հաջորդ հինգ տարիների համար հավաստագիր ստանալու նպատակով դիմում է ներկայացվել նախորդ հավաստագրի գործողության ավարտից հետո, ապա հավաստագրերի գործողության ժամկետների միջև ընկած ժամանակահատվածում մասնագիտական գործունեություն իրականացնելու իրավունքից զրկվելու ռիսկը կրում է մասնագետը:

28. Մասնագիտական դրական կամ բացասական եզրակացության հիման վրա լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանով տրամադրվում է հավաստագիր կամ հավաստագրի տրամադրումը մերժվում է:

29. Հավաստագրի տրամադրման մերժման վերաբերյալ լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանը եռօրյա ժամկետում հանձնվում է հայտատուին` «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքով սահմանված կարգով:

 

3. ԿՐԵԴԻՏՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ

 

30. Սույն հավելվածի 24-րդ կետով սահմանված հայտի բավարարման դեպքում` լիազոր մարմնի հրամանի ընդունումից հետո եռօրյա ժամկետում հայտատուին հանձնվում է մասնագիտական գործունեության հավաստագրի Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման հսկիչ համարը, և էլեկտրոնային գրանցամատյաններում, նույն ժամկետում, կատարվում են համապատասխան գրանցումներ:

31. Հավաստագիր ստացած մասնագետի անվան, ազգանվան կամ գործատուի փոփոխման դեպքում տվյալ անձը պարտավոր է այդ փոփոխության կատարման օրվանից 15-օրյա ժամկետում հայտնել լիազոր մարմնին` հավաստագրում և համապատասխան գրանցամատյանում փոփոխություն կատարելու կամ նոր հավաստագիր ստանալու համար: Սույն կետում նախատեսված դեպքում համապատասխան փոփոխությունները կատարվում են դիմումը ստանալուց հետո` հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

32. Մասնագիտական գործունեություն իրականացնելու հավաստագրի տրամադրումը կամ հավաստագրի մերժումը կարող է բողոքարկվել «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքով սահմանված կարգով կամ դատական կարգով:

33. Հավաստագրերը համարակալվում են ըստ սերիայի և հերթական համարի` վեցանիշ թվերով:

34. Հավաստագրերը տրվում են էլեկտրոնային եղանակով` հայերեն լեզվով: Պահանջի առկայության դեպքում կարող են տրամադրվել նաև հավաստագրի թղթային տարբերակները:

35. Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։

36. Հավաստագրերի հսկիչ համարը կորցնելու դեպքում այն տրամադրվում է դիմումն ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ անվճար:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

05.12.2023

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի

նոյեմբերի 30-ի N 2106-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են «Քաղաքաշինության մասին» օրենքի 11․1-ին հոդվածի 8-րդ մասով սահմանված քաղաքաշինության բնագավառի մասնագետների կրթության, շարունակական մասնագիտական զարգացման (այսուհետ` ՇՄԶ) ընթացքում ստացված տեսական գիտելիքների և գործնական հմտությունների գնահատման գործընթացի` թեստավորման կազմակերպման և իրականացման հետ կապված հարաբերությունները։

2. Թեստավորումն անցկացվում է տարեկան առնվազն մեկ անգամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության բնագավառի պետական կառավարման լիազոր մարմնի (այսուհետ՝ լիազոր մարմին) կողմից ստեղծված որակավորման հանձնաժողովի կողմից։ Ռազմական կամ արտակարգ դրություն հայտարարվելու հետևանքով թեստավորման կազմակերպման կամ անցկացման անհնարինության դեպքում տվյալ տարվա ընթացքում որակավորման ստուգում կարող է չանցկացվել:

3. Թեստավորումն անցկացվում է էլեկտրոնային եղանակով՝ համապատասխան ծրագրով ապահովված համակարգչային տեխնիկայով կահավորված հատուկ քննասենյակում:

4. Թեստավորումը կարող է անցկացվել մեկ կամ մի քանի խմբերով՝ տարբեր օրերի և ժամերի՝ ելնելով թեստավորմանը մասնակցելու համար դիմած մասնագետների թվից:

5. Թեստերում ընդգրկվող թեստային առաջադրանքները հրապարակման ենթակա չեն:

 

2. ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

 

6. Թեստավորման կազմակերպման և իրականացման նախապատրաստական աշխատանքներն իրականացնում է լիազոր մարմնի կողմից ընտրված «Քաղաքաշինության մասին» օրենքի 11․3-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված միջոցառում իրականացնող կազմակերպությունը կամ կրթական հաստատությունը (այսուհետ՝ միջոցառում իրականացնող մարմին)՝ թիրախային լսարանի քաղաքաշինական գործունեության տեսակին և ենթատեսակին համապատասխան հավաստագրման ենթակա մասնագիտությանը հավակնող մասնագետների շրջանակում:

7. Թեստավորում անցկացնելու մասին հայտարարությունը հրապարակվում է լիազոր մարմնի և միջոցառում իրականացնող մարմնի պաշտոնական կայքէջերում, թեստավորումն անցկացնելուց ոչ ուշ, քան մեկ ամիս առաջ, և Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում` www.azdarar.am:

8. Հայտարարությունը ներառում է առնվազն հետևյալ տեղեկատվությունը՝

1) քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակի և ենթատեսակի անվանումը, որին վերաբերում է թեստավորումը.

2) թեստավորմանը մասնակցելու համար ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը.

3) փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետը.

4) միջոցառում իրականացնող մարմնի կոնտակտային տվյալները (հասցեն, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն).

5) թեստավորման անցկացման վայրը.

6) թեստավորման անցկացման ժամկետները.

7) թեստային առաջադրանքների բնագավառները:

9. Թեստավորմանը մասնակցելու համար մասնակիցը փաստաթղթերը լիազոր մարմին է ներկայացնում էլեկտրոնային տարբերակով (էլեկտրոնային հասցեն` info@minurban.am) կամ փոստով կամ առձեռն։ Լիազոր մարմինն ամփոփելով դիմումները քաղաքաշինական գործունեության տեսակներին և ենթատեսակներին համապատասխան, դիմումն ստանալուց հետո` հնգօրյա ժամկետում մասնակցի վերաբերյալ տեղեկությունները ներկայացնում է միջոցառումն իրականացնող մարմին:

10. Թեստավորման մասնակիցը լիազոր մարմին ներկայացնում է՝

1) անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի լուսապատճենը.

2) դիմում՝ համաձայն N 3-1 ձևի.

3) բարձրագույն մասնագիտական կրթությունների փաստը հավաստող ավարտական փաստաթղթերի (դիպլոմներ) լուսապատճենները.

4) վերջին հինգ տարիների համար Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից տրամադրված անհատական հաշվի քաղվածքը.

5) ՇՄԶ կրեդիտների ստացման փաստը հաստատող փաստաթղթերի լուսապատճենը, որոնց հանրագումարը պետք է ապահովի «Քաղաքաշինության մասին» օրենքի 11․1-ին հոդվածի 8-րդ մասով սահմանված ՇՄԶ կրեդիտների նվազագույն քանակի առնվազն 75 տոկոսը:

11. Սույն կարգի 10-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերի ամբողջական չլինելու դեպքում լիազոր մարմինն այդ մասին էլեկտրոնային տարբերակով ծանուցում է մասնակցին և առաջարկում դրանք ծանուցման օրվան հաջորդող եռօրյա ժամկետում համալրել: Ընդ որում` սույն կետով սահմանված ժամկետը չի հաշվարկվում սույն կարգի 9-րդ կետով սահմանված ժամկետի մեջ:

12. Սույն կարգի 11-րդ կետով սահմանված ժամկետում ներկայացված փաստաթղթերը չհամալրելու դեպքում դիմումը մերժվում է:

13. Միջոցառում իրականացնող մարմինը լիազոր մարմնի կողմից սույն կարգի 9-րդ կետով նշված տեղեկությունները ստանալուց հետո, երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում, էլեկտրոնային տարբերակով ծանուցում է դիմող քաղաքացուն՝ ծանուցման մեջ նշելով թեստավորման անցկացման օրը, ժամը, վայրը և անհրաժեշտ այլ տեղեկատվություն:

14. Թեստավորումն սկսելուց երկու աշխատանքային օր առաջ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի և միջոցառում իրականացնող մարմնի պաշտոնական կայքէջերում հրապարակվում են թեստավորման անցկացման ժամանակացույցը և թեստավորման մասնակիցների ցուցակը:

15. Թեստավորման ընթացքը տեսանկարահանվում է:

16. Թեստավորմանը ներկա է գտնվում լիազոր մարմնի կողմից նշանակված անձը, ինչի մասին տեղեկացվում է թեստավորումից մեկ օր առաջ և հանդես է գալիս որպես թեստավորման պատասխանատու:

17. Թեստավորման մասնակիցների թվից կախված` թեստավորման պատասխանատու կարող են նշանակվել մեկից ավելի անձինք:

18. Թեստավորման պատասխանատուն անձը հաստատող փաստաթղթի միջոցով ստուգում է մասնակցի ինքնությունը և թույլատրում նրա մուտքը թեստավորման սենյակ:

19. Թեստավորման մասնակցի մուտքը թեստավորման սենյակ դադարեցվում է թեստավորումն սկսելուց 10 րոպե առաջ:

20. Թեստավորումն անցկացվում է թեստավորման համար նախատեսված հատուկ սրահում (դահլիճում), որն ունի թեստավորման պատասխանատուի և թեստավորմանը մասնակցելու համար դիմած քաղաքացիների թվին համապատասխան համակարգիչներ, որոնք միացված են միայն թեստավորման անցկացման համար պահանջվող կապուղիներին, ինչպես նաև տեսանկարահանող սարքեր:

21. Մինչև թեստի կազմումը՝ թեստավորման պատասխանատուն ամփոփ ներկայացնում է թեստավորման անցկացման ընթացակարգը, բացատրում է թեստավորման անցկացմանը վերաբերող տեխնիկական հարցերը` պատասխանելով մասնակիցների բոլոր հարցերին:

22. Թեստավորման մասնակիցները չեն կարող՝

1) իրենց հետ թեստավորման սենյակ բերել տպագիր, ձեռագիր նյութեր, կապի միջոցներ կամ այլ տեխնիկական սարքեր, թեստավորման առաջադրանքների ստուգմանը խոչընդոտող այլ միջոցներ.

2) թեստավորման ընթացքում` աղմկել, հուշել, խոսել.

3) օգտվել որևէ գրավոր (տպագիր, ձեռագիր և այլն) նյութից, կապի միջոցներից կամ այլ տեխնիկական սարքերից, թեստավորման առաջադրանքների կատարման համար աղբյուր հանդիսացող այլ միջոցներից, բացառությամբ թեստավորման սենյակում տեղադրված համակարգիչների.

4) թեստավորման առաջադրանքների կատարման վերաբերյալ հարցեր տալ ներկա գտնվող անձանց, այդ թվում` թեստավորման պատասխանատուին՝ բացառությամբ տեխնիկական հարցերի.

5) մինչև թեստային առաջադրանքների կատարումն ավարտելը՝ դուրս գալ համակարգից կամ ապաակտիվացնել գործող ծրագրերը.

6) մուտք գործել համակարգչում տեղադրված այլ ծրագրեր.

7) անջատել կամ վերագործարկել համակարգիչը, կապուղիները կամ դրանց սնուցումը, կամ իրականացնել համակարգի կամ համակարգչի սովորական աշխատանքը խափանող այլ գործողություններ.

8) առանց թեստավորման խմբի անդամներից որևէ մեկի ուղեկցության՝ ինքնուրույն դուրս գալ թեստավորման սենյակից՝ մինչև թեստային առաջադրանքների կատարումն իր կողմից ավարտելը:

23. Մասնակցի կողմից սույն կարգի 22-րդ կետում նշված պահանջները խախտելու դեպքում թեստավորման պատասխանատուն դադարեցնում է մասնակցի աշխատանքը` էլեկտրոնային եղանակով կազմելով արձանագրություն, որի արդյունքում համակարգն ինքնաշխատ եղանակով մասնակցին գնահատում է զրո միավոր:

24. Սույն կարգի 20-րդ կետի պահանջների կատարումից հետո թեստավորման պատասխանատուն մասնակիցներին թույլատրում է համակարգում մուտքագրել իրենց անունը, հայրանունը, ազգանունը:

25. Թեստավորման յուրաքանչյուր մասնակցի համար համակարգչային ծրագիրը համապատասխան մասնագիտության թեստերի բազայից, պատահականության սկզբունքով, ձևավորում է թեստի անհատական տարբերակ։

26. Թեստերը բաղկացած են մասնագիտական գիտելիքները և հմտությունները ստուգող 100 առաջադրանքից:

27. Թեստի ձևավորումից հետո յուրաքանչյուր մասնակից իր համակարգչի էկրանին ստանում է թեստը և անցնում թեստային առաջադրանքների կատարմանը:

28. Թեստի հարցերին պատասխանելու համար տրվում է 90 րոպե ժամանակ, որը լրանալուց հետո թեստի լրացումը դադարեցվում է:

29. Թեստավորման մասնակիցը յուրաքանչյուր թեստային առաջադրանքի համար ընտրում է պատասխանի իր տարբերակը՝ կատարելով համապատասխան նշում:

30. Թեստավորման մասնակիցը, մինչև առաջադրանքի վերջնական պահպանումը, ընտրված պատասխանները կարող է փոփոխել և ավարտել աշխատանքը մինչև թեստի կատարման համար սահմանված ժամանակի ավարտը:

31. Թեստային առաջադրանքների կատարման համար սահմանված ժամանակի ավարտին թեստավորման անցկացման էլեկտրոնային համակարգն ապաակտիվացնում է թեստը:

32. Եթե մասնակիցը որևէ պատճառով չի պահպանել իր կատարած առաջադրանքը մինչև հատկացված ժամանակի ավարտը, ապա առաջադրանքի կատարման վերջնական տարբերակ է համարվում թեստն ապաակտիվացնելու պահին համակարգում ինքնաշխատ եղանակով պահպանված տարբերակը:

33. Համակարգը, մուտքագրված տվյալների հիման վրա, ինքնաշխատ եղանակով գեներացնում է ճիշտ և սխալ պատասխանները՝ ձևավորելով թեստավորման գնահատականը։

34. Թեստային առաջադրանքների պատասխանների գնահատված տարբերակի միջոցով մասնակիցն անմիջապես տեղեկանում է թեստավորման իր արդյունքի մասին:

35. Թեստային առաջադրանքների պատասխանների գնահատված տարբերակը մասնակիցը կարող է տպել և վերցնել:

36. Թեստը համարվում է հանձնված, եթե մասնակիցը հաղթահարել է անցողիկ նվազագույն շեմը։

37․ Անցողիկ նվազագույն շեմ է համարվում թեստային առաջադրանքների առնվազն 75-ին տրված ճիշտ պատասխանը:

38. Թեստի անցողիկ նվազագույն շեմը հաղթահարելու դեպքում արդյունքներն անմիջապես գրանցվում են մասնագետների գրանցամատյանում:

39. ՇՄԶ հավաստագիրը տրամադրվում է թեստավորման արդյունքների մասին մասնակցին տեղեկացնելուց հետո՝ երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

40. Թեստավորման ընթացքում թեստավորման անցկացման էլեկտրոնային համակարգի կարճատև՝ մինչև 30 րոպե տևողությամբ, տեխնիկական խափանումների դեպքում թեստավորման առաջադրանքի կատարման համար սահմանված ժամանակի հաշվարկը կասեցվում է մինչև խափանման վերացումը: Եթե ի հայտ են եկել էլեկտրոնային համակարգի այնպիսի ընդհանուր խափանումներ, որոնք չեն կարող վերացվել կարճ ժամանակամիջոցում, միջոցառում իրականացնող մարմնի ղեկավարը որոշում է կայացնում թեստավորման անցկացումը հետաձգելու մասին, որի մասին տեղեկատվություն է հրապարակում սույն կարգի 7-րդ կետով սահմանված կայքէջերում: Թեստավորման անցկացումը շարունակելու դեպքում նոր թեստ չի կազմվում, և թեստը չավարտած մասնակիցներին աշխատանքը շարունակելու համար տրվում է կասեցված ժամանակահատվածին հավասարաչափ ժամանակ:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

05.12.2023

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

 

Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի

նոյեմբերի 30-ի N 2106-Ն որոշման

 

Ձ Ե Վ Ե Ր

 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ

 

1. Լիցենզավորման ձևեր

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

(Երևան 0010, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3)

www.minurban.am, E-mail: info@minurban.am

ՀԱՅՏԵՐԻ ԵՎ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ

Ձև N 1-1

Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզիայի, ներդիրի տրամադրման

Ձև N 1-2

Լիցենզիայի, ներդիրի վերականգնման, դադարեցման, կասեցման

Ձև N 1-3

Լիցենզիայի, ներդիրի վերաձևակերպման/ժամկետի երկարաձգման

Ձև N 2-1

Հավաստագրի տրամադրման

Ձև N 2-2-ից Ձև N 2-4

Կրեդիտների շնորհման և գրանցամատյանում մասնագետի գրանցման

Ձև N 3-1 թեստավորման մասնակցության դիմում

Որակի գնահատման դիմում

Ձև N 1-1

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

(Երևան 0010, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3)

www.minurban.am, E-mail: info@minurban.am

 

Հ Ա Յ Տ

 

Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզիայի կամ ներդիրի տրամադրման

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզիայի և ներդիրի

տրամադրում

Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզիային կից

ներդիրի տրամադրում

1. Հայտատուի նկարագրություն

1.1. Հայտատուի անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը, գրանցման համարը

                                                                       

1.2. Հայտատուի գտնվելու վայրը

Մարզ/Վարչական շրջան

 

Քաղաք/Շրջան/ Գյուղ

 

Հասցե

 

Հեռախոսահամար

                                                     

Էլ. հասցե

 

1.3. Հայտատուի գործունեության հասցեն

Մարզ/Վարչական շրջան

 

Քաղաք/Շրջան/ Գյուղ

 

Հասցե

 

Հեռախոսահամար

                                                     

Էլ. հասցե

 

1.4. ՀՎՀՀ

               

1.5. Գործադիր մարմնի ղեկավարի

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

                                                     

Մարզ/Վարչական շրջան

 

Քաղաք/Շրջան/ Գյուղ

 

Հասցե

 

Հեռախոսահամար

                                                     

Էլ. հասցե

 

2. Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակները և ենթատեսակները
2.1. Քաղաքաշինական փաստաթղթերի կազմում՝ բացառությամբ կոնստրուկտորական և ճարտարապետական մասերի  
2.1.1. էլեկտրամատակարարում (էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորության ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատակարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ)

2.1.2. ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն (օդափոխության, ջեռուցման և օդի լավորակման համակարգեր, ջերմամատակարարման և գազամատակարարման համակարգեր)

□ 

2.1.3. հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ (հիդրոտեխնիկական համակարգեր, հիդրոէներգետիկ կառույցներ)

2.1.4. ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմելորացիա)

2.1.5. տրանսպորտային ուղիներ (ավտոմոբիլային ճանապարհներ, երթուղային գծեր և օդանավակայաններ, արհեստական կառուցվածքներ՝ կամուրջներ, թունելներ, ուղեանցներ, էստակադաներ, հենապատեր և այլն)

2.1.6. կապի համակարգեր (հեռահաղորդակցության և ազդանշանային համակարգեր, հաղորդակներ,

ընդունիչներ, անտենաներ, ուժեղարարներ)

2.2. Քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննություն

 

2.2.1. ճարտարապետություն (բացառությամբ պատմամշակութային արժեք ներկայացնող օբյեկտների վերակառուցման և վերականգնման)

2.2.2. քաղաքաշինություն և տարածական պլանավորում

2.2.3. պատմամշակութային արժեք ներկայացնող օբյեկտների վերակառուցում, վերականգնում

2.2.4. բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ

2.2.5. էլեկտրամատակարարում (էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատակարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ)

2.2.6. ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն (օդափոխության, ջեռուցման և օդի լավորակման համակարգեր, ջերմամատակարարման և գազամատակարարման համակարգեր)

2.2.7. հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ (հիդրոտեխնիկական համակարգեր, հիդրոէներգետիկ կառույցներ)

2.2.8. ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմելորացիա)

2.2.9. տրանսպորտային ուղիներ (ավտոմոբիլային ճանապարհներ, երթուղային գծեր և օդանավակայաններ, արհեստական կառուցվածքներ՝ կամուրջներ, թունելներ, ուղեանցներ, էստակադաներ, հենապատեր և այլն)

2.2.10. կապի համակարգեր (հեռահաղորդակցության և ազդանշանային համակարգեր, հաղորդակներ,

ընդունիչներ, անտենաներ, ուժեղարարներ)

2.2.11. ինժեներաերկրաբանական հետախուզում

2.3. Շինարարության իրականացում

 

2.3.1. բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ

2.3.2. էլեկտրամատակարարում (էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատակարարման

համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ)

 

2.3.3. ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն (օդափոխության, ջեռուցման և օդի լավորակման համակարգեր, ջերմամատակարարման և գազամատակարարման համակարգեր)

2.3.4. հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ (հիդրոտեխնիկական համակարգեր, հիդրոէներգետիկ կառույցներ)

2.3.5. ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմելորացիա)

2.3.6. տրանսպորտային ուղիներ (ավտոմոբիլային ճանապարհներ, երթուղային գծեր և օդանավակայաններ, արհեստական կառուցվածքներ՝ կամուրջներ, թունելներ, ուղեանցներ, էստակադաներ, հենապատեր և այլն)

2.3.7. կապի համակարգեր (հեռահաղորդակցության և ազդանշանային համակարգեր, հաղորդակներ,

ընդունիչներ, անտենաներ, ուժեղարարներ)

2.4. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն

 

2.4.1. բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ

2.4.2. էլեկտրամատակարարում (էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատակարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ)

2.4.3. ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն (օդափոխության, ջեռուցման և օդի լավորակման համակարգեր, ջերմամատակարարման և գազամատակարարման համակարգեր)

2.4.4. հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ (հիդրոտեխնիկական համակարգեր, հիդրոէներգետիկ կառույցներ)

2.4.5. ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմելորացիա)

2.4.6. տրանսպորտային ուղիներ (ավտոմոբիլային ճանապարհներ, երթուղային գծեր և օդանավակայաններ, արհեստական կառուցվածքներ՝ կամուրջներ, թունելներ, ուղեանցներ, էստակադաներ, հենապատեր և այլն)

2.4.7. կապի համակարգեր (հեռահաղորդակցության և ազդանշանային համակարգեր, հաղորդակներ, ընդունիչներ, անտենաներ, ուժեղարարներ)

2.5. Քաղաքաշինական գործունեության օբյեկտների հետախուզման և հետազննման ծառայություններ

 

2.5.1. ինժեներաերկրաբանական հետախուզում

2.5.2. շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննություն և անձնագրավորում

3. Հավաստագրված մասնագետի նկարագրություն

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

 

Հանրային ծառայության համարանիշ

 

Հավաստագրի սերիա, համար և կարգ

 

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից տրամադրված պատասխանատու մասնագետի (հավաստագրված մասնագետի) անհատական հաշվի քաղվածք (կցվում է)

Աշխատանքային պայմանագիր

 

4. Մասնագիտական կազմ

(նշված տեղեկությունները լրացվում են աղյուսակով սահմանված չափաքանակին համապատասխան՝ յուրաքանչյուր գործունեության տեսակը/ենթատեսակը և լիցենզիայի դասն ընտրելուց հետո)

Ներգրավված մասնագիտական կազմ

(Անուն, ազգանուն, ՀԾՀ, հավաստագրի

սերիան, համարը և կարգը)

Կրթություն

Մասնագիտությունն ըստ որակավորման

4.1.

   
     
     

5. Տեխնիկական միջոցներ և սարքավորումներ (տեխնիկական անձնագրի, վարձակալության պայմանագրի, սեփականության վկայականի և այլ հիմնավորող փաստաթղթերի պատճենները)

Անվանում

Համար

Տրման ամսաթիվ

5.1. տեխնիկական անձնագիր

   

վարձակալության պայմանագիր

   

սեփականության վկայական

   

6. Պետական տուրքի վճարման գեներացված անդորրագրի 20-նիշանոց ծածկագիրը (առկայության դեպքում)

7. Հայտին կցվում են (բնօրինակների պատկերամուտով անցկացված տարբերակները)

7.1. Հայցվող լիցենզիայի դասին համապատասխան կազմակերպությունում ներգրավված մասնագիտական կազմի և (կամ) տեխնիկա-սարքավորումների առանձին տեսակների վերաբերյալ իրավահաստատող փաստաթղթեր (մասնագետի անհատական հաշվի քաղվածք, տեխնիկական անձնագրի, վարձակալության պայմանագրի, սեփականության վկայականի և այլ հիմնավորող փաստաթղթերի պատճենները)

7.2. ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից տրամադրված պատասխանատու մասնագետի անհատական հաշվի քաղվածքը և բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ, վկայական և այլն)

7.3. Լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր, տեղեկություններ և նյութեր

8. Սույնով տալիս եմ իմ համաձայնությունը օրենքով սահմանված կարգով իմ անձնական տվյալների մշակման, ինչպես նաև դիմումի մեջ և կից փաստաթղթերում առկա տեղեկությունների ստուգման համար:

9. Տեղեկացված եմ, որ անհրաժեշտ ծանուցումները և փաստաթղթերն ուղարկվելու են դիմումի մեջ նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին և դա համարվում է պատշաճ ծանուցում (հանձնում):

10. Սույնով հայտարարում եմ, որ դիմումի մեջ նշված և կից փաստաթղթերում առկա տեղեկությունները հավաստի են:

ԴԻՄՈՂ՝

______________________
(ստորագրություն)

 _____________________
(անուն, ազգանուն)

______________________
(օր, ամիս, տարի)

 

Ձև N 1-2

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

(Երևան 0010, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3)

www.minurban.am, E-mail: info@minurban.am

 

Հ Ա Յ Տ

 

Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզիայի կամ ներդիրի դադարեցման, կասեցման, վերականգնման

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

Լիցենզիայի և ներդիրի դադարեցում

Ներդիրի դադարեցում

Լիցենզիայի և ներդիրի կասեցում

Ներդիրի կասեցում

Լիցենզիայի և ներդիրի վերականգնում

Ներդիրի վերականգնում


1. Հայտատուի նկարագրություն

1.1. Հայտատուի անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը, գրանցման համարը

                                                                       

1.2. Հայտատուի գտնվելու վայրը

Մարզ/Վարչական շրջան

 

Քաղաք/Շրջան/ Գյուղ

 

Հասցե

 

Հեռախոսահամար

                                                       

Էլ. հասցե

 

1.3. Հայտատուի գործունեության հասցեն

Մարզ/Վարչական շրջան

 

Քաղաք/Շրջան/ Գյուղ

 

Հասցե

 

Հեռախոսահամար

                                                       

Էլ. հասցե

 

1.4. ՀՎՀՀ

                 

1.5. Գործադիր մարմնի ղեկավարի

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

                                                       

Մարզ/Վարչական շրջան

 

Քաղաք/Շրջան/ Գյուղ

 

Հասցե

 

Հեռախոսահամար

                                                       

Էլ. հասցե

 

2. Լիցենզիայի և (կամ) ներդիրի վերաբերյալ ներկայացվում է

Լիցենզիայի համարը/սերիան

 

Ներդիրի համարը/սերիան

 

3. Սույնով տալիս եմ իմ համաձայնությունը օրենքով սահմանված կարգով իմ անձնական տվյալների

մշակման, ինչպես նաև դիմումի մեջ և կից փաստաթղթերում առկա տեղեկությունների ստուգման համար:

4. Տեղեկացված եմ, որ անհրաժեշտ ծանուցումները և փաստաթղթերն ուղարկվելու են դիմումի մեջ նշված

էլեկտրոնային փոստի հասցեին և դա համարվում է պատշաճ ծանուցում (հանձնում):

5. Սույնով հայտարարում եմ, որ դիմումի մեջ նշված և կից փաստաթղթերում առկա տեղեկությունները

հավաստի են:

ԴԻՄՈՂ՝

______________________
(ստորագրություն)

 _____________________
(անուն, ազգանուն)

______________________
(օր, ամիս, տարի)

 

Ձև N 1-3

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

(Երևան 0010, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3)

www.minurban.am, E-mail: info@minurban.am

 

Հ Ա Յ Տ

 

Լիցենզիայի կամ ներդիրի վերաձևակերպման, ժամկետի երկարաձգման

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

Լիցենզիայի և ներդիրի վերաձևակերպում

Ներդիրի վերաձևակերպում

Լիցենզիայի և ներդիրի ժամկետի երկարաձգում

1. Հայտատուի նկարագրություն

1.1. Հայտատուի անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը, գրանցման համարը

                                                                       

1.2. Հայտատուի գտնվելու վայրը

Մարզ/Վարչական շրջան

 

Քաղաք/Շրջան/ Գյուղ

 

Հասցե

 

Հեռախոսահամար

                                                       

Էլ. հասցե

 

1.3. Հայտատուի գործունեության հասցեն

Մարզ/Վարչական շրջան

 

Քաղաք/Շրջան/ Գյուղ

 

Հասցե

 

Հեռախոսահամար

                                                       

Էլ. հասցե

 

1.4. ՀՎՀՀ

                 

1.5. Գործադիր մարմնի ղեկավարի

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

                                                       

Մարզ/Վարչական շրջան

 

Քաղաք/Շրջան/ Գյուղ

 

Հասցե

 

Հեռախոսահամար

                                                       

Էլ. հասցե

 

4. Հավաստագրված մասնագետի փոփոխության դեպքում

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

 

Հանրային ծառայության համարանիշ

 

Հավաստագրի սերիա, համար և կարգ

 

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի

կողմից տրամադրվածպատասխանատու մասնագետի (հավաստագրված մասնագետի) անհատական հաշվի քաղվածք (կցվում է)

5. Մասնագիտական կազմի փոփոխության դեպքում

(նշված տեղեկությունները լրացվում են աղյուսակով սահմանված չափաքանակին համապատասխան՝ յուրաքանչյուր գործունեության տեսակը/ենթատեսակը և լիցենզիայի դասն ընտրելուց հետո)

Ներգրավված մասնագիտական կազմ

(Անուն, ազգանուն, ՀԾՀ)

Կրթություն

Մասնագիտություն

     
     
     

6. Տեխնիկական միջոցների և սարքավորումների փոփոխության դեպքում (տեխնիկական անձնագրի, վարձակալության պայմանագրի, սեփականության վկայականի և այլ հիմնավորող փաստաթղթերի պատճենները)

Անվանում

Համար

Տրման ամսաթիվ

տեխնիկական անձնագիր

   

վարձակալության պայմանագիր

   

սեփականության վկայական

   

7. Պետական տուրքի վճար (առկայության դեպքում)

8. Հայտին կցվում են (բնօրինակների պատկերամուտով անցկացված տարբերակները)

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից տրամադրված յուրաքանչյուր մասնագետի անհատական հաշվի քաղվածքը

Լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր, տեղեկություններ և նյութեր

9. Սույնով տալիս եմ իմ համաձայնությունը օրենքով սահմանված կարգով իմ անձնական տվյալների մշակման, ինչպես նաև դիմումի մեջ և կից փաստաթղթերում առկա տեղեկությունների ստուգման համար:

10. Տեղեկացված եմ, որ անհրաժեշտ ծանուցումները և փաստաթղթերն ուղարկվելու են դիմումի մեջ նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին և դա համարվում է պատշաճ ծանուցում (հանձնում):

11. Սույնով հայտարարում եմ, որ դիմումի մեջ նշված և կից փաստաթղթերում առկա տեղեկությունները հավաստի են:

ԴԻՄՈՂ՝

______________________
(ստորագրություն)

 _____________________
(անուն, ազգանուն)

______________________
(օր, ամիս, տարի)

 

Ձև N 1-5

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18671

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

 

Լ Ի Ց Ե Ն Զ Ի Ա

 

__________________________________

(սերիան, համարը, կարգը)

 

____________________________________________________________________________

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

 

Տրված է ____________________________________________________________________________

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

 

____________________________________________________________________________

գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում` անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

 

Գործողության ժամկետը` ______________________________

                        (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

 

Հսկիչ համար` ____________________________

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_23104

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։

 

Ձև N 1-6

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18671

 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

 

Լ Ի Ց Ե Ն Զ Ի Ա Յ Ի  Ն Ե Ր Դ Ի Ր

 

_________________________________

(ներդիրի սերիան, համարը)

 

____________________________________________________________________________

(Լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

 

____________________________________________________________________________

(պատասխանատու մասնագետի (մասնագետների) անձնագրային տվյալները, հավաստագրի սերիան, համարը, կարգը /տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

 

____________________________________________________________________________

(քաղաքաշինության բնագավառի գործունեության ենթատեսակը)

 

____________________________________________________________________________

(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ` ______________________________

                                         (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

 

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում:

 

Հսկիչ համար` _________________________

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_23104

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։

 

2. Որակավորման ձևեր

 

Ձև N 2-1

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

(Երևան 0010, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3)

www.minurban.am, E-mail: info@minurban.am

 

Հ Ա Յ Տ

 

Շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագիր ստանալու մասին

 

Շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի կարգը

Առաջին կարգի

Երկրորդ կարգի

Երրորդ կարգի

1. Հայտատուի նկարագրություն

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

 

Անձնագրի սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել

 

Հանրային ծառայության համարանիշը կամ համապատասխան տեղեկանքի համարը և տրման ամսաթիվը (եթե անձը հրաժարվել է հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից)

 

Հաշվառման հասցե

 

Բնակության հասցե

 

Հեռախոսահամար

 

Էլ. հասցե, կապի այլ միջոցներ

(առկայության դեպքում)

 

2. Քաղաքաշինական գործունեության տեսակին և ենթատեսակին համապատասխան մասնագիտությամբ՝ հավաստագրման ենթակա հայցվող մասնագիտության անվանումը

2.1. Քաղաքաշինական փաստաթղթերի կազմում՝ բացառությամբ կոնստրուկտորական և ճարտարապետական մասերի

 

2.1.1. Էլեկտրաէներգետիկ ճարտարագետ նախագծող

2.1.2. Ջերմագազամատակարարման և օդափոխության

ճարտարագետ նախագծող

2.1.3. Հիդրոտեխնիկական կառույցների ճարտարագետ

նախագծող

2.1.4. Ջրամատակարարման և ջրահեռացման

ճարտարագետ նախագծող

2.1.5. Տրանսպորտային ուղիների և կառույցների

ճարտարագետ նախագծող

2.1.6. Կապի համակարգերի ճարտարագետ նախագծող

2.2. Քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննություն

 

2.2.1. Ճարտարապետ փորձագետ

2.2.2. Ճարտարապետ-քաղաքաշինարար փորձագետ

2.2.3. Վերականգնող ճարտարապետ փորձագետ

2.2.4. Բնակելի, հասարակական և արտադրական

կառույցների ճարտարագետ փորձագետ

2.2.5. Էլեկտրաէներգետիկ ճարտարագետ փորձագետ

2.2.6. Ջերմագազամատակարարման և օդափոխության

ճարտարագետ փորձագետ

2.2.7. Հիդրոտեխնիկական կառույցների ճարտարագետ

փորձագետ

2.2.8. Ջրամատակարարման և ջրահեռացման

ճարտարագետ փորձագետ

2.2.9. Տրանսպորտային ուղիների և կառույցների

ճարտարագետ փորձագետ

2.2.10. Կապի համակարգերի ճարտարագետ փորձագետ

2.2.11. Ինժեներ-երկրաբան փորձագետ

2.3. Շինարարության իրականացում

 

2.3.1. Բնակելի, հասարակական և արտադրական

կառույցների ճարտարագետ շինարար

2.3.2. Էլեկտրաէներգետիկ ճարտարագետ շինարար

2.3.3. Ջերմագազամատակարարման և օդափոխության

ճարտարագետ շինարար

2.3.4. Հիդրոտեխնիկական կառույցների ճարտարագետ

շինարար

2.3.5. Ջրամատակարարման և ջրահեռացման

ճարտարագետ շինարար

2.3.6. Տրանսպորտային ուղիների և կառույցների

ճարտարագետ շինարար

2.3.7. Կապի համակարգերի ճարտարագետ շինարար

2.4. Շինարարության որակի տեխնիկական

հսկողություն

 

2.4.1. Բնակելի, հասարակական և արտադրական

կառույցների ճարտարագետ տեխնիկական հսկիչ

2.4.2. Էլեկտրաէներգետիկ ճարտարագետ տեխնիկական

հսկիչ

2.4.3. Ջերմագազամատակարարման և օդափոխության

ճարտարագետ տեխնիկական հսկիչ

2.4.4. Հիդրոտեխնիկական կառույցների ճարտարագետ

տեխնիկական հսկիչ

2.4.5. Ջրամատակարարման և ջրահեռացման

ճարտարագետ տեխնիկական հսկիչ

2.4.6. Տրանսպորտային ուղիների և կառույցների

ճարտարագետ տեխնիկական հսկիչ

2.4.7. Կապի համակարգերի ճարտարագետ

տեխնիկական հսկիչ

2.5. Քաղաքաշինական գործունեության օբյեկտների հետախուզման և հետազննման ծառայությունների մատուցում

 

2.5.1. Ինժեներ-երկրաբան հետախուզող

2.5.2. Հետազննության և անձնագրավորման ճարտարագետ

3. Հայտին կցվում են (բնօրինակների պատկերամուտով անցկացված տարբերակները)

3.1. Անձնագիր կամ անձը հաստատող փաստաթուղթ

3.2. ՇՄԶ կրեդիտների ստացման փաստը հաստատող փաստաթղթեր (բացառությամբ՝ «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 11.1-ին հոդվածի 6-րդ և 7-րդ մասերով սահմանված անձանց)

3.3. Գործատուի կողմից համապատասխան մասնագիտական աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ աշխատանքների համառոտ նկարագրության տեղեկանք (բացառությամբ՝

«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 11.1-ին հոդվածի 6-րդ և 7-րդ մասերով սահմանված անձանց)

3.4. Քաղաքաշինության բնագավառի համապատասխան բարձրագույն մասնագիտական կրթության փաստը հավաստող պետական նմուշի ավարտական փաստաթղթերի պատճեններ, իսկ օտարերկրյա ուսումնական հաստատություն ավարտելու դեպքում` կրթության փաստը հավաստող փաստաթղթերի փոխադարձ ճանաչման մասին, ՀՀ միջազգային պայմանագրի առկայության դեպքում՝ օտարերկրացի մասնագետի բարձրագույն մասնագիտական որակավորման փաստաթղթեր, իսկ ՀՀ միջազգային պայմանագրի բացակայության դեպքում՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով մասնագիտական կրթության փաստը հավաստող պետական նմուշի ավարտական փաստաթղթերի և մասնագիտական կրթության որակավորման

ճանաչման մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տրված եզրակացություն (ընդգծել):

3.5. ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից տրամադրված վերջին հինգ տարվա ժամանակահատվածի հայտատուի անհատական հաշվի քաղվածքը:

4. Սույնով տալիս եմ իմ համաձայնությունը օրենքով սահմանված կարգով իմ անձնական տվյալների մշակման, ինչպես նաև դիմումի մեջ և կից փաստաթղթերում առկա տեղեկությունների ստուգման համար:

5. Տեղեկացված եմ, որ անհրաժեշտ ծանուցումները և փաստաթղթերն ուղարկվելու են դիմումի մեջ նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին և դա համարվում է պատշաճ ծանուցում (հանձնում):

6. Սույնով հայտարարում եմ, որ դիմումի մեջ նշված և կից փաստաթղթերում առկա տեղեկությունները հավաստի են:

 

ԴԻՄՈՂ՝

______________________
(ստորագրություն)

 _____________________
(անուն, ազգանուն)

______________________
(օր, ամիս, տարի)

 

Ձև N 2-2

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

(Երևան 0010, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3)

www.minurban.am, E-mail: info@minurban.am

 

Հ Ա Յ Տ

 

Արտերկրի վերապատրաստման/գիտահետազոտական կենտրոններում չկրեդիտավորված վերապատրաստման դասընթացին մասնակցության համար կրեդիտների շնորհման և գրանցման

 

1. Հայտատուի նկարագրություն

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

 

Մշտական բնակության վայրի

հասցե

 

Անձնագրի տվյալները (սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է

տրվել)

 

Կամ նույնականացման քարտի տվյալները (նույնականացման քարտի համարը, տրամադրման և վավերականության ժամկետը)

 

Կոնտակտային տվյալներ

(հեռախոսահամար, էլ. փոստ)

 

2. Դասընթացի նկարագրություն

Դասընթացի անվանումը և ոլորտը

 

Դասընթացի ժամկետը

(սկիզբ և ավարտ)

 

Դասընթացի անցկացման վայրը

(երկիր, քաղաք)

 

Քաղաքաշինական օբյեկտը

 

Դասընթացի ժամերը օրական կտրվածքով՝ հաստատված/վավերացված համապատասխան կառույցի

կողմից (եթե առկա է)

 

3. Դասընթացը վարող մասնագետի

Անուն, ազգանուն

 

Պաշտոնը

 

Կոնտակտային տվյալներ

(հեռախոսահամար, էլ. փոստ)

 

4. Դասընթացի ֆինանսավորման աղբյուրը

Դրամաշնորհ/կրթաթոշակ (ընդգծել և նշել տրամադրող կազմակերպության, հիմնադրամի և (կամ) անհատի անունը), անձնական միջոցներ կամ այլ (մանրամասնել)

 

5. Հայտին կցվում են (բնօրինակների պատկերամուտով անցկացված տարբերակները)

Դասընթացի մասնակցությունը և ավարտը հավաստող փաստաթուղթ (վկայական/դիպլոմ կամ այլ)

Դասընթացի ծրագիրը (առկայության դեպքում)

Տեղեկատվություն կազմակերպչի և դասընթացի կազմակերպման մեջ ներգրավված բոլոր կազմակերպությունների վերաբերյալ (հակիրճ բնութագիր)

Դասընթացը վարող մասնագետի ինքնակենսագրությունը

6. Սույնով տալիս եմ իմ համաձայնությունը օրենքով սահմանված կարգով իմ անձնական տվյալների մշակման, ինչպես նաև դիմումի մեջ և կից փաստաթղթերում առկա տեղեկությունների ստուգման համար:

7. Տեղեկացված եմ, որ անհրաժեշտ ծանուցումները և փաստաթղթերն ուղարկվելու են դիմումի մեջ նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին և դա համարվում է պատշաճ ծանուցում (հանձնում):

8. Սույնով հայտարարում եմ, որ դիմումի մեջ նշված և կից փաստաթղթերում առկա տեղեկությունները հավաստի են:

 

ԴԻՄՈՂ՝

______________________
(ստորագրություն)

 _____________________
(անուն, ազգանուն)

______________________
(օր, ամիս, տարի)

 

Ձև N 2-3

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

(Երևան 0010, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3)

www.minurban.am, E-mail: info@minurban.am

 

Հ Ա Յ Տ

 

Գիտական աշխատանքների, աշխատությունների հրատարակման, գործնական ուսումնասիրությունների արդյունքների ներկայացման համար կրեդիտների շնորհման և գրանցման

 

1. Հայտատուի նկարագրություն

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

 

Մշտական բնակության վայրի հասցե

 

Անձնագրի տվյալները (սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է

տրվել)

 

Կամ նույնականացման քարտի տվյալները (նույնականացման քարտի համարը, տրամադրման և

վավերականության ժամկետը)

 

Կոնտակտային տվյալներ

(հեռախոսահամար, էլ. փոստ)

 

2. Կրեդիտավորման ենթակա գործունեության տեսակը (ընդգծել)

Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն,

Դոկտորական ատենախոսության պաշտպանություն,

Գիտական հոդվածի հրատարակում,

Միջազգային գիտաժողովների շրջանակներում թեզիսի հրատարակում,

Դասագիրք,

Մենագրություն,

Ուսումնական ձեռնարկ,

Չափորոշիչ,

Գործելակարգ կամ ազգային զեկույց (գիտամեթոդական միավորման կողմից հաստատված),

Մեթոդական ցուցում,

Նորմատիվային փաստաթուղթ (հաստատված ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից)

ԲՈԿ-ի կողմից թեկնածուական կամ դոկտորական ատենախոսության հաստատման ամսաթիվը

 

Ատենախոսության վերնագիրը

 

Մասնագիտական դասիչը

 

Հրատարակված գիտական աշխատանքի (հոդված, թեզիս,

դասագիրք և այլն) անվանումը

 

Հրատարակչությունը, ամսագրի/ժողովածուի անվանումը (համարը, տարին) կամ հղումը կամ հեղինակային վկայագրի համարը, էջերը

 

Ամսագրի ազդեցության գործակիցը (նշել առկայության

դեպքում)

 

3. Հայտին կցվում են (բնօրինակների պատկերամուտով անցկացված տարբերակները)

Թեկնածուական/դոկտորական աշխատանքի իրականացման դեպքում՝ ԲՈԿ-ի կողմից տրված գիտական աստիճանի շնորհումը հավաստող վկայագիր

Թեկնածուական/դոկտորական աշխատանքի ղեկավարման/խորհրդատու հանդիսանալու դեպքում՝

1) ԲՈԿ-ի կողմից ղեկավարված աշխատանքի հայցորդին գիտական աստիճանի շնորհումը հավաստող վկայագիր,

2) ղեկավարված աշխատանքի սեղմագիր

Դասագրքի դեպքում՝

1) տիտղոսաթերթի պատճեն,

2) 2-րդ էջի պատճեն, որտեղ նշված են հաստատման օրը և արձանագրության համարը,

3) վերջին էջի պատճեն, որտեղ նշված են հրատարակչությունը և տպաքանակը

Մենագրության դեպքում՝

1) տիտղոսաթերթի պատճեն,

2) 2-րդ էջի պատճեն, որտեղ նշված են գրախոսողները, հաստատող մարմնի տվյալները, հաստատման օրը, արձանագրության համարը,

3) վերջին էջի պատճեն, որտեղ նշված են հրատարակչությունը և տպաքանակը

Ուսումնական ձեռնարկի, նորմատիվային փաստաթղթի, գործելակարգի, ազգային զեկույցի, մեթոդական ցուցումի դեպքում՝

1) հրատարակված աշխատանքի օրինակ,

2) աշխատանքի տիտղոսաթերթի պատճեն,

3) 2-րդ էջի պատճեն, որտեղ նշված են հաստատող մարմինը, հաստատման օրը և արձանագրության համարը,

4) վերջին էջի պատճեն, որտեղ նշված է հրատարակչությունը և տպաքանակը

Գիտական հոդվածի, թեզիսի դեպքում՝

1) հոդված կամ թեզիս,

2) հանդեսի/ամսագրի տիտղոսաթերթի պատճեն,

3) հանդեսի/ամսագրի 2-րդ էջի պատճեն, որտեղ նշված է խմբագրական կազմը

4. Սույնով տալիս եմ իմ համաձայնությունը օրենքով սահմանված կարգով իմ անձնական տվյալների մշակման, ինչպես նաև դիմումի մեջ և կից փաստաթղթերում առկա

տեղեկությունների ստուգման համար:

5. Տեղեկացված եմ, որ անհրաժեշտ ծանուցումները և փաստաթղթերն ուղարկվելու են դիմումի մեջ նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին և դա համարվում է պատշաճ ծանուցում (հանձնում):

6. Սույնով հայտարարում եմ, որ դիմումի մեջ նշված և կից փաստաթղթերում առկա տեղեկությունները հավաստի են:

 

ԴԻՄՈՂ՝

______________________
(ստորագրություն)

 _____________________
(անուն, ազգանուն)

______________________
(օր, ամիս, տարի)

 

Ձև N 2-4

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

(Երևան 0010, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3)

www.minurban.am, E-mail: info@minurban.am

 

Հ Ա Յ Տ

 

Հայաստանի Հանրապետությունում կամ արտերկրում ՇՄԶ միջոցառումների մասնակցության համար կրեդիտների շնորհման և գրանցման

 

1. Հայտատուի նկարագրություն

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

 

Մշտական բնակության վայրի հասցե

 

Անձնագրի տվյալները (սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

Կամ նույնականացման քարտի տվյալները (նույնականացման քարտի համարը, տրամադրման և վավերականության ժամկետը)

 

Կոնտակտային տվյալներ

(հեռախոսահամար, էլ. փոստ)

 

2. ՇՄԶ միջոցառման նկարագրություն

ՇՄԶ միջոցառման բնույթը

 

ՇՄԶ միջոցառման անվանումը

 

ՇՄԶ միջոցառման անցկացման վայրը

 

ՇՄԶ միջոցառման ժամկետները (սկիզբ և ավարտ)

 

ՇՄԶ միջոցառմանը շնորհված կրեդիտների քանակը

 

ՇՄԶ միջոցառման թիրախային լսարանը

 

3. Հայտին կցվում են (բնօրինակների պատկերամուտով անցկացված տարբերակները)

3.1. Դասընթացի մասնակցությունը և ավարտը հավաստող փաստաթուղթ՝ միջոցառման կրեդիտների թվաքանակի և տեսակի նշումով (վկայական/դիպլոմ կամ այլ)

3.2. Գործատուի կողմից համապատասխան մասնագիտական աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ աշխատանքների համառոտ նկարագրության տեղեկանք

4. Սույնով տալիս եմ իմ համաձայնությունը օրենքով սահմանված կարգով իմ անձնական տվյալների մշակման, ինչպես նաև դիմումի մեջ և կից փաստաթղթերում առկա

տեղեկությունների ստուգման համար:

5. Տեղեկացված եմ, որ անհրաժեշտ ծանուցումները և փաստաթղթերն ուղարկվելու են դիմումի մեջ նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին և դա համարվում է պատշաճ ծանուցում (հանձնում):

6. Սույնով հայտարարում եմ, որ դիմումի մեջ նշված և կից փաստաթղթերում առկա տեղեկությունները հավաստի են:

 

ԴԻՄՈՂ՝

______________________
(ստորագրություն)

 _____________________
(անուն, ազգանուն)

______________________
(օր, ամիս, տարի)

 

Ձև N 2-5

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18671

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

 

Հ Ա Վ Ա Ս Տ Ա Գ Ի Ր

 

ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ

 

___________________________________

_______

(հավաստագրի սերիան, համարը, կարգը)

____________________________________________________________________________

(մասնագետի անձնագրային տվյալները)

____________________________________________________________________________

(քաղաքաշինության բնագավառում հավաստագրման ենթակա մասնագիտության անվանումը)

 

ՏՐՎԵԼ Է՝

____________________________

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

ՎԱՎԵՐԱԿԱՆ Է ՄԻՆՉԵՎ`

____________________________

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

 

Հսկիչ համար` _________________________

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_23104

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։

 

3. Այլ ձևեր

 

Ձև N 3-1

 

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ

_______________________________-ին

անուն, ազգանուն

_______________________________-ից

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

____________________________________________________

(անձնագրի սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել)

____________________________________________________

(հանրային ծառայության համարանիշը կամ համապատասխան տեղեկանքի համարը

և տրման ամսաթիվը, եթե անձը հրաժարվել է հանրային

ծառայության համարանիշի տրամադրումից)

____________________________________________________

(հաշվառման հասցեն)

____________________________________________________

(բնակության հասցեն)

____________________________________________________

(հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն)

 

ԴԻՄՈՒՄ

 

Խնդրում եմ թույլատրել ինձ մասնակցելու կազմակերպվող թեստավորմանը:

Կից ներկայացնում եմ հետևյալ փաստաթղթերի լուսապատճենները՝

Անձնագիր կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ

Դիպլոմ

Աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթուղթ

ՇՄԶ կրեդիտների ստացման փաստը հաստատող փաստաթղթերի իսկությունը հավաստող տեղեկանքներ

Սույնով տալիս եմ իմ համաձայնությունը օրենքով սահմանված կարգով իմ անձնական տվյալների մշակման, ինչպես նաև դիմումի մեջ և կից փաստաթղթերում առկա տեղեկությունների ստուգման համար:

Տեղեկացված եմ, որ անհրաժեշտ ծանուցումները և փաստաթղթերն ուղարկվելու են դիմումի մեջ նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին և դա համարվում է պատշաճ ծանուցում (հանձնում):

Սույնով հայտարարում եմ, որ դիմումի մեջ նշված և կից փաստաթղթերում առկա տեղեկությունները հավաստի են:

ԴԻՄՈՂ՝

______________________
(ստորագրություն)

 _____________________
(անուն, ազգանուն)

______________________
(օր, ամիս, տարի)

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետի աշխատակազմի

ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

05.12.2023

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 5 դեկտեմբերի 2023 թվական: