Համարը 
N 96
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 1999.09.10/14(36)
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Բնապահպանության նախարարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
10.08.1999
Ստորագրող մարմինը 
Բնապահպանության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
10.08.1999
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
20.09.1999
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1995 Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 8-Ի ԹԻՎ 97 ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ԵՎ ՉԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԵՐԻ, ՀԱՅՏԱՎՈՐՄԱՆ, ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

10.08.1999 թ.
ք. Երևան

N 96

 

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1995 Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 8-Ի ԹԻՎ 97 ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ԵՎ ՉԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԵՐԻ, ՀԱՅՏԱՎՈՐՄԱՆ, ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 1995 թ. դեկտեմբերի 8-ի «Հայաստանի Հանրապետություն վտանգավոր և այլ թափոնների ներմուծումը, արտահանումը և հանրապետության տարածքով տարանցիկ փոխադրումը կարգավորելու մասին» թիվ 97 որոշումը և Հայաստանի Հանրապետության տարածքով թափոնների անդրսահմանային տեղափոխումների հսկողությունը իրականացնելու նպատակով`

 

Հրամայում եմ.

 

Հաստատել կարգավորվող և չկարգավորվող թափոնների, դրանց վտանգավոր հատկությունների ցանկերը, հայտավորման, ծանուցման և հեռացման գործողությունների մասին փաստաթղթերի ձևերը (կցվում են):

 

Նախարար

Գ. Վարդանյան

 

Համաձայնեցված է
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի
նախարար` Է. Սանդոյան
___ _______ 1999 թ.
Համաձայնեցված է
ՀՀ մաքսային վարչության
պետ` Հ. Գևորգյան
19.03.1999 թ.

Հաստատված է
ՀՀ բնապահպանության
նախարար` Գ Վարդանյան
10.08.1999 թ.

 

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1995 Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 8-Ի ԹԻՎ 97 ՈՐՈՇՈՒՄՈՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ԵՎ ՉԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԵՐ, ՀԱՅՏԱՎՈՐՄԱՆ, ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

 

ՀՀ Կառավարության 08.12.1995 թ. թիվ 97 որոշումով կարգավորվող թափոնների ցանԿը (Ա)*

 

AA Մետաղ պարունակող թափոններ.

     
AA010 261900  

Խարամ, օքսիդաթաղանթ, թջի և պողպատի արտադրության այլ թափոններ

AA020 262019  

Ցինկի այրուցք և մնացորդներ

AA030 262020  

Արճիճի այրուցք և մնացորդներ

AA040 262030  

Պղնձի այրուցք և մնացորդներ

AA050 262040  

Ալյումինի այրուցք և մնացորդներ

AA060 262050  

Վանադիումի այրուցք և մնացորդներ

AA070 262090  

Մետաղներ և մետաղյա միացություններ պարունակող այրուցք և մնացորդներ, որոնք այլ կետերում չեն նշվել

AA080 811299  

Թալիումի մնացորդներ և թափոններ

AA090 280480  

Արսենի մնացորդներ և թափոններ

AA100 280540  

Սնդիկի մնացորդներ և թափոններ

AA110 760200190  

Ալյումինի արտադրության մնացորդներ այլ կետերում չնշված

AA120 262011  

Գալվանական շլամ

AA130  

Մետաղի հալումից ստացված լուծույթներ

AA140 7903  

Ցինկի մշակումից հետո ալկալահալման մնացորդներ, շլամ և փոշի, օրինակ` յարոզիտ, զեմատիտ և այլն

AA150 711290  

Թանկարժեք մետաղներ պարունակող կոշտ մնացորդներ

AA160 711290  

Մոխիր, շլամ, փոշի և թանկարժեք մետաղների այլ մնացորդներ, օրինակ`

AA161 262090  

- մոխիր, տպատախտակների («Բ» ցանկից դուրս) այրումից հետո

AA162 262090  

- լուսաթաղանթի մոխիր

AA170 850619  

Լիակազմ կամ կոտրտված կապարի կուտակիչների մարտկոցներ

AA180 850780  

 Լիակազմ կամ կոտրտված օգտագործված մարտկոցներ կամ կուտակիչներ, բացի կապարի կուտակիչների մարտկոցներից, ինչպես նաև մարտկոցների և կուտակիչների արտադրության թափոններ և ջարդոն` այլ կետերում չնշված («Բ» ցանկ)

 

AB Թափոններ, որոնք հիմնականում պարունակում են ոչ օրգանական բաղադրամասեր, որոնք կարող են պարունակել մետաղներ եվ օրգանական նյութեր

     
AB010 262100  

Խարամ, մոխիր և մնացորդներ, որոնք այլ կետերում չեն նշվել

AB020  

Մնացորդներ քաղաքային կենցաղային թափոնների այրումից

AB030  

Ոչ ցիանիդ հիմքի համակարգերի թափոններ, որոնք գոյանում են մետաղների մակերեսային մշակումից

AB040 700100  

Էլեկտրոնաճառագայթային խողովակների ապակու և այլ ակտիվացված ապակու թափոններ

AB050 252921  

Կալցիումի ֆտորիդի շլամ

AB060 282690  

Հեղուկ կամ շլամի տեսքով ֆտորի այլ` ոչ օրգանական միացություններ

AB070 382310  

Կաղապարախառնուրդներ, որոնք օգտագործվում են ձուլման արտադրությունում

AB080 381590  

Օգտագործված կատալիզատորներ, որոնք չեն մտնում կանաչ ցուցակի մեջ

AB090 281830  

Ալյումինի օգտագործված հիդրատներ

AB100 281810  

Օգտագործված կավահող

AB110 2815-24  

Հիմնային լուծույթներ

AB120 2812, 2827  

Ոչ օրգանական հալոգենային միացություններ` այլ կետերում չնշված

AB130 7403, 7502  

Կոտորակաշիթավոր մաքրման համար օգտագործված կոտորակ

AB140 2520  

Քիմիական արդյունաբերությունում գոյացող գիպս

AB150 283329,

283220

 

Չզտված կալցիումի սուլֆիդ և կալցիումի սուլֆատ հնոցագազի ծծմբազտումից հետո

 

AC Թափոններ, որոնք հիմնականում պարունակում են օրգանական բաղադրամասեր եվ կարող են պարունակել մետաղներ կամ ոչ օրգանական նյութեր

     
AC010 271390  

Նավթակոքսային և բիտումի արտադրության կամ վերամշակման թափոններ

AC020 271500  

Ասֆալտե կապակցանյութերի թափոններ

AC030 271000  

Նպատակային օգտագործման համար ոչ պիտանի բանեցված նյութեր

AC040 271000  

Արճիճ պարունակող բենզինի շլամներ

AC050 271000, 2711  

Հեղուկ էներգակիրներ

AC090 4001, 4002

4004, 3506,

381220

 

Խեժերի լատեքսի, պլաստիֆիկատորների, սոսինձների պատրաստման և օգտագործման արդյունաբերական թափոններ

AC100 271390  

Նիտրաթաղանթանյութի թափոններ

AC110 270760  

Հեղուկների կամ շլամի ձևով ֆենոլներ, ֆենոլի միացություններ, այդ թվում քլորոֆենոլ

AC120 270750, 990  

Պոլիքլորացված նավթալիններ

AC130 2909  

Եթերների թափոններ

AC140 292111  

Երեքէթիլամինի կատալիզատորներ ձուլման կաղապարային լուծույթների պնդացման համար

AAC150 290340  

Քլորֆտորածխաջրածիններ

AC160 2903  

Գալոններ

AC170 4501,

440130

 

Խցանի և փայտանյութի օգտագործման թափոններ

AC180 411000  

Կաշվի փոշի, մոխիր, շլամ և ալյուր, 6-վալենտական քրոմի միացություններ կամ բիոցիդներ պարունակող

AC190  

Մանրուք` ավտոմեքենաների մանրացման ժամանակ գոյացող թեթև չափամաս

AC200 291900  

Օրգանական ֆոսֆորային միացությունների թափոններ

AC210 381400  

Ոչ հալոգենացված լուծիչների թափոններ (բացառությամբ «Բ» ցուցակում բերվածից)

AC220 3823, 3814  

Հալոգենացված լուծիչների թափոններ

AC230  

Հալոգենացված կամ ոչ հալոգենացված, ոչ ջրային թորման թափոններ, որոնք գոյանում են օրգանական լուծիչների առաջացման ժամանակ

AC240 290311,

290319

 

Ալիֆատիկ հալոգենացված ածխաջրածինների արտադրության թափոններ (քլորմեթան, դիքլորմեթան, վինիլքլորիդ, վինիլիդենքլորիդ, ալիլքլորիդ և էպիքլորհիդրին)

AC250 3402  

Մակերեսային ակտիվ նյութեր

AC260 310100  

Խոզերի գոմաղբաջուր

AC270 310100  

Կոյուղային տիղմ

 

AD Թափոններ, որոնք կարող են պարունակել կամ օրգանական, կամ ոչ օրգանական բաղադրամասեր

     
AD010 2939  

Դեղագործական նյութերի պատրաստման և արտադրության թափոններ

AD020 3808  

Բիոցիդների և ֆիտոդեղագործական նյութերի պատրաստման, արտադրության և օգտագործման թափոններ, ներառյալ պեստիցիդներ և հերբիցիդներ, որոնք չեն համապատասխանում սպեցիֆիկացիային, ժամկետանց են կամ պիտանի չեն նախատեսված օգտագործման համար, բժշկական և կից թափոններ, որոնք գոյանում են բժշկական, ատամնաբուժական, անասնաբուժական կամ նմանատիպ գործունեության ընթացքում, ինչպես նաև հիվանդների զննման կամ բուժման ընթացքում հիվանդանոցներում կամ այլ հիմնարկներում և գիտահետազոտական ծրագրերի իրականացման ընթացքում կուտակված թափոններ

AD030 3202, 3809  

Փայտանյութի տոգորման համար քիմիական նյութերի պատրաստման, արտադրության և օգտագործման թափոններ

 

Թափոններ, որոնք պարունակում են կամ կազմված են ներքոհիշյալ միացություններից կամ աղտոտված են դրանցով`

     
AD040 2837  

- պինդ ձևով ոչ օրգանական ցիանիդներ, բացի թափոններից, որոնք պարունակում են թանկարժեք մետաղներ և որոնց մեջ կան ոչ օրգանական ցիանիդների հետքեր

AD050 283719  

- օրգանական ցիանիդներ

AD060 3403  

Օգտագործված խառնուրդներ, էմուլսիաներ` յուղի (ջրի, ածխաջրածինների), ջրի

AD070 3204, 3212  

Թանաքի, ներկերի, ներկանյութերի, պիգմենտների, լաքերի պատրաստման և օգտագործման արդյունաբերական թափոններ

AD080 360200  

Պայթուցիկ բնույթի թափոններ, եթե նրանք չեն ընդգրկվում այլ հատուկ օրենսդրությամբ

AD090 3707  

Լուսանկարչական կամ պոլիգրաֆիական քիմռեակտիվների և նյութերի պատրաստման և օգտագործման արդյունաբերական թափոններ, որոնք նշված չեն այլ կետերում

AD100 3915  

Ոչ ցիանիդի հիմքի համակարգերի թափոններ, գոյացած պլաստմասսայի մակերեսային մշակման ժամանակ

AD110 281119

2915-18

 

Թթվային լուծույթներ

AD120 382390  

Իոնափոխանակեցման խեժեր

AD130 900640  

Մարտկոցային կուտակիչներով միանգամյա լուսախցիկներ

AD140  

Արդյունաբերական հեռացվող գազերի մաքրման սարքերի թափոններ, որոնք չեն նշվել այլ կետերում

AD150  

Որպես զտող միջավայր օգտագործվող բնական օրգանական նյութեր

AD160  

Քաղաքային/կենցաղային թափոններ

 

RA Թափոններ, որոնք հիմնականում պարունակում են օրգանական բաղադրամասեր, որոնք կարող են պարունակել մետաղներ եվ ոչ օրգանական նյութեր

     

RA010 290369,

3404, 3823

 

Թափոններ, նյութեր, իրեր, որոնք պարունակում են պոլիքլորացված դիֆենիլ և/կամ պոլիքլորացված տերֆենիլ և/կամ պոլիբրոմացված դիֆենիլ, այդ թվում այդ միացությունների յուրաքանչյուր պոլիբրոմացված անալոգներ, որոնց խտության չափը կազմում է 50 մգ/կգ կամ ավել

RA020  

Խեժային նստվածքների ձևով թափոններ (բացի ասֆալտի կապակցողներից), գոյացած օրգանական նյութերի զտարկման, թորման կամ այլ պիրոլիտիկ մշակումից

 

RB Թափոններ, որոնք հիմնականում պարունակում են ոչ օրգանական բաղադրամասեր, որոնք կարող են պարունակել մետաղներ եվ օրգանական նյութեր

     
RB010 252400  

Ասբեստ (փոշի և թելք)

RB020 6806  

Թելքեր խեցեգործական հիմքի վրա, որոնք ունեն ասբեստին համապատասխանող ֆիզիկաքիմիական բնութագիր

 

RC Թափոններ, որոնք կարող են պարունակել կամ ոչ օրգանական կամ օրգանական բաղադրամասեր

 

Թափոններ, որոնք պարունակում են յուրաքանչյուր ներքոհիշյալ նյութերը կամ բաղկացած են դրանցից եվ կամ աղտոտված են դրանցով

     
RC010 293290700  

Ցանկացած միացություններ, որոնք մոտ են պոլիքլորացված դիբենզոֆուրանին

RC020 293290900  

Յուրաքանչյուր միացություն ազգակցական դիբենզիդիօքսինին

RC030 381111  

Կապարի ավելացումով հակաճայթիչային զոդաձողերի շլամներ

RC040 281530,

281610-30,

281700,

282590

 

Պերօքսիդներ, բացի ջրածնի պերօքսիդից

 

________________

* Ձախ սյունակում բերված են թափոնների իդենտիֆիկացման միջազգային ծածկագրերը (ԹԻՄԾ), աջում` ծածկագրերը` ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի (ԱՏԳԱԱ): Այն դեպքերում, երբ թափոնի անվանման դիմաց բացակայում են համապատասխան ծածկագրերը ըստ ԱՏԳԱԱ, կամ բացի մնացորդից և թափոնից այդ ծածկագրերը պարունակում են այլ պատրաստի արտադրանք, ապա առաջնորդվել անվանմամբ:

 

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1995 Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 8-Ի ԹԻՎ 97 ՈՐՈՇՈՒՄՈՎ ՉԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ԹԱՓՈՆՆԵՐ

 

Ց Ա Ն Կ  (Բ)

 

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ, ՈՉ ՄԱՆՐԱՑՎԱԾ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԵՎ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐԻ ԹԱՓՈՆՆԵՐ

  

GA Ներքոհիշյալ թափոններ եվ թանկարժեք մետաղներ ու նրանց համաձուլվածքների ջարդոն

     
GA010 711210  

Ոսկու

GA020 711220  

Պլատինի («պլատին» տերմինը ընդգրկում է պլատին, օսմիում, պալադիում, ռոդում, ռուտենիում)

GA030 711290  

Այլ թանկարժեք մետաղների, օրինակ` արծաթի

 

N.B. Սնդիկը հատուկ հանվել է ցուցակից որպես այդ մետաղների, նրանց համաձուլվածքների կամ ամալգամների աղտոտիչ

 

Ներքոհիշյալ թափոններ, երկաթի եվ պողպատի

     
GA040 720410  

Չուգունի թափոն և ջարդոն

GA050 720421  

Չժանգոտվող պողպատի թափոն և ջարդոն

GA060 720429  

Այլ լեգիրացված պողպատի թափոն և ջարդոն

GA070 720430  

Անագապատված երկաթի և պողպատի թափոն և ջարդոն

GA080 720441  

Խառատային տաշեղ, կտորտանքներ, ֆրեզերացման թափոններ, փայտի թեփ, հանված ծլեփներ, դրոշմման թափոններ (փաթեթավորված կամ ոչ)

GA090 720449  

Սև մետաղների այլ թափոն և ջարդոն

GA100 720450  

Վերահալման խոտանված ձուլուկներ

GA110 730210  

Հին պողպատյա և երկաթյա ռելսեր

 

Գունավոր մետաղների եվ նրանց ձուլվածքների ներքոհիշյալ թափոններ եվ ջարդոն

     
GA120 740400  

Պղնձի թափոն և ջարդոն

GA130 750300  

Նիկելի թափոն և ջարդոն

GA140 760200  

Ալյումինի թափոն և ջարդոն

GA150 780200  

Կապարի թափոն և ջարդոն

GA160 790200  

Ցինկի թափոն և ջարդոն

GA170 800200  

Անագի թափոն և ջարդոն

GA180 810191  

Վոլֆրամի թափոն և ջարդոն

GA190 810291  

Մոլիբդենի թափոն և ջարդոն

GA200 810310  

Տանտալի թափոն և ջարդոն

GA210 840420  

Մագնիումի թափոն և ջարդոն

GA220 810510  

Կոբալտի թափոններ և ջարդոն

GA230 810600  

Վիսմուտի թափոններ և ջարդոն

GA240 810710  

Կադմիումի թափոններ և ջարդոն

GA250 810810  

Տիտանի թափոններ և ջարդոն

GA260 810910  

Ցիրկոնիումի թափոններ և ջարդոն

GA270 811000  

Ծարիրի թափոններ և ջարդոն

GA280 811100  

Մանգանի թափոններ և ջարդոն

GA290 811211  

Բերիլիումի թափոններ և ջարդոն

GA300 811220  

Քրոմի թափոններ և ջարդոն

GA310 811230  

Գերմանիումի թափոններ և ջարդոն

GA320 811240  

Վանադիումի թափոններ և ջարդոն

 

Թափոններ եվ ջարդոն

     
GA330  

- գաֆնիումի

GA340  

- ինդիումի

GA350  

- նիոբիումի

GA360  

- ռենիումի

GA370  

- գալիումի

GA380  

- տալիումի

GA390 284430  

Թորիումի թափոն և ջարդոն

GA400 280490  

Սելենիումի թափոն և ջարդոն

GA410 280450  

Տելուրիումի թափոն և ջարդոն

GA420 280530  

Հազվագյուտ հողային մետաղների թափոններ

 

GB Մետաղների հալույթի, զտարկման եվ հալվածքի մետաղ պարունակող թափոններ

     
GB010 262011  

Ձուլակային հարտցինկ

GB020  

Ցինկային խարամներ`

GB021  

- ցինկի հարթ նախապատրաստվածքի մնացորդներ ցինկապատ վաննաներում, վերին (>90%Zn)

GB022  

- ցինկի հարթ նախապատրաստվածքի մնացորդներ ցինկապատ վաննաներում, ներքին (>92%Zn)

GB023  

- ցինկի մնացորդների ձուլվածք մետաղակաղապարներում (>85%Zn)

GB024  

- տաք ցինկապատ վաննաներում սուզված ցինկի հարթ նախապատրաստվածքի մնացորդներ (խմբաքանակով) (>92%Zn)

GB025  

- ցինկի խարամ

GB030  

Ալյումինի այրուցք

GB040 262090  

Հետագա աֆինաժի համար խարամներ, ստացված թանկարժեք մետաղների և պղնձի մշակումից

 

GC մետաղ պարունակող այլ թափոններ

     
GC010  

Մետաղներից և համաձուլվածքներից բաղկացած էլեկտրական հանգույցներ

GC020  

Էլեկտրոնային ջարդոն (օրինակ` տպատախտակներ, էլեկտրոնային բազային էլեմենտներ, որոնք պիտանի են թանկարժեք և ոչ ազնվագույն մետաղների վերականգնման համար)

GC030 890900  

Ջարդման ենթակա նավեր և այլ լողացող կառուցվածքներ, որոնք ազատված են պարունակությունից և շահագործման ընթացքում առաջացող այլ նյութերից, որոնք կարելի է դասակարգել որպես վտանգավոր նյութեր կամ թափոններ

GC040  

Ավտոմեքենաների հեղուկազրկված բեկորներ

GC050  

Օգտագործված կատալիզատորներ`

GC051  

- հեղուկների կատալիզային կրեկինգի կատալիզատորներ

GC052 381512  

- թանկարժեք մետաղներ պարունակող կատալիզատորներ

GC053 381511  

- անցողական մետաղների կատալիզատորներ (օրինակ` քրոմ, կոբալտ, պղինձ, երկաթ, նիկել, մանգան, մոլիբդեն, վոլֆրամ, վանադիում, ցինկ)

GC060 260800  

Երկաթի և պողպատի արտադրությունում առաջացող հատիկավորված խարամ

GC070 260900  

Երկաթի և պողպատի արտադրությունում առաջացող խարամ

 

GD Ոչ մանրացված հանքահանութային թափոններ

     
GD010 250490  

Բնական գրաֆիտի թափոններ

GD020 251400  

Կոպիտ մաքրած կամ ուղղակի սղոցելով կտրված թերթաքարերի թափոններ

GD030 252530  

Փայլարի թափոններ

GD040 252930  

Լեյցիտի, նեֆելինի կամ նեֆելինային սիենիտի թափոններ

GD050 252910  

Դաշտային սպաթի թափոններ

GD060 252921,

252922

 

Ֆոսրասպաթի թափոններ

GD070 281122  

Պինդ տեսքով սիլիկահողի թափոններ, բացի ձուլվածքային արտադրությունում օգտագործվողից

 

GE մանրացված ապակու թափոններ

     
GE010 700100  

Փշրված ապակի և ապակու այլ թափոններ, չհաշված էլեկտրոնա-ճառագայթային խողովակների ապակին և այլ ակտիվացված ապակու ձևեր

GE020  

Ապակեթելքի թափոններ

 

GF Ոչ մանրացված խեցեգործական թափոններ

     
GF010  

Կաղապարումից հետո թրծման ենթարկված խեցեգործական թափոններ, այդ թվում խեցեգործական անոթներ (օգտագործումից առաջ և հետո)

GF020 811300  

Մետաղախեցեղեն թափոններ և ջարդոն (կոմպոզիցիոն մետաղախեցային նյութեր)

GF030  

Խեցեգործական հիմքով թելք, այլ բաժիններում չնշված և այլ ցուցակներում չընդգրկված

 

GG այլ թափոններ, որոնք պարունակում են հիմնականում ոչ օրգանական բաղադրամասեր եվ կարող են պարունակել մետաղներ եվ օրգանական նյութեր

     
GG010  

Մասնակիորեն զտարկված կալցիումի սուլֆատ, որը ստացվում է վառագազի ծծմբազերծման ժամանակ

GG020  

Գիպսային երեսպատման սալիկների թափոններ, որոնք գոյանում են շենքի քանդման ժամանակ

GG030 2621  

Ազատ մնացորդ և խարամ, որը հեռացվում է ածուխով աշխատող էներգակայաններից

GG040 2621  

Թռչող մոխիր ածուխով աշխատող էներգակայաններից

GG050  

Նավթակոքսի կամ բիտումի անոդային թափոններ

GG060 2803  

Օգտագործված ակտիվացված ածուխ

GG070 310320  

Չուգունի կամ պողպատի արտադրությունում գոյացող հիմնական խարամ, որը պիտանի է ֆոսֆորային պարարտանյութերի և այլ օգտագործման համար

GG080 262100  

Քիմիական կայունացված, երկաթի բարձր պարունակությամբ (20% ավելի) և արդյունաբերական ստանդարտների համաձայն մշակված (օրինակ` DLN 4301 և DLN 8201), պղնձի արտադրության խարամ, որը հիմնականում օգտագործվում է շինարարությունում և հղկանյութերի արտադրության համար

GG090  

Պինդ ձևով ծծումբ

GG100  

Կալցիումի ցիանամիդի արտադրությունում ստացված կրաքար (PH<9)

GG110 262100  

Արգնահողի արտադրությունում ստացված կարմիր չեզոքացված կավ

GG120  

Նատրիումի, կալիումի, կալցիումի քլորիդներ

GG130  

Կարբորունդ (սիլիցիումի կարբիդ)

GG140  

Ջարդված բետոն

GG150 262090  

Լիթիում-տանտալ և լիթիում-նիոբիում պարունակող ապակու ջարդվածք

 

GH Պինդ պլաստմասսայի թափոններ` այդ թվում, բայց ոչ միայն

     
GH010 3915  

Թափոններ, կտրվածքներ և ջարդոն

GH011 39150  

- էթիլենի պոլիմերներ

GH012 391520  

- ստիրոլի պոլիմերներ

GH013 391530  

- վինիլքլորիդի պոլիմերներ

GH014 391590  

- պոլիմերների կամ համապոլիմերների

   

= պոլիպրոպիլենի

   

= պոլիէթիլտերենֆտալատ

   

= ակրոնիտրիլի համապոլիմերների

   

= բութադիենի համապոլիմերների

   

= սթիրոլի համապոլիմերների

   

= պոլիամիդների

   

= պոլիբութիլենտերեֆտալատների

   

= պոլիկարբոնատների

   

= պոլիէթիլենսուլֆիդների

   

= ակրիլի պոլիմերների

   

= պարաֆինների (C10-C13)

   

= պոլիուրետանների (քլորֆտորածխաջրածիններ չպարունակող)

   

= պոլիսիլոկսալանի (սիլիկոնների)

   

= պոլիմեթիլմետակրիլատի

   

= պոլիվինիլ սպիրտի

   

= պոլիվինիլբութիրալի

   

= պոլիվինիլացետատի

GH015 391590  

- խեժեր կամ խտացման նյութեր, օրինակ`

   

= կարբամիդաֆորմալդեհիդային խեժեր

   

= ֆենոլֆորմալդեհիդային խեժեր

   

= մերամինաֆորմալդեհիդային խեժեր

   

= էպոքսիդային խեժեր

   

= ալկիդային խեժեր

   

= պոլիամիդներ

     

GI Թղթի, ստվարաթղթի արդյունաբերության թափոններ

     
GI010 4707  

Թղթի, ստվարաթղթի թափոններ

GI011 470710  

- ոչ սպիտակեցված կրաֆթ-թուղթ կամ ստվարաթուղթ, ալջքավոր թուղթ կամ ստվարաթուղթ

GI012 470720  

- զանգվածում չներկված, սպիտակեցված թաղանթանյութից պատրաստված ստվարաթղթի կամ թղթի թափոններ

GI013 470730  

- փայտյա զանգվածից պատրաստված թուղթ կամ ստվարաթուղթ (օրինակ` թերթեր, ամսագրեր և այլ տպագրական արտադրանք)

GI014 470740  

- այլ թափոններ և թղթաթափոն, այդ թվում, բայց ոչ միայն`

   

1) մակաշերտված ստվարաթուղթ

   

2) ոչ տեսակավորված թափոններ և թղթաթափոն

 

GJ Տեքստիլ թափոններ

     
GJ1010 5003  

Մետաքսի թափոններ (այդ թվում մանածագործական փաթաթման համար ոչ պիտանի բոժոժներ, մանվածքի թափոններ, թելքի հումք)

GJ011 500310  

- չսանրված

GJ012 500390  

- այլ

GJ020 5103  

Բրդի և կենդանական նուրբ կամ կոպիտ մազի թափոններ, այդ թվում մանվածքի թափոն, բայց ոչ թելքի հումք

GJ021 510310  

- բրդյա կամ կենդանական նուրբ մազի մազաքույք

GJ022 510320  

- բրդյա կամ կենդանական նուրբ մազի այլ թափոններ

GJ023 510330  

- կենդանական կոպիտ մազի թափոններ

GJ030 5202  

Բամբակի թափոններ (այդ թվում մանվածքի թափոններ և ոչ թելքի հումք)

GJ031 520210  

- մանվածքի թափոններ (այդ թվում թելերի թափոններ)

GJ032 520291  

- ոչ թելքի հումք

GJ033 520299  

- այլ թափոններ

GJ040 530130  

Վուշի մալանչ և թափոններ

GJ050 530290  

Մալանչ և թափոններ (այդ թվում մանվածքի թափոններ և իսկական կանեփի` Cannabis sativa L., ոչ թելքի հումք)

GJ060 530390  

Ջութի մալանչ և թափոններ (այդ թվում մանվածքի թափոններ և ոչ թելքի հումք) և այլ մետաքսյա լուբային մանվածքների թափոններ (բացի իսկական կանեփից)

GJ070 530490  

Սայզալի մալանչ և թափոններ (այդ թվում մանվածքի թափոններ և ոչ թելքի հումք) և Agave ցեղի այլ մետաքսյա մանվածքների թափոններ

GJ080 530519  

Կոկոսի մալանչ, մազաքույք և թափոններ (այդ թվում մանվածքի թափոններ և ոչ թելքի հումք)

GJ090 530529  

Աբակի (մանիլյան կանեփաթել` Musa textiles Nee) մալանչ, մազաքույք և թափոններ (այդ թվում մանվածքի թափոններ և ոչ թելքի հումք)

GJ100 530599  

Մալանչ, մազաքույք, ռամի և այլ ցուցակներում չնշված բուսական տեքստիլ թելքերի թափոններ (այդ թվում մանվածքի թափոններ և ոչ թելքի հումք)

GJ110 5505  

Արհեստական թելքի թափոններ (այդ թվում մազաքույք, մանվածքի թափոններ և ոչ թելքի հումք)

GJ111 550510  

- սինթետիկ թելքի

GJ112 550520  

- արհեստական թելքի

GJ120 630900  

Մաշված հագուստ և այլ մաշված տեքստիլ արտադրանք

GJ130 6310  

Օգտագործված խալիներ, խոտանված լարան, ճոպանապարանային արտադրանք, տեքստիլ նյութերից պարաններ և ճոպաններ

GJ131 631010  

- տեսակավորված

GJ132 631090  

- այլ

 

GK Ռետինի թափոններ

     
GK010 400400  

Ռետինի թափոններ, կտորտանքներ և ռետինից հին արտադրանք (բացի կոշտ ռետինից) և նրանցից ստացված հատիկներ

GK020 401220  

Հին պնևմադողեր

GK030 401700  

Կոշտ ռետինի (բացի էբոնիտից) թափոններ և ջարդոն

 

Խցանի եվ փայտանյութի չմշակված թափոններ

     
GL010 440130  

Գերանի, բորիկետների, հատիկների կամ այլ ձևերի մեջ եռակալված կամ ոչ փայտանյութի թափոն և ջարդոն

GL020 450190  

Խցանի թափոններ մանրացված հատիկավորված կամ տրորված խցան

 

GM Սննդի արդյունաբերության թափոններ

     
GM010 2301  

Չորացված, ստերիլիզացված սննդի և կերային ալյուր, մսի հատիկների, մսեղենի, ձկնեղենի, խեցգետինների կամ այլ ջրային անողնաշարավորների թափոններ, որոնք պիտանի են որպես անասնակեր

GM020 2302  

Հատիկաընդեղեն բույսերի աղացման, մաղման կամ այլ վերամշակումից գոյացած երկրորդ տեսակի հատիկներ, թեփեր կամ այլ տեսքով մնացորդներ

GM030 2303  

Օսլայի արտադրության և համանման մնացորդներ, ճակնդեղի չեչ, բագաս և ճակնդեղի արտադրության այլ թափոններ, գարեջրագործության և սպիրտի թորման տակուծք և այլ թափոններ հատիկի տեսքով

GM040 2304  

Սոյայի յուղի կորզման ժամանակ առաջացած մանրացված կամ այլ տեսքով քուսպ և այլ կոշտ մնացորդներ

GM050 23005  

Արախիսի յուղի կորզման ժամանակ առաջացած մանրացված կամ այլ տեսքով քուսպ և այլ կոշտ մնացորդներ

GM060 2306  

Բուսական յուղերի և ճարպերի կորզման ժամանակ առաջացած մանրացված կամ այլ տեսքով քուսպ և այլ կոշտ մնացորդներ, չնշված այլ տեղերում

GM070 2307  

Գինու նստվածքներ

GM080 2308  

Չորացված և սթերիլիզացված բուսական թափոններ, մնացորդներ և կողմնակի նյութեր, հատիկավորված կամ ոչ, որպես անասնակեր օգտագործվող, որոնք նշված չեն այլ տեղերում

GM090 152200  

Դեգրա` յուղալի նյութերի, կենդանիների կամ բուսական մոմերի վերամշակման ժամանակ գոյացող մնացորդներ

GM100 050690  

Մեխանիկական մշակման չենթարկված, ճարպազերծված, պարզագույն նախապատրաստման ենթարկված (բայց ոչ կտրտված հատուկ ձևով) թչվով մշակված կամ դեդոնդողացված ոսկորների և կոտոշների միջուկների թափոններ

GM110 051191  

Ձկան թափոններ

GM120 180200  

Կակաո-ընդեղենի կեղև, կակաո-ընդեղենի վերամշակման թեփ, կեղև և այլ թափոններ

 

GN Թափոններ, որոնք գոյանում են մորթիների դաբաղման, մշակման գործողություններից, ինչպես նաեվ կաշվի օգտագործման ժամանակ

     
GN010 050200  

Խոզամազի և մազի թափոններ կամ կզաքիսի մազ և այլ տեսակի մազեր, որոնք օգտագործվում են խոզանակի արտադրության մեջ

GN020 050300  

Միջադիր նյութերի տեսքով կամ այլ տեսքով ձիու մազի թափոններ

GN030 050590  

Թռչնի կաշվի և այլ մասերի փետուրներով կամ աղվամազով թափոններ, փետուրների թափոններ և աղվամազեր առանց որևէ մշակման, բացի մաքրումից, աղտահանումից կամ պահպանման նախապատրաստումից

GN040 411000  

Կաշվե ապրանքների արտադրության համար ոչ պիտանի մշակված կամ կոմպոզիցիոն կաշվի կտրատանքներ կամ այլ թափոններ, բացի կաշվե խյուսից

 

GO Այլ թափոններ, որոնք հիմնականում պարունակում են օրգանական բաղադրամասեր, որոնք կարող են պարունակել մետաղներ եվ ոչ օրգանական նյութեր

     
GO010 050100  

Մարդկային մազի թափոններ

GO020  

Ծղոտի թափոններ

GO030  

Դեզակտիվացված սնկային միցել պենիցիլինի արտադրությունից, որը կարող է օգտագործվել որպես անասնակեր

GO040  

Արծաթ չպարունակող ֆոտոթաղանթի թափոններ

GO050  

Միանգամյա օգտագործվող ֆոտոխցիկներ առանց մարտկոցի

 

Հաստատված է
ՀՀ բնապահպանության նախարարի
10.08.1999 թ. թիվ 96 հրամանով

 

ՀՀ կառավարության 1995 թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 97 որոշումով սահմանված վտանգավոր հատկությունների թվարկում

 


ՄԱԿ-ի* դաս կոդի
համարը
Հատկությունները

   

Պայթուցիկ նյութեր

     
1 H1

Պայթուցիկ նյութերը կամ թափոնները պինդ կամ հեղուկ նյութեր կամ թափոններ են, որոնք ընդունակ են ինքնուրույն քիմիական ռեակցիայի, անջատելով ջերմություն և բարձր ճնշման գազեր այնպիսի արագությամբ, որը վտանգ է ներկայացնում շրջապատի առարկաների համար

     
   

Հրավտանգ հեղուկներ

     
3 H3

«Հրավտանգ» տերմինը համանշանակ է «դյուրավառ» տերմինին: Դյուրավառ համարվում են այն հեղուկները, որոնք լուծույթներում կամ սուսպենզիաներում արտադրում են հրավտանգ գազեր ոչ բարձր 60,5օC փակ անոթում և ոչ բարձր 65,6օC-ից բաց անոթում

     
   

Հրավտանգ պինդ նյութեր

     
4-1 H4-1

Պինդ նյութեր կամ թափոններ են, բացառությամբ որպես պայթուցիկ դասակարգվածների, որոնք տեղափոխման պայմաններում ընդունակ են հեշտ բռնկման (շփման ժամանակ)

     
   

Նյութեր կամ թափոններ, որոնք ընդունակ են ինքնաբռնկման

     
4-2 H4-2

Նյութեր կամ թափոններ, որոնք ընդունակ են տեղափոխման նորմալ պայմաններում ինքնակամ ջերմանալու օդի հետ շփման ժամանակ, այնուհետև բոցավառվելու

     
   

Նյութեր կամ թափոններ, որոնք ջրի հետ փոխազդելու ժամանակ անջատում են հրավտանգ գազեր

     
4-3 H4-3

Նյութեր կամ թափոններ, որոնք ջրի հետ շփվելիս ընդունակ են ինքնաբռնկման և անջատում են դյուրավառ գազեր` վտանգավոր քանակությամբ

     
   

Օքսիդացնող նյութեր

     
5-1 H5-1

Նյութեր, որոնք ինքնուրույն բռնկվող չեն, բայց սովորաբար, ի հաշիվ թթվածնի անջատման կարող են առաջացնել կամ նպաստել այլ նյութերի ինքնաբռնկմանը` ստեղծելով նոր նյութեր

     
   

Օրգանական պերօքսիդներ

     
5-2 H5-2

Երկվալենտ -Օ-Օ- խումբ պարունակող թափոններ, որոնք ջերմության ազդեցության տակ կայուն չեն և ենթարկվում են էկզոջերմային ինքնաարագացվող տարալուծման

     
   

Տոքսիկ (թունավոր) նյութեր

     
6-1 H6-1

Նյութեր կամ թափոններ, որոնք մարսողական, շնչառական օրգանների կամ մաշկի միջոցով անցնելով օրգանիզմ ընդունակ են մահ առաջացնելու կամ խիստ բացասական ազդեցություն ունենալու

     
   

Վարակող նյութեր

     
6-2 H6-2

Նյութեր կամ թափոններ, որոնք պարունակում են կենդանի միկրոօրգանիզմներ կամ դրանց թույները և, ինչպես դա հայտնի է, առաջացնում են կենդանիների և մարդկանց հիվանդություններ

     
   

Քայքայիչ նյութեր

     
8 H9

Նյութեր կամ թափոններ, որոնք քիմիական փոխազդեցության ժամանակ անմիջական շփումից կամ էլ արտահոսքի պայմաններում կարող են առաջացնել կենդանի հյուսվածքների լուրջ վնասվածքներ և նույնիսկ տրանսպորտային միջոցների և այլ բեռների կործանում

     
9 H10

Թափոններ, որոնք ջրի և օդի հետ փոխազդեցության մեջ մտնելով անջատում են թունավոր գազեր

     
9 H11

Նյութեր կամ թափոններ, որոնք ծանր և խրոնիկ հիվանդություններ են առաջացնում

     
   

Էկոթունավոր նյութեր

     
9 H12

Նյութեր կամ թափոններ, որոնք անցնելով շրջակա միջավայր, ընդունակ են անմիջապես կամ ժամանակի ընթացքում վտանգ ներկայացնել շրջակա միջավայրի և բիոտիկ համակարգերի համար

     
9 H13

Նյութեր, որոնք ընդունակ են իրենց հեռացումից հետո ինչ-որ կերպ առաջացնել այլ նյութեր (օրինակ` տարալվացման ճանապարհով), ի դեպ, այդ բնորոշ է վերը նշված հատկություններից որևէ մեկը

 

_________________

* Համապատասխանում է վտանգավոր բեռների դասակարգմանը, որը բերված է վտանգավոր բեռների փոխադրման վերաբերյալ ՄԱԿ-ի հանձնարարականներին (ՄԱԿ, Նյու Յորք, 1988):

 

Հաստատված է
ՀՀ բնապահպանության նախարարի
10.08.1999 թ. թիվ 96 հրամանով

 

ՀՀ կառավարության 1995 թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 97 որոշման համաձայն սահմանվող հեռացման գործողություններ

 

Բ ա ժ ի ն  Ա

 

Գործողություններ, որոնք չեն բերում հնարավոր վերականգնման, կրկնակի շրջանառության, ուտիլիզացման եվ երկընտրանքային օգտագործման

 

D1

Թաղում հողում կամ աղբավայր նետում

D2

Հողերի վերամշակում (օրինակ, հեղուկ կամ տղմոտ թափոնների բիոքիմիական քայքայումը հողում)

D3

Ներարկում խորություններում (օրինակ, համապատասխան բնույթի թափոնների ներարկում հորանցքներում, աղային գմբեթներում կամ էլ բնական ամբարներում)

D4

Արտանետում մակերեսային ջրամբարների մեջ

D5

Արտանետում հատուկ պատրաստված աղբավայրերում` ապահովելով նրանց առանձնացումը մեկը մյուսից և շրջակա միջավայրից

D6

Արտանետում ջրամբարների մեջ, բացի ծովերից և օվկիանոսներից

D7

Արտանետում ծովերի, օվկիանոսների մեջ (այդ թվում թաղում ծովի հատակում)

D8

Բիոլոգիական վերամշակում, տվյալ հավելվածի այլ բաժիններում չնշված, որը բերում է վերջնական միացությունների ստեղծման, որոնք հետագայում հեռացվում են տվյալ հավելվածի Ա բաժնում նշված որևէ մեթոդով

D9

Ֆիզիկաքիմիական վերամշակում` տվյալ հավելվածի այլ բաժիններում չնշված, որը բերում է վերջնական միացությունների և խառնուրդների առաջացման, որոնք հետագայում հեռացվում են տվյալ հավելվածի Ա բաժնում նշված որևէ մեթոդով

D10

Այրում ցամաքում

D11

Այրում ծովում

D12

Թաղում (օրինակ, հանքահորերում` բեռնարկղերով)

D13

Միասեռ և բազմասեռ խառնուրդների ստացումը` նախքան Ա բաժնում նշված գործողությունների սկիզբը

D14

Փաթեթավորում նախքան Ա բաժնում նշված ցանկացած գործողության սկիզբը

D15

Թափոնների պահեստավորում մինչև սպասվելիք Ա բաժնում նշված ցանկացած գործողության սկիզբը

 

Բ ա ժ ի ն  Բ

 

Գործողություններ, որոնք կարող են բերել վերականգնման, կրկնակի շրջանառության, ուտիլիզացման եվ այլընտրանքային օգտագործման

 

Բաժինը ընդգրկում է գործողություններ այն նյութերի հետ, որոնք իրավաբանորեն որոշված են որպես վտանգավոր թափոններ կամ նախատեսված էին Ա բաժնում նշված գործողությունների համար

 

R1

Օգտագործում վառելանյութի ձևով (բացի անմիջական այրումից) կամ այլ կերպ` էներգիա ստանալու համար

R2

Լուծիչների վերականգնում

R3

Որպես լուծիչ չօգտագործվող օրգանական նյութերի կրկնակի օգտագործում

R4

Մետաղների և նրանց միացությունների օգտագործում (կրկնակի շրջանառություն)

R5

Այլ օրգանական նյութերի օգտագործում (կրկնակի շրջանառություն)

R6

Թթուների և նյութերի վերականգնում

R7

Աղտոտվածության դեմ պայքարի համար օգտագործվող բաղադրանյութերի վերականգնում

R8

Կատալիզատորների բաղադրամասերի վերականգնում

R9

Նավթամթերքների կրկնակի կորզում կամ նախկինում օգտագործված նավթամթերքների այլ կրկնակի օգտագործում

R10

Հողերի վերամշակում` Հողագործությանը նպաստող կամ էկոլոգիական վիճակը բարելավող

R11

R1-R10 համարների տակ ցանկացած գործողությունների թափոնների օգտագործում

R12

Թափոնների փոխանակում` R1-R11 համարների գործողություններով հեռացման նպատակով

R13

Նյութերի կուտակում Բ բաժնում նշված ցանկացած գործողության օգնությամբ հետագա հեռացման նպատակով

 

Հաստատված է
ՀՀ բնապահպանության նախարարի
10.08.1999 թ. թիվ 96 հրամանով

 

ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԵՎ ԱՅԼ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՀԱՅՏ

 

1. Թափոնների արտահանման պատճառը  ____________________________


2. Տեղեկատվություն թափոնները արտահանողի մասին ____________________

(կազմակերպության լրիվ

 


անվանումը և հասցեն, հեռախոսի համարը: Տելեքսը, ֆաքսը, պատասխանատու անձի

 


ազգանունը, հասցեն, հեռախոսը, տելեքսը կամ ֆաքսը)

 

3. Տեղեկատվություն թափոնները արտադրողի մասին _____________________

(կազմակերպության լրիվ

 


անվանումը, հասցեն, անվանումը, հեռախոսը, տելեքսը, ֆաքսը,

 


 պատասխանատու անձի ազգանունը, հասցեն, հեռախոսը, տելեքսը, ֆաքսը)

 

4. Տեղեկատվություն թափոնների հեռացման համար պատասխանատու անձի մասին


(պատասխանատու անձի ազգանունը, հասցեն, հեռախոսը, տելեքսը կամ ֆաքսը)

 

5. Թափոնների տեղափոխողը կամ նրա գործակալը  ______________________


(ազգանունը, հասցեն, հեռախոսը, տելեքսը կամ ֆաքսը)

 

6. Թափոններ ներմուծող երկիրը, իրավասու պետական մարմինը ______________


(լրիվ անվանումը և հասցեն, հեռախոսը, տելեքսը կամ ֆաքսը)

 

7. Տարանցիկ փոխադրման ենթադրվող երկիրը, իրավասու պետական մարմինը
8. Ընդհանուր կամ եզակի ծանուցում է դա ___________________________9. Թափոնների արտահանման ժամկետը և ենթադրվող ուղերթը _______________


10. Տեղափոխման ենթադրվող ձևը  ________________________________

(ավտոմոբիլային, երթուղային, օդային)      

 


11. Տեղեկատվություն ապահովագրման վերաբերյալ ______________________


(ապահովագրություն, գրավով ապահովում, որ կազմակերպության միջոցով է ապահովագրվում, կազմակերպության անվանումը, հասցեն, հեռախոսը, ֆաքսը)

 

12. Թափոնների որոշումը և ֆիզիկական նկարագիրը


(կազմը, բնութագիրը, տեղեկատվություն նորմալ և հատուկ (վթարների դեպքում) պայմաններում դրանց հետ վարվելու վերաբերյալ պահանջների մասին)

 

13. Փաթեթավորման ձևը  ______________________________________

(տակառներով, պարկերով, կոնտեյներով և այլն)      

 


14. Թափոնների քանակությունը  _________________________________

                                (կշիռը և ծավալը)

 


15. Ինչ արտադրական գործողության հետևանքով են ստացվել թափոնները16. Թափոնների վտանգավորության աստիճանը  ________________________

(համաձայն ՀՀ բնապահպանության

 


 նախարարության փաստաթղթերի, ՄԱԿ-ի կողմից երաշխավորված

 


դասակարգման « » և « » ինդեքսները)

 

17. Հեռացման մեթոդ_________________________________________

(համապատասխան ՀՀ բնապահպանության նախարարության

 


կողմից հաստատված փաստաթղթերի)

 

18. Արտադրողի կամ արտահանողի հայտարարությունը այն մասին, որ
տեղեկատվությունը  համապատասխանում է իրականությանը ________________


19. Տեղեկատվություն հեռացման գործողությունների վերաբերյալ, ներառյալ ձեռնարկության տեխնիկական նկարագրությունը, որը հավաստում է, որ հեռացում կարող է իրականացվել էկոլոգիապես հիմնավոր ձևով, համաձայն ներմուծող երկրի նորմերին և կարգին:

 

20. Տեղեկատվություն պայմանագրի կատարման և ավարտման մասին (արտահանողի և հեռացման համար պատասխանատու անձի միջև):

 

Հաստատված է
ՀՀ բնապահպանության նախարարի
10.08.1999 թ. թիվ 96 հրամանով

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՐԸ ՊԵՏՔ Է ՊԱՐՈՒՆԱԿՎԻ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՓԱՍՏԱԹՂԹՈՒՄ

 

1.  

Թափոնների արտահանողը1

2.  

Թափոնի արտադրողը և արտադրության վայրը1

3.  

Թափոնի հեռացման և տեղափոխման համար պատասխանատու անձը, հեռացման վայրը1

4.  

Թափոններ տեղափոխողը1 կամ նրա ներկայացուցիչը

5.  

Տվյալ թափոնը ընդհանուր թե միանվագ ծանուցման առարկա է

6.  

Երկրից երկիր տեղափոխումը սկսելու ամսաթիվը և անդորրագրում պատասխանատու անձանց ստորագրությունները

7.  

Փոխադրատեսակները (ավտոտրանսպորտ, երկաթուղային, ներքին ջրային ուղիներ, ծովային, օդային), այդ թվում` ներմուծվող, տարանցիկ և արտահանող երկրներում, ինչպես և որոշված արտահանման և ներմուծման կետերը

8.  

Թափոնների ընդհանուր նկարագրությունը (անհրաժեշտության դեպքում` ֆիզիկական վիճակը) ՄԱԿ-ի կողմից ընդունված բեռների անվանումները և դասը, ՄԱԿ-ի համարը «Y» և «H» կոդերը)

9.  

Տեղեկություններ բեռի մշակման հատուկ պահանջների մասին, այդ թվում և վթարի դեպքում համապատասխան միջոցառումների մասին

10.  

Փաթեթավորման ձևը և փոխադրատեղերի քանակը

11.  

Քաշի և ծավալի թվաքանակը

12.  

Արտադրողի կամ արտահանողի դիմումը` տեղեկությունների իրականությանը համապատասխանելու մասին

13.  

Արտադրողի կամ արտահանողի դիմումը այն մասին, որ շահագրգիռ երկրների իրավասու մարմինների կողմից չկան առարկություններ

14.  

Պատասխանատու անձի վկայությունը` հատկացված օբյեկտում թափոնների ստացման, հեռացման մեթոդների և մոտավոր ժամկետների մասին

 __________________

1 Կազմակերպության լրիվ անվանումը և հասցեն, հեռախոսի, տելեքսի կամ տելեֆաքսի համարը, ինչպես և պատասխանատու անձի ազգանունը, հասցեն, հեռախոսի կամ տելեքսի համարը:

 

Հաստատված է
ՀՀ բնապահպանության նախարարի
10.08.1999 թ. թիվ 96 հրամանով

 

Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ

 

ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՍԿԶԲԻ ՄԱՍԻՆ

 

1. Տեղեկատվություն թափոնները արտահանողի մասին _____________________

(կազմակերպության

 


լրիվ անվանումը, հացսեն, հեռախոսի համարը, տելեքսը, ֆաքսը, պատասխանատու անձի

 


ազգանունը, հասցեն, հեռախոսը, տելեքսը կամ ֆաքսը)

 

2. Տեղեկատվություն թափոններ արտադրողի մասին ______________________

(կազմակերպության լրիվ

 


անվանումը, հասցեն, հեռախոսահամարը, տելեքսը, ֆաքսը

 


 պատասխանատու անձի ազգանունը, հասցեն, հեռախոսը, տելեքսը, ֆաքսը)

 

3. Թափոններ տեղափոխողը կամ նրա գործակալը________________________

(կազմակերպության լրիվ

 


անվանումը, հացսեն, հեռախոսը, տելեքսը, ֆաքսը, պատասխանատու անձի

 


ազգանունը, հասցեն, հեռախոսը, տելեքսը կամ ֆաքսը)

 

4. Թափոններ արտահանող երկիրը, իրավասու պետական մարմինը ______________


(լրիվ անվանումը, հասցեն, հեռախոսը, տելեքսը, ֆաքսը)

 

5. Թափոններ ներմուծող երկիրը, իրավասու մարմինը______________________

(լրիվ անվանումը,

 


հասցեն, հեռախոսը, տելեքսը կամ ֆաքսը)

 

6. Տարանցիկ փոխադրման երկիրը, իրավասու պետական մարմինը______________


(լրիվ անվանումը,

 


հասցեն, հեռախոսը, տելեքսը կամ ֆաքսը)

 

7. Ընդհանուր կամ եզակի ծանուցում է դա ____________________________


8. Թափոնների փոխադրման սկզբի ժամկետը և ենթադրվող ուղերթը ________________


9. Տեղափոխման նախատեսված ձևը __________________________________

(ավտոմոբիլային, երթուղային, օդանավով)      

 


10. Թափոնների որոշումը և ֆիզիկական նկարագիրը ______________________

(կազմը, բնութագիրը,

 


տեղեկատվություն նորմալ և հատուկ (վթարների դեպքում) պայմաններում

 


դրանց հետ վարվելու վերաբերյալ պահանջների մասին)

 

11. Թափոնների քանակը (կշիռը և ծավալը)____________________________


12. Արտադրողի կամ արտահանողի հայտարարությունը այն մասին, որ
տեղեկատվությունը  համապատասխանում է իրականությանը _________________


 

Հաստատված է
ՀՀ բնապահպանության նախարարի
10.08.1999 թ. թիվ 96 հրամանով

 

Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ

 

ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ԱՎԱՐՏԻ ՄԱՍԻՆ

 

1. Տեղեկատվություն արտահանողի մասին_____________________________

(կազմակերպության

 


լրիվ անվանումը և հացսեն, հեռախոսի համարը, տելեքսը, ֆաքսը: Պատասխանատու անձի

 


անունը, ազգանունը, հասցեն, հեռախոսը, տելեքսը, ֆաքսը)

 

2. Տեղեկատվություն արտադրողի մասին______________________________

(կազմակերպության լրիվ

 


անվանումը, հասցեն, հեռախոսի համարը, տելեքսը, ֆաքսը

 


 պատասխանատու անձի ազգանունը, հասցեն, հեռախոսը, տելեքսը, ֆաքսը)

 

3. Թափոններ տեղափոխողը կամ նրա գործակալը________________________

(կազմակերպության լրիվ

 


անվանումը, հացսեն, հեռախոսի համարը, տելեքսը, ֆաքսը, պատասխանատու անձի

 


ազգանունը, հասցեն, տելեքսը, ֆաքսը)

 

4. Թափոններ արտահանող երկիրը, իրավասու պետական մարմինը ______________


(լրիվ անվանումը և հասցեն, հեռախոսը, տելեքսը կամ ֆաքսը)

 

5. Թափոններ ներմուծող երկիրը, իրավասու պետական մարմինը _______________

(լրիվ անվանումը,

 


հասցեն, հեռախոսը, տելեքսը կամ ֆաքսը)

 

6. Տարանցիկ փոխադրման երկիրը, իրավասու պետական մարմինը_______


(լրիվ անվանումը, հասցեն, հեռախոսը, տելեքսը կամ ֆաքսը)

 

7. Ընդհանուր կամ եզակի ծանուցում է դա ____________________________


8. Թափոնների փոխադրման ավարտի ժամկետը և ենթադրվող ուղերթը ________________


9. Տեղափոխման նախատեսված ձևը ________________________________


(ավտոմոբիլային, երթուղային, օդանավով)

 

10. Թափոնների որոշումը և ֆիզիկական նկարագիրը ______________________

 


(կազմը, բնութագիրը, տեղեկատվություն նորմալ և հատուկ (վթարների դեպքում) պայմաններում

 


դրանց հետ վարվելու վերաբերյալ պահանջների մասին)

 

11. Թափոնների քանակը (կշիռը և ծավալը)____________________________


12. Արտադրողի կամ արտահանողի հայտարարությունը այն մասին, որ
տեղեկատվությունը  համապատասխանում է իրականությանը _________________


 

Հաստատված է
ՀՀ բնապահպանության նախարարի
10.08.1999 թ. թիվ 96 հրամանով

 

Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ

 

ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

1. Տեղեկատվություն թափոններ արտահանողի մասին ______________________

(կազմակերպության

 


լրիվ անվանումը, հացսեն, հեռախոսի համարը, տելեքսը, ֆաքսը, պատասխանատու անձի

 


ազգանունը, հեռախոսը, տելեքսը, ֆաքսը)

 

2. Տեղեկատվություն թափոններ արտադրողի մասին______________________________

(կազմակերպության լրիվ

 


  անվանումը, հասցեն, հեռախոսի համարը, տելեքսը, ֆաքսը

 


 պատասխանատու անձի ազգանունը, հեռախոսը, տելեքսը, ֆաքսը)

 

3. Տեղեկատվություն թափոնների ստացման համար պատասխանատու անձի մասին


(պատասխանատու անձի ազգանունը, հասցեն, հեռախոսը, տելեքսը, ֆաքսը)


 

4. Թափոններ արտահանող երկիրը, իրավասու պետական մարմինը ______________


(լրիվ անվանումը և հասցեն, հեռախոսը, տելեքսը, ֆաքսը)


 

5. Թափոններ ներմուծող երկիրը, իրավասու պետական մարմինը _______________


(լրիվ անվանումը, հասցեն, հեռախոսը, տելեքսը կամ ֆաքսը)

 

6. Տարանցիկ փոխադրման երկիրը, իրավասու պետական մարմինը ______________


(լրիվ անվանումը, հասցեն, հեռախոսը, տելեքսը կամ ֆաքսը)

 

7. Ընդհանուր կամ եզակի ծանուցում է դա ____________________________


8. Թափոնների որոշումը և ֆիզիկական նկարագիրը _______________________

 


(կազմը, բնութագիրը, տեղեկատվություն նորմալ և հատուկ (վթարների դեպքում) պայմաններում

 


վարվելու վերաբերյալ պահանջների մասին)

 

9. Թափոնների քանակությունը (կշիռը և ծավալը) ________________________


10. Թափոնների վտանգավորության աստիճանը __________________________


 (համաձայն ՀՀ բնապահպանության նախարարության փաստաթղթերի, ՄԱԿ-ի կողմից

 


երաշխավորված դասակարգման)

 

11. Արտադրողի կամ արտահանողի հայտարարությունը այն մասին, որ տեղեկատվությունը համապատասխանում է իրականությանը


 

Հաստատված է
ՀՀ բնապահպանության նախարարի
10.08.1999 թ. թիվ 96 հրամանով

 

Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ

 

ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

1. Տեղեկատվություն թափոններ արտահանողի մասին ______________________

(կազմակերպության

 


լրիվ անվանումը և հացսեն, հեռախոսի համարը, տելեքսը, ֆաքսը, պատասխանատու անձի

 


ազգանունը, հասցեն, հեռախոսը, տելեքսը կամ ֆաքսը)

 

2. Տեղեկատվություն թափոններ արտադրողի մասին _______________________

(կազմակերպության լրիվ

 


  անվանումը, հասցեն, հեռախոսը, տելեքսը, ֆաքսը,

 


 պատասխանատու անձի ազգանունը, հեռախոսը, տելեքսը, ֆաքսը)

 

3. Տեղեկատվություն թափոնների հեռացման համար պատասխանատու անձի մասին


(պատասխանատու անձի ազգանունը, հասցեն, հեռախոսը, տելեքսը, ֆաքսը)

 


 

4. Թափոններ արտահանող երկիրը, իրավասու պետական մարմինը ______________


(լրիվ անվանումը և հասցեն, հեռախոսը, տելեքսը, ֆաքսը)

 

5. Թափոն ներմուծող երկիրը, իրավասու պետական մարմինը__________________


(լրիվ անվանումը, հասցեն, հեռախոսը, տելեքսը և ֆաքսը)

 

6. Տարանցիկ փոխադրման երկիրը, իրավասու պետական մարմինը ______________


(լրիվ անվանումը, հասցեն, հեռախոսը, տելեքսը կամ ֆաքսը)

 

7. Ընդհանուր թե եզակի ծանուցում է դա______________________________


8. Թափոնների որոշումը և ֆիզիկական նկարագիրը _______________________

(կազմը, բնութագիրը,

 


տեղեկատվություն նորմալ և հատուկ (վթարների դեպքում) պայմաններում

 


դրանց հետ վարվելու վերաբերյալ պահանջների մասին)

 

9. Թափոնների քանակը (կշիռը և ծավալը)_____________________________

10. Թափոնների վտանգավորության աստիճանը __________________________

 (համաձայն ՀՀ բնապահպանության

 


նախարարության փաստաթղթերի, ՄԱԿ-ի կողմից երաշխավորված դասակարգման)

 


11. Հեռացման մեթոդը _________________________________________

                                                 (համապատասխան ՀՀ բնապահպանության


նախարարության կողմից հաստատված փաստաթղթերի)

12. Արտադրողի կամ արտահանողի հայտարարությունը այն մասին, որ տեղեկատվությունը համապատասխանում է իրականությանը13. Տեղեկատվություն արտահանողի և հեռացման համար պատասխանատու անձի միջև պայմանագրի կատարման և ավարտի մասին


 

 

Գրանցված է
Հայաստանի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության կողմից
27 օգոստոսի 1999 թ.
Պետական գրանցման թիվ 10599139