Համարը 
N 363-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2003.12.01/27(145) Հոդ.420
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Բնապահպանության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
09.10.2003
Ստորագրող մարմինը 
Բնապահպանության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
09.10.2003
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.12.2003
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԻՆ ԵՎ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
12 նոյեմբերի 2003 թ.
Պետական գրանցման թիվ 10503349

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

9 հոկտեմբերի 2003 թ.
ք. Երևան

N 363-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԻՆ ԵՎ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ի կատարումն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի հուլիսի 12-ի «Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում անվտանգության փորձաքննության կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին» N 640 որոշմամբ հաստատված կարգի 13-րդ կետի

 

Հրամայում եմ`

 

Սահմանել ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում անվտանգության փորձաքննության փորձագիտական եզրակացության ձևին և բովանդակությանը ներկայացվող պահանջները, համաձայն հավելվածի:

 

Նախարար

Վ. Այվազյան

 

 

Հավելված
ՀՀ բնապահպանության նախարարի
2003 թ. հոկտեմբերի 9-ի
թիվ 363-Ն հրամանի

 

ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԻՆ ԵՎ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն փաստաթղթով սահմանվում են ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում անվտանգության փորձաքննության փորձագիտական եզրակացության (այսուհետ՝ եզրակացություն) ձևին և բովանդակությանը ներկայացվող պահանջները:

 

II. ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

 

2. Եզրակացությունը պետք է հաստատված լինի փորձաքննություն անցկացնող կազմակերպության ղեկավարի ստորագրությամբ: Եզրակացությունը պետք է պարունակի հղումներ օգտագործված գրականության մասին, ներառյալ հրապարակումներ, գիտատեխնիկական հաշվետվություններ, ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտների շահագործման հետ կապված փաստաթղթեր և այլն:

3. Եզրակացությունը պետք է ներկայացվի պատվիրատուին մեկ օրինակով տպագրված Ա4 ֆորմատի սպիտակ թղթի մեկ կողմի վրա, ինչպես նաև էլեկտրոնային տարբերակը` էլեկտրոնային կրիչով: Գրաֆիկական նյութերը պետք է ներկայացվեն ոչ ավել, քան Ա3 ֆորմատի թղթի վրա, կարդալու համար հարմար մասշտաբով:

4. Եզրակացության մեջ կիրառվող հապավումները և հասկացությունները պետք է համապատասխանեն ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում օգտագործվող հապավումներին և հասկացություններին:

5. Եթե փորձաքննության ընթացքում կատարվել են հաշվարկներ և վերլուծություններ ստուգելու համար ներկայացված նյութերը, ապա դրանց մասին մանրամասն տեղեկությունները բերվում են եզրակացությանը կից հավելվածներում:

 

III. ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

 

6. Եզրակացությունը պետք է համապատասխանի սույն փաստաթղթի պահանջներին, ինչպես նաև փորձաքննություն անցկացնելու մասին տեխնիկական առաջադրանքում նշված պայմաններին: Եզրակացությունը պետք է պարունակի հետևյալ բաժինները`

- փորձաքննության առարկան.

- փորձաքննության նպատակը.

- գնահատման չափանիշները.

- փորձաքննության ընթացքում կատարվող գնահատումները.

- եզրակացություններ և առաջարկներ:

7. «Փորձաքննության առարկան» բաժինը պետք է պարունակի փորձաքննության ներկայացված փաստաթղթերի ցանկը, նշելով փաստաթղթերի այն բաժինները և դրանցում արծարծված հարցերը, որոնք ենթակա են փորձաքննության: Եթե փորձաքննության առարկան այլ է, քան փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկությունների գնահատումը, ապա տվյալ բաժնում պետք է նշվեն տեխնիկական առաջադրանքով փորձագիտական կազմակերպության առջև դրված խնդիրները:

8. Փորձաքննության նպատակն է գնահատել փորձաքննության առարկայի համապատասխանությունը`

ա) ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառի Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, միջուկային և ճառագայթային անվտանգության չափանիշների, նորմերի ու կանոնների պահանջներին.

բ) ստանդարտների պահանջներին:

9. Եթե փորձաքննության առարկայի վերաբերյալ բացակայում են ազգային նորմեր, կանոններ և ստանդարտներ, ապա անհրաժեշտ է գնահատել փորձաքննության առարկայի համապատասխանությունը`

ա) միջազգային կազմակերպությունների խորհրդատվական փաստաթղթերին.

բ) զարգացած ատոմային էներգետիկա ունեցող երկրներում կիրառվող փորձին, ժամանակակից գիտատեխնիկական նվաճումներին և փորձագետի սեփական կարծիքին և չափանիշներին:

10. «Փորձաքննության նպատակը» բաժնում պետք է թվարկվեն բոլոր փաստաթղթերը և նրանցում բերված պահանջները, որոնք հիմք են ծառայել գնահատման համար:

11. Զարգացած ատոմային էներգետիկա ունեցող երկրների փորձը հիմք ընդունելիս համապատասխան փաստաթղթերից մեջբերումներ պետք է կատարվեն և տրվեն հղումներ:

12. Սեփական չափանիշներ կիրառելիս հարկավոր է դրանք հիմնավորել:

13. «Գնահատման չափանիշները» բաժնում հարկավոր է գնահատել հայտատուի կողմից օգտագործված անվտանգության գնահատման չափանիշների բավարար և հիմնավորված լինելը: Պետք է թվարկել փորձագետի կողմից ընտրված անվտանգության գնահատման չափանիշները և կատարել համապատասխան հղումներ:

14. «Փորձաքննության ընթացքում կատարվող գնահատումները» բաժնում նկարագրվում է փորձաքննության ենթարկվող հարցը և փորձագետի կողմից տրվում է գնահատական: Դիտողությունները ձևակերպվում են հակիրճ, նախօրոք տալով հարցի նկարագրությունը: Յուրաքանչյուր դիտողություն պետք է ձևակերպված լինի հստակ և պարունակի մեկ պահանջ:

15. Եզրակացություններ և առաջարկներ`

Փորձաքննության արդյունքում պետք է կատարվեն եզրակացություններ և տրվեն առաջարկներ: Եզրակացությունները պետք է վերաբերեն փորձաքննության առարկայում հայտնաբերված դրական և բացասական կողմերին, սակայն չպետք է նորից շարադրվեն նախորդ բաժնում բերված դիտողությունները: Եզրակացությունները և առաջարկները չպետք է վերաբերեն ձևակերպումներին, տեքստի ձևավորմանը և ուղղագրությանը:

16. Փորձաքննության ընթացքում պետք է գնահատել փորձաքննության առարկայի վերաբերյալ դրական որոշում կայացնելու նպատակահարմարությունը, նույնիսկ եթե առկա են որոշակի թերություններ և տվյալ բաժնում պետք է տրվի առաջարկ կարգավորող մարմնի կողմից համապատասխան որոշում կայացնելու վերաբերյալ:

17. Փորձաքննության վերջնական եզրակացությունը կարող է լինել`

- դրական.

- բացասական.

- դրական, նշված պայմանների պարտադիր կատարման դեպքում:

18. Եզրակացությունը կարող է պարունակել նաև լրացուցիչ նյութեր ներկայացնելու պահանջ, հիմնավորելով դրա անհրաժեշտությունը: