Համարը 
N 8-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2015.12.29/31(543).1 Հոդ.356.11
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն
Ընդունման ամսաթիվը 
30.11.2015
Ստորագրող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն
Ստորագրման ամսաթիվը 
30.11.2015
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
08.01.2016
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐՐՈՐԴ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԵՏ ԱՌԵՎՏՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԾԱԾԿԱԳՐԱՅԻՆ (ԿՐԻՊՏՈԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ) ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՀ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԵՎ ՀՀ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻՑ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ, ԾԱԾԿԱԳՐԱՅԻՆ (ԿՐԻՊՏՈԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ) ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ԻՐԵՆՑ ԿԱԶՄՈՒՄ ԾԱԾԿԱԳՐԱՅԻՆ (ԿՐԻՊՏՈԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ) ՄԻՋՈՑՆԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԻ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ԱԱԾ ՏՆՕՐԵՆԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 11-Ի N 3-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

17 դեկտեմբերի 2015 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10115495

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆ

 

30 նոյեմբերի 2015 թ.

ք. Երևան

N 8-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐՐՈՐԴ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԵՏ ԱՌԵՎՏՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԾԱԾԿԱԳՐԱՅԻՆ (ԿՐԻՊՏՈԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ) ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻՑ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ, ԾԱԾԿԱԳՐԱՅԻՆ (ԿՐԻՊՏՈԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ) ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ԻՐԵՆՑ ԿԱԶՄՈՒՄ ԾԱԾԿԱԳՐԱՅԻՆ (ԿՐԻՊՏՈԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ) ՄԻՋՈՑՆԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԻ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ԱԱԾ ՏՆՕՐԵՆԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 11-Ի N 3-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
(վերնագիրը փոփ. 23.12.22 N 5-Ն)

 

Համաձայն «Առևտրի և ծառայությունների մասին» օրենքի 2.1 հոդվածի 4-րդ մասի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1524-Ն որոշման 6-րդ կետի`

(նախաբանը խմբ. 15.03.22 N 2-Ն)

 

Հրամայում եմ`

 

1. Սահմանել՝.

1) Հայաստանի Հանրապետության կողմից երրորդ երկրների հետ առևտրի դեպքում ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցների Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածք ներմուծման և Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածքից արտահանման կանոնակարգը` համաձայն հավելված N 1-ի,

2) (ենթակետն ուժը կորցրել է 23.12.22 N 5-Ն)

3) ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցների և իրենց կազմում ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցներ պարունակող ապրանքների բնութագրերի մասին ծանուցման կանոնակարգը` համաձայն հավելված N 3-ի,

4) (ենթակետն ուժը կորցրել է 23.12.22 N 5-Ն)

5) (ենթակետն ուժը կորցրել է 23.12.22 N 5-Ն)

(1-ին կետը փոփ. 23.12.22 N 5-Ն)

2. Ուժը կորցրած ճանաչել ՀՀ ԱԱԾ տնօրենի 2015 թվականի մարտի 11-ի N 3-Ն հրամանը:

3. ՀՀ ԱԱԾ կառավարական կապի և տեղեկատվության վարչության պետին` ապահովել սույն հրամանի 1-ին կետի 1-5-րդ ենթակետերով հաստատված փաստաթղթերի տեղադրումը ՀՀ ԱԱԾ պաշտոնական կայքի համապատասխան բաժնում` նշելով պատասխանատուների կոնտակտային տվյալները:

4. Սույն հրամանի կատարումը հանձնարարել ՀՀ ԱԱԾ կառավարական կապի և տեղեկատվության, պայմանագրային-իրավական վարչություններին:

 

Գեներալ-գնդապետ

Գ. Հակոբյան

 

 

Հավելված N 1
ՀՀ ԱԱԾ տնօրենի
2015 թ. նոյեմբերի 30-ի
N 8-Ն հրամանի

 

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐՐՈՐԴ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԵՏ ԱՌԵՎՏՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԾԱԾԿԱԳՐԱՅԻՆ (ԿՐԻՊՏՈԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ) ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻՑ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Հայաստանի Հանրապետության կողմից երրորդ երկրների հետ առևտրի դեպքում ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցների Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածք ներմուծման և Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածքից արտահանման կանոնակարգը (այսուհետ` Կանոնակարգ) մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածքով փոխադրման համար արգելված և սահմանափակումների ենթակա ապրանքների ցանկերը հաստատելու, լիազոր մարմիններ սահմանելու և ապրանքների արտահանման և (կամ) ներմուծման լիցենզիաների ու թույլտվությունների տրամադրման շրջանակային կարգը հաստատելու մասին» N 1524-Ն որոշման (այսուհետ` Որոշում) և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի (այսուհետ` ԵՏՀ) Կոլեգիայի 21.04.2015 թ. N 30 որոշման հավելված N 9 (Ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցների Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ներմուծման և Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից արտահանման կանոնակարգ) համաձայն:

2. Կանոնակարգը գործում է ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցների կամ իրենց կազմում ապրանքների սույն հրամանի հավելված N 2 (Միասնական ցանկի 2.19 բաժին) նշված ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցներ պարունակող այն արտադրատեսակների նկատմամբ, որոնց ներմուծման և արտահանման նկատմամբ Եվրասիական տնտեսական ընկերակցության շրջանակներում երրորդ երկրների հետ առևտրում Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ` ԵՏՄ) անդամ պետությունների կողմից կիրառվում են արգելքներ կամ սահմանափակումներ (այսուհետ՝ ծածկագրային միջոցներ):

3. Սույն կանոնակարգում կիրառվող հասկացություններն են՝

1) «Ծանուցումների միասնական ռեեստր» (Ձև 1)՝ ԵՏՄ անդամ պետությունների համաձայնեցնող մարմինների կողմից գրանցված ծանուցումների մասին տեղեկությունների ցանկ, որը հրապարակված է ԵՏՄ պաշտոնական ինտերնետային կայքում,

2) «Ծանուցում»՝ ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս կողմից լիազորված ներկայացուցչի կողմից կազմված (Ձև 2) և ԵՏՄ անդամ պետությունների համաձայնեցնող մարմինների կողմից համաձայն սույն հրամանի հավելված N 3 գրանցված ծանուցում, որն իր մեջ պարունակում է ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցների կամ իրենց կազմում ապրանքների տեխնիկական և կրիպտոգրաֆիկական բնութագրերի վերաբերյալ տեղեկություններ՝ համաձայն ԵՏՀ Կոլեգիայի 2015 թվականի ապրիլի 21-ի N 30 որոշման 9-րդ հավելվածի 4-րդ հավելվածի ցանկի,

3) «Համաձայնեցնող մարմին»՝ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայություն (այսուհետ` ՀՀ ԱԱԾ)՝ լիցենզիաների, եզրակացությունների (թույլատրման փաստաթղթերի) տրման և ծանուցումների գրանցման գործառույթներ իրականացնող ՀՀ լիազոր մարմին:

Սույն Կանոնակարգում գործածվող այլ հասկացություններն օգտագործվում են Որոշմամբ և ԵՏՄ մասին 29.05.2014 թ. պայմանագրի N 7 հավելվածով սահմանված նշանակությամբ:

(3-րդ կետը փոփ. 23.12.22 N 5-Ն)

4. Միասնական ցանկի 2.19 բաժնով նախատեսված ապրանքներն ունեն ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) գործառույթներ, եթե դրանք իրացնում են կամ դրանց կազմում պարունակվում են հետևյալ միջոցները (համակարգերը կամ համալիրները).

1) ծածկագրման միջոցներ՝ ապարատային, ծրագրային և ապարատածրագրային միջոցներ, համակարգեր և համալիրներ, որոնք իրականացնում են տեղեկատվության կրիպտոգրաֆիկական փոխակերպման ալգորիթմներ և նախատեսված են կապուղիներով հաղորդվող և/կամ մշակվող և պահվող տեղեկատվությունը չարտոնված հասանելիությունից պաշտպանելու համար,

2) նմանակեղծումից պաշտպանող միջոցներ՝ ապարատային, ծրագրային և ապարատածրագրային միջոցներ, համակարգեր և համալիրներ, որոնք իրականացնում են տեղեկատվության կրիպտոգրաֆիկական փոխակերպման ալգորիթմներ և նախատեսված են կեղծ տեղեկատվության պարտադրումից պաշտպանվելու համար,

3) էլեկտրոնային թվային ստորագրության միջոցներ (էլեկտրոնային ստորագրություն),

4) տեղեկատվության կրիպտոգրաֆիկական փոխակերպման ալգորիթմներ իրականացնող ապարատային, ծրագրային և ապարատածրագրային միջոցներ, համակարգեր և համալիրներ, որոնք այդ փոխակերպման մի մասը կատարում են ձեռքի գործողությունների ճանապարհով կամ այդպիսի գործողությունների հիման վրա՝ ավտոմատացված միջոցների օգտագործմամբ,

5) ապարատային, ծրագրային և ապարատածրագրային միջոցներ, համակարգեր և համալիրներ, որոնք իրականացնում են տեղեկատվության կրիպտոգրաֆիկական փոխակերպման ալգորիթմներ և նախատեսված են բանալի փաստաթղթերի պատրաստման համար (անկախ բանալի տեղեկատվության կրիչի տեսակից),

6) ապարատային, ծրագրային և ապարատածրագրային միջոցներ, համակարգեր և համալիրներ, որոնք մշակված կամ վերափոխված են կրիպտովերլուծական գործառույթների կատարման համար,

7) ապարատային, ծրագրային և ապարատածրագրային միջոցներ, համակարգեր և համալիրներ, որոնք իրականացնում են տեղեկատվության կրիպտոգրաֆիկական փոխակերպման ալգորիթմներ, մշակված կամ վերափոխված են ընդլայնվող տիրույթով համակարգերի համար ընդլայնվող կոդի կրիպտոգրաֆիկական մեթոդներով գեներացման համար՝ ներառյալ հաճախականությունների թռիչքաձև վերալարվող համակարգերի թռիչքաձև կոդերի վերադասավորումը,

8) ապարատային, ծրագրային և ապարատածրագրային միջոցներ, համակարգեր և համալիրներ, որոնք իրականացնում են տեղեկատվության կրիպտոգրաֆիկական փոխակերպման ալգորիթմներ՝ մշակված կամ ձևափոխված կրիպտոգրաֆիկական մեթոդներով կապուղիների կամ ժամանակային մոդուլյացիայով գերլայնաշերտ համակարգերի գաղտնագրող կոդերի ձևավորման համար:

5․ Եթե ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցներն իրենց կազմում պարունակում են ԵՏՀ Կոլեգիայի 2015 թվականի ապրիլի 21-ի N 30 որոշմամբ հաստատված Միասնական ցանկի 2.16-րդ բաժնում ներառված քաղաքացիական նշանակության ռադիոէլեկտրոնային միջոցներ և (կամ) բարձր հաճախականության սարքավորումներ, կամ եթե ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցները մտնում են քաղաքացիական նշանակության այդ ռադիոէլեկտրոնային և (կամ) քաղաքացիական օգտագործման բարձր հաճախականության սարքեր կազմի մեջ, ապա այդ ապրանքների ներմուծումն իրականացվում է «Ռադիոէլեկտրոնային և (կամ) քաղաքացիական օգտագործման բարձր հաճախականության սարքերը, այդ թվում՝ ներկառուցված կամ այլ ապրանքների կազմի մեջ մտնող, Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ներմուծելու մասին» հիմնադրույթին համապատասխան (ԵՏՀ Կոլեգիայի 2015 թվականի ապրիլի 21-ի N 30 որոշման թիվ 15 հավելված): Եթե ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցներն իրենց կազմում ունեն տեղեկատվության գաղտնի ստացման համար նախատեսված հատուկ տեխնիկական միջոցներ, որոնք ընդգրկված են ԵՏՀ Կոլեգիայի 2015 թվականի ապրիլի 21-ի N 30 որոշմամբ հաստատված Միասնական ցանկի 2.17 բաժնում, ապա ապրանքի կարգը որոշում է ՀՀ ԱԱԾ-ն:

(5-րդ կետը խմբ. 23.12.22 N 5-Ն)

6. Ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցների ներմուծումը և (կամ) արտահանումն իրականացվում է ծանուցումների միասնական ռեեստրում գրանցված ծանուցումների մասին տեղեկությունների (այսուհետ՝ ծանուցման մասին տեղեկություն) կամ լիցենզիայի կամ եզրակացության (թույլատրման փաստաթղթի) առկայության դեպքում:

6․1․ ԵՏՀ Կոլեգիայի 2015 թվականի ապրիլի 21-ի N 30 որոշման 9-րդ հավելվածի 5-րդ հավելվածի ցանկում ներառված ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցների՝ ֆիզիկական անձանց կողմից որպես անձնական օգտագործման ապրանքներ ներմուծումը կամ արտահանումն իրականացվում է առանց եզրակացությունը (թույլատրման փաստաթուղթը) կամ ծանուցման մասին տեղեկությունները մաքսային մարմին ներկայացնելու։ Եթե ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցները ներառված չեն ԵՏՀ Կոլեգիայի 2015 թվականի ապրիլի 21-ի N 30 որոշման 9-րդ հավելվածի 5-րդ հավելվածի ցանկում, ապա ֆիզիկական անձանց կողմից դրանց ներմուծումը կամ արտահանումն իրականացվում է միայն այդ ապրանքների առնչությամբ ծանուցման մասին տեղեկությունների առկայության դեպքում։ Ֆիզիկական անձանց կողմից որպես անձնական օգտագործման ապրանքներ ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) այն միջոցների ներմուծումը կամ արտահանումը, որոնք ներառված չեն ԵՏՀ Կոլեգիայի 2015 թվականի ապրիլի 21-ի N 30 որոշման 9-րդ հավելվածի 5-րդ հավելվածի ցանկում, և որոնց առնչությամբ ծանուցման մասին տեղեկությունները բացակայում են, արգելված է։

(6.1-ին կետը լրաց. 23.12.22 N 5-Ն)

6.2. Մաքսային հսկողությունն իրականացվում է ֆիզիկական անձանց կողմից որպես անձնական օգտագործման ապրանքներ ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցների տեղափոխման՝ սույն Կանոնակարգով սահմանված կարգի հնարավոր խախտումների մասին մաքսային մարմնում տեղեկությունների առկայության դեպքում։

(6.2-րդ կետը լրաց. 23.12.22 N 5-Ն)

6.3․ ՀՀ ԱԱԾ կողմից լիցենզիա կամ եզրակացություն (թույլատրման փաստաթուղթ) տրամադրելու համար հայտերն ընդունվում և լիցենզիա կամ եզրակացություն (թույլատրման փաստաթուղթ) տրամադրվում է էլեկտրոնային եղանակով՝ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտրի ազգային մեկ պատուհան էլեկտրոնային հարթակում (www.trade.gov.am) հասանելի «Թույլատվական փաստաթղթեր (sw.gov.am)» համակարգի (այսուհետ` «Թույլատվական փաստաթղթեր» համակարգ) միջոցով։ Անհաղթահարելի ուժի առկայության դեպքում իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ (այսուհետ` հայտատու) կողմից հայտերը կարող են ներկայացվել թղթային եղանակով։ Այլ երկրներում ներկայացնելու անհրաժեշտությամբ պայմանավորված, ինչպես նաև անհաղթահարելի ուժի առկայության դեպքում ՀՀ ԱԱԾ կողմից լիցենզիան կամ եզրակացությունը (թույլատրման փաստաթուղթը) կարող են տրամադրվել թղթային եղանակով:

(6.3-րդ կետը լրաց. 23.12.22 N 5-Ն)

(6.3-րդ կետը (դրանով նախատեսված` հայտերն էլեկտրոնային եղանակով ընդունելու և լիցենզիա կամ եզրակացություն (թույլատրման փաստաթուղթ) էլեկտրոնային եղանակով տրամադրելու վերաբերյալ պահանջի մասով) ուժի մեջ է մտնում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտրի ազգային մեկ պատուհան էլեկտրոնային հարթակում (www.trade.gov.am) հասանելի «Թույլատվական փաստաթղթեր (sw.gov.am)» համակարգը Ազգային անվտանգության ծառայության մասով գործարկելու օրվանից:)

 

II. ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՄԵՋ ՆԵՐԱՌՈՒՄԸ

 

7. Ներքին սպառման բացթողնման կամ արտահանման նպատակով ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցների մաքսային գործընթացների մեջ ներառման համար ԵՏՄ անդամ պետության մաքսային մարմնին ներկայացվում է լիցենզիան կամ ծանուցման մասին տեղեկությունը:

Սեփական կարիքներն ապահովելու համար՝ ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցների ներքին սպառման բացթողնման և արտահանման մաքսային գործընթացներում ներառման դեպքում, առանց դրանք տարածելու և ծածկագրային ոլորտում երրորդ անձանց ծառայություններ մատուցելու իրավունքի, ԵՏՄ անդամ պետության մաքսային մարմնին է ներկայացվում եզրակացություն (թույլատրման փաստաթուղթ) կամ ծանուցման մասին տեղեկություն:

Լիցենզիայի, եզրակացության (թույլատրման փաստաթղթի) կամ ծանուցման մասին տեղեկության տրամադրում չի պահանջվում բջջային կապի օպերատորների կողմից միջազգային փոխանակումների նպատակով ոչ ավելի, քան 20 հատ թեստային սիմ-քարտերի նմուշների ներքին սպառման բացթողնման կամ արտահանման համար մաքսային գործընթացների մեջ ներառման դեպքում:

8. Ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցների մաքսային տարածքում և մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման, ներքին օգտագործման համար վերամշակման, ժամանակավոր ներմուծման, ժամանակավոր արտահանման, ազատ մաքսային գոտի և ազատ պահեստ մաքսային գործընթացներն իրականացվում են ԵՏՄ անդամ պետության մաքսային մարմնին եզրակացության (թույլատրման փաստաթղթի) կամ ծանուցման մասին տեղեկության ներկայացմամբ:

Ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցների վերաարտահանման կամ վերաներմուծման մաքսային գործընթացներում ներառելու համար, համապատասխանաբար ժամանակավոր ներմուծում կամ ժամանակավոր արտահանում մաքսային գործընթացներն ավարտվելուց հետո, անհրաժեշտ է այն եզրակացության (թույլատրման փաստաթղթի) առկայությունը, որի հիման վրա այդ միջոցները ձևակերպվել են ժամանակավոր ներմուծում կամ ժամանակավոր արտահանում մաքսային գործընթացներով կամ ծանուցման մասին տեղեկությունը: Այլ դեպքերում ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցների վերաարտահանումն ու վերաներմուծումն իրականացվում է ԵՏՄ անդամ պետության մաքսային մարմնին եզրակացության (թույլատրման փաստաթղթի) կամ ծանուցման մասին տեղեկության ներկայացմամբ:

9. Ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցների ներառումը տարանցիկ մաքսային գործընթացների մեջ ժամանման վայրի մաքսային տարածքից մինչև ԵՏՄ մաքսային տարածքի ներքին մաքսային մարմին, ինչպես նաև ներքին մաքսային տարածքից ԵՏՄ մեկնման ներքին մաքսային տարածքի մաքսային մարմին, ինչպես նաև մաքսային պահեստ և պետության օգտին հրաժարվելու մաքսային գործընթացների դեպքում, իրականացվում են այլ մաքսային գործընթացների համար տրամադրված լիցենզիայի կամ եզրակացության (թույլատրման փաստաթղթի), կամ ծանուցման մասին տեղեկությունների առկայության դեպքում:

Ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցների ներառումը տարանցիկ մաքսային գործընթացի մեջ ԵՏՄ ժամանման վայրի մաքսային մարմնից մինչև ԵՏՄ մեկնման մաքսային մարմին փոխադրման համար, ինչպես նաև ոչնչացման մաքսային գործընթացի դեպքում լիցենզիա, եզրակացություն (թույլատրման փաստաթուղթ) կամ ծանուցման մասին տեղեկություններ անհրաժեշտ չեն:

10. Ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցների ներառումն առանց հարկի առևտրի մաքսային գործընթացների մեջ իրականացվում է ԵՏՄ անդամ պետության մաքսային մարմնին ծանուցման մասին տեղեկության ներկայացմամբ:

 

III. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ

 

11. Լիցենզիայի ձևակերպման համար հայտատուն «Թույլատվական փաստաթղթեր» համակարգի միջոցով, իսկ թղթային եղանակով դիմելու դեպքում՝ ՀՀ ԱԱԾ տնօրենի անունով կից գրությամբ, ներկայացնում է հետևյալ փաստաթղթերը և տեղեկությունները.

1) ԵՏՀ Կոլեգիայի 2014 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 199 որոշմամբ հաստատված Հրահանգին համապատասխան կազմված լիցենզիա ստանալու մասին հայտը՝ լրացված ռուսերեն լեզվով (տարբեր ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ կոդ ունեցող ապրանքների համար լրացվում են առանձին հայտեր): Թույլատրվում է տեխնոլոգիաների, արձանագրությունների, կրիպտոգրաֆիկական ալգորիթմների և դրանց հանրաճանաչ հապավումների, ապրանքների արտադրողների ռեկվիզիտների անունների լատինատառ գրառում:

Հայտը ներառում է ապրանքի առանձին տեսակը կամ տեսակների ցանկը, որի համար հայցվում է լիցենզիան, իրավաբանական անձի դեպքում՝ ռեգիստրում պետական գրանցման համարը, իսկ անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող ֆիզիկական անձի դեպքում` անձնագրի պատճենը և անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համարը,

2) հայտի էլեկտրոնային օրինակը (ցանկացած կրիչով)՝ հայտը թղթային եղանակով ներկայացնելու դեպքում,

3) լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման լիցենզիայի պատճենը՝ եթե գործունեության այդ տեսակը կապված է տվյալ ապրանքի շրջանառության հետ,

4) պետական տուրքի վճարման անդորրագրի պատճենը կամ պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգի կողմից գեներացված անդորրագիրը կամ ծանուցման մեջ նշում է գեներացված անդորրագրի 20-նիշանոց ծածկագիրը,

5) հայտատուի գրավոր ծանուցումը՝ ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցների կազմում Միասնական ցանկի 2.16 բաժնով նախատեսված քաղաքացիական նշանակության ռադիոէլեկտրոնային միջոցների և (կամ) բարձր հաճախականության սարքավորումների բացակայության մասին, իսկ դրանց առկայության դեպքում՝ օրենսդրությամբ նախատեսված փաստաթղթի պատճենը,

6) ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցի տեխնիկական փաստաթղթերը (թույլատրվում է նաև ներկայացնել ապրանքն արտադրողի պաշտոնական համացանցային կայքից տպված տեղեկությունները) կամ դրանց պատճենները (ելակետային կոդերի տրամադրումը պարտադիր պահանջ չի հանդիսանում, հայտատուի կողմից ելակետային կոդերը տրամադրելուց հրաժարվելը հիմք չէ հայտը մերժելու համար): Տեխնիկական փաստաթղթերում հայտատուն ընդգծում է ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) գործառույթների նկարագրությունը: Տեխնիկական փաստաթղթերում ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) գործառույթների բացակայությունը համարվում է որպես թերի փաստաթղթեր,

7) արտաքին առևտրային պայմանագրի, դրան կից հավելվածների և (կամ) դրանցում կատարված լրացումների պատճենները, իսկ արտաքին առևտրային պայմանագրի բացակայության դեպքում՝ Կողմերի մտադրությունը հաստատող այլ փաստաթղթերի պատճենները,

8) ՀՀ ԱԱԾ կարող է պահանջել անցկացնել ապրանքի գիտատեխնիկական փորձաքննություն և ներկայացնել դրա արդյունքները:

(11-րդ կետը փոփ., լրաց. 23.12.22 N 5-Ն, խմբ. 23.02.24 N 1-Ն)

11.1 (կետն ուժը կորցրել է 23.12.22 N 5-Ն)

12. Ներկայացված փաստաթղթերի պատճենների յուրաքանչյուր թերթ պետք է վավերացված լինի հայտատուի ստորագրությամբ, իսկ թղթային եղանակով ներկայացվելու դեպքում՝ նաև կնիքով, կամ փաստաթղթերի պատճենները պետք է լինեն կարված և վերջին էջը՝ կնքված ու ստորագրված:

(12-րդ կետը փոփ. 23.12.22 N 5-Ն)

13․ Լիցենզիան տրամադրվում կամ մերժվում է հայտատուի փաստաթղթերը ՀՀ ԱԱԾ մուտքագրվելուց կամ «Թույլատվական փաստաթղթեր» համակարգի միջոցով հայտը գրանցելուց հետո 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ գիտատեխնիկական փորձաքննություն պահանջվելու դեպքում՝ փորձաքննության արդյունքների ստացման պահից առավելագույնը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում։

(13-րդ կետը լրաց. 21.04.16 N 1-Ն, փոփ. 30.11.17 N 1-Ն, լրաց. 23.12.22 N 5-Ն, խմբ. 23.02.24 N 1-Ն)

14. Լիցենզիայի տրամադրումը մերժվում է հետևյալ հիմքերով`

1) ներկայացված փաստաթղթերը թերի են կամ դրանցում առկա են ակնհայտ կեղծ կամ խեղաթյուրված տեղեկություններ,

2) լիցենզիայի տրամադրման համար հիմք ծառայող մեկ կամ մի քանի փաստաթղթերի գործողությունը դադարեցված է կամ կասեցված,

3) քվոտան, ինչպես նաև սակագնային քվոտան սպառված է,

4) երրորդ երկրներում առկա են իրենց մաքսային տարածք ծածկագրային միջոցների ներմուծման սահմանափակումներ,

5) առկա է ԵՏՄ անդամ պետությունների անվտանգությանը վնաս հասցնելու հնարավորություն, որը որոշվում է ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցների գիտատեխնիկական փորձաքննության արդյունքներով և (կամ) դրանց փաստաթղթերով,

6) սույն Կանոնակարգի 6.3-րդ կետով նախատեսված պահանջների խախտման դեպքում:

(14-րդ կետը փոփ., լրաց. 23.12.22 N 5-Ն)

 

IV. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ (ԹՈՒՅԼԱՏՐՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ) ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ

 

15. Սույն Կանոնակարգի 7-րդ և 8-րդ կետերով ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցների մաքսային գործընթացների իրականացման նպատակով եզրակացության (թույլատրման փաստաթղթի) տրամադրման համար հայտատուն «Թույլատվական փաստաթղթեր» համակարգի միջոցով, իսկ թղթային եղանակով դիմելու դեպքում՝ ՀՀ ԱԱԾ տնօրենի անունով կից գրությամբ, ներկայացնում է  հետևյալ փաստաթղթերը և տեղեկությունները.

1) եզրակացության (թույլատրման փաստաթղթի) նախագիծը` ԵՏՀ Կոլեգիայի 2012 թվականի մայիսի 16-ի N 45 որոշմամբ հաստատված ձևին և մեթոդական ցուցումներին համապատասխան կազմված և ռուսերեն լեզվով լրացված: Թույլատրվում է տեխնոլոգիաների, արձանագրությունների, կրիպտոգրաֆիկական ալգորիթմների և դրանց հանրաճանաչ հապավումների, ապրանքների արտադրողների ռեկվիզիտների անունների լատինատառ գրառում,

2) եզրակացության (թույլատրման փաստաթղթի) նախագծի էլեկտրոնային օրինակը (ցանկացած կրիչով)՝ հայտը թղթային եղանակով ներկայացնելու դեպքում,

3) պետական տուրքի վճարման անդորրագրի պատճենը կամ պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգի կողմից գեներացված անդորրագիրը կամ ծանուցման մեջ անհրաժեշտ է նշել գեներացված անդորրագրի 20-նիշանոց ծածկագիրը,

4) ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցի տեխնիկական փաստաթղթերը (թույլատրվում է նաև ներկայացնել ապրանքն արտադրողի պաշտոնական համացանցային կայքից տպված տեղեկությունները) կամ դրանց պատճենները (ելակետային կոդերի տրամադրումը պարտադիր պահանջ չի հանդիսանում, հայտատուի կողմից ելակետային կոդերը տրամադրելուց հրաժարվելը հիմք չէ հայտը մերժելու համար): Տեխնիկական փաստաթղթերում հայտատուն ընդգծում է ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) գործառույթների նկարագրությունը: Տեխնիկական փաստաթղթերում ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) գործառույթների բացակայությունը համարվում է որպես թերի փաստաթղթեր,

5) արտաքին առևտրային պայմանագրի, դրան կից հավելվածների և (կամ) դրանցում կատարված լրացումների պատճենները, իսկ արտաքին առևտրային պայմանագրի բացակայության դեպքում՝ Կողմերի մտադրությունը հաստատող այլ փաստաթղթի պատճենը,

6) ՀՀ ԱԱԾ կարող է պահանջել անցկացնել ապրանքի գիտատեխնիկական փորձաքննություն և ներկայացնել դրա արդյունքները:

(15-րդ կետը փոփ., լրաց. 23.12.22 N 5-Ն, փոփ. 23.02.24 N 1-Ն)

15.1. (կետն ուժը կորցրել է 23.12.22 N 5-Ն)

16. Ներկայացված փաստաթղթերի պատճենների յուրաքանչյուր թերթ պետք է վավերացված լինի հայտատուի ստորագրությամբ, իսկ թղթային եղանակով ներկայացվելու դեպքում՝ նաև կնիքով, կամ փաստաթղթերի պատճենները պետք է լինեն կարված և վերջին էջը՝ կնքված և ստորագրված:

(16-րդ կետը փոփ. 23.12.22 N 5-Ն)

17․ Եզրակացությունը (թույլատրման փաստաթուղթը) տրամադրվում է հայտատուի փաստաթղթերը ՀՀ ԱԱԾ մուտքագրվելուց կամ «Թույլատվական փաստաթղթեր» համակարգի միջոցով հայտը գրանցելուց հետո 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ գիտատեխնիկական փորձաքննություն պահանջվելու դեպքում՝ փորձաքննության արդյունքների ստացման պահից առավելագույնը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում։

(17-րդ կետը լրաց. 21.04.16 N 1-Ն, փոփ. 30.11.17 N 1-Ն, լրաց. 23.12.22 N 5-Ն, խմբ. 23.02.24 N 1-Ն)

18. Եզրակացության (թույլատրման փաստաթղթի) տրամադրումը մերժվում է հետևյալ հիմքերով`

1) ներկայացված փաստաթղթերը թերի են կամ դրանցում առկա են ակնհայտ կեղծ կամ խեղաթյուրված տեղեկություններ,

2) եզրակացության (թույլատրման փաստաթղթի) տրամադրման համար հիմք ծառայող մեկ կամ մի քանի փաստաթղթերի գործողությունը դադարեցված է կամ կասեցված,

3) առկա է ԵՏՄ անդամ պետությունների անվտանգությանը վնաս հասցնելու հնարավորություն, որը որոշվում է ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցների գիտատեխնիկական փորձաքննության արդյունքներով և (կամ) դրանց փաստաթղթերով,

4) սույն Կանոնակարգի 6.3-րդ կետով նախատեսված պահանջների խախտման դեպքում:

(18-րդ կետը փոփ., լրաց. 23.12.22 N 5-Ն)

 

Ձև 1

 

միասնական ռեեստր

 

ԾԱԾԿԱԳՐԱՅԻՆ (ԿՐԻՊՏՈԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ) ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ՄԱՍԵՐԻ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ

Ծանուցման համարը

Ապրանքի անվանումը

Ապրանքն արտադրողը

Ծանուցման հրապարակման ամսաթիվը

Գործողության ժամկետը

Նույնացուցիչը

Կարգավիճակը*

Չեղարկման ամսաթիվը

1

2

3

4

5

6

7

8

               

* Սյունակում նշվում է «գործում է» կամ «չեղարկված»:

 

Եթե 7-րդ սյունակում նշվում է «չեղարկված», ապա 8-րդ սյունակում նշվում է սույն ռեեստրում գրանցման ամսաթիվը: Այդ դեպքում տվյալ տողը գունանշվում է մոխրագույն երանգով:

 

Ձև 2

 

ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ՁԵՎ

ԾԱԾԿԱԳՐԱՅԻՆ (ԿՐԻՊՏՈԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ) ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԱՄ ԻՐԵՆՑ ԿԱԶՄՈՒՄ ԴՐԱՆՔ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

 Գրանցված է ռեեստրում «________ » _________________20_______թ.

 N _________

 

Կ. Տ.

______________________________________

___________________________________

 

(լիազորված մարմնի անձի ստորագրությունը)

 (Ա. Հ. Ա.)

___________________________________________________________________________________________

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

______________________________________________________________________բնութագրերի վերաբերյալ
(ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցների կամ իրենց կազմում դրանք պարունակող ապրանքների՝ նշել անհրաժեշտը)

 

1. Ապրանքի (արտադրանքի) անվանումը _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

2. Ապրանքի (արտադրանքի) նշանակությունը____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

3. Ապրանք (արտադրանք) արտադրողի մասին տեղեկություն _______________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

4. Օգտագործվող կրիպտոգրաֆիկական ալգորիթմները (ֆունկցիաները) և դրանց նշանակությունը.

Ապրանքի դասի N Հավելված N 4-ից

 

1) __________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________


2)__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

5. Ապրանքի (արտադրանքի) ֆունկցիոնալ հնարավորությունների առկայությունը, որոնք նկարագրված չեն օգտագործողին տրամադրված շահագործման փաստաթղթերում________________________________________

 

6. Ծանուցման գործողության ժամկետը ____/______/___________

7. Հայտատուի մասին տեղեկություն

___________________________________________________________________________________________

 

8. Ծանուցման ձևակերպման համար լիազորված անձին լիազորություններ տրամադրած պատրաստողի փաստաթղթի մասին տեղեկություն (անհրաժեշտության դեպքում)

____________________________________________________________________________________________

 

9. Ծանուցման լրացման ամսաթիվը ____/______/___________

 

Ծանուցման լրացված տեղեկությունների ամբողջությունը և իսկությունը հաստատում եմ

 Կ.Տ .

(առկայության դեպքում)

_____________________________

________________________________

 

 

 (Հայտատուի ստորագրությունը)

(Ա. Հ. Ա.)

 

Ф О Р М А  Н О Т И Ф И К А Ц И И

 

о характеристиках шифровальных (криптографических) средств

 

и товаров, их содержащих

 

Зарегистрирована в реестре «___» __________ 20__ г.    №_____________________

 

 М. П.

 __________________________________________

 __________________________

 

(подпись должностного лица согласующего органа)

(Ф. И.О.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

НОТИФИКАЦИЯ

 

о характеристиках ___________________________________________________________

(шифровальных (крилографических) средств и (или) товаров, их содержащих, - указать нужное)

 

1. Наименование товара_____________________________________________

 

2. Назначение товара_______________________________________________

 

3. Сведения об изготовителе товара___________________________________

 

4. Используемые криптографические алгоритмы (функции)

и их назначение:

№ категории из
приложения № 4
 

а)____________________________________________________

 

б)__________________________________________________________

 

в)

 

5. Наличие в товаре функциональных возможностей, не описанных в предоставляемой

пользователю эксплуатационной документации______________________

 

6. Срок действия нотификации

 / /  _______

 

7. Сведения о заявителе____________________________________________

 

8. Сведения о документе изготовителя, удостоверившего полномочия лица на оформление

нотификации (при необходимости)___________________________________

 

9. Дата заполнения нотификации__ /_____ /

 

Достоверность и полноту сведений, включенных в нотификацию, подтверждаю:

 

М. П.

__________________________________________

__________________________

 

(подпись заявителя)

(Ф.И.О.)

 

Ձև 3

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

(թույլատրման փաստաթուղթ)

(ձևն ուժը կորցրել է 23.12.22 N 5-Ն)

 

(հավելվածը լրաց. 21.04.16 N 1-Ն, փոփ. 30.11.17 N 1-Ն, լրաց. 15.02.21 N 2-Ն, փոփ., խմբ., լրաց. 23.12.22 N 5-Ն, խմբ., փոփ. 23.02.24 N 1-Ն)

 

 

Հավելված N 2
ՀՀ ԱԱԾ տնօրենի
2015 թ. նոյեմբերի 30-ի
N 8-Ն հրամանի

ՑԱՆԿ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐՐՈՐԴ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԵՏ ԱՌԵՎՏՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻՑ ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄԸ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԱԾ ԾԱԾԿԱԳՐԱՅԻՆ (ԿՐԻՊՏՈԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ) ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ

 (հավելվածն ուժը կորցրել է 23.12.22 N 5-Ն)

 

 

 

 

Հավելված N 3
ՀՀ ԱԱԾ տնօրենի
2015 թ. նոյեմբերի 30-ի
N 8-Ն հրամանի

 

ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

 

ԾԱԾԿԱԳՐԱՅԻՆ (ԿՐԻՊՏՈԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ) ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ԻՐԵՆՑ ԿԱԶՄՈՒՄ ԾԱԾԿԱԳՐԱՅԻՆ (ԿՐԻՊՏՈԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ) ՄԻՋՈՑՆԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

1. Սույն կանոնակարգը սահմանում է՝

1) ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցների և իրենց կազմում ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցներ պարունակող ապրանքների տեխնիկական և կրիպտոգրաֆիկական բնութագրերի մասին ծանուցման լրացման և գրանցման կարգը,

2) Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայություն (այսուհետ՝ ՀՀ ԱԱԾ) ծանուցման ներկայացման կարգը,

3) ՀՀ ԱԱԾ կողմից գրանցված ծանուցումների վերաբերյալ տեղեկությունների կազմման և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) ներկայացման կարգը,

4) ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցների և իրենց կազմում ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցներ պարունակող ապրանքների բնութագրերի վերաբերյալ Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ՝ ԵՏՄ) պաշտոնական կայքում ծանուցումների միասնական ռեեստրի հրապարակման կարգը,

5) ծանուցումների չեղյալ հայտարարման կարգը:

2. Ծանուցումը լրացվում է ռուսերեն լեզվով՝ սույն հրամանի հավելված N 1 համապատասխան (Ձև 2): Թույլատրվում է տեխնոլոգիաների, արձանագրությունների, կրիպտոգրաֆիկական ալգորիթմների և դրանց հանրաճանաչ հապավումների, ապրանքների արտադրողների ռեկվիզիտների անունների լատինատառ գրառում:

3. Ծանուցումը ձևակերպվում է ապրանքն արտադրողի կամ արտադրողի կողմից լիազորված անձի (այսուհետ՝ Հայտատու) կողմից՝ արտադրողի սեփական ապացույցների հիման վրա՝ մեկ անգամ: Հայտատուի կողմից լրացվում են ծանուցման 1-9-րդ կետերը:

4. Ծանուցման մեջ կարող է հայտարարագրվել մեկ տեսակի կամ միատեսակ խմբի ապրանքների մասին տեղեկատվություն, որոնք իրենց մեջ պարունակում են ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցներ (ֆունկցիոնալ ավարտուն ապրանքներ), որոնք իրացնում են միևնույն ծածկագրային ալգորիթմ, ունեն ծածկագրային բանալու միևնույն առավելագույն թույլատրելի երկարություն, միևնույն ֆունկցիոնալ հնարավորություններ, որոնք միևնույն ծածկագրային բանալի և մուտքային հաջորդականություն մուտքագրելով ապահովում են նույն ելքային հաջորդականությունը:

5. Ծանուցման 1-ին կետում նշվում են ապրանքի կամ միատեսակ ապրանքների խմբի առևտրային, կոմերցիոն կամ այլ ավանդական անվանումները, որոնք իրենց կազմի մեջ ունեն միատեսակ ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցներ՝ նշելով կոնկրետ անվանումները, ինչպես նաև տեղեկություններ ապրանքանիշերի, դրոշմանիշերի, մոդելների, արտիկուլների, ստանդարտների և այլ նմանատիպ տեխնիկական ու կոմերցիոն բնութագրերի մասին:

Ծրագրային ապահովման համար նշվում է նաև տարբերակը:

Թույլատրվում է ապրանքի անվանմանն ավելացնել «և դրա պահեստային մասերը» բառերը:

Միատեսակ ապրանքախմբի ամեն ապրանքատեսակ նշվում է նոր տողից: Ապրանքի անվանումից հետո թույլատրվում է նոր տողից կատարել նշումներ (ներկայացված գրառումների վերաբերյալ):

6. Ծանուցման 2-րդ կետում նշվում է ապրանքի բնութագիրը և նշանակությունը, ինչպես նաև այդ ապրանքում օգտագործվող ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) ֆունկցիայի նշանակությունը:

7. Ծանուցման 3-րդ կետում նշվում է ապրանքն արտադրողի՝ իրավաբանական անձի անվանումը և հասցեն, գլխամասային գրասենյակի գտնվելու վայրը, հեռախոսի և ֆաքսի համարը, ինչպես նաև էլեկտրոնային փոստի և պաշտոնական էլեկտրոնային կայքի հասցեները (առկայության դեպքում):

8. Ծանուցման 4-րդ կետում նշվում են հետևյալ տեղեկությունները.

1) օգտագործվող ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) արձանագրությունների անվանումները,

2) ապրանքում օգտագործվող բոլոր կրիպտոգրաֆիկական ալգորիթմների անվանումները և նշանակությունը, բոլոր օգտագործվող կրիպտոգրաֆիկական բանալիների առավելագույն երկարությունները,

3) ծրագրային միջոցի անվանումն ու տարբերակը,

4) արտադրողի տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, առանց ուժեղացման և վերահաղորդման անլար գործողության առավելագույն հեռավորությունը (անլար ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումներում կրիպտոգրաֆիկական ալգորիթմի (ֆունկցիայի) օգտագործման դեպքում),

5) արտադրողի կողմից արգելափակված ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) ֆունկցիաները (առկայության դեպքում):

Ապրանքում օգտագործվող ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) արձանագրությունների և ալգորիթմների անվանումները յուրաքանչյուր կոնկրետ ֆունկցիայի կատարման համար նշվում են առանձին:

Կրիպտոգրաֆիկական ալգորիթմների (ֆունկցիաների) նկարագրման ժամանակ, տողերի աջ կողմում, հատուկ առանձնացված վանդակում նշվում է ԵՏՀ Կոլեգիայի 2015 թվականի ապրիլի 21-ի N 30 որոշման 9-րդ հավելվածի 4-րդ հավելվածի ցանկի համապատասխան կետի (տեսակի կետի) համարը:

(8-րդ կետը փոփ. 23.12.22 N 5-Ն)

9. Ծանուցման 5-րդ կետում նշվում է.

1) ապրանքի չհայտարարագրված ֆունիկցիոնալ հնարավորությունները (եթե առկա են), որոնց օգտագործման դեպքում կարող է տեղի ունենալ՝

ա. մշակվող տեղեկատվության խորհրդապահության, հասանելիության կամ ամբողջականության խախտում,

բ. իսկականացման ընթացքի խախտում,

գ. միջամտություն էլեկտրոնային թվային ստորագրության կիրառման մեխանիզմում (էլեկտրոնային ստորագրությունում),

2) օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ իրականացնելու հնարավորության առկայություն կամ բացակայություն («ոստիկանական» ռեժիմ):

10. Ծանուցման 6-րդ կետում նշվում է ծանուցման գործողության ավարտի օրը՝ «օօ.աա.թթթթ.» ձևաչափով, մինչև որի ավարտն արտադրողը երաշխավորում է ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) ֆունկցիաների անփոփոխությունը:

11. Ծանուցման 7-րդ կետում նշվում են.

1) իրավաբանական անձանց համար՝ անվանումը, գլխամասային գրասենյակի գտնվելու վայրը, հեռախոսի և ֆաքսի համարները, էլեկտրոնային փոստի և պաշտոնական կայքի հասցեն (եթե առկա է), ինչպես նաև ծանուցման լրացման համար լիազորված անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը և պաշտոնը,

2) ֆիզիկական կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցված ֆիզիկական անձանց համար՝ ազգանունը, անունը, հայրանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները, ԵՏՄ անդամ պետության հայտատուի կողմից լրացվում են նաև նրա գրանցման մասին տեղեկություններ (գրանցող մարմնի անվանումը, գրանցման ամսաթիվը, համարը, նույնականացման համարը)՝ ԵՏՄ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան:

12. Ծանուցման 8-րդ կետում նշվում են ծանուցումը լրացնելու համար լիազորությունները հավաստող փաստաթղթի (լիազորագիր, պայմանագիր և այլն) տվյալները (համար և ամսաթիվ) (լրացվում է, եթե ծանուցումը ձևակերպվում է լիազորված անձի կողմից):

13. Ծանուցման 9-րդ կետում նշվում է ծանուցման լրացման ամսաթիվը՝ «օօ.աա.թթթթ.» ձևաչափով:

14. Ծանուցումը ստորագրվում է դրա ձևակերպման համար լիազորված անձի կողմից և վավերացվում կազմակերպության կնիքով (առկայության դեպքում):

15. Հայտատուն պատասխանատվություն է կրում ներկայացրած տեղեկությունների և փաստաթղթերի իսկության համար:

16. Մեծ ծավալով տեղեկատվության դեպքում տեքստը շարադրվում է ձևաթղթի դարձերեսին և յուրաքանչյուր հաջորդող թերթի վրա, ընդ որում, ծանուցման յուրաքանչյուր հաջորդող թերթերը ևս վավերացվում են հայտատուի ստորագրությամբ և կնիքով (առկայության դեպքում):

17. Ծանուցման 1-8-րդ կետերի լրացման և էլեկտրոնային օրինակի ձևավորման ծրագրային ապահովումը տեղադրվում է ԵՏՄ պաշտոնական կայքում, որը պետք է հնարավորություն տա հայտատուին.

1) սույն կանոնակարգի համաձայն լրացնել ծանուցման ձևը,

2) ձևավորել ծանուցման տպագիր ձևը և տպել այն,

3) ձևավորել ծանուցման էլեկտրոնային կրկնօրինակը՝ տվյալների ֆայլի կառուցվածքին համապատասխան (Ձև 1),

4) ֆայլի մեջ պահպանել ծանուցման ձևավորված տպագիր ձևը և էլեկտրոնային կրկնօրինակը:

18. Ծանուցման գրանցման համար հայտատուն ՀՀ ԱԱԾ տնօրենի անունով կից գրությամբ ՀՀ ԱԱԾ ներկայացնում է հետևյալ փաստաթղթերը.

1) սույն կանոնակարգին համապատասխան ձևակերպված ծանուցման ձևը՝ 2 օրինակից,

2) սույն կանոնակարգի ձևաչափին համապատասխան (Ձև 1)՝ ծանուցման էլեկտրոնային կրկնօրինակը ցանկացած ձևի էլեկտրոնային կրիչի վրա,

3) ապրանքն արտադրող երկրի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հավաստիացված (օրինականացված) փաստաթուղթ, որը հայտատուին իրավունք է տալիս ձևակերպել ծանուցումը: Տվյալ փաստաթուղթն օտար լեզվով կազմելու դեպքում բնօրինակին (նոտարական կարգով վավերացված պատճենին) կից ներկայացվում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կատարված հայերեն թարգմանությունը:

19. Երրորդ երկրի արտադրող կազմակերպության կողմից ծանուցման ձևակերպման դեպքում ծանուցումը պետք է օրինականացվի արտադրող երկրի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

20. Ծանուցումը և համապատասխան փաստաթղթերը կարող են տրամադրվել էլեկտրոնային տարբերակով` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

21. ՀՀ ԱԱԾ, փաստաթղթերի ստացման ամսաթվից ոչ ուշ, քան 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իրականացնում է ծանուցման գրանցումը (մերժում է գրանցումը) և Հանձնաժողովին ներկայացնում է գրանցված ծանուցումների մասին տեղեկատվությունը` տվյալների ֆայլի կառուցվածքին (Ձև 2) համապատասխան:

ՀՀ ԱԱԾ պատասխանատվություն է կրում գրանցված և չեղարկված ծանուցումների ամբողջական և հավաստի տեղեկատվության համար:

22. ՀՀ ԱԱԾ կողմից ծանուցման գրանցման (մերժման) և ծանուցումների միասնական ռեեստրում ծանուցման գրանցման մասին տեղեկատվության մուտքագրման ժամկետը չպետք է գերազանցի 10 աշխատանքային օրը` սկսած ծանուցումը ՀՀ ԱԱԾ գրանցման ներկայացնելու օրվանից:

23. Ծանուցման գրանցման համար փաստաթղթերի տրման ամսաթվից մինչև ծանուցման գրանցումն ընկած ժամանակահատվածը, հայտատուն կարող է ծանուցման մեջ փոփոխություններ մտցնել, որոնք ներկայացվում են ծանուցումը ձևակերպելու լիազորություն ունեցող անձի ստորագրությամբ: Այս դեպքում ծանուցման գրանցման ժամկետը հաշվարկվում է ծանուցման մեջ փոփոխություններ մտցնելու ամսաթվից:

24. Այն դեպքում, եթե ծանուցման գրանցման համար ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն կանոնակարգի պահանջներին, ապա ՀՀ ԱԱԾ մերժում է ծանուցման գրանցումը:

25. ՀՀ ԱԱԾ իրավունք ունի ծանուցումը չեղարկելու որոշում կայացնել հետևյալ դեպքերում`

1) հայտատուն դիմում է ներկայացրել ՀՀ ԱԱԾ ծանուցման գործողությունը դադարեցնելու վերաբերյալ` նշելով պատճառները,

2) ՀՀ ԱԱԾ ծանուցման մեջ ի հայտ է բերել ոչ հավաստի կամ ոչ ամբողջական տեղեկատվություն,

3) բացահայտվել են ծանուցման մեջ չնշված ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) գործառույթներ կամ ծանուցման մեջ նշված ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցների գործառույթների հատկանիշները տարբերվում են իրականից:

26. Ծանուցումը չեղարկելու դեպքում ՀՀ ԱԱԾ երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղեկացնում է դրա մասին Հանձնաժողովին և հայտատուին:

27. Ծանուցման գործողությունը դադարեցվում է ծանուցման միասնական ռեեստրում չեղարկելու մասին տվյալների մուտքագրման կամ գործողության ժամկետի լրանալու ամսաթվից:

 

Ձև 1

 

ՀՀ ԱԱԾ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ՖԱՅԼԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

 

Ֆայլը պետք է տրամադրվի «*.xls» ձևաչափով: Համաձայնեցնող մարմին տրամադրվող ծանուցման ֆայլի տվյալների կառուցվածքի նկարագիրը բերված է աղյուսակում:

 

Աղյուսակ

 

ՀՀ ԱԱԾ տրամադրվող ծանուցման ֆայլի տվյալների կառուցվածքի նկարագիրը

N

Անվանումը

Դաշտի տեսակը

Իմաստային բովանդակությունը

Պարտադիր լինելը

1

Համարը

Նիշային

Գրանցման համարը

Ոչ

2

Ապրանքի անվանումը

Նիշային

Ապրանքի անվանումը

Այո

3

Ապրանք արտադրողը

Նիշային

Ապրանքն արտադրողը

Այո

4

Ծանուցման գրանցման ամսաթիվը

Ամսաթիվը
օօ.աա.թթթթ.
ձևաչափով

Ծանուցման գրանցման ամսաթիվը

Ոչ

5

Գործողության
ժամկետը

Ամսաթիվը
օօ.աա.թթթթ.
ձևաչափով

Ծանուցման գործողության ժամկետը

Այո

6

Կարգավիճակը

Տրամաբանական

Ծանուցման կարգավիճակն ունի գործում է/չեղարկված է նշանակությունը

Ոչ

7

Նույնացուցիչը

Նիշային

Ապրանքի նույնացուցիչը
12 նիշանի կոդ

Այո

1. NN 1, 4 և 6 դաշտերը լրացվում են ՀՀ ԱԱԾ կողմից:

2. «Նույնացուցիչը» դաշտը լրացվում է սույն հրամանի հավելված N 1 Ձև 2 4-րդ կետում նշված տվյալների հիման վրա: Ցուցիչի նշանակությունը ձևավորվում է 12 նիշից, որից յուրաքանչյուրը համապատասխանում է ապրանքների տեսակների ցանկի հերթական համարին, որոնք հանդիսանում են ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցներ կամ իրենց կազմում պարունակում են ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցներ և որոնց տեխնիկական ու կրիպտոգրաֆիկական բնութագրերը ենթակա են ծանուցման՝ ԵՏՀ Կոլեգիայի 2015 թվականի ապրիլի 21-ի N 30 որոշման 9-րդ հավելվածի 4-րդ հավելվածի ցանկի համաձայն: Եթե նույնացուցիչի հերթական նիշի համարը հավասար է ԵՏՀ Կոլեգիայի 2015 թվականի ապրիլի 21-ի N 30 որոշման 9-րդ հավելվածի 4-րդ հավելվածի ցանկի կետի համարին, ապա նիշին տրվում է մեկ միավորի արժեք, այլ դեպքում` զրո:

(2-րդ կետը փոփ. 23.12.22 N 5-Ն)

 

 

Ձև 2

 

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻՆ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆՈՂ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՖԱՅԼԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

 

1. Ֆայլը պետք է տրամադրվի«*.xls» ձևաչափով: Համաձայնեցնող մարմին ներկայացվող ծանուցման տվյալների մասին ֆայլի կառուցվածքի նկարագիրը տրված է 4-րդ կետում:

2. Գրանցված ծանուցումների վերաբերյալ տվյալների ֆայլը պարունակում է տեղեկություններ գրանցված և չեղարկված ծանուցումների մասին Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի տվյալների ներկայացման վերջին ամսաթվից և պետք է ունենա հետևյալ անվանումը. nXX_DD_MM_YYYY.XLS, որտեղ.

ո - ծանուցման նշանը, մատնանշող տարր առ այն, որ տվյալ ֆայլը հանդիսանում է գրանցված ծանուցումների մասին ֆայլ,

XX - Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության նշանը,

АМ - Հայաստանի Հանրապետություն,

BY- Բելառուսի Հանրապետություն,

KZ - Ղազախստանի Հանրապետություն,

KG - Ղրղզստանի Հանրապետություն,

RU - Ռուսաստանի Դաշնություն,

DD_MM_YYYY - տվյալների ուղարկման օրացուցային օրվա թվային նիշերը, որտեղ DD - օրն է, MM - ամիսը, YYYY - թվականը:

Օրինակ՝ 2015 թվականի մարտի 15-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայություն ներկայացվող գրանցված ծանուցման մասին տվյալների ֆայլը պետք է ունենա հետևյալ անվանումը. nАМ _15_03_2015.xls:

3. Ֆայլը պետք է պարունակի գրանցված և չեղարկված ծանուցումների վերաբերյալ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով վերջին ներկայացման պահի տվյալները:

4. Ծանուցման վերաբերյալ ֆայլի կառուցվածքի նկարագիրը`

N
հհ

Անվանումը

Դաշտի տեսակը

Իմաստային բովանդակությունը

Պարտադիր լինելը

1.

Համարը

Նիշային, XXNNNNNNNNNN
ձևաչափով, որտեղ
XX-պետության նշանն է,
NNNNNNNNNN - հերթական համարը

Գրանցման համարը,
դաշտի նշանակությունը
պետք է լինի եզակի

Այո

2.

Ապրանքի անվանումը

Նիշային

Ապրանքի անվանումը

Այո

3.

Ապրանքի
գլխամասային
արտադրողը

Նիշային

Ապրանքի
արտադրողը

Այո

4.

Ծանուցման
գրանցման
ամսաթիվը

Ամսաթիվը
օօ.աա.թթթթ.
ձևաչափով

Ծանուցման
գրանցման
ամսաթիվը

Այո

5.

Գործողության
ժամկետը

Ամսաթիվը
օօ.աա.թթթթ.
ձևաչափով

Ծանուցման
գործողության
ժամկետը

Այո

6.

Նույնացուցիչը

Նիշային

Ապրանքի նույնացուցիչ,
12 նիշանի կոդ

Այո

7.

Կարգավիճակը

Տրամաբանական

Ծանուցման կարգավիճակն ունի գործում է/ չեղարկված է նշանակությունը

Այո

8.

Չեղարկման ամսաթիվը

Ամսաթիվը
օօ.աա.թթթթ.
ձևաչափով

Ծանուցման չեղարկման ամսաթիվը

Այո
(չեղարկման դեպքում)

(հավելվածը փոփ. 23.12.22 N 5-Ն)

 

Հավելված N 4
ՀՀ ԱԱԾ տնօրենի
2015 թ. նոյեմբերի 30-ի
N 8-Ն հրամանի

 

ՑԱՆԿ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐՐՈՐԴ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԵՏ ԱՌԵՎՏՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԿՐԻՊՏՈԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐՈՎ ԾԱԾԿԱԳՐԱՅԻՆ (ԿՐԻՊՏՈԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ) ՄԻՋՈՑՆԵՐ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԿԱՄ ԻՐԵՆՑ ԿԱԶՄՈՒՄ ԾԱԾԿԱԳՐԱՅԻՆ (ԿՐԻՊՏՈԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ) ՄԻՋՈՑՆԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ (ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ) ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 23.12.22 N 5-Ն)

 

 

Հավելված N 5
ՀՀ ԱԱԾ տնօրենի
2015 թ. նոյեմբերի 30-ի
N 8-Ն հրամանի

 

ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎՈՂ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ (ԹՈՒՅԼԱՏՐՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ) ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՁԵՎԻ ԼՐԱՑՄԱՆ

 (հավելվածն ուժը կորցրել է 23.12.22 N 5-Ն)