Համարը 
N 406-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2024.03.18-2024.03.31 Պաշտոնական հրապարակման օրը 21.03.2024
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
21.03.2024
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ փոխվարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
21.03.2024
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
22.03.2024
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԷԿՈՊԱՐԵԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԶԵՆՔ ԵՎ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

21 մարտի 2024 թվականի N 406-Ն

 

ԷԿՈՊԱՐԵԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԶԵՆՔ ԵՎ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Էկոպարեկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 30-րդ հոդվածի 3-րդ մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել էկոպարեկային ծառայողներին ծառայողական զենք և անձնական պաշտպանության հատուկ միջոցներ տրամադրելու կարգը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
փոխվարչապետ

Մ. Գրիգորյան

 

Երևան

 

21.03.2024

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2024 թվականի

մարտի 21-ի N 406-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ԷԿՈՊԱՐԵԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԶԵՆՔ ԵՎ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են էկոպարեկային ծառայության (այսուհետ` ծառայություն) ծառայողին (այսուհետ` ծառայող) ծառայողական զենք (այսուհետ` զենք) և անձնական պաշտպանության հատուկ միջոցներ տրամադրելու հետ կապված հարաբերությունները:

2. Ծառայողական խնդիրների լուծման նպատակով զենք և անձնական պաշտպանության հատուկ միջոցներ հատկացվում են այն ծառայողներին, որոնք անցել են «Էկոպարեկային ծառայության մասին» օրենքով (այսուհետ՝ օրենք) սահմանված հատուկ ուսուցման ծրագիրը։

3. Ծառայողին զենք և անձնական պաշտպանության հատուկ միջոցներ հատկացնելու համար հիմք է նրա զեկուցագիրը` համաձայն NN 1 և 2 ձևերի, ուղղված ծառայության պետին` իր անմիջական ղեկավարի միջնորդությամբ:

4. Օրենքով սահմանված կարգով հատուկ ուսուցումն անցած և այն դրական հանձնած ծառայողի զեկուցագիրը (թույլտվության մակագրությամբ) ու ուսումնական հաստատության կողմից տրված վկայականը ներկայացվում են տվյալ ստորաբաժանման սպառազինության համար պատասխանատու անձին (այսուհետ՝ հերթափոխի տեսուչ)` զենքը և անձնական պաշտպանության հատուկ միջոցները տվյալ ծառայողին հատկացնելու համար: Ծառայողի զեկուցագիրն (թույլտվության մակագրությամբ) ու ուսումնական հաստատության կողմից տրամադրված վկայականը գրանցվում են հաշվեցուցակային զենք և անձնական պաշտպանության հատուկ միջոցներ հատկացնելու թույլտվությունների հաշվառման մատյանում` համաձայն NN 3 և 4 ձևերի։

5․ Զենքը և անձնական պաշտպանության հատուկ միջոցները ծառայողը հանձնման-ընդունման ակտով ստանում է հերթափոխի տեսուչից:

6․ Ծառայողին տրամադրվող զենքի հետ միասին տրվում են զենքը կրելու համար նախատեսված համապատասխան հարմարանքներ, ինչպես նաև զենքի խնամքի համար նախատեսված պարագաներ:

7. Զենք և անձնական պաշտպանության հատուկ միջոցներ հատկացնելու թույլտվությունների հաշվառման մատյանները վարում է հերթափոխի տեսուչը:

8. Պետական կառավարման այլ մարմիններ գործուղված ծառայողին զենք և անձնական պաշտպանության հատուկ միջոցներ հատկացվում են գործուղման վայրի ղեկավարի հիմնավորված միջնորդագրի հիման վրա:

9․ Ծառայողի լիազորությունները դադարելու կամ ծառայությունից ազատվելու դեպքում տրամադրված զենքը և անձնական պաշտպանության հատուկ միջոցները ծառայողը ծառայության վերջին օրվա ավարտին հանձնման-ընդունման ակտով հանձնում է հերթափոխի տեսուչին:

 

Ձև N 1

 

Էկոպարեկային ծառայության պետ

 

______________________________ -ին

(անունը, ազգանունը)

 

Զ Ե Կ ՈՒ Ց Ա Գ Ի Ր

 

Խնդրում եմ Ձեր թույլտվությունը` պահելու և կրելու իրավունքով հաշվեցուցակային զենք ստանալու համար։

Զենքի նյութական մասը, պահելու և կրելու կարգը, գործադրելու (կիրառելու) և օգտագործելու իրավական հիմքերն ուսումնասիրել եմ:

Զենքը պահելու անվտանգության պայմաններն աշխատավայրում և բնակության վայրում (բարձրագույն խմբի պաշտոն զբաղեցնողների դեպքում) ապահովում եմ:

Տեղյակ եմ զենքի անօրինական գործադրման (կիրառման) կամ օգտագործման հետևանքների մասին:

 

_________________________________

(պաշտոնը)

 

________________    ________________

   (ստորագրությունը)   (անունը, ազգանունը)

 

____ _____________ 20   թ.

 

«Միջնորդում եմ

հատկացնել հաշվեցուցակային զենք»

_______________________________

         (անմիջական ղեկավարի պաշտոնը)

____________       _____________

  (ստորագրությունը)   (անունը, ազգանունը)

 

____ _____________ 20   թ.

 

 

Ձև N 2

 

Էկոպարեկային ծառայության պետ

 

______________________________ -ին

(անունը, ազգանունը)

 

Զ Ե Կ ՈՒ Ց Ա Գ Ի Ր

 

Խնդրում եմ Ձեր թույլտվությունը` պահելու և կրելու իրավունքով անձնական պաշտպանության հատուկ միջոցներ ստանալու համար։

Անձնական պաշտպանության հատուկ միջոցների անվտանգության պահանջների պահպանման հիմքերն ուսումնասիրել եմ:

Տեղյակ եմ անձնական պաշտպանության հատուկ միջոցների անօրինական գործադրման (կիրառման) կամ օգտագործման հետևանքների մասին:

 

_________________________________

(պաշտոնը)

 

________________    ________________

   (ստորագրությունը)   (անունը, ազգանունը)

 

____ _____________ 20   թ.

 

«Միջնորդում եմ

հատկացնել անձնական

պաշտպանության հատուկ միջոցներ»

_______________________________

         (անմիջական ղեկավարի պաշտոնը)

____________       _____________

  (ստորագրությունը)   (անունը, ազգանունը)

 

____ _____________ 20   թ.

 

 

Ձև N 3

 

Հ Ա Շ Վ Ա Ռ Մ Ա Ն  Մ Ա Տ Յ Ա Ն

 

ՀԱՇՎԵՑՈՒՑԱԿԱՅԻՆ ԶԵՆՔ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

NN

ը/կ

Վկայականի համարը, մակագրված զեկուցագրի ամսաթիվը

Զենքի տեսակը, գործարանային համարը

Ազգանունը, անունը

Պաշտոնը

1

2

3

4

5

         
         
         
         
         
         
         

 

Ձև N 4

 

Հ Ա Շ Վ Ա Ռ Մ Ա Ն  Մ Ա Տ Յ Ա Ն

 

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

NN

ը/կ

Վկայականի համարը, մակագրված զեկուցագրի

ամսաթիվը

Անձնական պաշտպանության հատուկ միջոցի տեսակը, համարը

Ազգանունը, անունը

Պաշտոնը

1

2

3

4

5

         
         
         
         
         
         
         

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

21.03.2024

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 21 մարտի 2024 թվական: