Համարը 
N 694-Մ
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2003.02.03/3(121) Հոդ.29
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կրթության և գիտության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
23.12.2002
Ստորագրող մարմինը 
Կրթության և գիտության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
23.12.2002
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
13.02.2003
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ-ՈՒՄ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ ԴՈԿՏՈՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԲԱՑՄԱՆ ԵՎ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
13 հունվարի 2003 թ.
Պետական գրանցման թիվ 11003007

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

23 դեկտեմբերի 2002 թ. 
ք. Երևան

N 694-Մ

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ ԴՈԿՏՈՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԲԱՑՄԱՆ ԵՎ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թ. հուլիսի 20-ի N 662 որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետությունում ասպիրանտուրայում և դոկտորանտուրայում ուսուցման կարգ»-ի 7-րդ կետի պահանջներին համապատասխան

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝

 

1. Հաստատել «Հայաստանի Հանրապետությունում ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի բացման և դադարեցման փորձաքննության չափանիշները» համաձայն հավելվածի (կցվում է):

2. Նախարարության գիտության և գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստման վարչությանը (պետ՝ Ա. Քոսյան)՝ սույն չափանիշները 3-օրյա ժամկետում գրանցման ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն:

3. Հրամանի կատարման հսկողությունը հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ պարոն Ա. Ավետիսյանին:

 

Նախարար՝

Լ. Մկրտչյան

 

Հավելված

 

 

«ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝»
ՀՀ կրթության և գիտության նախարար
_________________ Լ. ՄԿՐՏՉՅԱՆ
____ _________ 2002 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ ԴՈԿՏՈՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԲԱՑՄԱՆ ԵՎ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

 

1. Սույն չափանիշները սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001թ. հուլիսի 20-ի թիվ 662 որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետությունում ասպիրանտուրայում և դոկտորանտուրայում ուսուցման կարգ»-ի 7-րդ կետի պահանջներին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետությունում ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի բացման և դադարեցման փորձաքննության անցկացման նպատակով։

2. Ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի ձևերով գիտական կադրեր պատրաստելու նպատակով փորձաքննությունն անցկացվում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության, իսկ Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի համակարգում՝ Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահության հանձնաժողովների կողմից, որոնք համապատասխանաբար ստեղծվում են Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի կամ Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահի հրամաններով։ Հանձնաժողովներում ընդգրկվում են նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի, ինչպես նաև բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների (այսուհետև՝ բուհեր) և գիտական կազմակերպությունների (այսուհետև՝ կազմակերպություններ) ներկայացուցիչներ:

3. Ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի ձևերով գիտական կադրեր պատրաստելու նպատակով փորձաքննությունն անցկացվում է հետևյալ չափանիշներով.

ա) բուհում կամ կազմակերպությունում ասպիրանտուրայի ձևով գիտական կադրերի պատրաստման համար յուրաքանչյուր մասնագիտությամբ առնվազն 1 գիտությունների դոկտորի (պրոֆեսորի) և (կամ) 2 գիտությունների թեկնածուների (դոցենտների) առկայություն, իսկ դոկտորանտուրայի ձևով գիտական կադրերի պատրաստման համար յուրաքանչյուր մասնագիտությամբ առնվազն 2 գիտությունների դոկտորների (պրոֆեսորների) և (կամ) 3 գիտությունների թեկնածուների (դոցենտների) առկայություն, որոնք տվյալ բուհի կամ կազմակերպության հիմնական աշխատողներ են։ Այդ աշխատողները վերջին 5 տարում պետք է ունենան տվյալ մասնագիտությամբ առնվազն 3 հրատարակված գիտական աշխատություններ՝ գրախոսվող գիտական հրատարակություններում, որոնցից մեկը կարող է փոխարինվել միջազգային գիտական համաժողովների թեզիսներով.

բ) բուհի կամ կազմակերպության գիտական խորհրդում՝ կազմի 80% գիտական աստիճան ունեցող հիմնական աշխատողների, դրանցից 40% գիտությունների դոկտորների առկայություն.

գ) բուհում կամ կազմակերպությունում տվյալ մասնագիտության գծով գիտական կադրերի պատրաստման համար անհրաժեշտ գիտահետազոտական ու փորձարարական բազայի առկայություն:

4. Սահմանված չափանիշներով անցկացված փորձաքննության արդյունքներով հանձնաժողովը, անդամների առնվազն 2/3-րդի մասնակցությամբ, ձայների պարզ մեծամասնությամբ, տալիս է եզրակացություն՝ ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի ձևերով ուսուցման կազմակերպման կամ դրանց դադարեցման մասին: Հանձնաժողովի եզրակացությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարին, իսկ Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի համակարգում՝ Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահին: