Համարը 
N 203-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2003.07.15/18(136) Հոդ.277
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե
Ընդունման ամսաթիվը 
12.06.2003
Ստորագրող մարմինը 
Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
12.06.2003
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.07.2003
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՀՈՂԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԳՐՔԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
4 հուլիսի 2003 թ.
Պետական գրանցման թիվ 32203212

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

 

12 հունիսի 2003 թ.
ք. Երևան

N 203-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՀՈՂԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԳՐՔԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Ի կատարումն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թ. հոկտեմբերի 23-ի «Հայաստանի Հանրապետության հողային հաշվեկշիռը կազմելու կարգը հաստատելու մասին» N 656 որոշման պահանջների`

 

Հրամայում եմ`

 

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության մարզերի հողերի հաշվառման գրքի ձևը (հավելված 1),

2. Հաստատել մարզերի հողերի հաշվառման գրքի վարման մասին ցուցումները (հավելված 2),

3. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության համայնքների հողերի հաշվառման գրքի ձևը (հավելված 3),

4. Հաստատել համայնքների հողերի հաշվառման գրքի ձևը (հավելված 4),

5. Հրամանը սահմանված կարգով ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն` պետական գրանցման:

6. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը հանձնարարել կոմիտեի նախագահի տեղակալ Ս. Թովմասյանին:

 

Կոմիտեի նախագահ

Մ. Վարդանյան

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_951

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

Մ Ա Ր Զ Ի  Հ Ո Ղ Ե Ր Ի  Հ Ա Շ Վ Ա Ռ Մ Ա Ն  Գ Ի Ր Ք

 

Հավելված 1

 

________ մարզի

 

հ ո ղ ե ր ի  հ ա շ վ ա ռ մ ա ն  գ ի ր ք

 

Ձև N 22

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

հողային ֆոնդի առկայության եՎ բաշխման
(ըստ նպատակային նշանակության, հողատեսքերի, գործառնական նշանակության եՎ սեփականության սուբյեկտների, առ 01.07.20.... թ.)

Մարզ`

  

     (անվանումը)

 

   (Կոդ*)

NN

Նպա-
տակային
նշանա-
կություն

Հողատեսք,
գործառնական
նշանակություն

Կոդի
NN

Համայնքների վարչական սահմաններում

Ընդա-
մենը
(2+3+
4+8+12)

Սեփականության սուբյեկտ

ՀՀ քա-
ղաքա-
ցիների

ՀՀ իրավա-
բանա-
կան
ան-
ձանց

համայնքային

պետական

Օտար-
երկրյա
պետ-ի,
կազմ-ի և ՀՀ-ում կացու-
թյան հատուկ
կարգա-
վիճակ
ունեցող
անձանց

ընդա-
մենը
(5+6+7)

տրված
անհա-
տույց
օգտա-
գործ-
ման

տրված`
վարձա-
կալու-
թյան

օգտա-
գործման և վարձա-
կալու-
թյան
չտրված

ընդա-
մենը
(9+10
+11)

տրված`
անհա-
տույց
օգտա-
գործ-
ման 

տրված`
վարձա-
կալու-
թյան

 օգտա-
գործման և վարձա-
կալու-
թյան
չտրված

 

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.1

1. Գյու-
ղա-
տնտե-
սական

վարելահող

 

                       

1.2

բազմամյա տնկարկներ

 

                       

1.2.1

այդ թվում` պտղատու այգի

 

                       

1.2.2

խաղողի այգի

 

                       

1.2.3

այլ բազմամյա

 

                       

1.3

խոտհարք

 

                       

1.4

արոտ

 

                       

1.5

այլ հողատեսքեր

 

                       

1

Ընդամենը (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)

 

                       

2.1

2. Բնա-
կա-
վայրերի

բնակելի կառուցապատման

 

                       

2.1.1

այդ թվում` տնամերձ հողեր

 

                       

2.1.2

այգեգ-ն ամառ-ն)

 

                       

2.2

հասարակական

 

                       

2.3

խառը կառուցապատման

 

                       

2.4

ընդհանուր
օգտագործման

 

                       

2.5

այլ հողեր

 

                       

2

Ընդամենը (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)

 

                       

3.1

3. Արդ-
յու-
նաբ.,
ընդերք-
օգտ. և այլ արտ. նշանա-
կութ. օբ.

արդյունաբերական օբյեկտներ

 

                       

3.2

գյուղատնտեսական արտադր.

 

                       

3.3

պահեստարանների

 

                       

3.4

ընդերքօգտագործման

 

                       

3

Ընդամենը (3.1+3.2+3.3+3.4)

 

                       

4.1

4. Էներ-
գե-
տիկայի,
տրանս-
պորտի,
կապի, կոմու-
նալ
ենթակ.
օբ.

էներգետիկայի

 

                       

4.2

կապի

 

                       

4.3

տրանսպորտի

 

                       

4.4

կոմունալ ենթակառուցվածքների

 

                       

4

Ընդամենը (4.1+4.2+4.3+4.4)

 

                       

5.1

5. Հա-
տուկ
պահ-
պան-
վող
տա-
րածք-
ների

բնապահպանական

 

                       

5.1.1

այդ թվում` արգելոցներ

 

                       

5.1.2

արգելավայրեր

 

                       

5.1.3

ազգային պարկեր

 

                       

5.2

առողջարարական

 

                       

5.3

հանգստի

 

                       

5.4

պատմական և մշակութային

 

                       

5

Ընդամենը (5.1+5.2+5.3+5.4)

 

                       

6

6. Հա-
տուկ նշանա-
կության

Ընդամենը

 

                       

7.1

7. Անտա-
ռային

անտառ

 

                       

7.2

թփուտ

 

                       

7.3

վարելահող

 

                       

7.4

խոտհարք

 

                       

7.5

արոտ

 

                       

7.6

այլ հողեր

 

                       

7

Ընդամենը

 

                       

8.1

8. Ջրա-
յին

գետեր

 

                       

8.2

ջրամբարներ

 

                       

8.3

լճեր

 

                       

8.4

ջրանցքներ

 

                       

8.5

հիդրոտեխն. և ջրատնտ. այլ օբ.

 

                       

8

Ընդամենը(8.1+8.2+8.3+8.4+8.5)

 

                       

9.1

9. Պա-
հուս-
տային

աղուտներ

 

                       

9.2

ավազուտներ

 

                       

9.3

ճահիճներ

 

                       

9.4

 

 

                       

9.5

այլ անօգտագործելի հողեր

 

                       

9

Ընդամենը(9.1+9.2+9.3+9.4+9.5)

 

                       

ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ՀՈՂԵՐ
(1+2+3+4+5+6+7+8+9) 

 

                       

Համայնքների վարչական սահմաններից դուրս

Ընդամենը մարզում

Ընդա-
մենը
(14+15+
16+20
+24)

Սեփականության սուբյեկտ

Ընդա-
մենը
(26+27+
28+32+
36)

Սեփականության սուբյեկտ

ՀՀ քա-
ղաքա-
ցիների

ՀՀ իրա-
վա-
բանա-
կան
ան-
ձանց

համայնքային

պետական

Օտար-
երկրյա
պետ-ի,
կազմ-ի և ՀՀ-ում կացու-
թյան հատուկ
կարգա-
վիճակ
ունեցող
անձանց

ՀՀ քա-
ղաքա-
ցինե-
րի

ՀՀ իրա-
վա-
բանա-
կան
ան-
ձանց

համայնքային

պետական

Օտար-
երկրյա
պետ-ի,
կազմ-ի և ՀՀ-ում կացու-
թյան հատուկ
կարգա-
վիճակ
ունեցող
անձանց

ընդա-
մենը
(17+18+
19)

տրված
անհա-
տույց
օգտա-
գործ-
ման

տրված`
վարձա-
կալու-
թյան

օգտա-
գործ-
ման և
վարձա-
կալու-
թյան
չտրված

ընդա-
մենը
(21+22
+23)

տրված`
անհա-
տույց
օգտա-
գործ-
ման 

տրված`
վարձա-
կալու-
թյան

 օգտա-
գործ-
ման և վար-
ձա-
կալու-
թյան
չտրված

ընդա-
մենը
(29+30+
31)

տրված
անհա-
տույց
օգտա-
գործ-
ման

տրված`
վարձա-
կալու-
թյան

օգտա-
գործ-
ման և վար-
ձա-
կալու-
թյան
չտրված

ընդա-
մենը
(33+34
+35)

տրված`
անհա-
տույց
օգտա-
գործ-
ման 

տրված`
վարձա-
կալու-
թյան

 օգտա-
գործ-
ման և վար-
ձա-
կալու-
թյան
չտրված

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               

Մարզպետ`

 

(ստորագրություն)

   

 

(անուն)

  

 

(ազգանուն)

  Կ.Տ.    

Կատարող`

 

(ստորագրություն)

 

(անուն)

 

(ազգանուն)

Ձև 22ա

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՈՌՈԳՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԱՇԽՄԱՆ

(ԸՍՏ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ, ՀՈՂԱՏԵՍՔԵՐԻ ԵՎ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ)

առ 01.07.20...թ.

Մարզ`

    

     (անվանումը)

 

   (կոդը)

(հեկտարներով)

NN

Նպա-
տակային
նշանա-
կություն

Գործառական նշանակություն,
հողատեսք

Կոդ
N/N

համայնքի վարչական սահմաններում

համայնքի վարչական սահմաններից դուրս

ընդամենը մարզում

Ընդա-
մենը`
ոռոգ-
վող
հողեր
(2+3+
4+5+6)

Սեփականության սուբյեկտ

Ընդա-
մենը`
ոռոգ-
վող
հողեր
(8+9+
10+11+
12)

Սեփականության սուբյեկտ

Ընդա-
մենը`
ոռոգ-
վող
հողեր
(14+15+
16+17+
18)

Սեփականության սուբյեկտ

ՀՀ քա-
ղաքա-
ցիների

ՀՀ իրա-
վա-բանա-
կան
ան-
ձանց

հա-
մայն-քա-
յին

պե-
տա-կան

Օտար-
երկրյա
պետ-ի,
կազմ-ի և
ՀՀ-ում կացու-
թյան
հատուկ
կարգա-
վիճակ
ունեցող
անձանց

ՀՀ քա-
ղաքա-
ցինե-
րի

ՀՀ իրա-
վա-բանա-
կան
ան-
ձանց

հա-
մայն-քային

պե-
տա-կան

Օտար-
երկրյա
պետ-ի,
կազմ-ի և
ՀՀ-ում կացու-
թյան
հատուկ
կարգա-
վիճակ
ունեցող
անձանց

ՀՀ քա-
ղաքա-
ցինե-
րի

ՀՀ իրա-
վա-բանա-
կան
ան-
ձանց

հա-
մայն-քա-
յին

պե-
տա-կան

Օտար-
երկրյա
պետ-ի,
կազմ-ի և
ՀՀ-ում կացու-
թյան
հատուկ
կարգա-
վիճակ
ունեցող
անձանց

 

Ա

Բ

Գ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.1

1. Գյուղա-
տնտեսական

վարելահող

 

                       

 

 

 

 

 

 

1.2

բազմամյա տնկարկներ,
ընդամենը`

 

                       

 

 

 

 

 

 

1.2.1

այդ թվում` պտղատու այգի

 

                       

 

 

 

 

 

 

1.2.2

խաղողի այգի

 

                       

 

 

 

 

 

 

1.2.3

այլ բազմամյա

 

                       

 

 

 

 

 

 

1.3

խոտհարք

 

                       

 

 

 

 

 

 

1.4

արոտ

 

                       

 

 

 

 

 

 

1.5

այլ հողատեսքեր

 

                       

 

 

 

 

 

 

1

Ընդամենը (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)

 

                       

 

 

 

 

 

 

2.1

2. Բնակա-վայրերի

բնակելի կառուցապատման

 

                       

 

 

 

 

 

 

2.1.1

այդ թվում` տնամերձ հողեր

 

                       

 

 

 

 

 

 

2.1.2

այգեգործական (ամառանոցային)

 

                       

 

 

 

 

 

 

2.2

ընդհանուր
օգտագործման

 

                       

 

 

 

 

 

 

2.3

այլ հողեր

 

                       

 

 

 

 

 

 

2

Ընդամենը (2.1+2.2+2.3)

 

                       

 

 

 

 

 

 

3

3. Արդյունաբ., ընդերքօգտ. և այլ արտ. նշանակության

 

                       

 

 

 

 

 

 

4

4. Էներգետիկայի, տրանսպ., կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբ.

 

                       

 

 

 

 

 

 

5

5. Հատուկ պահպանվող տարածքների

 

                       

 

 

 

 

 

 

6

6. Հատուկ նշանակության

 

                       

 

 

 

 

 

 

7.1

7. Անտա-ռային

անտառ

 

                       

 

 

 

 

 

 

7.2

թփուտ

 

                       

 

 

 

 

 

 

7.3

վարելահող

 

                       

 

 

 

 

 

 

7.4

խոտհարք

 

                       

 

 

 

 

 

 

7.5

արոտ

 

                       

 

 

 

 

 

 

7.6

այլ հողեր

 

                       

 

 

 

 

 

 

7

Ընդամենը (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6)

 

                       

 

 

 

 

 

 

8

8. Ջրային

 

                       

 

 

 

 

 

 

9

9. Պահուստային

 

                       

 

 

 

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ՈՌՈԳՎՈՂ ՀՈՂԵՐ (1+2+3+4+5+6+7+9)

 

                       

 

 

 

 

 

 

Մարզպետ

 

Կ.Տ.  (ստորագրություն)

   

 

(անուն)

  

 

(ազգանուն)

       
«Ոռոգում ՓԲԸ» ՈՀՇ մասնաճյուղի տնօրեն

 

Կ.Տ.  (ստորագրություն)

 

(անուն)

 

(ազգանուն)
       

Կատարող

 

(ստորագրություն)

 

(անուն)

 

(ազգանուն)

Օ Ժ Ա Ն Դ Ա Կ  Բ Ա Ժ Ի Ն

 

հավելված 1

 

Քաղաքացիների սեփականության հողեր, համայնքների վարչական սահմաններում
(ըստ տարածաշրջանների)

 

(հեկտարներով)

N/N Համայնք-
ների
անվա-
նումը
գրանց-
ման տարե-
թիվը
Ընդհանուր
տարա-
ծությունը
(2+10+11+
12+13+14+
15+16+17)
այդ թվում Ծա-
նո-
թու-
թյուն
գյուղատըն-
տեսական նշանակու-
թյան հողեր, ընդամենը
որից Բնա-
կա-
վայ-
րի հո-
ղեր
որից տը-
նա-
մերձ հո-
ղեր
Արդյունաբ. ընդերքօգտ. և այլ արտադ.
նշ-ն օբյեկտ. հողեր
էներգետի-
կայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառ. հողեր
Հատուկ պահպանվող տարածք-
ների հողեր
Հատուկ նշանա-
կության հողեր
Ան-
տա-
ռա-
յին հո-
ղեր
Ջրա-
յին հո-
ղեր
Պահուս-
տային հողեր
վա-
րե-
լա-
հող
բազմ. տնկարկ խոտ-
հարք
արոտ այլ հո-
ղեր
պտղա-
տու այգի
խաղո-
ղի այգի
այլ բազմ. տըն-
կարկ
 Ա  Բ  Գ  1  2  3  4  5  6  7 8  9 10 10ա  11  12  13  14 15  16 17  18
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
  Ընդամենը էջում                                        

 

հավելված 1ա

 

Քաղաքացիների սեփականության հողեր, համայնքների վարչական սահմաններից դուրս, մարզի վարչական սահմաններում

 

(հեկտարներով)

N/N Տեղամա-
սերի
անվա-
նումը
գրանց-
ման տարե-
թիվը
Ընդհանուր
տարա-
ծությունը
(2+10+11+
12+13+14+
15+16+17)
այդ թվում
գյուղատըն-
տեսական նշանակու-
թյան հողեր, ընդամենը
որից Բնա-
կա-
վայ-
րի հո-
ղեր
Արդյունաբ. ընդերքօգտ. և այլ արտադ.
նշ-ն օբյեկտ. հողեր
էներգետի-
կայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառ. հողեր
Հատուկ պահպանվող տարածք-
ների հողեր
Հատուկ նշանա-
կության հողեր
Ան-
տա-
ռա-
յին հո-
ղեր
Ջրա-
յին հո-
ղեր
Պահուս-
տային հողեր
վա-
րե-
լա-
հող
բազմ. տնկարկ խոտ-
հարք
արոտ այլ հո-
ղեր
պտղա-
տու այգի
խաղո-
ղի այգի
այլ բազմ. տըն-
կարկ
 Ա  Բ  Գ  1  2  3  4  5  6  7 8  9 10  11  12  13  14 15  16 17
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
  Ընդամենը էջում                                    

 

հավելված 2

 

իրավաբանական անձանց սեփականության հողեր, համայնքների վարչական սահմաններում
(ըստ տարածաշրջանների)

 

(հեկտարներով)

N/N Համայնք-
ների
անվա-
նումը
գրանց-
ման տարե-
թիվը
Ընդհանուր
տարա-
ծությունը
(2+10+11+
12+13+14+
15+16+17)
այդ թվում ծա-
նո-
թու-
թյուն
գյուղատըն-
տեսական նշանակու-
թյան հողեր, ընդամենը
որից Բնա-
կա-
վայ-
րի հո-
ղեր
Արդյունաբ. ընդերքօգտ. և այլ արտադ.
նշ-ն օբյեկտ. հողեր
էներգետի-
կայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառ. հողեր
Հատուկ պահպանվող տարածք-
ների հողեր
Հատուկ նշանա-
կության հողեր
Ան-
տա-
ռա-
յին հո-
ղեր
Ջրա-
յին հո-
ղեր
Պահուս-
տային հողեր
վա-
րե-
լա-
հող
բազմ. տնկարկ խոտ-
հարք
արոտ այլ հո-
ղեր
պտղա-
տու այգի
խաղո-
ղի այգի
այլ բազմ. տըն-
կարկ
 Ա  Բ  Գ  1  2  3  4  5  6  7 8  9 10  11  12  13  14 15  16 17  18
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
  Ընդամենը էջում                                      

 

հավելված 2ա

 

իրավաբանական անձանց սեփականության հողեր, համայնքների վարչական սահմաններից դուրս, մարզի վարչական սահմաններում

 

(հեկտարներով)

N/N Տեղամա-
սերի
անվա-
նումը
գրանց-
ման տարե-
թիվը
ընդհանուր
տարա-
ծությունը
(2+10+11+
12+13+14+
15+16+17)
այդ թվում
գյուղատըն-
տեսական նշանակու-
թյան հողեր, ընդամենը
որից Բնա-
կա-
վայ-
րի հո-
ղեր
Արդյունաբ. ընդերքօգտ. և այլ արտադ.
նշ-ն օբյեկտ. հողեր
էներգետի-
կայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառ. հողեր
Հատուկ պահպանվող տարածք-
ների հողեր
Հատուկ նշանա-
կության հողեր
Ան-
տա-
ռա-
յին հո-
ղեր
Ջրա-
յին հո-
ղեր
Պահուս-
տային հողեր
վա-
րե-
լա-
հող
բազմ. տնկարկ խոտ-
հարք
արոտ այլ հո-
ղեր
պտղա-
տու այգի
խաղո-
ղի այգի
այլ բազմ. տըն-
կարկ
 Ա  Բ  Գ  1  2  3  4  5  6  7 8  9 10  11  12  13  14 15  16 17
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
  Ընդամենը էջում                                    

 

հավելված 3

 

Համայնքային սեփականության հողեր
(ըստ տարածաշրջանների)

 

(հեկտարներով)

N/N Համայնք-
ների
անվա-
նումը
Հողօգտա-
գործող-
ների
անվա-
նումը
Հողօգտա-
գործման
իրավունքը
(վարձակա-
լություն,
անհատույց
տրամա-
դըրված)
գրանց-
ման տարե-
թիվը
ընդհանուր
տարա-
ծությունը
(2+10+11+
12+13+14+
15+16+17)
այդ թվում
գյուղատըն-
տեսական նշանակու-
թյան հողեր, ընդամենը
որից Բնա-
կա-
վայ-
րի հո-
ղեր
Արդյունաբ. ընդերքօգտ. և այլ արտադ.
նշ-ն օբյեկտ. հողեր
էներգետի-
կայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառ. հողեր
Հատուկ պահպանվող տարածք-
ների հողեր
Հատուկ նշանա-
կության հողեր
Ան-
տա-
ռա-
յին հո-
ղեր
Ջրա-
յին հո-
ղեր
Պահուս-
տային հողեր
վա-
րե-
լա-
հող
բազմ. տնկարկ խոտ-
հարք
արոտ այլ հո-
ղեր
պտղա-
տու այգի
խաղո-
ղի այգի
այլ բազմ. տըն-
կարկ
 Ա  Բ  Գ Դ Ե  1  2  3  4  5  6  7 8  9 10  11  12  13  14 15  16 17
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
  Ընդամենը էջում                                        

 

հավելված 4

 

պետական սեփականության հողեր, համայնքների վարչական սահմաններում

(ըստ տարածաշրջանների)

 

(հեկտարներով)

N/N Համայնք-
ների
անվա-
նումը
գրանց-
ման տարե-
թիվը
ընդհանուր
տարա-
ծությունը
(2+10+11+
12+13+14+
15+16+17)
այդ թվում
գյուղատըն-
տեսական նշանակու-
թյան հողեր, ընդամենը
որից Բնա-
կա-
վայ-
րի հո-
ղեր
Արդյունաբ. ընդերքօգտ. և այլ արտադ.
նշ-ն օբյեկտ. հողեր
էներգետի-
կայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառ. հողեր
Հատուկ պահպանվող տարածք-
ների հողեր
Հատուկ նշանա-
կության հողեր
Ան-
տա-
ռա-
յին հո-
ղեր
Ջրա-
յին հո-
ղեր
Պահուս-
տային հողեր
վա-
րե-
լա-
հող
բազմ. տնկարկ խոտ-
հարք
արոտ այլ հո-
ղեր
պտղա-
տու այգի
խաղո-
ղի այգի
այլ բազմ. տըն-
կարկ
 Ա  Բ  Գ  1  2  3  4  5  6  7 8  9 10  11  12  13  14 15  16 17
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
  Ընդամենը էջում                                    

 

հավելված 4ա

 

պետական սեփականության հողեր, համայնքների վարչական սահմաններԻց դուրս, մարզի վարչական սահմաններում

 

(հեկտարներով)

N/N Տեղամա-
սերի
անվա-
նումը
գրանց-
ման տարե-
թիվը
ընդհանուր
տարա-
ծությունը
(2+10+11+
12+13+14+
15+16+17)
այդ թվում
գյուղատըն-
տեսական նշանակու-
թյան հողեր, ընդամենը
որից Բնա-
կա-
վայ-
րի հո-
ղեր
Արդյունաբ. ընդերքօգտ. և այլ արտադ.
նշ-ն օբյեկտ. հողեր
էներգետի-
կայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառ. հողեր
Հատուկ պահպանվող տարածք-
ների հողեր
Հատուկ նշանա-
կության հողեր
Ան-
տա-
ռա-
յին հո-
ղեր
Ջրա-
յին հո-
ղեր
Պահուս-
տային հողեր
վա-
րե-
լա-
հող
բազմ. տնկարկ խոտ-
հարք
արոտ այլ հո-
ղեր
պտղա-
տու այգի
խաղո-
ղի այգի
այլ բազմ. տըն-
կարկ
 Ա  Բ  Գ  1  2  3  4  5  6  7 8  9 10  11  12  13  14 15  16 17
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
  Ընդամենը էջում                                    

 

հավելված 5

 

օտարերկրյա պետությունների, կազմակերպությունների, հհ-ում կացության հատուկ կարգավիճակ ունեցող անձանց սեփականության հողեր (ըստ տարածաշրջանների)

 

(հեկտարներով)

N/N Համայնք-
ների
անվա-
նումը
սեփա-
կանա-
տերերի
անվա-
նումը
գրանց-
ման տարե-
թիվը
Սեփա-
կանա-
տերերի
թիվը
ընդհանուր
տարա-
ծությունը
(2+10+11+
12+13+14+
15+16+17)
այդ թվում
գյուղատըն-
տեսական նշանակու-
թյան հողեր, ընդամենը
որից Բնա-
կա-
վայ-
րի հո-
ղեր
Արդյունաբ. ընդերքօգտ. և այլ արտադ.
նշ-ն օբյեկտ. հողեր
էներգետի-
կայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառ. հողեր
Հատուկ պահպանվող տարածք-
ների հողեր
Հատուկ նշանա-
կության հողեր
Ան-
տա-
ռա-
յին հո-
ղեր
Ջրա-
յին հո-
ղեր
Պահուս-
տային հողեր
վա-
րե-
լա-
հող
բազմ. տնկարկ խոտ-
հարք
արոտ այլ հո-
ղեր
պտղա-
տու այգի
խաղո-
ղի այգի
այլ բազմ. տըն-
կարկ
 Ա  Բ  Գ Դ Ե  1  2  3  4  5  6  7 8  9 10  11  12  13  14 15  16 17
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
  Ընդամենը էջում                                        

 

հավելված 2

 

Ց ու ց ու մ ն ե ր

 

Մարզի (Երեվան քաղաքի) հողերի հաշվառման գրքի վարման մասին

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թ. հոկտեմբերի 23-ի N 656 որոշմամբ հաստատված կարգի համաձայն, հողերի հաշվառման գրքերում համապատասխան գրանցումները կատարվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից յուրաքանչյուր տարվա հուլիսի 1-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության հողային հաշվեկշիռը հաստատելուց հետո:

Հողերի հաշվառման գրքերը ներառում են համայնքների վարչական սահմաններում և համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման մասին ամփոփ տվյալներ, ինչպես նաև հողերն ըստ նպատակային և գործառնական նշանակության, սեփականության սուբյեկտների, իսկ գյուղատնտեսական և անտառային նշանակության հողերը՝ ըստ հողատեսքերի: Ամփոփ տվյալներում ներառված են ընդհանուր հողերի հաշվառման N 22 ձևը և ոռոգվող հողերի N 22ա ձևը, որոնք համաձայնեցված են համապատասխան նախարարությունների, գերատեսչությունների, մարզպետների հետ և գրանցվել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից որպես գերատեսչական ակտ:

Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի համաձայն, «Հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման մասին» N 22 ձևում հողային ֆոնդն ըստ նպատակային նշանակության դասակարգված է 9 խմբերի (կատեգորիաների), յուրաքանչյուր նպատակային նշանակության հող իր հերթին դասակարգված է ըստ գործառնական նշանակության, իսկ գյուղատնտեսական և անտառային նշանակության հողերը՝ ըստ հողատեսքերի:

Հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման մասին հաշվետվության N 22 ձևի՝ 1-ից մինչև 12-րդ սյունակը նախատեսված է տվյալ մարզի համայնքների վարչական սահմաններում գտնվող հողերը հաշվառելու և գրանցելու համար: 13-ից մինչև 24-րդ սյունակը հաշվառվում և գրանցվում են համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող հողերը: 25-ից մինչև 36-րդ սյունակը հաշվառվում և գրանցվում են համայնքների վարչական սահմաններում, ինչպես նաև համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող հողերը՝ համապատասխան սյունակները միմյանց գումարելով: Այսպես, օրինակ 25-րդ սյունակը՝ ընդամենը մարզում հավասար է սյունակներ 1+15, կամ սյունակ 26-ը՝ քաղաքացիների սեփականության հողեր, հավասար է սյունակներ 2+14 և այլն: Մարզի վարչական տարածքը կստացվի ընդամենը հողեր՝ վերջին տողեր՝ 25-րդ սյունակում:

Գրանցումը հաշվառման գրքերում կատարվում է յուրաքանչյուր տարվա հողային հաշվեկշիռը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատվելուց հետո:

Գիրքը նախատեսված է մինչև 2020թ. հողերի հաշվառում և գրանցում կատարելու համար:

Ստորև բերվող պարզաբանումները կօգնեն մարզպետներին, Երևանի քաղաքապետին (գիրքը վարողներին), ճիշտ դասակարգել հողային ֆոնդն ըստ նպատակային և գործառնական նշանակության, ինչպես նաև գյուղատնտեսական և անտառային նշանակության հողերը՝ ըստ հողատեսքերի:

 

Հողային ֆոնդի դասակարգումն ըստ նպատակային նշանակության (կատեգորիաների) հողատեսքերի եվ գործառնական նշանակության

 

Հողերի դասակարգումն ըստ նպատակային նշանակության (կատեգորիաների), հողատեսքերի և գործառնական նշանակության

Համապատասխան կատեգորիաներում ընդգրկվող հողատարածությունները

1. Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր

Գյուղատնտեսական գործունեություն ծավալելու համար՝ գյուղ. մշակաբույսերի, բազմամյա տնկարկների խոտհնձի, անասունների արածեցման (սերմնաբուծական, ուսումնափորձնական, տնկարանային, գյուղատնտեսական արտադրությամբ զբաղվող կոոպերատիվներ, օժանդակ տնտեսություններ և այլն): Գյուղատնտեսական նշանակության հողերն ըստ հողատեսքերի բաժանվում են՝ վարելահողերի բազմամյա տնկարկների, խոտհարքների, արոտավայրերի և այլ հողատեսքերի:

1.1 Վարելահող

Գյուղատնտեսական հողատեսք, որը սիստեմատիկաբար մշակվում և օգտագործվում է գյուղատնտեսական կուլտուրաների ցանքսերի տակ, ներառյալ բազմամյա խոտաբույսերը, ինչպես նաև մաքուր ցելերը:

1.2 Բազմամյա տնկարկ

ա) Պտղատու այգի- բազմամյա տնկարկ, որը հիմնվել է պտուղ և հատապտուղ ստանալու համար:
բ) Խաղողի այգի- բազմամյա տնկարկ, որը հիմնվել է խաղող աճեցնելու համար:

1.3 Խոտհարք

Գյուղատնտեսական հողատեսք, որը սիստեմատիկաբար օգտագործվում է խոտհնձի համար:

1.4 Արոտ

Գյուղատնտեսական հողատեսք, որը սիստեմատիկաբար օգտագործվում է անասունների արածեցման համար և օգտագործումը համարվում է հիմնական:

1.5 Այլ հողատեսքեր

Գյուղատնտեսական նպատակների համար նախատեսված, սակայն դեռևս գյուղատնտեսության արտադրության մեջ չօգտագործվող այլ հողեր (աղուտներ, ավազուտներ, ձորեր, ձորակներ, քարքարոտ տարածություններ)‚ ինչպես նաև դաշտամիջյան ճանապարհներ:

2. Բնակավայրերի հողեր

Բնակավայրերի հողեր են համարվում բնակավայրերի զարգացման, կենսագործունեության համար բարենպաստ միջավայրի ստեղծման, կառուցապատման, բարեկարգման համար նախատեսված հողերը:

2.1 Բնակելի կառուցապատման

Բնակելի կառուցապատման հողեր են համարվում անհատական բնակելի տների, դրանց կից օժանդակ շինությունների, բազմաբնակարան բնակելի շենքերի, այգեգործական, բնակելի նշանակության առանձին շենքերի ու շինությունների կառուցման և սպասարկման համար տրամադրված կամ նախատեսված հողամասերը:

2.2 Հասարակական կառուցապատման

Բնակչության սոցիալական սպասարկման վարչական և հասարակական կազմակերպությունների, այլ հասարակական նշանակության շենքերի, շինությունների կառուցման և սպասարկման համար տրամադրված կամ նախատեսված հողերը (ուսումնական և նախադպրոցական հաստատություններ, գիտական հիմնարկներ՝ օդերևութաբանական և սեյսմիկ կայաններ, հիվանդանոց, անասնաբուժարան, ակումբ, գրադարան, կուլտուրայի տուն, կինոթատրոն, խաղատուն, բենզալցակայան, գազալցակայան, ավտոտեխսպասարկում, առևտրի և սննդի օբյեկտներ, գյուղա(քաղաքա)պետարան, վարչական այլ շենքեր և շինություններ), ինչպես բնակավայրի շրջագծում, այնպես էլ բնակավայրի շրջագծից դուրս:

2.3 Խառը կառուցապատման

Բնակելի, հասարակական կառուցապատման, ընդհանուր օգտագործման հողերի այնպիսի համադրությամբ կազմավորված տարածքները, որտեղ դրանցից որևէ մեկը գերակշիռ նշանակություն չունի:

2.4 Ընդհանուր օգտագործման

Բնակավայրի շրջագծում գտնվող այն հողերը, որոնք զբաղեցված են փողոցներով, հրապարակներով, խաղադաշտերով, զբոսայգիներով, պուրակներով, հասարակության կողմից ընդհանուր օգտագործման այլ տարածքներով:

2.5 Այլ հողեր

Բնակելի, հասարակական, խառը կառուցապատման և ընդհանուր օգտագործման համար նախատեսված, սակայն դեռևս չկառուցապատված ազատ հողեր:

3. Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների հողեր

Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր են համարվում արդյունաբերական, գյուղատնտեսական արտադրության, տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման պայմաններ ապահովող, պահեստարանների համար նախատեսված շենքերի ու շինությունների կառուցման ու սպասարկման, ինչպես նաև ընդերքի օգտագործման համար տրամադրված կամ նախատեսված հողամասերը:

3.1 Արդյունաբերական օբյեկտներ

Գործարաններ, ֆաբրիկաներ, արդյունաբերական հանգույցներ և համալիրներ, արտադրական օբյեկտներ:

3.2 Գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտներ

Գյուղաղտնտեսական մթերքների արտադրության և վերամշակման ձեռնարկություններ (փակ ջերմատներ, անասնագոմեր, թռչնաֆաբրիկաներ, գյուղմթերքների արտադրության այլ ձեռնարկություններ), դրանց սպասարկող տարածքներ և այլն:

3.3 Պահեստարանների

Պահեստներ, սառնարաններ, բազաներ:

3.4 Ընդերքօգտագործման համար տրամադրված հողեր

Քարհանք, ավազահանք, մետաղային, ոչ մետաղային և այլ օգտակար հանածոների արդյունահանման համար տրամադրված ու նախատեսված հողամասեր:

4. Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր

Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր են համարվում էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ և համապատասխան գծային ենթակառուցվածքների օբյեկտների կառուցման համար տրամադրված հողերը:

4.1 Էներգետիկայի հողեր

Ջերմային, ատոմային, հիդրոէլեկտրակայաններով, բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծերով, մայրուղային գազատարերով և էներգետիկ այլ նպատակներով օգտագործվող շենքերի, շինությունների, կառուցման և սպասարկման համար տրամադրված հողամասերը:

4.2 Կապի օբյեկտների հողեր

Կապի, ռադիոհաղորդումների, հեռուստատեսության օբյեկտներ, ռադիո-ռելեային և վերահեռարձակող կայանների և կապի նշանակության այլ օբյեկտների կառուցման և սպասարկման համար տրամադրված հողամասերը:

4.3 Տրանսպորտի օբյեկտների հողեր

Երկաթուղային, ավտոմոբիլային, օդային, խողովակաշարային տրանսպորտի օբյեկտների, երկաթուղային կայանների, երկաթգծերի, երկաթուղային և ավտոճանապարհների, թունելների և կամուրջների, ավտոկայանների, օդանավակայանների և այլ տրանսպորտային օբյեկտների կառուցման ու սպասարկման համար տրամադրված հողամասերը:

4.4 Կոմունալ օբյեկտների հողեր

Կոմունալ օբյեկտների, ջրամատակարարման, ջրահեռացման, կոյուղագծերի, օրվա կարգավորիչ ջրամբարների, մաքրման կայանների, պոմպակայանների, (բացառությամբ ոռոգման համար նախատեսված) աղբավայրերի, կենցաղային (բաղնիք, լվացքատուն, կաթսայատուն) և այլ նմանատիպ օբյեկտների կառուցման ու սպասարկման համար տրամադրված հողամասերը:

5. Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր

Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր են համարվում գեղագիտական, բնապահպանական, գիտական, պատմական և մշակութային, հանգստյան, առողջարարական և այլ արժեքավոր նշանակություն ունեցող հողամասերը, որոնց համար սահմանված է հատուկ իրավական ռեժիմ:

5.1 Բնապահպանական

Գիտական, գեղագիտական և հանգստի նշանակություն ունեցող և հատուկ պահպանության նպատակով նախատեսված բնության հուշարձանների, արգելանոցների, ազգային և ծառաբանական զբոսայգիների և պարկերի, բուսաբանական այգիների, արգելավայրերի (բացառությամբ որսորդական) հողերը:

5.2 Առողջապահական նպատակով նախատեսված

Բնական, բուժական պաշարներով (հանքային ջրերով, բուժիչ ցեխերով և այլն)‚ բարենպաստ կլիմայով և այլ բնական գործոններով ու պայմաններով օժտված բուժական- առողջարարական վայրերի և առողջարանների հողամասերը, որոնք օգտագործվում են, կամ կարող են օգտագործվել հիվանդությունների կանխարգելման ու բուժման համար:

5.3 Հանգստի համար նախատեսված

Բնակչության հանգստի կազմակերպման, զբոսաշրջության, ֆիզիկական դաստիարակության, սպորտային գործունեության կազմակերպման համար նախատեսված և օգտագործվող հողերը (հանգստյան տներ, պանսիոնատներ, ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտի օբյեկտներ, զբոսաշրջության բազաներ, մշտական (վրանային) ձկնորսական և որսորդական տնակներ, մանկական զբոսաշրջիկության կայաններ, զբոսաշրջիկ պարկեր, անտառապարկեր, ուսումնազբոսաշրջային արահետներ, մանկական և սպորտային ճամբարներ, տեղանշված անցուղիներով և նմանօրինակ այլ օբյեկտներ):

5.4 Պատմական և մշակութային հողեր

Պատմական և մշակութային արժեքների ու պատմական միջավայրերի պահպանության, հուշազբոսայգիների, հուշահամալիրների, հնագիտական և ճարտարապետական հուշարձանների, այդ թվում պաշտամունքային կառույցների, պատմական և մշակութային արգելանոցների ու արգելավայրերի, պատմության, մշակույթի ու հանգստի օբյեկտների, զինվորական ու քաղաքացիական գերեզմանոցների, դամբարանադաշտերի և պատմական ու մշակութային այլ արժեքներով զբաղեցրած հողամասերը:

6. Հատուկ նշանակության հողեր

Պաշտպանական, սահմանային, ռազմական նշանակության հողեր, օրենքով պաշտպանվող շենքեր և շինություններ: (Նախագահի նստավայր, Ազգային ժողով, Կառավարության շենք, դեսպանատներ և այլն):

7. Անտառային հողեր

Անտառային հողեր են համարվում անտառապատ, կենդանական և բուսական աշխարհի պահպանման, բնության պահպանության, ինչպես նաև անտառով չծածկված, բայց անտառային տնտեսության կարիքների համար տրամադրված կամ նախատեսված հողերը: Անտառային հողերի կազմում կարող են ներառվել նաև գյուղատնտեսական հողատեսքեր: Անտառային հողերն ըստ հողատեսքերի բաժանվում են՝ անտառ, թփուտ, վարելահող, խոտհարք, արոտ և այլ հողեր:

7.1 Անտառ

Հողատարածություն, որը ծածկված է անտառով, ներառյալ միակցված և չմիակցված անտառային կուլտուրաները և ձորափնյա, գետափնյա, անտառաշերտերը ձորերում և հեղեղատներում, գետերի ու ջրամբարների ափերին, հիմնված անտառները, անտառապուրակները, ինչպես նաև հատած և այրված անտառները, բացատները, նոսրությունները, չծառակալված անտառահատատեղերը, ոչնչացված անտառները:

7.2 Թփուտ

Հողատարածություն, որը ծածկված է բազմամյա, հիմնականում ցածրահասակ տնկարկներով, որոնք չունեն հստակ արտահայտված ծառաբուն, իսկ ճյուղավորումն սկսվում է հողի մակերևույթից:

7.3 Այլ հողեր

Հողատարածություններ, որոնք նախատեսված են անտառային կարիքների համար, սակայն ծածկված չեն անտառներով, թփուտներով:

8. Ջրային հողեր

Ջրային հողեր են համարվում ջրային օբյեկտներով՝ գետերով, բնական և արհեստական ջրամբարներով, լճերով զբաղեցված, ինչպես նաև ջրային օբյեկտների օգտագործման և պահպանության համար անհրաժեշտ հիդրոտեխնիկական, ջրատնտեսային և այլ օբյեկտների համար առանձնացված տարածքները:

8.1 Գետեր

Գետեր, գետակներ:

8.2 Ջրամբարներ

Արհեստական ջրամբարներ, ջրավազաններ, ձկնաբուծական լճեր:

8.3 Լճեր

Բնական լճեր, լճակներ:

8.4 Ջրանցքներ

Ջրանցքներ (ներառյալ օտարման գոտիները), մայր առուներ, հեղեղատարներ:

8.5 Հիդրոտեխնիկական, ջրատնտեսային այլ օբյեկտներ

Ցամաքուրդներ (դրենաժներ), պոմպակայաններ և այլ հիդրոտեխնիկական կառույցներ, ինչպես նաև ջրային օբյեկտների օգտագործման և պահպանման համար զբաղեցված տարածքներ:

9. Պահուստային հողեր

Համայնքներին, քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց սեփականության, օգտագործման իրավունքով չտրամադրված պետական սեփականության հողեր, ինչպես նաև կոնսերվացիայի արդյունքում տնտեսական շրջանառությունից հանված հողամասերը (ավազուտներ, աղուտներ, քարքարուտներ և այլն):

 

Խորհրդատվական ցուցումներ

 

Հողերի հաշվառումն ըստ սեփականության սուբյեկտների

 

Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի համաձայն, Հայաստանի Հանրապետությունում հողերի սեփականության սուբյեկտներ կարող են լինել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, իրավաբանական անձինք, համայնքները, Հայաստանի Հանրապետությունը, օտարերկրյա պետությունները, միջազգային կազմակերպությունները՝ դիվանագիտական և ներկայացուցչական նպատակների համար, ինչպես նաև, Հայաստանի Հանրապետությունում կացության հատուկ կարգավիճակ ունեցող անձինք:

Հողային ֆոնդի հաշվառումը ճիշտ և լիարժեք կազմակերպելու նպատակով առաջարկվում է մարզպետներին (Երևանի քաղաքապետին)՝ իրականացնել նաև հողային ֆոնդի հաշվառում ըստ սեփականության սուբյեկտների, որի համար գրքում ներառվել են հողի նկատմամբ սեփականության սուբյեկտների վերաբերյալ հաշվառման համապատասխան ձևեր (հավելվածներ 1-5) ու դրանց լրացման վերաբերյալ ցուցումներ:

Ներկայացված ձևերին համապատասխան, հողերի հաշվառում կազմակերպելու նպատակով առաջարկվում է կազմել հաշվառման գիրք ըստ սեփականության սուբյեկտների: Գրքում ներառվող յուրաքանչյուր ձևերի քանակությունը հաշվարկվում է` ելնելով տվյալ մարզում համայնքների քանակից:

 

Հողերի հաշվառման գրքի «Քաղաքացիների սեփականության հողերի» վարման կարգը (հավելվածներ 1, 1ա)

 

Քաղաքացիների սեփականության հողերը հաշվառելու համար ներկայացված են երկու ձևեր՝ հավելված 1՝ համայնքների վարչական սահմաններում և հավելված 1ա՝ համայնքների վարչական սահմաններից դուրս: Նշված հավելվածներում քաղաքացիների սեփականության հողերը գրվում են գումարային թվերով, իսկ գյուղատնտեսական նշանակության հողերը՝ ըստ հողատեսքերի: Որպես քաղաքացիների սեփականության հողեր ըստ համայնքների ընդունվում են տվյալ համայնքի կողմից յուրաքանչյուր տարի հուլիսի 1-ի դրությամբ կազմված և մարզպետին ներկայացված ընթացիկ հաշվառման տվյալները:

 

«Քաղաքացիների սեփականության հողերի» վարման կարգը (հավելված 1)

 

«Ա» սյունակում գրվում է համայնքների հերթական համարը, ցանկալի է ըստ տարածաշրջանների՝ այբբենական կարգով:

«Բ» սյունակում՝ համայնքի անվանումը:

«Գ» սյունակում՝ գրանցման տարեթիվը:

«Դ» սյունակում՝ համապատասխան համայնքում հողի սեփականատերերի (ընտանիքների) քանակը :

«1» սյունակում գրվում է համապատասխան համայնքի վարչական տարածքում քաղաքացիների սեփականություն համարվող՝ ինչպես գյուղատնտեսական նշանակության, այնպես էլ մյուս նպատակային նշանակության հողատարածությունների գումարը:

«1-ից 9» սյունակներում գրվում են գյուղատնտեսական նշանակության հողերն ըստ հողատեսքերի:

«10-ից 17» սյունակներում գրվում են մյուս նպատակային նշանակության հողերը:

«18»-րդ՝ «ծանոթություն» սյունակում նշումներ են կատարվում քաղաքացիների սեփականության հողերի կազմում փոփոխությունների առկայության դեպքում:

 

«Քաղաքացիների սեփականության հողերի» վարման կարգը (հավելված 1ա)

 

Այս ձևի լրացման կարգը նույնն է, բացառությամբ «Բ» սյունակի, որտեղ համայնքների անվան փոխարեն գրվում են այն տեղամասերի անվանումները, որոնց տարածքում առկա են քաղաքացիների սեփականության հողերը:

 

«Իրավաբանական անձանց սեփականության հողերի» վարման կարգը (հավելվածներ 2 և 2ա)

 

Իրավաբանական անձանց սեփականության հողերի (հավելվածներ 2 և 2ա), ինչպես համայնքների վարչական սահմաններում, այնպես էլ համայնքների վարչական սահմաններից դուրս, լրացման կարգը նույնն է, ինչ քաղաքացիների սեփականության հողերինը:

 

Հողերի հաշվառման գրքի «Համայնքային սեփականության հողերի» վարման կարգը (հավելված 3)

 

«Ա» սյունակում գրվում է հերթական համարը:

«Բ» սյունակում գրվում է համայնքի անվանումը:

«Գ» սյունակում գրվում է հողօգտագործողների անվանումը:

«Դ» սյունակում գրվում է հողօգտագործման ձևը (տրված վարձակալության, տրված անհատույց օգտագործման):

«Ե» սյունակում գրվում է գրանցման տարեթիվը:

«1» սյունակում գրվում է համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի ընդհանուր գումարը՝ ինչպես գյուղատնտեսական նշանակության, այնպես էլ մյուս նպատակային նշանակության հողերի:

«2-ից 9» սյունակներում գրվում են գյուղատնտեսական նշանակության հողերն ըստ հողատեսքերի:

«10-ից 17» սյունակներում գրվում են մյուս նպատակային նշանակության հողերը, որոնք նշված են համապատասխան սյունակներում:

 

Հողերի հաշվառման գրքի «Պետական սեփականության հողերի» վարման կարգը (հավելվածներ 4 - 4ա)

 

Պետական սեփականության հողերի հաշվառման համար նախատեսված երկու ձևեր՝ համայնքների վարչական սահմաններում (հավելված 4) և համայնքների վարչական սահմաններից դուրս (հավելված 4ա):

Հավելված 4-ի «Ա» սյունակում գրվում են համայնքների հերթական համարներն ըստ տարածաշրջանների:

«Բ» սյունակում գրվում են համայնքների անվանումներն այբբենական կարգով:

«Գ» սյունակում գրվում է գրանցման տարեթիվը:

«1» սյունակում գրվում է պետական սեփականություն համարվող ընդհանուր հողատարածությունը‚ ինչպես գյուղատնտեսական նշանակության հողերն ըստ հողատեսքերի, այնպես էլ մյուս նպատակային նշանակության հողերի գումարը:

«2-ից 9» սյունակներում գրվում են գյուղատնտեսական նշանակության հողերն ըստ հողատեսքերի:

«10-ից 17» սյունակներում գրվում են մյուս նպատակային նշանակության հողերը:

Համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող պետական սեփականության հողերը հաշվառվում են «հավելված 4ա» ձևում: Հաշվառումը և գրանցումը նույնն է‚ ինչ որ համայնքների վարչական սահմաններում, բացառությամբ «Բ» սյունակի, որտեղ համայնքների անվանումների փոխարեն գրվում են տեղամասերի անվանումները:

 

Հողերի հաշվառման գրքի «Օտարերկրյա պետությունների, կազմակերպությունների և Հայաստանի Հանրապետությունում կացության հատուկ կարգավիճակ ունեցող անձանց հողերի» վարման կարգը (հավելված 3)

 

Եթե համայնքի վարչական սահմաններում և համայնքների վարչական սահմաններից դուրս առկա են օտար-երկրյա պետությունների, կազմակերպությունների և Հայաստանի Հանրապետությունում կացության հատուկ կարգավիճակ ունեցող անձանց հողատարածություններ, ապա այդպիսիք նույն կարգով գրվում են հաշվառման գրքի նույնանուն բաժնում:

Վերոհիշյալ սեփականության հինգը ձևերում լրացվող թվերը վերցվում են յուրաքանչյուր տարվա հողային հաշվեկշռից, իսկ գրանցումները կատարվում են հաշվառման գրքերում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից Հայաստանի Հանրապետության հողային հաշվեկշիռը հաստատելուց հետո:

Երևան քաղաքում քաղաքապետը կարող է ընտրել սեփականության սուբյեկտների հողերի հաշվառման և գրանցման գրքի այլ տարբերակ:

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_951

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հ Ա Մ Ա Յ Ն Ք Ի  Հ Ո Ղ Ե Ր Ի  Հ Ա Շ Վ Ա Ռ Մ Ա Ն  Գ Ի Ր Ք

 

Հավելված 3

 

________ մարզի _________________ համայնքի

 

հ ո ղ ե ր ի  հ ա շ վ ա ռ մ ա ն  գ ի ր ք

 

Ձև N 22

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

հողային ֆոնդի առկայության եՎ բաշխման
(ըստ նպատակային նշանակության, հողատեսքերի, գործառնական նշանակության եՎ սեփականության սուբյեկտների, առ 01.07.20.... թ.)

Մարզ

  

     (անվանում)

 

   (Կոդ*)

     

Համայնք

  

     (անվանում)

 

   (Կոդ*)

(հեկտարներով)

NN

Նպա-
տակային
նշանա-
կություն

Հողատեսք,
գործառնական
նշանակություն

Կոդի
NN

Ընդա-
մենը
(2+3+
4+8+12)

Սեփականության սուբյեկտ

ՀՀ քա-
ղաքա-
ցիների

ՀՀ իրավա-
բանա-
կան
ան-
ձանց

համայնքային

պետական

Օտար-
երկրյա
պետ-ի,
կազմ-ի և ՀՀ-ում կացու-
թյան հատուկ
կարգա-
վիճակ
ունեցող
անձանց

ընդա-
մենը
(5+6+7)

տրված
անհա-
տույց
օգտա-
գործ-
ման

տրված`
վարձա-
կալու-
թյան

օգտա-
գործման և վարձա-
կալու-
թյան
չտրված

ընդա-
մենը
(9+10
+11)

տրված`
անհա-
տույց
օգտա-
գործ-
ման 

տրված`
վարձա-
կալու-
թյան

 օգտա-
գործման և վարձա-
կալու-
թյան
չտրված

 

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.1

1. Գյու-
ղա-
տնտե-
սական

վարելահող

 

                       

1.2

բազմամյա տնկարկներ, ընդամենը

 

                       

1.2.1

այդ թվում` պտղատու այգի

 

                       

1.2.2

խաղողի այգի

 

                       

1.2.3

այլ բազմամյա

 

                       

1.3

խոտհարք

 

                       

1.4

արոտ

 

                       

1.5

այլ հողատեսքեր

 

                       

1

Ընդամենը

 

                       

2.1

2. Բնա-
կա-
վայրերի

բնակելի կառուցապատման

 

                       

2.1.1

այդ թվում` տնամերձ հողեր

 

                       

2.1.2

այգեգ-ն ամառ-ն)

 

                       

2.2

հասարակական

 

                       

2.3

խառը կառուցապատման

 

                       

2.4

ընդհանուր
օգտագործման

 

                       

2.5

այլ հողեր

 

                       

2

Ընդամենը

 

                       

3.1

3. Արդ-
յու-
նաբ.,
ընդերք-
օգտ. և այլ արտ. նշանա-
կութ. օբ.

արդյունաբերական օբյեկտներ

 

                       

3.2

գյուղատնտեսական արտադր.

 

                       

3.3

պահեստարանների

 

                       

3.4

ընդերքօգտագործման

 

                       

3

Ընդամենը

 

                       

4.1

4. Էներ-
գե-
տիկայի,
տրանս-
պորտի,
կապի, կոմու-
նալ
ենթակ.
օբ.

էներգետիկայի

 

                       

4.2

կապի

 

                       

4.3

տրանսպորտի

 

                       

4.4

կոմունալ ենթակառուցվածքների

 

                       

4

Ընդամենը

 

                       

5.1

5. Հա-
տուկ
պահ-
պան-
վող
տա-
րածք-
ների

բնապահպանական

 

                       

5.1.1

այդ թվում` արգելոցներ

 

                       

5.1.2

արգելավայրեր

 

                       

5.1.3

ազգային պարկեր

 

                       

5.2

առողջարարական

 

                       

5.3

հանգստի

 

                       

5.4

պատմական և մշակութային

 

                       

5

Ընդամենը

 

                       

6

6. Հա-
տուկ նշանա-
կության

Ընդամենը

 

                       

7.1

7. Անտա-
ռային

անտառ

 

                       

7.2

թփուտ

 

                       

7.3

վարելահող

 

                       

7.4

խոտհարք

 

                       

7.5

արոտ

 

                       

7.6

այլ հողեր

 

                       

7

Ընդամենը

 

                       

8.1

8. Ջրա-
յին

գետեր

 

                       

8.2

ջրամբարներ

 

                       

8.3

լճեր

 

                       

8.4

ջրանցքներ

 

                       

8.5

հիդրոտեխն. և ջրատնտ. այլ օբ.

 

                       

8

Ընդամենը

 

                       

9.1

9. Պա-
հուս-
տային

աղուտներ

 

                       

9.2

ավազուտներ

 

                       

9.3

ճահիճներ

 

                       

9.4

 

 

                       

9.5

այլ անօգտագործելի հողեր

 

                       

9

Ընդամենը

 

                       

ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ՀՈՂԵՐ
(1+2+3+4+5+6+7+8+9) 

 

                       

Համայնքի ղեկավար`

 

(ստորագրություն)

   

 

(անուն, ազգանուն)

  Կ.Տ.  

Կատարող`

 

(ստորագրություն)

 

(անուն, ազգանուն)

Ձև 22ա

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՈՌՈԳՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԱՇԽՄԱՆ (ԸՍՏ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ, ՀՈՂԱՏԵՍՔԵՐԻ ԵՎ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ)

առ 01.07.20...թ.

Մարզ

  

     (անվանումը)

 

   (կոդ)

     

Համայնք

  

     (անվանումը)

 

   (կոդ)

(հեկտարներով)

NN

Նպա-
տակային
նշանա-
կություն

Գործառնական նշանակություն,
հողատեսք

կոդ
N/N

Ընդա-
մենը`
ոռոգ-
վող
հողեր
(2+3+
4+5+6)

Սեփականության սուբյեկտ

ՀՀ քա-
ղաքա-
ցինե-
րի

ՀՀ իրա-
վա-
բանա-
կան
ան-
ձանց

հա-
մայն-
քա-
յին

պե-
տա-
կան

Օտար-
երկրյա
պետու-
թյունների,
կազմա-
կերպու-
թյունների

 

Ա

Բ

Գ

1 2 3 4 5 6

1.1

1. Գյուղա-
տնտեսական

վարելահող

 

 

 

 

 

 

 

1.2

բազմամյա տնկարներ,
ընդամենը`

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1

այդ թվում` պտղատու այգի

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2

խաղողի այգի

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3

այլ բազմամյա

 

 

 

 

 

 

 

1.3

խոտհարք

 

 

 

 

 

 

 

1.4

արոտ

 

 

 

 

 

 

 

1.5

այլ հողատեսքեր

 

 

 

 

 

 

 

1

Ընդամենը (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)

 

 

 

 

 

 

 

2.1

2. Բնակա-
վայրերի

բնակելի կառուցապատման

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

այդ թվում` տնամերձ հողեր

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2

այգեգործական (ամառանոցային)

 

 

 

 

 

 

 

2.2

ընդհանուր
օգտագործման

 

 

 

 

 

 

 

2.3

այլ հողեր

 

 

 

 

 

 

 

2

Ընդամենը (2.1+2.2+2.3)

 

 

 

 

 

 

 

3

3. Արդյունաբ., ընդերքօգտ. և այլ արտ. նշանակության

 

 

 

 

 

 

 

4

4. Էներգետիկայի, տրանսպ., կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների

 

 

 

 

 

 

 

5

5. Հատուկ պահպանվող տարածքների

 

 

 

 

 

 

 

6

6. Հատուկ նշանակության

 

 

 

 

 

 

 

7.1

7. Անտա-
ռային

անտառ

 

 

 

 

 

 

 

7.2

թփուտ

 

 

 

 

 

 

 

7.3

վարելահող

 

 

 

 

 

 

 

7.4

խոտհարք

 

 

 

 

 

 

 

7.5

արոտ

 

 

 

 

 

 

 

7.6

այլ հողեր

 

 

 

 

 

 

 

7

Ընդամենը (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6)

 

 

 

 

 

 

 

8

8. Ջրային

 

 

 

 

 

 

 

9

9. Պահուստային

 

 

 

 

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՈՌՈԳՎՈՂ ՀՈՂԵՐ (1+2+3+4+5+6+7+9)

 

 

 

 

 

 

 

Համայնքի ղեկավար

 

      Կ.Տ.  (ստորագրություն)

   

 

(անուն)

  

 

(ազգանուն)

       

Կատարող

 

(ստորագրություն)

 

(անուն)

 

(ազգանուն)

Օ Ժ Ա Ն Դ Ա Կ  Բ Ա Ժ Ի Ն

 

հավելված 1

 

Քաղաքացիների սեփականության հողեր

 

(հեկտարներով)

N/N Սեփա-
կանա-
տիրոջ
ազգանուն,
անուն,
հայրանուն
գրանց-
ման տարե-
թիվը
ընդհանուր
տարա-
ծությունը
(2+10+11+
12+13+14+
15+16+17)
այդ թվում Ծա-
նո-
թու-
թյուն
գյուղատըն-
տեսական նշանակու-
թյան հողեր, ընդամենը
որից Բնա-
կա-
վայ-
րի հո-
ղեր
որից տը-
նա-
մերձ հո-
ղեր
Արդյունաբ. ընդերքօգտ. և այլ արտադ.
նշ-ն օբյեկտ. հողեր
էներգետի-
կայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառ. հողեր
Հատուկ պահպանվող տարածք-
ների հողեր
Հատուկ նշանա-
կության հողեր
Ան-
տա-
ռա-
յին հո-
ղեր
Ջրա-
յին հո-
ղեր
Պահուս-
տային հողեր
վա-
րե-
լա-
հող
բազմ. տնկարկ խոտ-
հարք
արոտ այլ հո-
ղեր
պտղա-
տու այգի
խաղո-
ղի այգի
այլ բազմ. տըն-
կարկ
 Ա  Բ  Գ  1  2  3  4  5  6  7 8  9 10 10ա  11  12  13  14 15  16 17  18
                                           
                                     
                                     
                                     
                                           
                                     
                                     
                                     
                                           
                                     
                                     
                                     
                                           
                                     
                                     
                                     
                                           
                                     
                                     
                                     
                                           
                                     
                                     
                                     
                                           
                                     
                                     
                                     
                                           
                                     
                                     
                                     
                                           
                                     
                                     
                                     
                                           
                                     
                                     
                                     
  Ընդամենը էջում                                        

 

հավելված 2

 

իրավաբանական անձանց սեփականության հողեր

 

(հեկտարներով)

N/N Իրավա-
բանա-
կան
անձի
անվա-
նումը
գրանց-
ման տարե-
թիվը
ընդհանուր
տարա-
ծությունը
(2+10+11+
12+13+14+
15+16+17)
այդ թվում Ծա-
նո-
թու-
թյուն
գյուղատըն-
տեսական նշանակու-
թյան հողեր, ընդամենը
որից Բնա-
կա-
վայ-
րի հո-
ղեր
Արդյունաբ. ընդերքօգտ. և այլ արտադ.
նշ-ն օբյեկտ. հողեր
էներգետի-
կայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառ. հողեր
Հատուկ պահպանվող տարածք-
ների հողեր
Հատուկ նշանա-
կության հողեր
Ան-
տա-
ռա-
յին հո-
ղեր
Ջրա-
յին հո-
ղեր
Պահուս-
տային հողեր
վա-
րե-
լա-
հող
բազմ. տնկարկ խոտ-
հարք
արոտ այլ հո-
ղեր
պտղա-
տու այգի
խաղո-
ղի այգի
այլ բազմ. տըն-
կարկ
 Ա  Բ  Գ  1  2  3  4  5  6  7 8  9 10  11  12  13  14 15  16 17  18
                                         
                                   
                                   
                                   
                                         
                                   
                                   
                                   
                                         
                                   
                                   
                                   
                                         
                                   
                                   
                                   
                                         
                                   
                                   
                                   
                                         
                                   
                                   
                                   
                                         
                                   
                                   
                                   
                                         
                                   
                                   
                                   
                                         
                                   
                                   
                                   
                                         
                                   
                                   
                                   
  Ընդամենը էջում                                      

 

հավելված 3

 

Համայնքային սեփականության հողեր

 

(հեկտարներով)

N/N Նպատա-
կային և
գործառ-
նական
նշանակու-
թյունը
հողօգտա-
գործող-
ների
անվանումը
(որից տրված
վարձա-
կալու-
թյամբ)
գրանց-
ման տարե-
թիվը
ընդհանուր
տարա-
ծությունը
(2+10+11+
12+13+14+
15+16+17)
այդ թվում Ծա-
նո-
թու-
թյուն
գյուղատըն-
տեսական նշանակու-
թյան հողեր, ընդամենը
որից Բնա-
կա-
վայ-
րի հո-
ղեր
Արդյունաբ. ընդերքօգտ. և այլ արտադ.
նշ-ն օբյեկտ. հողեր
էներգետի-
կայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառ. հողեր
Հատուկ պահպանվող տարածք-
ների հողեր
Հատուկ նշանա-
կության հողեր
Ան-
տա-
ռա-
յին հո-
ղեր
Ջրա-
յին հո-
ղեր
Պահուս-
տային հողեր
վա-
րե-
լա-
հող
բազմ. տնկարկ խոտ-
հարք
արոտ այլ հո-
ղեր
պտղա-
տու այգի
խաղո-
ղի այգի
այլ բազմ. տըն-
կարկ
 Ա  Բ  Գ  1  2  3  4  5  6  7 8  9 10  11  12  13  14 15  16 17  18
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
  Ընդամենը էջում                                      

 

հավելված 4

 

պետական սեփականության հողեր

 

(հեկտարներով)

N/N Նպատա-
կային և
գործառ-
նական
նշանակու-
թյունը
հողօգտա-
գործող-
ների
անվանումը
(որից տրված
վարձա-
կալու-
թյամբ)
գրանց-
ման տարե-
թիվը
ընդհանուր
տարա-
ծությունը
(2+10+11+
12+13+14+
15+16+17)
այդ թվում Ծա-
նո-
թու-
թյուն
գյուղատըն-
տեսական նշանակու-
թյան հողեր, ընդամենը
որից Բնա-
կա-
վայ-
րի հո-
ղեր
Արդյունաբ. ընդերքօգտ. և այլ արտադ.
նշ-ն օբյեկտ. հողեր
էներգետի-
կայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառ. հողեր
Հատուկ պահպանվող տարածք-
ների հողեր
Հատուկ նշանա-
կության հողեր
Ան-
տա-
ռա-
յին հո-
ղեր
Ջրա-
յին հո-
ղեր
Պահուս-
տային հողեր
վա-
րե-
լա-
հող
բազմ. տնկարկ խոտ-
հարք
արոտ այլ հո-
ղեր
պտղա-
տու այգի
խաղո-
ղի այգի
այլ բազմ. տըն-
կարկ
 Ա  Բ  Գ  1  2  3  4  5  6  7 8  9 10  11  12  13  14 15  16 17  18
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
  Ընդամենը էջում                                      

 

հավելված 5

 

օտարերկրյա պետությունների, կազմակերպությունների, եվ հհ-ում կացության հատուկ կարգավիճակ ունեցող անձանց սեփականության հողեր

 

(հեկտարներով)

N/N Նպատա-
կային և
գործառ-
նական
նշանակու-
թյունը
հողօգտա-
գործող-
ների
անվանումը
գրանց-
ման տարե-
թիվը
ընդհանուր
տարա-
ծությունը
(2+10+11+
12+13+14+
15+16+17)
այդ թվում Ծա-
նո-
թու-
թյուն
գյուղատըն-
տեսական նշանակու-
թյան հողեր, ընդամենը
որից Բնա-
կա-
վայ-
րի հո-
ղեր
Արդյունաբ. ընդերքօգտ. և այլ արտադ.
նշ-ն օբյեկտ. հողեր
էներգետի-
կայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառ. հողեր
Հատուկ պահպանվող տարածք-
ների հողեր
Հատուկ նշանա-
կության հողեր
Ան-
տա-
ռա-
յին հո-
ղեր
Ջրա-
յին հո-
ղեր
Պահուս-
տային հողեր
վա-
րե-
լա-
հող
բազմ. տնկարկ խոտ-
հարք
արոտ այլ հո-
ղեր
պտղա-
տու այգի
խաղո-
ղի այգի
այլ բազմ. տըն-
կարկ
 Ա  Բ  Գ  1  2  3  4  5  6  7 8  9 10  11  12  13  14 15  16 17  18
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
  Ընդամենը էջում                                      

 

հավելված 4

 

Ց ու ց ու մ ն ե ր

 

Համայնքի հողերի հաշվառման գրքի վարման մասին

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թ. հոկտեմբերի 23-ի N 656 որոշմամբ հաստատված կարգի համաձայն, համայնքի հողերի հաշվառման գրքում համապատասխան գրանցումները կատարվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից յուրաքանչյուր տարվա հուլիսի 1-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության հողային հաշվեկշիռը հաստատելուց հետո:

Հողերի հաշվառման գիրքը ներառում է համայնքի վարչական տարածքում գտնվող հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման մասին ամփոփ տվյալներ, ինչպես նաև հողերն ըստ նպատակային և գործառնական նշանակության, սեփականության սուբյեկտների, իսկ գյուղատնտեսական և անտառային նշանակության հողերը՝ ըստ հողատեսքերի: Ամփոփ տվյալներում ներառված են ընդհանուր հողերի հաշվառման N 22 ձևը, և ոռոգվող հողերի N 22ա ձևը, որոնք համաձայնեցված են համապատասխան նախարարությունների, գերատեսչությունների, մարզպետների հետ և գրանցվել են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից որպես գերատեսչական ակտ:

Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի համաձայն, «Հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման մասին» N 22 ձևում հողային ֆոնդն ըստ նպատակային նշանակության դասակարգված է 9 խմբերի (կատեգորիաների), յուրաքանչյուր նպատակային նշանակության հող իր հերթին դասակարգված է գործառնական նշանակության, գյուղատնտեսական և անտառային նշանակության հողերը՝ ըստ հողատեսքերի:

Հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման մասին հաշվետվության ըստ նպատակային և գործառնական նշանակության N 22 ձևի յուրաքանչյուր նպատակային նշանակության հողի գումարն ստանալու համար, համապատասխան գործառնական նշանակության հողերը գումարվում են միմյանց, արդյունքը գրվում է նշված նպատակային նշանակության վերջին՝ «ընդամենը» տողում: Գյուղատնտեսական և անտառային նշանակության հողերի գումարը կստացվի հողատեսքերի միմյանց գումարելու միջոցով: Համայնքի վարչական տարածքն ստանալու համար՝ գումարվում են բոլոր նպատակային նշանակության հողերի ընդամենները և գրվում վերջին տողի առաջին սյունակում:

Ոռոգվող հողերի N 22ա ձևը լրացվում է N 22 ձևի լրացման կարգով:

Գիրքը նախատեսված է մինչև 2020 թ. հողերի հաշվառում և գրանցում կատարելու համար:

Ստորև բերվող պարզաբանումները կօգնեն համայնքների ղեկավարներին (գիրքը վարողներին), ճիշտ դասակարգել հողային ֆոնդն ըստ նպատակային և գործառնական նշանակության, ինչպես նաև գյուղատնտեսական և անտառային նշանակության հողերը՝ ըստ հողատեսքերի:

 

Հողային ֆոնդի դասակարգումն ըստ նպատակային նշանակության (կատեգորիաների) հողատեսքերի եվ գործառնական նշանակության

 

Հողերի դասակարգումն ըստ նպատակային նշանակության (կատեգորիաների), հողատեսքերի և գործառնական նշանակության

Համապատասխան կատեգորիաներում ընդգրկվող հողատարածությունները

1. Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր

 

Գյուղատնտեսական գործունեություն ծավալելու համար՝ գյուղ. մշակաբույսերի, բազմամյա տնկարկների խոտհնձի, անասունների արածեցման (սերմնաբուծական, ուսումնափորձնական, տնկարանային, գյուղատնտեսական արտադրությամբ զբաղվող կոոպերատիվներ, օժանդակ տնտեսություններ և այլն):
Գյուղատնտեսական նշանակության հողերն ըստ հողատեսքերի բաժանվում են՝ վարելահողերի բազմամյա տնկարկների, խոտհարքների, արոտավայրերի և այլ հողատեսքերի:

1.1 Վարելահող

Գյուղատնտեսական հողատեսք, որը սիստեմատիկաբար մշակվում և օգտագործվում է գյուղատնտեսական կուլտուրաների ցանքսերի տակ, ներառյալ բազմամյա խոտաբույսերի, ինչպես նաև մաքուր ցելերը:

1.2 Բազմամյա տնկարկ

ա) Պտղատու այգի- բազմամյա տնկարկ, որը հիմնվել է պտուղ և հատապտուղ ստանալու համար:
բ) Խաղողի այգի- բազմամյա տնկարկ, որը հիմնվել է խաղող աճեցնելու համար:

1.3 Խոտհարք

Գյուղատնտեսական հողատեսք, որը սիստեմատիկաբար օգտագործվում է խոտհնձի համար:

1.4 Արոտ

Գյուղատնտեսական հողատեսք, որը սիստեմատիկաբար օգտագործվում է անասունների արածեցման համար և օգտագործումը համարվում է հիմնական:

1.5 Այլ հողատեսքեր

Գյուղատնտեսական նպատակների համար նախատեսված, սակայն դեռևս գյուղատնտեսության արտադրության մեջ չօգտագործվող այլ հողեր (աղուտներ, ավազուտներ, ձորեր, ձորակներ, քարքարոտ տարածություններ)‚ ինչպես նաև դաշտամիջյան ճանապարհներ:

2. Բնակավայրերի հողեր

Բնակավայրերի հողեր են համարվում բնակավայրերի զարգացման, կենսագործունեության համար բարենպաստ միջավայրի ստեղծման, կառուցապատման, բարեկարգման համար նախատեսված հողերը:

2.1 Բնակելի կառուցապատման

Բնակելի կառուցապատման հողեր են համարվում անհատական բնակելի տների, դրանց կից օժանդակ շինությունների, բազմաբնակարան բնակելի շենքերի, այգեգործական, բնակելի նշանակության առանձին շենքերի ու շինությունների կառուցման և սպասարկման համար տրամադրված կամ նախատեսված հողամասերը:

2.2 Հասարակական կառուցապատման

Բնակչության սոցիալական սպասարկման վարչական և հասարակական կազմակերպությունների, այլ հասարակական նշանակության շենքերի, շինությունների կառուցման և սպասարկման համար տրամադրված կամ նախատեսված հողերը (ուսումնական և նախադպրոցական հաստատություններ, գիտական հիմնարկներ՝ օդերևութաբանական և սեյսմիկ կայաններ, հիվանդանոց, անասնաբուժարան, ակումբ, գրադարան, կուլտուրայի տուն, կինոթատրոն, խաղատուն, բենզալցակայան, գազալցակայան, ավտոտեխսպասարկում, առևտրի և սննդի օբյեկտներ, գյուղա(քաղաքա)պետարան, վարչական այլ շենքեր և շինություններ), ինչպես բնակավայրի շրջագծում, այնպես էլ բնակավայրի շրջագծից դուրս:

2.3 Խառը կառուցապատման

Բնակելի, հասարակական կառուցապատման, ընդհանուր օգտագործման հողերի այնպիսի համադրությամբ կազմավորված տարածքները, որտեղ դրանցից որևէ մեկը գերակշիռ նշանակություն չունի:

2.4 Ընդհանուր օգտագործման

Բնակավայրի շրջագծում գտնվող այն հողերը, որոնք զբաղեցված են փողոցներով, հրապարակներով, խաղադաշտերով, զբոսայգիներով, պուրակներով, հասարակության կողմից ընդհանուր օգտագործման այլ տարածքներով:

2.5 Այլ հողեր

Բնակելի հասարակական, խառը կառուցապատման և ընդհանուր օգտագործման համար նախատեսված, սակայն դեռևս չկառուցապատված ազատ հողեր:

3. Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների հողեր

Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր են համարվում արդյունաբերական, գյուղատնտեսական արտադրության, տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման պայմաններ ապահովող, պահեստարանների համար նախատեսված շենքերի ու շինությունների կառուցման ու սպասարկման, ինչպես նաև ընդերքի օգտագործման համար տրամադրված կամ նախատեսված հողամասերը:

3.1 Արդյունաբերական օբյեկտներ

Գործարաններ, ֆաբրիկաներ, արդյունաբերական հանգույցներ և համալիրներ, արտադրական օբյեկտներ:

3.2 Գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտներ

Գյուղաղտնտեսական մթերքների արտադրության և վերամշակման ձեռնարկություններ (փակ ջերմատներ, անասնագոմեր, թռչնաֆաբրիկաներ, գյուղմթերքների արտադրության այլ ձեռնարկություններ), դրանց սպասարկող տարածքներ և այլն:

3.3 Պահեստարանների

Պահեստներ, սառնարաններ, բազաներ:

3.4 Ընդերքօգտագործման համար տրամադրված հողեր

Քարհանք, ավազահանք, մետաղային, ոչ մետաղային և այլ օգտակար հանածոների արդյունահանման համար տրամադրված ու նախատեսված հողամասեր:

4. Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր

Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր են համարվում էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ և համապատասխան գծային ենթակառուցվածքների օբյեկտների կառուցման համար տրամադրված հողերը:

4.1 Էներգետիկայի հողեր

Ջերմային, ատոմային, հիդրոէլեկտրակայաններով, բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծերով, մայրուղային գազատարերով և էներգետիկ այլ նպատակներով օգտագործվող շենքերի, շինությունների, կառուցման և սպասարկման համար տրամադրված հողամասերը:

4.2 Կապի օբյեկտների հողեր

Կապի, ռադիոհաղորդումների, հեռուստատեսության օբյեկտներ, ռադիոռելեային և վերահեռարձակող կայանների և կապի նշանակության այլ օբյեկտների կառուցման և սպասարկման համար տրամադրված հողամասերը:

4.3 Տրանսպորտի օբյեկտների հողեր

Երկաթուղային, ավտոմոբիլային, օդային, խողովակաշարային տրանսպորտի օբյեկտների, երկաթուղային կայանների, երկաթգծերի, երկաթուղային և ավտոճանապարհների, թունելների և կամուրջների, ավտոկայանների, օդանավակայանների և այլ տրանսպորտային օբյեկտների կառուցման ու սպասարկման համար տրամադրված հողամասերը:

4.4 Կոմունալ օբյեկտների հողեր

Կոմունալ օբյեկտների, ջրամատակարարման, ջրահեռացման, կոյուղագծերի, օրվա կարգավորիչ ջրամբարների, մաքրման կայանների, պոմպակայանների, (բացառությամբ ոռոգման համար նախատեսված) աղբավայրերի, կենցաղային (բաղնիք, լվացքատուն, կաթսայատուն ) և այլ նմանատիպ օբյեկտների կառուցման ու սպասարկման համար տրամադրված հողամասերը:

5. Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր

Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր են համարվում գեղագիտական, բնապահպանական, գիտական, պատմական և մշակութային, հանգստյան, առողջարարական և այլ արժեքավոր նշանակություն ունեցող հողամասերը, որոնց համար սահմանված է հատուկ իրավական ռեժիմ:

5.1 Բնապահպանական

Գիտական, գեղագիտական և հանգստի նշանակություն ունեցող և հատուկ պահպանության նպատակով նախատեսված բնության հուշարձանների, արգելանոցների, ազգային և ծառաբանական զբոսայգիների և պարկերի, բուսաբանական այգիների, արգելավայրերի (բացառությամբ որսորդական) հողերը

5.2 Առողջապահական նպատակով նախատեսված

Բնական, բուժական պաշարներով (հանքային ջրերով, բուժիչ ցեխերով և այլն) բարենպաստ կլիմայով և այլ բնական գործոններով ու պայմաններով օժտված բուժական- առողջարարական վայրերի և առողջարանների հողամասերը, որոնք օգտագործվում են կամ կարող են օգտագործվել հիվանդությունների կանխարգելման ու բուժման համար:

5.3 Հանգստի համար նախատեսված

Բնակչության հանգստի կազմակերպման, զբոսաշրջության, ֆիզիկական դաստիարակության, սպորտային գործունեության կազմակերպման համար նախատեսված և օգտագործվող հողերը (հանգստյան տներ, պանսիոնատներ, ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտի օբյեկտներ, զբոսաշրջության բազաներ, մշտական (վրանային) ձկնորսական և որսորդական տնակներ, մանկական զբոսաշրջիկության կայաններ, զբոսաշրջիկ պարկեր, անտառապարկեր, ուսումնազբոսաշրջային արահետներ, մանկական և սպորտային ճամբարներ, տեղանշված անցուղիներով և նմանօրինակ այլ օբյեկտներ):

5.4 Պատմական և մշակութային հողեր

Պատմական և մշակութային արժեքների ու պատմական միջավայրերի պահպանության, հուշազբոսայգիների, հուշահամալիրների, հնագիտական և ճարտարապետական հուշարձանների, այդ թվում` պաշտամունքային կառույցների, պատմական և մշակութային արգելանոցների ու արգելավայրերի, պատմության, մշակույթի ու հանգստի օբյեկտների, զինվորական ու քաղաքացիական գերեզմանոցների, դամբարանադաշտերի և պատմական ու մշակութային այլ արժեքներով զբաղեցրած հողամասերը:

6. Հատուկ նշանակության հողեր

Պաշտպանական, սահմանային, ռազմական նշանակության հողեր, օրենքով պաշտպանվող շենքեր և շինություններ: (Նախագահի նստավայր, Ազգային ժողով, Կառավարության շենք, դեսպանատներ և այլն):

7. Անտառային հողեր

Անտառային հողեր են համարվում անտառապատ, կենդանական և բուսական աշխարհի պահպանման, բնության պահպանության, ինչպես նաև անտառով չծածկված, բայց անտառային տնտեսության կարիքների համար տրամադրված կամ նախատեսված հողերը: Անտառային հողերի կազմում կարող են ներառվել նաև գյուղատնտեսական հողատեսքեր: Անտառային հողերն ըստ հողատեսքերի բաժանվում են՝ անտառ, թփուտ, վարելահող, խոտհարք, արոտ և այլ հողեր:

7.1 Անտառ

Հողատարածություն, որը ծածկված է անտառով, ներառյալ միակցված և չմիակցված անտառային կուլտուրաները և ձորափնյա, գետափնյա, անտառաշերտերը ձորերում և հեղեղատներում, գետերի ու ջրամբարների ափերին, հիմնված անտառները, անտառապուրակները, ինչպես նաև հատած և այրված անտառները, բացատները, նոսրությունները, չծառակալված անտառահատատեղերը, ոչնչացված անտառները:

7.2 Թփուտ

Հողատարածություն, որը ծածկված է բազմամյա, հիմնականում ցածրահասակ տնկարկներով, որոնք չունեն հստակ արտահայտված ծառաբուն, իսկ ճյուղավորումն սկսվում է հողի մակերևույթից:

7.3 Այլ հողեր

Հողատարածություններ, որոնք նախատեսված են անտային կարիքների համար, սակայն ծածկված չեն անտառներով, թփուտներով:

8. Ջրային հողեր

Ջրային հողեր են համարվում ջրային օբյեկտներով՝ գետերով, բնական և արհեստական ջրամբարներով, լճերով զբաղեցված, ինչպես նաև ջրային օբյեկտների օգտագործման և պահպանության համար անհրաժեշտ հիդրոտեխնիկական, ջրատնտեսային և այլ օբյեկտների համար առանձնացված տարածքները:

8.1 Գետեր

Գետեր, գետակներ:

8.2 Ջրամբարներ

Արհեստական ջրամբարներ, ջրավազաններ‚ ձկնաբուծական լճեր:

8.3 Լճեր

Բնական լճեր, լճակներ:

8.4 Ջրանցքներ

Ջրանցքներ (ներառյալ օտարման գոտիները), մայր առուներ, հեղեղատարներ:

8.5 Հիդրոտեխնիկական, ջրատնտեսային այլ օբյեկտներ

Ցամաքուրդներ (դրենաժներ), պոմպակայաններ և այլ հիդրոտեխնիկական կառույցներով, ինչպես նաև ջրային օբյեկտների օգտագործման և պահպանման համար զբաղեցված տարածքներ:

9. Պահուստային հողեր

Համայնքներին, քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց սեփականության, օգտագործման իրավունքով չտրամադրված պետական սեփականության հողեր, ինչպես նաև կոնսերվացիայի արդյունքում տնտեսական շրջանառությունից հանված հողամասերը (ավազուտներ, աղուտներ, քարքարուտներ և այլն):

 

Խորհրդատվական ցուցումներ

 

Հողերի հաշվառումն ըստ սեփականության սուբյեկտների

 

Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի համաձայն, Հայաստանի Հանրապետությունում հողի սեփականության սուբյեկտներ կարող են լինել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, իրավաբանական անձինք, համայնքները, Հայաստանի Հանրապետությունը և օտարերկրյա պետությունները, կազմակերպությունները, Հայաստանի Հանրապետությունում կացության հատուկ կարգավիճակ ունեցող անձինք:

Հողային ֆոնդի հաշվառումը ճիշտ կազմակերպելու նպատակով առաջարկվում է համայնքների ղեկավարներին իրականացնել նաև հողային ֆոնդի հաշվառում ըստ սեփականության սուբյեկտների, որի համար գրքում ներառվել են հողի նկատմամբ սեփականության սուբյեկտների վերաբերյալ հաշվառման համապատասխան ձևեր (հավելվածներ 1-ից մինչև 5) ու դրանց վարման վերաբերյալ ցուցումներ:

Ներկայացված ձևերին համապատասխան առաջարկվում է կազմել հաշվառման գիրք ըստ սեփականության սուբյեկտների: Գրքում ներառվող յուրաքանչյուր ձևերի քանակությունը հաշվարկվում է` ելնելով տվյալ համայնքում սեփականության սուբյեկտների քանակից: Այսպես օրինակ, եթե համայնքում առկա են հողի 400 սեփականատեր քաղաքացիներ, իսկ առաջարկվող ձևի երկու էջում հնարավոր է հաշվառել 20 քաղաքացիներ, հետևաբար 40 էջը, կամ 20 թերթը բավարար է և լրացուցիչ 5-6 թերթ՝ հետագա փոփոխությունները հաշվառելու համար: Սեփականության մյուս սուբյեկտները համեմատաբար շատ ավելի քիչ են և դրանցից յուրաքանչյուրի հաշվառման համար բավարար են 4-5 թերթ:

 

Հողերի հաշվառման գրքի «Քաղաքացիների սեփականության հողեր» բաժնի վարման կարգը (հավելված 1)

 

Յուրաքանչյուր քաղաքացու համար նախատեսված է չորս տող: Առաջին տողում հաշվառվում է տվյալ տարում քաղաքացու սեփականության հողերը, ըստ նպատակային նշանակության, իսկ գյուղատնտեսական նշանակության հողերն ըստ հողատեսքերի: Երկրորդից- չորրորդ տողերը լրացվում են միայն այն դեպքում, երբ քաղաքացու սեփականության հողատարածքներում սահմանված կարգով տեղի են ունեցել որոշակի փոփոխություններ (օտարում, ձեռքբերում, բազմամյա տնկարկների հիմնում կամ քանդում և այլն):

«Ա» սյունակում գրվում է հողի սեփականատիրոջ հերթական համարը:

«Բ» սյունակի առաջին տողում քաղաքացու ազգանուն- անունը, իսկ երկրորդ տողում՝ հայրանունը‚ որոնք դասակարգվում են ազգանունների այբբենական կարգով:

«Գ» սյունակում լրացվում է գրանցման տարեթիվը:

Առաջին սյունակում լրացվում է քաղաքացու սեփականություն հանդիսացող ընդհանուր հողատարածությունը, ինչպես գյուղատնտեսական նշանակության (սյունակներ՝ 2-9), այնպես էլ մյուս նպատակային նշանակության հողերի գումարը:

Հողամասը քաղաքացու սեփականություն է համարվում, եթե առկա է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի համապատասխան տարածքային ստորաբաժանման կողմից գրանցված և տրված հողի սեփականության իրավունքի վկայական և/կամ, մինչև 1999 թ. մայիսի 6-ը հողամասի նկատմամբ իրավունքների վերաբերյալ սահմանված կարգով տրված, ձեռք բերված փաստաթուղթ:

10-17 սյունակներում գրվում են քաղաքացու սեփականությունը հանդիսացող մյուս նպատակային նշանակության հողամասերը, որոնք նշված են համապատասխան սյունակներում:

«Ծանոթություն» սյունակում նշումներ են կատարվում միայն այն դեպքում, երբ փոփոխություններ են տեղի ունեցել քաղաքացու սեփականություն հադիսացող հողամասի, այդ թվում հողատեսքերի կազմում:

Քաղաքացիների սեփականության հողամասերի՝ յուրաքանչյուր էջի վերջում տրվում է այդ էջում հաշվառված հողամասերի գումարը: Բոլոր էջերի գումարը տրվում է վերջում, որը և հանդիսանում է տվյալ համայնքի վարչական տարածքում քաղաքացիների սեփականություն համարվող հողամասերի ընդհանուր հողատարածությունը: Գումարային թվերը տեղափոխվում և գրանցվում են հաշվետվության ամփոփ N 22 ձևի երկրորդ սյունակի՝ քաղաքացիների սեփականության համապատասխան նպատակային նշանակության (հողատեսքի կամ գործառնական նշանակության) տողերում:

 

Հողերի հաշվառման գրքի «Իրավաբանական անձանց սեփականության հողեր» բաժնի վարման կարգը (հավելված 2)

 

Իրավաբանական անձանց սեփականության հողամասերի վարման կարգը նույնն է, ինչ որ քաղաքացիների սեփականության հողերի բաժնում, այն տարբերությամբ, որ «Բ» սյունակում քաղաքացիների անվանումների փոխարեն լրացվում են իրավաբանական անձանց անվանումները: Իրավաբանական անձանց սեփականության հողամասերի գումարը տեղափոխվում և գրանցվում է հաշվետվության ամփոփ N 22 ձևի երրորդ սյունակի՝ իրավաբանական անձանց սեփականության, համապատասխան նպատակային նշանակության (հողատեսքի կամ գործառնական նշանակության) տողերում:

 

Հողերի հաշվառման գրքի «Համայնքային սեփականության հողեր» և «Պետական սեփականության հողեր» բաժինների վարման կարգը (հավելվածներ 3-4)

 

«Ա» սյունակում գրվում է հերթական