Համարը 
N 1
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Պաշտոնական պարզաբանում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2004.11.15/25(173)
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահ
Ընդունման ամսաթիվը 
29.10.2004
Ստորագրող մարմինը 
Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
29.10.2004
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
29.10.2004
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2004 Թ. ՕԳՈՍՏՈՍԻ 5-Ի «ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՀՈՂԵՐԻ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԶՈՒՏ ԵԿԱՄՏԻ ՈՒ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԻ 2004 Թ. ՉԱՓԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» N 1109-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՈՐՈՇ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ

գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահ՝

_____________________Մ. Վարդանյան

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

29 հոկտեմբերի 2004 թ.

N 1

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2004 Թ. ՕԳՈՍՏՈՍԻ 5-Ի «ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՀՈՂԵՐԻ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԶՈՒՏ ԵԿԱՄՏԻ ՈՒ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԻ 2004 Թ. ՉԱՓԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» N 1109-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՈՐՈՇ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

ՀՀ կառավարության 2004 թ. օգոստոսի 5-ի «Գյուղատնտեսական և բնակավայրերի հողերի կադաստրային զուտ եկամտի ու կադաստրային արժեքի 2004 թ. չափերը սահմանելու մասին» N 1109-Ն որոշման առաջին պարբերությամբ հղում է կատարվել Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համապատասխանությանը, որի և այլ դրույթների վերաբերյալ ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեն ներկայացնում է հետևյալ պաշտոնական պարզաբանումը:

Պարզաբանում՝

ՀՀ կառավարության 2004 թ. օգոստոսի 5-ի «Գյուղատնտեսական և բնակավայրերի հողերի կադաստրային զուտ եկամտի ու կադաստրային արժեքի 2004 թ. չափերը սահմանելու մասին» N 1109-Ն որոշումը (այսուհետ՝ Որոշում) բխում է Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի 2-րդ մասի երկրորդ պարբերությամբ սահմանված դրույթի, այն է՝ «Հողերի կադաստրային գները, ըստ նպատակային նշանակության, յուրաքանչյուր տարի հաստատում է կառավարությունը» կատարման անհրաժեշտությունից:

Որոշման կարգավորման առարկա է հանդիսանում` 2004 թ. ընթացքում «Հողի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկման և հողերի հարկման բազաների ձևավորման համար անհրաժեշտ տվյալների ապահովումը, ինչպես նաև այլ նպատակներով հողերի զուտ եկամտի և կադաստրային արժեքների օգտագործումը:

Բնակավայրերի հողերի 2004 թ. հարկման բազաների ձևավորման համար օգտագործվում են.

ա) ՀՀ կառավարության 1994 թ. սեպտեմբերի 28-ի «ՀՀ բնակավայրերի (քաղաքների, քաղաքատիպ ավանների, գյուղերի) հողերի կադաստրային զուտ եկամտի և հողի կադաստրային արժեքի ժամանակավոր չափերի հաստատման մասին» N 462 որոշմամբ սահմանված բնակավայրերի հողերի զուտ եկամտի ու կադաստրային արժեքները,

բ) ՀՀ կառավարության 1997 թ. հուլիսի 3-ի «ՀՀ գյուղատնտեսական նշանակության և անօգտագործելի հողերի պետական հողային կադաստրի տվյալները հաստատելու մասին» N 237 որոշման թիվ 1 կետով հաստատված ըստ համայնքների և գնահատման շրջանների տվյալներից՝ տնամերձի զուտ եկամտի արժեքները:

Իսկ պետության և համայնքային սեփականությանը պատկանող հողերն օտարելու (ուղղակի կամ աճուրդով վաճառելու), վարձակալության իրավունքով տրամադրելու կամ այլ դեպքերում բնակավայրերի հողերի կադաստրային արժեքների հաշվարկման համար օգտագործվում են ՀՀ կառավարության 2003 թ. դեկտեմբերի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի հողերի կադաստրային գնահատման կարգը, տարածագնահատման (գտնվելու վայրի) գոտիականության գործակիցները և սահմանները հաստատելու մասին» N 1746-Ն որոշմամբ հաշվարկված բնակավայրերի հողերի կադաստրային արժեքները:

Հողի հարկման բազայի ձևավորման և այլ նպատակներով գյուղատնտեսական նշանակության հողերի զուտ եկամուտն ու կադաստրային արժեքները հաշվարկվում են ՀՀ կառավարության 1997 թ. հուլիսի 3-ի «ՀՀ գյուղատնտեսական նշանակության և անօգտագործելի հողերի պետական հողային կադաստրի տվյալները հաստատելու մասին» N 237 որոշումով հաստատված գյուղատնտեսական նշանակության հողերի զուտ եկամտի ու կադաստրային արժեքների չափերով: