Համարը 
N 2239-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2006.01.18/3(458) Հոդ.91
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
09.12.2005
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
30.12.2005
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
08.01.2006
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
28.01.2006
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ ՍԵՐՄՆԱԴԱՇՏԵՐԻ ԴԱՇՏԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐՈՂԻ (ԱՊՐՈԲԱՏՈՐԻ) ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՍԵՐՄՆԱԴԱՇՏԵՐԻ ԴԱՇՏԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
8 հունվարի 2006 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

9 դեկտեմբերի 2005 թվականի N 2239-Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՍԵՐՄՆԱԴԱՇՏԵՐԻ ԴԱՇՏԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐՈՂԻ (ԱՊՐՈԲԱՏՈՐԻ) ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՍԵՐՄՆԱԴԱՇՏԵՐԻ ԴԱՇՏԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Համաձայն «Սերմերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 5-րդ մասի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել`

ա) Հայաստանի Հանրապետությունում սերմնադաշտերի դաշտային հետազոտություններ կատարողի (ապրոբատորի) հավատարմագրման կարգը` համաձայն N 1 հավելվածի.

բ) Հայաստանի Հանրապետությունում սերմնադաշտերի դաշտային հետազոտությունների մասին հայտի ձևը` համաձայն N 2 հավելվածի:

2. Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարին` եռամսյա ժամկետում հաստատել`

ա) գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սերմնադաշտերի դաշտային հետազոտությունների մասին հրահանգները.

բ) սերմնադաշտերի դաշտային հետազոտություններ կատարողների (ապրոբատորների) հավատարմագրման հանձնաժողովի կազմը և աշխատակարգը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան


2005 թ. դեկտեմբերի 30
Երևան

 

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
դեկտեմբերի 9-ի N 2239-Ն որոշման


Կ Ա Ր Գ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՍԵՐՄՆԱԴԱՇՏԵՐԻ ԴԱՇՏԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐՈՂԻ (ԱՊՐՈԲԱՏՈՐԻ) ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Սույն կարգով սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետությունում սերմնադաշտերի դաշտային հետազոտություններ կատարող ֆիզիկական անձանց (այսուհետ` ապրոբատոր) հավատարմագրման ընթացակարգը:

2. Հայաստանի Հանրապետությունում ապրոբատորի հավատարմագրումն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունը (այսուհետ` լիազորված մարմին):

3. Վկայագիրն ապրոբատորին տրվում է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի որոշակի տեսակների և դասերի սերմնադաշտերի դաշտային հետազոտություններ (այսուհետ` ապրոբացիա) կատարելու համար` մինչև 3 տարի ժամկետով:

4. Ապրոբատորը պետք է տիրապետի սերմնադաշտերի դաշտային հետազոտությունների (տեսակային և սորտային մաքրության ու միատարրության, մշակաբույսերի` մոլախոտերով, հիվանդություններով ու վնասատուներով վարակվածության) մասին հրահանգներին:

II. ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ

5. Լիազորված մարմինն ապրոբատորների հավատարմագրման համար հրապարակում է հայտարարություն` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6. Հայտատուն հավատարմագրման համար լիազորված մարմին է ներկայացնում դիմում (այսուհետ` հայտ):

7. Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետից հետո 5-օրյա ժամկետում լիազոր մարմնի կողմից ստեղծված ապրոբատորների հավատարմագրման հանձնաժողովը (այսուհետ` հանձնաժողով) կատարում է ստացված հայտերի ուսումնասիրություն և յուրաքանչյուր հայտի համար լիազորված մարմնի ղեկավարին ներկայացնում է եզրակացություն:

Եթե հայտատուն չի բավարարում սույն կարգի 4-րդ կետի պահանջները, ապա հանձնաժողովը տալիս է բացասական եզրակացություն:

8. Լիազորված մարմնի ղեկավարը հանձնաժողովի եզրակացությունն ստանալուց հետո եռօրյա ժամկետում ընդունում է որոշում`

ա) հանձնաժողովի դրական եզրակացության դեպքում` ապրոբատորին վկայագիր տալու մասին,

բ) հանձնաժողովի բացասական եզրակացության դեպքում` ապրոբատորին վկայագիր տալը մերժելու մասին:

9. Հավատարմագրված ապրոբատորին տրվում է վկայագիր` համաձայն ձևի: Վկայագիրը համարակալված փաստաթուղթ է, որը ենթակա չէ այլ անձի փոխանցման:

III. ԱՊՐՈԲԱՏՈՐԻ ՎԿԱՅԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ

10. Ապրոբատորի վկայագրի գործողությունը վաղաժամկետ դադարեցվում է լիազորված մարմնի ղեկավարի կողմից` հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա, եթե ապրոբատորը գործողությունները կատարել է սահմանված կարգի խախտումներով:

IV. ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԸ

11. Ապրոբատորը հավատարմագրման մասին որոշումը կարող է բողոքարկել օրենքով սահմանված կարգով:

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան

Ձև

Ներմուծեք նկարագրությունը_18754

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Վ Կ Ա Յ Ա Գ Ի Ր N ____

 

ՍԵՐՄՆԱԴԱՇՏԵՐԻ ԴԱՇՏԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐՈՂԻ
(ԱՊՐՈԲԱՏՈՐԻ)

 

Սույն վկայագիրը հաստատում է, որ _________________________________

________________________________________________________

 (անունը, ազգանունը, անձնագրի համարը, ում կողմից և երբ է տրված)

 

իրավասու է ________________________________________________

(գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանկը,

________________________________________________________

որոնց ցանքերում թույլատրվում է իրականացնել ապրոբացիա)

________________________________________________________

________________________________________________________

իրականացնելու սերմնադաշտերի դաշտային հետազոտություններ (ապրոբացիա)։

 

Վկայագրի գործողության ժամկետը __________________________________

                                           (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

 

ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ ______________ _________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

Տրված է

________________________

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Կ.Տ.

 

 

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
դեկտեմբերի 9-ի N 2239-Ն որոշման

Ձև

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հ Ա Յ Տ  

 

ՍԵՐՄՆԱԴԱՇՏԵՐԻ ԴԱՇՏԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

(ԱՊՐՈԲԱՑԻԱՅԻ) ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Հայտի համարը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հայտը ներկայացնելու ժամկետը ___ _____________ 200 թ.

 

Հայտատու ___________________________________________________

(անունը, ազգանունը, բնակության վայրը կամ իրավաբանական անձի լրիվ անվանումը,

__________________________________________________________

գտնվելու վայրը)

__________________________________________________________

 

Ապրոբացիայի է ներկայացվում

Մշակաբույսը

Սորտը

Դասը

Նախորդը

Տարածքը
(հեկտար)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ցանքատարածությունները գտնվում են __________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________։

 

Խնդրում եմ կատարել նշված սերմնադաշտերի դաշտային հետազոտություններ

(ապրոբացիա):

 

Հայտատու

_________________

_______________________

(ստորագրությունը)

 (անունը, ազգանունը)

Կ.Տ.

____ _________________ 200 թ.

 

 

 

 

 


Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան