Համարը 
N 31-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2006.01.16/3(212) Հոդ.22
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
25.11.2005
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
25.11.2005
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
26.01.2006
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
13.10.2016

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԽԻՎԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ՊԱ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 12-Ի ԹԻՎ 164-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
30 դեկտեմբերի 2005 թ.
Պետական գրանցման թիվ 60305503

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

25 նոյեմբերի 2005 թ.
ք. Երևան

N 31-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԽԻՎԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ՊԱ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 12-Ի ԹԻՎ 164-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հոդված 10-ի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Հայաստանի ազգային արխիվի գործունեության մասին» Ձև թիվ 1-պա (տարեկան) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 12-ի ««Ամփոփ հաշվետվություն ՀՀ պետական արխիվի գործունեության մասին» ձև թիվ 1-պա պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 164-Ն որոշումը:

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

Հավելված


Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
25 նոյեմբերի 2005 թ.
թիվ 31-Ն որոշմամբ


Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԽԻՎԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ՊԱ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Հրահանգը սահմանում է «Հայաստանի ազգային արխիվի գործունեության մասին» ձև թիվ 1-պա (տարեկան) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության լրացման կարգը։

2. Հաշվետվությունը ներկայացնում է ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության «Հայաստանի ազգային արխիվ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը, որն այդ մասին իրազեկվում է Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թվականի հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Պահպանման համար ազգային արխիվ հանձնված գործերը հաշվառվում են որպես պահպանման միավորներ:

4. Հաշվետվությունը ներկայացվում է մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա փետրվարի 1-ը:

5. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

2. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

Բաժին 1. Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի փաստաթղթերի պահպանության ապահովում

 

6. Սյունակ 1-ում արտացոլվում է վերականգնված և վերանորոգված փաստաթղթերի թերթերի քանակը: Կազմապատված և կարված գործերի քանակն արտացոլվում է սյունակ 2-ում: Արկղերի մեջ տեղադրված գործերի քանակն արտացոլվում է սյունակ 3-ում:

7. Առանձնապես արժեքավոր և հազվագյուտ փաստաթղթերի ապահովագրական պատճենների պատրաստված կադրերի ընդհանուր քանակն արտացոլվում է սյունակ 4-ում, որից առանձնացվում են գործավարական /կազմակերպության գործունեության վերաբերյալ ստեղծված փաստաթղթեր` կազմ-հրահանգչական, վիճակագրական, հաշվապահական և այլն/ (սյունակ 5), անձնական ծագման փաստաթղթերի /առանձին անհատի, ընտանիքի, տոհմի գործունեությամբ ստեղծված փաստաթղթեր, որոնք որպես կանոն, պաշտոնական բնույթ չեն կրում/  (սյունակ 6), գիտատեխնիկական փաստաթղթերի /գիտահետազոտական, փորձարարակոնստրուկտորական, տեխնոլոգիական և այլն/ (սյունակ 7), կինոփաստաթղթերի (սյունակ 8), ֆոտոփաստաթղթերի (սյունակ 9) և ֆոնոփաստաթղթերի պատճենների կադրերի (սյունակ 10) քանակները: Սյունակ 11-ում արտացոլվում է մեքենաընթեռնելի (էլեկտրոնային) փաստաթղթերի քանակը:


Ներմուծեք նկարագրությունը_17995

 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ներկայացվում է համաձայն` «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000 թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի», Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թ. հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի, Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թ. մայիսի 10-ի «Վարչական (տեղեկատվական) ռեգիստրների վարման և դրանցից տեղեկատվության ստացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 109 որոշմամբ հաստատված կարգի

Ներկայացվում է Ներկայացնում է

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`

Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն

Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության «Հայաստանի ազգային արխիվ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը

մինչև հաշվետու
ժամանակաշրջանին հաջորդող
տարվա փետրվարի 1-ը

Ով է ներկայացնում ____________________________________

(անվանումը)Գտնվելու վայրը ______________________________________

_____________________________________   
I   I   I   I   I   I   I
(փոստային դասիչ)


Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը  I  I  I  I  I  I  I  I  I

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը            I  I  I  I  I  I  I  I  I

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

ՁԵՎ ԹԻՎ
1-ՊԱ
(տարեկան)


«Հաստատված է»
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական
խորհրդի
25 նոյեմբերի 2005 թ.
թիվ 31-Ն որոշմամբ 

Չլրացնել             Ներմուծեք նկարագրությունը_17998

ՏԳՏԴ  I   I   I   I   I   I

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԽԻՎԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

200__թ. համար

 

Բաժին 1. Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի փաստաթղթերի պահպանության ապահովում

Փաստաթղթերի ֆիզիկական պահպանության ապահովում

Առանձնապես արժեքավոր և հազվագյուտ փաստաթղթերի
ապահովագրական պատճենների պատրաստում

վերականգ-նում, թերթ

կազմապա-տում և կարում,
գործ

արկղա-վորում, գործ

ընդամենը,
կադր

այդ թվում 

մեքենա-ընթեռնելի (էլեկտրո-նային)

գործավա-րական

անձնական ծագման

գիտատեխ-նիկական 

կինո

ֆոտո

ֆոնո

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

                     

Բաժին 2. Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի փաստաթղթերի տեղեկատու-որոնողական համակարգի ստեղծում և զարգացում

Տողի հա-մարը

Փաստաթղթերի
տեսակները

Փաստաթղթե-րի  մշակում

Ցուցակների կատարե-լագործում և վերամշակում, գործ 

Փաստաթղթերի քարտագրում,
քարտ

Քարտերի էլեկտրոնային տարբերակ, միավոր

Տեղեկա-տուների
պատրաս-տում, միավոր

թերթ

գործ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

201

Գործավարական  

X

         

202

Անձնական ծագման 

           

203

Գիտատեխնիկական 

X

         

204

Կինո

X

         

205

Ֆոտո

X

         

206

Ֆոնո

X

         

207

Անձնակազմին վերաբերող

X

         

Բաժին 3. Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի փաստաթղթերի համալրում և փորձաքննությամբ արժեքավորում։ Կազմակերպություններում Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի փաստաթղթերի պահպանության կազմակերպման նկատմամբ հսկողություն


Տողի հա-մարը

Փաստաթղթերի տեսակները

Փաստաթղթերի ընդունում

Փաստաթղթերի փորձաքննությամբ արժեքավորում, գործ

կազմա-կերպու-թյուն-ներից,
գործ

քաղա-քացի-ներից,
թերթ

ազգային արխիվում պահպանվող

կազմակերպության արխիվում փաստաթղթերի կարգավորում

նայվել է

որից`
առանձնացվել է  ոչնչացման
համար

մշտական պահպա-նության

անձնակազմին վերաբերող 

գործերի ցուցակների հաստատում
մեթոդափոր-ձագիտական հանձնաժողովի կողմից

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

301

Գործավարական

         

X

 

302

Անձնական ծագման

X

       

X

 

303

Գիտատեխնիկական

         

X

 

304

Կինո

         

X

 

305

Ֆոտո

         

X

 

306

Ֆոնո

         

X

 

307

Մեքենաընթեռնելի (էլեկտրոնային)

         

X

 

308

Անձնակազմին վերաբերող

 

X

   

X

   

Բաժին 4. Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի փաստաթղթերի օգտագործում և հրապարակում

Փաստա-թղթերի հավաքածու-
ների և ժողովա-ծուների պատ-րաստում, միավոր

Հոդված-
ների պատրաս-տում,
միավոր

Ռադիոհեռուս-տատեսային հաղորդումների պատրաստում,
միավոր

Փաստաթղթերի ցուցահանդեսների կազմակերպում, միավոր

Դիմում-հարցումների քանակը, միավոր

Օգտվողների հետ աշխատանքի կազմակերպում

ընդա-մենը

այդ թվում

թեմա-տիկ

սոցիալ-իրա-վական

օգտվողների թվաքանակը,
մարդ

օգտագործման համար տրված գործերի քանակը, միավոր

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                 

Ղեկավար

_______________
(Ազգանուն, անուն)

_______________
(Ստորագրություն)

Լրացնող
(գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)

_______________
(Ազգանուն, անուն)
_______________
(Հեռախոսահամար(ներ)

_______________
(Ստորագրություն, պաշտոն)
__ _______ 200_թ.
(լրացման ամսաթիվը)

Էլեկտրոնային փոստ _________________@______________