Համարը 
N 35-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2006.01.16/3(212) Հոդ.26
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
25.11.2005
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
25.11.2005
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
26.01.2006
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
25.08.2019

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ՕՏԱՐՈՒՄ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
30 դեկտեմբերի 2005 թ.
Պետական գրանցման թիվ 60305499

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

25 նոյեմբերի 2005 թ.
ք. Երևան

N 35-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ՕՏԱՐՈՒՄ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

Հաստատել «Անշարժ գույքի օտարման մասին» Ձև թիվ 1-օտարում (եռամսյակային) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելվածի:

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված

 


Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
25 նոյեմբերի 2005 թ.
թիվ 35-Ն որոշմամբ

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ՕՏԱՐՈՒՄ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Հրահանգը սահմանում է «Անշարժ գույքի օտարման մասին» ձև թիվ 1-օտարում (եռամսյակային)  պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության (այսուհետ` հաշվետվություն) լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունը կազմում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեն, որն այդ մասին իրազեկվում է Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի  2003 թվականի հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն` մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 15-ը:

4. Հաշվետվության բաժինները լրացվում են ըստ հանրապետության մարզերի:

5. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

2. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

6. Հաշվետվության բոլոր բաժինների ցուցանիշները լրացվում են ըստ մարզերի և ըստ օտարման հետևյալ տեսակների` առուվաճառք, նվիրատվություն, փոխանակություն:

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_17995

 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ներկայացվում է համաձայն՝ «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի», Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003թ. հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի, Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002թ. մայիսի 10-ի «Վարչական (տեղեկատվական) ռեգիստրների վարման և դրանցից տեղեկատվության ստացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 109 որոշմամբ հաստատված կարգի
Ներկայացվում է Ներկայացնում է

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`

Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեն

մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 15-ը


Ով է ներկայացնում ____________________________________

(անվանումը)Գտնվելու վայրը ______________________________________

_____________________________________   
I   I   I   I   I   I   I
(փոստային դասիչ)


Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը  I  I  I  I  I  I  I  I  I

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը            I  I  I  I  I  I  I  I  I

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

ՁԵՎ ԹԻՎ 
1-ՕՏԱՐՈՒՄ

(եռամսյակային)


«Հաստատված է»
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական
խորհրդի
25 նոյեմբերի 2005 թ.
թիվ 35-Ն որոշմամբ 

Չլրացնել             Ներմուծեք նկարագրությունը_17998

ՏԳՏԴ  I   I   I   I   I   I

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված կարգով:

ԱՆՇԱՐԺ  ԳՈՒՅՔԻ  ՕՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
200___թ.  _________ եռամսյակի համար

Բաժին 1. Բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների նկատմամբ իրականացված գործարքներ

Տողի համարը

 

Օտարումների քանակը, ընդամենը

այդ թվում

առուվա-ճառք

նվիրա-տվություն

փոխանա-կություն

Ա

Բ

1

2

3

4

101

ք. Երևան

 

 

 

 

102

Արագածոտն

 

 

 

 

103

Արարատ

 

 

 

 

104

Արմավիր

 

 

 

 

105

Գեղարքունիք

 

 

 

 

106

Լոռի

 

 

 

 

107

Կոտայք

 

 

 

 

108

Շիրակ

 

 

 

 

109

Սյունիք

 

 

 

 

110

Վայոց ձոր

 

 

 

 

111

Տավուշ

 

 

 

 

112

Ընդամենը 

 

 

 

 

Բաժին 2. Բնակելի տների (առանձնատների) նկատմամբ իրականացված գործարքներ

Տողի համարը

 

Օտարումների քանակը, ընդամենը

այդ թվում

առու-վաճառք

նվիրա-տվություն

փոխանա-կություն

Ա

Բ

1

2

3

4

201

ք. Երևան

 

 

 

 

202

Արագածոտն

 

 

 

 

203

Արարատ

 

 

 

 

204

Արմավիր

 

 

 

 

205

Գեղարքունիք

 

 

 

 

206

Լոռի

 

 

 

 

207

Կոտայք

 

 

 

 

208

Շիրակ

 

 

 

 

209

Սյունիք

 

 

 

 

210

Վայոց ձոր

 

 

 

 

211

Տավուշ

 

 

 

 

212

Ընդամենը 

 

 

 

 

Բաժին 3. Այգետնակների (ամառանոցների) նկատմամբ իրականացված գործարքներ

Տողի համարը

 

Օտարումների քանակը, ընդամենը

այդ թվում

առու-վաճառք

նվիրա-տվություն

փոխանա-կություն

Ա

Բ

1

2

3

4

301

ք. Երևան

 

 

 

 

302

Արագածոտն

 

 

 

 

303

Արարատ

 

 

 

 

304

Արմավիր

 

 

 

 

305

Գեղարքունիք

 

 

 

 

306

Լոռի

 

 

 

 

307

Կոտայք

 

 

 

 

308

Շիրակ

 

 

 

 

309

Սյունիք

 

 

 

 

310

Վայոց ձոր

 

 

 

 

311

Տավուշ

 

 

 

 

312

Ընդամենը 

 

 

 

 

Բաժին 4. Ավտոտնակների նկատմամբ իրականացված գործարքներ

Տողի համարը

 

Օտարումների քանակը, ընդամենը

այդ թվում

առու-վաճառք

նվիրա-տվություն

փոխանա-կություն

Ա

Բ

1

2

3

4

401

ք. Երևան

 

 

 

 

402

Արագածոտն

 

 

 

 

403

Արարատ

 

 

 

 

404

Արմավիր

 

 

 

 

405

Գեղարքունիք

 

 

 

 

406

Լոռի

 

 

 

 

407

Կոտայք

 

 

 

 

408

Շիրակ

 

 

 

 

409

Սյունիք

 

 

 

 

410

Վայոց ձոր

 

 

 

 

411

Տավուշ

 

 

 

 

412

Ընդամենը 

 

 

 

 

Բաժին 5. Հասարակական նշանակության օբյեկտների նկատմամբ իրականացված գործարքներ  

Տողի համարը

 

Օտարումների քանակը, ընդամենը

այդ թվում

առու-վաճառք

նվիրա-տվություն

փոխա-նակություն

Ա

Բ

1

2

3

4

501

ք. Երևան

 

 

 

 

502

Արագածոտն

 

 

 

 

503

Արարատ

 

 

 

 

504

Արմավիր

 

 

 

 

505

Գեղարքունիք

 

 

 

 

506

Լոռի

 

 

 

 

507

Կոտայք

 

 

 

 

508

Շիրակ

 

 

 

 

509

Սյունիք

 

 

 

 

510

Վայոց ձոր

 

 

 

 

511

Տավուշ

 

 

 

 

512

Ընդամենը 

 

 

 

 

Բաժին 6. Արտադրական նշանակության օբյեկտների նկատմամբ իրականացված գործարքներ

Տողի համարը

 

Օտարումների քանակը, ընդամենը

այդ թվում

առու-վաճառք

նվիրա-տվություն

փոխա-նակություն

Ա

Բ

1

2

3

4

601

ք. Երևան

 

 

 

 

602

Արագածոտն

 

 

 

 

603

Արարատ

 

 

 

 

604

Արմավիր

 

 

 

 

605

Գեղարքունիք

 

 

 

 

606

Լոռի

 

 

 

 

607

Կոտայք

 

 

 

 

608

Շիրակ

 

 

 

 

609

Սյունիք

 

 

 

 

610

Վայոց ձոր

 

 

 

 

611

Տավուշ

 

 

 

 

612

Ընդամենը 

 

 

 

 

Բաժին 7. Հողերի (այդ թվում գյուղատնտեսական նշանակության) նկատմամբ իրականացված գործարքներ 

Տողի համարը

 

Օտարումների քանակը, ընդամենը

այդ թվում

առու-վաճառք

նվիրա-տվություն

փոխա-նակություն

Ա

Բ

1

2

3

4

701

ք. Երևան

 

 

 

 

702

Արագածոտն

 

 

 

 

703

Արարատ

 

 

 

 

704

Արմավիր

 

 

 

 

705

Գեղարքունիք

 

 

 

 

706

Լոռի

 

 

 

 

707

Կոտայք

 

 

 

 

708

Շիրակ

 

 

 

 

709

Սյունիք

 

 

 

 

710

Վայոց ձոր

 

 

 

 

711

Տավուշ

 

 

 

 

712

Ընդամենը 

 

 

 

 

Բաժին 8. Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի նկատմամբ իրականացված գործարքներ

Տողի համարը

 

Օտարումների քանակը, ընդամենը

այդ թվում

առու-վաճառք

նվիրա-տվություն

փոխա-նակություն

Ա

Բ

1

2

3

4

801

ք. Երևան

 

 

 

 

802

Արագածոտն

 

 

 

 

803

Արարատ

 

 

 

 

804

Արմավիր

 

 

 

 

805

Գեղարքունիք

 

 

 

 

806

Լոռի

 

 

 

 

807

Կոտայք

 

 

 

 

808

Շիրակ

 

 

 

 

809

Սյունիք

 

 

 

 

810

Վայոց ձոր

 

 

 

 

811

Տավուշ

 

 

 

 

812

Ընդամենը 

 

 

 

 

Ղեկավար

_______________
(Ազգանուն, անուն)

_______________
(Ստորագրություն)

Լրացնող
(գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)

_______________
(Ազգանուն, անուն)
_______________
(Հեռախոսահամար(ներ)

_______________
(Ստորագրություն, պաշտոն)
__ _______ 200_թ.
(լրացման ամսաթիվը)

Էլեկտրոնային փոստ _________________@______________