Համարը 
N 36-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2006.01.16/3(212) Հոդ.27
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
25.11.2005
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
25.11.2005
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
26.01.2006
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
26.03.2020

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 7 (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
30 դեկտեմբերի 2005 թ.
Պետական գրանցման թիվ 60305498

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

25 նոյեմբերի 2005 թ.
ք. Երևան

N 36-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

«ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 7 (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

Հաստատել «Բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների գործունեության մասին» Ձև թիվ 7 (տարեկան) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելվածի:

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված

 


Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
25 նոյեմբերի 2005 թ.
թիվ 36-Ն որոշմամբ

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

«ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 7 (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Հրահանգը սահմանում է «Բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների գործունեության մասին» ձև թիվ 7 (տարեկան) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունը կազմում է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի Հայաստանի Հանրապետության բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալությունը, որն այդ մասին իրազեկվում է Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի  2003 թվականի հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվությունը  ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն մինչև  հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա փետրվարի 15-ը:

4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

2. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

Բաժին 1. Բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների գործունեության հիմնական ցուցանիշները

 

5. Այս բաժնում տրվում են ընդհանուր տեղեկություններ բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների նիստերի քանակի (տող 101), տարածքային ստորաբաժանումներին բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության փորձաքննական բաժնի կողմից տրված խորհրդատվությունների քանակի (տող 102), բժիշկների թվաքանակի (տող 103), փորձաքննվածների թվաքանակի (տող 104), հաշմանդամ ճանաչվածների թվաքանակի (տող 105) վերաբերյալ, աշխատունակության կորստի տոկոսի սահմանումն առաջին անգամ
քննվածների (տող 106.1) և վերաքննվածների (տող 106.3) մոտ: Ընդ որում, տող 104-ում ներառվում են նաև պատճառական կապի, վերականգնողական պարագաների, երաշխավորագրերի, մահվան պատճառական կապի, աշխատունակության կորստի տոկոսի համար փորձաքննվածները:

 


 

Բաժին 2. Առաջին անգամ փորձաքննվածներ

 

6. Այս բաժնում բերվում են ընդհանուր տեղեկություններ առաջնակի քննվածների  վերաբերյալ: Ընդ որում, այս բաժնի սյունակ 2-ի տող 201-ի ցուցանիշը պետք է հավասար լինի բաժին 3-ի սյունակ 1-ի տող 318-ի ցուցանիշին:

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_17995

 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ներկայացվում է համաձայն՝ «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի», Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003թ. հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի, Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002թ. մայիսի 10-ի «Վարչական (տեղեկատվական) ռեգիստրների վարման և դրանցից տեղեկատվության ստացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 109 որոշմամբ հաստատված կարգի

Ներկայացվում է Ներկայացնում է

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`

Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա փետրվարի  15-ը


Ով է ներկայացնում ____________________________________

(անվանումը)Գտնվելու վայրը ______________________________________

_____________________________________   
I   I   I   I   I   I   I

         (փոստային դասիչ)Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը  I  I  I  I  I  I  I  I  I

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը            I  I  I  I  I  I  I  I  I

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

ՁԵՎ ԹԻՎ  7
(տարեկան)


 

«Հաստատված է»

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 25 նոյեմբերի 2005թ. թիվ 36-Ն որոշմամբ  

Չլրացնել             Ներմուծեք նկարագրությունը_17998

ՏԳՏԴ  I   I   I   I   I   I

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված կարգով:

ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
200…թ. համար

Բաժին  1.  Բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների գործունեության հիմնական ցուցանիշները

Տողի
համարը

 

Ընդամենը

Ա

Բ

1

101

Նիստերի քանակը, միավոր

 

101.1

           որից` արտագնա

 

102

Խորհրդատվությունների քանակը, միավոր

 

103

Բժիշկների թվաքանակը, մարդ

 

104

Փորձաքննվածների թվաքանակը, մարդ

ընդամենը

 

104.1

     նրանցից` մինչև 18 տարեկան

 

104.2

 

նրանցից`

առաջնակի

ընդամենը

 

104.3

     նրանցից` մինչև 18 տարեկան

 

104.4

կրկնակի

ընդամենը

 

104.5

     նրանցից` մինչև 18 տարեկան

 

105

Հաշմանդամ ճանաչվածների ընդհանուր թվաքանակը, մարդ

 

106

Աշխատունակության կորստի տոկոս սահմանվել է, մարդ

 

106.1

 

այդ թվում`

առաջին անգամ քննվածներ

սահմանվել է, ընդամենը

 

106.2

     նրանցից` հաշմանդամ

 

106.3

վերաքննվածների

ընդամենը

 

106.4

     նրանցից` հաշմանդամ

 

Բաժին 2. Առաջին  անգամ փորձաքննվածներ

Տողի
համարը

 

Փորձաքննվածների թվաքանակը

նրանցից

Սյունակ 3-ից` ժամանակավոր անաշխատունակ

ճանաչվել են հաշմանդամ

չեն ճանաչվել հաշմանդամ

Ա

Բ

1

2

3

4

201

Ընդամենը

 

 

 

 

202

նրանցից` մինչև 18 տարեկան

 

 

 

 


Բաժին  3. Առաջին անգամ հաշմանդամ ճանաչվածների թվաքանակի սեռային բաշխվածությունն ըստ հիվանդությունների և ըստ հաշմանդամության խմբերի

Տողի
համա-րը

Հիվանդությունների անվանումը

Հիվանդություն-ների ծածկագիրը ըստ միջազգային X դասակարգման

Ճանաչվել են  հաշմանդամ

նրանցից

Սյունակ 1-ից ըստ հաշմանդամության խմբերի

տարիքային կենսա-թոշակառուներ

անժամկետ հաշմանդամ ճանաչվածներ

I խումբ

II խումբ

III խումբ

հաշմանդամ
երեխա

ընդա-
մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-
մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-
մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-
մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-
մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-
մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-
մենը

նրանցից` աղջիկներ

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

301

Վարակային և մակաբուծային հիվանդություններ

դաս I A00-B99

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301.1

տուբերկուլյոզ

A15-A19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301.2

թոքերի տուբերկուլյոզ

A15-A16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301.3

վիրուսային հեպատիտ

B15-B19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

Նորագոյացություններ

դաս II C00-D48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302.1

որից` չարորակ նորագոյացություններ

C00-C97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302.1.1

դրանցից` կրծքագեղձի չարորակ նորագոյացություն

C50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303

Արյունաստեղծ օրգանների առանձին խանգարումներ, արյան իմունային մեխանիզմների ներգրավմամբ

դաս III D50-D89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303.1

որից` արյան մակարդելիության խանգարումներ

D65-D69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

304

Էնդոկրին համակարգի հիվանդություններ, սննդային և նյութափոխանակության խանգարումներ

դաս IV  E00-E90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

304.1

 շաքարային դիաբետ

E10-E14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

304.2

պարբերական հիվանդություն

E85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

305

Հոգեկան և վարքի խանգարումներ

դաս V  F00-F99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

305.1

շիզոֆրենիա

F20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

305.2

մտավոր հետամնացություն

F70-F79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

306

Նյարդային համակարգի հիվանդություններ

դաս VI G00-G99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

306.1

հազվադեպ և նոպայական խանգարումներ(ընկնավորություն)

G40-G47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

306.2

մանկական ուղեղային կաթված

G80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

307

Աչքի և նրա օժանդակ ապարատի հիվանդություններ

դասVII  H00-H59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

308

Ականջի և պտկաձև ելունի հիվանդություններ

դաս VIII H60-H95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

308.1

որից` լսողության կոնդուկտիվային և նյարդազգայական կորուստ

H90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

309

Արյան շրջանառության հիվանդություններ

դաս IX  I 00-I 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

309.1

սրտի իշեմիկ հիվանդություն

I 20-I 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

309.2

հիպերտոնիկ հիվանդություն

I 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

309.3

սրտի քրոնիկական ռևմատիկ
հիվանդություն

I 05-I 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

309.4

ուղեղ-անոթային հիվանդություններ

I 60-I 69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Շնչական օրգանների հիվանդություններ

դաս X J00-J99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

311

Մարսողական օրգանների հիվանդություններ

դասXI K00-K 93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

312

Մաշկային հիվանդություններ և ենթամաշկային բջջանքի հիվանդություններ

դաս XII L00-L99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

313

Ոսկրմկանային համակարգի և շարակցական հյուսվածքի հիվանդություններ

դաս XIII M00-M99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

314

Միզասեռական համակարգի հիվանդություններ

դաս XIV  N00-N99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

315

Բնածին անկանոնություններ զարգացման արատներ և ձևախախտումային արատներ

դաս XVII Q00-Q99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

316

Թունավորումներ և որոշ արտաքին պատճառների ներգործության այլ հետևանքներ

դաս XIX S00-T98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

316.1

գլխուղեղի վնասվածք

S06-S09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

316.2

ողնաշար-ողնուղեղի վնասվածքներ

 S 10-S 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

316.3

անդամահատումներ՝ վերին վերջույթներ

S48,58,68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

316.4

անդամահատումներ` ստորին վերջույթներ

S78,88,98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

317

Այլ հիվանդություններ

դաս XV,XVI,XVIII,XX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

318

Ընդամենը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Բաժին  4.  Առաջին անգամ հաշմանդամ ճանաչվածների թվաքանակի սեռային բաշխվածությունն ըստ հաշմանդամության պատճառների և ըստ հաշմանդամության խմբերի

(մարդ)

Տողի
հա-
մարը

Պատճառական կապը

Ճանաչվել են  հաշմանդամ

նրանցից`
աշխատունակ տարիքի

Սյունակ 1-ից` ըստ հաշմանդամության խմբերի

ընդա-մենը

նրանցից կանայք

ընդա-մենը

նրանցից կանայք

I խումբ

II խումբ

III խումբ

հաշմանդամ երեխա

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-
մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-
մենը

նրանցից` կանայք

ընդա-
մենը

նրանցից` աղջիկներ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

401

Ընդհանուր հիվանդություններ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

402

Մանկուց հիվանդություն

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

403

Զինծառայության ընթացքում ստացած հիվանդություն, խեղում, վնասվածք (403.1+403.2+403.3+403.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

403.1

   ՀՀ պաշտպանության ժամանակ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

403.2

   զինծառայության    ժամանակ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

403.3

   զինվորական  պարտականությունները
կատարելիս

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

403.4

   Հայրենական մեծ պատերազմի և այլ պետություններում մարտական գործողությունների ժամանակ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

404

Աշխատանքային խեղում կամ վնասվածք

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

405

Մասնագիտական հիվանդություն

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

406

Չեռնոբիլի ԱԷԿ-ի վթարի և այլ ճառագայթային աղետների վերացման աշխատանքների ժամանակ ստացած հիվանդություն, խեղում, վնասվածք

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

407

Բնական,տեխնածին և այլ աղետների, ինչպես նաև դրանց վերացման աշխատանքների ժամանակ ստացած հիվանդություն, խեղում, վնասվածք

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

408

Ընդամենը (401+402+403+404+405+406+407)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Բաժին 5.  Հաշմանդամ ճանաչվելու նպատակով վերափորձաքննության արդյունքները

(մարդ)

Տողի
համարը

Հաշմանդամության խումբը մինչև վերաքննությունը

Վերաքննվածների թվաքանակը

նրանցից` ճանաչվել են հաշմանդամ

սյունակ 3-ից`  ըստ հաշմանդամության խմբերի

I

II

III

ընդամենը

նրանցից՝ կանայք

ընդամենը

նրանցից՝ կանայք

ընդամենը

նրանցից՝ կանայք

սյունակ     5-ից՝ անժամկետ

ընդամենը

նրանցից՝ կանայք

սյունակ     8-ից՝ անժամկետ

ընդամենը

նրանցից՝ կանայք

սյունակ 11-ից՝ անժամկետ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

501

I խումբ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

502

II խումբ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

503

III խումբ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

504

18 տարին լրացած հաշմանդամ երեխա

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

505

Մինչև 18 տարեկան հաշմանդամ երեխա

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

506

Ընդամենը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

որից` ժամկետանց գործեր (3 ամսից ավելի ժամկետային խզումով)

507

I խումբ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

508

II խումբ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

509

III խումբ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

18 տարին լրացած հաշմանդամ երեխա

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

511

Մինչև 18 տարեկան հաշմանդամ երեխա

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

512

Ընդամենը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Բաժին 6. Վերադասության կարգով իրականացված փորձաքննության արդյունքները

(մարդ)


Տողի
համարը

Հաշմանդամության կարգավիճակը մինչև փորձաքննության

փորձաքննվածների թվաքանակը

նրանցից`

ճանաչվել են հաշմանդամ

հաշմանդամ չեն ճանաչվել

I խումբ

II խումբ

III խումբ

հաշմանդամ երեխա

բողո-քարկման կարգով

դատա-կան կարգով

հսկողա-կան կարգով

բողո-քարկման կարգով

դատա-կան կարգով

հսկողա-կան կարգով

բողո-քարկման կարգով

դատա-կան կարգով

հսկողա-կան կարգով

բողո-քարկման կարգով

դատա-կան կարգով

հսկողա-կան կարգով

բողո-քարկման կարգով

դատա-կան կարգով

հսկողա-կան կարգով

բողո-քարկման կարգով

դատա-կան կարգով

հսկողա-կան կարգով

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

601

I խումբ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

601.1

նրանցից` կանայք

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

602

II խումբ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

602.2

նրանցից` կանայք

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

603

III խումբ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

603.1

նրանցից` կանայք

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

604

Հաշմանդամ երեխա

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

604.1

նրանցից`աղջիկներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

605

Հաշմանդամի կարգավիճակ չի ունեցել

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

605.1

նրանցից` կանայք

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

606

Ընդամենը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

606.1

նրանցից` կանայք

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Բաժին 7. Հաշմանդամներին տրված վերականգնողական երաշխավորագրերի քանակն ըստ վերականգնողական գործունեության տեսակի

(մարդ)


Տողի
համարը

Վերականգնողական միջոցառումների տեսակները

Հաշմանդամների թվաքանակը

նրանցից` ըստ հաշմանդամության խմբերի

I

II

III

հաշմանդամ երեխա

ընդա-
մենը

նրանցից՝ կանայք

ընդամենը

նրանցից՝ կանայք

ընդամենը

նրանցից՝ կանայք

ընդամենը

նրանցից՝ կանայք

ընդամենը

նրանցից՝ աղջիկներ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

701

Բժշկական վերականգնում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701.1

վերականգնողական թերապիա

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701.2

վերակառուցողական վիրաբուժություն

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701.3

առողջարանային բուժում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701.4

բժշկական վերականգնման տեխնիկական միջոցներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701.4.1

պրոթեզ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701.4.2

օրթեզ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701.4.3

օրթո-պրոթեզ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701.4.4

սուպինատոր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701.4.5

ռեկլինատոր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701.4.6

օրթոպեդիկ կոշիկ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701.4.7

օբտուրատոր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701.4.8

սեղմիրան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701.4.9

աղեկապ (բանդաժ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701.4.10

կրծքագեղձի պրոթեզ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

702

Մասնագիտական վերականգնում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

702.1

մասնագիտական ուսուցում բուհում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

702.2

մասնագիտական ուսուցում միջն. մասն. հաստատությունում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

702.3

աշխատանքի տեղավորման աջակցում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

702.4

հատուկ աշխատատեղերի ստեղծում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

703

Սոցիալական վերականգնում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

703.1

անհատական խնամք

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

703.2

տնային սպասարկում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

703.3

սոցիալ-հոգեբանական վերականգնում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

703.4

սպասարկում տուն ինտերնատում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

703.5

սոցիալ-միջավայրային և սոցիալ-կենցաղային հարմարեցման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

703.5.1

սայլակ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

703.5.2

քայլակ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

703.5.3

հենակ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

703.5.4

ձեռնափայտ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

703.5.5

լսողական ապարատ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

704

Ընդամենը  (701+702+703)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ղեկավար

_______________
(Ազգանուն, անուն)

_______________
(Ստորագրություն)

Լրացնող
(գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)

_______________
(Ազգանուն, անուն)
_______________
(Հեռախոսահամար(ներ)

_______________
(Ստորագրություն, պաշտոն)
__ _______ 200_թ.
(լրացման ամսաթիվը)

Էլեկտրոնային փոստ _________________@______________