Համարը 
N 40-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2006.03.01/6(215) Հոդ.68
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
28.12.2005
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
28.12.2005
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.03.2006
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
25.02.2010

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-Ա (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 10-Ի ԹԻՎ 203-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
8 փետրվարի 2006 թ.
Պետական գրանցման թիվ 60306036

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

28 դեկտեմբերի 2005 թ.
ք. Երևան

ÜÜ N 40-Ն

                        
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

«ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-Ա (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 10-Ի ԹԻՎ 203-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հոդված 10-ի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Աշխատողների թվաքանակի և աշխատավարձի մասին» Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը` համաձայն հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի սեպտեմբերի 10-ի ««Հաշվետվություն աշխատողների թվաքանակի և աշխատավարձի վերաբերյալ» Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման մեթոդական ցուցումները հաստատելու մասին» թիվ 203-Ն որոշումը:

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված

Ներմուծեք նկարագրությունը_5040

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 

Ներկայացվում է համաձայն` «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000 թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի» և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թ. հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ

Ներկայացվում է

Ներկայացնում են

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`

1. Ազգային վիճակագրական ծառայություն

2. Ազգային վիճակագրական ծառայության մարզային գործակալություն (տարածքային բաժին)

Իրավաբանական անձինք, հիմնարկները, անհատ ձեռնարկատերերը

մինչև հաշվետու
ժամանակաշրջանին հաջորդող
ամսվա 15-ը

Ով է ներկայացնում  _________________________________

(անվանումը)

 

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը    ______________________________________________

 

Գտնվելու վայրը  ___________________________________

 

____________________________________  I_I_I_I_I_I_I

(փոստային դասիչ)

Մարզը ____________________ Համայնքը ______________

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը   I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը                     I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

ՁԵՎ ԹԻՎ
1-Ա

(եռամսյակային)
 

«Հաստատված է»

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական
խորհրդի
28 դեկտեմբերի 
2005 թ.

թիվ 40-Ն որոշմամբ

 

 
Չլրացնել ò


ՏԳՏԴ    I_I_I_I_I_I

Մարզը           I_I_I

Համայնքը    I_I_I_I

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:

  ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՄԱՍԻՆ

200_թ. հունվար___________ -ի դրությամբ

1. ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆ ՀԱՎԱՍԱՐԵՑՎԱԾ ԱՅԼ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԸ

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի
համարը

Ընդամենը, տարեսկզբից

որից` պետական բյուջեից ֆինանսա-վորվող կազմակեր-
պություններում

Ա

Բ

1

2

Աշխատողների ցուցակային թվաքանակը (առանց համատեղությամբ և կապալային կամ քաղաքացիական իրավական պայմանագրով աշխատանք կատարողների),  մարդ

001

   

Աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակը,  մարդ

002

   

Փաստացի աշխատած մարդ-ժամերի քանակը, հազար

003

 

X

Ցուցակային և ոչ ցուցակային կազմի աշխատողների աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումները,  հազ. դրամ  (005+029+030)

004

   

որից՝  ցուցակային կազմի աշխատողների

005

 
X

2. ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐԻ ՇԱՐԺԸ

Ցուցանիշի    անվանումը

Տողի  համարը

Ընդամենը,  մարդ

Ա

Բ

1

Աշխատողների ցուցակային թվաքանակը (առանց համատեղությամբ և կապալային կամ քաղաքացիական իրավական պայմանագրով   աշխատանք կատարողների)
հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին

006

 

Ընդունվել են աշխատողներ  հաշվետու ժամանակաշրջանում

007

 

որից ` նոր (առաջին անգամ) ստեղծված աշխատատեղերում

008

 

Ազատվել են աշխատողներ  հաշվետու ժամանակաշրջանում (010 + 012 + 013)

009

 

այդ թվում՝  գործատուի նախաձեռնությամբորից.

010

 

աշխատողների թվաքանակի կրճատման հետ կապված

011

 

աշխատողի նախաձեռնությամբ (սեփական կամքով)

012

 

այլ պատճառներով

013

 

Աշխատողների ցուցակային թվաքանակը (առանց համատեղությամբ և կապալային կամ քաղաքացիական իրավական պայմանագրով  աշխատանք կատարողների)
հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին (006 + 007 - 009)

014

 

Ազատ աշխատատեղերի (պահանջվող աշխատողների) թիվը
հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին

015

 

3. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄԻՍՆ  ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ  ԱՇԽԱՏԱԾ ՑՈՒՑԱԿԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԲԱՇԽՈՒՄՆ ԸՍՏ ՀԱՇՎԱՐԿՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՉԱՓԻ

Ցուցանիշի  անվանումը

Տողի համարը

Ընդամենը

Ա

Բ

1

Դեկտեմբեր ամիսն ամբողջությամբ աշխատած աշխատողների  ցուցակային թվաքանակը (առանց համատեղությամբ և կապալային կամ  քաղաքացիական իրավական   պայմանագրով աշխատանք կատարողների), մարդ

016

 

016 տողից՝   աշխատողների թվաքանակն ըստ աշխատավարձի  չափի, մարդ

 
X

մինչև 15000 դրամ

017

 

15000 - 20000

018

 

20001 - 30000

019

 

30001 - 40000

020

 

40001 - 50000

021

 

50001 - 60000

022

 

60001 - 80000

023

 

80001 - 100000

024

 

100001 և ավելի

025

 

016 տողի  աշխատողների աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումները, հազ. դրամ

026

 

4. ՈՉ ՑՈՒՑԱԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՈՉ ԼՐԻՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ (ՇԱԲԱԹ) ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ, ՀԱՐԿԱԴԻՐ ՊԱՐԱՊՈՒՐԴՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ

Ցուցանիշի  անվանումը

Տողի
համա-րը

Ընդա-մենը,
տարե-սկզբից

Ա

Բ

1

Համատեղությամբ աշխատողների միջին թվաքանակը  (առանց ներքին համատեղությամբ աշխատողների), մարդ

027

 

Կապալային կամ քաղաքացիական իրավական  պայմանագրով աշխատանք կատարողների միջին թվաքանակը, մարդ

028

 

Համատեղությամբ աշխատողների աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումները, հազ. դրամ  (1. բաժնի 004   տողի սյ. 1-ից)  

029

 

Կապալային կամ քաղաքացիական իրավական  պայմանագրով աշխատանք կատարողների աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումները,  հազ. դրամ
(1. բաժնի 004 տողի սյ.1-ից)

030

 

Գործատուի նախաձեռնությամբ ոչ լրիվ աշխատանքային օրվա (շաբաթվա) անցած աշխատողների միջին թվաքանակը, մարդ                         

031

 

Առանց աշխատավարձի պահպանման կամ  աշխատավարձի մասնակի պահպանմամբ հարկադիր պարապուրդում գտնվող աշխատողների թվաքանակը հաշվետու ժամանակաշրջանում, ընդամենը, մարդ

032

 

որից` առանց աշխատավարձի պահպանման

033

 

Հարկադիր պարապուրդի մարդ-օրերի քանակը հաշվետու ժամանակաշրջանում (032 տողի աշխատողների)

034

 

5. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐՆ ԸՍՏ ԲԱԺՆԵՄԱՍԻ (նշել)

1. Հայաստանի Հանրապետություն և (կամ) համայնք(ներ) (պետություն)
 
2. Իրավաբանական անձ (անձինք) և անհատ ձեռնարկատեր
 
3. Հասարակական կազմակերպություն և հիմնադրամ
 

Ղեկավար

________________________

 

_________________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

Լրացնող

________________________

 

________________________

(գլխավոր հաշվապահ

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

(կամ այլ լիազորված անձ)

 

 

 

 

________________________

 

« __ » ___________200__թ.

 

(Հեռախոսահամար(ներ))

 

(Լրացման ամսաթիվը)

 

 

 

 

 

Էլեկտրոնային փոստ  ____________@____________


Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

Աշխատողների ցուցակային թվաքանակում ներառվում են աշխատանքային պայմանագրով վարձու աշխատողները` անկախ պայմանագրի ժամկետից (տե´ս «Աշխատանքի վիճակագրության վերաբերյալ մեթոդական ցուցումների» (այսուհետ` Ցուցումներ) II բաժնի 6. կետը) և չեն ներառվում Ցուցումների II բաժնի 7. կետում նշված աշխատողները:

001 տողը լրացվում է Ցուցումների II բաժնի 10.1. կետին համապատասխան:

 

Աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակում ներառվում են 001 տողում հաշվառվող աշխատողները, բացառությամբ Ցուցումների II բաժնի 13.1. կետում նշված աշխատողների, և հաշվարկային կարգով` նաև աշխատուժի տրամադրման վերաբերյալ կազմակերպությունների հետ հատուկ պայմանագրերի հիման վրա աշխատանքի ներգրավվածները (զինծառայողները և ազատազրկվածները) և տնաշխատները (տե´ս Ցուցումների II բաժնի 15., 16 կետերը): Աշխատողների ցուցակային թվաքանակում ներառվող ոչ լրիվ աշխատանքային օր (շաբաթ) աշխատողները միջին ցուցակային թվաքանակում ներառվում են հաշվարկային կարգով` ըստ Ցուցումների II բաժնի 14 կետի:

002 տողը լրացվում է Ցուցումների II բաժնի 10.1. կետին համապատասխան:

003 տողը լրացվում է հետևյալ կարգով.

հաշվարկվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի յուրաքանչյուր ամսվա ընթացքում փաստացի աշխատած մարդ-ժամերը`

աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակ x ամսվա ընթացքում աշխատած փաստացի օրեր x աշխատած ժամեր (ներառյալ արտաժամյա) / 1000 (տե´ս Ցուցումների III բաժինը):

Տարեսկզբից փաստացի աշխատած մարդ-ժամերը հաշվետու ժամանակաշրջանի ամիսների մարդ-ժամերի հանրագումարն են:

 

004 տողը լրացվում է Ցուցումների V բաժնին համապատասխան:

005 տողում լրացվում են կազմակերպության միայն ցուցակային կազմի աշխատողների աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումները:

«Աշխատողների և աշխատատեղերի շարժը» բաժինը լրացվում է Ցուցումների IV բաժնին համապատասխան:

Հաշվետու ժամանակաշրջանի սկիզբը (006 տող) հաշվետու տարվա հունվարի 1-ն է:

Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջը (014 տող) հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին ամսվա վերջին օրն է:

(տե´ս Ցուցումների II բաժնի 8. կետը):

 

016-026 տողերը լրացվում են Ցուցումների VIII բաժնին համապատասխան:

 

027 տողը լրացվում է հաշվարկային կարգով` ըստ Ցուցումների II բաժնի 11 կետի:

 

028 տողը լրացվում է Ցուցումների II բաժնի 12 կետին համապատասխան:

 

031 տողում գործատուի նախաձեռնությամբ ոչ լրիվ աշխատանքային օրվա (շաբաթվա) փոխադրված աշխատողները հաշվառվում են որպես մեկ ամբողջ միավոր, իսկ միջին թվաքանակը հաշվարկվում է ըստ Ցուցումների II բաժնի 10. կետին համապատասխան:

 

031-032 տողերում` հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում գործատուի նախաձեռնությամբ նույն աշխատողը, որը մեկից ավելի անգամ փոխադրվել է ոչ լրիվ աշխատանքային օրով (շաբաթով) աշխատանքի կամ գտնվել է հարկադիր պարապուրդում, հաշվառվում է  մեկ անգամ:

 

034 տողը հաշվարկվում է` 032 տողի աշխատողների թվաքանակ x հաշվետու ժամանակաշրջանում տրամադրված հարկադիր պարապուրդի օրեր: