Համարը 
N 41-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2006.03.01/6(215) Հոդ.69
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
28.12.2005
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
28.12.2005
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.03.2006
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
25.02.2010

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-Ա (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 10-Ի ԹԻՎ 204-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
8 փետրվարի 2006 թ.
Պետական գրանցման թիվ 60306039

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

28 դեկտեմբերի 2005 թ.
ք. Երևան

N 41-Ն

                              
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

«ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-Ա (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 10-Ի ԹԻՎ 204-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հոդված 10-ի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Աշխատողների թվաքանակի և աշխատավարձի մասին» Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը` համաձայն հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի սեպտեմբերի 10-ի ««Ամփոփ հաշվետվություն աշխատողների թվաքանակի և աշխատավարձի վերաբերյալ» Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման մեթոդական ցուցումները հաստատելու մասին» թիվ 204-Ն որոշումը:

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

Հավելված

Ներմուծեք նկարագրությունը_5040

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 

Ներկայացվում է համաձայն՝ «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի», Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003թ. հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի, Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002թ. մայիսի 10-ի «Վարչական (տեղեկատվական) ռեգիստրների վարման և դրանցից տեղեկատվության ստացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 109 որոշմամբ հաստատված կարգի

Ներկայացվում է Ներկայացնում է

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`

Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն

Իրավաբանական անձինք, հիմնարկները, անհատ ձեռնարկատերերը

մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա  20-ը

Ով է ներկայացնում ____________________________________

(անվանումը)Գտնվելու վայրը ______________________________________

_____________________________________   
I   I   I   I   I   I   I

         (փոստային դասիչ)


Մարզը ____________________ Համայնքը ______________


 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը  I  I  I  I  I  I  I  I  I

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը            I  I  I  I  I  I  I  I  I

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

ՁԵՎ ԹԻՎ 

1-Ա
(եռամսյակային)


 

«Հաստատված է»

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 28 դեկտեմբերի 2005թ. թիվ 41-Ն որոշմամբ  

Չլրացնել             Ներմուծեք նկարագրությունը_17998

ՏԳՏԴ  I   I   I   I   I   I

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված կարգով:

       

  ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՄԱՍԻՆ

 

200_թ. հունվար ___________ -ի դրությամբ

1. ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆ ՀԱՎԱՍԱՐԵՑՎԱԾ ԱՅԼ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԸ

Տարեսկզբից 


Տնտեսական
գործունեության տեսակը

Տողի համա-րը

Խմբերն
ըստ
ՏԳՏԴ

Աշխատողների ցուցակային թվաքանակը (առանց համատեղությամբ  և կապալային կամ քաղաքացիական իրավական պայմա-նագրով աշխատանք կատարողների), մարդ

որից` պետական բյուջեից ֆինանսա-վորվող կազմակեր-պություն-ներում

Աշխատող-ների միջին
ցուցակային թվաքանակը,
մարդ

որից` պետական բյուջեից ֆինանսա-վորվող կազմակեր-պություն-ներում

Փաստացի աշխատած մարդ- ժամերի քանակը, հազար

Ցուցակային և ոչ ցուցակային կազմի աշխատող-ների աշխատանքի
վարձատրության և դրան հավասա-րեցված այլ վճարումները,

հազ. դրամ

որից`
ցուցա-կային կազմի աշխա-տողների

սյ. 6-ից` պետական բյուջեից ֆինանսա-վորվող կազմակեր-պություն-ներում

Ա

Բ

Գ

1.   2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Ընդամենը

100

1-0

               

Գյուղատնտ., որսորդություն և անտառային տնտեսություն

001

01-02

               

անտառային տնտեսություն

002

02

               

Ձկնորսություն, ձկնաբուծություն

003

05

               

Հանքագործական արդյունաբերություն

004

10-14

               

Մշակող արդյունաբերություն

005

15-37

               

Էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրություն և բաշխում (40.1+40.2+40.3+41)

006

40-41

               

որից`   էլեկտրաէներգիայի արտադրություն և բաշխում

007

40.1

               

գազակերպ վառելիքի արտադրություն և բաշխում

008

40.2

               

գոլորշու և տաք  ջրի մատակարարում

009

40.3

               

ջրի հավաքում, մաքրում և բաշխում

010

41

               

Շինարարություն

011

45

               

որից`   ճանապարհների շինարարություն

012

45.23.1

               

Առևտուր, ավտոմեքենաների, կենցաղային արտ. տեսակների և անձնական օգտագործման իրերի նորոգում

013

50-52

               

որից`  մեծածախ առևտուր (50.10.1+50.30.1+50.40.1+51)

014

50-51

               

 մանրածախ  առևտուր (50.10.2+50.30.2+50.40.2+50.5+
52.1+52.2+52.3+52.4+52.5+52.6)

015

50- 52

               

Հյուրանոցներ և ռեստորաններ

016

55

               

որից`   հյուրանոցների ծառայություններ

017

55.1

               

կարճաժամկետ ապրելու համար այլ տեղերի ծառայություններ

018

55.2

               

ռեստորանների ծառայություններ

019

55.3

               

Տրանսպորտ և կապ (60+62+63+64)

020

60-64

               

որից՝ ցամաքային տրանսպորտ (60.1+60.2+60.3)

021

60

               

որից`  երկաթուղային տրանսպորտի գործունեություն

022

60.1

               

այլ  ցամաքային տրանսպորտի գործունեություն

023

60.2

               

տեղափոխում խողովակաշարով

024

60.3

               

 օդային տրանսպորտ

025

62

               

օժանդակ և լրացուցիչ տրանսպորտային գործունեություն

026

63

               

որից՝ բեռների տրանսպորտային մշակում  և պահում

027

63.1

               

զբոսաշրջության գործակալությունների գործունեություն

028

63.3

               

կապ

029

64

               

Ֆինանսական գործունեություն (65+66+67)

030

65-67

               

այդ թվում`  ֆինանսական միջնորդություն

031

65

               

որից`  դրամական միջնորդություն

032

65.1

               

ապահովագրություն

033

66

               

ֆինանսական միջնորդու-թյան  և ապահովագրության բնագավառում օժանդակ գործունեություն

034

67

               
Անշարժ գույքի հետ կապված գործառնություններ, վարձա-կալում և սպառողներին ծա-ռայությունների մատուցում  (70+71+72+73+74)

035

70-74

               

որից`  անշարժ գույքի հետ կապված գործառնություններ

036

70

               

մեքենաների և սարքավորանքի վարձակալում առանց սպասարկող անձնակազմի, կենցաղային  արտ. տեսակների և անձն. օգտագործման իրերի վարձույթ

037

71

               

հաշվող տեխնիկայի հետ կապված գործունեություն

038

72

               

հետազոտություններ և մշակումներ

039

73

               

այլ տեսակի ծառայությունների մատուցում սպառողներին

040

74

               

Պետական կառավարում

041

75

               

որից`  տարածքային կառավարման մարմինների գործունեություն

042

75.11.2

               

տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեություն

043

75.11.3

               

գործունեություն արդարա-դատության և դատաիրա-վական բնագավառում

044

75.23

               

Կրթություն

045

80

               

Առողջապահություն և
սոցիալական
ծառայությունների մատուցում

046

85

               

որից`  գործունեություն առողջապահության բնագավառում

047

85.1

               

անասնաբուժական  գործունեություն

048

85.2

               

Կոմունալ, սոցիալական և անհատական ծառայություննե-րի մատուցում  (90+91+92+93)

049

90-93

               

այդ թվում`   կեղտաջրերի,  թափոնների հեռացում և համանման գործունեություն

050

90

               
հասարակական միավորումների գործունեություն

051

91

               
գործունեություն հանգստի
և զվարճությունների կազմակերպման, մշակույթի և սպորտի բնագավառում

052

92

               
անհատական ծառայությունների մատուցում

053

93

               
                         

2. ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐԻ ՇԱՐԺԸ

Տնտեսական
գործունեության տեսակը

Տողի հա-
մա-
րը

Խմբերն ըստ
ՏԳՏԴ

Աշխատողների ցուցակային թվաքանակը (առանց համա-տեղությամբ և կապալային կամ քաղաքացիա-
կան իրավական պայմանագրով աշխատանք կատարողների) հաշվետու ժա-մանակաշրջանի սկզբին, մարդ

Ընդունվել են աշխա-տողներ հաշվետու ժամանա-կաշրջա-նում, մարդ

որից՝
նոր (առաջին անգամ) ստեղծված աշխատա-տեղերում

Ազատվել են աշխա-տողներ հաշվետու ժամանա-կաշրջա-նում,
մարդ

այդ թվում

Աշխատողների ցուցակային թվաքանակը (առանց համա-տեղությամբ և կապալային կամ քաղաքացիա- կան իրավական պայմանագրով աշխատանք կատարողների) հաշվետու ժա-մանակաշրջանի վերջին, մարդ

Ազատ աշ-խատատե-ղերի (պա-հանջվող աշխատող-ների) թիվը հաշվետու ժամանա-
կաշրջանի վերջին

գործա-
տուի նախա-ձեռնու-թյամբ

որից`
աշխա-տողների թվաքա-նակի կրճատ-ման հետ կապված

աշխա-տողի նախա-ձեռնու-
թյամբ (սեփա-կան կամքով)

այլ պատ-ճառ-ներով

Ա

Բ

Գ

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Ընդամենը

100

1-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գյուղատնտեսություն, որսորդություն և անտառային տնտեսություն

001

01-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ձկնորսություն, ձկնաբուծություն

002

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հանքագործական արդյունաբերություն

003

10-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Մշակող արդյունաբերություն

004

15-37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրություն և բաշխում

005

40-41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Շինարարություն

006

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Առևտուր, ավտոմեքենաների, կենցաղային արտ. տեսակների և անձնական օգտագործման իրերի նորոգում

007

50-52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հյուրանոցներ և ռեստորաններ

008

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տրանսպորտ և կապ

009

60-64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ֆինանսական գործունեություն

010

65-67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Անշարժ գույքի հետ կապված գործառ-նություններ, վարձակալում և սպա-ռողներին ծառայութ. մատուցում

011

70-74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պետական կառավարում 

012

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կրթություն

013

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Առողջապահություն և սոցիալական ծառայությունների մատուցում

014

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կոմունալ, սոցիալական և անհատական ծառայությունների մատուցում

015

90-93

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄԻՍՆ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ԱՇԽԱՏԱԾ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԱՅԻՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԲԱՇԽՈՒՄՆ ԸՍՏ ՀԱՇՎԱՐԿԱԾ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՉԱՓԻ

Տնտեսական
գործունեության տեսակը

Տողի հա-
մա-
րը

Խմբերն       ըստ ՏԳՏԴ

Դեկտեմբեր ամիսն ամբողջու-թյամբ աշխատած աշխատող-ների ցուցակային
թվաքանակը (առանց համատե-ղությամբ և կապալային կամ քաղաքա-ցիական իրավական պայմանագրով աշխատանք կատարող-ների), մարդ

19-րդ սյունից՝ աշխատողների թվաքանակն ըստ աշխատավարձի չափի, դրամ

19-րդ սյան աշխատողների աշխատանքի վարձատրու-
թյան և դրան հավասարեցված  այլ վճարում-
ները,
հազ. դրամ

մինչև
15000

15000- 20000

20001- 30000

30001- 40000

40001-50000

50001-60000

60001-80000

80001- 100000

100001
և ավելի

Ա

Բ

Գ

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Ընդամենը

100

1-0

                     

Գյուղատնտեսություն, որսորդություն և անտառային տնտեսություն

001

01-02

                     

Ձկնորսություն, ձկնաբուծություն

002

05

                     

Հանքագործական արդյունաբերու թյուն

003

10-14

                     

Մշակող արդյունաբերություն

004

15-37

                     

Էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրություն և բաշխում

005

40-41

                     

Շինարարություն

006

45

                     

Առևտուր, ավտոմեքենաների, կենցաղային արտադրատեսակների և անձնական օգտագործման իրերի նորոգում

007

50-52

                     

Հյուրանոցներ և ռեստորաններ

008

55

                     

Տրանսպորտ և կապ

009

60-64

                     

Ֆինանսական գործունեություն

010

65-67

                     

Անշարժ գույքի հետ կապված գոր-
ծառնություններ, վարձակալում և սպառողներին ծառայությունների մատուցում

011

70-74

                     

Պետական կառավարում 

012

75

                     

Կրթություն

013

80

                     

Առողջապահություն և սոցիալական ծառայությունների մատուցում

014

85

                     

Կոմունալ, սոցիալական և անհատա-
կան ծառայությունների մատուցում

015

90-93

                     

4. ՈՉ ՑՈՒՑԱԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՈՉ ԼՐԻՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ (ՇԱԲԱԹ) ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ, ՀԱՐԿԱԴԻՐ ՊԱՐԱՊՈՒՐԴՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ     


Տնտեսական
գործունեության տեսակը

Հ/Հ

Խմբերն ըստ
ՏԳՏԴ

Համատեղու-թյամբ  աշխա-տողների
(առանց ներքին համատեղու-թյամբ աշխա-տողների) միջին թվաքանակը
հաշվետու ժամա-նակաշրջանում,  մարդ

Կապալային կամ քաղաքացիական
իրավական պայմանագրով աշխատանք կատարողների միջին թվա-քանակը հաշ-վետու ժամանա-կաշրջանում, մարդ

1. բաժնի 6-րդ սյունից՝ աշխատանքի վարձատրության  և դրան հավասարեցված այլ վճարումները,  հազ. դրամ

Գործատուի նախաձեռնու-
թյամբ ոչ լրիվ աշխատանքա-յին օրվա (շաբաթվա)   անցած աշխա-տողների միջին թվաքանակը
հաշվետու ժամանակա-շրջանում, մարդ 

Առանց աշխատա-
վարձի պահպանման կամ աշխատավարձի
մասնակի պահպան-մամբ հարկադիր պա-րապուրդում գտնվող աշխատողների թվա-քանակը հաշվետու
ժամանակաշրջանում, ընդամենը,  մարդ

որից՝ առանց աշխա-տա-վարձի պահ-պան-ման

Հարկադիր պարապուրդի մարդ-օրերի քանակը հաշ-վետու ժամանա-կաշրջանում
(35-րդ սյան աշխատողների)

համա-տեղու-թյամբ աշխա-տող-ների

կապալային կամ քաղաքացիական իրավական պայմանագրով աշխատանք կատարողների

Ա

Բ

Գ

30

31

32

33

34

35

36

37

Ընդամենը

100

1-0

 

 

 

 

 

 

 

 

Գյուղատնտեսություն, որսորդություն և անտառտնտեսություն

001

01-02

 

 

 

 

 

 

 

 

Ձկնորսություն, ձկնաբուծություն

002

05

 

 

 

 

 

 

 

 

Հանքագործական արդյունաբերություն

003

10-14

 

 

 

 

 

 

 

 

Մշակող արդյունաբերություն

004

15-37

 

 

 

 

 

 

 

 

Էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրութ. և բաշխում

005

40-41

 

 

 

 

 

 

 

 

Շինարարություն

006

45

 

 

 

 

 

 

 

 

Առևտուր, ավտոմեքենաների, կենցաղային արտ. տեսակների  և անձն. օգտ. իրերի նորոգում

007

50-52

 

 

 

 

 

 

 

 

Հյուրանոցներ և ռեստորաններ

008

55

 

 

 

 

 

 

 

 

Տրանսպորտ և կապ

009

60-64

 

 

 

 

 

 

 

 

Ֆինանսական գործունեություն

010

65-67

 

 

 

 

 

 

 

 

Անշարժ գույքի հետ կապված գործառնություններ, վարձակալում և սպառողներին ծառայությունների մատուցում

011

70-74

 

 

 

 

 

 

 

 

Պետական կառավարում 

012

75

 

 

 

 

 

 

 

 

Կրթություն

013

80

 

 

 

 

 

 

 

 

Առողջապահ. և սոցիալական ծառայությունների մատուցում

014

85

 

 

 

 

 

 

 

 

Կոմունալ, սոց. և անհատական ծառայությունների մատուցում

015

90-93

         

 

 

 

 

 

 

 

5. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐՆ ԸՍՏ ԲԱԺՆԵՄԱՍԻ

 

Տողի հա-մարը

Ընդամենը

Հայաստանի Հանրապետություն
և (կամ) համայնք (ներ) (պետություն)

Իրավաբանական անձ
(անձինք) և անհատ
ձեռնարկատեր

Հասարակական կազմակեր-պություն և հիմնադրամ

Աշխատող-ների  ցուցա-կային թվա-քանակը  (առանց համատե-ղությամբ և կապալային կամ քաղ. իրավական պայմանա-գրով աշխա-տանք կա-տարողների) հաշվետու  ժամանակա- շրջանում, մարդ

Աշխա-տող-ների միջին ցու-ցակա-յին թվա-քա-նակը,
մարդ

Ցուցա-կային և ոչ ցուցա-կային կազմի աշխատող-ների աշխա-տանքի վար-ձատրու-
թյան և դրան հավասա-րեցված այլ  վճա-րումները,
հազ. դրամ

Աշխատող-ների  ցուցակա-յին թվաքա-նակը (առանց համատեղու-թյամբ և կապալային կամ քաղ. իրավական պայմանա-գրով աշխա-տանք կատա-րողների) հաշվետու  ժամանակա- շրջանում, մարդ

Աշխա-տող-ների միջին ցուցա-
կային թվա-
քա-նակը, մարդ

Ցուցակա-
յին և ոչ ցուցա-
կային կազմի աշխա-տողների աշխա-տանքի վարձա-տրու-
թյան և դրան հա-վասարեց-ված այլ վճարում-ները,
հազ. դրամ

Աշխատող-ների ցուցա-կային թվա-քանակը  (առանց հա-մատեղու-թյամբ և կապալային կամ քաղ. իրավական պայմանա-գրով աշխա-տանք կա-տարողների) հաշվետու  ժամանակա- շրջանում, մարդ

Աշխա-
տողների միջին ցուցա-
կային թվաքա-նակը,
մարդ

Ցուցակա-
յին և ոչ ցուցակա-
յին կազմի աշխատող-ների աշխա-տանքի վար-ձատրու-
թյան և դրան հավասա-րեցված
այլ վճա-րումները,
հազ. դրամ

Աշխատող-ների ցուցա-կային թվա-քանակը  (առանց հա-մատեղու-թյամբ և կապալային կամ քաղ. իրավական պայմանա-գրով աշխա-տանք կա-տարողների) հաշվետու  ժամանակա- շրջանում, մարդ

Աշխա-տողնե-րի մի-ջին ցու-ցակա-յին թվաքա-նակը, մարդ

Ցուցա-
կային և
ոչ ցուցա-կային
կազմի աշխա-տողների աշխա-տանքի վարձա-տրության և դրան հավասա-րեցված
այլ վճա-րումները, հազ. դրամ

Ա

Բ

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Ընդամենը

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գյուղատնտ., որսորդություն և անտառ. տնտեսություն

001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ձկնորսություն, ձկնաբուծություն

002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հանքագործական արդյունաբերություն

003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Մշակող արդյունաբեր.

004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրություն և բաշխում

005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Շինարարություն

006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Առևտուր, ավտոմեքենաների, կենցաղային արտադրատեսակների և անձն. օգտագործման իրերի նորոգ.

007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հյուրանոցներ և ռեստորաններ

008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Մշակող արդյունաբեր.

004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրություն և բաշխում

005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Շինարարություն

006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Առևտուր, ավտոմեքենաների, կենցաղային արտադրատեսակ-ների և անձն. օգտագործման իրերի նորոգ.

007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հյուրանոցներ և ռեստորաններ

008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տրանսպորտ և կապ

009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ֆինանսական գործունեություն

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Անշարժ գույքի հետ կապված գործառնութ., վարձակալում և սպառողներին ծառ. մատուցում

011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պետական կառավարում  

012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կրթություն

013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Առողջապահություն և սոցիալական ծառայություն-ների մատուցում

014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կոմունալ, սոց. և անհատական ծառայությունների մատուցում

015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ղեկավար

________________________

 

_________________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

Լրացնող

________________________

 

________________________

(գլխավոր հաշվապահ

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

(կամ այլ լիազորված անձ)

 

 

 

 

________________________

 

« __ » ___________200__թ.

 

(Հեռախոսահամար(ներ))

 

(Լրացման ամսաթիվը)

 

 

 

 

 

Էլեկտրոնային փոստ  ____________@____________