Համարը 
N 45-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2006.03.01/6(215) Հոդ.73
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
28.12.2005
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
28.12.2005
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.03.2006
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԿԱԴՐԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
8 փետրվարի 2006 թ.
Պետական գրանցման թիվ 60306033

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

28 դեկտեմբերի 2005 թ.
ք. Երևան

N 45-Ն

                    

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

«ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԿԱԴՐԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հոդված 10-ի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

Հաստատել «Աշխատողների մասնագիտական ուսուցման մասին» Ձև թիվ 1-կադրերի ուսուցում (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը` համաձայն հավելվածի:

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

Հավելված

Ներմուծեք նկարագրությունը_5040

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 

Ներկայացվում է համաձայն` «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000 թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի» և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թ. հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ

Ներկայացվում է

Ներկայացնում են

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`

1. Ազգային վիճակագրական ծառայություն

2. Ազգային վիճակագրական ծառայության  մարզային գործակալություն (տարածքային բաժին)

Իրավաբանական անձինք, հիմնարկները

մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 25-ը

Ով է ներկայացնում  _________________________________

(անվանումը)

 

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը  ________________ ______________________________________________

 

Գտնվելու վայրը  ___________________________________

 

____________________________________  I_I_I_I_I_I_I

(փոստային դասիչ)

Մարզը ____________________ Համայնքը ______________

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը   I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը                     I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

ՁԵՎ ԹԻՎ
12-կադրերի ուսուցում
(տարեկան)

«Հաստատված է»
Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական
խորհրդի
28 դեկտեմբերի 
2005 թ.

թիվ 45-Ն որոշմամբ

 

 
Չլրացնել ò


ՏԳՏԴ    I_I_I_I_I_I

Մարզը           I_I_I

Համայնքը    I_I_I_I

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

200_թ.-ի դրությամբ

1. Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի համարը

Ընդամենը՝ հաշվետու տարում

նրանցից` կանայք

Ա

Բ

1

2

1. Անցել են մասնագիտական պատրաստում և վերապատրաստում , մարդ  (տող 002+003+004)

001

 

 

այդ թվում`

     ուսուցանվել են առաջին անգամ   

002

 

 

     ուսուցանվել են երկրորդ (հարակից) մասնագիտությամբ  

003

 

 

     վերապատրաստվել են

004

 

 

2. Բարձրացրել են որակավորումը,  մարդ

005

 

 

Մասնագիտական պատրաստում և վերապատրաստում, որակավորման բարձրացում անցածների ընդհանուր թվաքանակից (տող 001+005) ուսուցանվել են, մարդ

006

 

 

ուսումնական հաստատությունում

007

 

 

անմիջապես կազմակերպությունում

008

 

 

արտասահմանում

009

 

 

մինչև 30 տարեկան երիտասարդներ

010

 

 

3. Անցել են ստաժավորում, մարդ

011

 

 

     որից՝  արտասահմանում

012

 

 

4. Աշխատողների մասնագիտական ուսուցման վրա կազմակերպության կողմից կատարված ծախսերը, հազ. դրամ

013

 

 

Ղեկավար

________________________

 

_________________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

Լրացնող

________________________

 

________________________

(գլխավոր հաշվապահ

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

(կամ այլ լիազորված անձ)

 

 

 

 

________________________

 

« __ » ___________200__թ.

 

(Հեռախոսահամար(ներ))

 

(Լրացման ամսաթիվը)

 

 

 

 

 

Էլեկտրոնային փոստ  ____________@____________

 

Լրացվում է աշխատողների այն խմբի համար, ովքեր մասնագիտական ուսուցումն անցել են կազմակերպության միջոցների հաշվին: