Համարը 
N 174-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2006.03.15/13(468) Հոդ.300
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
09.02.2006
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
24.02.2006
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
01.03.2006
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.03.2006
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՊԱՀԱՆՋՈՎ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԿԱՄ ՄԱՍՆԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
1 մարտի 2006 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

9 փետրվարի 2006 թվականի N 174-Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՊԱՀԱՆՋՈՎ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԿԱՄ ՄԱՍՆԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

Համաձայն «Ջրի ազգային քաղաքականության հիմնադրույթների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի պահանջների` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կամ ջրօգտագործողի պահանջով ջրային ռեսուրսների ամբողջական կամ մասնակի գնահատման և դրա մեխանիզմների սահմանման կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:


Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան


2006 թ. փետրվարի 24
Երևան

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2006 թվականի
փետրվարի 9-ի N 174-Ն որոշման

Կ Ա Ր Գ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՊԱՀԱՆՋՈՎ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԿԱՄ ՄԱՍՆԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով սահմանվում են`

ա) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կամ ջրօգտագործողի պահանջով ջրային ռեսուրսների ամբողջական կամ մասնակի գնահատման կարգը,

բ) ջրային ռեսուրսների ամբողջական կամ մասնակի գնահատման մեխանիզմների սահմանման կարգը:

2. Ջրային ռեսուրսների ամբողջական կամ մասնակի գնահատման համար հիմք է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կամ ջրօգտագործողի պահանջը:


II. ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ

 

3. Ջրային ռեսուրսների գնահատման հիմքերն են`

ա) ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգի քանակական և որակական տվյալները (առկայության դեպքում),

բ) ջրային ռեսուրսի ինքնավերականգնման ունակության գործակցի մեծությունը որոշակի աղտոտիչների նկատմամբ,

գ) ջրհավաք ավազանի մակերեսը,

դ) ջրային ռեսուրսների առկա բնածին և մարդածին բեռնվածությունները:

4. Տվյալ ջրավազանային տարածքում կամ ջրային ռեսուրսի գնահատվող հատվածում մոնիթորինգի բազմամյա տվյալների բացակայության դեպքում, պահանջվող ջրային ռեսուրսի գնահատումից առաջ, ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմինն անհրաժեշտության դեպքում ընդունում է որոշում` իրականացնել մոնիթորինգ` 3 տարվա կտրվածքով` խմելու-կենցաղային և ռեկրեացիոն նպատակներով օգտագործվող, և մեկ տարվա կտրվածքով` այլ նպատակներով օգտագործվող ջրային ռեսուրսների համար, որի ընթացքում պետք է հաշվի առնվեն`

ա) գետերի, վտակների, առուների համար` 

ջրային ռեսուրսի աղտոտվածությունը` կախված բնածին և մարդածին գործոններից,

ջրային ռեսուրսի ինքնավերականգնման ունակությունը` որոշակի աղտոտիչների ազդեցությունից,

ջրային ռեսուրսի և դրա ջրհավաք ավազանի հոսքի մոդուլը և ջրի քանակը,

բնապահպանական թողքերի մեծությունը,

ջրային ռեսուրսի վրա մարդածին բեռնվածության ազդեցությունը,

այլ չափորոշիչներ.

բ) լճերի համար`

ջրային ռեսուրսի աղտոտվածությունը` կախված բնածին և մարդածին գործոններից,

ջրային ռեսուրսի ինքնավերականգնման ունակությունը` որոշակի աղտոտիչների ազդեցությունից,

լիճ թափվող գետերի հոսքի մոդուլը, աղտոտվածությունը և ջրի քանակը,

լճի լիմնոլոգիական վիճակը (հետերոտրոֆ, մեզոտրոֆ, էվտրոֆ),

անհրաժեշտ տվյալների առկայության դեպքում` հիպոլիմնիոնի առկայությունը և մեծությունը,

ջրային ռեսուրսի վրա մարդածին բեռնվածության ազդեցությունը,

այլ չափորոշիչներ.

գ) ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների համար`

ջրային ռեսուրսի աղտոտվածությունը` կախված բնածին և մարդածին գործոններից,

ջրային ռեսուրսի ինքնավերականգնման ունակությունը` որոշակի աղտոտիչների ազդեցությունից,

ջրային ռեսուրսի հոսքի մոդուլը և ջրի քանակը,

այլ չափորոշիչներ:


III. ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ

 

5. Ջրային ռեսուրսների գնահատումը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները`

ա) գետերի, վտակների, առուների համար`

ջրային ռեսուրսի առկա ընդհանուր հոսքի մեծությունը,

օգտագործելի ջրային ռեսուրսի մեծությունը,

ջրհավաք ավազանի հոսքի մոդուլը,

բնապահպանական թողքերի մեծությունը,

ջրային ռեսուրսի առկա որակը,

ջրային ռեսուրսի ինքնավերականգնման ունակությունը` որոշակի աղտոտիչների ազդեցությունից,

ջրային ռեսուրսի առկա մարդածին բեռնվածությունը,

ջրային ռեսուրսի օգտագործման նպատակայնությունը,

ջրային ռեսուրսի բնական ֆոնային տվյալները.

բ) լճերի համար`

ընդհանուր ծավալը,

ազգային ջրային պաշարի մեծությունը, քանակը,

օգտագործելի ջրային ռեսուրսի մեծությունը,

որակը,

մարդածին բեռնվածությունը,

օգտագործման նպատակայնությունը,

բնական ֆոնային տվյալները,

հետերոտրոֆ, մեզոտրոֆ կամ էվտրոֆ վիճակները,

ջրային հաշվեկշիռը` մուտքը և ելքը, հաշվի առնելով նաև ֆիլտրացիան և գոլորշիացումը,

ջրային ռեսուրսի ինքնավերականգնման ունակությունը` որոշակի աղտոտիչների ազդեցությունից,

անհրաժեշտ տվյալների առկայության դեպքում` հիպոլիմնիոնի մեծությունը.

գ) ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների համար`

ստորերկրյա ջրային ռեսուրսի դեբիտը,

ազգային ջրային պաշարի մեծությունը,

ջրային ռեսուրսի բաղադրությունը,

ջրային ռեսուրսի արդյունահանման մատչելիությունը,

ջրային ռեսուրսի օգտագործման նպատակայնությունը,

ջրային ռեսուրսի ինքնավերականգնման ունակությունը` որոշակի աղտոտիչների ազդեցությունից,

դրական կամ բացասական հորիզոնը:

6. Պատվիրատուի նախնական պահանջով, բացի սույն կարգի 5-րդ կետում նշված բաղադրիչներից, հնարավոր է նաև այլ բաղադրիչների գնահատումը:


IV. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՊԱՀԱՆՋՈՎ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԿԱՄ ՄԱՍՆԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ

 

7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահանջով ջրային ռեսուրսների ամբողջական կամ մասնակի գնահատման անհրաժեշտության մասին որոշումն ընդունում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Որոշման մեջ նշվում են գնահատման անհրաժեշտ պատճառները, պահանջները, հիմնավորումները և ջրային ռեսուրսի գնահատմանը ներկայացվող անհրաժեշտ բաղադրիչները:

8. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահանջով ջրային ռեսուրսների ամբողջական կամ մասնակի գնահատումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ միջոցների հաշվին:

9. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահանջով ջրային ռեսուրսների ամբողջական կամ մասնակի գնահատման ծառայությունների և աշխատանքների ձեռքբերումն իրականացվում է «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն:

10. Ջրօգտագործողի պահանջով ջրային ռեսուրսների ամբողջական կամ մասնակի գնահատման համար ջրօգտագործողը ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին է ներկայացնում հայտ, որում նշվում են գնահատման անհրաժեշտ պատճառները, պահանջները, հիմնավորումները և ջրային ռեսուրսի գնահատմանը ներկայացվող անհրաժեշտ բաղադրիչները:

11. Ջրօգտագործողի պահանջով ջրային ռեսուրսների ամբողջական կամ մասնակի գնահատումն իրականացնում է գնահատող կազմակերպությունը` տվյալ ջրօգտագործողի միջոցների հաշվին` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

12. Գնահատումն իրականացնելուց հետո ջրօգտագործողը դրա արդյունքները ներկայացնում է ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին:

13. Ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմինը գնահատման արդյունքների հիման վրա 30-օրյա ժամկետում տալիս է եզրակացություն:

14. Մեկ ջրհավաք ավազանի համար գնահատման ժամանակահատվածը չի կարող գերազանցել հայտը ներկայացնելու պահից 120 օրը, եթե գնահատման համար առկա են սույն կարգի II բաժնում նշված հիմքերը:

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
 Մ. Թոփուզյան