Համարը 
N 182-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2006.03.15/13(468) Հոդ.303
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
16.02.2006
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
27.02.2006
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
02.03.2006
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.03.2006
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
2 մարտի 2006 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

16 փետրվարի 2006 թվականի N 182-Ն

ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

Համաձայն «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» ենթակետի և 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ» ենթակետի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Արտադրական օբյեկտներն ըստ վտանգավորության դասակարգելու նպատակով հաստատել վնասակար նյութերի սահմանաքանակները` համաձայն հավելվածի:

2. Սահմանել, որ «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի իմաստով վտանգավոր են համարվում այն օբյեկտները, որտեղ մեկ օրվա ընթացքում արտադրվող, վերամշակվող, պահվող, փոխադրվող, օգտագործվող կամ ստացվող վնասակար նյութերի ծավալները գերազանցում են սույն որոշման 1-ին կետով հաստատված սահմանաքանակները:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան


2006 թ. փետրվարի 27
Երևան

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2006 թվականի
փետրվարի 16-ի N 182-Ն որոշման

ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ

NN
ը/կ

Նյութի անվանումը

Նյութի սահմանաքանակը (կգ/օր)

1

2

3

1.

Ամոնիակ, անջուր սեղմված և ամոնիակի ջրային լուծույթ, որի կոնցենտրացիան 50 տոկոս ավելի է

20

2.

Ացետիլեն

100

3.

Ինհիբիտորացված բութադիեն

50

4.

Բութան

100

5.

Բութիլեն

50

6.

Վինիլ քլորիդ

50

7.

Ջրածին սեղմված

50

8.

Իզոբութան և նրա խառնուրդները

50

9.

Իզոբութիլեն

100

10.

Մեթան և մեթանի պարունակությամբ բնական գազեր

50

11.

Ինհիբիտորացված տետրաֆտորէթիլեն

100

12.

Սեղմված տրիֆտորէթան

50

13.

Անջուր տրիմեթիլամին

50

14.

Հեղուկ էթիլեն

50

15.

Սեղմված էթիլեն

50

16.

Էթիլքլորիդ

50

17.

Դիմեթիլ եթեր

5

18.

Հեպտան

100

19.

Դիիզոբութիլեն

50

20.

Սոսինձներ, որոնք պարունակում են դյուրավառ հեղուկներ

50

21.

Ցիկլոհեքսան

50

22.

Ացետոն

100

23.

Թերթաքարային յուղ

50

24.

Ացետոնային յուղ

5

25.

Իզոպրոպիլ սպիրտ

50

26.

Պրոպիլ սպիրտ

50

27.

Օրթո, պարա կամ մետա քսիլոլներ

50

28.

Տոլուոլ

50

29.

Ացետոնիտրիլ

50

30.

Դիիզոպրոպիլամին

50

31.

Պիրիդին

50

32.

Դիքլորէթիլեն

50

33.

Բենզոլ

50

34.

Էթիլբենզոլ

50

35.

Վինիլացետատ

50

36.

Իզոբութիլացետատ

100

37.

Մեթիլացետատ

50

38.

Էթիլացետատ

50

39.

Նավթամթերքներ

500

40.

Քլոր

20

41.

Ադգեզիվներ, որոնք պարունակում են դյուրավառ հեղուկներ

5

42.

Ինհիբիտորացված ակրոլեին

5

43.

Կրոտոնաթթվի ալդեհիդ

5

44.

Ալյումինի փոշի

50

45.

Այլումինի հիդրիդ

50

46.

Ալյումինի կարբիդ

50

47.

Ամիլացետատներ

100

48.

Բարիում

50

49.

Բութիլբենզոլ

50

50.

Ինհիբիտորացված վինիլ-տրիքլորսիլան

50

51.

Դիմեթիլդիքլորսիլան

50

52.

1.4-Դիօքսան

50

53.

Դիէթիլամին

50

54.

Ինհիբիտորացված իզոպրեն

50

55.

Իզոպրոպիլամին

50

56.

Մեթիլամին

50

57.

Լիթիումալյումինահիդրիդ

2

58.

Ջրածնական լիթիում

2

59.

Լիթիումբորհիդրիդ

2

60.

Սիլիկատային լիթիում

50

61.

Մագնեզիումի հիդրիդ

50

62.

Մեթանոլ

20

63.

Մետաղական նատրիում

50

64.

Նատրիումի բորհիդրիդ

50

65.

Նատրիումի հիդրիդ

50

66.

Դիթիոնաթթվական նատրիում

50

67.

Խոնավ կամ հում նավթալին

50

68.

Ծծումբ

50

69.

Ծծմբածխածին

50

70.

Սկիպիդար

100

71.

Բութիլ սպիրտ

50

72.

Հեքսիլ սպիրտ

50

73.

Իզոբութիլ սպիրտ

50

74.

Ստիրոլ

100

75.

Ամիլային սպիրտներ

50

76.

Տետրահիդրոֆուրան

50

77.

Տրիիզոբութիլալյումինիում

50

78.

Տրիմեթիլքլորսիլան

50

79.

Ամորֆ Ֆոսֆոր

5

80.

Սպիտակ կամ դեղին ֆոսֆոր

5

81.

Սեղմված թթվածին

100

82.

Ֆոսֆորի պենտասուլֆիդ

5

83.

Ուայթ-սպիրիտ

100

84.

Քլորբենզոլ

50

85.

Ցելլուլոիդե իրեր

50

86.

Ցելլուլոիդի մնացորդներ

50

87.

Ցիկլոհեքսան

50

88.

Ցինկի փոշի

50

89.

Դիէթիլային եթերներ

100

90.

Այլումինիումի նիտրատ

100

91.

Ամոնիակի բիքրոմատ

100

92.

Ամոնիակի նիտրատ

100

93.

Ամոնիակի պերօքսիդիսուլֆատ

100

94.

Ամոնիակի պերքլորատ

100

95.

Բարիումի նիտրատ

100

96.

Բարիումի պերմանգանատ

100

97.

Բարիումի քլորատ

100

98.

Բրոմի պենտաֆտորիդ

20

99.

Տրետբութիլհիդրոպերօքսիդ

50

100.

Կապարի դիօքսիդ

50

101.

Կալիումի պերմանգանատ

50

102.

Կալիումի քլորատ

50

103.

Կալիումի պերքլորատ

50

104.

Կալցիումի պերմանգանատ

50

105.

Կալցիումի հիպոքլորիդ

20

106.

Կալցիումի քլորատ

50

107.

Կալցիումի պերքլորատ

50

108.

Լիթիումի նիտրատ

100

109.

Լիթիումի հիպոքլորիդ

100

110

Պղնձի ցիանիդ

20

111.

Նատրիումի պերմանգանատ

50

112.

Նատրիումի քլորատ

50

113.

Նատրիումի հիպոքլորիդ

100

114.

Պենտոլիտներ (չոր կամ 15% ցածր ջուր պարունակող)

50

115.

Անօրգանական պերօքսիդներ

50

116.

Ացետիլ բենզոիլպեր օքսիդ

50

117.

Բենզոիլպերօքսիդ

50

118.

Ջրածնի պերօքսիդ

50

119.

Տրետբութիլ պերօքսիդ

50

120.

4- քլորբենզոիլ պերօքսիդ

50

121.

Կալիումի պերօքսիդ

50

122.

Կալցիումի պերօքսիդ

50

123.

Լիթիումի պերօքսիդ

50

124.

Մագնեզիումի պերօքսիդ

50

125.

Նատրիումի պերօքսիդ

50

126.

Սաթաթթվի պերօքսիդ

50

127.

Արծաթի նիտրատ

50

128.

Տետրանիտրոմեթան

50

129.

Քրոմի տրիօքսիդ (անջուր)

50

130.

Պերբենզոյական թթվի տրետբութիլային եթեր

50

131.

Պերքացախաթթվի տրետբութիլային եթեր

50

132.

Թունավոր ալկալոիդներ և նրանց աղերը

20

133.

Անիզիդիններ

20

134.

Անիլին

2

135.

Անիլինի  հիդրոքլորիդ

2

136.

Արսենի պինդ միացություններ

2

137.

Ացետոնի ցիանհիդրիդ

5

138.

Բարիումի ցիանիդ

2

139.

Բենզիլ քլորիդ

5

140.

Բրոմոֆորմ

20

141.

Բութին-2-դիոլ-1.4

20

142.

1.6-Հեքսամեթիլենդիիզոցիանատ

2

143.

Հեքսաքլորբութադիեն-1.3

5

144.

NN -դիմեթիլանիլին

20

145.

Դինիտրոբենզոլներ

20

146.

Դինիտրոֆենոլ (ջրային լուծույթում, կամ դյուրավառ հեղուկներում)

2

147.

Դիֆենիլքլորարսին

20

148.

1.2- դիքլորբենզոլ

20

149.

Իզոցիանատներ և նրանց լուծույթները

20

150.

Կալիումի ցիանիդ

2

151.

Կալցիումի օրթոարսենատ

20

152.

Կալցիումի ցիանիդ

2

153.

Նիկելի տետրակարբոնիլ

2

154.

Ցիանաջրածնաթթու

2

155.

Կրեզոլ

5

156.

Տեխնիկական կրեզոլ

5

157.

Քսիլենոլներ

20

158.

Քսիլիդիններ

20

159.

Սնդիկ

5

160.

Ցիանական պղինձ

2

161.

Մեթիլենքլորիդ

20

162.

Դիմեթիլսուլֆատ

20

163.

Էթանոլամին

20

164.

Մետաղական արսեն

2

165.

Նատրիումի հեքսաֆտորսիլիկատ

2

166.

Պինդ նատրիումի արսենիտ

2

167.

Նատրիումի արսենատի դոդեկահիդրատ

2

168.

Պինդ նատրիումի ֆտորիդ

2

169.

Նատրիումի ցիանիդ

2

170.

Մետա, օրթո կամ պարա նիտրոանիզոլ

20

171.

Նիտրոանիլին

5

172.

Նիտրոբենզոլ

5

173.

Նիտրոքսիլոլներ

20

174.

Նիտրոտոլուոլներ

20

175.

Նիտրոֆենոլներ

20

176.

Նիտրոքլորբենզոլներ

5

177.

Երկվալենտ սնդիկի օքսիցիանիդ

2

178.

Սնդիկի դիքլորիդ

2

179.

Երկվալենտ սնդիկի ցիանիդ

2

180.

Կապարի արսենիտներ

2

181.

Կապարի ցիանիդ

2

182.

Սելենի փոշի

20

183.

Արծաթի սելենիդ

2

184.

Արծաթի ցիանիդ

2

185.

Բարիումի միացություններ

20

186.

Հեղուկ կամ պինդ արսենի միացություններ

20

187.

Ստրիխնին և նրա աղերը

2

188.

Տետրաքլորէթիլեն

20

189.

Տոլուիդիններ

5

190.

Տոլուիլենդիիզոցիանատ

2

191.

Տեխնիկական տրիկրեզիլ ֆոսֆատ

5

192.

Տրիքլորբենզոլ

20

193.

Տրիքլորէթիլեն

20

194.

Տետրաբրոմածխածին

20

195.

Տետրաքլորածխածին

20

196.

Ֆենետիդիններ

2

197.

Պինդ ֆենոլ

2

198.

Անջուր, ինհիբիտորացված քլորալ

2

199.

Քլորդինիտրոբենզոլ

2

200.

4-քլոր-օրթո-տոլուիդինահիդրոքլորիդ

2

201.

Հեղուկ կամ պինդ քլոր ֆենոլներ

2

202.

Անօրգանական ցիանիդներ

2

203.

Ցինկի ցիանիդ

2

204.

Էթիլբրոմիդ

2

205.

Էթիլենդիբրոմիդ

2

206.

Դիքլորիզոպրոպիլային եթեր

2

207.

Ամիլֆենոլի մեթիլային եթեր

20

208.

Դիքլորէթիլային եթեր

20

209.

Տրոտիլ

Առկայությունը

210.

Ամոնիտ-6ԺՎ

Առկայությունը

211.

Ամոնիտ Ա-1

Առկայությունը

212.

Արմենիտ 5

Առկայությունը

213.

Ռ1-4

Առկայությունը

214.

Գմանիտ

Առկայությունը

215.

Փաուերջել Մագնիում 365

Առկայությունը

216.

Իգդանիտ

Առկայությունը

217.

Մետաղների հալույթներ

300

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
 Մ. Թոփուզյան