Համարը 
N 614-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2006.07.03/17(226) Հոդ.220
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
02.06.2006
Ստորագրող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
02.06.2006
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
13.07.2006
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ «ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԻ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՆՈՐՄԵՐԸ» ՀՆ N 2.2.4-010-06 ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
16 հունիսի 2006 թ.
Պետական գրանցման թիվ 10006183

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

2 հունիսի 2006 թ.
ք. Երևան

N 614-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

«ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԻ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՆՈՐՄԵՐԸ» ՀՆ N 2.2.4-010-06 ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ի կատարումն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 15-ի «Մեքենաների և մեխանիզմների անվտանգությանը ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 2390-Ն որոշման 2-րդ կետի զ) ենթակետի և համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային ծառայությունը և դրա ենթակայության մարմինները վերակազմակերպելու և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության կանոնադրությունն ու կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 1316-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության կանոնադրության 7-րդ կետի «ե» ենթակետի` ելնելով բնակչության առողջության պահպանման շահերից` աշխատատեղերում ուլտրաձայնի հիգիենիկ նորմերը սահմանելու նպատակով,

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝

 

Հաստատել` «Աշխատատեղերում ուլտրաձայնի հիգիենիկ նորմերը» ՀՆ N 2.2.4-010-06 (կցվում է):

 

Նախարար՝

Ն. Դավիդյան

 

 

Հավելված

 


Հաստատված է
ՀՀ առողջապահության նախարարի
2006 թվականի հունիսի 2-ի
N 614-Ն հրամանով

 

ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՆՈՐՄԵՐ

 

ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԻ

 

ՀՆ N 2.2.4-010-06

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏ

 

1.1 Սույն հիգիենիկ նորմերը (այսուհետ` Նորմեր) սահմանում են ուլտրաձայնային տատանումների (այսուհետ` Ուլտրաձայն) դասակարգումը, նորմավորվող չափորոշիչները, աշխատատեղերում սահմանային թույլատրելի մակարդակները և ուլտրաձայնի ազդեցությունից պաշտպանության միջոցները:

1.2 Սույն Նորմերը տարածվում են ուլտրաձայնի աղբյուր հանդիսացող սարքերից, սարքավորումներից, մեքենաներից և մեխանիզմներից` գազային, հեղուկ և պինդ միջավայրերով փոխանցվող ուլտրաձայնի վրա:

1.3 Սույն Նորմերի կատարման հսկողությունն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության մարմինների կողմից:

 

2. ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ

 

2.1 Ուլտրաձայն-8000-ից մինչև 31500 կիլոՀերց (կՀց) հաճախականությունների օկտավային շերտերում առաջացող ձայնային տատանումներ:

2.2 Հպումային ուլտրաձայն - փոխանցվում է ձեռքերի և (կամ) մարմնի այլ մասերի միջոցով:

2.3 Օդային ուլտրաձայն (մինչև 100 կՀց հաճախականությամբ) - փոխանցվում է օդի միջոցով:

2.4 Ուլտրաձայնի սահմանային թույլատրելի մակարդակ, որը ամենօրյա (բացի հանգստյան օրերից) աշխատանքի դեպքում, բայց ոչ ավելի 40 ժամից մեկ շաբաթում, ամբողջ աշխատանքային ստաժի ընթացքում չպետք է առաջացնի ժամանակակից հետազոտության մեթոդներով հայտնաբերվող հիվանդություններ կամ առողջության վիճակի շեղումներ աշխատանքի ընթացքում կամ ներկա և հաջորդ սերունդների կյանքի հետագա տարիներին։

 

3. ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

 

3.1 Ըստ հաճախականության տիրույթի ուլտրաձայնը ստորաբաժանվում է.

3.1.1 ցածր հաճախականության ուլտրաձայն - 8-63 կՀց,

3.1.2 միջին հաճախականության ուլտրաձայն - 125-250 կՀց,

3.1.3 բարձր հաճախականության ուլտրաձայն - 0,5-31,5 ՄՀց:

 

4. ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ ՕԴԱՅԻՆ ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԻ ՆՈՐՄԱՎՈՐՎՈՂ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԸ ԵՎ ԴՐԱ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԸ

 

4.1 Օդային ուլտրաձայնի նորմավորվող չափորոշիչն է 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80, 100 կՀց միջին երկրաչափական հաճախականության օկտավային շերտերում ձայնային ճնշման մակարդակները, դեցիԲելով (դԲ):

4.2 Աշխատատեղերում օդային ուլտրաձայնի ձայնային ճնշման սահմանային թույլատրելի մակարդակները բերված են աղյուսակ 1-ում:

 

Աղյուսակ 1

 

Աշխատատեղերում օդային ուլտրաձայնի ձայնային ճնշման սահմանային թույլատրելի մակարդակները

 

Միջին երկրաչափական հաճախականության
օկտավային շերտեր, կՀց 

Ձայնային ճնշման սահմանային թույլատրելի
մակարդակներ, դԲ   

12,5

80

16

90

20

100

25

105

31,5-100

110

 

5. ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ ՀՊՈՒՄԱՅԻՆ ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԻ ՆՈՐՄԱՎՈՐՎՈՂ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԸ ԵՎ ԴՐԱ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԸ

 

5.1 Հպումային ուլտրաձայնի նորմավորվող չափորոշիչն է 8, 16, 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000, 31500 կՀց միջին երկրաչափական հաճախականության օկտավային շերտերում թրթռաարագության մակարդակները` դեցիԲելով (դԲ):

5.2 Աշխատատեղերում հպումային ուլտրաձայնի սահմանային թույլատրելի մակարդակները բերված են աղյուսակ 2-ում:

 

Աղյուսակ 2

 

Աշխատատեղերում հպումային ուլտրաձայնի սահմանային թույլատրելի մակարդակները

 

Միջին երկրաչափական հաճախականության
օկտավային շերտեր, կՀց

Թրթռաարագության
սահմանային թույլատրելի մակարդակներ, դԲ   

8-63

100

125-500

105

1000-31500

110

 

5.3 Օդային և հպումային ուլտրաձայնի միաժամանակյա ազդեցության դեպքում հպումային ուլտրաձայնի սահմանային թույլատրելի մակարդակները աղյուսակ 2-ում բերված արժեքներից նվազեցվում են 5 դԲ-ով:

 

6. ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԻՑ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

 

6.1 Ուլտրաձայնային աղբյուրի հետ անմիջական շփման սահմանափակում:

6.2 Ուլտրաձայնային աղբյուրների հեռակառավարում:

6.3 Ուլտրաձայնային աղբյուրի ավտոմատ արգելափակում` օժանդակ այլ գործողություններ կատարելիս:

6.4 Օդային ուլտրաձայնից պաշտպանության նպատակով հակաաղմկային միջոցների օգտագործում:

6.5 Հպումային ուլտրաձայնից պաշտպանության նպատակով թաթմանների, ձեռնոցների (դրսից ռետինե, ներսից բամբակյա) օգտագործում:

6.6 Կանխարգելիչ պրոցեդուրաներ կատարելու համար 10-15 րոպե տևողությամբ` երկու միջանկյալ ընդմիջումներ: