Համարը 
N 1180-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2006.09.06/47(502) Հոդ.995
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
13.07.2006
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
23.08.2006
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
24.08.2006
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
16.09.2006
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԵՐԻ ՌԵԵՍՏՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
 24 օգոստոսի 2006 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

13 հուլիսի 2006 թվականի N 1180-Ն

ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԵՐԻ ՌԵԵՍՏՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Համաձայն «Թափոնների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 9-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին» N 2200-Ն որոշման N 1 հավելվածի 105-րդ կետի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել թափոնների հեռացման վայրերի ռեեստրի վարման կարգը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո եռամսյա ժամկետում հաստատել՝

ա) թափոնների հեռացման վայրերի ռեեստրի վարման նպատակով ներկայացվող գրանցման թերթիկի ձևը,

բ) ռեեստրի վարման գրքի ձևը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

 Ա. Մարգարյան


2006 թ. օգոստոսի 23
Երևան

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2006 թվականի
հուլիսի 13-ի N 1180-Ն որոշման

Կ Ա Ր Գ

ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԵՐԻ ՌԵԵՍՏՐԻ ՎԱՐՄԱՆ

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Սույն կարգով կանոնակարգվում են թափոնների հեռացման (ոչնչացման, վնասազերծման, տեղադրման) վայրերի ռեեստրի (այսուհետ՝ ռեեստր) վարման հետ կապված հարաբերությունները:

2. Ռեեստրի վարման հիմնական նպատակը թափոնների հեռացման վայրերի (ինչպես գործող, այնպես էլ փակված կամ կոնսերվացված) հաշվառումը և նկարագրումն է:

3. Ռեեստրը վարում է Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությունը (այսուհետ՝ լիազոր մարմին)՝ սույն կարգի համաձայն:

4. Ռեեստրում գրանցման ենթակա են՝

ա) թափոնների վնասազերծման և ոչնչացման շահագործվող օբյեկտները,

բ) 25 քառ. մ ավելի տեղադրման մակերեսով և (կամ) 50 խոր. մ ավելի տեղադրվող թափոնների ծավալով թափոնների տեղադրման շահագործվող օբյեկտները,

գ) թափոնների թաղման օբյեկտները, որոնց շահագործումն ավարտվել է, սակայն խախտված տարածքի վերականգնում չի իրականացվել և հողամասն այլ անձի չի փոխանցվել:

5. Ռեեստրի վարման նպատակով՝ սույն կարգի 4-րդ կետով սահմանված իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը մինչև 2007 թվականի մարտի 1-ը լիազոր մարմին են ներկայացնում գրանցման թերթիկ՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 13-ի N 1180-Ն որոշման 2-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված ձևին համապատասխան:

Ռեեստրում գրանցված օբյեկտները (այսուհետ՝ օբյեկտներ) մինչև յուրաքանչյուր տարվա մարտի 1-ը լիազոր մարմին են ներկայացնում տեղեկանք կատարված փոփոխությունների մասին:

 

II. ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

6. Գրանցման թերթիկը ներառում է հետևյալ տեղեկությունները`

ա) իրավաբանական անձանց, անհատ ձեռնարկատերերի և օբյեկտների անվանումները, գտնվելու վայրերը,

բ) օբյեկտի մասին ընդհանուր տեղեկությունները (հողամասի նկատմամբ իրավունքի հիմքը, հողամասի մակերեսը, տեղանքը, բնապահպանական օբյեկտների առկայությունը),

գ) օբյեկտը շահագործման հանձնելու տարեթիվը,

դ) օբյեկտի հզորությունը (տ/տարի), թափոնների պահեստավորման սխեման՝ թափոնների տեղադրման օբյեկտների համար,

ե) թափոնների վնասազերծման կամ ոչնչացման դեպքում` տեխնոլոգիայի համառոտ նկարագիրը, հզորությունը (տ/տարի, տ/օր), տեխնոլոգիական սարքավորման տեսակը, շահագործման գործելակարգը (ռեժիմը),

զ) տեղադրվող կամ վնասազերծվող թափոնների բնութագիրը (անվանումը, ծածկագիրը, ագրեգատային վիճակը, վտանգավորության դասը, ծավալը՝ տ/տարի),

է) թափոնների հեռացման վայրերի մոնիթորինգի տվյալները (աղբավայրերից արտանետումների, արտահոսքերի և հողերի աղտոտվածության մասին),

ը) սանիտարական պահպանության գոտու բնութագիրը (սանիտարապահպանական գոտու լայնությունը` արտահայտված մետրով),

թ) մոտակա բնակավայրերից, ջրամատակարարման, ջրահոսքերի և ջրավազանների աղբյուրներից օբյեկտի ունեցած հեռավորության, սանիտարական պահպանության գոտու չափերի և դիտարկման հորատանցքերի դիրքի մասին:

7. Գրանցման թերթիկին կից ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննական եզրակացությունը:

 

III. ՌԵԵՍՏՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ

 

8. Ռեեստրի վարման նպատակով կազմվում է ռեեստրի վարման գիրք, որում գրանցվում են իրավաբանական անձանց, անհատ ձեռնարկատերերի և օբյեկտների անվանումները, գրանցման թերթիկը ներկայացնելու ամսաթիվը, ռեեստրային գրանցման թերթիկին կից ներկայացված փաստաթղթերի անվանումները, օբյեկտին տրվող ռեեստրային համարը և օբյեկտի կողմից ներկայացված գրանցման թերթիկի ու դրան կից ներկայացված փաստաթղթերի պահման գործի համարը:

9. Լիազոր մարմինն ուսումնասիրում է օբյեկտի կողմից սույն կարգի 6-րդ և 7-րդ կետերի հիման վրա ներկայացված տեղեկատվության ամբողջականությունն ու հավաստիությունը և, թերություններ չհայտնաբերելու դեպքում, գրանցում է պետական ռեեստրի վարման գրքում՝ ռեեստրային համարի ամրագրմամբ:

Օբյեկտները ռեեստրում գրանցված են համարվում դրանց ռեեստրային համար տալու օրվանից:

Ռեեստրում գրանցման մասին լիազոր մարմինը պատշաճ ձևով տեղյակ է պահում իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին` նշելով օբյեկտի անվանումը, ռեեստրի գրանցման համարը և ամսաթիվը:

10. Օբյեկտները ռեեստրում գրանցվում են գրանցման թերթիկի ու դրան կից փաստաթղթերը ներկայացնելու օրվանից 30 օրվա ընթացքում: Ներկայացված փաստաթղթերը լիակազմ չլինելու կամ անճշտությունների առկայության դեպքում՝ օրենքով սահմանված կարգով վերադարձվում են լրամշակման:

Կրկնակի ներկայացված գրանցման թերթիկի ու փաստաթղթերի հիման վրա օբյեկտները ռեեստրում գրանցվում են սույն կարգով հաստատված ընթացակարգով:

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան