Համարը 
N 200
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 1998.04.20/8(41)
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
24.03.1998
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
24.03.1998
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահի պաշտոնակատար
Վավերացման ամսաթիվը 
24.03.1998
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
20.04.1998
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
01.12.2022

Ծանուցում
Սույն որոշումն ուժը կկորցնի 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ին` համաձայն 29.09.22 N 1498-Ն որոշման 1-ին կետի:

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԱՆՑՄԱՆ ԿԵՏԵՐՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԻԱԶՈՐՎԱԾ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

040.0200.24.03.98

«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահի պաշտոնակատար Ռ. Քոչարյան
24 մարտի 1998 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

24 մարտի 1998 թվականի N 200

քաղ. Երևան

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԱՆՑՄԱՆ ԿԵՏԵՐՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԻԱԶՈՐՎԱԾ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի անցման կետերում պետական լիազորված մարմինների գործառույթների իրականացումը կանոնակարգելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի անցման կետերում պետական լիազորված մարմինների գործառույթների իրականացման կարգը (կցվում է):

2. Սահմանել, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի անցման կետերում պետական մարմինների կողմից սույն որոշմամբ հաստատված կարգով չնախատեսված որևէ այլ գործառույթների իրականացումն արգելվում է, բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով պետական լիազորված մարմինների կողմից իրենց լիազորությունների սահմաններում իրականացվող գործառույթների:

3. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանը` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից մեկօրյա ժամկետում դադարեցնել Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի անցման կետերում ռազմական ոստիկանության կողմից ստուգումների անցկացումը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ

Ռ. Քոչարյան

 

Հաստատված է
ՀՀ կառավարության 1998 թվականի
մարտի 24-ի N 200 որոշմամբ

 

Կ Ա Ր Գ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի անցման կետերում պետական լիազորված մարմինների գործառույթների իրականացման

 

I. Ընդհանուր դրույթներ

 

1. Սույն կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի անցման կետերում պետական լիազորված մարմինների գործառույթները:

 

II. Հայաստանի ՀանրապետությԱն օդային տրանսպորտի միջոցներով քաղաքացիների մուտքի դեպքում պետական լիազորված մարմինների գործառույթները

 

2. Հայաստանի Հանրապետություն օդային տրանսպորտի միջոցներով քաղաքացիների մուտքի դեպքում սահմանապահ ծառայության կողմից ստուգվում են Հայաստանի Հանրապետություն ժամանող քաղաքացիների անձնագրերը, իսկ օտարերկրյա քաղաքացիների դեպքում` նաև մուտքի արտոնագրի առկայությունը:

Սահմանապահ ծառայության կողմից ստուգման իրականացումից հետո`

ա) Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես նաև այն երկրների քաղաքացիները, որոնց համար Հայաստանի Հանրապետության անունից կնքված և վավերացված միջազգային պայմանագրերով նախատեսված է առանց արտոնագրի մուտքի ռեժիմ, անցնում են մաքսային հսկողության գոտի.

բ) սույն կետի «ա» ենթակետում չնշված օտարերկրյա քաղաքացիները մուտքի արտոնագրի առկայության դեպքում անցնում են մաքսային հսկողության գոտի.

գ) սույն կետի «ա» ենթակետում չնշված օտարերկրյա քաղաքացիները մուտքի արտոնագրի բացակայության դեպքում դիմում են անմիջապես Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի անցման կետում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային ու վիզաների վարչության ստորաբաժանմանը` մուտքի արտոնագիր ստանալու համար, և դա ստանալուց հետո անցնում են մաքսային հսկողության գոտի:

(2-րդ կետը փոփ. 01.09.05 N 1390-Ն)

3. Սույն կարգի 2-րդ կետով նախատեսված կարգով մաքսային հսկողության գոտի մուտք գործող քաղաքացիները լրացնում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր մաքսային պետական կոմիտեի սահմանած ձևի մաքսային հայտարարագրեր և ներկայացնում մաքսային աշխատողներին: Մաքսային ստուգման ժամանակ մաքսային աշխատողները Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կարող են իրականացնել քաղաքացիների, նրանց ուղեբեռների (բեռների), անձնական իրերի և այլ առարկաների մաքսային զննում:

(3-րդ կետը փոփ. 01.09.05 N 1390-Ն)

 

III. Հայաստանի Հանրապետությունից օդային տրանսպորտի միջոցներով քաղաքացիների ելքի դեպքում պետական լիազորված մարմինների գործառույթները

 

4. Հայաստանի Հանրապետությունից օդային տրանսպորտի միջոցներով քաղաքացիների ելքի դեպքում ուղևորների հաշվառումից հետո քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով լրացված մաքսային հայտարարագրերը մաքսային հսկողության գոտում ներկայացնում են մաքսային աշխատողներին, որից հետո մաքսային աշխատողներն իրականացնում են`

ա) ուղևորների, նրանց ուղեբեռների (բեռների), անձնական իրերի և այլ առարկաների մաքսային հսկողություն.

բ) մաքսային ձևակերպում:

5. Հայաստանի Հանրապետությունից օդային տրանսպորտի միջոցներով քաղաքացիների ելքի դեպքում սահմանապահ ծառայության ու Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային ու վիզաների վարչության կողմից համատեղ ստուգվում են Հայաստանի Հանրապետությունից մեկնող քաղաքացիների անձնագրերը, իսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների դեպքում` նաև անձնագրում օտարերկրյա պետություններում վավերականության մասին կնիքի առկայությունը: Օտարերկրյա պետություններում վավերականության մասին կնիքի բացակայության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին արգելվում է մեկնել Հայաստանի Հանրապետությունից:

(5-րդ կետը լրաց. 12.10.98 N 626, փոփ. 01.09.05 N 1390-Ն)

6. Սույն կարգի 4-րդ կետով նախատեսված գործառույթների իրականացումից հետո, ապօրինի զենք, ռազմամթերք, ինչպես նաև քաղաքացիական օդանավերով փոխադրման համար արգելված նյութեր, ապրանքներ և առարկաներ հայտնաբերելու նպատակով, ավիացիոն անվտանգության ծառայության ու Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության աշխատողները համատեղ անցկացնում են ուղևորների, նրանց ձեռքի իրերի և ուղեբեռների հատուկ ստուգում:

(6-րդ կետը փոփ. 01.09.05 N 1390-Ն)

 

IV. Հայաստանի Հանրապետություն ցամաքային տրանսպորտի միջոցներով քաղաքացիների մուտքի դեպքում պետական լիազորված մարմինների գործառույթները

 

7. Հայաստանի Հանրապետություն ցամաքային տրանսպորտի միջոցներով քաղաքացիների մուտքի դեպքում սահմանապահ ծառայության կողմից ստուգվում են Հայաստանի Հանրապետություն ժամանող քաղաքացիների անձնագրերը, իսկ օտարերկրյա քաղաքացիների դեպքում` նաև մուտքի արտոնագրի առկայությունը:

Սահմանապահ ծառայության կողմից ստուգման իրականացումից հետո`

ա) Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես նաև այն երկրների քաղաքացիները, որոնց համար Հայաստանի Հանրապետության անունից կնքված և վավերացված միջազգային պայմանագրերով նախատեսված է առանց արտոնագրի մուտքի ռեժիմ, անցնում են մաքսային հսկողության գոտի.

բ) սույն կետի «ա» ենթակետում օտարերկրյա քաղաքացիները մուտքի արտոնագրի առկայության դեպքում անցնում են մաքսային հսկողության գոտի.

գ) սույն կետի «ա» ենթակետում չնշված օտարերկրյա քաղաքացիները մուտքի արտոնագրի բացակայության դեպքում դիմում են անմիջապես Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի անցման կետում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային ու վիզաների վարչության ստորաբաժանմանը` մուտքի արտոնագիր ստանալու համար, և դա ստանալուց հետո անցնում են մաքսային հսկողության գոտի:

(7-րդ կետը փոփ. 01.09.05 N 1390-Ն)

8. Սույն կարգի 7-րդ կետով նախատեսված կարգով մաքսային հսկողության գոտի մուտք գործող քաղաքացիները լրացնում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր մաքսային պետական կոմիտեի սահմանած ձևի մաքսային հայտարարագրեր և ներկայացնում մաքսային աշխատողներին: Մաքսային ստուգման ժամանակ մաքսային աշխատողները Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կարող են իրականացնել ուղևորների, նրանց ուղեբեռների (բեռների), անձնական իրերի և այլ առարկաների մաքսային զննում:

(8-րդ կետը փոփ. 01.09.05 N 1390-Ն)

 

V. Հայաստանի Հանրապետությունից ցամաքային տրանսպորտի միջոցներով քաղաքացիների ելքի դեպքում պետական լիազորված մարմինների գործառույթները

 

9. Հայաստանի Հանրապետությունից ցամաքային տրանսպորտի միջոցներով քաղաքացիների ելքի դեպքում քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով լրացված մաքսային հայտարարագրերը մաքսային հսկողության գոտում ներկայացնում են մաքսային աշխատողներին, որից հետո մաքսային աշխատողներն իրականացնում են`

ա) ուղևորների, նրանց ուղեբեռների (բեռների), անձնական իրերի և այլ առարկաների մաքսային հսկողություն.

բ) մաքսային ձևակերպում:

10. Սույն կարգի 9-րդ կետով նախատեսված գործառույթների իրականացումից հետո սահմանապահ ծառայության կողմից ստուգվում են Հայաստանի Հանրապետությունից մեկնող քաղաքացիների անձնագրերը, իսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների դեպքում նաև անձնագրում օտարերկրյա պետություններում վավերականության մասին կնիքի առկայությունը: Օտարերկրյա պետություններում վավերականության մասին կնիքի բացակայության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին արգելվում է մեկնել Հայաստանի Հանրապետությունից:

(10-րդ կետը լրաց. 12.10.98 N 626, փոփ. 01.09.05 N 1390-Ն)

(կարգը լրաց. 12.10.98 N 626, փոփ. 01.09.05 N 1390-Ն)