Համարը 
N 459-Ա
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Չի հրապարակվել
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
06.04.2006
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
15.04.2006
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
18.04.2006
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
19.04.2006
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԳԾՈՎ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
18 ապրիլի 2006 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

6 ապրիլի 2006 թվականի N 459-Ա

 

ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԳԾՈՎ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2006 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 2162-Ն որոշման 30.1-ին կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

Հաստատել «Հայաստանի Հանրապետության 2006 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 13 խմբի 05 ենթախմբի «01. Պետական աջակցություն ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարության «Ստանդարտների և որակի ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կողմից ստանդարտացման աշխատանքների կատարմանը» ծրագրով նախատեսված ստանդարտների և տեխնիկական կանոնակարգերի մշակման գծով 2006 թվականի պետական պատվերը` համաձայն հավելվածի:


Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան
   

2006 թ. ապրիլի 15
Երևան

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2006 թվականի 
ապրիլի 6-ի N 459-Ա որոշման

2 0 0 6  Թ Վ Ա Կ Ա Ն Ի  Պ Ե Տ Ա Կ Ա Ն  Պ Ա Տ Վ Ե Ր`

ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԳԾՈՎ

 

Ծրագրով նախատեսված`

Աշխատանքի վերջնական արդյունքը

2006 թվականի ֆինանսավորման սահմանագումարը (հազ. դրամ)

 

մշակման ենթակա տեխնիկական կանոնակարգերի և ստանդարտների  անվանումները

առաջին եռամսյակ

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

1

2

3

4

5

6

7

Տեխնիկական կանոնակարգերի մշակման աշխատանքները

Գարեջրի և դրա արտադրության վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին

ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

 

 

 

 

Հացահատիկին, դրա արտադրմանը, պահմանը, վերամշակմանը և օգտահանմանը ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին

ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

 

 

 

 

Կաթին, կաթնամթերքին և դրանց արտադրությանը ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին   

ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

 

 

 

 

Փաթեթավորման և փաթեթավորման նյութերի թափոնների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին

ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

 

 

 

 

Սննդամթերքի տվյալ խմբաքանակի նույնականացման, համարակալման և մակնշման վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին

ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

 

 

 

 

Չավտոմատացված կշեռքների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին

ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ  

 

 

 

 

Վաճառքի համար նախատեսված կոշկեղենի հիմնական բաղադրիչ նյութերի մակնշման վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին

ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

 

 

 

 

Մանածագործվածքների անվանումների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին

ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

 

 

 

 

Կենցաղային և սանիտարական նշանակության ապրանքներին  ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին 

ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

 

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 1925-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

 

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 28-ի N 540-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

 

 

 

 

Խեցեգործական ամանեղենի վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին

ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

 

 

 

 

Ընդհանուր արժեքը` ներառյալ ԱԱՀ-ն
(հազ. դրամ)

      X     

 

14095,0

2516,0

5915,0

10730,0

14095,0

Ազգային ստանդարտների մշակման աշխատանքները

 

Հեղուկ նավթամթերք. Վառելիք կարբյուրատորային. Ատոմաաբսորբցիոն սպեկտրաչափման միջոցով կապարի պարունակության որոշում ՀՍՏ 220-2002 (ԵՆ 237:1996)-ի վերանայում

ստանդարտների ընդունում

 

 

 

 

Նավթամթերք. Ավտոմոբիլային վառելիքներում ծծմբի պարունակության որոշում. Էներգետիկ դիսպերսիայով ռենտգենային ‎ֆլուորեսցենտ սպեկտրաչափում ՀՍՏ ԻՍՕ 20847-ի մշակում

ստանդարտների ընդունում

 

 

 

 

Նավթամթերք. Ավտոմոբիլային վառելիքներում ծծմբի պարունակության որոշում. Ալիքային դիսպերսիայով ռենտգենային ‎ֆլուորեսցենտ սպեկտրաչափում ՀՍՏ ԻՍՕ 20884-ի մշակում

ստանդարտների ընդունում

 

 

 

 

Հեղուկ նավթամթերք. Ոչ էթիլացված  բենզին. Թթվածին պարունակող օրգանական միացությունների և օրգանապես կապված թթվածնի ընդհանուր պարունակության որոշման գազային քրոմատագրման մեթոդ` աշտարակների փոխանակմամբ ՀՍՏ ԵՆ 13132-ի մշակում

ստանդարտների ընդունում

 

 

 

 

Սննդամթերքի անվտանգության կառավարման համակարգեր. Սննդամթերքի շղթայում ներառված կազմակերպություններին ներկայացվող պահանջներ  ՀՍՏ ԻՍՕ 22000-ի մշակում

ստանդարտների ընդունում

 

 

 

 

Կաթնամթերք. Տերմիններ և սահմանումներ
ՀՍՏ - ի մշակում

ստանդարտների ընդունում

 

 

 

 

Ներքին այրման շարժիչների վառելիքներ. Ոչ էթիլացված բենզին. Տեխնիկական պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ ՀՍՏ 193-2000-ի վերանայում

 

 

 

 

 

Ստանդարտների ազգային հ‎ամակարգ. Հիմնական դրույթներ
ՀՍՏ 1.0-2001-ի վերանայում

ստանդարտների ընդունում

 

 

 

 

Ստանդարտացման ազգային համակարգ. Միջազգային և տարածաշրջանային ստանդարտները որպես ազգային ստանդարտներ ընդունելու կանոններ և մեթոդներ  ՀՍՏ 1.6-ի մշակում  

ստանդարտների ընդունում

 

 

 

 

Համարանիշներ` տրանսպորտային միջոցների գրանցման համար. Տիպերը և հիմնական չափերը. Տեխնիկական պահանջները և շահագործման վերաբերյալ ցուցումները ՀՍՏ 110-95-ի վերանայում

ստանդարտների ընդունում

 

 

 

 

Օպերատիվ և հատուկ ծառայությունների ավտոմեքենաներ, ավտոբուսներ և մոտոցիկլետներ.
Գունագծապատկերներ, ճանաչման նշաններ, մակագրություններ, լուսային և ձայնային հատուկ  ազդանշաններ. Ընդհանուր պահանջներ ՀՍՏ 185-99-ի վերանայում  

ստանդարտների ընդունում

 

 

 

 

Համապատասխանության հավաստման համակարգ. Համակարգի գրանցամատյանների վարումը  ՀՍՏ 5.6- 2000-ի վերանայում  

ստանդարտների ընդունում

 

 

 

 

Համապատասխանության գնահատում. Կառավարման համակարգերի ստուգում (աուդիտ) և սերտի‎ֆիկացում իրականացնող մարմիններին ներկայացվող պահանջներ ՀՍՏ ԻՍՕ 17021-ի մշակում

ստանդարտների ընդունում

 

 

 

 

Որակի կառավարման համակարգեր. Հիմնական դրույթներ և բառարան ՀՍՏ ԻՍՕ 9000-2002-ի վերանայում

ստանդարտների ընդունում

 

 

 

 

 

Ստանդարտների դասակարգիչ. ՀԴ 001-2000-ի փոփոխոխության մշակում

ստանդարտների ընդունում

 

 

 

 

 

Ուղևորատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի ծառայություններ. Ընդհանուր պահանջներ ՀՍՏ-ի մշակում

ստանդարտների ընդունում

 

 

 

 

Ընդհանուր արժեքը` ներառյալ ԱԱՀ-ն
(հազ. դրամ)

X

 

8040,0

1404,0

3410,0

6225,0

8040,0

Միջպետական և միջազգային ստանդարտացման աշխատանքներ

1. Միջպետական և միջազգային ստանդարտացման աշխատանքների կազմակերպում
1.1. միջպետական (ԳՕՍՏ) և միջազգային (ԻՍՕ) ստանդարտների նախագծերի փորձաքննության կազմակերպում

ստանդարտների նախագիծ

 

 

 

 

1.2. միջպետական և միջազգային ստանդարտների նախագծերի էլեկտրոնային քվեարկություն

քվեարկության թերթիկներ
 

 

 

 

1.3. ԱՊՀ անդամ պետությունների ստանդարտացման միջպետական խորհրդի և Միջազգային ստանդարտացման կազմակերպության (ԻՍՕ) աշխատանքների կազմակերպում

ԱՊՀ ստանդարտացման միջպետական խորհրդի որոշում և ԻՍՕ վեհաժողով
 

 

 

 

Ընդհանուր արժեքը` ներառյալ ԱԱՀ-ն
(հազ. դրամ)

X

 

3570,0

628,0

1510,0

2725,0

3570,0

Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և տեղեկատվական սպասարկման աշխատանքներ

1. Ստանդարտացման ազգային ֆոնդի վարում
1.1. ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերի ֆոնդի համալրում և հաշվառում
1.2. ընդունված ազգային ստանդարտների գրանցում
1.3. ՀՀ-ում գործող ազգային ստանդարտների ֆոնդի վարում

ստանդարտների ազգային ֆոնդի ստեղծում
   

 

2. Տեղեկատվական սպասարկման աշխատանքների կազմակերպում
2.1. ՀՀ կազմակերպություններին տեղեկատվական սպասարկում
2.2. «Ստանդարտ» տեղեկատվական-որոնման ավտոմատացման համակարգի ներդրում
2.3. ՀՀ-ում գործող ստանդարտների ամբողջ տեքստի տվյալների բազայի (էլեկտրոնային տարբերակների) ստեղծում, հաշվառում և պահում
2.4. ԱՀԿ անդամ պետությունների տեղեկատվական (հարցման) կենտրոններին համապատասխան հարցումների տրամադրում
2.5. Ազգային ստանդարտների կատալոգի, եռամսյակային տեղեկատուի նախապատրաստում և հրատարակում

տեղեկատվական սպասարկում
   

Ընդհանուր արժեքը` ներառյալ ԱԱՀ-ն
(հազ. դրամ)

X

 

7140,0

 

1244,0

3010,0

5425,0

7140,0

 

(հազ. դրամ)

Գնման ենթակա սարքավորումների և նյութերի անվանումները

Ֆինանսավորման ծավալը

 

 

 

առաջին
եռամսյակ

առաջին
կիսամյակ

ինն
ամիս

տարի

1. Համակարգչային տեխնիկայի գնում

 

 

 

 

 

 

1.1. պատճենահանման մեքենա`
ներառյալ ԱԱՀ-ն

հատ

1

 

 

480,0

480,0

1.2. համակարգիչ «PENTIUM-4»`
ներառյալ ԱԱՀ-ն

հատ

1

 

420.0

420.0

420.0

1.3. տպիչ  «HP-1020»`
ներառյալ ԱԱՀ-ն

հատ

1

 

215.0

215.0

215.0

2. Նյութեր (թուղթ, տոներ, քարթրիջ)`
ներառյալ ԱԱՀ-ն

 

 

208,0

520,0

780,0

1040,0

ընդամենը

 

 

208,0

1155,0

1895,0

2155,0

Ընդամենը

 

 

6000,0

15000,0

27000,0

35000,0

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան