Համարը 
N 02-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2007.02.15/5(245) Հոդ.47
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
22.01.2007
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
22.01.2007
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.02.2007
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ (ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ) ԵՎ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ՄԻԱՆՎԱԳ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ՄՍ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
29 հունվարի 2007 թ.
Պետական գրանցման թիվ 60307023

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

22 հունվարի 2007 թ.
ք. Երևան

N 02-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

«ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ (ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ) ԵՎ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ՄԻԱՆՎԱԳ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ՄՍ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հոդված 10-ի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

Հաստատել «Օգտագործված արտադրանքի (ապրանքների, աշխատանքների ու ծառայությունների) և պաշարների վերաբերյալ» միանվագ հետազոտության Ձև թիվ 1-ՄՍ հարցաթերթը և լրացման հրահանգը` համաձայն հավելվածի:

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

Հավելված
  
Հաստատված է
ՀՀ վիճակագրության պետական
խորհրդի 2007 թ. հունվարի 22-ի
թիվ 2-Ն որոշմամբ

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

«ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ (ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ) ԵՎ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ՄԻԱՆՎԱԳ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻ ԼՐԱՑՄԱՆ

1. Ընդհանուր դրույթներ

Հրահանգը սահմանում է «Օգտագործված արտադրանքի (ապրանքների, աշխատանքների ու ծառայությունների) և պաշարների վերաբերյալ» (Ձև թիվ 1-ՄՍ) միանվագ հետազոտության (հետազոտություն) հարցաթերթի լրացման կարգը:

Հետազոտության հարցաթերթը լրացնում են ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից ընտրանքային կարգով ընտրված կազմակերպությունները, հիմնարկները (այսուհետ` կազմակերպություններ) հարցազրուցավարի օգնությամբ:

Հարցաթերթում լրացվում են կազմակերպության 2005 թվականի վերաբերյալ տարեկան տվյալները:

Հարցաթերթում տվյալները լրացվում են հազար դրամներով առանց տասնորդական նիշի:

Հարցաթերթը լրացվում է կազմակերպության սկզբնական (ապրանքների, հումքի ու նյութերի հաշվառման գրքերի, հաշիվ-ապրանքագրերի, պահանջագրերի, պահեստային հաշվառման քարտերի, նյութական գույքագրման և այլն) և հաշվապահական (շրջանառու գրանցամատյանների, հումքի և նյութերի շարժի մասին հաշվետվությունների,  հաշվապահական մատյանների և այլն)  հաշվառման տվյալներով:

Հարցաթերթը լրացվում է հաշվապահական հաշվառումը և ֆինանսական հաշվետվությունները կարգավորող օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված սկզբունքների և կանոնների հիման վրա, եթե վիճակագրությունը կարգավորող օրենքներով և իրավական ակտերով դրանց կիրառման այլ առանձնահատկություններ չեն նախատեսվում:

Հարցաթերթում պարունակվող տվյալներն (տեղեկություններն) օգտագործվելու են բացառապես վիճակագրական նպատակներով:

Հարցաթերթի 1-4-րդ սյուներում լրացվում են արտադրանքի (ինչպես սեփական արտադրության, այնպես էլ ձեռք բերված ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների) ընթացիկ ծախսերը, որոնք օգտագործվել են կազմակերպության կողմից հիմնական և երկրորդային (ոչ հիմնական) գործունեության ընթացքում արտադրանքի արտադրության կամ ծառայության մատուցման, այսպես կոչված միջանկյալ սպառման համար:

Ընթացիկ ծախսերի (հումք և նյութեր, գնովի կիսապատրաստուքներ, համալրող շինվածքներ և դետալներ, վառելիք, էներգիա, արտադրական բնույթի աշխատանքների և տարբեր ծառայությունների դիմաց վճարները` տրանսպորտային, փոստի և հեռահաղորդակցության, կոմունալ և սպասարկումների ոլորտի, տեղեկատվական, ներկայացուցչական, կադրերի պատրաստման, վերապատրաստման և գործուղման, բանկային և ապահովագրական, դատական, իրավաբանական, այլ խորհրդատվական և կառավարման ծախսերը, շենքերի, շինությունների, մեքենաների ու սարքավորումների դիմաց վարձավճարները և այլն)  վերաբերյալ տվյալները լրացվում են ըստ ապրանքների և ծառայությունների տեսակների:

Կազմակերպության օգտագործած արտադրանքը իրենից ներկայացնում է ապրանքներ, աշխատանքներ և ծառայություններ, որոնք հաշվետու տարում  տնտեսական գործունեության ընթացքում ձևափոխվել կամ ամբողջությամբ սպառվել են որպես արտադրության ծախսեր: Ապրանքը, աշխատանքը կամ  ծառայությունը հաշվառվում է արտադրության գործընթաց մուտք գործելու, այլ ոչ թե արտադրողի կողմից վերջիններիս ձեռք բերելու պահին: Հարցաթերթում պետք է ներկայացնել թե կազմակերպությունը ինչպիսի և ինչ ծավալի ապրանքներ և ծառայություններ է օգտագործել իր արտադրական գործունեության ընթացքում:

Կազմակերպությունների մեկից ավելի գործունեության տեսակ ունենալու հանգամանքով պայմանավորված, ինչպես նաև գործունեության ֆինանսատնտեսական վերլուծության բարելավման և ծախսերի իրական ուղղությունները ճիշտ սահմանելու համար, հարցաթերթի ընդամենը ցուցանիշներից առանձնացվում են գործունեության միայն հիմնական տեսակի ցուցանիշներն` ըստ ապրանքների և ծառայությունների:

Արտադրության  ընթացիկ ծախսերի մեջ ներառվում են  ինչպես սեփական արտադրության, այնպես էլ գնովի ապրանքների, աշխատանքների ու ծառայությունների արժեքները: Գնովի ապրանքների ու ծառայությունների ծախսը ներկայացվում է ձեռքբերման արժեքով, իսկ սեփական արտադրությանը` ըստ ինքնարժեքի:

Հարցաթերթի 6 և 7-րդ սյուներում լրացվում են սեփականության իրավունքով կազմակերպությանը պատկանող ապրանքանյութական պաշարների առկայությունը (ներառյալ` ավելացված արժեքի հարկ և ակցիզ) տարվա սկզբի և վերջի դրությամբ, որոնք հաշվառվում են կազմակերպության հաշվապահական հաշվառման 21-րդ խմբի հաշիվներում: Ապրանքանյութական պաշարները նույնպես լրացվում են ըստ ապրանքատեսակների:

Արտադրանքի ծախսերը և պաշարներն ըստ արտադրատեսակների (ապրանքներ, աշխատանքներ ու ծառայություններ) ճիշտ բաշխելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել «Արտադրանքի դասակարգում ըստ գործունեության տեսակների» (ԱԴԳՏ) դասակարգչի դասակարգման քառանիշ մակարդակը (ցանկը կտրամադրվի հարցազրուցավարի կողմից):

 

2. Լրացման կարգ

 

Հարցաթերթի 01 «Ընդամենը» տողում լրացվում է կազմակերպության կողմից արտադրական գործունեության ընթացքում օգտագործված արտադրանքի (ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների) ամփոփ արժեքը (սյուն 1) ըստ ծագման աղբյուրների (սյուներ 2-4), դրանց վրա հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկը (սյուն 5), ինչպես նաև ապրանքանյութական պաշարների առկայությունը տարվա սկզբի և վերջի դրությամբ (սյուն 6,7): Այս տողում տվյալներն ընդգրկում են  կազմակերպության ինչպես հիմնական  (տող 02), այնպես էլ երկրորդային գործունեության տեսակների արդյունքները:

01 տողի սյուն 1-ի ցուցանիշը պետք է համընկնի «Կազմակերպության տնտեսական գործունեության հիմնական ցուցանիշների վերաբերյալ» ձև թիվ 1-ՏԳ պետական վիճակագրական հաշվետվության (հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի դեկտեմբերի 2-ի թիվ 259-Ն որոշմամբ, հրապարակվել է գերատեսչական նորմատիվ ակտերի 2003 թվականի փետրվարի 28-ի թիվ 41 տեղեկագրում) սյուն 3-ի համապատասխան տողերի հանրագումարի հետ:

02 տողում լրացված ցուցանիշները, բացառությամբ 6 և 7 սյուների, պետք է հավասար լինեն տողից ներքև տեղաբաշխված համապատասխան ցուցանիշների հանրագումարին:

Ապրանքանյութական պաշարների առկայությունը տարվա սկզբի ու վերջի դրությամբ, ինչպես նաև դրանց ապրանքային կառուցվածքը լրացվում է ընդամենը կազմակերպության մակարդակով: Այս սյուների համար բոլոր դատարկ տողերում լրացված ցուցանիշների հանրագումարը հավասար է 01 տողի համապատասխան ցուցանիշներին:

02 տողի սյուն 1-ի ցուցանիշը պետք է համընկնի «Կազմակերպության տնտեսական գործունեության հիմնական ցուցանիշների վերաբերյալ» ձև թիվ 1-ՏԳ պետական վիճակագրական հաշվետվության սյուն 5-ի համապատասխան տողերի հանրագումարի հետ:

 


 

Ներմուծեք նկարագրությունը_17995

 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄ

 

Ներկայացվում է համաձայն` «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով
սահմանված կարգով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական
աշխատանքների տարեկան ծրագրի» և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003թ. հոկտեմբերի 3-ի 
«Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ

Ով է ներկայացնում ____________________________________

(անվանումը)

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը ___________________

____________________________________      I   I   I   I   I   I

Գտնվելու վայրը ______________________________________

_____________________________________   
I   I   I   I   I
(փոստային դասիչ)
Մարզը ______________   I   I   I  Համայնքը_________  I   I   I   I   I

Պետական ռեգիստրում գրանցված համարը I I I I I I I I I I I I Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը I I I I I I I I I

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը            I  I  I  I  I  I  I  I  I

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականիցՁԵՎ  ԹԻՎ  1-ՄՍ

«Հաստատված է»
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական
խորհրդի 22 հունվարի 2007թ.
թիվ 2-Ն որոշմամբ


Ներկայացնում են
Հայաստանի Հանրապետության
ազգային վիճակագրական
ծառայության կողմից
ընտրանքային կարգով ընտրված
առևտրային և ոչ առևտրային
կազմակերպությունները

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:

 

ՄԻԱՆՎԱԳ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ


 ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ (ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ) ԵՎ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻՆ

 

(հազար դրամով, առանց տասնորդական նիշի)

NN Ապրանքի, աշխատանքի և ծառայության անվանումը Ապրանքի, աշխա-տանքի և ծառա-յության ծածկա-գիրը (ըստ ԱԴԳՏ-ի) Ընդամենը օգտագործված ապրանքի, աշխատանքի և ծառայության արժեքը ընթացիկ գներով (ներառյալ առևտրա-տրանսպորտային հավելագինը, առանց ավելացված արժեքի հարկի և ակցիզի)
1=2+3+4
այդ թվում՝ Ավելաց-ված արժեքի հարկ և  ակցիզ Ապրանքա-
նյութական
պաշարներ
(ներառյալ ավելացված արժեքի հարկ և ակցիզ)  
տեղական արտա-դրողների (բացի սեփական արտա-դրանքից) ներ-մուծ-ված սեփա-կան արտա-դրու-թյան տարվա սկզբի դրու-թյամբ տար-վա վերջի դրու-թյամբ
Ա Բ Գ 1 2 3 4 5 6 7
01 Ընդամենը X              
02

որից`
հիմնական

գործունեության համար
X           X X
 

այդ թվում`
ըստ ապրանքի, աշխատանքի և ծառայության տեսակի

               
                   

 

NN  

Ապրանքի,
աշխատանքի և
ծառայության անվանումը  

Ապրանքի,
աշխա-
տանքի և ծառա-
յության ծածկա-
գիրը
(ըստ ԱԴԳՏ-ի)

Ընդամենը
օգտագործ-
ված ապրանքի,
աշխատանքի
և ծառա-
յության
արժեքը
ընթացիկ
գներով
(ներառյալ
առևտրա-
տրանսպորտային հավելագինը,
առանց
ավելացված
արժեքի
հարկի և
ակցիզի)
1=2+3+4

այդ թվում՝    

Ավելաց-
ված
արժեքի
հարկ և
ակցիզ

Ապրանքանյու-
թական
պաշարներ
ներառյալ
ավելացված
արժեքի հարկ
և ակցիզ)

տեղական
արտա-
դրողների
(բացի
սեփական արտա-
դրանքից)

ներ-մուծ-ված

սեփա-
կան
արտա-դրու-
թյան

տարվա սկզբի
դրու-
թյամբ

տար-
վա
վերջի
դրու-թյամբ

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________
կատարողի  անունը, ազգանունը և հեռախոսի  համարը
(գլխավոր հաշվապահ կամ այլ լիազորված անձ)

________________________
(ստորագրություն)

                                           
      ______ ______________ 2007 թ.

 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

 

Հարցազրուցավար _______________________________