Համարը 
N 419-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2005.04.27/24(396) Հոդ.500
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
07.04.2005
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
11.04.2005
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
18.04.2005
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
28.04.2005
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
 18 ապրիլի 2005 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

7 ապրիլի 2005 թվականի N 419-Ն

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2005 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 265-Ն որոշման 15.1-ին կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել «Հայաստանի Հանրապետության 2005 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 11 խմբի 06 ենթախմբի «01. Բնապահպանության ոլորտի տեխնիկական կանոնակարգերի մշակման աշխատանքների գծով պետական պատվեր» ծրագրով նախատեսված միջոցների հաշվին իրականացվող 2005 թվականի պետական պատվերը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան


2005 թ. ապրիլի 11
Երևան

 

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
ապրիլի 7-ի N 419-Ն որոշման

 

2 0 0 5  Թ Վ Ա Կ Ա Ն Ի  Պ Ե Տ Ա Կ Ա Ն  Պ Ա Տ Վ Ե Ր`

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳԾՈՎ

 

Աշխատանքի հիմնական ցուցանիշները

2005 թվականի ֆինանսավորման սահմանագումարը
(հազ. դրամ)

ծրագրով նախատեսված աշխատանքների`

մշակման ենթակա տեխնիկական կանոնակարգի անվանումը

վերջնական արդյունքը

տարի

1. Հողի բերրի շերտի հանման նորմերը որոշելու պահանջները և հողի բերրի շերտի պահպանման պահանջները` հողային աշխատանքները կատարելիս

տեխնիկական կանոնակարգի նախագիծ

x

Աշխատանքների ծավալը

(«Աշխատանքի վերջնական արդյունքը» սյունակում նշված փաստաթղթի փաթեթ)

x

Միավորի արժեքը` ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը (հազ. դրամ)

650.0

x

Ընդհանուր արժեքը` ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը (հազ. դրամ)

650.0

650.0

2. Բնապահպանության համակարգում մթնոլորտի արտանետումների կազմի նորմերը, հսկման մեթոդները

տեխնիկական կանոնակարգի նախագիծ

x

Աշխատանքների ծավալը

(«Աշխատանքի վերջնական արդյունքը» սյունակում նշված փաստաթղթի փաթեթ)

x

Միավորի արժեքը` ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը (հազ. դրամ)

700.0

x

Ընդհանուր արժեքը` ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը (հազ. դրամ)

700.0

700.0

3. Հողերի ռեկուլտիվացիային ներկայացվող պահանջները և ռեկուլտիվացիայի ենթարկվող խախտված հողերի դասակարգումը

տեխնիկական կանոնակարգի նախագիծ

x

Աշխատանքների ծավալը

(«Աշխատանքի վերջնական արդյունքը» սյունակում նշված փաստաթղթի փաթեթ)

x

Միավորի արժեքը` ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը (հազ. դրամ)

700.0

x

Ընդհանուր արժեքը` ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը (հազ. դրամ)

700.0

700.0

4. Հողն աղտոտող վնասակար նյութերի ցանկը և դրանց սահմանային թույլատրելի չափաքանակները

տեխնիկական կանոնակարգի նախագիծ

x

Աշխատանքների ծավալը

(«Աշխատանքի վերջնական արդյունքը» սյունակում նշված փաստաթղթի փաթեթ)

x

Միավորի արժեքը` ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը (հազ. դրամ)

600.0

x

Ընդհանուր արժեքը` ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը (հազ. դրամ)

600.0

600.0

(հավելվածը խմբ. 09.11.05 N 1884-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան