Համարը 
N 1396-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2007.03.19/9(249) Հոդ.144
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
04.12.2006
Ստորագրող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
04.12.2006
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
29.03.2007
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ «ՄԱՐԴՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅԱՆ 1-2-ՐԴ ԽՄԲԵՐԻ ՄԻԿՐՈՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐՈՎ ՀԱՐՈՒՑՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ» ՍԿ N 3.13.1,7.006.05 ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
5 մարտի 2007 թ.
Պետական գրանցման թիվ 10007108

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

4 դեկտեմբերի 2006 թ.
ք. Երևան

N 1396-Ն

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

«ՄԱՐԴՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅԱՆ 1-2-ՐԴ ԽՄԲԵՐԻ ՄԻԿՐՈՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐՈՎ ՀԱՐՈՒՑՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ» ՍԿ N 3.13.1,7.006.05 ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայն մարդու համար ախտածնության 1-4-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմների ցանկը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 15 նոյեմբերի 2005 թ. N 2121-Ն որոշման 2-րդ կետի ե) ենթակետի, ինչպես նաև մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմներով հարուցված հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության գործընթացի կանոնակարգման նպատակով`

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`

 

1. Հաստատել

ա) «Մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմներով հարուցված հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության կազմակերպում» ՍԿ N 3.1,7.006.05 սանիտարահամաճարակային նորմերը և կանոնները:

2. ՀՀ ԱՆ պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության պետ Ա. Վանյանին`

սահմանել հսկողություն «Մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմներով հարուցված հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության կազմակերպում» ՍԿ N 3.1,7.006.05 սանիտարահամաճարակային նորմերի և կանոնների գործադրման նկատմամբ:

 

Նախարար`

Ն. Դավիդյան

 

ՄԱՐԴՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅԱՆ I-II ԽՄԲԵՐԻ ՄԻԿՐՈՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐՈՎ ՀԱՐՈՒՑՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ
ՍԿ N 3.1,7.006.05
ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ՆՈՐՄԵՐ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

 

1. Ընդհանուր դրույթներ

 

1.1. Սույն սանիտարահամաճարակային նորմերը և կանոնները սահմանում են Մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմներով հարուցված հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության կազմակերպման ընդհանուր մոտեցումները:

1.2. Սույն սանիտարահամաճարակային նորմերը և կանոնները բխում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 15 նոյեմբերի 2005 թ. N 2121-Ն որոշման պահանջներից:

1.3. Սույն սանիտարահամաճարակային նորմերի և կանոնների կատարման հսկողությունն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության կողմից:

 

2. Կիրառման ոլորտ

 

2.1. Սույն սանիտարահամաճարակային նորմերի և կանոնների պահանջները ենթակա են պարտադիր կատարման Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում, բոլոր բուժկանխարգելիչ կազմակերպությունների կողմից` անկախ կազմակերպաիրավական ձևից:

2.2. Բուժկանխարգելիչ կազմակերպությունները, մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմներով հարուցված հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության կազմակերպումն իրականացնելիս առաջնորդվում են սույն սանիտարահամաճարակային նորմերով և կանոններով` հիմնվելով առանձին հիվանդությունների համաճարակաբանական օրինաչափությունների և դրանց դեմ պայքարի և կանխարգելման միջոցառումների առանձնահատկությունների վրա:

 

3. Մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմներով հարուցված հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության կազմակերպմանը ներկայացվող պահանջներ

 

3.1. Մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմներով հարուցված հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության մոնիթորինգի գործառույթն իրականացվում է «Հատուկ վտանգավոր վարակների կանխարգելման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից:

ա) Մարդկանց շրջանում մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմներով հարուցված հիվանդությունների կասկածի կամ դրանց արձանագրման դեպքում սահմանված կարգով կատարվում է արտահերթ հաղորդում ՀՀ առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչություն:

բ) Բոլոր այն բուժկանխարգելիչ կազմակերպությունները, որոնք ախտորոշում են կամ կասկածում են  մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմներով հարուցված ժանտախտի, խոլերայի, դեղին տենդի հիվանդությունների առկայությունը որևէ անձի մոտ (կամ կենդանու), անմիջապես հաղորդում են «Հատուկ վտանգավոր վարակների կանխարգելման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, որի մասնագետների կողմից իրականացվում է ժանտախտի, խոլերայի, դեղին տենդի օջախի համաճարակաբանական հետազոտություն` համապատասխան «Համաճարակաբանական հետազոտության քարտի» լրացմամբ:

գ) Մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմներով հարուցված  մյուս հիվանդությունների մասին հաղորդումը կատարվում է ինչպես բոլոր վարակիչ հիվանդությունների ժամանակ: Համաճարակաբանական հետազոտությունը և «Համաճարակաբանական հետազոտության քարտի» լրացումը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության տարածքային մարմինների կողմից:

դ) Մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմներով հարուցված  հիվանդությունների հաշվառումը և հաշվետվությունն իրականացվում են համաձայն «Առանձին վարակիչ (այդ թվում` մակաբուծային) հիվանդությունների հաշվառման կարգի»:

ե) Մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմներով հարուցված հիվանդությունների մասին ամբողջ տեղեկատվությունը հավաքվում, վերլուծվում և ամփոփվում է «Հատուկ վտանգավոր վարակների կանխարգելման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից:

զ) Մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմներով հարուցված հիվանդությունների մասին նախորդ ամսվա ամփոփ տեղեկատվությունը մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 5-ը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչություն:

է) Սանիտարակարանտինային կետերի կողմից Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանային անցումային կետերում կանխարգելիչ, բժշկական և սահմանափակող միջոցառումների իրականացում պահանջող վարակիչ (այդ թվում` մակաբուծային)` մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմներով հարուցված հիվանդությունների արձանագրման կամ դրանց կասկածի մասին անմիջապես հաղորդվում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչություն, սպասարկման տարածքի պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության տարածքային մարմիններին և «Հատուկ վտանգավոր վարակների կանխարգելման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն:

3.2. «Հատուկ վտանգավոր վարակների կանխարգելման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը ստանում, վերլուծում և ամփոփում է ամբողջ տեղեկատվությունը` կապված մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմներով հարուցված հիվանդություններով հիվանդացության, վարակակրության, մահացության, հիվանդության կլինիկական դրսևորումների, շրջակա միջավայրում հարուցչի շրջանառության, բնակչության ընկալունակության, լաբորատորիաների ախտորոշիչ նյութերով հագեցվածության, դեղամիջոցներով հագեցվածության, ախտահանիչ նյութերով ապահովվածության, փոխանցման ուղիների և գործոնների, միջանկյալ (վերջնական) տերերի և փոխանցողների պոպուլյացիայի, արտաքին միջավայրի վիճակի, լաբորատոր հետազոտությունների, համաճարակաբանական հետազոտության արդյունքների, հակահամաճարակային և կանխարգելիչ միջոցառումների արդյունավետության, սոցիալ-տնտեսական և բնական գործոնների և այլնի մոնիթորինգի հետ: Տեղեկատվության հավաքումը կատարվում է պետական վիճակագրական հաշվառման և հաշվետվության ձևերի, ինչպես նաև մոնիթորինգային ձևերի հիման վրա:

3.3. Համաճարակաբանական հսկողության համակարգի երկրորդ օղակը` հետահայաց (ռետրոսպեկտիվ) վերլուծությունը կատարվում է «Հատուկ վտանգավոր վարակների կանխարգելման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից` մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմներով հարուցված հիվանդությունների բազմամյա շարժի, ինչպես նրա տարածքի աշխարհագրական, ժողովրդագրական, սոցիալ-տնտեսական, սանիտարահիգիենիկ, էպիզոոտոլոգիական տվյալների հիման վրա:

3.4. Համաճարակաբանական հսկողության համակարգի երրորդ օղակը` ընթացիկ վերլուծությունը կատարվում է «Հատուկ վտանգավոր վարակների կանխարգելման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից` մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմներով հարուցված հիվանդությունների համաճարակային գործընթացի շարժի, կոնկրետ հիվանդության տարածքային բաշխվածության, սեզոնայնության, տարիքային, մասնագիտական, սեռային հիվանդացության, ըստ բնակչության խմբերի` հիվանդացության բնութագրման:

3.5. Համաճարակաբանական հսկողության համակարգի չորրորդ և հինգերորդ օղակները` համաճարակաբանական իրավիճակի կանխատեսումը և միջոցառումների արդյունավետության գնահատումը կատարվում են «Հատուկ վտանգավոր վարակների կանխարգելման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից` հաշվի առնելով մոնիթորինգի և հետահայաց ու ընթացիկ վերլուծության տվյալները:

3.6. Համաճարակաբանական հսկողության համակարգի վերջին օղակի` «Վարչական որոշումների ընդունման» գործադրման նպատակով «Հատուկ վտանգավոր վարակների կանխարգելման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից յուրաքանչյուր եռամսյակ, մինչև հաջորդ ամսվա 5-ը ՀՀ ԱՆ ՊՀՀ տեսչությանն է տրամադրվում ամփոփ համաճարակաբանական վերլուծություն-եզրակացություն ՀՀ տարածքում մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմներով հարուցված հիվանդությունների համաճարակային իրավիճակի և համաճարակաբանական հսկողության վիճակի մասին: ՊՀՀ տեսչության կողմից «Հատուկ վտանգավոր վարակների կանխարգելման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը ներկայացվում է առաջարկ մեթոդագործնական փաստաթղթերի մշակման, ուսումնասիրությունների, հետազոտությունների իրականացման վերաբերյալ:

3.7. ՀՀ կառավարության որոշմամբ ստեղծվում է մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմներով հարուցված հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության (մոնիթորինգի, համաճարակաբանական վերլուծության, կանխատեսումների, գնահատման) աշխատանքները համակարգող հանրապետական (միջգերատեսչական) հանձնախումբ: Հանձնաժողովի աշխատանքների կանոնակարգը հաստատվում է ՀՀ առողջապահության նախարարի կողմից:

3.8. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի հրամանով ստեղծվում է ռեժիմային` կենսաբանական անվտանգության պահանջների պահպանման, գնահատման հանձնախումբ, որի կազմը և աշխատանքի կանոնակարգը հաստատվում է առողջապահության նախարարի կողմից:

3.9. Մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմներով հարուցված հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության համակարգն ընդգրկում է բուժկանխարգելիչ, հակահամաճարակային (հակամիջատային, հակաէպիզոոտիկ), կադրերի պատրաստման և բնակչության բժշկահիգիենիկ ուսուցման բաղադրիչներ:

ա) Բուժկանխարգելիչ միջոցառումներն ուղղված են հիվանդ անձանց և վարակակիրների նկատմամբ և ներառում են` մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմներով հարուցված հիվանդություններով հիվանդների և վարակակիրների հայտնաբերում, հայտնաբերված հիվանդների և վարակակիրների բուժում: Այս ուղղությամբ, համաձայն իր աշխատանքային ծրագրի, «Հատուկ վտանգավոր վարակների կանխարգելման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը էնզոոտիկ տարածքների բուժկանխարգելիչ կազմակերպություններում անց է կացնում խորհրդակցություն-սեմինարներ, որի արդյունքում բուժկանխարգելիչ կազմակերպություններին տրամադրում է տեղեկանք վերջինիս անցկացման մասին` համաձայն Հավելված 1-ի:

բ) Տարածքի էպիզոոտոլոգիական (համաճարակաբանական) հետազոտության նպատակով կենդանաբանական և մակաբուծաբանական աշխատանքները կազմակերպվում են ըստ «Հատուկ վտանգավոր վարակների կանխարգելման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տարեկան աշխատանքային ծրագրի, որը հաստատվում է կենտրոնի տնօրենի կողմից: Էպիզոոտոլոգիական հետազոտությունները կատարվում են «Հատուկ վտանգավոր վարակների կանխարգելման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության և նրա մասնաճյուղերի ստացիոնար լաբորատորիաների, սեզոնային համաճարակաբանական ջոկատների և կենդանաբանական խմբերի (ջոկատների) կողմից:

Հակաէպիզոոտիկ միջոցառումները ներառում են մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմներով հարուցված հիվանդությունների ռեզերվուարներ հանդիսացող (միջանկյալ, վերջնական տերեր) կենդանիների նկատմամբ հետազոտություններ, պայքար կրծողների դեմ: Հակամիջատային միջոցառումները ներառում են դիտարկումներ մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմներով հարուցված հիվանդությունների փոխանցողների նկատմամբ, պայքար վարակի կրողների և փոխանցողների դեմ (միջատազերծման միջոցառումներ):

գ) Կադրերի պատրաստումն ընդգրկում է բազային և հետդիպլոմային կրթությունը, ինչպես նաև «Հատուկ վտանգավոր վարակների կանխարգելման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից անցկացվող սեմինարները: Վերջիններս ենթակա են թեսթավորման: Կադրերի պատրաստման ուսումնական ծրագրերը մշակվում են «Հատուկ վտանգավոր վարակների կանխարգելման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից:

դ) Բնակչության բժշկահիգիենիկ ուսուցումը կազմակերպվում է տեղեկատվությամբ և քարոզչությամբ:

3.10. Մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմներով հարուցված առանձին հիվանդությունների համար կարող են մշակվել և գործադրվել պայքարի և կանխարգելման ծրագրեր:

3.11. Մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմներով հարուցված առանձին հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության համակարգերը գործադրվում են ըստ առանձին հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության համակարգերին վերաբերող սանիտարահամաճարակային նորմերի և կանոնների: