Համարը 
N 207-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2002.12.23/31.1  Հոդ.293
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
10.09.2002
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
10.09.2002
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
02.01.2003
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԲԱՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
22 նոյեմբերի 2002 թ.
Պետական գրանցման թիվ 60302315

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

10 սեպտեմբերի 2002 թ.

ք. Երևան

N 207-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԲԱՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե/ կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

Հաստատել «Ամփոփ հաշվետվություն բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» Ձև թիվ 1-բավ պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը համաձայն հավելվածի 1-ի:


Նախագահ

Ս. Մնացականյան
 

 

Հավելված 1

 

Հաստատված է

ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի

10 սեպտեմբերի 2002 թ.

թիվ 207-Ն որոշմամբ

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 1-ԲԱՎ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ԱՄՓՈՓ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Հրահանգը սահմանում է «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ձև N 1-բավ (տարեկան) ամփոփ պետական վիճակագրական հաշվետվության լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունը կազմում է Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությունը, որն այդ մասին նախապես տեղեկացվում է:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա հունիսի 1-ը:

(3-րդ կետը խմբ. 18.11.05 N 24-Ն)

4. Հաշվետվությունը ներկայացվում է առանձին` ըստ հանրապետության, մարզերի, քաղաքների և ամփոփ` ըստ գյուղական համայնքների:

5. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված խնդիրները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

II. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

Բ ա ժ ի ն  1

 

Բնապահպանական վճարներ

 

Աղյուսակ 1. ՋՐԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐՏԱՀՈՍՔԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ և ԴՐԱՆՑ ԴԻՄԱՑ ՎՃԱՐՆԵՐԸ

 

6. Ջրային ավազան վնասակար նյութերի արտահոսքի դիմաց վճարը հաշվարկվում է հաշվետու տարում ջրային ավազան արտահոսված վնասակար նյութերի ծավալների հիման վրա:

7. Սյունակ Ա-ում բերվում է վնասակար նյութի կոդը, սյունակ Բ-ում` վնասակար նյութի անվանումը:

8. Սյունակ 1-ում բերվում են ջրային ավազան վնասակար նյութերի և միացությունների արտահոսման համար սահմանված կարգով հաստատված թույլատրելի սահմանային արտահոսքի նորմաների քանակները յուրաքանչյուր նյութի համար:

9. Սյունակ 2-ում բերվում են ջրային ավազան վնասակար նյութերի և միացությունների արտահոսման համար սահմանված կարգով հաստատված թույլատրելի սահմանային արտահոսքի նորմաներից ավելի արտահոսքերի քանակները յուրաքանչյուր նյութի համար:

10. Սյունակ 3-ում բերվում են ջրային ավազան արտահոսված վնասակար նյութերի և միացությունների քանակները:

11. Սյունակ 4-ում բերվում են ջրային ավազան վնասակար նյութերի և միացությունների արտահոսման դիմաց սահմանված բնապահպանական վճարները:

 

Աղյուսակ 2. ԱՆՇԱՐԺ (ԱՄՐԱԿԱՅՎԱԾ) ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ՕԴԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ և ԴՐԱՆՑ ԴԻՄԱՑ ՎՃԱՐՆԵՐԸ

 

12. Օդային ավազան վնասակար նյութերի արտանետման դիմաց վճարը հաշվարկվում է հաշվետու տարում օդային ավազան արտանետված վնասակար նյութերի ծավալների հիման վրա:

13. Սյունակ Ա-ում բերվում է վնասակար նյութերի կոդը, սյունակ Բ-ում` վնասակար նյութի անվանումը:

14. Սյունակ 1-ում բերվում են անշարժ (ամրակայված) աղբյուրներից օդային ավազան վնասակար նյութերի արտանետման համար սահմանված կարգով հաստատված թույլատրելի սահմանային արտանետումների նորմաների քանակները յուրաքանչյուր նյութի համար:

15. Սյունակ 2-ում բերվում են անշարժ (ամրակայված) աղբյուրներից օդային ավազան վնասակար նյութերի արտանետման համար սահմանված կարգով հաստատված թույլատրելի սահմանային արտանետումների նորմաներից ավելի արտանետումների քանակները յուրաքանչյուր նյութի համար:

16. Սյունակ 3-ում բերվում են անշարժ (ամրակայված) աղբյուրներից օդային ավազան արտանետված վնասակար նյութերի քանակները:

17. Սյունակ 4-ում բերվում են անշարժ (ամրակայված) աղբյուրներից օդային ավազան արտանետված վնասակար նյութերի դիմաց սահմանված բնապահպանական վճարները:

 

Աղյուսակ 3. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ և ՍՊԱՌՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ և ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԴԻՄԱՑ ՎՃԱՐՆԵՐԸ

 

18. Արտադրության և սպառման թափոնները շրջակա միջավայրում սահմանված կարգով տեղադրելու դիմաց վճարը հաշվարկվում է` ելնելով հաշվետու տարում թափոնակուտակիչներում և արտադրական հարթակներում տեղադրված արտադրական և սպառման թափոնների ծավալներից և վտանգավորության դասից:

19. Սյունակ Ա-ում բերվում է թափոնի կոդը, սյունակ Բ-ում` թափոնի անվանումը:

20. Սյունակ 1-ում բերվում են առաջացած թափոնների քանակները:

21. Սյունակ 2-ում բերվում են թափոնների տեղադրման դիմաց սահմանված բնապահպանական վճարները:

 

Աղյուսակ 4. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ և ԻՐԱՑՎԱԾ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՆ ՎՆԱՍ ՊԱՏՃԱՌՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ և ԴՐԱՆՑ ԴԻՄԱՑ ՎՃԱՐՆԵՐԸ

22. Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվող և իրացվող շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների դիմաց վճարը հաշվարկում է արտադրողն` իրացման շրջանառության հիման վրա և վճարում է հաշվետու տարում իրացված արտադրանքին համամասնորեն:

23. սյունակ Ա-ում բերվում է ապրանքի կոդը, սյունակ Բ-ում` ապրանքի անվանումը, սյունակ Գ-ում` արտադրված ապրանքի չափի միավորը:

24. Սյունակ 1-ում բերվում են արտադրված ապրանքների քանակները:

25. Սյունակ 2-ում բերվում են արտադրված ապրանքների դիմաց սահմանված բնապահպանական վճարները:

 

Բ ա ժ ի ն  2

 

Բնօգտագործման վճարներ

 

Աղյուսակ 5. ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ և ԴՐԱՆՑ ԴԻՄԱՑ ՎՃԱՐՆԵՐԸ

 

26. Ջրօգտագործման դիմաց վճարը հաշվարկվում է հաշվետու տարում բնական ջրաղբյուրներից օգտագործման նպատակով անմիջապես վերցրած ջրի ծավալի (ջրառ) հիման վրա:

27. Սյունակ Ա-ում բերվում է ջրօգտագործման տեսակի կոդը, սյունակ Բ-ում` օգտագործվող ջրի անվանումն ըստ որակի:

28. Սյունակ 1-ում բերվում են սահմանված կարգով հաստատված հատուկ ջրօգտագործման թույլտվություններով սահմանված ջրառի թույլատրելի սահմանային ծավալների քանակները:

29. Սյունակ 2-ում բերվում են ջրառի թույլատրելի սահմանային նորմաներից ավելի ջրառի քանակները:

30. Սյունակ 3-ում բերվում են ջրառի փաստացի ծավալները:

31. Սյունակ 4-ում բերվում են վերցված ջրի դիմաց սահմանված բնօգտագործման վճարները:

 

Աղյուսակ 6. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՄԱՐՎԱԾ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ և ԴՐԱՆՑ ԴԻՄԱՑ ՎՃԱՐՆԵՐԸ

32. Օգտակար հանածոների մարված պաշարների դիմաց վճարը հաշվարկվում է հաշվետու տարում օգտակար հանածոների մարված պաշարների ծավալների հիման վրա:

33. Սյունակ Ա-ում բերվում է օգտակար հանածոյի կոդը, սյունակ Բ-ում` օգտակար հանածոյի անվանումը, սյունակ Գ-ում` օգտակար հանածոյի չափի միավորը:

34. Սյունակ 1-ում բերվում են օգտակար հանածոների մարված պաշարների համար օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի տրամադրման և օգտագործման մասին սահմանված կարգով կնքվող պայմանագրով սահմանված ծավալների քանակները յուրաքանչյուր օգտակար հանածոյի համար:

35. Սյունակ 2-ում բերվում են սահմանված կարգով հաստատված օգտակար հանածոների թույլատրելի սահմանային նորմաներից ավելի մարված պաշարների ծավալների քանակները յուրաքանչյուր օգտակար հանածոյի համար:

36. Սյունակ 3-ում բերվում են օգտակար հանածոների համար մարված պաշարների ծավալները:

37. Սյունակ 4-ում բերվում են օգտակար հանածոների մարված պաշարների դիմաց սահմանված բնօգտագործման վճարները:

 

Աղյուսակ 7. ԿԵՆՍԱՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ և ԴՐԱՆՑ ԴԻՄԱՑ ՎՃԱՐՆԵՐԸ

38. Կենսապաշարների օգտագործման դիմաց վճարը հաշվարկվում և պետական բյուջե է վճարվում յուրաքանչյուր անգամ` մինչև կենսապաշարների տեղափոխումը:

39. Սյունակ Ա-ում բերվում է օգտագործված կենսապաշարի կոդը, սյունակ Բ-ում` օգտագործված կենսապաշարի անվանումը, սյունակ Գ-ում` օգտագործված կենսապաշարի չափի միավորը:

40. Սյունակ 1-ում բերվում են սահմանված կարգով հաստատված կենսապաշարների օգտագործման թույլատրելի սահմանային նորմաների քանակները յուրաքանչյուր կենսապաշարի համար:

41. Սյունակ 2-ում բերվում են սահմանված կարգով հաստատված կենսապաշարների օգտագործման թույլատրելի սահմանային նորմաներից ավելի քանակները յուրաքանչյուր կենսապաշարի համար:

42. Սյունակ 3-ում բերվում են օգտագործված կենսապաշարների քանակները:

43. Սյունակ 4-ում բերվում են օգտագործված կենսապաշարների դիմաց սահմանված բնօգտագործման վճարները:

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_17995

ԱՄՓՈՓ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի, սահմանված կարգով հաստատված «Պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի» և «Վարչական (տեղեկատվական) ռեգիստրների վարման և դրանցից տեղեկատվության ստացման կարգի» և «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգի»

Ով է ներկայացնում _____________________

(անվանումը)

Գտնվելու վայրը _______________________

 

էլեկտրոնային փոստի հասցեն ______________

Ձև N 1-բավ

տարեկան

 

Հաստատված է՝ ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի

10 սեպտեմբերի 2002 թ.

թիվ 207-Ն որոշմամբ

 

Ներկայացվում է՝

ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն

 

Ներկայացնում է՝

ՀՀ բնապահպանության

նախարարությունը

 

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը՝

մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա հունիսի 1-ը

Պետական վիճակագրական դիտարկումների համար անհրաժեշտ վիճակագրական տեղեկատվություն չներկայացնելը կամ սահմանված կարգի խախտումով (ոչ արժանահավատ տվյալներ, դրանց ոչ ամբողջական արտացոլում և աղավաղումներ) ներկայացնելը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով։

(Ձև N 1-բավ տարեկան ձևը փոփ. 18.11.05 N 24-Ն)

 

Ա Մ Փ Ո Փ  Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

200... թ.

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  1

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ

 

Աղյուսակ 1.

Ջրային ավազան վնասակար նյութերի արտահոսքի ծավալները և դրանց դիմաց վճարները

 

Կոդը

Վնասակար նյութերի և
միացությունների անվանումը

Չափաքանակը

Չափաքանակից
ավել

Քանակը,
տոննա

Վճարը,
դրամ

Ա

Բ

1

2

3

4

           
           
           
           
           
           
           

Ընդամենը

   

Աղյուսակ 2.

Անշարժ (ամրակայված) աղբյուրներից օդային ավազան վնասակար նյութերի արտանետման ծավալները և դրանց դիմաց վճարները

 

Կոդը

Վնասակար նյութերի և
միացությունների անվանումը

Չափաքանակը

Չափաքանակից
ավել

Քանակը,
տոննա

Վճարը,
դրամ

Ա

Բ

1

2

3

4

           
           
           
           
           
           
           

Ընդամենը

   

Աղյուսակ 3.

Շրջակա միջավայր տեղադրված արտադրության և սպառման թափոնների ծավալները և տեղադրման դիմաց վճարները

 

Կոդը

Տեղադրված թափոններն
ըստ վտանգավորության դասերի

Քանակը,
տոննա

Վճարը,
դրամ

Ա

Բ

1

2

       
       
       
       
       
       

Ընդամենը

   

Աղյուսակ 4.

ՀՀ-ում արտադրված և իրացված շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների ծավալները և դրանց դիմաց վճարները

 

Կոդը

Ապրանքների անվանումը

Չափի միավորը

Քանակը

Վճարը, դրամ

Ա

Բ

Գ

1

2

         
         
         
         
         
         

Ընդամենը

     

Բ Ա Ժ Ի Ն  2

 

ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ

 

Աղյուսակ 5.

Ջրօգտագործման ծավալները և դրանց դիմաց վճարները

 

Կոդը

Ջրօգտագործման
տեսակները

Չափաքանակը

Չափաքանակից
ավել

Քանակը,
խոր.մ

Վճարը,
դրամ

Ա

Բ

1

2

3

4

           
           

Ընդամենը

   

Աղյուսակ 6.

Օգտակար հանածոների պաշարների արդյունահանման ծավալները և դրանց դիմաց վճարները

 

Կոդը

Օգտակար հանածոների
տեսակները

Չափի մավորը

Չափաքանակը

Չափաքանակից
ավել

Քանակը

Վճարը,
դրամ

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

             
             
             
             
             
             
             
             
             

Ընդամենը

     

Աղյուսակ 7.

Կենսապաշարների օգտագործման ծավալները և դրանց դիմաց վճարները

 

Կոդը

Կենսապաշարների
տեսակները

Չափի մավորը

Չափաքանակը

Չափաքանակից
ավել

Քանակը

Վճարը,
դրամ

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Ընդամենը

     

 

Կատարող __________________

 

Հեռ.______________________

 

____ __________ 200... թ.

 

Ղեկավար

 

Անուն, ազգանուն _________

 

Պաշտոն _______________

 

Ստորագրություն___________