Համարը 
N 209-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2002.12.23/31.1  Հոդ.295
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
10.09.2002
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
10.09.2002
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
02.01.2003
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՇԱՐԺ (ԱՄՐԱԿԱՅՎԱԾ) ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ՄԹՆՈԼՈՐՏ ԱՐՏԱՆԵՏՎԱԾ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 2-ՏԱ (ՕԴ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

11 դեկտեմբերի 2002 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60302346

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

10 սեպտեմբերի 2002 թ.
ք. Երևան

N 209-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՇԱՐԺ (ԱՄՐԱԿԱՅՎԱԾ) ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ՄԹՆՈԼՈՐՏ ԱՐՏԱՆԵՏՎԱԾ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 2-ՏԱ (ՕԴ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10 հոդվածի 3-րդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

Հաստատել «Ամփոփ հաշվետվություն անշարժ (ամրակայված) աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի մասին» Ձև թիվ 2-տա (օդ) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը` համաձայն հավելված 1-ի:


Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 


Հավելված 1

 


Հաստատված է

ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի

10 սեպտեմբերի 2002 թ.

թիվ 209-Ն որոշմամբ

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ԱՆՇԱՐԺ (ԱՄՐԱԿԱՅՎԱԾ) ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ՄԹՆՈԼՈՐՏ ԱՐՏԱՆԵՏՎԱԾ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 2-ՏԱ (ՕԴ) (ՏԱՐԵԿԱՆ) ԱՄՓՈՓ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Հրահանգը սահմանում է «Անշարժ (ամրակայված) աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի մասին» ձև N 2-տա (օդ) (տարեկան) ամփոփ պետական վիճակագրական հաշվետվության լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունը կազմում է Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությունը, որն այդ մասին նախապես տեղեկացվում է:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա հունիսի 1-ը:

(3-րդ կետը խմբ. 18.11.05 N 26-Ն)

4. Հաշվետվությունը ներկայացվում է առանձին` ըստ հանրապետության, մարզերի, քաղաքների և ամփոփ` ըստ գյուղական համայնքների:

5. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված խնդիրները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

II. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

Բաժին 1. ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ և ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՈՐՍՈՒՄԸ

 

6. Սյունակ 1-ում բերվում է արտանետման փաստացի գործող անշարժ (ամրակայված) աղբյուրների ընդհանուր քանակը տարեվերջին, սյունակ 2-ում` դրանցից այն աղբյուրների քանակը, որոնց բարձրությունը 100 մ-ից ավելի է: «Այդ թվում` ունեն սահմանային թույլատրելի հաստատված չափորոշներ» տողի համապատասխան սյունակներում բերվում են հաստատված սահմանային թույլատրելի արտանետում ունեցող արտանետման աղբյուրների քանակի մասին տվյալները:

7. «Որսված վնասակար նյութերի քանակը հաշվետու տարում» սյունակում (3) բերվում է բոլոր տեսակի աղբյուրներից անջատված վնասակար արտանետումներից որսված նյութերի քանակը: Սյունակ 3-ի երկրորդ տողը չի լրացվում:

 

Բաժին 2. ՄԹՆՈԼՈՐՏ ԱՐՏԱՆԵՏՎԱԾ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԸ

 

8. «Կոդը» սյունակում (Ա) նշվում է աղտոտիչ նյութի կոդը, որը բերվում է սույն հրահանգին կից 1, 2, 3, 4 ցուցակներում:

9. Աղտոտիչ նյութերի կամ նրանց խմբերի անվանումը բերվում է սյունակ Բ-ում, «Քանակը» սյունակում (1) բերվում է անշարժ (ամրակայված) աղբյուրներից օդային ավազան արտանետված վնասակար նյութերի քանակները:

10. «Սահմանային թույլատրելի արտանետումներ» սյունակում (2) բերվում է անշարժ (ամրակայված) աղբյուրներից օդային ավազան վնասակար նյութերի արտանետման համար սահմանված կարգով հաստատված թույլատրելի սահմանային արտանետումների նորմաների քանակը յուրաքանչյուր նյութի համար, իսկ սյունակ 3-ում` անշարժ (ամրակայված) աղբյուրներից օդային ավազան վնասակար նյութերի արտանետման համար սահմանված կարգով հաստատված թույլատրելի սահմանային արտանետումների նորմաներից ավելի արտանետումների քանակը յուրաքանչյուր նյութի համար:

 

1. Ց ՈՒ Ց Ա Կ

 

յուրահատուկ աղտոտիչ նյութերի

 

  Կոդը Նյութի անվանումը
1 0110 Վանադիումի հինգօքսիդ
2 0133 Կադմիումի օքսիդ (վերահաշված կադմիումի)
3 0143 Մանգան և նրա միացություններ (վերահաշված մանգանի երկօքսիդի) 
4 0146 Պղնձի օքսիդ (վերահաշված պղնձի)
5 0163 Նիկել մետաղական
6 0183 Սնդիկ մետաղական
7 0184 Կապար և նրա միացություններ (վերահաշված կապարի, բացառությամբ տետրաէթիլ կապարի)
8 0203 Քրոմ վեցվալենտանի (վերահաշված քրոմի եռօքսիդի)
9 0302 Ազոտական թթու
10 0303 Ամոնիակ
11 0316 Քլորաջրածին (աղաթթու) ըստ HCL մոլեկուլի
12 0322

Ծծմբական թթու ըստ H2SO4 մոլեկուլի

13 0325 Արսենի անօրգանական միացություններ
14 0328 Մուր
15 0329 Սելենի երկօքսիդ
16 0333 Ծծմբաջրածին
17 0401 Ածխաջրածիններ
18 0342 Ֆտորի գազային միացություններ (ֆտորաջրածին, չորսֆտորային կրեմնիում)
19 0349 Քլոր
20 0408 Ցիկլոհեքսան
21 0602 Բենզոլ
22 0616 Քսիլոլ
23 0620 Ստիրոլ
24 0621 Տոլուոլ
25 0703 Բենզ(ա)պիրեն
26 0708 Նավթալին
27 0856 Դիքլորէթան
28 0906 Ածխածին քառաքլոր
29 1051 Սպիրտ իզոպրոպիլային
30 1052 Սպիրտ մեթիլային
31 1069 Տրիկրեզոլ (եռկրեզոլ)
32 1071 Ֆենոլ
33 1210 Բութիլացետատ
34 1240 Էթիլացետատ
35 1301 Ակրոլեին
36 1325 Ֆորմալդեհիդ
37 1401 Ացետոն
38 1508 Անհիդրիտ ֆտալային (գոլորշիներ, աերոզոլ)
39 1530 Կապրոլակտամ
40 1555 Քացախաթթու
41 1715 Մեթիլմերկապտան
42 2602 Սպիտակուց, սպիտակուցավիտամինային խթանյութի փոշի
43 2704 Բենզին

 

2. Ց ՈՒ Ց Ա Կ

 

ցնդող օրգանական միացությունների (ՑՕՄ)

 

Կոդը

Նյութի անվանումը

Սահմանային ածխաջրածիններ
1 6001 Բութան
2 6002 Հեքսան
3 6003 Պենտան
4 0408 Ցիկլոհեքսան
Ոչ սահմանային ածխաջրածիններ
5 6005, Ամիլեններ (իզոմերների խառնուրդ)
6 6006 Բութիլեն
7 6007 Պրոպիլեն
8 6008 էթիլեն
9 6009 1,3-բութադիեն (դիվինիլ)
10 6010 Հեպտան
Հոտավետ (բուրավետ) ածխաջրածիններ
11 2704 Բենգին
12 6012 Իզոպրոպիլբենզոլ (կումոլ)
13 0616 Քսիլոլ
14 6014 Լ-մեթիլստիրոլ
15 6015 Լուծիչ կահույքային (ԱՄՌ - 3 ) (հակում տոլուոլով)
16 0620 Ստիրոլ
17 0621 Տոլուոլ
18 6018 էթիլբենզոլ
19 6019 1, 3, 5-եռմեթիլբենզոլ (մեզիթիլեն) 2, 6-դիմեթիլֆենոլ (2, 6-քսիլոլ)

 

  Կոդը

Նյութի անվանումը

Հոտավետ բազմացիկլային ածխաջրածիններ

20 0708  Նավթալին

Հալոգենաարտադրական ածխաջրածիններ

21 6021 1-բրոմհեքսան (հեքսիլ բրոմային)
22 6022 1-բրոմհեպտան
23 6023 1-բրոմդեկան
24 6024 1-բրոմ-3-մեթիլբութան
25 6025 1-բրոմ-2-մեթիլպրոպան
26 6026 1-բրոմպենտան
27 6027 1,1-բրոմպրոպան
28 6028 2-բրոմպրոպան (իզոպրոպիլ)
29 6029 Բրոմբենզոլ
30 6030 Բութիլ քլորիդ
31 6031 1-բրոմբութան
32 6032 Հեքսաֆտորբենզոլ
33 0856 Դիքլորէթան
34 6034 Դիքլորդիֆտորմեթան (ֆրեոն 12)
35 6035 Դիքլորդիֆտորմեթան (ֆրեոն 21)
36 6036 Դիքլորդիֆտորմեթան (ֆրեոն 22)
37 6037 Դիբրոմբենզոլ
38 6038 1,2-դիքլորպրոպան
39 6039 1,3-դիքլորպրոպիլեն
40 6040 Մեթիլեն քլորիդ
41 6041 Տետրաքլորէթիլեն (պերքլորէթիլեն)
42 6042 Տետրաֆտորէթիլեն
43 6043 Տետրաքլորպրոպեն
44 6044 Եռքլորմեթան (քլորոֆորմ)
45 6045 Եռքլորֆտորմեթան (ֆրեոն 11)
46 6046 Եռքլորէթիլեն
47 6047 Եռբրոմմեթան (բրոմոֆորմ)
48 6048 1, 2, 3-եռքլորպրոպան
49 6049 Ածխածին քառաքլոր
50 6050 Ֆտորբենզոլ
51 6051 Քլորոպրեն
52 6052 Էպիքլորհիդրին
53 6053 Եռքլորբենզոլ
54 6054 Ալլիլ քլորային
55 6055 Բենզոլսուլֆոքլորիդ

Սպիրտներ և ֆենոլներ

56 6056 b նաֆտոլ
57 6057 Սպիրտ ամիլային
58 6058 Սպիրտ բութիլային
59 6059 Սպիրտ իզոբութիլային
60 6060 Սպիրտ իզոօկտիլային
61 1051 Սպիրտ իզոպրոպիլային
62 1052 Սպիրտ մեթիլային
63 6063 Սպիրտ պրոպիլային
64 6064 Սպիրտ էթիլային
65 1069 Տրիկրեզոլ (իզոմերներ օրտո-, մետա-, պարա-)
66 1071 Ֆենոլ
67 6067 Ցիկլոհեքսանոլ
68 6068 Էթիլենքլորհիդրան

Պարզ եթերներ

69 6069 Մեթիլ (դիմեթիլօքսիմեթան)
70 6070 Դինիլ (25% դիֆենիլի և 75% դիֆենիլ օքսիդի խառնուրդ)
71 6071 Տերեֆտալային թթվի դիմեթիլային եթեր
72 6072 Էթիլգլիկոնատի մոնոիզոբութիլային եթեր (բութիլցելյուլոզ) 
73 6073 Էթիլգլիկոնատի մոնոիզոպրոպիլային եթեր (պրոպիլցելյուլոզ)
74 6074 Դիէթիլային եթեր

Բարդ եթերներ (բացի ֆոսֆերի թթվի եթերից)

75 6075 Ն-ամիլացետատ
76 1210 Բութիլացետատ
77 6077 Վինիլացետատ
78 6078 Մեթիլակրիլատ
79 6079 Մեթիլացետատ
80 6080 Մեթիլմետակրիլատ
81 1240 էթիլացետատ
82 6082 Բութիլակրիլատ (ակրիլային թթվի բութիլային եթեր)

Ալդեհիդներ

83 1301 Ակրոլեին
84 6084 Կարագալդեհիտ
85 6085 Ացետալդեհիդ
86 6086 Մեթալալդեհիդ (ացետալդեհիդի տետրամեր)
87 1325 Ֆորմալդեհիդ
88 6088 Կապրիլային ալդեհիդ
89 6089 Կապրինային ալդեհիդ
90 6090 Կապրոնային ալդեհիդ
91 6091 Պելլարգոնային ալդեհիդ

Կետոններ

92 1401 Ացետոն
93 6093 Ացետոնֆենոլ
94 6094 Դիկետեն
95 6095 Փայտասպիրտային լուծիչ (ացետոնաեթերային Ա մակնիշի)
96 6096 Փայտասպիրտային լուծիչ (եթերացետոնային Է մակնիշի)
97 0408 Ցիկլոհեքսան
98 6098 Մեթիլիզոբութիլկետոն
99 6099 Մեթիլէթիլկետոն

Օրգանական թթուներ

100 6100 Անհիդրիդ մալեինային (գոլորշիներ, աերոզոլներ)
101 6101 Քացախային անհիդրիդ
102 1508 Ֆտալային անհիդրիդ
103 6103 Դիմեթիլֆորմամիդ
104 1530 Կապրոլակտամ (գոլորշիներ, աերոզոլներ)
105 6105 Վալերիանային թթու
106 6106 Կապրոնաթթու
107 6107 Կարագաթթու
108 6108 Պրոպիոնաթթու
109 1555 Քացախաթթու
110 6110 Տերեֆտալային թթու
111 6111 Մրջնաթթու
112 61112 Պերֆտորվալերիանային թթու

Օրգանական օքսիդներ և գերօքսիդներ

113 6113 Հիդրոիզոպրոպիլբենզոլ (հիդրոգերօքսիդ կումոլի)
114 6114 4,4-երկմեթիլօքսան-1,3
115 6115 Էթիլօքսիդ
116 6116 Պրոպիլօքսիդ

Ծծումբ պարունակող միացություններ

117 6117 Ալդեհիդ մեթիլմերկապտոպրոպիոնային
118 6118 Երկմեթիլսուլֆիդ
119 6119 Երկմեթիլսուլֆիտ
120 6120 2-մերկապտոէթանոլ
121 6121 Մեթիլմերկապտան
122 6122 Էթիլսուլֆիդ

Ամիններ

123 6123 5/6 ամինո (2-պարաամինոֆենիլ) բենզիմիդազոլ
124 6124 Ալիֆատիկ ամիններ C15-C20
125 6125 2-ամինո-1, 3, 5-եռմեթիլբենզոլ (մեզիդին)
126 6126 Անիլին
127 6127 Հեկսամեթիլենդիամին
128 6128 Հեքսամեթիլենիմին
129 6129 Դիմեթիլամին
130 6130 Դիմեթիլանիլին
131 6131 3, 4-դիքլորանիլին
132 6132 Դիէթիլամին
133 6133 Դիէթիլամինոէթիլմերկապտան
134 6134 Մոնոմեթիլանիլին
135 6135 Մոնոէթիլամին
136 6136 Եռմեթիլամին
137 6137 Եռէթիլամին
138 6138 m-քլորանիլին
139 6139 n-քլորանիլին
140 6140 Էթիլենիմին
141 6141 Ցիկլոհեքսիլամին
142 6142 4-բութիլանիլին
143 6143 Մոնոմեթիլամին
144 6144 Քսելիդին

Նիտրոմիացություններ

145 6145 Նիտրոբենզոլ
146 6146 m-նիտոբրոմբենզոլ
147 6147 n-նիտրոքլորբենզոլ
148 6148 օ-նիտրոքլորբենզոլ
149 6149 Նիտրոքլորբենզոլ

Այլ ազոտային միացություններ

150 6150 Ակրիլոնիտրիլ
151 6151 Տուլուիլեներկիզոցիանատ
152 6152 N,N1-դիմեթիլացետամին
153 6153 Դիֆենիլմեթանդինզոդիանատ

Հինոններ

154 6154 a -նավթահինոն

Հետերոցիկլային միացություններ

155 6155 Պիրիդին
156 6156 Տետրահիդրոֆուրան
157 6157 Թիոֆեն (թիոֆուրան)
158 6158 Ֆուրֆուրոլ

Տեխնիկական խառնուրդներ

159 2704 Բենզին (սլանցևային, նավթային, ծծմբային յուղ վերահաշված ածխածնի)
160 6160 Ուայթ-սպիրիտ
161 6161 Սոլվենտ
162 6162 Սկիպիդար

 

3. Ց ՈՒ Ց Ա Կ

 

օզոնը քայքայող նյութերի

 

  Կոդը Նյութերը
1 8001 CF3CL 
2 8002  C2FCL5
3 8003  C3FCL7
4 8004  C3FCL7
5 8005  C3F2CL6
6 8006  C3F3CL5
7 8007  C3F4CL4
8 8008  C3F5CL3
9 8009  C3F6CL2
10 8010  C3F7CL
11 8011  CCL4
12 8012  CFCL3
13 8013  CF2CL2
14 8014  C2F3CL3
15 8015  C2F4CL2
16 8016  C2F5CL
17 8017  CF2BrCL
18 8018 CF3Br
19 8019  C2F4Br2
20 8020  CHFCL2
21 8021  CHF2CL
22 8022  CH2FCL
23 8023  C2HFCL4
24 8024  C2HF2CL3
25 8025  C2HF3CL2
26 8026  C2HF4CL
27 8027  C2H2FCL3
28 8028  C2H2F2CL2
29 8029  C2H2F3CL
30 8030  C2H3FCL2
31 8031  C2H3F2CL
32 8032  C2H4FCL
33 8033  C3HFCL6
34 8034

 C3HF2CL5

35 8035  C3HF3CL4
36 8036  C3HF4CL3
37 8037  C3HF5CL2
38 8038 C3HF6CL 
39 8039 C3H2FCL5 
40 8040  C3H2F2CL4
41 8041  C3H2F3CL3
42 8042  C3H2F4CL2
43 8043  C3H2F5CL
44 8044  C3H3FCL4
45 8045  C3H3F2CL3
46 8046  C3H3F3CL2
47 8047  C3H3F4CL2
48 8048  C3H4FCL3
49 8049  C3H4F2CL2
50 8050  C3H4F3CL
51 8051  C3H5FCL2
52 8052  C3H5F2CL
53 8053  C3H6FCL

 

4. Ց ՈՒ Ց Ա Կ

 

Արտանետվող վնասակար նյութերի ճշտության դասը

 

 

Նյութերի անվանումը

ճշտության դասը
Կոշտ նյութեր
1 Կապար և նրա միացությունները 0.000001
2 Բենզ(ա)պիրեն 0.000001
3 Ֆտորի կոշտ միացություններ 0.000001
4 Անօրգանական փոշի 0.000001
5 Օրգանական փոշի 0.000001
6 Մուր 0.000001
7 Ցիանական միացություններ 0.000001
8 Կոբալտ և նրա միացություններ 0.000001
9 Պղինձ և նրա միացություններ 0.000001
10 Արսեն և նրա միացություններ 0.000001
11 Նիկել և նրա միացություններ 0.000001
12 Մանգան և նրա միացություններ (վերահաշվ. մանգանի երկօքսիդի) 0.000001
13 Ցինկ և նրա միացություններ 0.000001
14 Ծծումբ 0.000001
15 Քրոմ և նրա միացություններ 0.000001
16 Կադմիումի օքսիդ 0.000001
17 Ֆոսֆորի օքսիդներ 0.000001
18 Վանադիումի օքսիդներ 0.000001
19 Անտիմոնի օքսիդներ 0.000001
20 Տեխնիկական ածխածին 0.000001
21 Բորի անհիդրիդ 0.000001
Հեղուկ և գազանման նյութեր
1 Ծծմբի դիօքսիդ 0.001
2 Ածխածնի դիօքսիդ 0.001
3 Ազոտի օքսիդներ 0.001
4 Ածխաջրածիններ (առանց ցնդող օրգանական նյութերի) 0.001
5 Ծծմբական թթու 0.000001
6 Ֆտորի միացություններ 0.000001
7 Ծծմբաածխածին 0.000001
8 Ծծմբաջրածին 0.000001
9 Քլոր 0.000001
10 Սնդիկ մետաղական 0.000001
11 Օզոն 0.000001
12 Քլորաջրածին (աղաթթու) 0.000001
13 Ամոնիակ 0.000001
14 Ֆոսֆորային անհիդրիդ 0.000001
15 Ֆոսգեն 0.000001
16 Ցիանական միացություններ 0.000001
17 Ազոտական թթու 0.000001
18 Մրջնաթթու 0.000001
19 Ֆոսֆորական թթու 0.000001
20 Ածխածնի երկօքսիդ 0.001
21 Ազոտի ենթօքսիդ (N2O) 0.001

Ցնդող օրգանական միացություններ

22 Ցիկլոհեքսան 0.000001
23 Բենզին 0.000001
24 Քսիլոլ 0.000001
25 Ստիրոլ 0.000001
26 Տոլուոլ 0.000001
27 Նաֆթալին 0.000001
28 Դիքլորցիան 0.000001
29 Ածխածին քառաքլորային , 0.000001
30 Սպիրտ իզոպրոպիլային 0.000001
31 Սպիրտ մեթիլային 0.000001
32 Տրիկրեզոլ 0.000001
33 Ֆենոլ 0.000001
34 Բութիլացետատ 0.000001
35 էթիլացետատ 0.000001
36 Ակրելեին 0.000001
37 Ֆորմալդեհիդ 0.000001
38 Ացետոն 0.000001
39 Անհիդրիդ ֆտալային 0.000001
40 Կապրոլակտամ 0.000001
41 Քացախաթթու 0.000001
42 Մեթիլմերկապտան 0.000001
43 Ուայթ-սպիրիտ 0.000001

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_17995

ԱՄՓՈՓ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի, սահմանված կարգով հաստատված «Պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի» և «Վարչական (տեղեկատվական) ռեգիստրների վարման և դրանցից տեղեկատվության ստացման կարգի» և «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգի»

 

Ով է ներկայացնում _____________________

(անվանումը)

 

Գտնվելու վայրը _______________________

 

էլեկտրոնային փոստի հասցեն ______________

Ձև N 2 տա (օդ)

տարեկան

 

Հաստատված է՝ ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի

10 սեպտեմբերի 2002 թ.

թիվ 209-Ն որոշմամբ

 

Ներկայացվում է՝

ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն

 

Ներկայացնում է՝

ՀՀ բնապահպանության

նախարարությունը

 

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը՝

մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա հունիսի 1-ը`

Պետական վիճակագրական դիտարկումների համար անհրաժեշտ վիճակագրական տեղեկատվություն չներկայացնելը կամ սահմանված կարգի խախտումով (ոչ արժանահավատ տվյալներ, դրանց ոչ ամբողջական արտացոլում և աղավաղումներ) ներկայացնելը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով։

(Ձև N 2 տա (օդ) տարեկան ձրը փոփ. 18.11.05 N 26-Ն)

Ա Մ Փ Ո Փ  Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ԱՆՇԱՐԺ (ԱՄՐԱԿԱՅՎԱԾ) ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ՄԹՆՈԼՈՐՏ ԱՐՏԱՆԵՏՎԱԾ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 200... թ.

 

Բ ա ժ ի ն  1

 

Արտանետման աղբյուրները եվ վնասակար նյութերի որսումը

 

Տողի անունը Արտանետման անշարժ աղբյուրների քանակը Որսված վնասակար նյութերի քանակը

ընդամենը

դրանցից՝
100 մ-ից բարձր

Ա 1 2 3

Ընդամենը

     

այդ թվում՝ ունեն սահմանային թույլատրելի հաստատված չափորոշիչներ

   

X

 

Բ ա ժ ի ն  2

 

Մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերը

 

Կոդը Վնասակար նյութի անվանումը Քանակը, տ ՍԹԱ ՍԹԱ-ից ավել
Ա Բ 1 2 3
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
Ղեկավար
Կատարող _____________  Անուն, ազգանուն ___________________ 
հեռ. ________________ Պաշտոն ____________________________
___   _________ 200 .. թ. Ստորագրություն ____________________