Համարը 
N 167-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2003.02.28/4.1  Հոդ.84
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
12.08.2002
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
12.08.2002
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
10.03.2003
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
17.03.2020

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 2-ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է»

ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ
28 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2002 Թ.

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 60302425

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

12 օգոստոսի 2002 թ.
ք. Երևան

N 167-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 2-ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

Հաստատել «Ամփոփ հաշվետվություն հետաքննությունների գործերի մասին» Ձև թիվ 2-հետաքննություն պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին համաձայն թիվ 1 հավելվածի:

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված 1

Հաստատված է
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի
12 օգոստոսի 2002 թ. թիվ 167-Ն որոշմամբ

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«Մաքսային պետական կոմիտեում հետաքննությամբ ընթացք տրված նյութերի մասին» ՁԵՎ N 2-ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ԱՄՓՈՓ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ
(վերնագիրը փոփ. 25.11.05 N 29-Ն)

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Հրահանգը սահմանում է «Մաքսային պետական կոմիտեում հետաքննությամբ ընթացք տրված նյութերի մասին» ձև N 2-հետաքննություն (եռամսյակային) ամփոփ պետական վիճակագրական հաշվետվության լրացման կարգը:

(1-ին կետը փոփ. 25.11.05 N 29-Ն)

2. Հաշվետվությունը կազմում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր մաքսային պետական կոմիտեն, որն այդ մասին նախապես տեղեկացվում է:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է մինչև եռամսյակին հաջորդող ամսվա 10-ը:

4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված խնդիրները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

2. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

5. «Նյութերի քանակը» սյունակներում բերվում են նախորդ տարվանից մնացած նյութերի (սյունակ 2), հաշվետու ժամանակահատվածում մուտքագրված նյութերի (սյունակ 3) և դրանց գումարային քանակն ըստ համապատասխան հոդվածների:

6. «Նյութերի ընթացքը» սյունակներում բերվում են նյութերի այն քանակները, որոնց վերաբերյալ ըստ համապատասխան հոդվածների հարուցվել է քրեական գործ (սյունակ 5), մերժվել է քրեական գործի հարուցումը (սյունակ 6), ուղարկվել է նախաքննության այլ մարմին (սյունակ 7) և հաշվետու ժամանակահատվածի վերջում մնացած և հաջորդ ժամանակահատված փոխանցվածները (սյունակ 8):

7. «Անձանց թվաքանակը» սյունակում (9) բերվում է մուտքագրված գործերով առնչված անձանց թվաքանակն ըստ համապատասխան հոդվածների:

8. Հետաքննության ընթացքում վերականգնված գումարի չափն ըստ համապատասխան հոդվածների բերվում է սյունակ 10-ում:

9. «Հարուցված քրեական գործերի ընթացքը» սյունակներում բերվում են այն քրեական գործերի քանակները, որոնց վերաբերյալ ըստ համապատասխան հոդվածների հարուցվել է քրեական գործ (սյունակ 11), ուղարկվել է դատարան (սյունակ 12), կարճվել է (սյունակ 13), կասեցվել է (սյունակ 14), ուղարկվել է նախաքննության (սյունակ 15) և հաշվետու ժամանակահատվածի վերջում մնացած և հաջորդ ժամանակահատված տեղափոխված գործերը (սյունակ 16):

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_5040 ԱՄՓՈՓ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի, սահմանված կարգով հաստատված «Պետական
վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի» և «Վարչական (տեղեկատվական) ռեգիստրների վարման և դրանցից
տեղեկատվության ստացման կարգի» և «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման» կարգի

Ով է ներկայացնում ____________________________________________

(անվանումը)

Գտնվելու վայրը _____________________________________________

էլեկտրոնային փոստի հասցեն ____________________________________
__________________________________________________________

Պետական վիճակագրական դիտարկումների համար անհրաժեշտ
վիճակագրական տեղեկատվություն չներկայացնելը կամ սահմանված
կարգի խախտումով (ոչ արժանահավատ տվյալներ, դրանց ոչ
ամբողջական արտացոլում և աղավաղումներ) ներկայացնելը
վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների համար առաջացնում է
պատասխանատվություն` ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով։

Ձև N 2 - պա


տարեկան

Հաստատված է ՀՀ վիճակագրության
պետական խորհրդի

12 օգոստոսի 2002թ.
թիվ 164-Ն որոշմամբ

Ներկայացվում է`
ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն

Ներկայացնում է`
Մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և
սպորտի նախարարության արխիվային գործի
գործակալությունը

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը` մինչև
փետրվարի 1-ը

 

Ա Մ Փ Ո Փ  Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Մաքսային պետական կոմիտեում հետաքննությամբ ընթացք տրված նյութերի մասին

(վերնագիրը փոփ. 25.11.05 N 29-Ն)

 

200...թ. ___________ եռամսյակի համար

 

Հոդ-վածը

Նյութերի քանակը

Նյութերի ընթացքը

Առնչվող անձանց թվաքա-նակը, մարդ

Հետա-
քննության
ընթացքում
վերա-
կանգնված
գումարը,
հազ. դրամ

Հարուցված քրեական գործերի ընթացքը

մնա-ցորդը

մուտ-քը–

ընդա-մենը

հարուց-վել է քրեա-կան գործ

մերժվել է քրեական գործի հարու-ցումը

ուղարկվել է նախա-քննության այլ մարմին

փոխանց-
վել է (մնացորդը)

քրեական
գործերի
քանակը

ուղարկ-
վել է
դատա-
րան

կարճ-վել է

կա-
սեց-
վել Է

ուղարկ-վել Է նախա-քննու-թյան

մնա-ցորդը

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ընդա-մենը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հաշվետվությանը լրացնող
բացատրություններ_______________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Ղեկավար

Կատարող______________

Անուն, ազգանուն_________________

հեռ___________

Պաշտոն_______________________

_  ____________200_ թ Ստորագրություն_________________

(ձևը փոփ. 25.11.05 N 29-Ն)