Համարը 
N 206-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2002.12.23/31.1  Հոդ.292
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
10.09.2002
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
10.09.2002
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
02.01.2003
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 2-ՏԱ (ՋՐՏՆՏ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
22 նոյեմբերի 2002 թ.
Պետական գրանցման թիվ 60302316

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

10 սեպտեմբերի 2002 թ.

ք. Երևան

N 206-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 2-ՏԱ (ՋՐՏՆՏ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

Հաստատել «Ամփոփ հաշվետվություն ջրօգտագործման մասին» Ձև թիվ 2-տա (ջրտնտ) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը` համաձայն հավելված 1-ի:


Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված 1

 

Հաստատված է

ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի

10 սեպտեմբերի 2002 թ.

թիվ 206-Ն որոշմամբ

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 2-ՏԱ (ՋՐՏՆՏ) (ՏԱՐԵԿԱՆ) ԱՄՓՈՓ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Հրահանգը սահմանում է «Ջրօգտագործման մասին» ձև N 2-տա (ջրտնտ) (տարեկան) ամփոփ պետական վիճակագրական հաշվետվության լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունը կազմում է Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությունը, որն այդ մասին նախապես տեղեկացվում է:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա հունիսի 1-ը:

(3-րդ կետը խմբ. 18.11.05 N 23-Ն)

4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված խնդիրները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

II. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

Բ ա ժ ի ն  1

 

Ջրառի, ջրօգտագործման, ջրհեռացման ընդհանրացված ցուցանիշներն ըստ մարզերի

 

5. Սյունակ 1-ում բերվում է հաշվետու ջրօգտագործող կազմակերպությունների քանակը:

6. Սյունակ 2-ում բերվում է ընդհանուր ջրառի ծավալը, որից առանձնացվում է ջրառն ըստ եռամսյակների (սյունակներ 3-6):

7. Սյունակ 7-ում բերվում է ստորգետնյա ջրաղբյուրներից վերցված ջրի ծավալը:

8. Սյունակ 8-ում բերվում է ընդհանուր ջրօգտագործման ծավալը:

9. Սյունակ 9-ում բերվում է տնտեսական, խմելու համար օգտագործված ջրի ծավալը:

10. Սյունակ 10-ում բերվում է արտադրական կարիքների համար օգտագործված ջրի ծավալը:

11. Սյունակ 11-ում բերվում է ոռոգման նպատակով օգտագործված ջրի ծավալը:

12. Սյունակ 12-ում բերվում է գյուղատնտեսական կարիքների համար օգտագործված ջրի ծավալը:

13. Սյունակ 13-ում բերվում է վերը չթվարկված կարիքների համար օգտագործված ջրի ծավալը:

14. Սյունակ 14-ում բերվում է հաջորդական, կրկնակի և շրջանառու օգտագործված ջրի ծավալը:

15. Սյունակ 15-ում բերվում է ընդհանուր հեռացված կեղտաջրերի ծավալը:

16. Սյունակ 16-ում բերվում է մակերևութային ջրընդունիչներ հեռացված կեղտաջրերի ծավալը:

17. Սյունակ 17-ում բերվում է ընդհանուր աղտոտված ջրի ծավալը, որից առանձնացվում են առանց մաքրման (սյունակ 18) և ոչ լիարժեք մաքրած (սյունակ 19) աղտոտված կեղտաջրերի ծավալները:

18. Սյունակ 20-ում բերվում է չափորոշային մաքուր (առանց մաքրման) հեռացված կեղտաջրերի ծավալը:

19. Սյունակ 21-ում բերվում է չափորոշային մաքրված հեռացված կեղտաջրերի ծավալը:

20. Սյունակ 22-ում բերվում է տեղափոխման ժամանակ ջրի կորուստների քանակը:

21. Բոլոր սյունակների տվյալները բերվում են առանձին` ըստ մարզերի:

 

Բ ա ժ ի ն  2

 

Ջրառի, ջրօգտագործման, ջրհեռացման ընդհանրացված ցուցանիշներն ըստ ջրավազանների

 

22. Այս բաժինը լրացվում է բաժին 1-ին համապատասխան` ըստ ջրավազանների:

 

Բ ա ժ ի ն  3

 

Ջրառի, ջրօգտագործման, ջրհեռացման ընդհանրացված ցուցանիշներն ըստ քաղաքների ԵՎ գյուղական բնակավայրերի

 

23. Այս բաժինը լրացվում է բաժին 1-ին համապատասխան` ըստ քաղաքների և ամփոփ` գյուղական բնակավայրերի:

 

Բ ա ժ ի ն  4

 

Ջրօգտագործում ըստ ջրաղբյուրների ԵՎ ջրի որակի կատեգորիայի, ըստ մարզերի

 

24. Սյունակ 1-ում բերվում է ընդհանուր օգտագործված ջրի ծավալը:

25. Սյունակ 2-ում բերվում է ընդհանուր օգտագործված ջրի ծավալն ըստ ջրի որակի:

26. Սյունակ 3-ում բերվում է խմելու որակի ջրի այն ընդհանուր ծավալը, որն օգտագործվել է արտադրական կարիքների համար, որից առանձնացվում է ջրմուղ ցանցից վերցված ջրի ծավալը (սյունակ 4):

27. Սյունակ 5-ում բերվում է օգտագործված ջրի ծավալն ըստ տեխնիկական որակի:

28. Սյունակ 6-ում բերվում է այն օգտագործված ջրի ծավալը, որը վերցվել է մակերևութային ջրաղբյուրներից:

29. Սյունակ 7-ում բերվում է այն օգտագործված ջրի ծավալը, որը վերցվել է ստորգետնյա ջրաղբյուրներից:

30. Սյունակ 8-ում բերվում է ընդհանուր հաջորդական, կրկնակի և շրջանառու օգտագործված ջրի ծավալը, որից առանձնացվում են հաջորդական, կրկնակի (սյունակ 9) և շրջանառու (սյունակ 10) օգտագործված ջրի ծավալները:

31. Սյունակ 11-ում բերվում է ջրի տնտեսման տոկոսն ի հաշիվ հաջորդական ջրօգտագործման:

32. Սյունակ 12-ում բերվում է ջրօգտագործման գործակիցը:

33. Բոլոր սյունակների տվյալները բերվում են առանձին` ըստ մարզերի:

 

Բ ա ժ ի ն  5

 

Ջրօգտագործում ըստ ջրաղբյուրների ԵՎ ջրի որակի կատեգորիայի, ըստ քաղաքների ԵՎ գյուղական բնակավայրերի

 

34. Այս բաժինը լրացվում է բաժին 4-ին համապատասխան` ըստ քաղաքների և ամփոփ` գյուղական բնակավայրերի:

 

Բ ա ժ ի ն  6

 

Կեղտաջրերի ջրնետն ըստ մարզերի

 

35. Սյունակ 1-ում բերվում է ընդհանուր հեռացված կեղտաջրերի ծավալը:

36. Սյունակ 2-ում բերվում է բնական մակերևութային ջրընդունիչներ հեռացված կեղտաջրերի ծավալը:

37. Սյունակ 3-ում բերվում են բնական մակերևութային ջրընդունիչներ հեռացված, առանց մաքրման, իսկ սյունակ 4-ում` ոչ լիարժեք մաքրած, աղտոտված կեղտաջրերի ծավալները:

38. Սյունակ 5-ում բերվում է բնական մակերևութային ջրընդունիչներ հեռացված չափորոշային մաքուր (առանց մաքրման) կեղտաջրերի ծավալը:

39. Սյունակ 6-ում բերվում է բնական մակերևութային ջրընդունիչներ հեռացված չափորոշային մաքրված կեղտաջրերի ծավալը:

40. Սյունակներ 7-8-ում բերվում են համապատասխանաբար ստորգետնյա հորիզոններ և բնական իջվածքներ հեռացված կեղտաջրերի ծավալները:

41. Սյունակ 9-ում բերվում է հեռացված կեղտաջրերի ծավալը:

42. Սյունակ 10-ում բերվում է հեռացված հանքախորշային ջրերի ծավալը:

43. Սյունակ 11-ում բերվում է հեռացված կոլեկտորա-ցամաքուրդային ջրերի ծավալը:

44. Սյունակ 12-ում բերվում է հեռացված տարանցիկ կեղտաջրերի ծավալը:

45. Սյունակ 13-ում բերվում է հաջորդական օգտագործման նպատակով հեռացված կոլեկտորա-ցամաքուրդային ջրերի և կեղտաջրերի ծավալը:

46. Բոլոր սյունակների տվյալները բերվում են առանձին` ըստ մարզերի:

 

Բ ա ժ ի ն  7

 

Կեղտաջրերի ջրնետն ըստ ջրավազանների

 

47. Այս բաժինը լրացվում է բաժին 6-ին համապատասխան` ըստ ջրավազանների:

 

Բ ա ժ ի ն  8

 

Կեղտաջրերի ջրնետն ըստ քաղաքների ԵՎ գյուղական բնակավայրերի

 

48. Այս բաժինը լրացվում է բաժին 6-ին համապատասխան` ըստ քաղաքների և ամփոփ` գյուղական բնակավայրերի:

 

Բ ա ժ ի ն  9

 

Բաց ջրավազան թափվող կեղտաջրերում վնասակար նյութերի պարունակությունն ըստ մարզերի

 

49. Սյունակ 1-ում բերվում է բաց ջրավազան թափվող ընդհանուր կեղտաջրերի ծավալը:

50. Սյունակներ 2-3-ում բերվում են համապատասխանաբար թթվածնի կենսաբանական լրիվ պահանջարկի և թթվածնի քիմիական պահանջարկի քանակները:

51. Սյունակներ 4-38-ում բերվում են բաց ջրավազան թափվող կեղտաջրերում պարունակվող վնասակար նյութերի քանակները:

52. Բոլոր սյունակների տվյալները բերվում են առանձին` ըստ մարզերի:

 

Բ ա ժ ի ն  10

 

Բաց ջրավազան թափվող կեղտաջրերում վնասակար նյութերի պարունակությունն ըստ ջրավազանների

 

53. Այս բաժինը լրացվում է բաժին 9-ին համապատասխան` ըստ ջրավազանների:

 

Բ ա ժ ի ն  11

 

Բաց ջրավազան թափվող կեղտաջրերում վնասակար նյութերի պարունակությունն ըստ քաղաքների ԵՎ գյուղական բնակավայրերի

 

54. Այս բաժինը լրացվում է բաժին 9-ին` համապատասխան` ըստ քաղաքների և ամփոփ` գյուղական բնակավայրերի:

 

Բ ա ժ ի ն  12

 

Կոյուղի թափվող կեղտաջրերում վնասակար նյութերի պարունակությունն ըստ մարզերի

 

55. Սյունակ 1-ում բերվում է կոյուղի թափվող ընդհանուր կեղտաջրերի ծավալը:

56. Սյունակներ 2-3-ում բերվում են համապատասխանաբար թթվածնի կենսաբանական լրիվ պահանջարկի և թթվածնի քիմիական պահանջարկի քանակները:

57. Սյունակներ 4-38-ում բերվում են կոյուղի թափվող կեղտաջրերում պարունակվող վնասակար նյութերի քանակները:

58. Բոլոր սյունակների տվյալները բերվում են առանձին` ըստ մարզերի:

 

Բ ա ժ ի ն  13

 

Կոյուղի թափվող կեղտաջրերում վնասակար նյութերի պարունակությունն ըստ ջրավազանների

 

59. Այս բաժինը լրացվում է բաժին 12-ին համապատասխան` ըստ ջրավազանների:

 

Բ ա ժ ի ն  14

 

Կոյուղի թափվող կեղտաջրերում վնասակար նյութերի պարունակությունն ըստ քաղաքների ԵՎ գյուղական բնակավայրերի

 

60. Այս բաժինը լրացվում է բաժին 12-ին համապատասխան` ըստ քաղաքների և ամփոփ` գյուղական բնակավայրերի:

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_17995

ԱՄՓՈՓ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի, սահմանված կարգով հաստատված «Պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի» և «Վարչական (տեղեկատվական) ռեգիստրների վարման և դրանցից տեղեկատվության ստացման կարգի» և «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգի»

 

Ով է ներկայացնում _____________________

(անվանումը)

 

Գտնվելու վայրը _______________________

 

էլեկտրոնային փոստի հասցեն ______________

Ջև N 2 տա (ջրտնտ)

տարեկան

 

Հաստատված է՝ ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի

10 սեպտեմբերի 2002 թ.

թիվ 206-Ն որոշմամբ

 

Ներկայացվում է՝

ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն

 

Ներկայացնում է՝

ՀՀ բնապահպանության

նախարարությունը

 

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը՝

մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա հունիսի 1-ը

Պետական վիճակագրական դիտարկումների համար անհրաժեշտ վիճակագրական տեղեկատվություն չներկայացնելը կամ սահմանված կարգի խախտումով (ոչ արժանահավատ տվյալներ, դրանց ոչ ամբողջական արտացոլում և աղավաղումներ) ներկայացնելը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով։

 

(Հաշվետվությունը փոփ. 18.11.05 N 23-Ն)

 

Ա Մ Փ Ո Փ  Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

200... թ. համար

 

Բ ա ժ ի ն  1

 

Ջրառի, ջրօգտագործման, ջրհեռացման ընդհանրացված ցուցանիշներն ըստ մարզերի

 

(հազ. խոր.մ)

  Հաշվետու ջրօգտա
գործող-ների քանակը
Ջրառ  այդ` թվում ստոր-գետնյա ջրաղ-բյուր-
ներից
Ջրօգտագործում   Հաջոր-դական, կրկնակի և շրջանա-
ռու
ջրօգտա-գործում
Ջրհեռացում Կորուստ-
ները տեղա-փոխման ժամանակ
ընդա-մենը I եռամ-սյակ  II եռամ-սյակ III եռամ-սյակ IV եռամ-սյակ ընդա-մենը այդ թվում` ըստ կարիքների  ընդա-մենը որից`
մակերևու-թային ջրընդու-նիչներ
աղտոտված չափորո-շային մաքուր (առանց մաքրման)  չափորո-շային մաքրված
տնտե-
սական, խմելու
արտա
դրական

ոռոգ-
ման

գյուղա-
տնտե-
սական ջրամատա-կարարման
այլ կարիք-ների ընդա-մենը այդ թվում
առանց մաքրված ոչ լիարժեք մաքրված

Ա

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Երևան                                            
Արագածոտն                                            
Արարատ                                            
Արմավիր                                            
Գեղարքունիք                                            
Լոռի                                            
Կոտայք                                            
Շիրակ                                            
Սյունիք                                            
Վայոց Ձոր                                            
Տավուշ                                            
Ընդամենը                                            

 

Բ ա ժ ի ն  2

 

Ջրառի, ջրօգտագործման, ջրհեռացման ընդհանրացված ցուցանիշներն ըստ ջրավազանների

 

(հազ. խոր.մ)

Ջրավազանի անվանումը Հաշվետու ջրօգտա
գործող-ների քանակը
Ջրառ  այդ` թվում ստոր-գետնյա ջրաղ-բյուրներից Ջրօգտագործում  Ջրհեռացում Կորուստ-
ները տեղա-փոխման ժամանակ
ընդա-մենը I եռամ-սյակ  II եռամ-սյակ III եռամ-սյակ IV եռամ-սյակ ընդա-մենը այդ թվում` ըստ կարիքների  ընդա-մենը որից մակերևու-թային ջրընդու-նիչներ աղտոտված չափորո-շային մաքուր (առանց մաքրման)  չափորո-շային մաքրված
    ոռոգման գյուղա
տնտեսական ջրամատա-կարարման
այլ կարիք-ների ընդա-մենը այդ թվում
առանց մաքրման ոչ լիարժեք մաքրված

Ա

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           

 

Բ ա ժ ի ն  3

 

Ջրառի, ջրօգտագործման, ջրհեռացման ընդհանրացված ցուցանիշներն ըստ քաղաքների ԵՎ գյուղական բնակավայրերի

 

(հազ. խոր.մ)

  Հաշվետու ջրօգտա
գործող-ների քանակը
Ջրառ  այդ` թվում ստոր-գետնյա ջրաղ-բյուր-
ներից
Ջրօգտագործում   Հաջոր-դական, կրկնակի
և
շրջանա
ռու
ջրօգտա-գործում
Ջրհեռացում Կորուստ-
ները տեղա-փոխման ժամանակ
ընդա-մենը I եռամ-սյակ  II եռամ-սյակ III եռամ-սյակ IV եռամ-սյակ ընդա-մենը այդ թվում` ըստ կարիքների  ընդա-մենը որից մակերևու-թային ջրընդու-նիչներ աղտոտված չափորո-շային մաքուր (առանց մաքրման)  չափորո-շային մաքրված
տնտե-
սական, խմելու
արտա
դրական
ոռոգ-
ման
գյուղա
տնտե-
սական ջրամատա-կարարման
այլ կարիք-ների ընդա-մենը այդ թվում
առանց մաքրման ոչ լիարժեք մաքրված

Ա

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

                                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             

 

Բ ա ժ ի ն  4

 

Ջրօգտագործում ըստ ջրաղբյուրների ԵՎ ջրի որակի կատեգորիայի, ըստ մարզերի

 

(հազ. խոր.մ)

  Ջրօգտագործում  Հաջորդական, կրկնակի և շրջանառու ջրօգտագործում Ջրի տնտեսական
%-ն` ի հաշիվ հաջորդական ջրօգտագործման
Ջրօգտագործման գործակիցը
ընդամենը ըստ ջրի որակի ըստ ջրաղբյուրների ընդամենը հաջորդական, կրկնակի շրջանառու
խմելու որակի տեխնիկական մակերևութային ստորգետնյա
ընդամենը արտադրական
ընդամենը այդ թվում` ջրմուղ ցանցից

Ա

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Երևան                        
Արագածոտն                        
Արարատ                        
Արմավիր                        
Գեղարքունիք                        
Լոռի                        
Կոտայք                        
Շիրակ                        
Սյունիք                        
Վայոց Ձոր                        
Տավուշ                        
Ընդամենը                        

 

Բ ա ժ ի ն  5

 

Ջրօգտագործում ըստ ջրաղբյուրների ԵՎ ջրի որակի կատեգորիայի, ըստ քաղաքների ԵՎ գյուղական բնակավայրերի

 

(հազ. խոր.մ)

            Ջրօգտագործում  Հաջորդական, կրկնակի և շրջանառու ջրօգտագործում Ջրի տնտեսական
%-ն` ի հաշիվ հաջորդական ջրօգտագործման
Ջրօգտագործման գործակիցը
ընդամենը ըստ ջրի որակի ըստ ջրաղբյուրների ընդամենը հաջորդական, կրկնակի շրջանառու
խմելու որակի տեխնիկական մակերևութային ստորգետնյա
ընդամենը արտադրական
ընդամենը այդ թվում` ջրմուղ ցանցից

Ա

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

 

Բ ա ժ ի ն  6

 

Կեղտաջրերի ջրնետն ըստ մարզերի

 

(հազ. խոր.մ)

  Ջրհեռացում

Հեռացված
են տարանցիկ
ջրեր

Հեռացված
են կոլեկտորա-ցամաքուր-դային և կեղտաջրեր հաջորդական օգտագործման նպատակով
ընդամենը ըստ ջրընդունիչների տիպի ըստ ջրի կատեգորիայի
բնական մակերևութային ջրային օբյեկտներ ստորգետնյա հորիզոններ բնական իջվածքներ կեղտաջրեր հանքա-խորշային կոլեկտորա-ցամաքուր-դային
ընդամենը այդ թվում
աղտոտված չափորոշային մաքուր (առանց մաքրման) չափորոշային մաքրված
առանց մաքրման ոչ լիարժեք մաքրված

Ա

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

13

Երևան                          
Արագածոտն                          
Արարատ                          
Արմավիր                          
Գեղարքունիք                          
Լոռի                          
Կոտայք                          
Շիրակ                          
Սյունիք                          
Վայոց Ձոր                          
Տավուշ                          
Ընդամենը                          

 

Բ ա ժ ի ն  7

 

Կեղտաջրերի ջրնետն ըստ ջրավազանների

 

(հազ. խոր.մ)

Ջրավազանի
անվանումը

Ջրհեռացում Հեռացված
են տարանցիկ ջրեր
Հեռացված
են կոլեկտորա-ցամաքուր-դային և կեղտաջրեր հաջորդական օգտագործման նպատակով
ընդամենը ըստ ջրընդունիչների տիպի ըստ ջրի կատեգորիայի
բնական մակերևութային ջրային օբյեկտներ ստորգետնյա հորիզոններ բնական իջվածքներ կեղտաջրեր հանքա-խորշային կոլեկտորա-ցամաքուր-դային
ընդամենը այդ թվում
աղտոտված չափորոշային մաքուր (առանց մաքրման) չափորոշային մաքրված
առանց մաքրման ոչ լիարժեք մաքրված

Ա

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

13

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

 

Բ ա ժ ի ն  8

 

Կեղտաջրերի ջրնետն ըստ քաղաքների ԵՎ գյուղական բնակավայրերի

 

(հազ. խոր.մ)

             Ջրհեռացում Հեռացված
են տարանցիկ ջրեր
Հեռացված
են կոլեկտորա-ցամաքուր-դային և կեղտաջրեր հաջորդական օգտագործման նպատակով
ընդամենը ըստ ջրընդունիչների տիպի ըստ ջրի կատեգորիայի
բնական մակերևութային ջրային օբյեկտներ ստորգետնյա հորիզոններ բնական իջվածքներ կեղտաջրեր հանքա-խորշային կոլեկտորա-ցամաքուր-դային
ընդամենը այդ թվում
աղտոտված չափորոշային մաքուր (առանց մաքրման) չափորոշային մաքրված
առանց մաքրման ոչ լիարժեք մաքրված

Ա

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

13

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

 

Բ ա ժ ի ն  9

 

Բաց ջրավազան թափվող կեղտաջրերում վնասակար նյութերի պարունակությունն ըստ մարզերի

 

 

Կեղտաջրերի ծավալը,
հազ.
խոր.մ

ԹԿՊլրիվ,
տ

ԹՔՊ,
տ

Վնասակար նյութերի պարունակությունը կեղտաջրերում

կախյալ նութեր, տ նավթա-մթերք, տ ազոտ ամոնիա-կային, տ ֆոսֆոր ընդհանուր, տ քլորիդ-ներ, տ սուլֆատ-ներ, տ նիտրիտ-ներ, տ նիտրիտ-ներ. տ պղինձ, կգ ցինկ, կգ երկաթ, կգ նիկել, կգ քրոմ, կգ ԼՄԱՆ, կգ արսեն, կգ կապար, կգ 

Ա

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Երևան

                                     

Արագածոտն

                                     

Արարատ

                                     

Արմավիր

                                     

Գեղարքունիք

                                     

Լոռի

                                     

Կոտայք

                                     

Շիրակ

                                     

Սյունիք

                                     

Վայոց ձոր

                                     

Տավուշ

                                     

Ընդամենը

                                     

 

  Վնասակար նյութերի պարունակությունը կեղտաջրերում

մոլիբ-
դեն,
կգ

ցիանիդ-
ներ,
կգ

ացետոն,
կգ

ընդհա-
նուր
ֆոսֆատ-
ներ,
կգ

ֆտոր,
կգ

թունա-
քիմի
կատներ,
կգ

քացա-
խա-
թթու,
կգ

ծծմբա-
կան
թթու,
կգ

լվացող
քիմիա-
կան
նյութեր,
կգ

աղեր
գումար-
ային,
կգ
                    
Ա 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Երևան

                                     

Արագածոտն

                                     

Արարատ

                                     

Արմավիր

                                     

Գեղարքունիք

                                     

Լոռի

                                     

Կոտայք

                                     

Շիրակ

                                     

Սյունիք

                                     

Վայոց ձոր

                                     

Տավուշ

                                     

Ընդամենը

                                     

 

Բ ա ժ ի ն  10

 

Բաց ջրավազան թափվող կեղտաջրերում վնասակար նյութերի պարունակությունն ըստ ջրավազանների

 

Ջրավազանի անվանումը

Կեղտաջրերի ծավալը,
հազ.խոր.մ

ԹԿՊլրիվ,
տ

ԹՔՊ,
տ

Վնասակար նյութերի պարունակությունը կեղտաջրերում

կախյալ նութեր, տ նավթա-մթերք, տ ազոտ ամոնիա-կային, տ ֆոսֆոր ընդհանուր, տ քլորիդ-ներ, տ սուլֆատ-ներ, տ նիտրիտ-ներ, տ նիտրիտ-ներ. տ պղինձ, կգ ցինկ, կգ երկաթ, կգ նիկել, կգ քրոմ, կգ ԼՄԱՆ, կգ արսեն, կգ կապար, կգ 

Ա

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

Ջրավազանի
անվանումը
Վնասակար նյութերի պարունակությունը կեղտաջրերում

մոլիբ-
դեն,
կգ

ցիանիդ-
ներ,
կգ

ացետոն,
կգ

ընդհա-
նուր
ֆոսֆատ-
ներ,
կգ

ֆտոր,
կգ

թունա-
քիմի-
կատներ,
կգ

քացա-
խա-
թթու,
կգ

ծծմբա-
կան
թթու,
կգ

լվացող
քիմիա-
կան
նյութեր,
կգ

աղեր
գումար-
ային,
կգ
                    
Ա 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

Բ ա ժ ի ն  11

 

Բաց ջրավազան թափվող կեղտաջրերում վնասակար նյութերի պարունակությունն ըստ քաղաքների ԵՎ գյուղական բնակավայրերի

 

               

Կեղտաջրերի ծավալը,
հազ.խոր.մ

ԹԿՊլրիվ,
տ

ԹՔՊ,
տ

Վնասակար նյութերի պարունակությունը կեղտաջրերում

կախյալ նութեր, տ նավթա-մթերք, տ ազոտ ամոնիա-կային, տ ֆոսֆոր ընդհանուր, տ քլորիդ-ներ, տ սուլֆատ-ներ, տ նիտրիտ-ներ, տ նիտրիտ-ներ. տ պղինձ, կգ ցինկ, կգ երկաթ, կգ նիկել, կգ քրոմ, կգ ԼՄԱՆ, կգ արսեն, կգ կապար, կգ 

Ա

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

              Վնասակար նյութերի պարունակությունը կեղտաջրերում

մոլիբ-
դեն,
կգ

ցիանիդ-
ներ,
կգ

ացետոն,
կգ

ընդհա-
նուր
ֆոսֆատ-
ներ,
կգ

ֆտոր,
կգ

թունա-
քիմի-
կատներ,
կգ

քացա-
խա-
թթու,
կգ

ծծմբա-
կան
թթու,
կգ

լվացող
քիմիա-
կան
նյութեր,
կգ

աղեր
գումար-
ային,
կգ
                    
Ա 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

Բ ա ժ ի ն  12

 

Կոյուղի թափվող կեղտաջրերում վնասակար նյութերի պարունակությունն ըստ մարզերի

 

 

Կեղտաջրերի ծավալը,
հազ.
խոր.մ

ԹԿՊլրիվ,
տ

ԹՔՊ,
տ

Վնասակար նյութերի պարունակությունը կեղտաջրերում

կախյալ նութեր, տ նավթա-մթերք, տ ազոտ ամոնիա-կային, տ ֆոսֆոր ընդհանուր, տ քլորիդ-ներ, տ սուլֆատ-ներ, տ նիտրիտ-ներ, տ նիտրիտ-ներ. տ պղինձ, կգ ցինկ, կգ երկաթ, կգ նիկել, կգ քրոմ, կգ ԼՄԱՆ, կգ արսեն, կգ կապար, կգ 

Ա

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Երևան

                                     

Արագածոտն

                                     

Արարատ

                                     

Արմավիր

                                     

Գեղարքունիք

                                     

Լոռի

                                     

Կոտայք

                                     

Շիրակ

                                     

Սյունիք

                                     

Վայոց ձոր

                                     

Տավուշ

                                     

Ընդամենը

                                     

 

  Վնասակար նյութերի պարունակությունը կեղտաջրերում

մոլիբ-
դեն,
կգ

ցիանիդ-
ներ,
կգ

ացետոն,
կգ

ընդհա-
նուր
ֆոսֆատ-
ներ,
կգ

ֆտոր,
կգ

թունա-
քիմի-
կատներ,
կգ

քացա-
խա-
թթու,
կգ

ծծմբա-
կան
թթու,
կգ

լվացող
քիմիա-
կան
նյութեր,
կգ

աղեր
գումար-
ային,
կգ
                    
Ա 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Երևան

                                     

Արագածոտն

                                     

Արարատ

                                     

Արմավիր

                                     

Գեղարքունիք

                                     

Լոռի

                                     

Կոտայք

                                     

Շիրակ

                                     

Սյունիք

                                     

Վայոց ձոր

                                     

Տավուշ

                                     

Ընդամենը

                                     

 

Բ ա ժ ի ն  13

 

Կոյուղի թափվող կեղտաջրերում վնասակար նյութերի պարունակությունն ըստ ջրավազանների

 

Ջրավազանի անվանումը

Կեղտաջրերի ծավալը,
հազ.խոր.մ

ԹԿՊլրիվ,
տ

ԹՔՊ,
տ

Վնասակար նյութերի պարունակությունը կեղտաջրերում

կախյալ նութեր, տ նավթա-մթերք, տ ազոտ ամոնիա-կային, տ ֆոսֆոր ընդհանուր, տ քլորիդ-ներ, տ սուլֆատ-ներ, տ նիտրիտ-ներ, տ նիտրիտ-ներ. տ պղինձ, կգ ցինկ, կգ երկաթ, կգ նիկել, կգ քրոմ, կգ ԼՄԱՆ, կգ արսեն, կգ կապար, կգ 

Ա

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

Ջրավազանի
անվանումը
Վնասակար նյութերի պարունակությունը կեղտաջրերում

մոլիբ-
դեն,
կգ

ցիանիդ-
ներ,
կգ

ացետոն,
կգ

ընդհա-
նուր
ֆոսֆատ-
ներ,
կգ

ֆտոր,
կգ

թունա-
քիմի-
կատներ,
կգ

քացա-
խա-
թթու,
կգ

ծծմբա-
կան
թթու,
կգ

լվացող
քիմիա-
կան
նյութեր,
կգ

աղեր
գումար-
ային,
կգ
                    
Ա 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

Բ ա ժ ի ն  14

 

Կոյուղի թափվող կեղտաջրերում վնասակար նյութերի պարունակությունն ըստ քաղաքների ԵՎ գյուղական բնակավայրերի

 

               

Կեղտաջրերի ծավալը,
հազ.խոր.մ

ԹԿՊլրիվ,
տ

ԹՔՊ,
տ

Վնասակար նյութերի պարունակությունը կեղտաջրերում

կախյալ նութեր, տ նավթա-մթերք, տ ազոտ ամոնիա-կային, տ ֆոսֆոր ընդհանուր, տ քլորիդ-ներ, տ սուլֆատ-ներ, տ նիտրիտ-ներ, տ նիտրիտ-ներ. տ պղինձ, կգ ցինկ, կգ երկաթ, կգ նիկել, կգ քրոմ, կգ ԼՄԱՆ, կգ արսեն, կգ կապար, կգ 

Ա

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

                                     

 

              Վնասակար նյութերի պարունակությունը կեղտաջրերում

մոլիբ-
դեն,
կգ

ցիանիդ-
ներ,
կգ

ացետոն,
կգ

ընդհա-
նուր
ֆոսֆատ-
ներ,
կգ

ֆտոր,
կգ

թունա-
քիմի-
կատներ,
կգ

քացա-
խա-
թթու,
կգ

ծծմբա-
կան
թթու,
կգ

լվացող
քիմիա-
կան
նյութեր,
կգ

աղեր
գումար-
ային,
կգ
                    
Ա 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38