Համարը 
N 39
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2000.01.28/1(43)
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Էներգետիկայի հանձնաժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
29.12.1999
Ստորագրող մարմինը 
Էներգետիկայի հանձնաժողովի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
29.12.1999
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
29.12.1999
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՈԼՈՐՏԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

29 դեկտեմբերի 1999 թվականի N 39

քաղ. Երևան

 

ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՈԼՈՐՏԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքի 20 հոդվածի «դ» կետը, ՀՀ էներգետիկայի հանձնաժողովը որոշում է.

1. Հաստատել`

1.1. Բնական գազի փոխադրում իրականացնելու պայմանագրի օրինակելի ձևը (հավելված 1):

1.2. Բնական գազի բաշխում իրականացնելու պայմանագրի օրինակելի ձևը (հավելված 2):

1.3. (1.3 կետն ուժը կորցրել է 20.01.06 N 9-Ն)

2. Բնական գազի ոլորտում ներկրման, փոխադրման և բաշխման գործունեությունների լիցենզիա ունեցող անձանց.

2.1. Մինչև 2000 թվականի հունվարի 30-ը վերակնքել ներհամակարգային պայմանագրերը` դրանք համապատասխանեցնելով սույն որոշմամբ հաստատված ձևերին և սահմանված կարգով գրանցել ՀՀ էներգետիկայի հանձնաժողովում:

2.2. Մինչև 2000 թվականի փետրվարի 15-ը վերակնքել սպառողների հետ կնքված համապատասխան պայմանագրերը` դրանք համապատասխանեցնելով սույն որոշմամբ հաստատված օրինակելի ձևերին և էներգետիկայի բնագավառում բնական գազի օգտագործմամբ էլեկտրական և (կամ) ջերմային էներգիա արտադրող ընկերությունների հետ կնքված պայմանագրերը սահմանված կարգով գրանցել ՀՀ էներգետիկայի հանձնաժողովում:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:

 

ՀՀ էներգետիկայի հանձնաժողովի
նախագահ`

Վ. Մովսեսյան

 

Հավելված 1


Հաստատված է
ՀՀ էներգետիկայի հանձնաժողովի
1999 թ. դեկտեմբերի 29-ի
N 39 որոշմամբ

 

ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ

 

Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Գ Ի Ր  N_____

 

Երևան - 1999 թ.

 

 

Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Գ Ի Ր  N_____

 

ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

___ _______________ 20  թ.                                 ք. ___________

 

__________________________________________________

(գազ առաքող ընկերության անվանումը)

 

(այսուհետև` Առաքող), ի դեմս տնօրեն (նախագահ) __________________

 

_______________________________________________ , որը

(տնօրենի (նախագահի) անունը, ազգանունը)

 

գործում է համաձայն ______________________________________և

                                               (գործունեությունը կանոնակարգող փաստաթղթերի անվանումը)

 

ՀՀ էներգետիկայի հանձնաժողովի կողմից տրված N_____ գործունեության

 

լիցենզիայի, մի կողմից, և ___________________________________

                                                          (գազ փոխադրող ընկերության անվանումը)

 

(այսուհետև` Փոխադրող), ի դեմս տնօրեն (նախագահ) _________________

 

________________________________________________, որը

                                (տնօրենի (նախագահի) անունը, ազգանունը)

 

գործում է համաձայն _____________________________________ և

                                             (գործունեությունը կանոնակարգող փաստաթղթի անվանումը)

 

ՀՀ էներգետիկայի հանձնաժողովի կողմից տրված N_____ գործունեության լիցենզիայի,

 

մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով Կողմեր, կազմեցին սույն պայմանագիրը` հետևյալի մասին.

 

Հոդված 1. Պայմանագրի առարկան

 

1.1 Առաքողը պարտավորվում է Բնական գազի որոշակի քանակություն առաքել և վճարել, իսկ Փոխադրողը` առաքման կետում (կետերում) Առաքողից ընդունել և համապատասխան գազաբաշխիչ կայաններ ու գազի ստորգետնյա պահեստ-կայան հասցնել և հանձնել Առաքողին կամ բաշխման գործունեության լիցենզիա ունեցող ընկերությանը` Բաշխողին սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան:

1.2 Առաքման տարեկան քանակությունը (լրացվում է բոլոր գազաբաշխիչ կայանների (ԳԲԿ) համար) կազմում է ____________ մլն խմ, այդ թվում ըստ եռամսյակների (կամ ամիսների` ըստ Կողմերի համաձայնության):

 (գազի քանակությունը)

1.3 Սույն պայմանագրի գործողության ընթացքում Կողմերը ղեկավարվում են սույն պայմանագրով, «Բնական գազից օգտվելու կանոններով», ՀՀ օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով:

 

Հոդված 2. Սահմանումներ

 

Բացառությամբ այն դեպքերի, երբ բովանդակությունը այլ իմաստ է պարունակում, սույն պայմանագրում մեծատառով գրված հասկացությունները նշանակում են.

 

Բնական գազ կամ
Գազ
բնական գազ, որի որակական ցուցանիշները համապատասխանում են ԳՈՍՏ 5542-87-ին` «Բնական վառելանյութային գազեր արդյունաբերության և կոմունալ-կենցաղային նպատակների համար»:
Նորմալ խորանարդ մետր
կամ նխմ
չոր գազի քանակություն, որը Ցելսիուսի 20 աստիճան  ջերմաստիճանի և 101.325 կՊա ճնշման պայմաններում գրավում է մեկ խորանարդ մետր ծավալ:
Կոնդենսացման աստիճան
կամ
Ցողի կետ
Ցելսիուսի սանդղակով արտահայտված ջերմաստիճան, որի ժամանակ սկսվում է գազում պարունակվող հեղուկացվող բաղադրիչների կոնդենսացումը:
Գազի ճնշում գազատարի մեջ գազի բացարձակ ճնշման և մթնոլորտային ճնշման տարբերություն` արտահայտված կՊա:
Օր 24 ժամանոց ժամանակահատված, որը սկսվում է տվյալ օրվա առավոտյան ժամը 11.00-ին և ավարտվում հաջորդ օրվա առավոտյան ժամը 11.00-ին:
Ամիս Ժամանակահատված, որը սկսվում է տվյալ ամսվա առաջին օրվա առավոտյան ժամը 11.00-ին և ավարտվում հաջորդ ամսվա առաջին օրվա առավոտյան ժամը 11.00-ին:
Տարի ժամանակաշրջան, որը սկսվում է տվյալ տարվա հունվարի 1-ի առավոտյան ժամը 11.00-ին և ավարտվում հաջորդ տարվա հունվարի 1-ի առավոտյան ժամը 11.00-ին:

 

Հոդված 3. Գազի որակը և ճնշումը

 

3.1 Գազի որակական ցուցանիշները պետք է համապատասխանեն ԳՈՍՏ 5542-87-ին` «Բնական վառելանյութային գազեր արդյունաբերության և կոմունալ-կենցաղային նպատակների համար»:

3.2 Գազի Ցողի կետն, ըստ ջրի, առաքման կետում պետք է լինի ոչ ավելի, քան`

ձմռան շրջանում` __________-ից մինչև _________-ը ______օC

ամռան շրջանում` __________-ից մինչև _________-ը ______օC

առաքման փաստացի ճնշման պայմաններում:

3.3 Առաքման կետում Գազի ճնշումը պետք է լինի ոչ պակաս, քան ______ կՊա և ոչ ավելի, քան _____ կՊա:

3.4 Փոխադրողը գազաբաշխիչ կայաններում Գազը հանձնելիս պարտավոր է ապահովել նրա մաքրումը մեխանիկական խառնուրդներից և խոնավությունից` համաձայն գազաբաշխիչ կայանի համապատասխան սարքավորումների շահագործման կանոնների:

3.5 Փոխադրողը պարտավոր է գազ ընդունող (Բաշխող) ընկերության հիմնավորված պահանջով կատարել Գազի օդորիզացումը:

3.6 Գազաբաշխիչ կայաններում (ԳԲԿ) Գազը հանձնելիս Փոխադրողը կայանների ելքում պետք է ապահովի Գազի հետևյալ ճնշումները`

____________________  _________  ____________կՊա

(հաշվարկի կայանի (ԳԲԿ-ի) անվանումը) (նվազագույն ճնշումը) (առավելագույն ճնշումը)

 (լրացվում է բոլոր ԳԲԿ-ների համար):

 

Հոդված 4. Հանձնվող Գազի քանակությունները

 

4.1 Փոխադրողը պարտավոր է ապահովել գազաբաշխիչ կայաններից Գազի հանձնումը Բաշխողին համաձայն Առաքողի կողմից ներկայացված բաշխման ժամանակացույցի: Գազի բաշխումը ամսվա ընթացքում կատարվում է հավասարաչափ: Օրական բաշխման Գազի քանակի շեղումը օրական միջին քանակությունից չպետք է գերազանցի ______ %:

Բաշխման ժամանակացույցի այն փոփոխությունների մասին, որոնց դեպքում անհրաժեշտություն է առաջանում շահագործել մինչ այդ շահագործման մեջ չգտնվող գազատարներ կամ գազաբաշխիչ կայաններ, Առաքողը տեղեկացնում է Փոխադրողին ոչ ուշ, քան փոփոխությունից մեկ ամիս առաջ:

4.2 Գազի ներմղումը գազի ստորգետնյա պահեստ-կայան Փոխադրողն իրականացնում է

_________________  _________________ժամանակահատվածում:

(ներմղումն սկսելու ամսաթիվը) (ներմղման ավարտի ամսաթիվը)

 

Նշված ժամանակահատվածում Փոխադրողը պարտավոր է գազի ստորգետնյա պահեստ-կայան ներմղել _____________________ մլն խմ Բնական գազ:

Ներմղման ժամանակացույցի և ներմղվող Գազի քանակության փոփոխությունը իրականացվում է միայն Առաքողի գրավոր թույլտվությամբ:

4.3 Փոխադրողն ազատվում է գազի ստորգետնյա պահեստ-կայան Գազ ներմղելու պարտավորությունից, եթե Գազի ճնշումը ստորգետնյա պահեստ-կայանի հաշվառքի կայանի մուտքում ցածր է ________ կՊա:

4.4 Գազի ստորգետնյա պահեստ-կայան ներմղված Գազը հանդիսանում է Առաքողի սեփականությունը:

4.5 Փոխադրողն Առաքողի պահանջով պարտավոր է ապահովել ստորգետնյա պահեստ-կայանից Գազի բացթողումը ցանց և նրա բաշխումն ըստ ԳԲԿ-ների:

 

Հոդված 5. Չափումներ և ստուգումներ

 

5.1 Գազի առաքումն Առաքողի կողմից և նրա ընդունումը Փոխադրողի կողմից կատարվում են ՀՀ տարածքում գտնվող` Առաքողի «Կողբ» հաշվառքի կայանում:

5.2 «Կողբ» հաշվառքի կայանը, ինչպես նաև Փոխադրողի կողմից սպասարկվող բոլոր հաշվառքի կայանները պետք է ապահովված լինեն Գազի ծախսը և քանակությունը չափող սարքերով, որոնց տեխնիկական և չափագիտական բնութագրերը համապատասխանում են ՀՀ-ում կիրառվող ստանդարտների պահանջներին, և որոնք ստուգաչափված և վկայագրված են ստանդարտացման իրավասու պետական մարմինների կողմից:

5.3 Կողմերը շահագործվող բոլոր հաշվառքի կայաններում իրավունք ունեն`

 ունենալ մշտական ներկայացուցիչ (ներկայացուցիչներ).

 մասնակցել Գազի ծախսի չափման հետ կապված փաստաթղթերի մշտական գործընթացին և ստորագրել ընդունված-հանձնված Գազի մասին կազմված փաստաթղթերը.

 պահանջել հաշվառքի սարքերի արտապլանային ստուգումների անցկացում.

 կապարակնքել հաշվառքի սարքերը, իմպուլսային գծերը և փականները:

5.4 Հաշվառքի սարքերի յուրաքանչյուր պլանային կամ արտապլանային ստուգման ժամանակ հաշվառքի սարքերը պետք է կարգավորվեն այնպես, որ նվազագույնի հասցվի նրանց չափումների սխալանքը:

5.5 Հաշվառքի սարքերի արտապլանային ստուգումների անցկացման մասին Կողմերը միմյանց տեղյակ են պահում այդ ստուգումներն անցկացվելուց առնվազն ______ ժամ առաջ, որպեսզի ապահովվի Կողմերի և, անհրաժեշտության դեպքում, անկախ իրավասու կազմակերպության փորձագետների մասնակցությունը:

5.6 Եթե Կողմերը կամ անկախ իրավասու կազմակերպության ներկայացուցիչները հայտնաբերում են չափումների այնպիսի սխալներ, որոնք վնաս են հասցրել Կողմերից մեկին և այդ սխալ հաշվառքի սկիզբը հնարավոր չէ որոշել, ապա ընդունվում է, որ այդ սխալ չափումները սկսվել են վերջին չվիճարկվող ստուգաչափման և սխալ չափման հայտնաբերման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածի կեսում: Ամեն դեպքում ուղղումները պետք է կատարվեն մեկ ամիսը չգերազանցող ժամանակահատվածի համար:

5.7 Եթե Փոխադրողի (Առաքողի) հաշվառքի կայանի արտապլանային ստուգումները կատարվում են Առաքողի (Փոխադրողի) նախաձեռնությամբ և արդյունքում չի ապացուցվում այդ հաշվառքի կայանի սխալ աշխատանքի փաստ, ապա այդ ստուգումների հետ կապված ծախսերը փոխհատուցում է Առաքողը (Փոխադրողը):

5.8 Առաքման կետ առաքված Գազի ծախսի, ճնշման և ջերմաստիճանի մասին օպերատիվ տեղեկությունները հաղորդվում են երկու ժամը մեկ անգամ: Յուրաքանչյուր օրվա առաքված Գազի քանակության մասին տեղեկատվությունը հաղորդվում է Գազի ծախսի չափման հետ կապված փաստաթղթերի մշակումից հետո, բայց ոչ ուշ, քան տեղական ժամանակով ժամը ____ -ը:

5.9 Փոխադրված և հանձնված Գազի քանակության և ճնշման մասին օպերատիվ տեղեկությունները Փոխադրողը հաղորդում է Առաքողին յուրաքանչյուր երկու ժամը մեկ անգամ, իսկ արտակարգ իրավիճակներում` Առաքողի կողմից որոշված պարբերականությամբ: Յուրաքանչյուր օրվա առավոտյան ժամը 11.00-ին-12.00-ն ընկած ժամանակահատվածում Փոխադրողը Առաքողին օպերատիվ տեղեկություններ է հաղորդում հանձնված Գազի օրական քանակության վերաբերյալ:

 

Հոդված 6. Գազի փոխադրման սակագինը

 

6.1* Սույն պայմանագրով գազի փոխադրման ծառայություն իրականացնելու համար Առաքողը պարտավորվում է փաստացի փոխադրած յուրաքանչյուր 1000 նխմ Բնական գազի դիմաց Փոխադրողին վճարել ՀՀ էներգետիկայի հանձնաժողովի կողմից սահմանված _____ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)` հաշված հաշվետու ամսվան նախորդող ամսի 25-ին ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված դոլարի և դրամի փոխարժեքի հաշվարկային կուրսով:

6.2** Սույն պայմանագրով գազի փոխադրումն իրականացնելու համար Առաքողը պարտավորվում է փաստացի փոխադրած յուրաքանչյուր 1000 նխմ Բնական գազի դիմաց Փոխադրողին վճարել ՀՀ էներգետիկայի հանձնաժողովի կողմից սահմանված` _____ ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)` հաշված հաշվետու ամսվան նախորդող ամսի 25-ին ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված դոլարի և դրամի փոխարժեքի հաշվարկային կուրսով: Վճարի նշված մեծությունը ներառում է փոխադրման ծառայության վճարը` ______ ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ և գազի փոխադրման ցանկի սեփականության իրավունքից ծագող վճարը («ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ-ի մասնաբաժինը)`________ ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ:

 

______

* Կիրառվում է այն դեպքում, երբ Առաքողը և փոխադրման ցանցի սեփականատերը միևնույն անձն է:

** Կիրառվում է այն դեպքում, երբ Առաքողը փոխադրման ցանցի սեփականատեր չէ:

 

Հոդված 7. Վճարման կարգը (սահմանում են կողմերը)

 

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

(Սույն հոդվածում նշվում են վճարման ժամկետները և պարբերականությունը, պարտքերի

վճարման պայմանները, վճարման երաշխիքները (գույքի գրավ, կանխավճար, բանկային

երաշխիք կամ այլ երաշխիքներ` համաձայն ՀՀ օրենսդրության), հաշվեհամարները,

ուր պետք է կատարվեն վճարումները գնված գազի դիմաց և այլն)

 

Հոդված 8. Կողմերի պարտավորությունները և պատասխանատվությունը

 

8.1 Փոխադրողը իր պարտավորությունները կատարելիս ղեկավարվում է գործող ստանդարտների, կանոնների և այլ նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներով: Նախավթարային և վթարային իրավիճակներում Փոխադրողը պարտավոր է անմիջապես այդ մասին տեղյակ պահել Առաքողին և սահմանված կարգով ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները:

8.2 Եթե Գազի Ցողի կետն, ըստ ջրի, առաքման կետում չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 3.2 կետի պահանջներին, ապա Փոխադրողը պատասխանատվություն չի կրում դրա հետևանքով գազատարներում առաջացած խցանումների և հիդրավլիկ ռեժիմի խախտման համար: Այդպիսի դեպքերում խցանումների չեզոքացման և հիդրավլիկ ռեժիմի կարգավորման հետ կապված լրացուցիչ ծախսերը կատարում է Առաքողը:

8.3 Սույն պայմանագրի 7-րդ հոդվածում սահմանված վճարումների կատարման ժամկետները խախտելու դեպքում Առաքողը Փոխադրողին վճարում է տույժ` յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար չկատարված վճարումների _____%-ի չափով, բայց ոչ ավելի քան չվճարված գումարի ____ %-ի չափով:

8.4 Սույն պայմանագրի 4.1 կետի պահանջներն իր կողմից խախտելու դեպքում Փոխադրողը Առաքողին վճարում է տույժ` չհանձնված Գազի արժեքի ____% չափով:

8.5 Սույն պայմանագրի 4.2 կետի պահանջները իր կողմից խախտելու դեպքում Փոխադրողը Առաքողին վճարում է տույժ` չներմղված Գազի արժեքի ____%-ի չափով:

 

Հոդված 9. Ֆորս-մաժորային իրավիճակներ

 

9.1 Կողմերն ազատվում են պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու համար պատասխանատվությունից, եթե դրանք հետևանք են արտակարգ և անկանխելի դեպքերի և հանգամանքների (տարերային աղետներ, ռազմական գործողություններ, գազամուղի և ստորգետնյա պահեստ-կայանի խոշոր վթարներ, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված մատակարարումների սահմանափակումներ), տվյալ պայմաններում Կողմերից անկախ առաջացած անհաղթահարելի ուժի հետևանքների, որոնք մասամբ կամ ամբողջությամբ անհնար են դարձնում սույն պայմանագրի պայմանների պահպանումը:

9.2 Կողմերը պարտավոր են 9.1 կետում նշված իրավիճակների մասին ոչ ուշ, քան 24 ժամվա ընթացքում տեղեկացնել միմյանց` նշելով դրանք վերացման հնարավոր ժամկետները:

9.3 Ֆորս-մաժորի ավարտից հետո Կողմերը պարտավոր են անմիջապես ձեռնարկել միջոցներ` իրենց պայմանագրային պարտավորություններն իրականացնելու համար:

9.4 Ֆորս-մաժորի սկիզբը և ավարտը պետք է հայտարարի այդ պայմանների առկաությունը հավաստող` Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինը:

 

Հոդված 10. Վեճերի լուծումը

 

Պայմանագրի առնչությամբ առաջացած վեճերը հնարավորության սահմաններում լուծվում են Կողմերի միջև բանակցությունների միջոցով, անհրաժեշտության դեպքում` ՀՀ էներգետիկայի հանձնաժողովի միջնորդությամբ, նրա կողմից սահմանված կարգով:

Սույն կետը չի սահմանափակում Կողմերի իրավունքը` վեճերը լուծելու դատական կարգով:

 

Հոդված 11. Հատուկ պայմաններ

 

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

(Սույն հոդվածով ամրագրված պայմանները չպետք է հակասեն սույն պայմանագրի

մյուս հոդվածների դրույթներին և ՀՀ գործող օրենսդրությանը):

 

Հոդված 12. Պայմանագրի գործողության ժամկետը

 

12.1 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրելուց և ՀՀ էներգետիկայի հանձնաժողովում գրանցվելուց հետո` սկսած ___  _________20  թ. և գործում է մինչև _____ _________ 20  թ.:
(ամսաթիվ)                                                                          (ամսաթիվ)

12.2 Առաքումները սկսելու մասին Առաքողը Փոխադրողին տեղյակ է պահում առաքումները սկսելու ամսաթվից ոչ պակաս, քան _____ օր առաջ:

 

Հոդված 13. Կողմերի իրավաբանական հասցեները

 

ԱՌԱՔՈՂ

ՓՈԽԱԴՐՈՂ

Փոստային կարգաթիվը ___________
Հասցեն ____________________

Հաշվարկային հաշիվ

N _____________________
Հեռ. _________________
Ֆաքս ____________________
Էլեկտրոնային փոստ _____________
Ա. Ա. Հ._____________________
____  __________ 20  թ.

Կ.Տ.

Փոստային կարգաթիվը ___________
Հասցեն _____________________

Հաշվարկային հաշիվ

N _____________________
Հեռ. _________________
Ֆաքս ____________________
Էլեկտրոնային փոստ _____________
Ա. Ա. Հ._____________________ 
____  __________ 20  թ.

Կ.Տ.

   

ՀՀ էներգետիկայի հանձնաժողով

Գրանցված է ___ ______ 20  թ.

Գրանցման N ________________

Պատասխանատու _____________

                                    (ստորագրություն)

 

 

Հավելված 2


Հաստատված է
ՀՀ էներգետիկայի հանձնաժողովի
1999 թ. դեկտեմբերի 29-ի
N 39 որոշմամբ

 

ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ԲԱՇԽՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ

 

Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Գ Ի Ր  N___

 

Երևան - 1999 թ.

 

 

Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Գ Ի Ր   N ____

 

ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ԲԱՇԽՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

____ _______________ 20  թ.                ք. ___________

-------------------------------------------------------------------------
                  (գազ առաքող ընկերության անվանումը)

(այսուհետև` Առաքող), ի դեմս տնօրեն (նախագահ) _______________ __________________________________________, որը
                   (տնօրենի (նախագահի) անունը, ազգանունը)

գործում է համաձայն

______________________________________________և
               (գործունեությունը կանոնակարգող փաստաթղթի անվանումը)

ՀՀ էներգետիկայի հանձնաժողովի կողմից տրված N_____ գործունեության

լիցենզիայի, մի կողմից, և_______________________________
                                                    (գազ բաշխող ընկերության անվանումը)

(այսուհետև` Բաշխող), ի դեմս տնօրեն

(նախագահ) _________________________

 ________________________________________________, որը
                             (տնօրենի (նախագահի) անունը, ազգանունը)

գործում է համաձայն ____________________________________ և
                                           (գործունեությունը կանոնակարգող փաստաթղթի անվանումը)

ՀՀ էներգետիկայի հանձնաժողովի կողմից տրված N_____ գործունեության լիցենզիայի,
մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով Կողմեր, կազմեցին սույն պայմանագիրը` հետևյալի մասին:

 

Հոդված 1. Պայմանագրի առարկան

 

1.1 Առաքողը պարտավորվում է առաքել և վճարել, իսկ Բաշխողն` առաքման կետում Առաքողից կամ փոխադրման գործունեության լիցենզիա ունեցող ընկերությունից` Փոխադրողից ընդունել և սպառողներին բաշխել Բնական գազի որոշակի քանակություն` սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան:

1.2 Սույն պայմանագրի գործողության ընթացքում Կողմերը ղեկավարվում են սույն պայմանագրով, «Բնական գազից օգտվելու կանոններով», ՀՀ օրենսդրությամբ և այլ նորմատիվ իրավական ակտերով:

 

Հոդված 2. Սահմանումներ

 

Բացառությամբ այն դեպքերի, երբ բովանդակությունը այլ իմաստ է պարունակում, սույն պայմանագրում մեծատառով գրված հասկացությունները նշանակում են.

 

Բնական գազ կամ
Գազ

բնական գազ, որի որակական ցուցանիշները  համապատասխանում են ԳՈՍՏ 5542-87-ին` «Բնական վառելանյութային գազեր արդյունաբերության և կոմունալ-կենցաղային նպատակների համար»:
Նորմալ խորանարդ մետր
կամ նխմ
չոր գազի քանակություն, որը Ցելսիուսի 20 աստիճան  ջերմաստիճանի և 101.325 կՊա ճնշման պայմաններում գրավում է մեկ խորանարդ մետր ծավալ:
Կոնդենսացման աստիճան
կամ Ցողի կետ
Ցելսիուսի սանդղակով արտահայտված ջերմաստիճան, որի  ժամանակ սկսվում է գազում պարունակվող հեղուկացվող  բաղադրիչների կոնդենսացումը:
Գազի ճնշում գազատարի մեջ գազի բացարձակ ճնշման և մթնոլորտային ճնշման տարբերություն` արտահայտված կՊա:
Օր 24 ժամանոց ժամանակահատված, որը սկսվում է տվյալ օրվա առավոտյան ժամը 11.00-ին և ավարտվում հաջորդ օրվա առավոտյան ժամը 11.00-ին:
Ամիս ժամանակահատված, որը սկսվում է տվյալ ամսվա առաջին օրվա առավոտյան ժամը 11.00-ին և ավարտվում հաջորդ ամսվա ամսվա առաջին առավոտյան ժամը 11.00-ին:
Տարի ժամանակաշրջան, որը սկսվում է տվյալ տարվա հունվարի 1-ի առավոտյան ժամը 11.00-ին և ավարտվում հաջորդ տարվա հունվարի 1-ի առավոտյան ժամը 11.00-ին:
Հաշվառքի կայան կայան, որտեղ չափվում է առաքվող գազի քանակը:

 

Հոդված 3. Առաքման կետը

 

3.1 Առաքման կետեր են համարվում Փոխադրողի հետևյալ Հաշվառքի կայանների`

 

-------------------------------------------------------------------------

(հաշվառքի կայանների անվանումները և գտնվելու վայրը)

ելքային փականները:

3.2 Որպես առաքման ճնշում ընդունվում է Հաշվառքի կայանների ելքային փականի ելքում Գազի ճնշումը:

3.3 Բնական գազի առաքումը մինչև առաքման կետեր և հանձնումը Բաշխողին` իրականացնում է Առաքողի կողմից լիազորված ընկերությունը` Փոխադրողը («Տրանսգազ ՍՊԸ»), որի փոխհարաբերությունները Բաշխողի հետ կարգավորվում են առանձին տեխնիկական պայմանագրով, որը ուժի մեջ է մտնում Առաքողի կողմից այն վավերացվելուց և էներգետիկայի հանձնաժողովում գրանցվելուց հետո:

 

Հոդված 4. Գազի որակը և առաքման ճնշումը

 

4.1 Գազի որակական ցուցանիշները պետք է համապատասխանեն ԳՈՍՏ 5542-87-ին` «Բնական վառելանյութային գազեր արդյունաբերության և կոմունալ-կենցաղային նպատակների համար»:

4.2 Գազի Ցողի կետն, ըստ ջրի պետք է լինի`

ձմռան շրջանում` ________-ից մինչև ___________-ը ____օC

ամռան շրջանում` ________-ից մինչև ___________-ը ____օC

 

առաքման փաստացի ճնշումների պայմաններում (կետ 4.3):

4.3 Առաքման կետերում Գազի ճնշումը պետք է լինի`

____________________________________________կՊա

(հաշվառքի կայանի (ԳԲԿ-ի) անվանումը) (նվազագույն ճնշումը) (առավելագույն ճնշումը)

____________________________________________կՊա

(հաշվառքի կայանի (ԳԲԿ-ի) անվանումը) (նվազագույն ճնշումը) (առավելագույն ճնշումը)

____________________________________________կՊա

(հաշվառքի կայանի (ԳԲԿ-ի) անվանումը) (նվազագույն ճնշումը) (առավելագույն ճնշումը)

 

4.4 Գազի առաքման կամ ընդունման դադարեցումից հետո առաքումները վերսկսելիս, Առաքողը պարտավոր է սույն պայմանագրով որոշված Գազի օրական քանակությունը և առաքման ճնշումներն ապահովել առաքումները սկսելուց հետո առնվազն ______ ժամվա ընթացքում:

 

Հոդված 5. Առաքման քանակը

 

5.1 Սույն պայմանագրով բաշխվող Գազի տարեկան քանակությունը կազմում է ____ մլն նխմ: Նշված քանակության բաշխումը ըստ եռամսյակների, ամիսների և օրերի կատարվում է համաձայն Կողմերի հաստատած ժամանակացույցի, որը սույն պայմանագրի անբաժանելի մասն է կազմում:

 

Հոդված 6. Չափումներ և ստուգումներ

 

6.1 Առաքողի և Բաշխողի միջև Բնական գազի ընդունման և հանձնման չափաքանակների հաշվառումը կատարվում է համաձայն Փոխադրողի ԳԲԿ-ների Հաշվառքի կայանների չափով սարքավորումների ցուցմունքների:

6.2 Հաշվառքի կայանները պետք է ապահովված լինեն Գազի ծախսը և քանակությունը հաշվառքի սարքերով, որոնց տեխնիկական և չափագիտական բնութագրերը պետք է համապատասխանեն գործող ստանդարտների պահանջներին, և որոնք ստուգաչափված և վկայագրված պետք է լինեն ստանդարտացման իրավասու մարմինների կողմից:

6.3 Հաշվառքի կայանը պետք է պարունակի`

ա) Գազի ծախսը և քանակությունը չափող սարքեր` մեկ կամ մեկից ավելի չափով խողովակներ, հանդերձված չափով տափօղակներով (մեկ տափօղակ` մեկ չափող խողովակի համար), չափող տափօղակի վրա առաջացած ճնշման անկումը գրանցող մեխանիկական կամ էլեկտրոնային սարքերով (ծախսաչափեր կամ ծավալային գազահաշվիչներ (ռոտացիոն, տուրբինային) և այլն).

բ) Գազի ավելցուկային կամ բացարձակ ճնշումն անընդհատ գրանցող մեխանիկական կամ էլեկտրոնային սարքեր (տեղադրվում է տափօղակից առաջ).

գ) Գազի ջերմաստիճանը չափող գրանցող սարքեր.

դ) էլեկտրոնային (համակարգչային) հաշվիչ, եթե օգտագործվում են էլեկտրոնային հաշվառքի սարքեր:

Այլ սարքավորումների կիրառումը պետք է նախապես համաձայնեցվի Բաշխողի հետ:

6.4 Բաշխողն իրավունք ունի`

ա) ունենալ մշտական ներկայացուցիչներ Փոխադրողի Հաշվառքի կայաններում.

բ) մասնակցել Գազի ծախսի չափման հետ կապված փաստաթղթերի մշակման գործընթացին և ստորագրել առաքված Գազի վերաբերյալ կազմված ամսական (կամ օրական) փաստաթղթերը.

գ) իր ծախսերով Փոխադրողի Հաշվառքի կայանում տեղադրել զուգահեռ հաշվառքի սարքեր (բացառությամբ չափող տափօղակի).

դ) մասնակցել Բնական գազի նմուշառմանը և նրա որակական հատկանիշների որոշման գործընթացին.

ե) ցանկացած ժամանակ իր ներկայացուցչին ուղարկել Փոխադրողի Հաշվառքի կայան` օպերատիվ տեղեկություններ ստանալու համար.

զ) անհրաժեշտության դեպքում պահանջել հաշվառքի սարքերի արտապլանային ստուգումների անցկացում.

է) կապարակնքել Փոխադրողի հաշվառքի սարքերի իմպուլսային գծերը և փականները:

6.5 Չափման այն կամ այն եղանակն ընտրելիս Կողմերը պետք է նախապատվություն տան այն եղանակին, որն ապահովում է չափման ավելի բարձր դաս, և որի օգտագործումը բացառում է Կողմերի ազդեցությունը հաշվառքի սարքերի աշխատանքի վրա:

6.6 Հաշվառքի սարքերի յուրաքանչյուր պլանային կամ արտապլանային ստուգման ժամանակ հաշվառքի սարքերը պետք է կարգավորվեն այնպես, որ նվազագույնի հասցվի նրանց սխալանքը:

6.7 Հաշվառքի սարքերի արտապլանային ստուգումների անցկացման մասին Կողմերը միմյանց տեղյակ են պահում առնվազն _________ ժամ առաջ, որպեսզի ապահովվի Կողմերի և, անհրաժեշտության դեպքում, անկախ իրավասու կազմակերպության փորձագետների մասնակցությունը:

6.8 Եթե Կողմերը կամ անկախ իրավասու կազմակերպության ներկայացուցիչները հայտնաբերում են չափումների այնպիսի սխալներ, որոնք վնաս են հասցրել Կողմերից մեկին և այդ սխալ հաշվառքի սկիզբը հնարավոր չէ որոշել, ապա ընդունվում է, որ այդ սխալ չափումները սկսվել են վերջին չվիճարկվող ստուգաչափման և սխալ չափման հայտնաբերման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածի կեսում: Ամեն դեպքում ուղղումները պետք է կատարվեն մեկ ամիսը չգերազանցող ժամանակահատվածի համար:

6.9 Եթե Առաքողի (Փոխադրողի) Հաշվառքի կայանի արտապլանային ստուգումները կատարվում են Բաշխողի նախաձեռնությամբ, ապա այդ ստուգումների հետ կապված ծախսերը փոխհատուցում է Բաշխողը, եթե ստուգումների արդյունքում չի ապացուցվում այդ Հաշվառքի կայանի սխալ աշխատանքի փաստը:

6.10 Համաձայն Բաշխողի կողմից ներկայացված հայտի Առաքողը (Փոխադրողը) պարտավոր է այնպիսի հաշվառքի սարքեր ընտրել, որ չափումն ապահովվի գրանցող սարքերի սանդղակի 30-100 % տիրույթում: Սպառման քանակության հնարավոր փոփոխության դեպքում Բաշխողն այդ մասին գրավոր տեղեկացնում է Առաքողին (Փոխադրողին), և եթե պահանջվում է հաշվառքի սարքերի փոխարինում կամ Հաշվառքի կայանի վերափոխում, ապա նաև փոխհատուցում է այդ փոխարինման կամ վերափոխման հետ կապված Առաքողի (Փոխադրողի) ծախսերը: Նշված աշխատանքը կատարվում է Կողմերի փոխհամաձայնեցված ժամանակացույցի համաձայն:

6.11 Եթե սպառման համաձայնեցված քանակության փոփոխության պատճառով Առաքողի (Փոխադրողի) ծախսաչափի գրանցումը կատարվում է սանդղակի 30%-ից ցածր տիրույթում, ապա ծախսն ընդունվում է սանդղակի _____ %-ին հավասար, իսկ եթե նշված պատճառով գրանցումը կատարվում է սանդղակի 100 %-ից բարձր տիրույթում, ապա ծախսն ընդունվում է սանդղակի _____ %-ին հավասար:

6.12 Եթե Առաքողի (Փոխադրողի) մեղքով (հաշվառքի սարքի և տափօղակի ոչ ճիշտ ընտրություն կամ փոխարինում և այլն) գրանցումը կատարվում է սանդղակի 30 %-ից ցածր տիրույթում, ապա ծախսն ընդունվում է սանդղակի _____ %-ին հավասար: Եթե նույն պատճառով ծախսաչափի գրանցումը գերազանցում է սանդղակի 100 %-ը, ապա ծախսն ընդունվում է սանդղակի 100 %-ին հավասար:

 

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. 6.10, 6.11 և 6.12 կետերում նշված չափման տիրույթի ստորին սահմանը (30 %) բարձր ճշտության հաշվառքի սարքերի կիրառման դեպքում կարող է փոխվել: Չափման տիրույթի նոր ստորին սահման է հանդիսանում այն կետը, որից ցածր չափման սխալանքը գերազանցում է 5 %-ը:

 

6.13 Գազաբաշխիչ կայաններից առաքվող Գազի քանակի, ճնշման և ջերմաստիճանի վերաբերյալ օպերատիվ տեղեկություններն Առաքողը (Փոխադրողը) Բաշխողին է հաղորդում երկու ժամը մեկ անգամ: Յուրաքանչյուր օրվա առաքված Գազի քանակության մասին տեղեկությունները հաղորդվում են Գազի ծախսի չափման հետ կապված փաստաթղթերը մշակելուց հետո, բայց ոչ ուշ, քան յուրաքանչյուր օրվա ժամը 12.00-ն:

6.14 Յուրաքանչյուր օրվա առավոտյան ժամը 11.00-ից 12.00-ն ընկած ժամանակահատվածում Բաշխողն Առաքողին օպերատիվ տեղեկություններ է հաղորդում նախորդ օրվա առաքումների մասին` ըստ առանձին գազաբաշխիչ կայանների:

6.15 Առաքված Գազի որակական ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկությունները Բաշխողին հաղորդվում են փոխհամաձայնեցված պարբերականությամբ, իսկ յուրաքանչյուր ամսվա վերջին օրը կազմվում և Բաշխողին է տրամադրվում Գազի որակը բնութագրող փաստաթուղթ (կամ Գազի որակի սերտիֆիկատ, եթե Առաքողի չափումները վավերացվում են ստանդարտացման մարմինների կողմից):

6.16 Յուրաքանչյուր ամսվա ավարտից հետո, երեք օրվա ընթացքում, Առաքողը (Փոխադրողը) և Բաշխողը կազմում են Գազի առաքման-ընդունման ակտ:

6.17 Առաքված Գազի քանակի և (կամ) որակի որոշման վերաբերյալ Առաքողի և Բաշխողի միջև որևէ տարաձայնության առկայության դեպքում նույն ամսաթվով կազմվում է առաքման-ընդունման ամսական պայմանական ակտ, որում ընդունված Գազի քանակը և (կամ) որակական ցուցանիշները հաշվվում են Առաքողի (Փոխադրողի) տվյալների հիման վրա: Տարաձայնությունը սույն պայմանագրի 6.18 կետով նախատեսված կարգով լուծելուց հետո ճշտվում է տարբերությունը:

6.18 Եթե կողմերը համաձայնության չեն գալիս Գազի քանակի և (կամ) որակի որոշման հարցում ծագած տարաձայնությունների վերաբերյալ, ապա վեճը լուծվում է երկկողմանի ընտրված անկախ իրավասու կազմակերպության կողմից: Այն դեպքում, երբ Կողմերը համաձայնության չեն գալիս անկախ իրավասու կազմակերպության ընտրության հարցում, ապա այդ տարաձայնությունները լուծվում են սույն պայմանագրի 12 հոդվածի համաձայն:

 

Հոդված 7. Գազի մատակարարման կարգը

 

7.1 Գազի պայմանագրային քանակի բաշխումն ըստ ամիսների, որպես կանոն, կատարվում է հավասարաչափ, ելնելով առաքման ամսվա միջին օրական քանակությունից: Կողմերի համաձայնությամբ հնարավոր է փոփոխել ամսական քանակությունը: Բնական գազի ամսական առաքման քանակության վերաբերյալ առաջարկները Բաշխողն Առաքողին ներկայացնում է առաքման ամսից առնվազն 10 օր առաջ:

7.2 Բաշխողի խնդրանքով հնարավոր է Գազի ոչ հավասարաչափ առաքում` ըստ Կողմերի փոխհամաձայնեցված գրաֆիկի:

7.3 Չնախատեսված հանգամանքների պատճառով (ֆորս-մաժոր, փոխհամաձայնեցված նորոգում) Գազի առաքման կամ ընդունման քանակության փոփոխման դեպքում Կողմերը պարտավորվում են օպերատիվ կարգով դիտարկել գազամատակարարման աշխատանքներին վերաբերող հարցերը:

 

Հոդված 8. Գազի բաշխման սակագինը

 

8.1* ա) Սույն պայմանագրով գազի բաշխման ծառայություն իրականացնելու և Առաքողի անունից Առաքողի սեփականությունը հանդիսացող Գազի վաճառքը սպառողներին իրականացնելու համար Առաքողը պարտավորվում է փաստացի բաշխված յուրաքանչյուր 1000 նխմ Բնական գազի դիմաց Բաշխողին վճարել ՀՀ էներգետիկայի հանձնաժողովի կողմից սահմանված` _____ ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)` հաշված հաշվետու ամսվան նախորդող ամսի 25-ին ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված դոլարի և դրամի փոխարժեքի հաշվարկային կուրսով:

8.1** բ) Սույն պայմանագրով գազի բաշխումն իրականացնելու համար Առաքողը պարտավորվում է փաստացի բաշխված յուրաքանչյուր 1000 նխմ Բնական գազի դիմաց Բաշխողին վճարել ՀՀ էներգետիկայի հանձնաժողովի կողմից սահմանված` _____ ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)` հաշված հաշվետու ամսվան նախորդող ամսի 25-ին ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված դոլարի և դրամի փոխարժեքի հաշվարկային կուրսով: Վճարի նշված մեծությունը ներառում է բաշխման ծառայության վճարը` ______ ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ և գազի բաշխման ցանցի սեփականության իրավունքից ծագող վճարը («ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ-ի մասնաբաժինը)`________ ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ:

______

* Կիրառվում է այն դեպքում, երբ Առաքողը և փոխադրման ցանցի սեփականատերը միևնույն անձն է:

** Կիրառվում է այն դեպքում, երբ Առաքողը փոխադրման ցանցի սեփականատերը չէ:

 

Հոդված 9. Վճարման կարգը (սահմանում են կողմերը)

 

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

(Սույն հոդվածում նշվում են վճարման ժամկետները և պարբերականությունը,

պարտքերի վճարման պայմանները, վճարման երաշխիքները (գույքի գրավ,

կանխավճար, բանկային երաշխիք կամ այլ երաշխիքներ` համաձայն ՀՀ օրենսդրության),

հաշվեհամարները, ուր պետք է կատարվեն վճարումները գնված գազի դիմաց և այլն)

 

Հոդված 10. Կողմերի պարտավորությունները և պատասխանատվությունը

 

10.1 Բաշխողն իր պարտավորությունները կատարելիս ղեկավարվում է գործող ստանդարտների, կանոնների և այլ նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներով: Վթարի վտանգի կան նրա առաջացման դեպքում Բաշխողը պարտավոր է անմիջապես այդ մասին տեղյակ պահել Առաքողին, որը պարտավոր է դադարեցնել կամ սահմանափակել գազամատակարարումը:

10.2 Եթե Գազի Ցողի կետն առաքման կետերում չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 4.2 կետի պահանջներին, ապա Բաշխողը պատասխանատվություն չի կրում դրա հետևանքով գազատարներում առաջացած խցանումների և հիդրավլիկ ռեժիմի խախտման համար: Այդպիսի դեպքերում խցանումների չեզոքացման և հիդրավլիկ ռեժիմի կարգավորման հետ կապված լրացուցիչ ծախսերը կատարում է Առաքողը:

10.3 Սույն պայմանագրի 9-րդ հոդվածով սահմանված վճարումների կատարման ժամկետները խախտելու դեպքում Առաքողը Բաշխողին տույժ է վճարում յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար չկատարված վճարումների _____ %-ի չափով, բայց ոչ ավելի քան չվճարված գումարի _____ %-ի չափով:

10.4 Սույն պայմանագրի 5.1 կետի պայմաններն իր կողմից խախտելու դեպքում Բաշխողը Առաքողին վճարում է տույժ` չբաշխված Գազի արժեքի _____% չափով:

 

Հոդված 11. Ֆորս-մաժորային իրավիճակներ

 

11.1 Պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու համար Կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դրանք հետևանք են արտակարգ և անկանխելի դեպքերի և հանգամանքների (տարերային աղետներ, ռազմական գործողություններ, գազամուղի և ստորգետնյա պահեստ-կայանի խոշոր վթարներ, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված մատակարարումների սահմանափակումներ), տվյալ պայմաններում Կողմերից անկախ առաջացած անհաղթահարելի ուժի հետևանքների, որոնք մասամբ կամ ամբողջությամբ անհնար են դարձնում սույն պայմանագրի պայմանների պահպանումը:

11.2 Կողմերը պարտավոր են 11.1 կետում նշված իրավիճակների մասին ոչ ուշ, քան 24 ժամվա ընթացքում տեղեկացնել միմյանց` նշելով դրանց վերացման հնարավոր ժամկետները:

11.3 Ֆորս-մաժորի ավարտից հետո Կողմերը պարտավոր են անմիջապես ձեռնարկել միջոցներ` իրենց պայմանագրային պարտավորություններն իրականացնելու համար:

11.4 Ֆորս-մաժորի սկիզբը և ավարտը պետք է հայտարարի այդ պայմանների առկայությունը հավաստող` Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինը:

 

Հոդված 12. Վեճերի լուծումը

 

Պայմանագրի առնչությամբ առաջացած վեճերը հնարավորության սահմաններում լուծվում են Կողմերի միջև բանակցությունների միջոցով, անհրաժեշտության դեպքում` ՀՀ էներգետիկայի հանձնաժողովի միջնորդությամբ, նրա կողմից սահմանված կարգով:

Սույն կետը չի սահմանափակում Կողմերի իրավունքը` վեճերը լուծելու դատական կարգով:

 

Հոդված 13. Հատուկ պայմաններ

 

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

(Սույն հոդվածով ամրագրված պայմանները չպետք է հակասեն սույն պայմանագրի

մյուս հոդվածների դրույթներին և ՀՀ գործող օրենսդրությանը):

 

Հոդված 14. Պայմանագրի գործողության ժամկետը

 

14.1 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրելուց և ՀՀ էներգետիկայի հանձնաժողովում գրանցվելուց հետո` սկսած ___ _______20  թ. և գործում է մինչև ___ _______ 20  թ.:

(ամսաթիվ)                                                        (ամսաթիվ)

 

14.2 Առաքումները սկսելու մասին Առաքողը Բաշխողին տեղյակ է պահում առաքումները սկսելու ամսաթվից ոչ պակաս, քան _________ օր առաջ:

 

Հոդված 15. Կողմերի իրավաբանական հասցեները

 

 

ԱՌԱՔՈՂ

ԲԱՇԽՈՂ

Փոստային կարգաթիվը ___________
Հասցեն ____________________

Հաշվարկային հաշիվ

N _____________________
Հեռ. _________________
Ֆաքս ____________________
Էլեկտրոնային փոստ _____________
Ա. Ա. Հ._____________________
____  __________ 20  թ.

Կ.Տ.

Փոստային կարգաթիվը ___________
Հասցեն _____________________

Հաշվարկային հաշիվ

N _____________________
Հեռ. _________________
Ֆաքս ____________________
Էլեկտրոնային փոստ _____________
Ա. Ա. Հ._____________________ 
____  __________ 20  թ.

Կ.Տ.

   

ՀՀ էներգետիկայի հանձնաժողով

Գրանցված է ___ ______ 20  թ.

Գրանցման N ________________

Պատասխանատու _____________

                                    (ստորագրություն)

 

Հավելված 3


Հաստատված է
ՀՀ էներգետիկայի հանձնաժողովի
1999 թ. դեկտեմբերի 29-ի
N 39 որոշմամբ

 

ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ԱՌՔ ՈՒ ՎԱՃԱՌՔԻ

 

Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Գ Ի Ր  N_____

 

 

Վաճառող

-

Սպառող

(«Հայգազարդ» ՊՓԲԸ)

 

(գնորդ)

            

 

(բացառությամբ բնակչության)

(Հավելվածն ուժը կորցրել է 20.01.06 N 9-Ն)

 

Հավելված 4

 

Հաստատված է
ՀՀ էներգետիկայի հանձնաժողովի
1999 թ. դեկտեմբերի 29-ի
N 39 որոշմամբ

 

 

ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ԱՌՔ ՈՒ ՎԱՃԱՌՔԻ

 

Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Գ Ի Ր  N_____

 

 

Վաճառող

-

Սպառող


(բնական գազի սեփականատիրոջ լիազորագրի հիման վրա նրա անունից վաճառք իրականացնող «Գազաբաշխիչ» ՍՊԸ) 

 

(գնորդ)

            

 

(բացառությամբ բնակչության)

(Հավելվածն ուժը կորցրել է 20.01.06 N 9-Ն)