Համարը 
N 11-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2007.07.16/20(260) Հոդ.276
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
18.06.2007
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
18.06.2007
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.10.2007
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
01.01.2011

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 2-ԿՇ (ԱՄՍԱԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի ԹԻՎ 37-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
2 հուլիսի 2007 թ.
Պետական գրանցման թիվ 60307251

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

18 հունիսի 2007 թ.
ք. Երևան

N 11-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

«ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 2-ԿՇ (ԱՄՍԱԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի ԹԻՎ 37-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Օբյեկտների հիմնական միջոցների գործարկման և շինարարության իրականացման մասին» ձև թիվ 2-կշ (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման մեթոդական ցուցումները՝ համաձայն հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2004 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Օբյեկտների հիմնական միջոցների գործարկման և շինարարության իրականացման մասին» ձև թիվ 2-կշ (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման մեթոդական ցուցումները հաստատելու մասին» թիվ 37-Ն որոշումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2007 թվականի հոկտեմբերի 1-ից:

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված

Հաստատված է
ՀՀ վիճակագրության պետական
խորհրդի 18 հունիսի 2007 թ.
թիվ 11-Ն որոշմամբ

Մ Ե Թ Ո Դ Ա Կ Ա Ն  Ց ՈՒ Ց ՈՒ Մ Ն Ե Ր

«ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ, ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 2-ԿՇ (ԱՄՍԱԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Սույն մեթոդական ցուցումները սահմանում են «Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկման և շինարարության իրականացման մասին» ձև թիվ 2-կշ (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ` հաշվետվություն) լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունը լրացնում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում շինարարական աշխատանքների ֆինանսավորում իրականացնող իրավաբանական անձինք, հիմնարկները, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, անհատ ձեռնարկատերերը, ինչպես նաև վարկային ծրագրերի իրականացման գրասենյակները (որոնք շինարարություն են իրականացնում օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և/կամ շնորհային միջոցների հաշվին), համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքների համար հաշվետվությունը կազմում և ներկայացնում են մարզպետարանները, որոնք այդ մասին իրազեկվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003թ. հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն, Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության մարզային գործակալության տեղական բաժանմունքին` հաշվետվության ձևի վրա նշված ժամկետներում և պարբերականությամբ:

4. Հաշվետվության ցուցանիշները լրացվում են աճողական կարգով (տարվա սկզբից հաշվետու և նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանների համար), փաստացի գներով` առանց ավելացված արժեքի հարկի (ԱԱՀ) և այլ նմանատիպ (անուղղակի) հարկերի, յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացված աշխատանքների ծավալներին համապատասխան:

5. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:


2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ


Հաշվետվությունը կազմված է 3 բաժնից՝

 

1. «Բնակելի շենքերի, սոցիալ-մշակութային և այլ շենքերի գործարկումը»

2. «Հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության իրականացումը»

3. «Շինարարական աշխատանքների ծավալներն ըստ շինարարություն իրականացնող կազմակերպությունների» 
 

6. 1-ին բաժնի «Բնակելի շենքերի, սոցիալ-մշակութային և այլ շենքերի գործարկումը» «Ա» սյունակի` «Բնակելի շենքեր», «Հանրակրթական դպրոցներ», «Նախադպրոցական հիմնարկներ», «Հիվանդանոցներ», «Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հիմնարկներ», «Ակումբներ և մշակույթի տներ», «Արդյունաբերական շենքեր», «Գյուղատնտեսական շենքեր», «Տրանսպորտի և կապի շենքեր», «Հյուրանոցներ և ռեստորաններ» և «Այլ շենքեր» (մասնավորապես, առևտրի շենքեր, վարչական շենքեր, առողջատներ, մարզադահլիճներ, վարսավիրանոցներ, հանգստի և զվարճանքի շենքեր) ցուցանիշների հանրագումարի մեջ ներառվում են` նոր շենքերի շինարարություն, շենքերի վերանորոգում, տարբեր նշանակության շենքերի վերափոխում, շենքերի ամրացում և այլ շինարարական աշխատանքներ:

1-ին բաժնի «բ» ենթատողերի 1-4 սյունակներում բերված ցուցանիշները համապատասխան հզորությունների հանրագումարի մեջ չեն արտացոլվում:

1-ին սյունակում լրացվում են ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրների հաշվին գործարկված շենքերի հզորությունների` քառ.մ ընդհանուր մակերես, աշակերտական տեղ, տեղ, մահճակալ, հաճախում մեկ հերթափոխում և քանակի վերաբերյալ տվյալները,

2-րդ սյունակում` նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանում գործարկված հզորությունների վերաբերյալ տվյալները, 3-րդ և 4-րդ սյունակներում՝ համապատասխանաբար, գյուղական բնակավայրերում,

5-րդ սյունակում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացված շինարարական աշխատանքների ծավալները, ինչը ներառում է.

 

շինմոնտաժային աշխատանքներ.

շինարարական տարածքի նախապատրաստում,

շենքերի և շինությունների շինարարություն,

կապիտալ նորոգում` շենքերի (շինությունների), կառույցների, կամ դրանց առանձին հատվածների ուժեղացման, վերականգնման, վերակառուցման, ինչպես նաև ֆիզիկական մաշվածության հետ կապված ինժեներատեխնիկական սարքավորումների փոխարինման և (կամ) վերականգնման աշխատանքները,

ընթացիկ նորոգում` շենքերի (շինությունների), կառույցների, ինժեներատեխնիկական սարքավորումների, ինչպես նաև դրանց առանձին հատվածների (մասերի) պահպանման, վնասվածքների վերացման և այլ պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ,

շենքերի և շինությունների ճարտարագիտական սարքավորանքի տեղադրում,

հարդարման աշխատանքներ,

շինարարական սարքավորանքի վարձակալում սպասարկող անձնակազմի հետ,

սարքավորում, գործիք և գույք` շինարարության նախահաշվով նախատեսված մոնտաժ պահանջող կամ չպահանջող սարքավորումների, գործիքների և տնտեսական գույքի, շինարարության նախահաշվի մեջ չմտնող մեքենաների և սարքավորումների ձեռքբերման ծախսերը,

այլ աշխատանքներ` ճարտարապետական, շինարարական նախագծումը և կառուցքավորումը (կոնստրուկտավորում) (ներառյալ հետագա տարիների շինարարության աշխատանքները և տեխնիկատնտեսական հիմնավորման մշակման ծախսերը), ինչպես նաև նախագծային կազմակերպությունների՝ հեղինակային հսկողությունը, հեղինակային և տեխնիկական վերահսկողությունը, շինարարության ամփոփ նախահաշվով նախատեսված շինմոնտաժային աշխատանքներին չառնչվող այլ աշխատանքները, կադրերի վերապատրաստման ծախսերը և այլն:

6-րդ սյունակում՝ շինմոնտաժային աշխատանքների ծավալները:

7. 2-րդ բաժնի «Հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության իրականացումը» 202-215 տողերը լրացվում են ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների, 217-222 տողերը՝ ըստ գործունեության տեսակների:

1-ին սյունակի «Հիմնական միջոցների գործարկումը տարեսկզբից» ցուցանիշը լրացվում է աճողական կարգով եռամսյակը մեկ անգամ:

Հիմնական միջոցների գործարկման ցուցանիշի մեջ ներառվում են շինարարությունն ավարտված և շահագործման հանձնված շենքերի և շինությունների արժեքները, բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների, սարքավորումների (մոնտաժ պահանջող և չպահանջող, շինարարության նախահաշվի մեջ մտնող և չմտնող) արժեքները, գործիքների, գույքի և այլ առարկաների արժեքները, ինչպես նաև հիմնական միջոցների արժեքի մեծացման հետ կապված այլ ծախսեր:

2-րդ բաժնի 216-րդ տողը լրացվում է օտարերկրյա և համատեղ կազմակերպությունների կողմից իրականացված շինարարություն:

8. 3-րդ բաժինը «Շինարարական աշխատանքների ծավալներն ըստ շինարարություն իրականացնող կազմակերպությունների» լրացվում է եռամսյակը մեկ անգամ:

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_5040

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 

Ներկայացվում է համաձայն` «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000 թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի» և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թ. հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ

Ներկայացվում է

Ներկայացնում է

Հաշվետվության
ներկայացման ժամկետը`

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությանը և ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության մարզային գործակալության տեղական բաժանմունքին

Շինարարություն իրականացնող իրավաբանական անձինք, հիմնարկները, անհատ ձեռնարկատերերը, մարզպետարանները, քաղաքապետարանները, գյուղական համայնքները

մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանի հաջորդող ամսվա 5-ը

Ով է ներկայացնում  _________________________________

(անվանումը)

 

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը  ________________ ______________________________________________

 

Գտնվելու վայրը  ___________________________________

 

____________________________________  I_I_I_I_I_I_I

(փոստային դասիչ)

Մարզը ____________________ Համայնքը ______________

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը   I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը                     I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

ՁԵՎ ԹԻՎ

2-կշ

(ամսական)

 

«Հաստատված է»

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի
18 հունիսի 2007 թ.

թիվ 11-Ն որոշմամբ

 

 
Չլրացնել ò


ՏԳՏԴ   I_I_I_I_I_I_I

Մարզը        I_I_I_I_I

Համայնքը    I_I_I_I_I

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
200 թ. հունվար - __________-ին
(ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների)

1. Բնակելի շենքերի, սոցիալ-մշակութային և այլ շենքերի գործարկումը

Անվանումը

Տողի հա-մարը

Չափի միավորը

Ընդամենը գործարկվել են

այդ թվում՝
գյուղական բնակավայրերում

Շինարարություն /փաստացի գներով՝ հազ. դրամ, առանց ԱԱՀ

տարե-սկզբից

նախորդ տարվա համապա-տասխան ժամանա-կաշրջանում

տարե-սկզբից

նախորդ տարվա համապա-տասխան ժամանա-կաշրջա-նում

ընդամենը

այդ թվում՝ շինմոնտաժային աշխատանքներ

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

Բնակելի շենքեր և հանրակա-ցարաններ

101

քառ.մ ընդհա- նուր մակերես

 

 

 

 

 

 

շենքերի քանակը

102

հատ

 

 

 

 

 

 

դրանից՝

 

             

ա) նոր շենքերի շինարարություն

103

քառ.մ ընդ. մակերես

 

 

 

 

 

 

շենքերի քանակը

104

հատ

 

 

 

 

 

 

բ) շենքերի նորոգում

105

հազար դրամ

x

x

x

x

 

 

գ) տարբեր նշանակության շենքերի վերափոխում

106

քառ.մ ընդ. մակերես

 

 

 

 

 

 

շենքերի քանակը

107

հատ

 

 

 

 

 

 

դ) շենքերի ամրացում

108

քառ.մ ընդ. մակերես

 

 

 

 

 

 

շենքերի քանակը

109

հատ

 

 

 

 

 

 

Հանրակրթական դպրոցներ

110

աշակերտա-կան տեղ

 

 

 

 

 

 

 

111

քառ. մ մակերես

 

 

 

 

 

 

շենքերի քանակը

112

հատ

 

 

 

 

 

 

դրանից՝

 

             

ա) նոր շենքերի շինարարություն

113

աշակերտա-կան տեղ

 

 

 

 

 

 

 

114

քառ. մ մակերես

 

 

 

 

 

 

շենքերի քանակը

115

հատ

 

 

 

 

 

 

 բ) շենքերի նորոգում

116

հազար դրամ

x

x

x

x

 

 

Նախադպրոցական հիմնարկներ

117

տեղ

 

 

 

 

 

 

 

118

քառ. մ մակերես

 

 

 

 

 

 

շենքերի քանակը

119

հատ

 

 

 

 

 

 

դրանից՝

 

             

ա) նոր շենքերի շինարարություն

120

տեղ

 

 

 

 

 

 

 

121

քառ. մ մակերես

 

 

 

 

 

 

շենքերի քանակը

122

հատ

 

 

 

 

 

 

 բ) շենքերի նորոգում

123

հազար դրամ

x

x

x

x

 

 

Հիվանդանոցներ

124

մահճակալ

 

 

 

 

 

 

 

125

քառ. մ մակերես

 

 

 

 

 

 

շենքերի քանակը

126

հատ

 

 

 

 

 

 

դրանից՝

 

             

ա) նոր շենքերի շինարարություն

127

մահճակալ

 

 

 

 

 

 

 

128

քառ. մ մակերես

 

 

 

 

 

 

շենքերի քանակը

129

հատ

 

 

 

 

 

 

 բ) շենքերի նորոգում

130

հազար դրամ

x

x

x

x

 

 

Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հիմնարկներ

131

հաճախում մեկ հերթափոխում

 

 

 

 

 

 

 

132

քառ. մ մակերես

 

 

 

 

 

 

շենքերի քանակը

133

հատ

 

 

 

 

 

 

դրանից՝

 

             

ա) նոր շենքերի շինարարություն

134

հաճախում մեկ հերթափոխում

 

 

 

 

 

 

 

135

քառ. մ մակերես

 

 

 

 

 

 

շենքերի քանակը

136

հատ

 

 

 

 

 

 

 բ) շենքերի նորոգում

137

հազար դրամ

x

x

x

x

 

 

Ակումբներ և մշակույթի տներ

138

տեղ

 

 

 

 

 

 

 

139

քառ. մ մակերես

 

 

 

 

 

 

շենքերի քանակը

140

հատ

 

 

 

 

 

 

դրանից՝

 

             

ա) նոր շենքերի շինարարություն

141

տեղ

 

 

 

 

 

 

 

142

քառ. մ մակերես

 

 

 

 

 

 

 շենքերի քանակը

143

հատ

 

 

 

 

 

 

 բ) շենքերի նորոգում

144

հազար դրամ

x

x

x

x

 

 

 Արդյունաբերական շենքեր

145

քառ. մ մակերես

 

 

 

 

 

 

շենքերի քանակը

146

հատ

 

 

 

 

 

 

դրանից՝

 

             

ա) նոր շենքերի շինարարություն

147

քառ. մ մակերես

 

 

 

 

 

 

շենքերի քանակը

148

հատ

 

 

 

 

 

 

բ) շենքերի նորոգում

149

հազար դրամ

x

x

x

x

 

 

Գյուղատնտեսական շենքեր

150

քառ. մ մակերես

 

 

 

 

 

 

շենքերի քանակը

151

հատ

 

 

 

 

 

 

դրանից՝

 

             

ա) նոր շենքերի շինարարություն

152

քառ. մ մակերես

 

 

 

 

 

 

շենքերի քանակը

153

հատ

 

 

 

 

 

 

բ) շենքերի նորոգում

154

հազար դրամ

x

x

x

x

 

 

Տրանսպորտի և կապի շենքեր

155

քառ. մ մակերես

 

 

 

 

 

 

շենքերի քանակը

156

հատ

 

 

 

 

 

 

դրանից՝

 

             

ա) նոր շենքերի շինարարություն

157

քառ. մ մակերես

 

 

 

 

 

 

շենքերի քանակը

158

հատ

 

 

 

 

 

 

բ) շենքերի նորոգում

159

հազար դրամ

x

x

x

x

 

 

Հյուրանոցներ և ռեստորաններ

160

քառ. մ մակերես

 

 

 

 

 

 

շենքերի քանակը

161

հատ

 

 

 

 

 

 

դրանից՝

 

             

ա) նոր շենքերի շինարարություն

162

քառ. մ մակերես

 

 

 

 

 

 

շենքերի քանակը

163

հատ

 

 

 

 

 

 

բ) շենքերի նորոգում

164

հազար դրամ

x

x

x

x

 

 

Այլ շենքեր (նշել)

165

քառ. մ մակերես

 

 

 

 

 

 

շենքերի քանակը

166

հատ

 

 

 

 

 

 

դրանից՝

 

             

ա) նոր շենքերի շինարարություն

167

քառ. մ մակերես

 

 

 

 

 

 

շենքերի քանակը

168

հատ

 

 

 

 

 

 

բ) շենքերի նորոգում

169

հազար դրամ

x

x

x

x

 

 

 

170

քառ. մ մակերես

 

 

 

 

 

 

171

հատ

 

 

 

 

 

 

 

172

քառ. մ մակերես

 

 

 

 

 

 

173

հատ

 

 

 

 

 

 

 

174

հազար դրամ

x

x

x

x

 

 

 

175

քառ. մ մակերես

 

 

 

 

 

 

176

հատ

 

 

 

 

 

 

 

177

քառ. մ մակերես

 

 

 

 

 

 

178

հատ

 

 

 

 

 

 

 

179

հազար դրամ

x

x

x

x

 

 

2. Հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության իրականացումը (փաստացի գներով՝ հազ. դրամ, առանց ԱԱՀ)

Անվանումը

Տողի համարը

Հիմնական միջոցների գործարկումը տարեսկզբից

Շինարարություն

այդ թվում՝  շինմոնտաժային աշխատանքներ

տարե- սկզբից

նախորդ տարվա համապա-տասխան ժամանակա-շրջանում

տարե- սկզբից

նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանում

Ա

Բ

1

2

3

4

5

Ընդամենը

201

 

 

 

 

 

201 տողից՝ ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ի հաշիվ՝

 

 

 

 

 

 

 պետական բյուջեի

202

 

 

 

 

 

 սեփականաշնորհումից ստացված   միջոցների

203

 

 

 

 

 

 համայնքների միջոցների

204

 

 

 

 

 

 Զարգացման և Վերակառուցման   Եվրոպական բանկի վարկի

205

 

 

 

 

 

 Համաշխարհային բանկի վարկի

206

 

 

 

 

 

 մարդասիրական օգնության միջոցների

207

 

 

 

 

 

դրանից.

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

 

 

 

 

209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 կազմակերպության միջոցների

215

 

 

 

 

 

դրանից.

 

 

 

 

 

 

օտարերկրյա ներդրողների միջոցների

216

 

 

 

 

 

201 տողից՝ ըստ գործունեության տեսակների

 

 

 

 

 

 

այդ թվում.

 

 

 

 

 

 

 

217

 

 

 

 

 

 

218

 

 

 

 

 

 

219

 

 

 

 

 

 

220

 

 

 

 

 

 

221

 

 

 

 

 

 

222

 

 

 

 

 

3. Շինարարական աշխատանքների ծավալներն ըստ շինարարություն իրականացնող կազմակերպությունների

Կազմակերպությունների անվանումը

Տողի համարը

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը

Կատարվել են շինարարական աշխատանքներ (փաստացի գներով՝ հազ. դրամ, առանց ԱԱՀ)

Ա

Բ

1

2

2

 

301

 

 

 

 

302

 

 

 

 

303

 

 

 

 

 

 

 

 

Ղեկավար

________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________
(Ստորագրություն)

     
Լրացնող
(գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)

________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________
(Ստորագրություն, պաշտոն)

 

________________
(Հեռախոսահամար(ներ))

__ ______200__թ.
(լրացման ամսաթիվը)


Էլեկտրոնային փոստ __________@____________