Համարը 
N 877-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2007.08.15/41(565) Հոդ.894
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
02.08.2007
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
06.08.2007
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
16.08.2007
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

2 օգոստոսի 2007 թվականի N 877-Ն

ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Ինովացիոն գործունեությանը պետական աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել ինովացիոն գործունեությանն աջակցության տարեկան ծրագրի իրականացման կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ս. Սարգսյան


2007 թ. օգոստոսի 6
Երևան


 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2007 թվականի
օգոստոսի 2-ի N 877-Ն որոշման

Կ Ա Ր Գ

ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Սույն կարգով սահմանվում է ինովացիոն գործունեությանը պետական աջակցության տարեկան ծրագրի իրականացման կարգը:

2. Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նախագծում ինովացիոն նախագծերի ֆինանսավորման և համաֆինանսավորման համար հատկացումներ նախատեսվում են միայն մրցութային կարգով ընտրված և ինովացիոն բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր պետական մարմնի (այսուհետ` լիազոր մարմին) կողմից հաստատված ինովացիոն նախագծերի հայտերի ֆինանսական նախահաշիվների հիման վրա, որոնք, որպես լիազոր մարմնի կողմից կազմվող բյուջետային ֆինանսավորման հայտի հիմնավորում և դրա անբաժանելի մաս, ինովացիոն գործունեությանը պետական աջակցության տարեկան ծրագրի տեսքով (այսուհետ՝ տարեկան ծրագիր) սահմանված կարգով ներկայացվում են Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն՝ մինչև բյուջետային գործընթացն սկսելը:

3. Ինովացիոն նախագծերի ֆինանսավորման մրցույթին մասնակցելու հայտի ձևի տրամադրումը, մրցույթի հայտերի ընդունումը, մրցութային հանձնաժողովի ձևավորումն ու հայտերի փորձագիտական գնահատումը կազմակերպում է լիազոր մարմինը:

 

II. ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐԸ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿԵԼԸ

 

4. Լիազոր մարմինը սահմանված կարգով ընդունված մրցույթի հայտերը տրամադրում է լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանով ստեղծված մրցութային հանձնաժողովին` հայտերի նախնական ընտրության և մասնագիտական փորձաքննության երաշխավորելու համար: Փորձագիտական գնահատման հիմքով մրցութային հանձնաժողովն իրականացնում է դրանց վերջնական ընտրությունը:

5. Մրցութային կարգով ընտրված ինովացիոն նախագծերը հաստատվում են լիազոր մարմնի կողմից: Այդ նախագծերի ծախսերի նախահաշիվները ներառվում են տվյալ տարվան հաջորդող տարվա Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նախագծում՝ որպես տարեկան ծրագրի բյուջետային ֆինանսավորման հայտ:

 

III. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ

 

6. «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում ընդգրկված տարեկան ծրագրի առանձին ինովացիոն նախագծերի իրականացման համար դրանց ղեկավարների հետ լիազոր մարմինը կնքում է պայմանագրեր, որտեղ սահմանվում են նաև հաշվետվությունների ներկայացման կարգը և ժամկետները:

7. Լիազոր մարմինը հաշվետվությունները տրամադրում է մրցութային հանձնաժողովի քննարկմանը: Մրցութային հանձնաժողովի որոշումը հաստատվում է լիազոր մարմնի կողմից։

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան