Համարը 
N 157-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2006.08.15/20(229) Հոդ.257
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
28.07.2006
Ստորագրող մարմինը 
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
28.07.2006
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.08.2006
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՖՈՐՄԱՏԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
2 օգոստոսի 2006 թ.
Պետական գրանցման թիվ 60006224

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

28 հուլիսի 2006 թ.
ք. Երևան

N 157-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

«ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՖՈՐՄԱՏԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 27-րդ հոդվածի 5-րդ մասը և 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 3-ի ««ԱրմենԹել» ՀՁ» փակ բաժնետիրական ընկերության թիվ 60 լիցենզիայի վերախմբագրված և լրացված տարբերակը հաստատելու մասին» N 1465-Ն որոշումը` Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

1. Հաստատել «ԱրմենՏել» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից բացառիկ իրավունքով մատուցվող հիմնական և ոչ հիմնական ծառայությունների սակագների սահմանման ու ճշգրտման համար ներկայացվող ծախսումների ֆորմատը` համաձայն կից հավելվածի (Ձևեր 1-9):

2. «ԱրմենՏել» փակ բաժնետիրական ընկերությանը` սույն որոշման 1-ին կետով հաստատված ծախսումների ֆորմատի հետ մեկտեղ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացնել`

ա) Հայաստանի Հանրապետությունում երեք ամենամեծ տպաքանակ ունեցող թերթերում հրապարակված հայտարարությունը` մատուցվող ծառայությունների սակագների սահմանման ու ճշգրտման մտադրության մասին,

բ) նախորդ տարվա ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ աուդիտորական եզրակացությունը,

գ) պայմանագրերի պատճենները, որոնք հիմք են հանդիսանում ծախսային հոդվածների հաստատման համար,

դ) ծառայությունների միջև ծախսերի բաշխման սկզբունքները:

3. Առաջարկել «ԱրմենՏել» փակ բաժնետիրական ընկերությանը` մինչև 2007 թվականի օգոստոսի 1-ը ծախսումների բաշխման մեթոդաբանությունը ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի քննարկմանը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
նախագահ`
Ռ. Նազարյան
 

 

Հավելված
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող
հանձնաժողովի 2006 թ. հուլիսի 28-ի N 157-Ն որոշման

Ձև N 1

«ԱրմենՏել» Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն (այսուհետ` «ԱրմենՏել» ՓԲԸ)
/ընկերության անվանումը/

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՀԱՍՈՒՅԹԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Կանխատեսվող ժամանակաշրջան ______________________

հազար դրամ               

  Անվանումը Ընդամենը Արդյունաբերաարտադրական  գործունեություն Ընդհանուր տնտեսական ծախսեր

Հիմնական հեռախոսակապ

Շարժական հեռախոսակապ

Հիմնական հեռախո-
սակապ

Շարժական հեռախո-
սակապ

Ընդամենը
Ուղղակի Անուղղակի Ընդամենը Ուղղակի Անուղղակի Ընդամենը
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ
(տող1,1+տող1,2+տող1,3+տող1,4+տող1,5+տող1,6+տող
1,7+տող1,8+ +տող1,9+տող1,10+տող1,11+տող1,12)
                   
1.1 Աշխատանքի վճարման ծախսեր և սոցիալ. ապահովագրության վճարներ                    
1.1.1 Աշխատանքի վճարման ծախսեր                    
1.1.2 Սոցիալական ապահովագրության վճարներ                    
1.2 Գործուղման և ուսուցման ծախսեր                    
1.2.1 Գործուղումներ                    
1.2.2 Կադրերի վերապատրաստման ծախսեր                    
1.3 Մաշվածություն և ամորտիզացիա                    
1.4 Միջազգային հեռախոսակապ (Վճարումներ միջազգային օպերատորներին)                    
1.4.1 TDM                    
1.4.2 VoIP                    
1.5 Փոխկապակցման ծախսեր                    
1.5.1 Այլ օպերատորների փոխկապակցման ծախսեր. այդ թվում`                    
1.5.1.1 Միջազգայինից դեպի «Ղ-Տելեկոմ» փակ բաժնետիրական ընկերության  (այսուհետ` «Ղ-Տելեկոմ» ՓԲԸ) շարժական հեռախոսացանց                    
1.5.1.2 «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի հիմնական հեռախոսացանցից դեպի «Ղ-Տելեկոմ» ՓԲԸ-ի  շարժական հեռախոսացանց                    
1.5.1.3 «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի շարժական հեռախոսացանցից դեպի «Ղ-Տելեկոմ» ՓԲԸ-ի  շարժական հեռախոսացանց                    
1.5.2 Ներքին փոխկապակցման ծախսեր, այդ թվում`                    
1.5.2.1 «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի  հիմնական հեռախոսացանցից դեպի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի շարժական հեռախոսացանց                    
1.5.2.2 «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի շարժական հեռախոսացանցից դեպի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի հիմնական հեռախոսացանց                    
1.5.2.3 «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի շարժական հեռախոսացանցից դեպի միջազգային                    
1.5.2.4 Միջազգայինից դեպի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի շարժական հեռախոսացանց                    
1.6 Հեռահաղորդակցության  վարձավճարներ                    
1.6.1 Մալուխի և ռադիոռելեային միացումների վարձակալում                    
1.6.2 Արբանյակային կապուղիների վարձակալում                    
1.6.3 Ռադիոհաճախականությունների վարձավճար                    
1.6.3.1 քաղաքային ցանցի համար                    
1.6.3.2 շարժական ցանցի համար                    
1.6.4 Ռոումինգ ծառայության ծախս                    
1.7 Հիմնական միջոցների նորոգման և սպասարկման ծախսեր, այդ թվում`                    
1.7.1 Կապալառու կազմակերպությունների կողմից իրականացվող նորոգման  ծախսեր                    
1.7.2 Սեփական ուժերով կատարված նորոգման ծախսեր, այդ թվում`                    
1.7.2.1 Աշխատավարձ                    
1.7.2.2 Սոցիալական ապահովագրության վճարներ                    
1.7.3 Նյութական ծախսեր                    
1.7.4 Այլ ծախսեր                    
1.8 Ծրագրերի արդիականացման և սպասարկման ծախսեր                    
1.9 Հավելավճարով ծառայությունների ծախսեր, այդ թվում`                    
1.9.1 Հիմնական հեռախոսակապի                    
1.9.2 Շարժական հեռախոսակապի                    
1.10 Այլ շահագործման ծախսեր                    
1.10.1 Վառելիք                    
1.10.2 Էլեկտրաէներգիա                    
1.10.3 Գանձման ծախսեր                    
1.10.4 Դիստրիբյուտորային (իրացման) ծախսեր                    
1.10.4.1 Վերալիցքավորման քարտեր                    
1.10.4.2 Հեռաքարտեր                    
1.10.4.3 VoIP կանխավճարային քարտեր                    
1.10.5 Մարկեթինգի և գովազդի ծախսեր                    
1.10.6 Վարձակալության ծախսեր                    
1.10.7 Անվտանգության ծախսեր                    
1.10.8 Ինֆորմացիոն ծառայությունների ծախսեր                    
1.10.9 Ներկայացուցչական  ծախսեր                    
1.10.10 Գրասենյակային ծախսեր                    
1.10.11 Նյութերի սպառում                    
1.10.11.1 SIM քարտեր                    
1.10.11.2 easy քարտեր                    
1.10.11.3 վերալիցքավորման քարտեր                    
1.10.11.4 հեռաքարտեր                    
1.10.11.5 VoIP կանխավճարային քարտեր                    
1.10.11.6 այլ                    
1.10.12 Կոմունալ ծախսեր                    
1.10.13 Փոստային ծախսեր                    
1.10.14 Ապահովագրության ծախսեր                    
1.10.15 Աուդիտ և խորհրդատվական  ծախսեր                    
1.10.16 Բանկային ծախսեր                    
1.10.17 Չփոխհատուցվող հարկեր                    
1.10.17.1 Գույքահարկ                    
1.10.17.2 Հողի հարկ                    
1.10.17.3 Այլ չփոխհատուցվող հարկեր                    
1.10.18 Աշխատանքի անվտանգության միջոցներ                    
1.10.19 Այլ ծախսեր                    
1.11 Անհուսալի դեբիտորական պարտքերի գծով ծախսեր                    
1.12 Կարգավորման պարտադիր վճարներ         x x x x x x
2

Շահույթ

                   
3 Անհրաժեշտ հասույթ (տող1+տող2)                    

1 Սույն ձևի 1.7.3 և 1.10.1 տողերի ծախսային հոդվածների համար ներկայացվում են համապատասխան հիմնավորում-հաշվարկներ  (էլեկտրոնային տարբերակով):
2 Սույն ձևով նախատեսված  ծախսային հոդվածները «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի կողմից  կարող են համալրվել նոր հոդվածներով կամ եղած հոդվածները տրոհվել բաղկացուցիչ մասերի:

____________________________
/ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը/

Կ.Տ.

(N 1-ին ձևը խմբ. 03.08.07 N 319-Ն)

Ձև N 2

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ
(ընկերության անվանումը)

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՀԱՍՈՒՅԹԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԸՍՏ ԲԱՑԱՌԻԿ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ

կանխատեսվող ժամանակաշրջան __________________ ___________

  Անվանումը Ընդա-
մենը
Բացառիկ  իրավունքով մատուցվող ծառայություններ Ոչ բացառիկ
իրավունքով
մատուցվող
ծառայություններ
Հիմնական ծառայություններ   Ոչ հիմնական ծառայություններ   Միջազ-
գային (TDM) մուտ-
քային
Խոսակ-
ցու-
թյուն-
ներ (Տա-
րան-
ցիկ) Մի-
ջազ-
գային
(VoIP)
մուտ-
քային խոսակ-
ցություն-
ներ (Տարան-
ցիկ)
Այլ
միա-
նվագ ծառա-
յութ-
յուն-
ներ Շար-
ժա-
կանից դեպի
հիմնա-
կան ցանց
խոսակ-
ցու-
թյուն-
ներ
Այլ
Մի-
աց-
ման վճար-
ներ
Բաժա-
նոր-դային վարձեր
Տեղա-
կան խոսակ-
ցու-
թյուն-ներ
Միջքա-
ղաքային խոսակ-
ցություն-
ներ
Միջազ-
գային (TDM) ելքային խոսակ-
ցություն-
ներ
Ինտեր-
նետի հասա-
նելի-
ության տեղա-
կան ծառա-
յություն-
ներ
Ինտեր-
նետային կապու-
ղու վարձ
Հիմ-
նա-
կանից շար-
ժա-
կան
խոսակ-
ցու-
թյուն-
ներ
Վար-
ձա-
կալված կապու-
ղիներ
Հավե-
լա-
վճա-
րով
ծառա-
յություն-
ներ
Քար-
տային հեռա-
խոս-
ներից խոսակ-
ցու-
թյուն-
ներ
Միջազ-
գային(VoIP) ելքային խոսակ-
ցու-
թյուն-
ներ
Մի-
ջազ-
գային (TDM) մուտ-
քային խոսակ-
ցու-
թյուն-
ներ
Մի-
ջազ-
գային (VoIP) մուտ-
քային խոսակ-
ցու-
թյուն-
ներ
Մի-
ջազ-
գային (TDM) ելքային խոսակ-
ցու-
թյուն-
ներ
(Տա-
րան-
ցիկ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ և ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ
ԾԱԽՍԵՐ
(տող1,1+տող1,2+տող1,3+տող1,4+
տող1,5+տող1,6+տող1,7+տող1,8+
տող1,9+տող1,10+տող1,11+
տող1,12+տող1,13+տող1,14)
                                         
1.1 Աշխատանքի վճարման ծախսեր                                          
1.2 Սոցիալական ապահովագրության վճարներ                                          
1.3 Գործուղումներ                                          
1.4 Կադրերի վերապատրաստման ծախսեր                                          
1.5 Մաշվածություն և ամորտիզացիա                                          
1.6 Միջազգային հեռախոսակապ (Վճարումներ միջազգային
օպերատորներին)
                                         
1.6.1 TDM                                          
1.6.2 VoIP                                          
1.7 Փոխկապակցման ծախսեր                                          
1.7.1 Այլ օպերատորների փոխկապակցման ծախսեր, այդ թվում`                                          
1.7.1.1 Միջազգայինից դեպի «Ղ-Տելեկոմ» ՓԲԸ-ի շարժական հեռախոսացանց                                          
1.7.1.2 «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի հիմնական հեռախոսացանցից դեպի
«Ղ-Տելեկոմ» ՓԲԸ-ի շարժական հեռախոսացանց
                                         
1.7.2 Ներքին փոխկապակցման ծախսեր, այդ թվում`                                          
1.7.2.1 «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի հիմնական հեռախոսացանցից դեպի
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի շարժական հեռախոսացանց
                                         
1.7.2.2 Միջազգայինից դեպի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի շարժական
հեռախոսացանց
                                         
1.8 Հեռահաղորդակցության վարձավճարներ                                          
1.8.1 Մալուխի և ռադիոռելեային միացումների վարձակալում                                          
1.8.2 Արբանյակային կապուղիների վարձակալում                                          
1.8.3 Ռադիոհաճախականությունների վարձավճար                                          
1.8.3.1. քաղաքային ցանցի համար                                          
1.9 Կապալառու կազմակերպությունների կողմից իրականացվող նորոգման ծախսեր                                          
1.10 Նյութական ծախսեր                                          
1.11 Ծրագրերի արդիականացման և սպասարկման ծախսեր                                          
1.12 Հավելավճարով ծառայությունների ծախսեր, այդ թվում                                          
1.12.1 Հիմնական հեռախոսակապի                                          
1.13 Այլ ծախսեր                                          
1.14 Կարգավորման պարտադիր վճարներ                                          
2 Շահույթ                                          
3 Մատուցվող ծառայության ծավալը                                          
                                             
                                             
4 Մատուցվող ծառայության սակագինը                                          
                                             
                                             
5 Անհրաժեշտ հասույթ (տող1+տող2)                                          

1  Սույն ձևով նախատեսված  ծախսային հոդվածները «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի կողմից  կարող են համալրվել նոր հոդվածներով կամ եղած հոդվածները տրոհվել բաղկացուցիչ մասերի:

 

_____________________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ.Տ.

_________________
(անուն, ազգանուն)

 

(N 2-րդ ձևը խմբ. 03.08.07 N 319-Ն)

Ձև N 3

 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ

(ընկերության անվանումը)

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԵՌԱԽՈՍԱԿԱՊԻ ԾԱՎԱԼԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Կանխատեսվող ժամանակաշրջան _____________

 

Հ/Հ Անվանումը Չափի
միավորը
Քանակը
1 2 3 4
1 Տեղական հեռախոսային ծառայություններ (ելքային)    
1.1

Սակագնային տարբերակ 1 բաժանորդներ

   
 

մինչև __ րոպե` անվճար

րոպե  
 

__ րոպեից մինչև __րոպե` վճարովի

րոպե  
 

___րոպեից ավելի` վճարովի

րոպե  
1.2 Սակագնային տարբերակ 2 բաժանորդներ    
 

մինչև __րոպե` անվճար

րոպե  
 

___րոպեից ավելի` վճարովի

րոպե  
1.3 E1 կապուղով բաժանորդներ    
 

մինչև ___ րոպե` անվճար

րոպե  
 

____րոպեից մինչև ___ րոպե` վճարովի

րոպե  
 

____ րոպեից ավելի` վճարովի

րոպե  
1.4 Ինտերնետ հասանելիության ծառայության համար հեռախոսագծի վճարովի
օգտագործում
րոպե  
1.5 Հեռախոսային քարտերով աշխատող հեռախոսներ րոպե  
1.6 Ծառայողական (հանրային համակցված հեռախոսացանցի) րոպե  

Ընդամենը տեղական հեռախոսային ծառայություններ (ելքային)

րոպե

  
2 Հավելավճարով ծառայություններ (ելքային)    
2.1 Հանրային համակցված հեռախոսացանց րոպե  
3 Միջքաղաքային (Հայաստանի Հանրապետության տարածք)
հեռախոսային ծառայություններ (ելքային)
   
3.1 Հանրային համակցված հեռախոսացանց րոպե  
3.1.1

այդ թվում`
                      
Ծանրաբեռնված ժամերին (__:00 - __:00)

րոպե  
3.1.2 Ոչ ծանրաբեռնված ժամերին (__:00 - __:00) րոպե  
3.2 Հեռախոսային քարտերով աշխատող հեռախոսներ րոպե  
3.3 Ծառայողական (հանրային համակցված հեռախոսացանցի) րոպե  

Ընդամենը միջքաղաքային (Հայաստանի Հանրապետության տարածք)
հեռախոսային ծառայություններ (ելքային)

րոպե

  
4 Միջազգային TDM (այդ թվում ԼՂՀ տարածք) հեռախոսային
ծառայություն (ելքային )
   
4.1 Հանրային համակցված հեռախոսացանց րոպե  
4.2 «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի շարժական GSM կապի բաժանորդներ րոպե  
4.3 «Ղ-Տելեկոմ» ՓԲԸ-ի շարժական GSM  կապի բաժանորդներ րոպե  
4.4 ԼՂՀ տարածքից տարանցիկ դեպի միջազգային րոպե  
4.5 Հեռախոսային քարտերով աշխատող հեռախոսներ րոպե  
4.6 Ծառայողական (հանրային համակցված հեռախոսացանցի) րոպե  

Ընդամենը միջազգային TDM հեռախոսային ծառայություն (ելքային )

րոպե  
5 Միջազգային VoIP հեռախոսային ծառայություն (ելքային)    
5.1 Հանրային համակցված հեռախոսացանց րոպե  
6 Միջազգային TDM (այդ թվում ԼՂՀ տարածք) հեռախոսային
ծառայություն (մուտքային)
   
6.1 Դեպի հանրային  համակցված հեռախոսացանց րոպե  
6.2 Դեպի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի շարժական  GSM ցանց րոպե  
6.3 Դեպի «Ղ-Տելեկոմ» ՓԲԸ-ի շարժական  GSM ցանց րոպե  
6.4 Միջազգայինից տարանցիկ դեպի ԼՂՀ տարածք րոպե  

Ընդամենը միջազգային TDM հեռախոսային ծառայություն (մուտքային)

րոպե  
7 Միջազգային  VoIP հեռախոսային ծառայություն (մուտքային)    
7.1 Դեպի հանրային  համակցված հեռախոսացանց րոպե  
7.2 Դեպի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի  շարժական  GSM ցանց րոպե  
7.3 Դեպի «Ղ-Տելեկոմ» ՓԲԸ-ի  շարժական  GSM ցանց րոպե  
7.4 Միջազգայինից տարանցիկ դեպի ԼՂՀ տարածք րոպե  

Ընդամենը միջազգային VoIP հեռախոսային ծառայություն
 (մուտքային)

րոպե  
8 Հանրային համակցված ցանցից դեպի շարժական GSM
ցանց ելքային խոսակցություններ 
   
8.1 Դեպի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի  շարժական  GSM ցանց րոպե  
8.1.1

այդ թվում`
                      
Ծանրաբեռնված ժամերին (__:00 - __:00)

րոպե  
8.1.2 Ոչ ծանրաբեռնված ժամերին (__:00 - __:00) րոպե  
8.2 Դեպի «Ղ-Տելեկոմ» ՓԲԸ-ի շարժական  GSM ցանց րոպե  
8.2.1 այդ թվում`
                       Ծանրաբեռնված ժամերին (__:00 - __:00)
րոպե  
8.2.2 Ոչ ծանրաբեռնված ժամերին (__:00 - __:00) րոպե  
8.3 Հեռախոսային քարտերով աշխատող հեռախոսներից դեպի
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի շարժական  GSM ցանց
րոպե  
8.4 Հեռախոսային քարտերով աշխատող հեռախոսներից դեպի
«Ղ-Տելեկոմ» ՓԲԸ-ի  շարժական GSM ցանց
րոպե  
8.5 Ծառայողական հեռախոսազանգ (հանրային համակցված
հեռախոսացանցից) դեպի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի  շարժական
GSM ցանց
րոպե  
8.6 Ծառայողական հեռախոսազանգ (հանրային համակցված
հեռախոսացանցից) դեպի «Ղ-Տելեկոմ» ՓԲԸ-ի շարժական
GSM ցանց
րոպե  

Ընդամենը հանրային համակցված ցանցից դեպի շարժական
GSM ցանց ելքային խոսակցություններ

րոպե  
9 Շարժական GSM ցանցից դեպի հանրային համակցված
ցանց մուտքային խոսակցություններ
   
9.1 «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի շարժական GSM ցանցից դեպի
հանրային համակցված  ցանց
րոպե  
9.2 «Ղ-Տելեկոմ» ՓԲԸ-ի շարժական GSM ցանցից դեպի
հանրային համակցված ցանց
րոպե  

Ընդամենը շարժական GSM ցանցից դեպի հանրային համակցված
 ցանց մուտքային խոսակցություններ

րոպե  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՏՐԱՖԻԿ

րոպե   

ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԵԼՔԱՅԻՆ  ՏՐԱՖԻԿ

րոպե   

ՀԱՆՐԱԳՈՒՄԱՐ

րոպե   

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ՀԵՌԱԽՈՍԱՑԱՆՑԻ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ
ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

10 Զբաղեցրած թվային գծեր    
10.1 Զբաղեցրած թվային գծերի միջին քանակը - սակագնային
տարբերակ 1` գործարար բաժանորդների համար
հեռախո-
սային գիծ
 
10.2 Զբաղեցրած թվային գծերի միջին քանակը - սակագնային
տարբերակ 1` բնակիչ բաժանորդների համար
հեռախո-
սային գիծ
 
10.3 Զբաղեցրած թվային գծերի միջին քանակը - սակագնային
տարբերակ 2` գործարար բաժանորդների համար
հեռախո-
սային գիծ
 
10.4 Զբաղեցրած թվային գծերի միջին քանակը - սակագնային
տարբերակ 2` բնակիչ բաժանորդների համար
հեռախո-
սային գիծ
 
10.5 Զբաղեցրած թվային գծերի միջին քանակը - ծառայողական հեռախո-
սային գիծ
 

Ընդամենը զբաղեցրած թվային գծեր

հեռախո-
սային գիծ
 
11 Զբաղեցրած անալոգային գծեր    
11.1 Զբաղեցրած անալոգային գծերի միջին քանակը - գործարար
բաժանորդներ
հեռախո-
սային գիծ
 
11.2 Զբաղեցրած անալոգային գծերի միջին քանակը -  բնակիչ
բաժանորդներ
հեռախո-
սային գիծ
 
11.3 Զբաղեցրած անալոգային զուգտակ գծերի միջին քանակը -
  բնակիչ բաժանորդներ
հեռախո-
սային գիծ
 
11.4 Զբաղեցրած անալոգային գծերի միջին քանակը - 
ծառայողական
հեռախո-
սային գիծ
 

Ընդամենը զբաղեցրած անալոգային գծեր

հեռախո-
սային գիծ
 
12 Զբաղեցրած ISDN-2 գծեր    
12.1 Զբաղեցրած ISDN-2 գծերի միջին քանակը - գործարար
բաժանորդներ
հեռախո-
սային գիծ
 
12.2 Զբաղեցրած ISDN-2 գծերի միջին քանակը - բնակիչ
բաժանորդներ
հեռախո-
սային գիծ
 

Ընդամենը զբաղեցրած ISDN-2 գծեր

հեռախո-
սային գիծ
 

Ընդամենը հանրային համակցված հեռախոսացանցի
զբաղեցրած ունակություններ

հեռախո-
սային գիծ
 
12 E1 կապուղով բաժանորդային գծերի միջին
թվաքանակը
բաժա-
նորդային
գիծ
 
13 Հեռախոսային քարտերով աշխատող հեռախոսների
միջին քանակը 
հեռախո-
սային գիծ
 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ՀԵՌԱԽՈՍԱՑԱՆՑԻ ՆՈՐ
ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ

հատ   

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ՀԵՌԱԽՈՍԱՑԱՆՑԻ
ՎԱՐՁԱԿԱԼՎԱԾ ԿԱՊՈՒՂԻՆԵՐ 

կԲտ/կմ   

ԻՆՏԵՐՆԵՏԱՅԻՆ  ԿԱՊՈՒՂԻՆԵՐ 

    
14 Ինտերնետային կապուղիներ    
14.1 Վարձակալված ինտերնետային կապուղիներ կԲտ  
14.2 Ծառայողական ինտերնետային կապուղիներ կԲտ  
Ընդամենը ինտերնետային կապուղիներ կԲտ  

 

1 Սույն ձևով նախատեսված  ցուցանիշները «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի կողմից  կարող են համալրվել նոր հոդվածներով կամ եղած հոդվածները տրոհվել բաղկացուցիչ մասերի:

 

_____________________________
 (ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ.Տ.

_________________
(անուն, ազգանուն)

 

(N 3-րդ ձևը խմբ. 03.08.07 N 319-Ն)

Ձև N 4

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Ներգրավված կապիտալի վերաբերյալ

Կանխատեսվող տարի ___________________________

 

 

Հիմնական հեռախոսակապ

Շարժական հեռախոսակապ

Ընդամենը

Ներգրավված
կապիտալի
մնացորդը
հաշվետու
տարվա
հունիսի 30-ի
դրությամբ
(մլն դրամ)

Ներգրավված
կապիտալի
սպասարկում

Ներգրավված
կապիտալի
մնացորդը
հաշվետու
տարվա
հունիսի 30-ի
դրությամբ
(մլն դրամ)

Ներգրավված
կապիտալի
սպասարկում

Ներգրավված
կապիտալի
մնացորդը
հաշվետու
տարվա
հունիսի 30-ի
դրությամբ
(մլն դրամ)

Ներգրավված
կապիտալի
սպասարկում

%

մլն դրամ

%

մլն դրամ

%

մլն դրամ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ընդամենը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կ. Տ.

__________________
(ստորագրություն)

Ձև N 5

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի հիմնական միջոցների (ոչ նյութական ակտիվներ) մաշվածության վերաբերյալ

 

Հիմնական միջոցների անվանումը

Սկզբնա-կան արժեք

Կուտակ- ված մաշվա-ծություն

Հաշվե-կշռային արժեք

Հիմնական միջոցի օգտակար ծառա-
յության ժամկետը

Հաշվետու ժամանակա-շրջանում հաշվարկված մաշվածություն

Այդ թվում

Հիմնական հեռախոսակապ

Շարժական հեռախոսա-կապ

տարի

%

Բացառիկ իրավունքով մատուցվող ծառայու-
թյուններ

Ոչ բացառիկ իրավունքով մատուցվող ծառայու-
թյուններ

1

__________________________________________
(ստորաբաժանման անվանումը)

1.1

Արտադրական և ոչ արտ. շենքեր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Վարձակալված շենքեր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Տրանսպ. տնտ., կապի և այլ ճյուղային կառույցներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Էլ.-հաղորդման և կապի հարմարանք

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Խողովակաշարեր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Էլ.-շարժիչներ և դիզել-գեներատոր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Այլ ուժային սարքավորում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Օդափոխման մեքենաներ և սարքավորումներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Կաբելի անցկացման մեք. և սարքավորումներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10

Կապի սարքավորումներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11

Չափիչ և կարգավորող սարքավորում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12

Հաշվողական տեխնիկա

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13

Ավտոմոբիլային տրանսպ. շարժակազմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.14

Արտադրական տրանսպորտ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.15

Արտադ. և տնտ. գույք և պիտույք

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.16

Ոչ նյութական ակտիվներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.17

Այլ հիմնական միջոցներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

__________________________________________
(ստորաբաժանման անվանումը)

2.1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ընդամենը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Հիմնական միջոցները ներկայացվում են ըստ բերված ցանկի յուրաքանչյուր ստորաբաժանման համար

Կ. Տ.

Ընկերության տնօրեն __________________

(ստորագրություն)

Ձև N 6

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Աշխատանքի վարձատրությանն ուղղվող միջոցների վերաբերյալ

Կանխատեսվող տարի ___________________________

Հ/Հ

Ցուցանիշը

Ընդամենը
(սյ4+սյ5+սյ6)

Հիմնական հեռախոսակապ

Շարժական
հեռախո-
սակապ

Բացառիկ
իրավունքով
մատուցվող
ծառայու-թյուններ

Ոչ բացառիկ
իրավունքով
մատուցվող
ծառայու-թյուններ

1

2

3

4

5

6

1

Ցուցակային աշխատողների թվաքանակը (մարդ), այդ թվում`

 

 

 

 

1.1

Վարչական անձնակազմ

 

 

 

 

1.2

Արդյունաբերաարտադրական անձնակազմ

 

 

 

 

1.3

Իրացման անձնակազմ

 

 

 

 

2

Ոչ ցուցակային աշխատողներ (մարդ)

 

 

 

 

3

Միջին աշխատավարձ (հազ. դրամ)

 

 

 

 

4

Աշխատավարձի ֆոնդ (մլն դրամ)

 

 

 

 

* Անհրաժեշտ է կից ներկայացնել  ընկերության կողմից հաստատված պաշտոնացուցակը

 

Ընկերության տնօրեն __________________

(ստորագրություն)

Կ. Տ.

Ձև N 7

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Գործուղման ծախսերի վերաբերյալ

Կանխատեսվող տարի ___________________________

Հ/Հ   Ընդամենը
(սյ10+սյ17+սյ26)
Հիմնական հեռախոսակապ
Բացառիկ իրավունքով մատուցվող ծառայություններ Ոչ բացառիկ իրավունքով մատուցվող ծառայություններ
Գործուղվող անձանց թվաքանակը
(մարդ)
Գործուղման տևողությունը
(օր)
Օրապահիկի ծախսեր
(հազ. դրամ)
Գիշերա-
վարձ
(հազ. դրամ)
Ճանա-
պարհա-
ծախս
(հազ. դրամ)
Այլ ծախսեր
(հազ. դրամ)
Ընդամենը Գործուղվող անձանց թվաքանակը
(մարդ)
Գործուղման տևողությունը
(օր)
Օրապահիկի ծախսեր
(հազ. դրամ)
Գիշերա-
վարձ
(հազ. դրամ)
Ճանա-
պարհա-
ծախս
(հազ. դրամ)
Այլ ծախսեր
(հազ. դրամ)
Ընդամենը
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ՀՀ տարածքից դուրս գործուղման ծախսեր, այդ թվում` (նշել երկիրը)                              
1.1                                
1.2                                
2 ՀՀ տարածքում գործուղման ծախսեր                              
3 Ընդամենը գործուղման ծախսեր   X X           X X          

Հ/Հ Ընդամենը
(սյ10+սյ17)
Շարժական հեռախոսակապ
Գործուղվող
անձանց թվաքանակը
(մարդ)
Գործուղման տևողությունը
(օր)
Օրապահիկի ծախսեր
(հազ. դրամ)
Գիշերա-
վարձ
(հազ. դրամ)
Ճանա-
պարհա-
ծախս
(հազ. դրամ)
Այլ
ծախսեր
(հազ. դրամ)
Ընդամենը
18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 ՀՀ տարածքից դուրս գործուղման
ծախսեր, այդ թվում` (նշել երկիրը)
             
1.1                
1.2                
2 ՀՀ տարածքում գործուղման ծախսեր              
3 Ընդամենը գործուղման ծախսեր X X          

 

Ընկերության տնօրեն __________________

(ստորագրություն)

Կ. Տ.

Ձև N 8

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Վառելիքային ծախսերի վերաբերյալ

Կանխատեսվող տարի ___________________________

Հ/Հ

Ցուցանիշը

Ընդա-մենը

Հիմնական հեռախոսակապ

Շարժական հեռախոսակապ

Բացառիկ իրավունքով մատուցվող ծառայություններ

Ոչ բացառիկ իրավունքով մատուցվող ծառայություններ

Ծառայո-ղական մեքենա-ներ

Հերթա- պահ (շրջիկ) մեքենա- ներ

Նորոգման աշխատանք-
ներում
օգտա-
գործվող մեքենաներ, մեխանիզմներ

Այլ մեքենաներ, մեխանիզմ-ներ

Ծառայո-ղական մեքենա-ներ

Հերթա- պահ (շրջիկ) մեքենա- ներ

Նորոգման աշխատանք-
ներում
օգտա-
գործվող մեքենաներ, մեխանիզմներ

Այլ մեքենաներ, մեխանիզմ- ներ

Ծառայո-ղական մեքենա-ներ

Հերթա-պահ (շրջիկ) մեքենա-ներ

Նորոգման աշխատանք-
ներում
օգտա-
գործվող մեքենաներ, մեխանիզմներ

Այլ մեքենա-ներ, մեխանիզմ-ներ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Ավտոմեքենաների թվաքանակը, այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Շահագործման մեջ գտնվող մեքենաներ, այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

Բենզինով աշխատող մեքենաներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Դիզելային վառելիքով աշխատող մեքենաներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3

Գազով աշխատող մեքենաներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Շահագործման մեջ չգտնվող մեքենաներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ելքի գործակիցը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Մեկ օրվա վառելիքի ծախսը, այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Բենզին (լ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Դիզելային վառելիք (լ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

Գազ (խմ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ընդամենը վառելիքի ծախսը, այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Բենզին

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 լիտր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

հազ. դրամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Դիզելային վառելիք

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

լիտր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

հազ. դրամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

Գազ (խմ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

լիտր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

հազ. դրամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ընկերության տնօրեն __________________

(ստորագրություն)

Կ. Տ.

Ձև N 9

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Այլ ծախսերի վերաբերյալ

Կանխատեսվող տարի ___________________________

Հ/Հ

Ծախսի անվանումը

Ընդամենը (մլն դրամ) (սյ6+սյ9+սյ12)

Հիմնական հեռախոսակապ

Շարժական հեռախոսակապ

Բացառիկ իրավունքով մատուցվող ծառայություններ

Ոչ բացառիկ իրավունքով մատուցվող ծառայություններ

Քանակ (չափման միավորը)

Միավորի արժեք (դրամ/ չափման միավոր)

Ընդամենը (մլն դրամ)

Քանակ (չափման միավորը)

Միավորի արժեք (դրամ/ չափման միավոր)

Ընդամենը (մլն դրամ)

Քանակ (չափման միավորը)

Միավորի արժեք (դրամ/ չափման միավոր)

Ընդամենը (մլն դրամ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Էլեկտրաէներգիա

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Աուդիտորական ծառայությունների դիմաց

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Խորհրդատվական ծառայությունների դիմաց

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Այլ ծախսեր*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Այլ ծախսերը չպետք է գերազանցեն ընդամենը այլ ծախսերի 1 %-ը

 

Ընկերության տնօրեն __________________

(ստորագրություն)

Կ. Տ.