Համարը 
N 189-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2007.12.17/33(273) Հոդ.448
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն
Ընդունման ամսաթիվը 
14.11.2007
Ստորագրող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
14.11.2007
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
27.12.2007
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԹՌԻՉՔ-ՎԱՅՐԷՋՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ (ՍԼՕՏ) ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

6 դեկտեմբերի 2007 թ.

Պետական գրանցման թիվ 32007441

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

 

14 նոյեմբերի 2007 թ.
ք. Երևան

N 189-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԹՌԻՉՔ-ՎԱՅՐԷՋՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ (ՍԼՕՏ) ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության «Ավիացիայի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի 6-րդ մասով

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝

 

1. Հաստատել «Օդանավակայանների կողմից թռիչք-վայրէջքների համար ժամանակահատված (ՍԼՕՏ) տրամադրելու կարգը»` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Գլխավոր վարչության պետ՝

Ա. Մովսեսյան

 

 

Հավելված
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքացիական ավիացիայի
գլխավոր վարչության պետի
2007 թ. նոյեմբերի 14-ի
թիվ 189-Ն հրամանի

 

Կ Ա Ր Գ

 

Օդանավակայանների կողմից թռիչք-վայրէջքների համար ժամանակահատված (ՍԼՕՏ) տրամադրելու

 

Գ լ ու խ  I

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Օդանավակայանների կողմից թռիչք-վայրէջքների համար ժամանակահատված (ՍԼՕՏ) տրամադրելու կարգը (այսուհետ՝ Կարգ) սահմանում է օդանավակայանի կողմից ուղևորային և բեռնային փոխադրումներ իրականացնող օդանավ շահագործողներին թռիչք-վայրէջքների համար ժամանակահատվածներ տրամադրելու գործընթացը:

2. Կարգի իմաստով ՍԼՕՏ է համարվում օդանավակայանում թռիչքների և վայրէջքների համար հատկացվող ժամանակահատվածը:

3. Կարգի նպատակն է կանոնակարգել օդանավակայանում իրականացվող օդանավերի անվտանգ ու կանոնավոր փոխադրահոսքերը, ելնելով օդանավակայանի շահագործողական ցուցանիշներից, ինչպես նաև իրականացնել ԻԿԱՕ-ի թիվ 283-AT/119 շրջաբերականով առաջարկվող ուղեցույցները՝ կապված օդանավակայաններում ընդհանուր ուղևորահոսքի և օդանավերի շարժի ավելացման հետ:

4. Սույն կարգի իմաստով օդանավակայանի շահագործողական ցուցանիշներ են համարվում՝

ա. օդանավակայանի աերոդրոմի տարրերի շահագործողական բնութագրերը.

բ. օդանավակայանի ուղևորային և բեռնային համալիրների թողունակությունը.

գ. օդանավերի վերգետնյա սպասարկման համար նախատեսված անհրաժեշտ տեխնիկական, ինչպես նաև մարդկային ռեսուրսները:

5. Օդանավակայաններում ՍԼՕՏ-ի տրամադրումը հիմնվում է չեզոք, հստակ և ոչ խտրական հիմքերի վրա:

 

Գ լ ու խ  II

 

ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐՈՒՄ ՍԼՕՏ-Ի ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ

 

6. ՍԼՕՏ-ի տրամադրման նպատակով օդանավակայանների գործադիր մարմինների կողմից ստեղծվում է աշխատանքային խումբ (այսուհետ՝ խումբ), որը կազմվում է օդանավակայանի, օդային երթևեկության սպասարկման և օդանավակայանում վերգետնյա սպասարկում իրականացնող ծառայությունների, ինչպես նաև մաքսային, սահմանապահ և միգրացիոն մարմինների ներկայացուցիչներից, իրենց համաձայնությամբ:

Խմբի որոշմամբ նրա նիստերին կարող են հրավիրվել և մասնակցել օդանավ շահագործողների ներկայացուցիչները:

7. Կանոնավոր չվերթերի համար ՍԼՕՏ-երի տրամադրումն իրականացվում է տարին երկու անգամ օդանավ շահագործողների հայտերի հիման վրա՝ ամառային և ձմեռային չվացուցակները հաստատելու ժամանակ:

Ամառային կամ ձմեռային չվացուցակը հաստատվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության (այսուհետ՝ Գլխավոր վարչություն) կողմից օդանավ շահագործողի հայտի և խմբի եզրակացության հիման վրա:

8. Ելնելով օդանավակայանի շահագործողական ցուցանիշներից խումբը կարող է մերժել ներկայացված հայտը, օդանավ շահագործողին ներկայացնելով մերժման հիմնավորումը և իր առաջարկությունը. հնարավոր ՍԼՕՏ-ի հատկացման վերաբերյալ:

Հայտի մերժումը, դրա հիմնավորումը և իր առաջարկությունները խումբն օդանավ շահագործողին է ներկայացնում գրավոր ձևով ոչ ուշ, քան 10-օրյա ընթացքում, հակառակ դեպքում հայտը համարվում է ընդունված:

9. Փոխադարձ պայմանավորվածությամբ և Գլխավոր վարչության ու խմբի համաձայնությամբ ՍԼՕՏ-երը կարող են փոխանակվել օդանավ շահագործողների միջև:

10. Օդանավակայանում առաջացած արտակարգ իրավիճակների դեպքում (ռազմական դրություն, օդանավակայանի աշխատանքային ռեժիմի սահմանափակում՝ կապված աերոդրոմի վերանորոգման, եղանակային պայմանների հետ, հատուկ չվերթերի իրականացման ժամանակ և այլն), եթե դա բխում է թռիչքների անվտանգության ապահովման պահանջներից խումբը կարող է դիմել Գլխավոր վարչությանը ՍԼՕՏ-երի կասեցման կամ տեղափոխման առաջարկով:

11. Խումբը կարող է դիմել Գլխավոր վարչությանը օդանավ շահագործողին հատկացված ՍԼՕՏ-ի կասեցման առաջարկով, եթե նրա կողմից չի ապահովվում հատկացված ՍԼՕՏ-ի կանոնավոր իրականացումը (չվերթի պարբերաբար չեղյալ հայտարարում, հետաձգում, ուշացում և այլն):

12. Ոչ կանոնավոր (լրացուցիչ և չարտերային(պատվիրված)) չվերթերի ՍԼՕՏ-երը տրվում են օդանավակայանի համապատասխան ծառայության կողմից, Հայաստանի Հանրապետության «Ավիացիայի մասին» օրենքի 49-րդ հոդվածով սահմանված թույլտվությունների առկայության դեպքում: