Համարը 
N 275-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2008.02.01/4(278) Հոդ.43
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Քաղաքաշինության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
14.12.2007
Ստորագրող մարմինը 
Քաղաքաշինության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
14.12.2007
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.02.2008
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՍԵՅՍՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ՇԵՐՏԱՎՈՐ ՌԵՏԻՆԱՄԵՏԱՂԵ ՀԵՆԱՐԱՆՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՀԵՏԱԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

10 հունվարի 2008 թ.

Պետական գրանցման թիվ 11708004

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

14 դեկտեմբերի 2007 թ.
ք. Երևան

N 275-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՍԵՅՍՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ՇԵՐՏԱՎՈՐ ՌԵՏԻՆԱՄԵՏԱՂԵ ՀԵՆԱՐԱՆՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՀԵՏԱԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հոկտեմբերի 4-ի N 1161-Ն որոշման 3-րդ կետի 1-ին ենթակետը.

 

Հրամայում եմ`

 

1. Հաստատել սեյսմամեկուսացման շերտավոր ռետինամետաղե հենարանների տեխնիկական վիճակի հետազննության կարգը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել նախարարի տեղակալ Կ. Գևորգյանի վրա:

 

Նախարար՝

Վ. Վարդանյան
 

 

Հավելված

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի

2007 թվականի դեկտեմբերի 14-ի

N 275-Ն հրամանի

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՍԵՅՍՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ՇԵՐՏԱՎՈՐ ՌԵՏԻՆԱՄԵՏԱՂԵ ՀԵՆԱՐԱՆՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՀԵՏԱԶՆՆՈՒԹՅԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով սահմանվում են նոր կառուցվող շենքերի ու շինությունների սեյսմակայունության համակարգերում և գոյություն ունեցող շենքերի ու շինությունների սեյսմակայունության բարձրացման նպատակով որպես կառուցվածքային տարր նախատեսված սեյսմամեկուսացման շերտավոր ռետինամետաղե հենարանների (այսուհետ` ՍՇՌՄՀ) տեխնիկական վիճակի հետազննության, այսինքն՝ դիտողական ու դիտողագործիքային հետազննության և արդյունքում ՍՇՌՄՀ-ների հետագա անվտանգ շահագործման գնահատման դրույթները, ինչպես նաև դրանց փոխարինման անհրաժեշտության դեպքերը:

2. ՍՇՌՄՀ-ների տեխնիկական վիճակի առաջին հետազննությունը պետք է կատարվի դրանց տեղակայելուց հետո մեկ տարի անց և հետագայում` առնվազն 10 տարին մեկ անգամ:

3. ՍՇՌՄՀ-ների տեխնիկական վիճակի հետազննությունը կատարվում է նաև.

1) շենքի գործառական նշանակության փոփոխության դեպքում.

2) շահագործման պայմանների փոփոխության, մասնավորապես` ազդող բեռների մեծացման դեպքում.

3) հրդեհից, հաշվարկային մակարդակի կեսը գերազանցող ուժգնությամբ յուրաքանչյուր երկրաշարժից հետո:

 

II. ՍՇՌՄՀ-ՆԵՐԻ ԴԻՏՈՂԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

4. Դիտողական հետազննությունը կատարվում է շենքի սեփականատիրոջ, բազմաբնակարան շենքում` կառավարման մարմնի կամ նրա կողմից լիազորված անձի միջոցով, անհրաժեշտության դեպքում մասնագիտացված կազմակերպության ներգրավմամբ:

5. Դիտողական հետազննության ժամանակ ի հայտ են բերվում և նշվում են (անհրաժեշտության դեպքում լուսանկարվում են) յուրաքանչյուր ՍՇՌՄՀ-ի երևացող թերությունները, դեֆորմացիաները, մաշվածքը, կողմնային մակերևույթների վնասվածքները, մակերևութային ճաքերի առկայությունն ու տեղաբաշխման բնույթը, ինչպես նաև մեխանիկական, կոռոզիոն, այրվածքային և այլ տիպի վնասվածքները, տարատեսակ սահմանափակիչների առկայության դեպքում նրանց վիճակը:

Հետազննության ժամանակ անհրաժեշտ է ստուգել շենքի ինժեներական հաղորդակցուղիների միացումների ճկունության անկումը, մաշվածքի առկայությունը և կառուցվածքի (շենքի) շուրջը նախատեսված սեյսմիկ բացակի համապատասխանությունը նախագծային լուծումներին:

 

III. ՍՇՌՄՀ-ՆԵՐԻ ԴԻՏՈՂԱԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

6. ՍՇՌՄՀ-ների դիտողագործիքային հետազննությունը կատարվում է բնագավառի մասնագիտացված կազմակերպության կողմից:

7. Դիտողագործիքային հետազննության ժամանակ, բացի սույն կարգի 5-րդ կետում նշված աշխատանքներից, կատարվում են նաև`

1) դեֆորմացիաների չափումներ,

2) ճաքերի բացվածքի լայնության և երկարության չափումներ,

3) ռետինե կարծրության որոշում (ըստ Շոռի «Ա»): ՍՇՌՄՀ-ների ռետինի կարծրությունը որոշվում է յուրաքանչյուր հենարանի համար` դրանց կողմնային մակերևույթների վրա, առնվազն երեք կետում,

4) շենքի միկրոտատանումների գրանցումներ` համապատասխան գրանցող սարքերի միջոցով: Գրանցող սարքերը տեղադրվում են ՍՇՌՄՀ-ներից անմիջապես ցածր և բարձր գտնվող կոնստրուկտիվ տարրերի վրա, ինչպես նաև տարբեր հարկերում և տանիքում:

8. Շենքի միկրոտատանումների իրական մեծությունը պետք է որոշվի հիստերեզիսային կորերի (օղակների) միջոցով: Վերջիններս կառուցվում են յուրաքանչյուր ՍՇՌՄՀ-ի համար` փորձարկման արդյունքների հիման վրա մինչև դրա կիրառումը:

Եթե առաձգական փուլում կոշտության արժեքը մեծ է թույլատրելի հաշվարկային մեծությունից, ապա այդ դեպքում մեկ անգամ ևս պետք է հետազննվեն ՍՇՌՄՀ-ների բացակները, ինչպես շենքի ներսում, այնպես էլ դրսից և վերացվեն բոլոր արհեստականորեն ստեղծված կապերը, որոնք կարող են պատճառ լինել սեյսմամեկուսացման համակարգի կոշտացմանը:

 

IV. ՍՇՌՄՀ-ՆԵՐԻ ՀԵՏԱԳԱ ԱՆՎՏԱՆԳ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ, ԴՐԱՆՑ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԴԵՊՔԵՐԸ

 

9. ՍՇՌՄՀ-ների հետագա անվտանգ շահագործման գնահատականը տրվում է դրանց տեխնիկական վիճակի հետազննության արդյունքների և անձնագրային տվյալներին համապատասխանության հիման վրա:

10. ՍՇՌՄՀ-ների հետագա շահագործման ոչ պիտանիության գնահատականը տրվում է եթե`

1) ռետինի կարծրությունը տարբերվում է նախագծայինից ավելի, քան ± 10%- ով.

2) մնացորդային դեֆորմացիան գերազանցում է հենարանի արտաքին տրամագծի 20%-ը (0.2D).

3) ՍՇՌՄՀ-ներում առաջացել են չափազանց մեծ կամ անհավասարաչափ ուղղաձիգ դեֆորմացիաներ.

4) ՍՇՌՄՀ-ների կողային մակերևույթին հայտնաբերված ճաքերի երկարության ու խորության մեծությունները և քանակը գերազանցում են N1 աղյուսակով սահմանված ցուցանիշները:

11. Այն ՍՇՌՄՀ-ները, որոնցում դիտողական և դիտողագործիքային հետազննման արդյունքում արձանագրվել են 10 կետում նշված բնութագրերից որևէ մեկը, պետք է փոխարինվեն: Փոխարինման են ենթակա նաև վնասված սահմանափակիչները:

12. ՍՇՌՄՀ-ների փոխարինումը իրականացվում է մասնագիտական կազմակերպության կողմից` սահմանված կարգով հաստատված նախագծային փաստաթղթերի հիման վրա:

13. Այն շենքերում, որոնցում դիտողական և դիտողագործիքային հետազննման արդյունքում հայտնաբերվել են փոխարինման ենթակա ՍՇՌՄՀ-ներ, մնացած ՍՇՌՄՀ-ներից ընտրանքային կարգով ընտրված առնվազն երեքը պետք է ենթարկվեն փորձարկումների:

Եթե փորձարկման արդյունքներով դրանցից առնվազն մեկը ունի շեղում սահմանված բնութագրերից, ապա այն ենթակա է փոխարինման: Այդ դեպքում շենքի մնացած ՍՇՌՄՀ-ները ևս ենթարկվում են փորձարկման:

 

Աղյուսակ 1

 

ՍԵՅՍՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ՇԵՐՏԱՎՈՐ ՌԵՏԻՆԱՄԵՏԱՂԵ ՀԵՆԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՃԱՔԵՐԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ, ԽՈՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՔԱՆԱԿԻ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՇԵՂՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ճաքի երկարությունը, սմ

Ճաքի խորությունը, մմ

Ճաքերի քանակը, ոչ ավելի

3

1

4

3

2

3

3

3

2

4

1

3

4

2

2

4

3

1

5

1

2

5

2

1

6

1

1