Համարը 
թիվ 23-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2008.01.29/3(277) Հոդ.29
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
24.12.2007
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
24.12.2007
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
08.02.2008
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

16 հունվարի 2008 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60308016

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

24 դեկտեմբերի 2007 թ.
ք. Երևան

 թիվ 23-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի երրորդ մասի
բ) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

Հաստատել «2008 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագիրը»` համաձայն հավելվածի:

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_19476

 

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 
 

էջ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 
   

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ

Հավելված 1

ԸՍՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ, ԵՆԹԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԵՎ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ

 1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ

 

 1.1 ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ

 

1.1.1 ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ

 

1.1.2 ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

 

 1.2 ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ)

 

1.2.1 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

1.2.2 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

 

1.2.3 ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՁԿՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1.2.4 ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

1.2.5 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

 

1.2.6 ԿԱՊ

 

1.2.7 ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

1.2.8 ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

 

1.3 ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ

 

1.3.1 ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԵՐ (ՍԱԿԱԳՆԵՐ) ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ

 

1.3.2. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ

 

1.3.3 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ

 

1.3.4 ԲԵՌՆԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ

 

1.3.5 ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ

 

1.3.6 ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ

 

1.3.7 ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

 

1.4 ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

 

1.4.1 ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅՈՒՆ

 

1.4.2 ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՍԱՄԱԿԱՐԴԱԿ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ

 

1.5 ԲԻԶՆԵՍ ՌԵԳԻՍՏՐ

 

1.6 ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄ

 

1.7 ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

 

1.8 ՊԵՏԱԿԱՆ-ՌԵԳԻՍՏՐ

 

2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ

 

3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ

 

4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ

 

 4.1 ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ

 

4.1.1 ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ

 

4.1.2 ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ

 

4.2 ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ

 

4.3 ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

4.4 ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ

 

4.5 ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԴԻՐՔ

 

4.6 ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՐՏՔ

 

4.7 ԱՐՏԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՓՈԽԱՐԺԵՔՆԵՐ

 

5. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ

 

ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԳԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԳԱՅԻՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

 

 5.1 ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

5.1.1 ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՆ ՇԱՐԺԸ

 

5.1.2 ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺ

 

5.1.3 ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿ

 

 5.2 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

 5.3 ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ

 

 5.4 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

 5.5 ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ՍՊՈՐՏ

 

 5.6 ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

 

 5.7 ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

 

 5.8 ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

 5.9 ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

 ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

 Հավելված 2

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Հավելված 3

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ (1)

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ (2)

 

ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (3)

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ (4)

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ

Հավելված 4

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ

Հավելված 5

 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ

 

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ (ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ) ՑԱՆԿԻ

 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ

Հավելված 6

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆԸ

 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵԼԻՔ ՈՐՈՇ ԱՄՓՈՓ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ (ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ) ՑԱՆԿԸ

 

1. ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ  

 

2. ԸՍՏ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ

Հավելված 7

 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 

 

«2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

Հավելված 8

 

ԾՐԱՐՈՒՄ» ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ «2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ» ՀԱՄԵՄԱՏ

 

ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳՐՈՒՄ ԲԵՐՎԱԾ

Հավելված 9

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ

 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ 

Հավելված 10

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ

Հավելված 11

 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ (ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ)

 

ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ

 

ԸՍՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ, ԵՆԹԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԵՎ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ

 

 

Ն Ե Ր Ա Ծ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությունը «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի և «Հայաստանի Հանրապետության 2007-2009 թվականների պետական վիճակագրական աշխատանքների Եռամյա ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի դրույթներով սահմանված պահանջներին համապատասխան, մշակել է «2008 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի» նախագիծը:

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում պետական վիճակագրության իրագործման հիմքը պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագիրն է: Պետական վիճակագրական գործունեության ուղղությունները սահմանելու համար մշակվում է Եռամյա Ծրագիր, իսկ այդ ուղղությունների իրագործումն ապահովող միջոցառումների որոշման համար՝ Տարեկան Ծրագիր:

Եռամյա Ծրագիրը հաստատվում է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի կողմից՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացմամբ: Այն ներառում է պետական վիճակագրական գործունեության հիմնական ուղղություններն ըստ երկրի տնտեսական, ժողովրդագրական, սոցիալական և բնապահպանական բնագավառների: Եռամյա Ծրագրի կատարումը և ֆինանսավորումը պայմանավորված է և բխում է յուրաքանչյուր տարվա Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից:

Համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Տարեկան Ծրագիրը հաստատվում է Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից՝ Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահի ներկայացմամբ:

Ծրագիրը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության, ինչպես նաև մյուս պետական մարմինների` Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից ընդհանուր համակարգման միջոցով իրականացվող պետական վիճակագրական դիտարկումներում ընդգրկված ցուցանիշների (և դրանց հավաքագրման, մշակման, ամփոփման, հրապարակման աշխատանքներ
ի) ցանկը, ինչպես նաև դրանց հաշվարկման կատարելագործմանն ուղղված աշխատանքները:

Ծրագիրը ներառում է երկրի տնտեսական, ժողովրդագրական, սոցիալական և բնապահպանական իրավիճակի դիտարկման համար անհրաժեշտ վիճակագրական աշխատանքների ցանկը (հավաքագրման աղբյուրները, ներկայացման և աշխատանքի կատարման (ցուցանիշի մշակման) ժամկետները և հրապարակումները, որտեղ պետք է տեղադրվեն վերջիններս)՝ հաշվի առնելով առկա ռեսուրսների սահմանափակումները, վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների վրա դրվող պարտականությունների ծավալը և ծախսերի արդյունավետությունը:

Ծրագրերով նախատեսված գործունեության ուղղություններն ու միջոցառումները հաշվի են առնում երկրի ցուցանիշների համադրելիությունը միջազգային վիճակագրական չափանիշներին, երկարաժամկետ միջակայքում միտումները բացահայտելու տեսանկյունով ապահովում են դրանց հնարավոր կայուն պարբերականությունը և տարեկան կտրվածքով պետական վիճակագրությանը հատկացվող ռեսուրսների հետ համաչափությունը:

Ծրագիրը մշակվում է վիճակագրական տեղեկատվության սպառողների պահանջարկի ուսումնասիրության հիման վրա:

Երկրի ազատական տնտեսակարգին անցման պայմաններում տեղի ունեցող սոցիալ-տնտեսական վերափոխումները, տնտեսությունում տեղի ունեցող արագ տեղաշարժերը սկզբունքային անհրաժեշտություն են առաջացրել վիճակագրական տեղեկատվություն սպառողներին (օգտագործողներին) ապահովելու առավել ճշգրիտ, արժանահավատ և ժամանակի չափանիշներին համապատասխանող վիճակագրական հրապարակումներով:

Վիճակագրության կարևորագույն նպատակներից է սպառողներին (օգտագործողներին) շուկայի պահանջարկին համապատասխանող վիճակագրական արտադրանքի տրամադրումը:

Պետական վիճակագրական աշխատանքների կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումներից են.

 • միջազգային չափանիշներով վիճակագրական մեթոդաբանության կատարելագործման, միասնականացման և ներդաշնակեցման, այլ երկրների ազգային վիճակագրական ծառայությունների կողմից պաշտոնապես հրապարակվող իրենց երկրների սոցիալ-տնտեսական զարգացման և բնակչության կենսամակարդակին վերաբերող ցուցանիշների համադրելիության ապահովման նպատակով՝ Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության շարունակական գործունեությունը միջազգային համագործակցության շրջանակում,
 • Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությունում պարբերաբար կազմակերպվող սեմինար-խորհրդակցությունները և դասընթացները, ինչպես օտարերկրյա փորձագետների, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակիցների դասավանդմամբ և (կամ) մասնակցությամբ,
 • վիճակագրական տվյալների հավաքագրման, կուտակման, մշակման և տարածման բնագավառներում տեղեկատվական նոր տեխնոլոգիաների ներդրումը, արդիականացումը և կիրառումը (մեթատվյալներ, տվյալների հիմնապաշար, ինտրանետ, ծրագրային փաթեթներ և այլն),
 • Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական ինտերնետային էջում տեղադրված հրապարակումների տեղեկատվական բազայի կատարելագործումը, վիճակագրական տեղեկատվության սպառողների համար Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության ինտերնետային էջից «Օն - լայն» ռեժիմով ամփոփ տեղեկատվության տրամադրման ուղղությամբ համապատասխան աշխատանքների իրականացումը,
 • վիճակագրության համակարգային զարգացման համար նախադրյալների ապահովման, վիճակագրության մեթոդաբանական կարողությունների զարգացման և կանոնակարգման, ինչպես նաև վիճակագրական տեղեկատվության օգտագործման ավելի լայն հնարավորությունների ընձեռման նպատակով` Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Տվյալների տարածման հատուկ ստանդարտով սահմանված ցուցանիշների և դրանց մեթատվյալների պարբերական արդիականացման աշխատանքների ապահովումը,
 • պետական վիճակագրությունում վիճակագրական դասակարգիչների մշակման ու ներդրման, ինչպես նաև արդեն իսկ ներդրված ու կիրառվող վիճակագրական դասակարգիչների շարունակական կատարելագործման աշխատանքների ապահովումը,
 • վիճակագրական տեղեկությունների հավաքագրման արդյունավետության բարձրացման (ինչպես տվյալների որակի, այնպես էլ ռեսուրսների խնայողության ենթատեքստով), ինչպես նաև վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների` վիճակագրական դիտարկման փաստաթղթերով ծանրաբեռնվածությունը նվազեցնելու նպատակով՝ փոքր և գերփոքր ձեռնարկատիրության սուբյեկտներից ընտրանքային կարգով վիճակագրական տեղեկությունների հավաքագրման մեթոդների ավելի լայն կիրառումը,
 • որպես նախորդ կետում նշվածի նախապայման, և որպես դրա հետևանք, տնտեսական գործունեության տեսակների ու դրանք իրականացնող սուբյեկտների քանակի աճով պայմանավորված, շարունակել վարչական ռեգիստրների կատարելագործման և կիրառվող մեթոդաբանությունների կատարելագործման աշխատանքները:

Վիճակագրական տեղեկատվության մատչելիությունն ապահովելու նպատակով.

 • երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ցուցանիշների գծով վիճակագրական տեղեկատվությունը տարածվում է (անվճար) բազմաթիվ սպառողների (պետական մարմիններ, հասարակական, գիտության և կրթության ոլորտի կազմակերպություններ, մասնավոր հատված, միջազգային կազմակերպություններ), նաև տրամադրվում է զանգվածային լրատվամիջոցներին մամուլի հաղորդագրությունների տեսքով՝ համաձայն ծրագրի հավելված 3 -ում նշված ժամանակացույցի:
 • ծրագրի 3-րդ հավելվածում ներառված վիճակագրական բոլոր հրապարակումների, առնվազն 2-ական օրինակ տրամադրվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության գրադարանին,
 • Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական ինտերնետային կայք էջում հայերեն, ռուսերեն և (կամ) անգլերեն լեզուներով զետեղվում է վիճակագրական տեղեկատվությունը:

Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությունն ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորություններին համապատասխան վիճակագրական տեղեկատվության տրամադրումը միջազգային (միջկառավարական, միջպետական) կազմակերպություններին և օտարերկրյա պետություններին, ինչպես նաև տվյալ տարվա ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների հիման վրա` նոր հետազոտությունների և այլ վիճակագրական աշխատանքների իրականացումը:

Ծրագրում ներառված աշխատանքների (ցուցանիշներ
ի) կառուցվածքը ներկայացված է, համաձայն Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Տվյալների տարածման ընդհանուր համակարգի և Տվյալների տարածման հատուկ ստանդարտի (որին 2003թ. նոյեմբերի 7-ից անդամակցում է նաև Հայաստանի Հանրապետություն
ը) բաղադրիչների և ենթադրում է տվյալների տարածման հետևյալ չորս հիմնական պահանջների (չափորոշիչներ
ի) պահպանումը` տվյալների ընդգրկվածություն, պարբերականություն և ժամանակայնություն, մատչելիություն, ամբողջականություն ու որակ:

Ծրագրի 1, 8 և 9-րդ հավելվածներում, աշխատանքների (ցուցանիշներ
ի) արտացոլման համար օգտագործվել է վեցանիշ ծածկագիր, որտեղ.

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_19477

I նիշ

II նիշ

III նիշ

IV նիշ

 • I նիշը` աշխատանքի (ցուցանիշի) ծածկագիրն է ըստ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Տվյալների տարածման ընդհանուր համակարգի և Տվյալների տարածման հատուկ ստանդարտի հատվածների,
 • II նիշը` հատվածի տրոհումն է ըստ ենթահատվածների,
 • III նիշը` աշխատանքի (ցուցանիշի) տրոհումն է ըստ ոլորտների (Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի դասերի, ցուցանիշների),
 • IV նիշը` ոլորտների մանրամասնումն է ըստ ենթաոլորտների:

Հաջորդ երկու նիշերը հատկացված են պետական վիճակագրական աշխատանքների հերթական համարին՝ ըստ տվյալ հատվածի, ենթահատվածի, ոլորտի և ենթաոլորտի:

Այն դեպքում, երբ աշխատանքը (ցուցանիշ
ը) տվյալ մակարդակից ներքև չի տրոհվում՝ հաջորդող դիրքերը լրացվում են զրոներով:

Օրինակ՝ 128001 - ծածկագիրը նշանակում է իրական հատվածի (1), արտադրության ենթահատվածի (2), կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության (8), կազմակերպությունների գործունեության հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները (0), իսկ վերջին երկու նիշերն արտահայտում են նշված ցուցանիշներին առնչվող պետական վիճակագրական աշխատանքների ցանկում հերթական համարը, որոնք անփոփոխելի են Եռամյա ծրագրերի գործողության ժամանակահատվածում:

Տվյալ ծածկագրի համար Ծրագրում նշվում են նաև վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշ
ի) ամբողջական անվանումը (սյունակ 3), տվյալ աշխատանքի (ցուցանիշ
ի) իրականացման (հաշվարկման, հավաքագրման) հիմք հանդիսացող պետական վիճակագրական դիտարկման փաստաթղթ(եր)ի տեսակ(ներ)ը (սյունակ 4), ընդգրկվածությունն ըստ կոնկրետ չափորոշիչի (մարզերի, գործունեության տեսակների և այլն) (սյունակ 5), պարբերականությունը (սյունակ 6), աշխատանքի կատարման, ցուցանիշի մշակման ավարտի (սյունակ 7), ինչպես նաև այն վիճակագրական հրապարակումների ծածկագրերը (տես` հավելված 3), որոնցում վերջիններս արտացոլվելու են (սյունակ 8):

Ծրագրի 3-րդ հավելվածում վիճակագրական հրապարակումների համար օգտագործվել է յոթանիշ ծածկագիր, որտեղ I-IV նիշերը համապատասխանում են Ծրագրի 1-ին հավելվածի դասակարգմանը, V նիշը ներկայացնում է հրապարակման ծածկագիրը (օրինակ՝ վիճակագրական ժողովածու (1), վիճակագրական տեղեկագիր (2), մամուլի հաղորդագրություն (3), տեղեկատվական ամսական զեկույց (4), վիճակագրական զեկույց (5)), իսկ VI և VII նիշերը ցույց են տալիս դրանց հերթական համարն ըստ տվյալ ոլորտների կամ գործունեության տեսակների հատվածների:

Վիճակագրական աշխատանքների կատարման (ցուցանիշների մշակման) Ծրագրում սահմանված ավարտի օրերը պարունակում են որոշակի վերապահումներ, կախված տարվա օրացուցային օրերի աշխատանքային օրերին համընկնելու հանգամանքից (օրինակ՝ Հավելված 1-ում 1. Իրական հատվածի 1.2. Արտադրություն (ծառայություններ) ենթահատվածի 1.2.1 Արդյունաբերություն բաժնի 121017 ծածկագրով աշխատանքի ավարտի օրը սահմանված է հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո 20-րդ օր
ը):

Եթե որևէ աշխատանքի ավարտի օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա, ապա աշխատանքի ավարտի օր է համարվում հաջորդ աշխատանքային օրը, իսկ ամսական պարբերականությամբ ժամկետայնություն ունեցող աշխատանքների ավարտի օր է սահմանվում տվյալ ամսվա վերջին աշխատանքային օրը` ոչ ուշ քան հաջորդող ամսվա 1-ը։

 

Վիճակագրական տեղեկատվության սպառողների պահանջարկն ուսումնասիրելու նպատակով` Ծրագրի նախագիծը առաջարկությունների և դիտողությունների ստացման ակնկալիքով տեղադրվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական ինտերնետային էջում (հասցեն` http://www.armstat.am), ինչպես նաև կարծիքի է ներկայացվել ընտրանքային կարգով ընտրված (ֆինանսական միջոցների սղությամբ պայմանավորված) 96 հիմնական վիճակագրական տեղեկատվության սպառողների (պետական մարմիններ, գիտակրթական հաստատություններ, դատաիրավական մարմիններ, բանկային համակարգ, գործարար շրջանակներ, հասարակական և միջազգային կազմակերպություններ և զանգվածային լրատվամիջոցներ):

Ծրագրի նախագծի առնչությամբ պատասխան-գրություններ ստացվել են 51-ից (53.1%), իսկ գրություններ չեն ուղարկել 45-ը (46.9%):

Առաջարկություններ և դիտողություններ ունեն 14 վիճակագրական տեղեկատվություն սպառողներ կամ նրանց 14.6%-ը:

Առաջարկություններ և դիտողություններ չունեն 37 վիճակագրական տեղեկատվություն սպառողներ կամ նրանց 38.5%-ը:

 

 

Հավելված 1

 2008 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ, ԵՆԹԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԵՎ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ

 

1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ

1.1 ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ

 

Հ/Հ Աշխա-տանքի (ցուցանիշի) ծածկագիրը Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) անվանումը Վիճակագրական դիտարկման փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի կատարման  (ցուցանիշի մշակման) համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը (աղբյուրները) Աշխատանքի (ցուցանիշ
ի) վիճակագրական ընդգրկվածությունը (ըստ ճյուղերի, գոր-ծունեության տեսակների, տարածքային բաշխվածության, աշխատողների թվաքանակի և այլն)
Պարբերականությունը Վիճակագրական աշխատանքի կա-տարման, ցուցանիշի մշակման ավարտը (ամսա-թիվը կամ աշխա-տանքային օրը հաշվետու ժամա-նակաշրջանից հետո) Հրապարակումների անվանումները, որոնցում ընդգրկվելու է աշխատանքի արդյունքը (կամ ցուցանիշը) (տես` հավելված 3)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.1 ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
1 111001 Համախառն ներքին արդյունքի հաշվարկ Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն կառուցվածքային ստորաբաժանումների վիճակագրական տվյալների հիման վրա ըստ հանրապետության ամսական 20 1000-301
    օպերատիվ տվյալներով          
    նախնական տվյալներով       30/31 1000-401
2 111002 Համախառն ներքին արդյունքի հաշվարկը մեկ շնչի հաշվով նախնական տվյալներով`
- 2007 թվականի տարեկան
- 2008 թվականի 11 ամիս
-"- -"- -"- 30/31 1000-401,
1000-101,
1100-101
- 2006 թվական, վերջնական հաշվետու տվյալներով
- 2007 թվական, վերանայված հաշվետու տվյալներով
տարեկան IV եռամսյակ
3 111003 Եռամսյակային համախառն ներքին արդյունքի հաշվարկ - արտադրական եղանակով (տնտեսության ճյուղերով), - ծախսային եղանակով (ըստ վերջնական օգտագործման տարրերի)          
    նախնական տվյալներով`
- 2007 թվականի IV եռամսյակ
- 2008 թվականի I եռամսյակ
- 2008 թվականի II եռամսյակ
- 2008 թվականի III եռամսյակ
-"- -"- եռամսյակային 90/92 1000-203,
1000-401
4 111004

Տարեկան և եռամսյակային համախառն ներքին արդյունքի հաշվարկ ընթացիկ և նախորդ տարվա գներով
- արտադրական եղանակով (տնտեսության ճյուղերով),
- ծախսային եղանակով (ըստ վերջնական օգտագործման տարրերի)

         
    հաշվետու տվյալներով` 2006 թվականի տարեկանը և եռամսյակները` ճշգրտված  2006 թվականի հաշվետու տարեկան տվյալների հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության կառուցվածքային ստորաբաժանումների վիճակագրական տվյալների հիման վրա ըստ հանրապետության տարեկան 30 ապրիլի 1100-101,
1000-401
    վերանայված հաշվետու տվյալներով` 2007 թվականի տարեկանը և եռամսյակները` ճշգրտված 2006 թվականի հաշվետու տարեկան  տվյալների հիման վրա          
5 111005 Համախառն ներքին արդյունքի հաշվարկը բազիսային տարվա մշտական, միջին տարեկան գներով
- արտադրական եղանակով (տնտեսության ճյուղերով),
- ծախսային եղանակով (ըստ վերջնական օգտագործման տարրերի)                                            
-"- -"- -"- 30 օգոստոսի -"-
հաշվետու տվյալներով 2006 թվականի համախառն ներքին արդյունք,     եռամսյակային կտրվածքով
վերանայված հաշվետու տվյալներով 2007 թվականի համախառն ներքին արդյունք, եռամսյակային կտրվածքով
6 111006 Տարեկան և եռամսյակային համախառն ներքին արդյունքի հաշվարկը բազիսային տարվա մշտական, միջին տարեկան գներով՝ սեզոնային ճշգրտումներով
- արտադրական եղանակով (տնտեսության ճյուղերով),
- ծախսային եղանակով (ըստ վերջնական օգտագործման տարրերի)
-"- -"- -"- -"-  
հաշվետու  տվյալներով 2006 թվականի համախառն ներքին արդյունք
վերանայված հաշվետու տվյալներով 2007 թվականի համախառն ներքին արդյունք
7 111007 2006 թվականի եռամսյակային համախառն ներքին արդյունքի հաշվարկը եկամուտների ձևավորման եղանակով հաշվետու տվյալներով -"- -"- -"- 26 դեկտեմբերի 1000-401
1. ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Ցուցանիշների հաշվարկը իրականացվում է տարվա հաշվետու տվյալներով (2006 թվական)
8 112001 Արտադրության հաշվի հաշվարկ Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն կառուցվածքային ստորաբաժանումների վիճակագրական տվյալների հիման վրա ըստ հանրապետության, տնտեսության ճյուղերի և հատվածների տարեկան IV եռամսյակ 1000-101,
1100-101
9 112002 Եկամուտների ձևավորան հաշվի հաշվարկ -"- -"- -"- -"- -"-
10 112003 Սկզբնական եկամուտների բաշխման հաշվի հաշվարկ Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն կառուցվածքային ստորաբաժանումների վիճակագրական տվյալների հիման վրա ըստ հանրապետության և տնտեսության հատվածների տարեկան IV եռամսյակ 1000-101,
1100-101
11 112004 Եկամուտների օգտագործման հաշվի հաշվարկ -"- ըստ հանրապետու-յան, տնտեսության հատվածների և ծախսային տարրերի -"- -"- -"-
12 112005 Տնօրինվող եկամուտների օգտագործման հաշվի հաշվարկ   -"- ըստ հանրապետության և տնտեսության հատվածների -"- -"- -"-
13 112006 Եկամուտների երկրորդային բաշխման հաշվի հաշվարկ      -"- -"- -"- -"- -"-
14 112007 Բնաիրեղեն ձևով եկամուտների վերաբաշխման հաշվի հաշվարկ -"- -"- -"- -"- -"-
15 112008 Ճշգրտված տնօրինվող եկամուտների օգտագործման հաշվի հաշվարկ -"- -"- -"- -"- -"-
16 112009 Կապիտալի հետ գործառնության հաշվի հաշվարկ                     -"- ըստ հանրապետու-յան, տնտեսության ճյուղերի և հատվածների -"- -"- -"-
17 112010 Ավելացված արժեքի հաշվարկները ազգային հաշիվների համակարգի ֆինանսական և ոչ ֆինանսական կազմակերպությունների հատվածների ենթահատվածների կտրվածքով -"- ըստ հանրապետության, տնտեսության ճյուղերի, հատված-ների ու ենթահատ-վածերի -"- 30 հունիսի 1100-101,
1000-401
18 112011 Վիճակագրական դիտարկման դաշտում ընդգրկված կազմակերպությունների (ներառյալ հիմնարկներ
ի) հիմնական միջոցների արժեքը (հաշվեկշռային և մնացորդային արժեքով)՝ ըստ տնտեսության ճյուղերի 2007 թվականին
Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն կառուցվածքային ստորաբաժանումների վիճակագրական տվյալների (Ձև 11-ՀՄ) հիման վրա ըստ հանրապետության և տնտեսության ճյուղերի -"- 28 նոյեմբերի 1000-101,
1000-401
19 112012 Բնակչության տնային գույքի կուտակման հաշվարկը    2007 թվականին Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության կառուցվածքային ստորաբաժանումների վիճակագրական տվյալների հիման վրա -"- -"- -"- Ներքին օգտագործման համար

 

1.2 ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ)

 

Հ/Հ Աշխա-տանքի (ցուցա -նիշի) ծածկա-գիրը Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) անվանումը Վիճակագրական դիտարկման փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի կատարման  (ցուցանիշի մշակման) համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը (աղբյուրները) Աշխատանքի (ցուցանիշի) վիճակագրական ընդգրկվածությունը (ըստ ճյուղերի, գոր-ծունեության տեսակների, տարածքային բաշխվածության, աշխատողների թվաքանակի և այլն) Պարբերա- կանությունը Վիճակագրական աշխատանքի կատարման, ցուցանիշի մշակման ավարտը (ամսա-թիվը կամ աշխա-տանքային օրը հաշվետու ժամա-նակաշրջանից հետո) Հրապարակումների անվանումները, որոնցում ընդգրկվելու է աշխատանքի արդյունքը (կամ ցուցանիշը) (տես` հավելված 3)
1 2 3 4 5 6 7 8
    1.2.1 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ              
1 121001 Արդյունաբերական արտադրանքի արտադրությունը բնեղեն և արժեքային արտահայտությամբ Ձև N 1-արտ ըստ գործունեության տեսակների տարեկան 21 հուլիսի 1000-101
2 121003 Արդյունաբերության աշխատանքի հիմնական ցուցանիշները` արտադրանքի ծավալը (ընթացիկ և համադրելի գներով), պատրաստի արտադրանքի իրացումը, ավելացված արժեքը, արդյունաբերա-արտադրական անձնակազմի թվաքանակը, մեկ աշխատողի աշխատանքի արտադրողականությունը, հիմնական ֆոնդերը, ֆոնդազինվածությունը, ֆոնդահատույցը Ձև N 1-արտ հաշվետվություն ըստ ձև N Ս-Օ ըստ հանրապետության, արդյունաբե-րության ճյուղերի, գործունեության տեսակների, մարզերի -"- 20 օգոստոսի 1000-101,
1000-102,
1000-103
3 121006 Հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայությունը և շարժը Ձև N 11-ՀՄ ըստ հանրապետության, արդյունաբե-րության ճյուղերի, գործունեության տեսակների -"- 30 հուլիսի 1000-101
4 121008 Էլեկտրակայանների աշխատանքի արդյունքները (ցուցակ և ամփոփ աղյուսակներ՝ ըստ էլեկտրակայանների և ենթակայության կարգերի) Ձև NN 6-ՏՑ,6-ՏՑ (հիդրո), ամփոփ հաշվետվություններ ըստ ձև N է-1 ամփոփ (կարգերով), է-1 (ցուցակ) ըստ էլեկտրակայանների -"- 30 մայիսի -"-
5 121009 Էլեկտրաէներգիայի սպառումը և արտադրական գործընթացն սպասարկող էներգետիկ հզորությունը Ձև NN 6-ՏՑ,6-ՏՑ (հիդրո), 24-էներգետիկա, ամփոփ հաշվետվություն (ձև N է-(ամփոփ) ըստ հանրապետության, արդյունա-բերության ճյուղերի, գործունեության տեսակների -"- 20 հունիսի -"-
6 121010 Տնտեսության էլեկտրահաշվեկշիռը Ձև NN 23-ն և 24-էներգետիկա, ամփոփ հաշվետվություն ըստ ձև N է-3 ըստ հանրապետության, տնտեսական գործունեության տե-սակների (բաժինների) տարեկան 20 հունիսի 1000-101
7 121011 Արտադրանքի (աշխատանքների, ծառայություններ
ի) ծավալը, պատրաստի արտադրանքի իրացումը, արդյունաբերաարտադրական անձնակազմի միջին ցուցակային թվաքանակը, մեկ աշխատողի աշխատանքի արտադրողականությունը
Ձև N 1- արտ (ամսական) ըստ հանրապետության, արդյունաբե-րության ճյուղերի, գործունեության տե-սակների, մարզերի, աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի եռամսյա-կային 20 1000-203,
1000-301,
1000-401,
1210-203,
1210-205
8 121013 Սպառողական ապրանքների արտադրությունը (բացթողման գներով) -"- ըստ հանրապետության -"- -"- 1000-401
9 121014 Արդյունաբերական արտադրանքի կարևորագույն տե-սակների արտադրությունը բնեղեն արտահայտությամբ -"- ըստ գործունեության տեսակների -"- -"- 1000-401,
1210-202
10 121015 Բաշխող ու իրացնող ցանցերի արտադրության ծավալը (ընթացիկ և համադրելի գներով), իրացումը     աղյուսակի տեսքով ըստ մարզերի -"- -"- 1000-401
11 121016 Խողովակաշարերով գազակերպ վառելիքի տեղափոխման (աշխատանքների, ծառայությունների ծավալը (ընթացիկ և համադրելի գներով), իրացումը -"- -"- -"- -"- -"-
12 121017 Ջրի հավաքման, մաքրման և բաշխման ծավալը (ընթացիկ և համադրելի գներով), իրացումը -"- -"- -"- -"- -"-

 

Հ/Հ Աշխա-տանքի (ցուցանիշի) ծածկագիրը Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) անվանումը Վիճակագրական դիտարկման փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի կատարման  (ցուցանիշի մշակման) համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը (աղբյուրները) Աշխատանքի (ցուցանիշի) վիճակագրական ընդգրկվածությունը (ըստ ճյուղերի, գոր-ծունեության տեսակների, տարածքային բաշխվածության, աշխատողների թվաքանակի և այլն) Պարբերա- կանությունը Վիճակագրական աշխատանքի կա-տարման, ցուցանիշի մշակման ավարտը (ամսա-թիվը կամ աշխա-տանքային օրը հաշվետու ժամա-նակաշրջանից հետո) Հրապարակումների անվանումները, որոնցում ընդգրկվելու է աշխատանքի արդյունքը (կամ ցուցանիշը) (տես` հավելված 3)
1 2 3 4 5 6 7 8
          1.2.2 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
1 122001 Գարնանացանի ընթացքը Ձև N 3-գտ ըստ հանրապետության, մարզերի տարին 3 անգամ (1.04,
1.05,
1.06) ամսական
20 1000-301,
1000-401,
1000-402
2 122002 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքերից 2008 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ հավաքված բերքը Ձև N 29-գտ -"- տարեկան 26 դեկտեմբերի 1000-401
     այդ թվում՝ ոռոգվող հողերից Ձև N 29-գտ (հավելված)       1000-402
3 122003 2008 թվականի բերքի տակ կատարված ցանքերի (եզրափակիչ) համատարած հաշվառման նախնական տվյալների համառոտ հանրագումարով Ձև N 4-գտ, Ձև N 2 -"- տարեկան (հունիսի1-ի դրությամ
բ)
27 հունիսի -"-
     ամբողջական հանրագումարով, այդ թվում՝ ոռոգվող հողերից Ձև N 4-գտ (հավելված), Ձև N 2 -"- -"- 21 հուլիսի 1220-206,
1000-101,
1000-102,
1000-103
4 122005 Առևտրային կազմակերպություններում անասնապահության դրությունը  Ձև N 24-գտ ըստ հանրապետության, մարզերի ամսական 20 1000-301,
1000-401,
1000-402
5 122006 Մսի, կաթի, ձվի և բրդի արտադրության 2008 թվականի նախնական տվյալները Ձև N 24-գտ ըստ հանրապետության  տարեկան 26 դեկտմբերի 1000-401,
1000-402
6 122007 2007 թվականի մսի, կաթի, ձվի, բրդի և կենդանական ծագման այլ արտադրության վերջնական հաշվարկ Ձև N 24-գտ ըստ հանրապետության, մարզերի -"- 28 մարտի -"-
7 122008 2007 թվականի անասնակերի և թռչնի կերի ծախսի հաշվարկ Ձև N 24-գտ 29-գտ (տարեկան) ըստ հանրապետության -"- 21 ապրիլի Ներքին օգտագործման համար
8 122009 Անասունների հաշվառումը 2008 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ (համառոտ հանրագումարներ) Ձև N 24-գտ, 6-գտ -"- -"-  30 հունվարի -"-
9 122010 Անասունների հաշվառումը 2008 թվականի հունվարի  1-ի դրությամբ. վերջնական տվյալներ, ամբողջական հանրագումարներով Ձև N 24-գտ 6-գտ ըստ հանրապետության, մարզերի -"- 28 մարտի 1000-101,
1000-102,
1000-103,
1220-202,
1000-401,
1000-402
10 122011 Անասունների հաշվառումը ընտրանքային դիտարկման եղանակով ըստ տեղեկանքի ըստ ընտրանքում ընդգրկված տնտեսությունների -"- -"- ներքին օգտագործման համար
11 122012 Անասնապահության դրությունը  Ձև N 24-գտ ըստ հանրապետության, մարզերի -"- -"- 1220-202
12 122013 Մուշտակամորթ գազանաբուծության դրությունը Ձև N 26-գտ ըստ հանրապետության, մարզերի տարեկան  30 հունվարի 1220-202
13 122014 Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքն ըստ բուսաբուծության և անասնաբուծության 2007 թվականին (համադրելի և ընթացիկ գներով) փաստացի հավաքված բերքի և անասնապահական մթերքի արտադրության տվյալները ըստ հանրապետության -"- 28 մարտի 1000-401,
1000-402
14 122015 Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայությունը և սարքինության վիճակը Ձև N 6-մեք ըստ հանրապետության, մարզերի տարին 3 անգամ (1.01,
1.04,
1.07) եռամսյակային
30/31 1000-101,
1220-201,
1000-401,
1000-402
15 122016 Հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայությունը և շարժը Ձև N 11 - ՀՄ -"- տարեկան 30 հունիսի 1000-101
16 122017 Արտադրական կառույցների և շինությունների առկայությունը Ձև N 49-գտ -"- -"- -"- ներքին օգտագործման համար
17 122018 Գնումների հանրագումարային և արժեքային տվյալներ՝ հացահատիկի, կարտոֆիլի, բանջարեղենի, բոստանային մշակաբույսերի, պտղի և հատապտղի, խաղողի, ծխախոտի, վայրաճ և բուսաբուծության այլ արտադրանքի գնումներ  ըստ տեղեկանքի ըստ հանրապետության, մարզերի տարեկան 28 մարտի ներքին օգտագործման համար
18 122019 Գնումների հանրագումարային և արժեքային տվյալներ՝ անասնի և թռչնի, կաթի, ձվի, բրդի, կաշվե հումքի, մուշտակեղենի, կարակուլի, կենդանական ծագման այլ հումքի, թթենու շերամի  -"- -"- -"- -"- -"-
19 122020 Գնումներ՝ կարտոֆիլի, բանջարեղենի, մրգերի, բոստանային մշակաբույսերի Ձև N 6-գնում, 7-գնում, 8-գնում -"- Ամսական (հուլիսից մինչև տարեվերջ`տվյալ ամսվա 1-ի դրությամբ) 20 -"-
20 122021 Գնումներ՝ շաքարի ճակնդեղի, եթերատու մշակաբույսերի, ծխախոտի, վայրի պտուղների և հատապտղի, սնկերի, ընկույզի, մեղրի և շերամի բոժոժի Ձև N 9-գնում -"- տարեկան 28 մարտի -"-
21 122022 Գնումներ՝ անասունի, թռչնի և ճագարի, կաթի, ձվի Ձև NN 11-գնում,
13-գնում,
14-գնում
-"- եռամսյակային 21 -"-
22 122023 Գնումներ՝ բրդի, նրբագեղ մորթու, մորթուց ստացված          կաշվեհումքի Ձև NN 15-գնում,
16-գնում
-"- -"- -"- -"-
23 122024

Բուսաբուծական մթերքի բնարժեքային հաշվեկշիռները
-հացահատիկ և հացահատիկի վերամշակումից ստացված մթերքի,
-կարտոֆիլի,
-մրգի և հատապտղի,
-խաղողի,
-բանջարեղենի և բոստանային մշակաբույսերի

փաստացի հավաքված բերքի և հարցաթերթ

N 3 տվյալները

ըստ հանրապետության  տարեկան  30 հուլիսի ներքին օգտագործման համար
1 2 3 4 5 6 7 8
24 122025 Անասնապահական մթերքի բնարժեքային հաշվեկշիռը
-միս (սպանդային քաշով)՝ ներառյալ ենթամթերքը
-կաթ -ձու
արտադրության ծավալի տվյալները, առևտրային կազմակերպությունների տարեկան հաշվե-տվությունները, տնային տնտեսու-թյունների բյուջեների հետազոտությունների և N 3 հարցաթերթի տվյալները ըստ հանրապետության  տարեկան  30 հուլիսի ներքին օգտագործման համար
25 122037 Գյուղացիական տնտեսությունների և առևտրային կազմակերպությունների առկայությունը և դրանց հողատարածությունները Ձև N 22 (հողհատկացում) ըստ հանրապետության, մարզերի -"- 28 փետրվարի 1000-101,
1000-102,
1000-103
26 122038 Բերքահավաքի, կերերի կուտակման, աշնանացանի և ցրտահերկի բարձրացման ընթացքի մասին Ձև N 29-գտ -"- ամսական 20 1000-301,
1000-401,
1000-402
27 122040 Բուսաբուծական մթերքի արտադրությունը հարցաթերթ N 1 հանրապետության մարզերով ըստ ընտրանքում ընդգրկված տնտեսությունների տարին 6 անգամ (1.07,
1.08,
1.09,
1.10,
1.11,
1.12) ամսական
30/31 1000-101
28 122041 Անասնապահության դրությունը հարցաթերթ N 2 -"- -"- 20 1000-301,
1000-101
29 122042 Գյուղատնտեսական մթերքի իրացումը հարցաթերթ N 3 -"- տարեկան  30 ապրիլի 1220-204
30 122043 Գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրության ընթացիկ ծախսերը հարցաթերթ N 4 -"- -"- -"- ներքին օգտագործման համար
31 122044 Անտառային տնտեսություն (անտառաբուծություն) Ձև N 1 Անտառ ըստ հանրապետության, մարզերի եռամսյակային 30/31 1000-401,
1000-402
1.2.3 ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՁԿՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
32 123001 Ձկնորսություն, ձկնաբուծություն Ձև N 1 Ձուկ ըստ հանրապետության ամսական 30/31 1000-401 1000-402

 

Հ/Հ Աշխա-տանքի (ցուցանիշի) ծածկագիրը Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) անվանումը Վիճակագրական դիտարկման փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի կատարման (ցուցանիշի մշակման) համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը (աղբյուրները) Աշխատանքի (ցուցանիշի) վիճակագրական ընդգրկվածությունը (ըստ ճյուղերի, գործունեության տեսակների, տարածքային բաշխվածության, աշխա-տողների թվաքանակի և այլն) Պարբերա-
կանությունը
Վիճակագրական աշխատանքի կատարման, ցուցանիշի մշակման ավարտը (ամսաթիվը կամ աշխատանքային օրը հաշվետու ժամանա-կաշրջանից հետո) Հրապարակում-ների անվա-նումները, որոնցում ընդգրկվելու է աշխատանքի արդյունքը (կամ ցուցանիշը) (տես` հավել-ված 3)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.2.4 ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
1 124001 Օբյեկտների հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվերջին, այդ թվում` շինարարության տեխնոլոգիական և վերարտադրողական կառուցվածքը Ձև N 2 - կշ
ըստ հանրապետության, ֆինանսավորման աղբյուրների տարեկան 21 մայիսի 1000-101
2 124002 Շրջակա միջավայրի պահպանությունը և բնական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման համար իրականացված շինարարությունը Ձև N 18-կշ ըստ հանրապետության -"- 20 փետրվարի -"-
3 124003 Շինմոնտաժային կազմակերպությունների խմբավորումն ըստ սեփական ուժերով կատարված աշխատանքների ծավալների Ձև N 1-կշ, ամփոփ հաշվետվություն ըստ (կապալառու) աղյուսակ 28-ի

-"-

-"- 20 մարտի -"-
4 124004 Հիմնական շինարարական մեքենաների առկայությունը և օգտագործումը Ձև N 12-շինարարություն

-"-

-"- 30 ապրիլի -"-
5 124005 Հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվները և ոչ նյութական ակտիվների առկայությունը և շարժը Ձև N 11-ՀՄ

-"-

-"- 30 հուլիսի -"-
6 124006 Արտադրական հիմնական միջոցների օգտագործումը Ձև N11-ՀՄ,
12-շինա-րարություն և ամփոփ հաշվետվություն ըստ աղյուսակ 11-ի

-"-

-"- 30 հունիսի -"-
7 124008 Օբյեկտների հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության իրականացումը Ձև N 2-կշ ըստ հանրապետության, ֆինանսավորման աղբյուր-ների, մարզերի, տարածաշրջանների ամսական
20
1240-201 1000-301,
1000-401
8 124009 Բնակչության միջոցների հաշվին անհատական բնակելի շենքերի գործարկումը Ձև ԱԲՇ ըստ հանրապետության, մարզերի, տարածա-շրջանների -"-
-"- -"-
9 124010 Բնակչության միջոցների հաշվին կառուցվող արտադրական և ոչ արտադրական նշանակության օբյեկտների վրա կատարված շինարարական աշխատանքների ծավալները Ձև ՄՇ

-"-

-"- -"- -"-
10 124011 Հանրապետության կազմակերպությունների կողմից արտադրական հզորությունների և օբյեկտների գործարկումը Ձև N 2-կշ

-"-

եռամսյա-կային
-"- 1000-101,
1000-102,
1000-103,
1000-401
11 124012 Օբյեկտների գործարկումը և շինարարական աշխատանքների կատարումը Ձև N 1-ԿՇ ըստ հանրապետության, մարզերի, աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի ամսական -"- 1000-101,
1000-102,
1000-103,
1000-301
12 124013 Շինարարության թույլտվություն Տեղեկանք ըստ մարզերի, տարածաշրջանների եռամսյա-կային 20 ներքին օգտա-գործման համար

 

Հ/Հ Աշխա-տանքի (ցուցանիշի) ծածկա-գիրը Վիճակագրական
աշխատանքի (ցուցանիշի) անվանումը
Վիճակագրական դիտարկման փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի կատարման (ցուցանիշի մշակման) համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը (աղբյուրները) Աշխատանքի (ցուցանիշի) վիճակագրական ընդգրկվածությունը (ըստ ճյուղերի, գործունեության տեսակների, տարածքային բաշխվածության, աշխատողների թվաքանակի և այլն) Պարբերա- կանությունը Վիճակագրական աշխատանքի կա-տարման, ցուցանիշի մշակման ավարտը (ամսաթիվը կամ աշխատանքային օրը հաշվետու ժամանակաշրջա-նից հետո) Հրապարակումների անվանումները, որոնցում ընդգրկվելու է աշխատանքի արդյունքը (կամ ցուցանիշը) (տես` հավելված 3)
1 2 3 4 5 6 7 8
  1.2.5 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ        
1 125001 Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտի աշխատանքը Ձև N 65-երկաթ ըստ հանրապետության, տրանսպորտի առանձին տեսակների տարեկան 30 ապրիլ 1000-101,
1000-103
2 125002 Ավտոմոբիլային տրանսպորտի և ոչ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը Ձև N 1-տրանսպորտ ըստ հանրապետության, մարզերի -"- 30 հուլիսի 1000-101,
1000-102
3 125003 Ավտոմոբիլային տրանսպորտի գործունեությունը Ձև N 3-ավտո ըստ հանրապետության -"- 31 մարտի -"-
4 125004 Ավտոմոբիլային տրանսպորտի արտադրանքը և շարժակազմը Ձև N 1-ավտո ըստ հանրապետության և մարզերի, աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի ամսական 30/31 1000-101,
1000-401
5 125005 Օտարման նպատակով ավտոմեքենաների հաշվառումից դուրսգրումը Ձև N 2-ավտո ամփոփ հաշվետվություն ըստ հանրապետության, մարզերի, աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի տարեկան 31 մարտի ներքին օգտագործման համար
6 125006 Ճանապարհատրանսպորտային պատահարները Ձև N 35-պատահար ամփոփ հաշվետվություն -"- ամսական, եռամսյա-կային, տարեկան -"- -"-
7 125007 Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհները և դրանց կառույցները Ձև N 1-ճան ըստ հանրապետության տարեկան 31 մարտի 1000-101
8 125008 Արդյունաբերական նշանակության երկաթուղային տրանսպորտի աշխատանքը Ձև N 1-երկաթ

-"-

-"- 30 մայիսի -"-
9 125009 Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտի աշխատանքը Ձև N 2-երկաթ ըստ հանրապետության և մարզերի, աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի ամսական 30/31 1000-101,
1000-401
10 125010 Տրամվայ-տրոլեյբուսային տրանսպորտի և ճոպանուղու աշխատանքը Ձև N 1- էլեկտրո ըստ հանրապետության և մարզերի, աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի տարեկան 31 մարտի 1000-101
11 125011 Մետրոպոլիտենի աշխատանքը Ձև N 1-մետրո ըստ հանրապետության և մարզերի, աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի -"- 31 մարտի 1000-101
12 125012 Ուղևորների, փոստի, բեռների, ուղեբեռների ըստ նշանակված օդանավակայաններ ժամանումը և առաքումը Ձև N 11-ՔԱ ամփոփ հաշվետվություն ըստ հանրապետության եռամսյա-կային 30/31 1000-101,
1000-401
13 125013 Կանոնավոր չվերթների աշխատանքը Ձև N 12-ՔԱ ամփոփ հաշվետվություն

-"-

-"- -"- -"-
14 125014 Ինքնաթիռների, ուղղաթիռների չվացուցակային չվերթները Ձև N 30-ՔԱ ամփոփ հաշվետվություն

-"-

ամսական 30/31 1000-101,
1000-401
15 125015 Ինքնաթիռների, ուղղաթիռների օրացուցային ժամանակը Ձև N 34-ՔԱ ամփոփ հաշվետվություն

-"-

տարեկան 31 մարտի -"-
16 125016 Ընդհանուր օգտագործման օդային տրանսպորտի աշխատանքը Ձև N 1- ավիա ամփոփ հաշվետվություն ըստ հանրապետության և մարզերի, աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի ամսական 30/31 -"-
17 125017 Չարտերային չվերթների աշխատանքը Ձև N 1- չարտեր ամփոփ հաշվետվություն ըստ հանրապետության եռամսյա-կային 30/31 -"-
18 125019 Հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայությունը և շարժը (տրանսպորտի ոլորտում) Ձև N 11-ՀՄ -"- տարեկան 30 հուլիսի 1000-101
19 125020 Օդային տրանսպորտով իրականացված ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների ծավալներն ըստ կազմակերպությունների Աղյուսակի տեսքով ըստ հանրապետության և մարզերի, աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի եռամսյա-կային 30/31 1000-401
20 125022 Ընդհանուր օգտագործման օդային տրանսպորտի հայաստանյան շարժակազմի արտադրանքը Ձև N 65-ավիա ամփոփ հաշվետվություն -"- տարեկան 30 ապրիլ -"-
21 125023 Տրամվայ-տրոլեյբուսային տրանսպորտի, մետրոպոլիտենի և ճոպանուղու աշխատանքը Ձև N 65-էլեկտրո ըստ հանրապետության և մարզերի, աշխատող-ների թվաքանակով որոշվող չափերի ամսական -"- 1000-101,
1000-401
     1.2.6    Կ Ա Պ        
22 126001 Կապի կազմակերպությունների աշխատանքը Ձև N 18-կապ ըստ հանրապետության տարեկան 31 մարտի 1000-101,
1000-102,
1000-103
23 126002 Փոստային և սուրհանդակային կապը Ձև N 21- կապ -"- -"- -"- -"-
24 126003 Հեռագրային կապի կապուղիները և կոմուտացիոն հանգույցները Ձև N 31- կապ -"- -"- -"- -"-
25 126004 Միջքաղաքային և միջազգային հեռախոսային կապի տեխնիկական միջոցները  Ձև N 41- կապ -"- -"- -"- -"-
26 126005 Հեռախոսային կապի միջոցների և աշխատանքի որակը Ձև N 42- կապ -"- -"- -"- -"-
27 126006 Հեռուստատեսության, ռադիոհաղորդումների և ռադիոկապի տեխնիկական միջոցները Ձև N 51- կապ -"- -"- -"- -"-
28 126007 Լարային ռադիոհեռարձակումը Ձև N 57- կապ -"- -"- -"- -"-
29 126008 Կապի աշխատանքի մասին Ձև N 11- կապ -"- եռամսյա-կային 30/31 1000-101,
1000-102,
1000-103,
1000-401
30 126009 Կապի առանձին ծառայություններից ստացված եկամուտները Ձև N 13-կապ ըստ հանրապետության և մարզերի, աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի -"- -"- -"-
31 126010 Կապի ծառայություններից ստացված եկամուտները Ձև N 12-կապ ըստ հանրապետության ամսական -"- -"-
32 126011 Հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայությունը և շարժը (կապի ոլորտում) Ձև N 11-ՀՄ -"- տարեկան 30 հուլիսի 1000-101

 

Հ/Հ Աշխա-տանքի (ցուցանիշի) ծածկա-գիրը Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) անվանումը Վիճակագրական դիտարկման փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի կատարման (ցուցանիշի մշակման) համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը (աղբյուրները) Աշխատանքի (ցուցանիշի) վիճակագրական ընդգրկվածությունը (ըստ ճյուղերի, գործունեության տեսակների, տարածքային բաշխվածության, աշխատողների թվաքանակի      և այլն) Պարբերակա-
նությունը
Վիճակագրական աշխատանքի կա-տարման, ցուցանիշի մշակման ավարտը (ամսաթիվը կամ աշխատանքային օրը հաշվետու ժա-մանակաշրջանից հետո) Հրապարակումների անվանումները, որոնցում ընդգրկվելու է աշխատանքի արդյունքը (կամ ցուցանիշը) (տես` հավելված 3)
1 2 3 4 5 6 7 8
   1.2.7 ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1 127001 Գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաների գործունեությունը Ձև N 12-առևտուր ըստ հանրապետության, մարզերի տարեկան 30 ապրիլի ներքին օգտա-գործման համար
2 127002 Առևտրի կազմակերպությունների ֆինանսական գործունեությունը Ձև N 1-ֆ հավելված -"- -"- -"- -"-
3 127003 Մանրածախ առևտրի ապրանքաշրջանառության Ձև N 3-առևտուր -"- -"- -"- 1000-101,
    կառուցվածքը         1270-101
4 127004 Առևտրի շրջանառությունը Ձև N 1-առևտուր ըստ հանրապետության, մարզերի աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի ամսական 20 1000-101,
1000-102,
1000-103,
1270-101,
1000-301,
1000-401
5 127005 Գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաներում ապրանքների վաճառքը Տեղեկանք թիվ 1 ըստ հանրապետության, -"- -"- -"-
6 127006 Գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաներում ապրանքների վաճառքի գները Դիտարկման ձև ըստ մարզերի -"- -"- ներքին օգտա-գործման համար
7 127007 Գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաներում ապրանքների ամենօրյա վաճառքի հաշվառումը Ձև N Ա -"- -"- -"- -"-
8 127008 Սպառողական ապրանքների շուկաներում առևտրի կետերը Ձև N 1-տոնառ -"- -"- -"- 1000-101,
1000-401
9 127009 Առևտրի կազմակերպությունների քանակը և զբաղեցրած տարածքները Ձև N 1-առսպաս -"- եռամսյա-կային 30/31 -"-
10 127010 Ծառայությունների ծավալը Ձև N 1- ծառայություններ ըստ հանրապետության, մարզերի, տեսակների, աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի ամսական 20 1000-101,
1000-102,
1000-103,
1270-101,
1000-301,
1000-401
11 127011 Օդային տրանսպորտով մատուցված ծառայությունների ծավալը Ձև N 1 ծառայություններ (ՔԱ) ըստ հանրապետության -"- -"- 1000-401
12 127012 Հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայությունը և շարժը
-առևտրի ոլորտ
- ծառայությունների ոլորտ
Ձև N 11-ՀՄ -"- տարեկան 30 հուլիսի 1000-101
13 127013 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծառայությունների ծավալը Ձև N 1-ՏՏ -"- ամսական 20 1000-401

 

Հ/Հ Աշխա-տանքի (ցուցանիշի) ծածկա-գիրը Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) անվանումը Վիճակագրական դիտարկման փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի կատարման (ցուցանիշի մշակման) համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը (աղբյուրները) Աշխատանքի (ցուցանիշի) վիճակագրական ընդգրկվածությունը (ըստ ճյուղերի, գործունեության տեսակների, տարածքային բաշխվածության, աշխատողների թվաքանակի և այլն)

Պարբերականությունը

Վիճակագրական աշխատանքի կատարման, ցուցանիշի մշակման ավարտը (ամսաթիվը կամ աշխատանքային օրը հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո) Հրապարակումների անվանումները, որոնցում ընդգրկվելու է աշխատանքի արդյունքը (կամ ցուցանիշը) (տես` հավելված 3)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.2.8 ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
1 128001 Կազմակերպությունների գործունեության հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները Ձև N 1-Ֆ ըստ հանրապետության, մարզերի, տնտեսական գործունեության առանձին ճյուղերի և տեսակների տարեկան 31 օգոստոսի Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ,
1000-101,
1000-105,
1000-401
2 128002 Կազմակերպությունների միջոցների կազմը և դրանց գոյացման աղբյուրները Ձև N 2-ֆ -"- -"- -"- -"-
3 128003 Կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության հիմնական ցուցանիշները Ձև N 1-ՏԳ (Ձև N 1-ՏԳ փոքր) -"- տարեկան I, II, III եռամսյակներ 31 օգոստոսի 90/92 1000-101,
1000-105, ներքին օգտագործման համար
4 128004 Կազմակերպությունների հաշվարկների վերաբերյալ ցուցանիշները Ձև N 6-Ֆ -"- -"- -"- Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ,
1000-101,
1000-105,
1000-401
5 128005 Շահութաբերության հաշվարկ Ձև N 1-Ֆ -"- տարեկան 31 օգոստոսի 1000-101,
1000-105,
1000-401
6 128006 Բորսաների գործունեությունը Ձև 1-բորսա ըստ գործարքների տեսակների -"- 19 հունվարի 1000-105, ներքին օգտագործման համար

 

1.3 ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ

 

Հ/Հ Աշխա-տանքի (ցուցանիշի) ծածկագիրը Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) անվանումը Վիճակագրական դիտարկման փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի կատարման (ցուցանիշի մշակման) համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը (աղբյուրները) Աշխատանքի (ցուցանիշի) վիճակագրական ընդգրկվածությունը (ըստ ճյուղերի, գործունեության տեսակների, տարածքային բաշխվածության, աշխատողների թվաքանակի և այլն) Պարբերականությունը Վիճակագրական աշխատանքի կա-տարման, ցուցանիշի մշակման ավարտը (ամսաթիվը կամ աշխատանքային օրը հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո) Հրապարակումների անվանումները, որոնցում ընդգրկվելու է աշխատանքի արդյունքը (կամ ցուցանիշը) (տես` հավելված 3)
1 2 3 4 5 6 7 8

 

1.3.1. ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԵՐ (ՍԱԿԱԳՆԵՐ) ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ

 

1 131001 Պարենային, ոչ պարենային ապրանքների և բնակչությանը մատուցված ծառայությունների միջին գներ (սակագներ) աղյուսակ N 1 և այլ օպերատիվ հաշվետվություններ ըստ հանրապետության, հետազոտվող 12 բնա-կավայրերի, ապրանքների (ծառայությունների) տեսակների (95 անվանում), յուրաքան-չյուր ամսվա 10-ի, 20-ի և 30-ի դրությամբ ամսական 10 Ներքին օգտագործման համար, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ, Հայաստանի Հանրա-պետության կառավա-րությանն առընթեր հարկային պետական ծառայություն
2 131002 Պարենային, ոչ պարենային ապրանքների և բնակչությանը մատուցված ծառայությունների գների (սակագների) ինդեքսների հաշվարկը աղյուսակ N 1, մշակման աղյուսակներ ըստ հանրապետության, ապրանքների (ծառա-յությունների) տեսակների (95 անվանում), յուրաքանչյուր ամսվա 10-ի, 20-ի և 30-ի դրությամբ -"- -"- Ներքին օգտագործման համար
3 131003 Պարենային, ոչ պարենային ապրանք
-ներկայացուցիչների մանրածախ գների գրանցում և հաշվարկ

-"-

ըստ հանրապետության հետազոտվող 12 բնա-կավայրերի, ապրանքատեսակների (396 անվանում) -"- 253 -"-
4 131004 Պարենային, ոչ պարենային ապրանքների և բնակչությանը մատուցված ծառայությունների միջին գների (սակագներ
ի) հաշվարկը
աղյուսակ N 1 ըստ հանրապետության, հետազոտվող 12 բնա-կավայրերի, ապրանքների, ծառայությունների տեսակների (470 անվանում) -"- 10 1300-201
5 131005 Սպառողական գների ինդեքսի հաշվարկը

-"-

ըստ հանրապետության, ապրանքախմբերի հետազոտվող 12 բնակավայրերի -"- 30/313 1000-101,
1000-102,
1000-103,
1300-201,
1000-301,
1300-304,
1000-401,
1300-501
6 131006 Սպառողական գների ինդեքս, եռամսյակը նախորդ եռամսյակի նկատմամբ, նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ աղյուսակ N 1 ըստ հանրապետության, ապրանքախմբերի եռամսյակային 30/31 1300-101,
1000-401
7 131007 Պարենային և ոչ պարենային ապրանքների գների ինդեքսի հաշվարկը, լրիվ ծրագրով1 -"- ըստ հանրապետության, հետազոտվող 12 բնա-կավայրերի, ապրանքախմբերի ամսական 10 1000-101,
1000-102,
1000-103,
1300-201,
1000-401
8 131008 Պարենային և ոչ պարենային ապրանքների գների ինդեքս, եռամսյակը նախորդ եռամսյակի նկատմամբ, նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ աղյուսակ N 1 ըստ հանրապետության, ապրանքախմբերի եռամսյա-կային 30/31 1300-101,
1000-401
9 131009 Կենցաղային սպասարկման ոլորտի ծառայությունների սակագների հաշվարկ -"- ըստ հանրապետության, հետազոտվող 12 բնակավայրերի ամսական 10 1300-201
10 131010 Բնակարանային, կոմունալ տնտեսության ծառայությունների սակագների գրանցում, միջին գների (սակագների) հաշվարկ -"- ըստ հանրապետության, հետազոտվող 12 բնակավայրերի -"- -"- -"-
11 131011 Առողջապահության և բուժսպասարկման ծառայությունների սակագների գրանցում, միջին գների (սակագների) հաշվարկ -"- -"- -"- -"- -"-
12 131012 Մարդատար տրանսպորտի ծառայությունների սակագների գրանցում, միջին գների (սակագների) հաշվարկ -"- -"- -"- -"- -"-
13 131013 Կապի ծառայությունների սակագների գրանցում, միջին գների (սակագների) հաշվարկ -"- -"- -"- -"- -"-
14 131014 Մշակույթի ոլորտի ծառայությունների սակագների գրանցում, միջին գների (սակագների) հաշվարկ -"- -"- -"- -"- -"-
15 131015 Կրթության համակարգի ծառայությունների սակագների գրանցում, միջին գների (սակագների) հաշվարկ -"- -"- -"- -"- -"-
16 131016 Հանգստի կազմակերպման ծառայությունների սակագների գրանցում, միջին գների (սակագների) հաշվարկ -"- -"- -"- -"- -"-
17 131017 Իրավական և բանկային ծառայությունների սակագների գրանցում, միջին գների (սակագների) հաշվարկ -"- -"- -"- -"- -"-
18 131018 Բնակչությանը մատուցված ծառայությունների սակագների ինդեքսի հաշվարկը, լրիվ ծրագրով1 -"- ըստ հանրապետության, հետազոտվող 12 բնա-կավայրերի, ծառայու-թյան խմբերի և տեսակների -"- -"- 1000-101,
1000-102,
1000-103,
1300-201,
1000-401
19 131019 Բնակչությանը մատուցված ծառայությունների սակագների ինդեքս, եռամսյակը նախորդ եռամսյակի նկատմամբ, նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ -"- ըստ հանրապետության, ծառայության խմբերի և տեսակների եռամսյա-կային 30/31 1300-101,
1000-401
20 131020 Կենցաղային սպասարկման ոլորտի ծառայությունների սակագների ինդեքսի հաշվարկը լրիվ ծրագրով 1 -"- ըստ հանրապետության, հետազոտվող 12 բնակավայրերի ամսական 10 1000-101,
1000-102,
1000-103,
1300-201,
1000-401
21 131021 Բնակարանային, կոմունալ տնտեսության ծառայությունների սակագների ինդեքսի հաշվարկը, լրիվ ծրագրով1 -"- -"- -"- -"- -"-
22 131022 Առողջապահության և բուժ. սպասարկման ծառայությունների սակագների ինդեքսի հաշվարկը, լրիվ ծրագրով1 -"- -"- -"- -"- -"-
23 131023 Տրանսպորտի ծառայությունների սակագների ինդեքսի հաշվարկը, լրիվ ծրագրով1 -"- -"- -"- -"- -"-
24 131024 Կապի ծառայությունների սակագների ինդեքսի հաշվարկը, լրիվ ծրագրով1 -"- -"- -"- -"- -"-
25 131025 Մշակույթի ոլորտի ծառայությունների սակագների ինդեքսի հաշվարկը, լրիվ ծրագրով1 -"- -"- -"- -"- -"-
26 131026 Կրթության համակարգի ծառայությունների սակագների ինդեքսի հաշվարկը, լրիվ ծրագրով1 -"- -"- -"- -"- -"-
27 131027 Հանգստի կազմակերպման ծառայությունների սակագների ինդեքսի հաշվարկը, լրիվ ծրագրով1 -"- -"- -"- -"- -"-
28 131028 Իրավական և բանկային ծառայությունների սակագների ինդեքսի հաշվարկը, լրիվ ծրագրով1 աղյուսակ N 1 ըստ հանրապետության, հետազոտվող 12 բնակավայրերի ամսական 10 1000-101,
1000-102,
1000-103,
1300-201,
1000-401
29 131029 Սպառողական ապրանքների (ծառայությունների) գների (սակագների) ինդեքսի հաշվարկը, լրիվ ծրագրով1 -"- ըստ ապրանքների, ծառայությունների տեսակների, միջին հանրապետական կտրվածքով (470 անվանում) -"- -"- 1300-201
30 131030 Սպառողական ապրանքների (ծառայություններ
ի) գների (սակագներ
ի) ինդեքսի (ՍԳԻ) հաշվարկը 2005 թվականի նկատմամբ
-"- ըստ հանրապետության, հետազոտվող 12 բնակավայրերի -"- 30/313 1000-203,
1300-201,
1000-401
31 131031 Նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքի հաշվարկման համար միջին հանրապետական գների հաշվարկ, ըստ 1) նվազագույն սպառողական զամբյուղի մասին համապատասխան օրենքի
2) պարենային զամբյուղի ապրանքացանկի 11 անվանումների
3) տնային տնտեսությունների հետազոտությունների արդյունքների
      մշակման աղյուսակ ըստ զամբյուղում ընդգրկված անհրաժեշտ ապրանքացանկի ըստ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից մշակված զամբյուղի կազմի և կառուցվածքի (անհրաժեշտ ապրան-քացանկի) ըստ հետազոտությամբ ստացված փաստացի զամբյուղի կազմի և կառուցվածքի (ապրանքացանկի)

տարեկան եռամսյա-կային
-"-

 

2 մայիսի   10 

 -"-

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Ներքին օգտագործման համար                -"-

 

1.3.2 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ

32 132001 Արդյունաբերական կազմակերպությունների մեծածախ գների դիտարկում և միջին գների հաշվարկ Ձև N 1-Գին,
1- ՄԳ
ըստ հետազոտվող կազ-մակերպությունների, արտադրատեսակներկայա-
ցուցիչների
ամսական 20 Ներքին օգտագործման համար
33 132002 Արդյունաբերական կազմակերպությունների իրացման գների դիտարկում և միջին գների հաշվարկ Ձև N1-Գին, N 1- ԻԳ                  -"- -"- -"- -"-
34 132003 Էներգետիկ համակարգի կազմակերպությունների արտադրանքի սակագների դիտարկում և միջին սակագների հաշվարկ Ձև N 1-Էներգետիկա ըստ հետազոտվող կազմակերպություն-ների -"- -"- -"-
35 132004 Արդյունաբերողների արտադրանքի մեծածախ գների ինդեքսի հաշվարկը՝ ըստ արտադրանք-ներկայացու-ցիչների հավաքակազմի, լրիվ ծրագրով1 մշակման աղյուսակներ Ձև N1-Գին, N 1- ՄԳ, Ձև N 1-Էներգետիկա և այլ նյութեր ըստ հանրապետության արդյունաբերության առանձին ճյուղերի և ենթաճյուղերի -"- -"- 1000-203,
1000-401
36 132005 Արդյունաբերողների արտադրանքի մեծածախ գների ինդեքսն՝ ըստ արտադրանք-ներկայացուցիչների հավաքակազմի, եռամսյակը նախորդ եռամսյակի նկատմամբ, նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ մշակման աղյուսակներ Ձև N1-Գին ,N1- ՄԳ, Ձև N1-Էներգետիկա և այլ նյութեր ըստ ընդամենը ամբողջ արդյունաբերության եռամսյա-կային 30/31 1300-101,
1000-401
37 132006 Արդյունաբերողների արտադրանքի իրացման գների ինդեքսի հաշվարկն՝ ըստ արտադրանք-ներկայացուցիչների հավաքակազմի, լրիվ ծրագրով1 մշակման աղյուսակներ Ձև N1-Գին, N1 -ԻԳ, Ձև N1-Էներգետիկա և այլ նյութեր ըստ հանրապետության արդյունաբերության առանձին ճյուղերի և ենթաճյուղերի ամսական 20 Ներքին օգտագործման համար,
1300-101
38 132007 Արդյունաբերողների արտադրանքի իրացման գների ինդեքսն՝ ըստ արտադրանք-ներկայացուցիչների հավաքակազմի, եռամսյակը նախորդ եռամսյակի նկատմամբ, նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ մշակման աղյուսակներ Ձև N1 -ԻԳ, Ձև N1-Էներգետիկա և այլ նյութեր ըստ ընդամենը ամբողջ արդյունաբերության եռամսյա-կային 30/31 Ներքին օգտագործման համար,
1300-101
39 132008 Արդյունաբերողների արտադրանքի մեծածախ գների ինդեքսի հաշվարկը՝ ըստ արտադրանք-ներկայացուցիչների հավաքակազմի և 2002 թ. նկատմամբ մշակման աղյուսակներ Ձև N1-Գին, N1- ՄԳ, N1-ԻԳ, Ձև N1-Էներգետիկա և այլ նյութեր ըստ հանրապետության արդյունաբերության առանձին ճյուղերի և ենթաճյուղերի ամսական 20 Ներքին օգտագործման համար
   1.3.3 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ
40 133001 Գյուղատնտեսական մթերքի իրացման գների դիտարկումը և միջին գների հաշվարկը (7600 գյուղացիական տնտեսություն), ամսական, աճողական կարգով տարվա սկզբից ընտրանքային հետազոտության ձև (աղյուսակ 3) և այլ գնային տեղեկատվություն ըստ հանրապետության, մարզերի, իրացման ուղիների (61 ապրանքատեսակ) ամսական 20 1300-101,
1000-401
41 133002 Գյուղատնտեսական մթերքի իրացման գների ինդեքսների հաշվարկը, լրիվ ծրագրով1

-"-

ըստ հանրապետության, մարզերի, ապրանքա-խմբերի, ապրանքատե-սակների և իրացման ուղիների -"- -"- -"-
42 133003 Գյուղատնտեսական մթերքի իրացման գների ինդեքսների հաշվարկը, եռամսյակը նախորդ եռամսյակի նկատմամբ, նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ

-"-

-"-

եռամսյա-կային 30/31 1300-101

1 2 3 4 5 6 7 8
43 133004 Գյուղատնտեսական արտադրության միջոցների գնման գների դիտարկումը և միջին գների հաշվարկումը (7600 գյուղացիական տնտեսություն) ամսական, աճողական կարգով տարվա սկզբից ընտրանքային հետազոտության ձև (աղյուսակ 4) և այլ գնային տեղեկա-տվություն ըստ հանրապետության, մարզերի, (92 ապրանքատեսակ) ամսական 20 1300-101,
1000-401
44 133005 Գյուղատնտեսական մթերքի արտադրության միջոցների գնման գների ինդեքսի հաշվարկը, լրիվ ծրագրով1

-"-

ըստ հանրապետության, մարզերի, ապրանքա-խմբերի, ապրանքատեսակների -"- -"- -"-
45 133006 Գյուղատնտեսական մթերքի արտադրության միջոցների գնման գների ինդեքսի հաշվարկը, եռամսյակը նախորդ եռամսյակի նկատմամբ, նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ

-"-

-"-

եռամսյա-կային 30/31 1300-101

1.3.4 ԲԵՌՆԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ

46 134001 Բեռների, ուղևորների ուղեբեռների փոխադրումների սակագների դիտարկում, գրանցում և միջին սակագների հաշվարկ դիտարկման ձև N1- սակագին (ավտո) N1- սակագին (երկա
թ) N1- սակագին (քաղ.        ավիացի
ա) N1- սակագին (խողովակ)
ըստ հանրապետության, տրանսպորտային տարբեր միջոցների ամսական 20 1300-101,
1000-401
47 134002 Բեռների, ուղևորների ուղեբեռների փոխադրումների սակագների ինդեքսի հաշվարկը, լրիվ ծրագրով1

-"-

-"-

-"- -"- -"-
48 134003 Բեռների, ուղևորների ուղեբեռների փոխադրումների սակագների ինդեքս, եռամսյակը նախորդ եռամսյակի նկատմամբ, նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ հաշվարկային աղյուսակ ըստ հանրապետության, տրանսպորտային տարբեր միջոցների եռամսյա-կային 30/31 1300-101
49 134004 1 տոննա բեռների փոխադրման սակագների ընտրան-քային ինդեքսների հաշվարկը, լրիվ ծրագրով1 հաշվարկային աղյուսակ ըստ հանրապետության, տրանսպորտային տարբեր միջոցների ամսական 20 1300-101,
1000-401
50 134005 1 տոննա բեռների փոխադրման սակագների ընտրանքային ինդեքսների հաշվարկը, եռամսյակը նախորդ եռամսյակի նկատմամբ, նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ

-"-

-"-

եռամսյա-կային 30/31 1300-101
     1.3.5 ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ
51 135001 Ներդրումների և շինմոնտաժային աշխատանքների արժեքի փոփոխման հաշվարկային ինդեքսը (Հայաստանի Հանրապետության  քաղաքաշինության նախարարության կողմից հաշվարկվող ամսական ինդեքսների հիման վր
ա), լրիվ ծրագրով (հաշվետու ամիսը նախորդ ամսվա համեմատ, նախորդ տարվա դեկտեմբերի համեմատ, նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա համեմատ, աճողական կարգով նախորդ տարվա համեմատ)2
մշակման աղյուսակներ ըստ հանրապետության ամսական 20 Ներքին օգտագործման համար,
1300-101

1.3.6 ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ

52 136002 Արտաքին առևտրի (ներմուծման, արտահանման) գների ինդեքսների հաշվարկը` բազիսային տարվա, նախորդ ամսվա, նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա նկատմամբ: -"- ըստ հանրապետության ներմուծման, արտահանման, ԱՊՀ, ոչ ԱՊՀ և Եվրամիության երկրնե-րի ապրանքային բաժինների ամսական 30/31 1300-101,
1000-401

    1.3.7 ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

53 137001 Առանձին սպառման ապրանք (ծառայություն)-ներկայացուցիչների գների դիտարկում և միջին գների հաշվարկ (1400 ապրանք, ծառայություն) գների դիտարկման աղյուսակ ըստ հանրապետության, հետազոտվող 12 բնա-կավայրերի, ապրանք (ծառայություն) ներկայացուցիչների ամսական հատուկ ծրագրով Եվրոպական համադրումների ծրագրով նախատեսված հաշվարկներում և հրապարակումներում
54 137002 Ներդրումային ապրանքների գների դիտարկում  (230 մեքենա-սարքավորում) աղյուսակ ըստ հանրապետության, հետազոտվող 12 բնակավայրերի տարեկան -"- -"-
55 137003 Շինարարության բաղադրամասերի գների դիտարկում և միջին գների հաշվարկ -"- ըստ հանրապետության շինարարական օբյեկտների, շինարարական աշխատանքների և ծառայությունների տեսակների -"- -"- -"-
56 137004 Ոչ շուկայական ծառայությունների քանակային, ծավալային ու գնային դիտարկումներ -"- ըստ հանրապետության -"- -"- -"-
57 137005 Ազգային արժույթի գնողունակության համարժեքության հաշվարկը գների և ծավալների (կշիռներ
ի) մասին անհրաժեշտ տեղեկատվություն
-"- -"- -"- -"-

1 Հաշվետու ամիսը նախորդ ամսվա համեմատ, նախորդ տարվա դեկտեմբերի համեմատ, նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա համեմատ, աճողական կարգով նախորդ տարվա համեմատ 2 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից հաշվարկվող ամսական ինդեքսների հիման վրա 3 Հաշվետու ամսվա

1.4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ

Հ/Հ

Աշխա-տանքի (ցուցա-նիշի) ծածկա-գիրը

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) անվանումը

Վիճակագրական դիտարկման
փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի կատարման
(ցուցանիշի մշակման) համար
հիմք հանդիսացող այլ նյութերը (աղբյուրները)

Աշխատանքի (ցուցանիշի) վիճակագրական ընդգրկվա-ծությունը (ըստ ճյուղերի, գործունեության տեսակների, տարածքային բաշխվածության, աշխատողների թվաքանակի և այլն)

Պարբերա-կանությունը

Վիճակագրական աշխատանքի կատարման, ցուցանիշի մշակման ավարտը (ամսաթիվը կամ աշխատանքային օրը հաշվետու ժամանակա-շրջանից հետո)

Հրապարա-կումների անվանումները, որոնցում ընդգրկվելու է աշխատանքի արդյունքը (կամ ցուցանիշը)
(տես` հավելված 3)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.4.1 ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅՈՒՆ

1

141001

Աշխատանքային ռեսուրսների հաշվեկշիռը 2007 թվականի համար

Աղյուսակներ

ըստ հանրապետության, գործունեության տեսակների, տնտեսության հատվածների

տարեկան

29 օգոստոսի

1000-101,
1400-101,
1000-104

2

141002

Աշխատանքային ռեսուրսների հաշվեկշիռը 2007 թվականի համար

- '' -

ըստ մարզերի,
գործունեության
տեսակների,
տնտեսության հատվածների

- '' -

19 սեպտեմբերի

1000-102,
1000-103,
1400-101

3

141003

Կազմակերպությունների, հիմնարկների թվի բաշխումն ըստ աշխատողների թվաքանակի

Հավելված N 1 (տարեկան)

ըստ հանրապետության,
գործունեության տեսակների

- '' -

30 հունիսի

1000-101

4

141004

Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը

Ձև N 1-կադրերի ուսուցում

ըստ հանրապետության, գործունեության տեսակների, տնտեսության հատվածների,
մարզերի, սեռի

- '' -

- '' -

1000-401

5

141005

Զբաղվածության պետական ծառայություն դիմած չզբաղված բնակչության աշխատանքի տեղավորումը և զբաղվածությունը

Ձև N 1
(զբաղվածություն)

ըստ հանրապետության,
մարզերի, սեռի

եռամսյակային

20

1000-101,
1400-101,
1000-104,
1000-401

6

141006

Աշխատողների թվաքանակը

Աղյուսակ N 1 (եռամսյակային)

ըստ մարզերի,
քաղաք/գյուղ կտրվածքի

- '' -

60/62

1000-203,
1000-101,
1000-401

7

141007

Զբաղվածության պետական ծառայություն դիմած չզբաղված բնակչության աշխատանքի տեղավորումը և զբաղվածությունը

Ձև N 1 (զբաղվածություն)

ըստ հանրապետության,
մարզերի, տարածաշրջանների, սեռի

ամսական

10

1000-203,
1000-102,
1400-101,
1000-103,
1000-301,
1000-401

1.4.2 ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՍԱՄԱԿԱՐԴԱԿ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ

8

142001

Բնակչության դրամական եկամուտները և ծախսերը

Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության կառուցվածքային ստորաբաժանումների վիճակագրական տվյալների, Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նյութերի հիման վրա

ըստ հանրապետության

եռամսյակային

60

Ներքին օգտագործման համար

9

142002

Բնակչության դրամական եկամուտների և ծախսերի հաշվեկշիռը
(2006 թվականի համար)

Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակա-գրական ծառայության կառուցվածքային ստորաբաժանումների վիճակագրական տվյալների, Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նյութերի, ոչ առևտրային կազմակերպություններից տեղեկանքների հիման վրա

- '' -

տարեկան

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի կողմից «Հաշվետվություն Հայաստանի Հանրաետության 2006 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի ընդունումից 10-րդ օրվան հաջորդող հրապարակումը

1000-101,
1000-401

10

142003

Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերը

Ձև N 1-Ա

ըստ հանրապետության, գործունեության տեսակների, տնտեսության հատվածների, սեռի

տարեկան

30 հունիսի

1000-101,
1000-103,
1400-101,
1000-104,
1000-401

11

142004

Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը

Աղյուսակ N 2,
Աղյուսակ N 2-ի
հավելված

ըստ գործունեության տեսակների,
մարզերի,
քաղաք/գյուղ կտրվածքի

- '' -

- '' -

1000-102,
1000-401

12

142005

Աշխատանքի պայմանները, վնասակար և վտանգավոր պայմանների համար տրվող արտոնությունները և հատուցումները

Ձև N 1-ԱՊ
(աշխատանքի պայմաններ)

ըստ հանրապետության, գործունեության տեսակների, տնտեսության հատվածների, մարզերի, սեռի

տարեկան

30 հունիսի

1400-101,
1000-401

13

142006

Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը

Ձև N 1-Ա (ամփոփ)

ըստ հանրապետության, մարզերի, գործունեության տեսակների, տնտեսության հատվածների

ամսական

30/31

1000-203,
1400-101,
1000-301,
1000-401

14

142007

Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի շարժը

Ձև N 1-Ա

ըստ հանրապետության, մարզերի, գործունեության տեսակների, տնտեսության հատվածների,
մարզերի,
քաղաք/գյուղ կտրվածքի

եռամսյակային

60/62

1000-101,
1000-401

15

142008

Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը և աշխատուժի շարժը

Ձև N 1-Ա (ամփոփ)

- '' -

- '' -

- '' -

1000-101,
1400-101,
1000-401

16

142009

Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունն ըստ արդյունաբերության ճյուղերի

Ձև N 1-Ա Հավելված N 2 (տարեկան)

ըստ հանրապետության

տարեկան

30 հունիսի

- '' -

1.5. ԲԻԶՆԵՍ-ՌԵԳԻՍՏՐ

Հ/Հ

Աշխա-տանքի (ցուցանիշի) ծածկագիրը

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) անվանումը

Հաշվետվության ձևը կամ աշխատանքի կատարման (ցուցանիշի մշակման) համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը (աղբյուրները)

Աշխատանքի (ցուցանիշի) վիճակագրական ընդգրկվա-ծությունը (ըստ ճյուղերի, գործունեության տեսակների, տարածքային բաշխվածության, աշխատողների թվաքանակի և այլն)

Պարբերա-կանությունը

Վիճակա-գրական աշխատանքի կատարման, ցուցանիշի մշակման ավարտը (ամսաթիվը կամ աշխա-տանքային օրը հաշվետու ժամանակա-շրջանից հետո)

Հրապարա-կումների անվանումները, որոնցում ընդգրկվելու է աշխատանքի արդյունքը (կամ ցուցանիշը) (տես` հավելված 3)

1

150001

Հայաստանի Հանրապետության արդարադա-տության նախարարության պետական ռեգիստրի գործակալու-թյունում գրանցված իրավաբանական անձանց բիզնես ռեգիստրին վերաբերող տվյալների մասով տեղեկատվության հավաքագրում և այդ տվյալների արդիականացման ապահովում

Հայաստանի Հանրապե-տության ազգային վիճակագրական ծառայության բիզնես ռեգիստրի հարցաթերթ

Հայաստանի Հանրապետու-թյունում գրանցված իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի իրական գտնվելու վայրի, գործունեության հիմնական և ոչ հիմնական տեսակների և բիզնես (ձեռնարկա-տիրական) ռեգիստրի վարման կարգով սահմանված ցուցանիշներ

տարեկան

29 օգոստոսի

Ներքին օգտագործման համար

2

150002

Հայաստանի Հանրապետության արդարադա-տության նախարարության պետական ռեգիստրի գործակալու-թյունում գրանցված անհատ ձեռնարկատերերի բիզնես ռեգիստրին վերաբերող տվյալների մասով տեղեկատվության հավաքագրում և դրանց հետագա արդիականացման ապահովում

-''-

-''-

-''-

-''-

-''-

1.6 ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄ

1

2

3

4

5

6

7

8

1

160001

Մասնավորեցման արդյունքները

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության տեղեկանք

ըստ հանրապետության

եռամս-յակային

30/31

1000-401

1.7 ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

1

 

2

3

4

5

6

7

1

170001

Արտադրանքի դասակարգիչն ըստ գործունեության տեսակների ներդրման կազմակերպական միջոցառումների իրականացում

ԱՊՀ երկրների փորձագետների աշխատանքային խմբի մշակած ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների արտադրանքի դասակարգչի ներդրման մեթոդաբանություն

ըստ գործունեության տեսակների

տարեկան

28 դեկտեմբերի

Ներքին օգտագործման համար

2

170002

Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի 2007 թվականի վերանայված տարբերակի թարգմանություն և տեղայնացում

Եվրոպական համայնքի Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի 2007 թվականի վերանայված տարբերակ

-''-

-''-

-''-

 

1.8. ՊԵՏԱԿԱՆ-ՌԵԳԻՍՏՐ

1

2

3

4

5

6

7

8

1

180001

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցված իրավաբանական անձանց (այդ թվում` կազմակերպությունների) և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աղյուսակ

Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված առևտրային և ոչ առևտրային իրավաբանական անձանց վերաբերյալ տվյալներ
Տեղեկություններ Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրյա մասնակցով առևտրային իրավաբանական անձանց, այդ թվում կազմակերպությունների վերաբերյալ

ամսական

տարեկան

22

22 հունվարի

1000-401

-''-

2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ

ՀՀ Աշխատանքի (ցուցանիշի ծածկագիրը Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) անվանումը Վիճակագրական դիտարկման փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի կատարման (ցուցանիշի մշակման) համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը (աղբյուրները) Աշխատանքի (ցուցանիշի) վիճակագրական ընդգրկվածությունը (ըստ ճյուղերի, գործունեության տեսակների, տարածքային բաշխվածության, աշխատողների թվաքանակի և այլն) Պարբերականությունը Վիճակագրական աշխատանքի կատարման, ցուցանիշի մշակման ավարտը (ամսաթիվը կամ աշխատանքային օրը հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո) Հրապարակումների անվանումները, որոնցոմ ընդգրկվելու Է աշխատանքի արդյունքը (կամ ցուցանիշը) (տես ՝ հավելված 3)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 |200001 Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ ֆինանսավորման (նախնական) (Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և Էկոնոմիկայի նախարարության տեղեկանք եկամուտներ, ծախսեր, պակասուրդ (-), հավելուրդ (+) ամսական 20 1000-203,
1000-301,
1000-401
2 200002 Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարողականն ըստ փաստացի հաշվետվությունների -"- -"- I,II և III եռամսյակներ, տարեկան 60/62 Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի կողմից «Հաշվետվություն Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի ընդունումից 10-րդ օրվան հաջորդող հրապարակումը 1066-203,
1000-101,
1000-103
1000-105,
1000-401
3 200003 Հայաստանի Հանրապետության համախմբված բյուջեի կատարողականն ընդհանրացնող ցուցանիշներ (պետական բյուջե, համայնքների բյուջե, պարտադիր սոցիալական ապահովագրության բյուջ
ե)
Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և Էկոնոմիկայի նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի տեղեկանքներ -"- I,II և III եռամսյակներ, տարեկան 60/62 Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի կողմից «Հաշվետվություն Հայաստանի Հանրապե– տության2007 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի ընդունումից 10-րդ օրվան հաջորդող հրապարակումը -"-
4 200004 Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի ցուցանիշներ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և Էկոնոմիկայի նախարարության տեղեկանք ներքին և արտաքին եռամսյակայն 60/62 -"-

3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ

Հ/Հ Աշխա– տանքի (ցուցա նիշ
ի) ծածկագիրը––
Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշ
ի) անվանումը
Հաշվետվության ձևը կամ աշխատանքի կատարման (ցուցանիշի մշակման) համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը (աղբյուրները) Աշխատանքի (ցուցանիշի) վիճակագրական ընդգրկված արյունը (ըստ հանդիսացող այլ նյութերը (աղբյուրները) հանդիսացող այլ նյութերը (աղբյուրները) բաշխվածության, աշխա տողների թվաքանակի և այլն) Պարբերակա-
նությանը
Վիճակագրական աշխատանքի կատարման, ցուցանիշի մշակման ավարտը (ամսաթիվը կամ աշխատանքային օրը հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո) Հրապարակումների անվանումները, որոնցում ընդգրկվելու է աշխատանքի արդյունքը (կամ ցուցանիշը,
1 2

3

4  5  6 7• 8
1 300001 Արտարժույթների հաշվարկային փոխարժեքները Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի տեղեկանք ըստ արտարժույթների ամսական, եռամսյակային, տարեկան, 30/31 1000-101,
1000-103,
1000-105,
1000-401
2 300002 Բանկային համակարգի դրամարկղային շրջանառությունը   մուտք, ելք ամսական 20  -"-
3 300003 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի ամփոփ հաշվեկշռային ցուցանիշներ :ՀՀ ըստ բաղադրա-
տարրերի
ամսական,
տարեկան
30/31,
31մայիսի
1000-101,
1000-105,
1000-401
4 300004 Դրամավարկային քաղաքականության ամփոփ ցուցանիշներ   ՀՀ   -"-  -"-
5 300005 : Առևտրային բանկերի վարկային ներդրումներն ըստ ժամկետայնության, ֆինանսական շուկայի տոկոսադրույքները, դրամական բազմարկիչ ՀՀ ըստ ժամկետայ-
նության
ամսական 30/31  -"-
6 300006 Առևտրային բանկերի վարկային ներդրումները է   ըստ տնտեսության հատվածների     1000-105,
1000-401
7 300007 Վարկային կազմակերպությունների վարկերը        
8 300008 Առևտրային բանկերի ավանդներն ըստ տնտեսության հատվածների       ––  
9 300009 Բնակչությունից ներգրաված ավանդները         1000401
10 300010 Բանկային համակարգ և (նրանց հաշիվների քանակը)   ըստ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց   60/62  
11 300011 Հայաստանի Հանրապետության առևտրային բանկերի ամփոփ ցուցանիշներ՝ ընդհանուր ակտիվներ և պարտավորություններ
–ընդհանուր շահույթը (վնասը),
–բասկերի և դրանց մասնաճյուղերի քանակը, ընդհանուր կապիտաալը, շահույթով աշխատող առևտրային բանկերի թիվը և դրանց ընդհանուր շահույթը, վնասով աշխատող առևտրային բանկերի թիվը և դրանց ընդհանուր վնասը, եկամուտներն ու ծախսերը
ամփոփ եռամսյակային, տարեկան 60/62, 31մայիսի  
12 300012 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի ամփոփ ցուցանիշներ
- ընդհանուր ակտիվները և պարտավորությունները
- եկամուտներն ու ծախսերը,
-ընդհանուրկապիտալը
    -"- -"- 1000-105
13 300013 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի արտաքին պահուստները -"-   I, II ևIII եռամսյակներ,
տարեկան
60/62 31մայիսի  
14 300014 Ապահովագրական կազմակերպությունների գործունեությունը   ըստ ապահովագրական ընկերությունների գործու նեության հիմնական ցուցանիշների     1000-101,
1000-103,
1000-105,
1000-401
15 300015 Արժեթղթերի շուկա   ամփոփ -"-   1000-105,
1000-401

4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ
4.1. ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ

Հ/Հ Աշխա-տանքի (ցուցանիշի) ծածկա-գիրը Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) անվանումը Վիճակագրական դիտարկման փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի կատարման (ցուցանիշի մշակման) համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը (աղբյուրները) Աշխատանքի (ցուցանիշի) վիճակագրական ընդգրկվածությունը (ըստ ճյուղերի, գործունեության տեսակների, տարածքային բաշխվածության, աշխատողների թվաքանակի և այլն) Պարբերա-
կանությունը
Վիճակագրական աշխատանքի կա-տարման, ցուցանիշի մշակման ավարտը (ամսաթիվը կամ աշխատանքային օրը հաշվետու ժամանակաշրջա-նից հետո) Հրապարակումների անվանումները, որոնցում ընդգրկվելու է աշխատանքի արդյունքը (կամ ցուցանիշը) (տես` հավելված 3)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 410001 Ապրանքների արտահանումն, արտաքին առևտրաշրջա- նառությունը և առևտրի հաշվեկշիռը Արտաքին առևտրի տվյալների բազա ըստ հանրապետության, ըստ երկրների ամսական 30/31 1000-401
 4.1.1 ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ
2 411001 Ապրանքների արտահանումը ըստ նախնական-օպերատիվ տվյալների ըստ հանրապետության -"- 20 1000-203,
1000-301
3 411002 Ապրանքների արտահանումն ըստ Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքների անվանացանկի 1 նիշ մակարդակի ըստ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր մաքսային պետական կոմիտեի 1-ԲՄՀ ձևի -"- -"- 30/31 1000-401
4 411003 Ապրանքների արտահանումը -"- ըստ մարզերի, կազմակեր-պությունների գրանցման վայրի -"- -"- -"-
5 411004 Ապրանքների արտահանումը -"- ըստ տրանսպորտի միջոց-ների պատկանելության՝ երկրներով եռամսյակային 90/92 -"-
6 411005 Ապրանքների արտահանումը -"- ըստ տրանսպորտի տեսակների ամսական 30/31 -"-
7 411006 Ապրանքների արտահանումն ըստ Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքների անվանացանկի 8-նիշ մակարդակի -"- ըստ հանրապետության, ըստ երկրների եռամսյակային 60/62 ըստ համաձայնագրի, Եվրոստատ
8 411007 Ապրանքների արտահանումն ըստ Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքների անվանացանկի 8-նիշ մակարդակի, ըստ ամիսների -"- ըստ հանրապետության, ըստ ապրանք-երկիր կտրվածքի կիսամյակային 28 փետրվարի, 29 օգոստոսի Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ
9 411008 Ապրանքների արտահանումն ըստ Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքների անվանացանկի 1 նիշ մակարդակի, տարեկան ճշգրտված տվյալների հիման վրա Արտաքին առևտրի տվյալների բազա ըստ հանրապետության, ըստ երկրների, եռամսյակային կտրվածքով տարեկան 30 մայիսի 1000-401
10 411009 Ապրանքների արտահանումը, տարեկան ճշգրտված տվյալների հիման վրա

-"-

ըստ մաքսային ռեժիմների -"- -"- 4400-101
11 411010 Ապրանքների արտահանումն ըստ Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքների անվանացանկի 8-նիշ մակարդակի, տարեկան ճշգրտված տվյալների հիման վրա

-"-

ըստ հանրապետության -"- 29 օգոստոսի 4100-103
12 411011 Ապրանքների արտահանումն ըստ Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքների անվանացանկի 2-նիշ մակարդակի, տարեկան ճշգրտված տվյալների հիման վրա

-"-

ըստ հանրապետության, ըստ գործընկեր երկիր-ապրանք կտրվածքի -"- -"- 4100-101
13 411012 Ապրանքների արտահանումն ըստ Միջազգային առևտրի ստանդարտ դասակարգման և Լայն տնտեսական դասակարգման 2-նիշ մակարդակի, տարեկան ճշգրտված տվյալների հիման վրա Արտաքին առևտրի տվյալների բազա ըստ հանրապետության տարեկան 29 օգոստոսի 4100-101
14 411013 Ապրանքների արտահանումն ըստ Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքների անվանացանկի 4-նիշ մակարդակի, տարեկան ճշգրտված տվյալների հիման վրա

-"-

ըստ հանրապետության, ըստ գործընկեր երկիր-ապրանք կտրվածքի -"- -"- 4100-102
15 411014 Ապրանքների արտահանումը, տարեկան ճշգրտված տվյալների հիման վրա

-"-

ըստ ապրանքի նշանակման երկրի հատկանիշի -"- -"- -"-
4.1.2 ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ        
16 412001 Ապրանքների ներմուծումը Արտաքին առևտրի տվյալների բազա ըստ հանրապետության ամսական 20 1000-203,
1000-301
17 412002 Ապրանքների ներմուծումն ըստ Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքների անվանացանկի 1 նիշ մակարդակի ըստ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր մաքսային պետական կոմիտեի 1-ԲՄՀ ձևի

-"-

-"- 30/31 1000-401
18 412003 Ապրանքների ներմուծումը

-"-

ըստ մարզերի, կազմակեր-պությունների գրանցման վայրի -"- -"- -"-
19 412004 Ապրանքների ներմուծումը

-"-

ըստ տրանսպորտի տեսակների -"- -"- -"-
20 412005 Ապրանքների ներմուծումը

-"-

ըստ տրանսպորտի միջոցների պատկանելության՝ երկրներով եռամսյակային 90/92 -"-
21 412006 Ապրանքների ներմուծումն ըստ Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքների անվանացանկի 8-նիշ մակարդակի

-"-

ըստ հանրապետության, ըստ երկրների -"- 60/62 ըստ համաձայնագրի, Եվրոստատ
22 412007 Ապրանքների ներմուծումն ըստ Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքների անվանացանկի 8-նիշ մակարդակի ըստ ամիսների

-"-

ըստ հանրապետության, ըստ ապրանք-երկիր կտրվածքի կիսամյակային 28 փետրվարի, 28 օգոստոսի Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ
23 412008 Ապրանքների ներմուծումն ըստ Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքների անվանացանկի 1 նիշ մակարդակի, տարեկան ճշգրտված տվյալների հիման վրա Արտաքին առևտրի տվյալների բազա ըստ հանրապետության, ըստ երկրների, եռամսյակային կտրվածքով տարեկան 30 մայիսի 1000-401
24 412009 Ապրանքների ներմուծումն ըստ Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքների անվանացանկի 8-նիշ մակարդակի, տարեկան ճշգրտված տվյալների հիման վրա

-"-

ըստ հանրապետության -"- -"- 4100-103
25 412010 Ապրանքների ներմուծումը, տարեկան ճշգրտված տվյալների հիման վրա

-"-

ըստ մաքսային ռեժիմների -"- -"- 4400-101
26 412011 Ապրանքների ներմուծումն ըստ Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքների անվանացանկի 2-նիշ մակարդակի, տարեկան ճշգրտված տվյալների հիման վրա

-"-

ըստ հանրապետության, ըստ գործընկեր երկիր-ապրանք կտրվածքի -"- 28 օգոստոսի 4100-101
27 412012 Ապրանքների ներմուծումն ըստ Միջազգային առևտրի ստանդարտ դասակարգման և Ընդլայնված տնտեսական դասակարգման 2-նիշ մակարդակի, տարեկան ճշգրտված տվյալների հիման վրա Արտաքին առևտրի տվյալների բազա ըստ հանրապետության տարեկան 28 օգոստոսի 4100-101
28 412013 Ապրանքների ներմուծումն ըստ Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքների անվանացանկի 4-նիշ մակարդակի, տարեկան ճշգրտված տվյալների հիման վրա

-"-

ըստ հանրապետության, ըստ գործընկեր երկիր-ապրանք կտրվածքի -"- -"- 4100-102
29 412014 Ապրանքների ներմուծումը, տարեկան ճշգրտված տվյալների հիման վրա

-"-

ըստ ապրանքների ծագման երկրի -"- -"- -"-
30 412015 Մարդասիրական օգնության կարգով ստացված բեռները

-"-

ըստ երկրների ամսական 30/31 1000-401
31 412016 Մարդասիրական օգնության կարգով ստացված բեռները

-"-

ըստ ապրանքային բաժինների, ապրանքների, երկրների -"- -"- -"-
32 412017 Բնական գազի ներմուծումը Ձև N 2-գազ ըստ հանրապետության -"- 20 -"-
33 412018 Բնական գազի ներմուծումը Ձև N 2-գազ -հավելված -"- տարեկան 30 մայիսի -"-
34 412019 Քաղաքացիների կողմից Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող և արտահանվող ապրանքների քանակը և արժեքը ըստ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր մաքսային պետական կոմիտեի ՄՎ-1-Ա ձևի ըստ ապրանքների ամսական 30/31 -"-
35 412020 Քաղաքացիների կողմից Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող և արտահանվող ապրանքների քանակը և արժեքը -"- ըստ երկրների -"- -"- 4100-102
36 412021 Քաղաքացիների կողմից Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող և արտահանվող ապրանքների քանակը և արժեքը -"- ըստ ապրանքների, առանձին երկրների տարեկան 30 մայիսի  1000-101,
 1000-103, 4100-102

4.2 ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ

Հ/Հ Աշխա-տանքի (ցուցանիշի) ծածկա-գիրը Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) անվանումը Վիճակագրական դիտարկման փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի կատարման (ցուցանիշի մշակման) համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը (աղբյուրները) Աշխատանքի (ցուցանիշի) վիճակագրական ընդգրկվածությունը (ըստ ճյուղերի, գործունեության տեսակների, տարածքային բաշխվածության, աշխատողների թվաքանակի և այլն) Պարբերա-
կանությունը
Վիճակագրական աշխատանքի կա-տարման, ցուցանիշի մշակման ավարտը (ամսաթիվը կամ աշխատանքային օրը հաշվետու ժամանակա-շրջանից հետո) Հրապարակումների անվանումները, որոնցում ընդգրկվելու է աշխատանքի արդյունքը (կամ ցուցանիշը) (տես` հավելված 3)
1 2 3 4 5 6 7 8
37 420001 Օտարերկրյա ներդրումները 2007 թվականի IY եռամսյակը, 2008 թվականի I-III եռամսյակները Ձև N 9-ներդրում ըստ հանրապետության եռամսյակային 90/92, 60/62 1000-101,
4400-101,
1000-401
38 420002 Օտարերկրյա ներդրումները 2007 թվականի IY եռամսյակը, 2008 թվականի I, II և III եռամսյակները

-"-

ըստ երկրների -"- -"- -"-
39 420003 Օտարերկրյա ներդրումները 2007 թվականի IY եռամսյակը, 2008 թվականի I, II և III եռամսյակները

-"-

ըստ ներդրումների տեսակների -"- -"- -"-
40 420004 Օտարերկրյա ներդրումները 2007 թվականի IY եռամսյակը, 2008 թվականի I, II և III եռամսյակները

-"-

ըստ գործունեության տեսակների -"- -"- -"-
41 420005 Բանկային համակարգով իրականացված միջազգային գործառնություններ և պետական պահուստներ տեղեկանք 1-բանկ ըստ բանկային համակարգի -"- -"- -"-
42 420006 Արտաքին վարկերի օգտագործում, մարումը և սպասարկումը տեղեկանք 1-ֆինանս ըստ պետական կառավարման համակարգի -"- 90/92 -"-
43 420007 Օտարերկրյա ներդրումները 2007 թվականի IY եռամսյակը, 2008 թվականի I, II և III եռամսյակները Ձև N 9-ներդրում ըստ գործունեության տեսակների- երկրների -"- 90/92, 60/62 -"-
44 420008 Օտարերկրյա ներդրումները հոսքերն ու պաշարները 2007 թվականի տարեվերջի դրությամբ

-"-

ըստ երկրների տարեկան 90/92 -"-
45 420009 Օտարերկրյա ներդրումները հոսքերն ու պաշարները 2007 թվականի տարեվերջի դրությամբ

-"-

ըստ գործունեության տեսակների -"- -"- -"-

4.3 ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հ/Հ Աշխա-տանքի (ցուցանիշի) ծածկա-գիրը Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) անվանումը Վիճակագրական դիտարկման փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի կատարման (ցուցանիշի մշակման) համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը (աղբյուրները) Աշխատանքի (ցուցանիշի) վիճակագրական ընդգրկվածությունը (ըստ ճյուղերի, գործունեության տեսակների, տարածքային բաշխվածության, աշխա-տողների թվաքանակի և այլն) Պարբերա-
կանությունը
Վիճակագրական աշխատանքի կա-տարման, ցուցանիշի մշակման ավարտը (ամսաթիվը կամ աշխատանքային օրը հաշվետու ժամանա-կաշրջանից հետո) Հրապարակումների անվանումները, որոնցում ընդգրկվելու է աշխատանքի արդյունքը (կամ ցուցանիշը) (տես` հավելված 3)
1 2 3 4 5 6 7 8
43 430001 Կապի և այլ միջազգային ծառայությունների մասին Ձև N 1-ծառայություն (կապ) ըստ հանրապետության եռամսյակային 90/92 1000-401
44 430002 Միջազգային երթուղիներում մատուցված տրանսպորտային ծառայությունների մասին Ձև N 1-ծառայություն (տրանսպորտ) -"- -"- -"- -"-
45 430003 Կառավարական ծառայությունների ծավալը Ձև N 1-ծառայություն (դեսպանատուն) -"- -"- -"- -"-
46 430004 Հանգստի, մշակութային և մարզական միջոցառումների կազմակերպման գծով ծառայությունների արտահանման և ներմուծման մասին Ձև N 13-ծառայություն -"- -"- -"- -"-
47 430005 Պետական ծառայությունների ծավալը Ձև N 14-ծառայություն -"- -"- -"- -"-
48 430006 Միջազգային և ներքին զբոսաշրջությունը Ձև 1-զբոսաշրջիկություն -"- -"- 60/62 -"-
49 430007 Ֆինանսական ծառայությունների ծավալը (բանկային համակար
գ)
Տեղեկանք 1-բանկ -"- -"- -"- -"-
50 430008 Միջազգային և ներքին զբոսաշրջությունը Տեղեկանք-ժամանողների և մեկնողների թվաքանակի վերաբերյալ -"- -"- 30/31 -"-
51 430009 Ապահովագրական ծառայությունների ծավալը (ապահովագրական ընկերություններ) Տեղեկանք- 1 բանկ -"- -"- 60/62 -"-

4.4 ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ

Հ/Հ

Աշխա-տանքի (ցուցանիշի) ծածկագիրը Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) անվանումը Վիճակագրական դիտարկման փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի կատարման (ցուցանիշի մշակման) համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը (աղբյուրները) Աշխատանքի (ցուցանիշի) վիճակագրական ընդգրկվածությունը (ըստ ճյուղերի, գործունեության տեսակների, տարածքային բաշխվածության, աշխա-տողների թվաքանակի և այլն) Պարբերա-
կանությունը
Վիճակագրական աշխատանքի կա-տարման, ցուցանիշի մշակման ավարտը (ամսաթիվը կամ աշխատանքային օրը հաշվետու ժամանա-կաշրջանից հետո) Հրապարակումների անվանումները, որոնցում ընդգրկվելու է աշխատանքի արդյունքը (կամ ցուցանիշը) (տես` հավելված 3)
1 2 3 4 5 6 7 8
52 440001 Վճարային հաշվեկշիռը -2007 թվականի IV եռամսյակ, -2008 թվականի I, II և III եռամսյակներ
-2007 թվականի տարեկան, ճշգրտված
411002-430007 աշխատանքները ըստ հանրապետության եռամսյակային 90/92, -"-,
181
1000-203,
1000-401

4.5 ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԴԻՐՔ

1

2 3 4 5 6 7  
53 450001 Միջազգային ներդրումային դիրքը -2007 թվականի IV եռամսյակ, -2008 թվականի I, II և III եռամսյակներ,
-2007 թվականի տարեկան, ճշգրտված
Վճարային հաշվեկշիռ, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի տեղեկատվություն, հաշվարկներ ըստ հանրապետության եռամսյակային 90/92 -"- 212 1000-203, 4500-101,
1000-401

4.6 ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՐՏՔ

1 2 3 4 5 6 7  
54 460001 Հայաստանի Հանրապետության արտաքին պարտքը -2007 թվականի IV եռամսյակ, -2008 թվականի I, II և III եռամսյակներ,
-2007 թվականի տարեկան, ճշգրտված
Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության տեղեկատվություն, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի տեղեկատվություն, հաշվարկներ ըստ հանրապետության, պետական կառավար-ման համակարգի, դրամավարկային կարգավորման մարմինների, առևտրային բանկերի, մասնավոր հատվածի եռամսյակային 90/92, -"-, 212 1000-203, 4400-101,
1000-401

5. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ

ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԳԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԳԱՅԻՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

Հ/Հ Ցուցանիշի անվանումը Հաշվետվության ձևը կամ ցուցանիշի մշակման համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը (աղբյուրները) Ցուցանիշի վիճակագրական ընդգրկվածությունը (ըստ ճյուղերի, գործունեության տեսակների, տարածքային բաշխվածության, աշխատողների թվաքանակի և այլն) Պարբերակա-նությունը Հրապարակումների անվանումները, որոնցում ընդգրկվելու է աշխատանքի արդյունքը (կամ ցուցանիշը) (տես` հավելված 3)
1 2 3 4 5 6
1 Բնակչության թվաքանակը Բնակչության սեռատարիքային կազմի հաշվարկ ըստ հանրապետության, սեռի տարեկան 1000-101,
1000-102,
1000-103,
1000-104,
 5100-101,
1000-401
2 Կյանքի սպասվող տևողությունը Մահացության աղյուսակներ (3-ՄԱ) -"- -"- -"-
3 Մանկական մահացությունը (մինչև 1 տարեկան հասակում) Բնական շարժի հիմնական արդյունքները -"- եռամսյակային -"-
4 Երեխաների մահացությունը (մինչև 5 տարեկան հասակում)

-"-

-"- -"- -"-
5 Մայրական մահացությունը

-"-

ըստ հանրապետության -"- -"-
6 Հակաբեղմնավորիչների օգտագործման հաճախականությունը Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Առողջություն և առողջապահություն» տեղեկագիր -"- տարեկան -"-
7 Ուսումնառության միջին տևողությունը հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում Ձև N 1-հանրակրթություն -"- -"- -"-
8 Մեկ սենյակի հաշվով բնակիչների միջին թվաքանակը, չհաշված խոհանոցը և լողասենյակը Տնային տնտեսությունների հետազոտությունների տվյալներով -"- կիսամյակային 5900-201,
1000-401
9  Խմելու ջրի մատչելիությունը -"- -"- -"- -"-
10 Սանիտարահիգիենիկ պայմաններով ապահովվածությունը -"- -"- -"- -"-
11 Սննդում նվազագույն կենսաապահովման համար անհրաժեշտ սպառողական զամբյուղի դրամական արտահայտությունը Նվազագույն սպառողական զամբյուղի հաշվարկը 2 տարբերակով.
ա) պարենային զամբյուղը, բաղկացած 11 ապրանքներից` ըստ Առողջապահության նախարարության սխեմայի
բ) փաստացի հետազոտության արդյունքների հիման վրա` ըստ հետազոտության արդյունքների
-"- -"-      1000-401
12  Համախառն ներքին արդյունքը մեկ շնչի հաշվով Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճա-կագրական ծառայության կառուցվածքային ստորաբաժանումների նյութերը -"- ամսական 1000-101,
1000-401
13  Տնային տնտեսության եկամուտն ընտանիքի մեկ շնչի հաշվով (մակարդակը և բաշխում
ը)
Ըստ հետազոտության արդյունքների ըստ հանրապետության եռամսյակային 1000-101,
1000-401
14 Գործազրկության մակարդակն ըստ սեռի Ձև 1 (զբաղվածություն) -"- -"- -"-
15 Տնտեսության մեջ զբաղվածների հարաբերակցությունը ողջ բնակչության նկատմամբ Ձև N 1-Ա ըստ հանրապետության, սեռի, տնտեսության ֆորմալ և ոչ ֆորմալ հատվածների տարեկան 1000-401

5.1 ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հ/Հ Աշխա-տանքի (ցուցանիշ
ի) ծածկա-գիրը
Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշ
ի) անվանումը
Վիճակագրական դիտարկման փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի կատարման (ցուցանիշի մշակման) համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը (աղբյուրներ
ը)
Աշխատանքի (ցուցանիշ
ի) վիճակագրական ընդգրկվա-ծությունը (ըստ ճյուղերի, գործունեության տեսակների, տարածքային բաշխվածության,
աշխատողների թվաքանակի և այլն)
Պարբերա-
կանությունը
Վիճակագրական աշխատանքի կատար-ման, ցուցանիշի մշակման ավարտը (ամսաթիվը կամ աշխա-տանքային օրը հաշվետու ժամանակա-շրջանից հետո) Հրապարակումների անվանումները, որոնցում ընդգրկվելու է աշխատանքի արդյունքը (կամ ցուցանիշ
ը)
(տես` հավելված 3)
1 2 3 4 5 6 7 8
 5.1.1 ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՆ ՇԱՐԺԸ
1 511001 2007 թվականի գրանցված ծնվածների, մահացածների, ամուսնությունների և ամուսնալու-ծությունների նախնական արդյունքները (ըստ գրանցման ամսաթվի և մշտական բնակավայրի) քաղաքացիական կացության ակտերի II օրինակները աղյուսակներ Բ1, Բ2, ըստ հանրապետության, մարզերի, տարածա-շրջանների տարեկան 20 փետրվարի 1000-101,
1000-104,
1000-401
2 511002 2007 թվականի բնակչության բնական շարժի հիմնական արդյունքները -"- ամփոփ աղյուսակներ ԲԱ, ԲԲ և ԲԾ, ԲՄ, ըստ հանրապետութան, մարզերի, տարածաշրջանների -"-. 21 ապրիլի  -"-
3 511003 2007 թվականի բնակչության բնական շարժը (բնակչության սեռատարիքային կազմը հաշվարկելու համար) աղյուսակներ ԲՄ41, ԲՄ42, ԲՄ43, ԲԾ241 ըստ հանրապետության, մարզերի -"- 30 ապրիլի Ներքին օգտա-գործման համար
4 511004 Գրանցված ծնունդները, ամուսնությունները, ամուսնալուծությունները և մահերը՝ ըստ մահվան պատճառների (համաձայն գրանցման ամսաթվի և վայրի) քաղաքացիական կացության ակտերի II օրինակները, մահվան վերաբերյալ բժշկական վկայականներ, բուժական տեղեկանքներ ըստ հանրապետության, մարզերի, տարածա-շրջանների ամսական 10 -"-
5 511005 2008 թվականի բնակչության բնական շարժի տվյալների գրանցման ամենամսյա նախնական արդյունքների մշակում քաղաքացիական կացության ակտերի II օրինակներ աղյուսակներ Բ1, Բ2, ըստ հանրապետության, մարզերի, տարածաշրջանների -"- 30/31
 I եռամսյակը` 60/62
1000-203,
1000-401
6 511006 Մահացության աղյուսակներ բնակչության բնական շարժի հիմնական արդյունքների աղյուսակներ աղյուսակներ 1-ՄԱ, 2-ՄԱ,
3-ՄԱ (կրճատ), 3-ՄԱ (լրիվ),
ըստ հանրապետության, մարզերի
տարեկան 21 հուլիսի 1000-101,
5100-101,
1000-401
7 511007 Ծնելիության աղյուսակներ բնակչության բնական շարժի հիմնական արդյունքների աղյուսակներ աղյուսակներ 1-ԾԱ, 2-ԾԱ լրիվ, 2-ԾԱ (կրճատ), 3-ԾԱ, ըստ հանրապետության, մարզերի տարեկան 21 հուլիսի 1000-101,
1000-104,
 5100-101,
1000-401
8 511008 2008թ. գրանցված ծնվածների, մահացածների, ամուսնությունների և ամուսնալուծությունների նախնական արդյունքները ձև թիվ 97 ըստ մարզերի, տարածաշրջանների ամսական 10 Ներքին օգտա-գործման համար
 5.1.2 ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԸ
9 51200 2007 թվականի բնակչության տեղաշարժի հիմնական արդյունքները եկողների և մեկնողների թերթիկներին կից վիճա-կագրական հաշվառման կտրոններ աղյուսակներ ՄԲ1, ՄՏ1, ՄՏ2, ՄՏ3, ՄՏ4, ՄՏ5, ՄՏ7, ՄՏ8, ՄԲ2, ՄԱ3, ըստ հանրապետության, մարզերի տարեկան 31 մարտի 1000-101,
1000-104,
1000-401
10 512002 Բնակչության տեղաշարժի հիմնական արդյունքները -"- Միգրացիայի հաշվառման քարտ ըստ քաղաքների և նախկին վարչական շրջանների գյուղական բնակչության -"- 30 ապրիլի  
11 512003 Բնակչության տեղաշարժի արդյունքները -"- ձև Ա (եռամսյակային), ըստ մարզերի, առանձնացված քաղաքների և գյուղական բնակչության կտրվածքով եռամսյակային 10  
12 512004 Մշտական բնակության մեկնող (եկող) քաղաքացիների հաշվառում -"- աղյուսակ ՄԲ1, ըստ հանրա-պետության, մարզերի, քաղա-քային և գյուղական վայրերի -"- 30/31,
I եռամսյակը` 60/62
1000-203, Ներքին օգտա-գործման համար
13 512005 Հայաստանի Հանրապետություն եկողների հաշվառումն ըստ երկրների, որտեղից եկել են եկողների թերթիկներին կից վիճակագրական հաշվառման կտրոններ աղյուսակ ՄՏ8, ըստ հանրապետության, մարզերի -"- -"- Ներքին օգտա-գործման համար
14 512006 2008 թվականի ընթացքում բնակչության ամենամսյա տեղաշարժի նախնական տվյալների մշակում եկողների և մեկնողների թերթիկներին կից վիճակագրական հաշվառման կտրոններ ըստ հանրապետության, մարզերի, տարածաշրջանների, քաղաքների ամսական 20 -"-
 5.1.3 ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ
15 513001 Բնակչության սեռատարիքային կազմի հաշվարկ 2008 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ, ըստ հանրապետության բնակչության թվաքա-նակը տարեսկզբին‚ աղյուսակներ ԲՄ41, ԲՄ42, ԲՄ43, ԲԾ241, ՄՏ7 1ՄԲ, 2ՄԲ, 3ՄԲ, 5ՄԲ, 7ՄԲ, 8ՄԲ ըստ հանրապետության (քաղաքային և գյուղական բնակչության) տարեկան 22 մայիսի 1000-101,
1000-104,
 5100-101,
1000-401
16 513002 Բնակչության սեռատարիքային կազմի հաշվարկ 2008 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ, ըստ մարզերի -,,- 1ՄԲ, 2ՄԲ, 3ՄԲ, 5ՄԲ, 7ՄԲ, 8ՄԲ ըստ մարզերի, (քաղաքային և գյուղական բնակչության) -"- 16 հունիսի -"-
17 513003 Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը բնակչության թվաքանակը տարեսկզբին, բնական շարժի և բնակչության տեղաշարժի արդյունքները ըստ հանրապետության, մարզերի, քաղաքների, տարա-ծաշրջանների, թաղային համայնքների տարեկան, եռամսյա-կային 20 ապրիլի,
30/31,
I եռամսյակը` 60
1000-203,
5100-201
18 513004 Գյուղական բնակչության սեռատարիքային կազմը
2008 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ
ձև թիվ 9-Ս ըստ հանրապետության, մարզերի, տարածաշրջան-ների, համայնքների տարեկան 31 մայիսի 1000-102
19 513005 2008 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ վարչատարածքային միավորների քանակը Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի որոշումներ, Հայաստանի Հանրապետության նա-խագահի հրամանագրեր ըստ հանրապետության -"- 21 փետրվարի 5100-201
20 513006 2008 թվականի վարչատարածքային փոփոխությունների ընթացիկ հաշվառումը -"- -"- եռամսյա-կային 30/31 ներքին օգտա-գործման համար

5.2 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ

Հ/Հ Աշխա-տանքի (ցուցանիշ
ի) ծածկա-գիրը
Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշ
ի) անվանումը
Վիճակագրական դիտարկ-ման փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի կատար-ման (ցուցանիշի մշակման) համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը Աշխատանքի (ցուցանիշ
ի) վիճակագրական ընդգրկվա-ծությունը (ըստ ճյուղերի, գործունեության տեսակների, տարածքային բաշխվա-ծության, աշխատողների թվաքանակի
և այլն)
Պարբերա-
կանությունը
Վիճակագրական աշխատանքի կա-տարման, ցուցանիշի մշակման ավարտը (ամսաթիվը կամ աշխատանքային օրը հաշվետու ժամա-նակաշրջանից հետո) Հրապարակումների անվանումները, որոնցում ընդգրկվելու է աշխատանքի արդյունքը (կամ ցուցանիշ
ը)
(տես` հավելված 3)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 520001 Աշխատանքային դժբախտ պատահարները, վնասվածքները և դրանցով պայմանավորված ժամանակավոր անաշխատունակությունը Ձև N 7-ժավ ըստ հանրապետության, մարզերի տարեկան 30 մայիսի 1000-101,
1000-102,
1000-104,
5200-101,
1000-401
2 520002 Կենսաթոշակառուների ընդհանուր թվաքանակը, կենսաթոշակի գումարի չափը Հավելված 2, հավելված 3 , հավելված 4 ըստ հանրապետության կիսամյակային 30/31 1000-101,
1000-102,
1000-103,
5200-101,
1000-401
3 520003 Հաշմանդամների թվաքանակը Ձև N 1-հաշմանդամություն

-"-

-"- -"- 5200-101,
1000-104,
1000-401
4 520004 Առանձին տարափոխիկ և մակաբուծական հիվանդությունները Ձև N 85- ամսական

-"-

ամսական -"- 1000-101,
5200-101,
1000-401
5 520005 Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կազմակերպությունների գործունեությունը Ձև N 1-սոցսպաս.

-"-

տարեկան 30 ապրիլի 1000-101,
1000-104,
5200-101,
1000-401
6 520006 Մանկական խնամատարական կազմակերպությունների գործունեությունը Ձև N 1-մանկատուն

-"-

-"- -"- -"-
7 520007 Պետական նպաստների մասին Ձև N 1-պետական նպաստ -"- կիսամյակային 30/31 1000-104,
5200-101,
1000-401
8 520008 Որդեգրման մասին Ձև N 1-որդեգրում -"- -"- 60/62 -ե -
9 520009 Հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայությունը և շարժը Ձև N 11-ՀՄ
-"- տարեկան 30 հուլիսի Ներքին օգտագործման համար
10 520010 Մարդու իմունային անբավարարության վարակի վերաբերյալ հետազոտությունների արդյունքները Ձև N 1-ՄԻԱՎ -"- եռամսյակային -"- -"-
11 520011 Հղիներին, ծննդաբերողներին և ծննդկաններին ցույց տրված բուժօգնություն (ըստ տարիքային կազմի) Ձև N 32 ըստ հանրապետության տարեկան 30 մայիսի 1000-104,
5200-101,
1000-401
12 520012 Ակտիվ տուբերկուլոզով հիվանդացումներ (ըստ սեռատարիքային կազմի) Ձև N 61բ -"- -"- -"- 5200-101,
1000-401
13 520013 Տուբերկուլոզով հիվանդներ (ըստ սեռատարիքային կազմի) Ձև N 33 -"- -"- -"- 1000-101,
1000-104,
5200-101,
1000-401
14 520014 Գերազանցապես սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններով, մաշկի սնկային հիվանդություններով և քոսով հիվանդացումներ (ըստ սեռատարիքային կազմի) Ձև N 61ա -"- -"- -"- 5200-101,
1000-401
15 520015 Գերազանցապես սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններով, մաշկի սնկային հիվանդություններով և քոսով հիվանդներ (ըստ սեռատարիքային կազմի) Ձև N 34 -"- -"- -"- 1000-101,
1000-104,
5200-101,
1000-401
16 520016 Չարորակ նորագոյացություններով հիվանդներ (ըստ սեռատարիքային կազմի) Ձև N 35 -"- -"- -"- 5200-101,
1000-401
17 520017 Չարորակ նորագոյացություններով հիվանդների սեռատարիքային բաշխվածություն Ձև N 61հ -"- -"- -"- 1000-101,
1000-101,
5200-101,
1000-401
18 520018 Հոգեկան հիվանդներ (ըստ սեռատարիքային կազմի) Ձև N 37 -"- -"- -"- -"-
19 520019 Հոգեկան խանգարումներով հիվանդացումներ (առանց ալկոհոլային պսիխոզների, ալկոհոլիզմի, թմրամոլության, թունամոլության, ըստ սեռատարիքային կազմի) Ձև N 61գ -"- -"- -"- 5200-101,
1000-401
20 520020 Ալկոհոլիզմով, թմրամոլությունով, թունամոլությունով հիվանդներ (ըստ սեռատարիքային կազմի) Ձև N 38 -"- -"- -"- 1000-101,
5200-101,
1000-401
21 520021 Թմրաբանական խանգարումներով հիվանդացումներ (ըստ սեռատարիքային կազմի) Ձև N 61դ -"- -"- -"- -"-
22 520022 Արյան և դրա բաղադրամասերի պաշարման և արյան փոխներարկման կայանների, հիվանդանոցների բաժանմունքների գործունեություն Ձև N 4 -"- -"- -"- 5200-101,
1000-401
23 520023 Շտապ բուժօգնության կայանի (բաժանմունքի) գործունեություն (ըստ հանրապետության և մարզերի) Ձև N 8 ըստ հանրապետության տարեկան 30 մայիսի 1000-101,
5200-101,
1000-401
24 520024 Դատաբժշկական փորձագետներ և դատաբժշկական փորձաքննություն Ձև N 51 -"- -"- -"- -"-
25 520025 Դատահոգեբուժական փորձաքննության հանձնաժողովի աշխատանք Ձև N 39 -"- -"- -"- -"-
26 520026 Հիգիենիկ հակահամաճարակային հսկողության և ախտահանման կենտրոնների գործունեություն Ձև N 36 -"- -"- -"- -"-
27 520027 Կանխարգելիչ պատվաստումներ Ձև N 86 -"- -"- -"- -"-
28 520028 Տարափոխիկ հիվանդությունների դեմ պատվաստված երեխաների և դեռահասների քանակակազմ (ըստ սեռատարիքային կազմի) Ձև N 86 հավելված -"- -"- -"- -"-
29 520029 Բուժկանխարգելիչ հիմնարկների գործունեություն Ձև N 1 -"- -"- -"- 1000-101,
1000-102,
1000-103,
1000-104,
5200-101,
1000-401
30 520030 Հիվանդանոցի գործունեություն Ձև N 2-ստացիոնար -"- -"- -"- 1000-101,
1000-102,
1000-103,
5200-101,
1000-401
31 520031 Հիվանդանոցի գործունեություն Ձև N 2-ստացիոնար (ցերեկային) -"- -"- -"- -"-
32 520032 Բժշկական կադրեր Ձև N 17 -"- -"- -"- -"-
33 520033 Մասնագիտական թունավորումներ և մասնագիտական հիվանդացություններ Ձև N 43 -"- կիսամյակային 30/31 5200-101,
1000-401
34 520034 Առանձին տարափոխիկ և մակաբուծական հիվանդություններ Ձև N 85տարափոխիկ -"- տարեկան 30 մայիսի 1000-101,
5200-101,
1000-401
35 520035 Երեխաներին ցույց տրված բուժօգնություն Ձև N 31 -"- -"- -"- -"-
36 520036 Բուժկանխարգելիչ հիմնարկների կողմից սպասարկվող բնակչության մոտ գրանցված հիվանդությունների քանակը Ձև N 3 (տարեկան) ըստ հանրապետության տարեկան 30 մայիսի 1000-101,
5200-101,
1000-401
37 520037 Մինչև հինգ տարեկան երեխաների առողջական վիճակը Ձև N 5 (տարեկան) -"- -"- -"- 5200-101,
1000-401
38 520038 Հատուկ վտանգավոր վարակների կանխարգելման կենտրոնի գործունեությունը Ձև N 49 (տարեկան) -"- -"- -"- -"-
39 520039 Մասնավոր ստոմատոլոգիական կաբինետների գործունեությունը Ձև N 12 (տարեկան) -"- -"- -"- 1000-101,
5200-101,
1000-401
40 520040 Բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների գործունեությունը Ձև N 7 (տարեկան) -"- -"- 26 փետրվարի -"-

5.3 ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ

Հ/Հ Աշխա-տանքի (ցուցանիշի) ծածկա-գիրը Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) անվանումը Վիճակագրական դիտարկման փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի կատարման (ցուցանիշի մշակման) համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը (աղբյուրները) Աշխատանքի (ցուցանիշի) վիճակագրական ընդգրկվածությունը (ըստ ճյուղերի, գործունեության տեսակների, տարածքային բաշխվածության, աշխատողների թվաքանակի և այլն) Պարբերա-
կանությունը
Վիճակագրական աշխատանքի կա-տարման, ցուցանիշի մշակման ավարտը (ամսաթիվը կամ աշխատանքային օրը հաշվետու ժամանա-կաշրջանից հետո) Հրապարակումների անվանումները, որոնցում ընդգրկվելու է աշխատանքի արդյունքը (կամ ցուցանիշը) (տես` հավելված 3)
1 2 3 4 5 6 7 8
41 530001 Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը Ձև N 1-վի ըստ հանրապետության, մարզերի տարեկան 28 մարտի 1000-102,
 5200-101,
1000-401
42 530002 Հանցագործությունների քանակն ըստ հանցատեսակների Ձև N 1-հանցագործություն -"- ամսական 30/31 1000-101,
1000-102,
1000-104,
5200-101,
1000-401
43 530003 Հետաքննության մարմնի վարույթում գտնվող գործերը (Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայություն) Ձև N 1-հետաքննություն ըստ հանրապետության եռամսյակային -"- 5200-101,
1000-401
44 530004 Հետաքննության մարմնի վարույթում գտնվող գործերը (Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր մաքսային պետական կոմիտե) Ձև N 2-հետաքննություն -"- -"- -"- -"-
45 530005 Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը Ձև N 1-դահկ ըստ հանրապետության, մարզերի եռամսյակային 30/31 1000-102,
5200-101,
1000-401
46 530006 Ստանդարտացում, սերտիֆիկացում, հավատարմագրում Ձև N 1-ստանդարտ ըստ հանրապետության -"- -"- 5200-101,
1000-401
47 530007 Նոտարական գրասենյակի գործունեությունը Ձև N 1-նոտար -"- -"- -"- -"-

5.4 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

  Աշխա-տանքի (ցուցանիշի) ծածկա-գիրը Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) անվանումը Վիճակագրական դիտարկման փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի կատարման (ցուցանիշի մշակման) համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը (աղբյուրները) Աշխատանքի (ցուցանիշ
ի) վիճակագրական ընդգրկվածությունը (ըստ ճյուղերի, գործունեության տեսակների, տարածքային բաշխվածության, աշխատողների թվաքանակի
և այլն)
Պարբերա-
կանությունը
Վիճակագրական աշխատանքի կատարման, ցուցանիշի մշակման ավարտը (ամսաթիվը կամ աշխատանքային օրը հաշվետու ժամանա-կաշրջանից հետո) Հրապարակումների անվանումները, որոնցում ընդգրկվելու է աշխատանքի արդյունքը (կամ ցուցանիշը) (տես` հավելված 3)
1 2 3 4 5 6 7 8
48 540001 Նախադպրոցական հիմնարկների գործունեությունը Ձև N 85-գմ (ամփոփ) ըստ հանրապետության, մարզերի, քաղաքային և գյուղական բնակա-վայրերի տարեկան 30 ապրիլի 1000-101,
1000-102,
1000-103,
1000-104,
5200-101,
1000-401
49 540002 Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների գործունեությունը Ձև N 1- հանրակրթություն ըստ հանրապետության, մարզերի -"- 28 փետրվարի -"-
50 540003 Միջին մասնագիտական և նախնական (արհեստագործական) մասնագիտական պետական ուսումնա-կան հաստատությունների գործունեությունը Ձև N 2-գմ ըստ հանրապետության, մարզերի, ուսուցման բոլոր ձևերի -"- -"- -"-
51 540004 Միջին մասնագիտական ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների գործունեությունը Ձև N 2-գմ-1 -"- -"- -"- 1000-101,
1000-102,
1000-104,
5200-101,
1000-401
52 540005 Բարձրագույն մասնագիտական պետական ուսում-նական հաստատությունների գործունեությունը Ձև N 3-գմ -"- -"- -"- 1000-101,
1000-102,
1000-103,
1000-104,
5200-101,
1000-401
53 540006 Բարձրագույն մասնագիտական ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների գործունեությունը Ձև N 3-գմ-1 ըստ հանրապետության, մարզերի, ուսուցման բոլոր ձևերի տարեկան 28 փետրվարի 1000-101,
1000-102,
1000-103,
1000-104,
5200-101,
1000-401
54 540007 Մագիստրատուրայի, ասպիրանտուրայի, դոկտորանտուրայի աշխատանքներ Ձև N 1-գմ ըստ հանրապետության, գիտության ճյուղերի և մասնագիտությունների -"- 30 մայիսի 1000-101,
1000-104,
5200-101,
1000-401
55 540008 Գիտատեխնիկական աշխատանքներ Ձև N 1-գիտություն -"- -"- 30 հունիսի -"-
56 540009 Երաժշտական, գեղարվեստի, արվեստի դպրոցներ, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների գործունեությունը Ձև N 1- եգադ ըստ հանրապետության, մարզերի -"- 28 փետրվարի 1000-102,
1000-104,
5200-101,
1000-401
57 540010 Հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայությունը և շարժը Ձև N 11-ՀՄ
ըստ հանրապետության -"- 30 հուլիսի Ներքին օգտագործման համար

5.5 ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ՍՊՈՐՏ

  Աշխա-տանքի (ցուցանիշի) ծածկա-գիրը Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) անվանումը Վիճակագրական դիտարկման փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի կատարման (ցուցանիշի մշակման) համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը (աղբյուրները) Աշխատանքի (ցուցանիշի) վիճակագրական ընդգրկվածությունը (ըստ ճյուղերի, գործունեության տեսակների, տարածքային բաշխվածության, աշխատողների թվաքանակի և այլն) Պարբերա-
կանությունը
Վիճակագրական աշխատանքի կատարման, ցուցանիշի մշակման ավարտը (ամսաթիվը կամ աշխատանքային օրը հաշվետու ժամանա-կաշրջանից հետո) Հրապարակումների անվանումները, որոնցում ընդգրկվելու է աշխատանքի արդյունքը (կամ ցուցանիշը) (տես` հավելված 3)
1 2 3 4 5 6 7 8
58 550001 Գրադարանների գործունեությունը Ձև N 6-գմ (ամփոփ) ըստ հանրապետության, մարզերի, քաղաքային և գյուղական բնակա-վայրերի տարեկան 30 մայիսի 1000-101,
1000-102,
1000-103,
1000-104,
5200-101,
1000-401
59 550002 Ֆիզկուլտուրայի և սպորտային աշխատանքներ Ձև N 1-սպորտ ըստ հանրապետության, մարզերի -"- 28 մարտի 1000-102,
1000-104,
5200-101,
1000-401
60 550003 Թերթերի և այլ պարբերականների հրատարակում Ձև N 1-մամուլ ըստ հանրապետության -"- 30 մայիսի 1000-101,
5200-101,
1000-401
61 550004 Գրքերի, բրոշյուրների հրատարակություն Ձև N 1-հրատարակություն -"- -"- -"- -"-
62 550005 Թանգարանների գործունեությունը Ձև N 1-թանգարան ըստ հանրապետության, մարզերի, թանգարան-ների բնույթի տարեկան 30 ապրիլի 1000-101,
1000-102,
1000-103,
 5200-101,
1000-401
63 550006 Թատրոնների գործունեությունը Ձև N 1-թատրոն ըստ հանրապետության, մարզերի, թատրոնների ժանրի -"- -"- -"-
64 550007 Համերգային կազմակերպությունների գործունեությունը Ձև N 1-համերգ ըստ հանրապետության, մարզերի -"- -"- -"-
65 550008 Կինոարտադրող կազմակերպությունների գործունեությունը Ձև N 1-կինո ըստ հանրապետության -"- -"-  5200-101,
1000-401
66 550009 Հայաստանի ազգային արխիվի գործունեությունը Ձև N 1-պա -"- -"- -"- -"-
67 550011 Հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայություն և շարժը Ձև N 11-ՀՄ
-"- -"- 30 հուլիսի Ներքին օգտագործման համար

5.6 ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

  Աշխա-տանքի (ցուցանիշի) ծածկա-գիրը Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) անվանումը Վիճակագրական դիտարկման փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի կատարման (ցուցանիշի մշակման) համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը (աղբյուրները) Աշխատանքի (ցուցանիշի) վիճակագրական ընդգրկվածությունը (ըստ ճյուղերի, գործունեության տեսակների, տարածքային բաշխվածության, աշխատողների թվաքանակի և այլն) Պարբերա-
կանությունը
Վիճակագրական աշխատանքի կա-տարման, ցուցանիշի մշակման ավարտը (ամսա-թիվը կամ աշխա-տանքային օրը հաշվետու ժամա-նակաշրջանից հետո) Հրապարակումների անվանումները, որոնցում ընդգրկվելու է աշխատանքի արդյունքը (կամ ցուցանիշ
ը)
(տես` հավելված 3)
1 2 3 4 5 6 7 8
68 560001 Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ Ձև N 01-եհա ըստ հանրապետության տարեկան 30 ապրիլի 1000-101,
5600-101,
1000-401
69 560002 Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ -"- -"- եռամսյա-կային 30/31 5600-101,
1000-401
70 560003 Օգտակար հանածոների կորզումն արդյունահանման ժամանակ  Ձև N 70-տա -"- տարեկան 30 ապրիլի -"-
71 560004 Մակաբացված ապարների և արտադրության թափոնների հարստացման և մետաղագործական վերափոխման ժամանակ օգտակար հանածոների համալիր օգտագործումը Ձև N 71-տա -"- -"- -"- 1000-101,
5600-101,
1000-401
72 560005 Անտառվերականգնման աշխատանքներ, ոչ բնափայտային հումքի և պաշարների օգտագործում Ձև N 1-ատ ըստ հանրապետության տարեկան 28 փետրվարի 1000-101,
1000-102,
5600-101,
1000-401
73 560006 Անտառվերականգնման, խնամքի և սանիտարական հատումներ Ձև N 3-ատ -"- -"- -"- 1000-101,
5600-101,
1000-401
74 560007 Հատատեղերում փայտանյութի մնացորդը և հատված տարածքները Ձև N 4-ատ -"- -"- 29 սեպտեմբերի -"-
75 560008 Անտառային հրդեհներ Ձև N 5-ատ -"- -"- 28 փետրվարի 1000-101,
1000-102,
5600-101,
1000-401
76 560009 Անտառտնտեսական աշխատանքներ Ձև N 7-ատ -"- -"- -"- 1000-101,
5600-101,
1000-401
77 560010 Անտառպաշտպանություն Ձև N 12-ատ -"- -"- -"- 1000-101,
1000-103,
5200-101,
1000-401
78 560011 Անտառխախտումներ Ձև N 5-անտառտնտ -"- -"- 28 մարտի -"-
79 560012 Արգելոցներ, արգելավայրեր և ազգային պարկ Ձև N 1-արգելոց -"- -"- -"- -"-
80 560013 Որսորդական տնտեսությունների գործունեությունը Ձև N 2-տա (որս) -"- -"- -"- 1000-101,
5600-101,
1000-401
81 560014 Կենդանաբանական այգու գործունեությունը Ձև N 1-կենդանաբանական այգի -"- -"- 30 ապրիլի 5600-101,
1000-401
82 560015 Անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերը Ձև N 2-տա (օ
դ)
ըստ հանրապետության, մարզերի, քաղաքների -"- 30 հուլիսի 1000-101,
1000-102,
1000-103 5600-101,
1000-401
83 560016 Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ Ձև N 1-բավ -"- -"- -"- -"-
84 560017 Թափոնների առաջացումը, օգտագործումը և հեռացումը Ձև N 1-թափոն -"- -"- -"- -"-
85 560018 Բնապահպանության ընթացիկ ծախսեր Ձև N 4-մպ ըստ հանրապետության, մարզերի, քաղաքների տարեկան 30 մայիսի 1000-101,
1000-102,
1000-103 5600-101,  1000-401
86 560019 Արժեքավոր արդյունագործական ձկների պահպանումը և վերարտադրությունը Ձև N 5-մպ ըստ հանրապետության -"- 28 մարտի 5600-101,
1000-401
87 560020 Ջրօգտագործում Ձև N 2-տա (ջրտնտ) ըստ հանրապետության, մարզերի, քաղաքների, գետերի ավազանների -"- 30 հուլիսի 1000-101,
1000-102,
1000-103,
5600-101,
1000-401
88 560021 Բնապահպանության և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման պետական վերահսկողություն  Ձև N 1-բնապահպանություն ըստ հանրապետության, մարզերի կիսամյա-կային 30/31 1000-102,
5200-101,
5600-101,
1000-401
89 560022 Արտակարգ իրավիճակներ Ձև N 1-արտակարգ իրավիճակ ըստ հանրապետության -"- -"- 5600-101,
1000-401
90 560023 Օգտակար հանածոների պաշարների հաշվեկշիռ Ձև N 5-եհ -"- տարեկան 30 ապրիլի -"-
91 560024 Հողերի բարելավում Ձև N 1-հողային պաշարներ ըստ հանրապետության, մարզերի -"- 30 մայիսի -"-

5.7 ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

  Աշխա-տանքի (ցուցանիշի) ծածկա-գիրը Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) անվանումը Վիճակագրական դիտարկման փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի կատարման (ցուցանիշի մշակման) համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը (աղբյուրները) Աշխատանքի (ցուցանիշի) վիճակագրական ընդգրկվածությունը (ըստ ճյուղերի, գործունեության տեսակների, տարածքային բաշխվածության, աշխատողների թվաքանակի և այլն) Պարբերա-
կանությունը
Վիճակագրական աշխատանքի կա-տարման, ցուցանիշի մշակման ավարտը (ամսա-թիվը կամ աշխա-տանքային օրը հաշվետու ժամա-նակաշրջանից հետո) Հրապարակումների անվանումները, որոնցում ընդգրկվելու է աշխատանքի արդյունքը (կամ ցուցանիշ
ը)
(տես` հավելված 3)
1 2 3 4 5 6 7 8
92 570001 Բնակարանային ֆոնդ Ձև N 1-բնակֆոնդ ըստ հանրապետության, մարզերի, տարածա-շրջանների, քաղաքային և գյուղական բնակա-վայրերի տարեկան 30 հուլիսի 1000-101,
1000-102,
1000-103,
5700-101,
1000-401
93 570002 Բնակարան և բնակելի տուն ստացած ընտանիքների մասին Ձև N 4-բնակֆոնդ ըստ հանրապետության, մարզերի, քաղաքային և գյուղական բնակա-վայրերի տարեկան 30 մայիսի 1000-101,
1000-102,
5700-101,
1000-401
94 570003 Բնակավայրերի գազիֆիկացում Ձև N 1-գազ ըստ հանրապետության, մարզերի, քաղաքային և գյուղական բնակա-վայրերի (ամփոփ) -"- 30 ապրիլի 1000-101,
1000-102,
1000-103,
5600-101,
1000-401
95 570004 Ջրմուղի աշխատանքը Ձև N 1-ջրմուղ -"- -"- -"- -"-
96 570005 Կոյուղու աշխատանքը Ձև N 1-կոյուղի -"- -"- -"- 1000-101,
1000-102,
5700-101,
1000-401
97 570006 Ջերմային էներգիայի մատակարարում Ձև N 1-ջերմաէներգիա ըստ հանրապետության, մարզերի, քաղաքային և գյուղական բնակա-վայրերի -"- -"- 1000-101,
1000-103,
5700-101,
1000-401
98 570007 Քաղաքների տարածքի մեքենայացված սանմաքրում Ձև N 1-հատուկ տրանսպորտ ըստ հանրապետության, մարզերի, քաղաքների -"- 30 մայիսի 5700-101,
1000-401
99 570008 Քաղաքների ճանապարհային տնտեսություն Ձև N 1-բարեկարգվածություն -"- -"- 30 հունիսի -"-
100 570009 Քաղաքային հողեր և կանաչապատ տարածքներ Ձև N 1-կանաչ -"- -"- -"- -"-
101 570010 Հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայությունը և շարժը Ձև N 11-ՀՄ
ըստ հանրապետության -"- 30 հուլիսի Ներքին օգտագործման համար
102 570011 Անշարժ գույքի օտարում Ձև N 1-օտարում ըստ հանրապետության, մարզերի եռամսյա-կային 30/31 1000-101,
1000-102,
5700-101,
1000-401
103 570012 Բնակարանային ֆոնդ Ձև N 2-բնակֆոնդ ըստ հանրապետության, մարզերի, տարածաշրջանների, քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի տարեկան 30 հուլիսի 1000-101,
1000-102,
1000-103,
5700-101,
1000-401
104 570013 Բնակարանային ֆոնդ Ձև N 3-բնակֆոնդ -"- -"- -"- -"-

5.8 ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հ/հ

Աշխա-տանքի (ցուցանիշի) ծածկա-գիրը Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) անվանումը Վիճակագրական դիտարկման փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի կատարման (ցուցանիշի մշակման) համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը (աղբյուրները) Աշխատանքի (ցուցանիշի) վիճակագրական ընդգրկվածությունը (ըստ ճյուղերի, գործունեության տեսակների, տարածքային բաշխվածության, աշխատողների թվաքանակի և այլն Պարբերա-
կանությունը
Վիճակագրական աշխատանքի կա-տարման, ցուցանիշի մշակման ավարտը (ամսա-թիվը կամ աշխա-տանքային օրը հաշվետու ժամա-նակաշրջանից հետո) Հրապարակումների անվանումները, որոնցում ընդգրկվելու է աշխատանքի արդյունքը (կամ ցուցանիշը) (տես` հավելված 3)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 580001 Տնային տնտեսությունների եկամուտները և դրանց կառուցվածքը
ա/ դրամական
բ/ ամբողջական
Տնային տնտեսություն-ների հետազոտություն, հարցաթերթ, օրագիր ըստ հանրապետության ըստ քաղաք/գյուղի ըստ դեցիլային խմբերի (տարեկան կտրվածքով) տարեկան 31 հոկտեմբերի 5900-201,
1000-401 (տարեկան թողարկում),
5800-101
2 580002 Տնային տնտեսությունների ծախսերը և դրանց կառուցվածքը
ա/ ընթացիկ
բ/ սպառողական
-"- -"- -"- -"- 5800-101,
5900-201,
1000-401 (տարեկան թողարկում)
3 580003 Սննդամթերքի սպառումը և սպառված սննդամթերքի էներգետիկան տնային տնտեսությունների մեկ շնչի հաշվով -"- ըստ հանրապետության ըստ մարզերի, ըստ խոցելի խմբերի, ըստ քաղաք/գյուղի, ըստ քվանտիլների -"- -"- 5900-201,
1000-401 (տարեկան թողարկում)
4 580004 Տնային տնտեսությունների սոցիալ-ժողովրդագրական ցուցանիշները -"- ըստ հանրապետության տարեկան 28 սեպտեմբերի 1000-101,
1000-104,
5800-101,
1000-401 (տարեկան թողարկում)
5 580005 Մաքուր ջրի / կոմունալ հարմարությունների մատչելիությունը -"- -"- -"- 29 հունիսի 1000-401
6 580007 Տնային տնտեսությունների ծախսերի կառուցվածքն ըստ առանձին ապրանքատեսակների և ծառայությունների -"- -"- -"- 30 հոկտեմբերի Ներքին օգտա-գործման համար
7 580006 Մեկ սենյակին ընկնող մարդկանց միջին քանակը -"- -"- -"- -"- -"-
8 580008 Աղքատության պարենային և ընդհանուր գիծ -"- -"- -"- -"- 5800-101
9 580009 Նյութական աղքատության հիմնական ցուցանիշները
ա) մակարդակը, խորությունը և սրությունը

բ) ըստ տարածաշրջանների

գ) սպառման և եկամտային անհավասարությունը
(Ջինիի գործակից)
-"- -"- -"- -"- -"-
10 580010  Ոչ նյութական աղքատության ցուցանիշները -"- -"- -"- -"- -"-
11 580011  Աղքատության սուբյեկտիվ գնահատականը -"- -"- -"- -"- -"-
12 580012 Աղքատությունը և բնակչության սոցիալ-ժողովրդագրական բնութագրիչները Տնային տնտեսությունների հետազոտություն, հարցաթերթ, օրագիր ըստ հանրապետության տարեկան 30 հոկտեմբերի 5800-101,
1000-401
13 580013 Նվազագույն սպառողական զամբյուղի հաշվարկը
2 տարբերակով.

ա) ըստ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից մշակված զամբյուղի կազմի և կառուցվածքի
բ) ըստ հետազոտությամբ ստացված փաստացի զամբյուղի կազմի և կառուցվածքի
-"- եռամսյա- կային 15

Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն

5.9 ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ

Հ/հ Աշխա-տանքի (ցուցանիշի) ծածկա-գիրը Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի) անվանումը Վիճակագրական դիտարկման փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի կատարման (ցուցանիշի մշակման) համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը (աղբյուրները) Աշխատանքի (ցուցանիշի) վիճակագրական ընդգրկվածությունը (ըստ ճյուղերի, գործունեության տեսակների, տարածքային բաշխվածության, աշխատողների թվաքանակի և այլն Պարբերա-
կանությունը
Վիճակագրական աշխատանքի կա-տարման, ցուցանիշի մշակման ավարտը (ամսաթիվը կամ աշխատանքային օրը հաշվետու ժամանակաշրջա-նից հետո) Հրապարակումների անվանումները, որոնցում ընդգրկվելու է աշխատանքի արդյունքը (կամ ցուցանիշ
ը)
(տես` հավելված 3)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 590001 Պարենային ապահովության և աղքատության վերաբերյալ տեղեկատվության մշակում և ամփոփում ըստ տեղեկանքների ըստ հանրապետության, ըստ մարզերի եռամսյա-կային 50 5900-201
2 590002 Ազգային պարենային հաշվեկշռի կազմում -"- ըստ հանրապետության տարեկան օգոստոս -"-

Հավելված 2

2008 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի

Հ Ե Տ Ա Զ Ո Տ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր 1

Հ/հ Հետազոտության անվանումը

Անցկացման ժամկետը Նպատակը (հիմնավորում
ը)
Նյութերի ամփոփման ավարտը
1 Ազգային հաշիվների կատարելագործում «Ծախսեր-Թողարկում» աղյուսակների մշակում և ներդրում  (ՏԱՍԻՍ ծրագրի «Վիճակագրություն-10» պայմանագրի շրջանակում) 2008 թվականի ընթացքում « Ծախսեր-Թողարկում» աղյուսակների հետագա մշակման համար անհրաժեշտ տեղեկատվական բազայի ապահովում (կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի արտադրության վրա կատարած ծախսերի վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում) 2008 թվականի ընթացքում
3 Հացահատիկի բերքահավաքի որակը հուլիս-սեպտեմբեր Համապատասխան տեղեկանքների մշակման միջոցով հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքի ժամանակ կորուստների հաշվառումը նոյեմբեր
4 Գյուղացիական տնտեսությունների ռեգիստր (Շվեդական միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամ
բ)
2008 թվականի ընթացքում Գյուղացիական տնտեսությունների ռեգիստրի մշակում, ներդրում 2008 թվականի ընթացքում
5 Անհատական բնակարանային շինարարություն (ՏԱՍԻՍ ծրագրի «Վիճակագրություն-10» պայմանագրի շրջանակում) 2008  թվականի ընթացքում Գործարկված բնակելի շենքերի քանակի և մակերեսների բացահայտումը, շինարարության վրա կատարված ծախսերի, իրականացված շինարարության ծավալների ուսումնասիրումն ըստ մարզերի 2009 թվականի ընթացքում
6 Աշխատուժի ընտրանքային հետազոտություն տնային տնտեսություններում (ոչ ֆորմալ զբաղվածություն) (ՏԱՍԻՍ ծրագրի «Վիճակագրություն – 10» պայմանագրի շրջանակում) 2008 թվականի ընթացքում Աշխատանքի շուկայի հիմնահարցերին առնչվող տեղեկատվության ապահովում, մասնավորապես ոչ ֆորմալ զբաղվածության ուսումնասիրում և դրա չափերի գնահատում 2008-2009 թվականի ընթացքում
7 Բիզնես ռեգիստր (ՏԱՍԻՍ ծրագրի «Վիճակագրություն-10» պայմանագրի շրջանակում) -- 2 Անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ տեղեկատվության արդիականացում 2008 թվականի ընթացքում
8 Շրջակա միջավայրի վիճակագրություն (Շվեդական միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամ
բ)
2008 թվականի ընթացքում Բնապահպանական ներդրումների և ծախսերի հաշվառման կատարելագործում, էկոլոգիական սատելիտային հաշիվների ներդրման շարունակում, առողջապահության էկոլոգիայի ցուցանիշների սահմանում, վիճակագրության վարում -"-
9 Հաշմանդամների կենսապայմանների հետազոտու-թյուն (Շվեդական միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամ
բ)
-- 2 Հաշմանդամների բնակության և նրանց կենսապայմանների ուսումնասիրում 2008 թվականի ընթացքում
10 Ժամանակի օգտագործման հետազոտություն  (Շվեդական միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամ
բ)
2008 թվականի ընթացքում Հայաստանում ժամանակի օգտագործման առանձնահատկություններն ուսումնասիրելու, գենդերային և մի շարք այլ հարցեր: Հայաստանում մարդկանց առօրյա կյանքի կազմակերպման, բնակչության տարբեր տարիքային խմբերում` վճարովի և անվճար աշխատանքի պարագայում, կանանց և տղամարդկանց ժամանակի օգտագործման, նրանց կողմից իրենց ապրուստի միջոցների հայթայթման հետ կապված հարցերի ուսումնասիրումը: 2008-2009 թվականի ընթացքում
1 Ներկայացված են միայն միանվագ հետազոտությություններ 2007 թվականին անցկացված հետազոտություն

Հավելված 3

2008 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի

Վ Ի Ճ Ա Կ Ա Գ Ր Ա Կ Ա Ն  Հ Ր Ա Պ Ա Ր Ա Կ ՈՒ Մ Ն Ե Ր

(1) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ

(2) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

(3) ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(4) ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ

 

1. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ

 

Հ/հ Ժողովա-ծուի ծած-կագիրը Ժողովածուի անվանումը
Հրապարակ-ման տարբերակ Հրապարակ-ման տեսակ Թողարկման (հրապարակ-ման) ժամկետը Համառոտ բովանդակությունը
1 2 3 4 5 6 7
1 1000-101

Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, 2008

հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն էլեկտրո-նային, թղթային IV եռամսյակ

 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրքը Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության առավել ամբողջական վիճակագրական հրապարակումն է: Ներկայացվելու են վիճակագրական տվյալներ երկրի 2003-2007 թվականների սոցիալ-տնտեսական վիճակի վերաբերյալ: Ներառվելու են ողջ տնտեսության, դրա կարևորագույն ճյուղերի և հատվածների վիճակը բնութագրող 360 աղյուսակներ, բազմա-թիվ գծապատկերներ և 20-ից ավելի քարտեզային պատկերներ:

2 1000-102

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը թվերով, 2008

հայերեն, անգլերեն էլեկտրո-նային, թղթային, էլեկտրո-նային -"- -"-

 Ժողովածուն Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության առավել ամբողջական վիճա-կագրական հրապարակումն է Հայաստանի Հանրապետության մարզերի սոցիալ-տնտեսական վիճակի վերաբերյալ: Այն ներառելու է վիճակագրական տեղեկատվություն 2003-2007 թվականների միջակայքում:

3 1000-103

Հայաստանը թվերով, 2008

հայերեն, անգլերեն էլեկտրո-նային, թղթային -"-

 Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակումն ամփոփելու է Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2007 թվականին:

4 1000-104

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2008

-"- -"- -"-

 Ժողովածուն պարունակելու է տեղեկություններ կանանց և տղամարդկանց թվաքանակի վերաբերյալ բացարձակ թվերով և համամասնություններն ըստ որոշակի հատկանիշների (բնակչություն, առողջապահություն, սոցիալական ապահովություն և սոցիալական ապահովվածություն, ընտանիք և տնային տնտեսություն, կրթական մակարդակ, մշակույթ և սպորտ, զբաղ-վածոււթյուն և գործազրկություն և գենդերային հիմնահարցեր):

5 1000-105

Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրությունը, 2008

հայերեն, ռուսերեն -"- -"-

 Ժողովածուն պարունակելու է վիճակագրական տեղեկու-թյուններ պետական ֆինանսների, կազմակերպությունների ֆինանսների, դրամավարկային հիմնական ցուցանիշների, արտարժութային փոխարժեքների դինամիկայի, ապահովագրական ընկերությունների գործունեության վերաբերյալ:

6 1100-101

Հայաստանի ազգային հաշիվները, 2008

հայերեն, ռուսերեն էլեկտրո-նային, թղթային IV եռամսյակ

 Ժողովածուն հանդիսանում է Հայաստանի ազգային հաշիվ-ների համակարգի, ինչպես նաև դրա հետ կապված մոդելների և ցուցանիշների 2004-2006 թվականների տարեկան և եռամսյակային տվյալների նոր` ըստ տնտեսական գործունեության տե-սակների ԵՀՀ 95 ձևաչափում օգտագործվող Ա 17 դասակարգչով, ամբողջական հրապարակում: Ժողովածուն տեղեկություններ է ընդգրկելու նաև երկրի համախառն ներքին արդյունքի, դրա արտադրության ծավալների, կառուցվածքի, աճի տեմպի, ձևա-վորման աղբյուրների և օգտագործման տարրերի վերաբերյալ:

7 1300-101

Գները և գների ինդեքսները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2008

հայերեն -"- III եռամսյակ

 Ժողովածուն պարունակելու է վիճակագրական տեղեկություններ տնտեսության տարբեր ոլորտների գների և գների ինդեքսների մասին, մեթոդաբանական ցուցումներ Հայաստանի Հանրապետությունում գների դիտարկման կազմակերպման և ինդեքսների հաշվարկման վերաբերյալ:

8 1400-101

Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, 2008

 -"- -"- IV եռամսյակ

 Ժողովածուն պարունակելու է երկրի աշխատաշուկայի վերաբերյալ ամփոփ վիճակագրական ցուցանիշների դինամիկ շարքեր, որոնք ընդգրկելու են տնտեսական գործունեության տարբեր ոլորտներում զբաղված բնակչության, գործազուրկների, տնտեսապես ակտիվ և ոչ ակտիվ բնակչության վերաբերյալ ըստ սեռի, տարիքի, կրթական մակարդակի, մասնագիտության և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի շուկան բնութագրող այլ ցուցանիշներ:

9 4100-101

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2007 թվականին (ըստ առանձին երկրների ապրանքների ԱՏԳԱԱ և Միջազգային առևտրի ստանդարտ դասակարգչի 2-նիշ ծածկագրին համապատասխան)

հայերեն, անգլերեն -"-  III եռամսյակ

 Ժողովածուն պարունակելու է երկրի 2007 թվականի արտաքին առևտրի վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկություններ: Այն ընդգրկելու է արտահանման և ներմուծման ծավալները (բնաիրային և արժեքային արտահայտությամ
բ)՝ ըստ ապրանքների ծածկագրման և նկարագրման ներդաշնակեցված համակարգի
2-նիշ ծածկագրի, ըստ առանձին երկրների, ամփոփ՝ Անկախ պետությունների համագործակցության երկրներով, արտաքին աշխարհի և Եվրոպական տնտեսական միության երկրներով, արտահանման ու ներմուծման ծավալների դինամիկան ըստ գործընկեր երկրների և ըստ արտահանման ու ներմուծման կառուցվածքի: Արտահանման ու ներմուծման ծավալները ըստ Միջազգային առևտրի ստանդարտ և լայն տնտեսական դասակարգման դասակարգիչների 2-նիշ ծածկագրին համապատասխան:

10 4100-102

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2007 թվականին (ապրանքների ԱՏԳԱԱ 4-նիշ ծածկագրին համապատասխան)

-"- -"- -"-

 Ժողովածուն պարունակելու է երկրի 2007 թվականի արտաքին առևտրի վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկություններ: Այն ընդգրկելու է արտահանման և ներմուծման ծավալները բնաիրային և արժեքային արտահայտությամբ՝ ըստ ապրանքների ծածկագրման և նկարագրման ներդաշնակեցված համակարգի 4-նիշ ծածկագրի և Միջազգային առևտրի ստանդարտ դասակարգչի 2-նիշին համապատասխան, առանձին ըստ բեռնամաքսային հայտարարագրերի, քաղաքացիների կողմից կազմակերպված առևտրի տվյալների և ամփոփ:

11 4100-103

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2007 թվականին (ապրանքների ԱՏԳԱԱ 8-նիշ ծածկագրին համապատասխան)

հայերեն, անգլերեն էլեկտրո-նային, թղթային II եռամսյակ

 Ժողովածուն պարունակելու է երկրի 2007 թվականի արտաքին առևտրի վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկություններ: Այն ընդգրկելու է արտահանման և ներմուծման ծավալները բնա-իրային ու արժեքային արտահայտությամբ` ըստ Անկախ պետությունների համագործակցության երկրների արտաքին տնտեսա-կան գործունեության ապրանքային անվանացանկի, ապրանքների ծածկագրման և նկարագրման 8-նիշ ծածկագրին (միայն ծածկագրերով) համապատասխան:

12 4400-101

Հայաստանի Հանրապետության վճարային հաշվեկշիռը, 2008

-"- -"- III եռամսյակ

 Ժողովածուն պարունակելու է երկրի արտաքին տնտեսական գործառնությունների վերաբերյալ տվյալներ, մասնավորապես` Հայաստանի Հանրապետության վճարային հաշվեկշռի հիմնա-կան ցուցանիշների (ապրանքներ, ծառայություններ, եկամուտ-ներ, ընթացիկ տրանսֆերտների հոսքեր, ինչպես նաև Հայաս-տանի Հանրապետության ֆինանսական պահանջներ ու պար-տավորություններ) դինամիկան տարեկան և եռամսյակային կտրվածքներով, 2005-2007թթ.:

13 4500-101

Հայաստանի Հանրապետության միջազգային ներդրումային և արտաքին պարտքի դիրքերը, 2008

-"- -"- -"-

 Ժողովածուն ներառելու է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային ներդրումային և արտաքին պարտքի դիրքերի ցուցանիշների դինամիկան տարեվերջի դրությամբ:

14 5100-101

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2008

-"- -"-  IV եռամսյակ

 Ժողովածուն պարունակելու է տեղեկություններ Հայաստանի Հանրապետության, մարզերի, քաղաքների ու գյուղերի բնակչության թվաքանակի, բնական շարժի, միգրացիոն տեղաշարժերի, մահացության և ծնելիության և այլ ժողովրդագրական ցուցանիշների վերաբերյալ:

15 5200-101

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2007 թվականին

հայերեն -"- -"-

 Ժողովածուն պարունակելու է տեղեկություններ սոցիալական ոլորտի՝ առողջապահական, կրթական, իրավական համակարգերի, մշակույթի, սպորտի, արտադրական դժբախտ պատահարների, սոցիալական ապահովություն և ապահովագրության, մանկատների, տարեցների և հաշմանդամների, հրատարակչական գործունեության, գրադարանային ֆոնդի օգտագործման և այլ ոլորտների վերաբերյալ:

16 5600-101

Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում 2007 թվականին

-"- -"- -"-

 Ժողովածուն պարունակելու է տեղեկություններ մթնոլորտային օդի, ջրի, հողային պաշարների, աղտոտվածության, բնական պաշարների օգտագործման, թափոնների շարժի և վնասազերծման, բնապահպանական միջոցառումների ֆինանսական հատկացումների և օգտագործման վերաբերյալ և այլն:

17 5700-101

Հայաստանի Հանրապետության բնակարանային ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2007 թվականին

-"- -"- -"-

 Ժողովածուն պարունակելու է տեղեկություններ բնակարանային ֆոնդի, բնակապահովվածության, բարեկարգվածության, անշարժ գույքի շուկայի, կոմունալ սպասարկման տարբեր ոլորտների և այլնի վերաբերյալ:

18 5800-101

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը 2007 թվականի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների արդյունքը (վիճակագրական զեկույց)

-"- -"- -"-

 Ժողովածուն պարունակելու է տեղեկություններ բնակչության սոցիալական պատկերի, աղքատության ցուցանիշների վերաբերյալ` ըստ տնային տնտեսություններում իրականացված հետազոտության արդյունքների:

19 5800-102 -"- անգլերեն -"- -"- -"-

2. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ

Հ/հ Տեղե-կագրի ծած-կագիրը Տեղեկագրի անվանումը Պարբերակա-նությունը Հրապարակման ժամկետը (ամսաթիվը կամ աշխատանքային օրը հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո) Հրապարակման տեսակը
1 1000-201 2008 թվականի վիճակագրական հրապարակումների համացանկ տարեկան փետրվար էլեկտրոնային, թղթային
2 1000-202 Լրատու երկու ամիսը մեկ անգամ 20 -"-
3 1000-203 Ազգային ամփոփ տվյալների էջ օրական նույն օրը էլեկտրոնային
4 1000-204 « Ատլաս » Հայաստանի Հանրապետությունը մարզերով (2007 թվականի ցուցանիշներ
ը)
տարեկան նոյեմբեր -"-
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
1

1210-201

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության 2-նիշ դասակարգման ամսական 40 էլեկտրոնային թղթային
2 1210-202 Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ -"- -"- -"-
3 1210-203 Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության 2-նիշ դասակարգման, մարզերով եռամսյակային -"- -"-
4 1210-204 Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության 5-անիշ դասակարգման կիսամյակային, տարեկան -"- -"-
5 1210-205 Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության 2-նիշ դասակարգման եռամսյակային -"- -"-
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
1 1220-201 Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայության և սարքինության վիճակի մասին՝ 2008 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ տարեկան հունվար էլեկտրոնային, թղթային
2 1220-202 Անասնագլխաքանակի համատարած հաշվառման հանրագումարները -"- մարտ -"-
3 1220-203 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները և համախառն բերքը -"- -"- -"-
4 1220-204 Գյուղատնտեսական մթերքի իրացումը (օգտագործում
ը) գյուղացիական տնտեսությունների կողմից
-"- ապրիլ -"-
5 1220-206 2008 թվականի բերքի տակ կատարված ցանքերի համատարած հաշվառման հանրագումարները -"- օգոստոս -"-
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
1 1240-201 Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում եռամսյակային 25 -"-
ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ
1 1300-201 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում ամսական, տարեկան 10 20 -"-
ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
1 5100-201 Հայաստանի Հանրապետության բնակչության թվաքանակը 2008 թվականի. հունվարի 1-ի դրությամբ  ապրիլի 1-ի դրությամբ  հուլիսի 1-ի դրությամբ  հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ եռամսյակային -"- -"- -"- ապրիլ 60 30 -"- -"-

 

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ

1 5900-201 Պարենային ապահովություն և աղքատություն եռամսյակային 50 -"-

 

3. ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

Հ/հ Ծած-կագիրը Թեմայի անվանումը Պարբերակա- նությունը Ծանոթություն Հրապարակման տեսակը
1 1000-301

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները

ամսական հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող 20-րդ օրը էլեկտրոնային, թղթային
2 1000-302

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող մակրոտնտեսական ցուցանիշների համառոտագիր

եռամսյակային «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը» տեղեկատվական ամսական զեկույցի հրապարակումից հետո հաջորդ օրը -"-
3 1000-303

Թեմատիկ հաղորդագրություններ

ըստ անհրա-ժեշտության   -"-
4 1300-301

Հայաստանի Հանրապետության սպառողական գների ինդեքսը

-"- տվյալ ամսվա վերջին աշխատանքային օրը -"-

 

4. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ

 

Հ/հ Ծած-կագիրը Տեղեկատվական զեկույցի անվանումը Պարբերակա-նությունը Հրապարակման ժամկետը (ամսաթիվը կամ աշխատանքային օրը հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո) Հրապարակման տեսակը
1 1000-401

«Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը» տեղեկատվական ամսական զեկույց, հայերեն տարբերակ

ամսական 30/31 էլեկտրոնային, թղթային
2 1000-402

«Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը» տեղեկատվական ամսական զեկույց, ռուսերեն տարբերակ

-"- 35/36 -"-

 

Հավելված 4

2008 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ

 

1. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ` ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԵՐԻ ՏԵՍՔՈՎ

Միավորված ազգերի կազմակերպության վիճակագրության բաժին
Միավորված ազգերի կազմակերպության կրթության, գիտության և մշակույթի կազմակերպություն
Միավորված ազգերի կազմակերպության արդյունաբերության զարգացման կազմակերպություն
Միավորված ազգերի կազմակերպության Ասիայի և Խաղաղ օվկիանոսի տնտեսական և սոցիալական հարցերի հանձնաժողով
Միավորված ազգերի կազմակերպության Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողով
Միավորված ազգերի կազմակերպության Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն
Միավորված ազգերի առևտրի և զարգացման կոնֆերանս
Սևծովյան տնտեսական համագործակցություն
Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն
Արժույթի միջազգային հիմնադրամ
Եվրախորհուրդ
Համաշխարհային բանկ
Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն
Եվրամիության վիճակագրական ծառայություն
Ճանապարհների միջազգային ֆեդերացիա
Շաքարի միջազգային կազմակերպություն
ԱՄՆ Հերիթիջ հիմնադրամի Միջազգային Առևտրի և Տնտեսության Կենտրոն
Ասիայի զարգացման բանկ

 

Համաշխարհային բանկ

 

Հ/հ Տեղեկատվության անվանումը Պարբերակա-նությունը Էջերի քանակը Ներկայացման ժամկետը
1 Սպառողական գների ինդեքսը ՀՀ-ում ամսական   10-րդ օրը
2 Սպառողական գների ինդեքսի վերաբերյալ (տեղեկանք) -"- էլեկտրո-նային ամսվա վերջին օրը
3 Արտաքին պարտքի վերաբերյալ աղյուսակներ եռամսյակային 10 ըստ պահանջի

 

Արժույթի միջազգային հիմնադրամ

 

Հ/հ Տեղեկատվության անվանումը Պարբերակա-նությունը Էջերի քանակը Ներկայացման ժամկետը
1 Ինտեգրացված թղթակցության համակարգ. գներ, արդյունաբերություն, աշխատանք և արտաքին առևտուր ամսական էլեկտրո-նային 5-25-րդ օրը
2 Ինտեգրացված թղթակցության համակարգ. ազգային հաշիվներ, արտաքին առևտուր (Ձևեր 911 F10, 911 S10) եռամսյակային -"- ըստ պահանջի
3 Զբաղվածության, թողարկման, միջին աշխատավարձերի և համախառն ներքին արդյունքի վերաբերկյալ աղյուսակներ -"- -"- -"-
4 ՏՏՀՍ-ի ամփոփ տվյալների ազգային էջի արդիականացում On-line    
5 Սպառողական գների ինդեքսը ՀՀ-ում ամսական   10-րդ օրը
6 Սպառողական գների ինդեքսի վերաբերյալ (տեղեկանք) -"-   ամսվա վերջին օրը

 

Եվրախորհուրդ

 

Հ/հ Տեղեկատվության անվանումը Պարբերակա-նությունը Էջերի քանակը Ներկայացման ժամկետը
1 Եվրոպայում վերջին ժողովրդագրական զարգացումների վերաբերյալ զեկույցի նախապատրաստման հարցաթերթ տարեկան 16 հունիս
2 Եվրախորհրդի/Եվրամիության վիճակագրական ծառայության հիմնական բնակչության վիճակագրության հարցաթերթ -"- 2 մայիս

 

Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն

 

Հ/հ Տեղեկատվության անվանումը Պարբերա-կանությունը Էջերի քանակը Ներկայացման ժամկետը
1 Աշխատանքի միգրացիայի վիճակագրության հարցաթերթ տարեկան 7 փետրվար
2 Հարցաթերթեր աշխատանքի վիճակագրության տարեգրքի համար -"- -"- մայիս
3 Պետական հատվածի զբաղվածության վիճակագրության հարցաթերթ տարեկան 4 սեպտեմբեր
4 II ILO October Inquiry II հարցաթերթ -"-   ըստ պահանջի

5 Տնտեսապես ակտիվ բնակչության, զբաղվածության, գործազրկության և աշխատաժամերի (տնային տնտեսությունների հետազոտություններ) վիճակագրության մեթոդաբանության հարցաթերթ -"-   ըստ պահանջի
6 Զբաղվածության, գործազրկության, աշխատաժամերի (վարչական գրանցումներ և այլ աղբյուրներ) մեթոդաբանության հարցաթերթ -"-   -"-
7 Մեթոդաբանական հարցաթերթ տարբեր աղբյուրներից զբաղվածության և գործազրկության տվյալների օգտագործման վերաբերյալ. համադրումներ և/կամ վերահամապատասխանեցում -"-   -"-

 

Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն

 

Հ/հ Տեղեկատվության անվանումը Պարբերակա-նությունը Էջերի քանակը Ներկայացման ժամկետը
1 ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի/ Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության /Եվրոստատի համատեղ Էներգիայի Միջազգային Գործակալության տարեկան հարցաթերթեր (5 հարցաթեր
թ)
տարեկան 120 ըստ պահանջի

 

Սևծովյան տնտեսական համագործակցություն

 

Հ/հ Տեղեկատվության անվանումը Պարբերակա-նությունը Էջերի քանակը Ներկայացման ժամկետը
1 Սևծովյան տնտեսական համագործակցության երկրներում սոցիալական և տնտեսական ցուցանիշների հարցաթերթ տարեկան 30 չնշված
2 Սևծովյան տնտեսական համագործակցության երկրների հետ ՀՀ արտաքին առևտրի հարցաթերթ -"- 1 -"-

 

Միավորված ազգերի կազմակերպության Վիճակագրության բաժին

 

Հ/հ Տեղեկատվության անվանումը Պարբերակա-նությունը Էջերի քանակը Ներկայացման ժամկետը
1 Արդյունաբերական ապրանքների արտադրանքի վիճակագրության հարցաթերթ տարեկան 34 մարտ
2 Տրանսպորտի վիճակագրություն՝ Միավորված ազգերի կազմակերպության վիճակագրական տարեգրքի համար -"- 28 ապրիլ
3 Էներգետիկայի վիճակագրության հարցաթերթ՝ Էներգետիկայի վիճակագրության տարեգրքի արդիականացման համար -"- 14 սեպտեմբեր
4 Բնակչության գնահատման հարցաթերթ -"- 18 ըստ պահանջի
5 Միջազգային միգրացիայի և ճանապարհորդության վիճակագրության հարցաթերթ -"-   -"-
6 Ազգային հաշիվների համակարգի կազմման և 1993 թվականի Ազգային հաշիվների համակարգի ներդրման հարցաթերթ -"- 5 չնշված
7 Վիճակագրության ամսական տեղեկագրի համար հարցաթերթ ամսական 4 -"-
8 ՀՀ արտաքին առևտուրը ԱՏԳԱԱ 8-նիշ մակարդակով ըստ երկրների տարեկան 650 -"-

 

Միավորված ազգերի կազմակերպության կրթության, գիտության և մշակույթի կազմակերպություն

 

Հ/հ Տեղեկատվության անվանումը Պարբերակա-նությունը Էջերի քանակը Ներկայացման ժամկետը
1 Գիտահետազոտական և փորձնական զարգացման հարցաթերթ տարեկան 10 օգոստոս
2 Գրադարանների վիճակագրության հարցաթերթ:
I մաս. Ազգային, այլ գլխավոր ոչ մասնագիտական և հասարակական գրադարաններ
-"- 5 փետրվար
3 Մամուլի վիճակագրության հարցաթերթ -"- 4 հուլիս
4 Ռադիոյի և հեռուստատեսության վիճակագրության հարցաթերթ -"- 11 հոկտեմբեր
5 Թանգարանների և նման այլ հաստատությունների վիճակագրության հարցաթերթ -"- 2 սեպտեմբեր

 

Միավորված ազգերի կազմակերպության արդյունաբերության զարգացման կազմակերպություն

 

Հ/հ Տեղեկատվության անվանումը Պարբերակա-նությունը Էջերի քանակը Ներկայացման ժամկետը
1 Հիմնական արդյունաբերության հարցաթերթ տարեկան 38 հունվար
2 Հանքարդյունաբերության վիճակագրության հարցաթերթ -"- 1 -"-

 

Միավորված ազգերի կազմակերպության Ասիայի և Խաղաղ օվկիանոսի տնտեսական և սոցիալական հարցերի հանձնաժողով

 

Հ/հ Տեղեկատվության անվանումը Պարբերակա-նությունը Էջերի քանակը Ներկայացման ժամկետը
1 Ասիայի և Խաղաղ օվկիանոսի վիճակագրական տարեգրքի հրատարակման հարցաթերթ տարեկան էլեկտրո-նային սեպտեմբեր
2 Հազարամյակի Զարգացման Նպատակների ցուցանիշների տվյալների բազայի համար ազգային պաշտոնական տվյալների հավաքագրման հարցաթերթ -"- -"- չնշված

 

Միավորված ազգերի կազմակերպության Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողով

 

Հ/հ Տեղեկատվության անվանումը Պարբերակա-նությունը Էջերի քանակը Ներկայացման ժամկետը
1 Տվյալների հավաքագրման հարցաթերթ Եվրոպական տնտեսական տեղեկագրի և Եվրոպայի տնտեսական վիճակի ակնարկի համար: Անցման տնտեսակարգով երկրների համար առանձին մակրոտնտեսական ցուցանիշների հարցաթերթ տարեկան 36 դեկտեմբեր
2 Եվրոպայում և Հյուսիսային Ամերիկայում տրանսպորտային, ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հարցաթերթ -"- 8 սեպտեմբեր
3 Տրանսպորտի գծով հարցաթերթ -"- 24 հունվար
4 Բնակեցումների և շինությունների վիճակագրական ամփոփագիր Եվրոպայի և Հյուսիսային Ամերիկայի համար -"- 25 հոկտեմբեր
5 Բիզնես ռեգիստրի հարցաթերթ -"- 13 շտապ
6 ՍNECE/FAO Անտառային տնտեսության հատվածի համատեղ հարցաթերթ -"- 6  
7 Հազարամյակի Զարգացման Նպատակների ցուցանիշների մոնիթորինգի համար վիճակագրական կարողությունների հարցաթերթ -"- էլեկտրո-նային նոյեմբեր
8 «Ազգային հաշիվներ» հարցաթերթ կիսամյա-կային -"- ըստ պահանջի
9 «Տնտեսական վիճակագրություն, գենդերային վիճակագրություն» ինտերնետային տվյալների բազայի արդիականացման հարցաթերթ տարեկան 3 չնշված

 

Միավորված ազգերի կազմակերպության պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն

 

Հ/հ Տեղեկատվության անվանումը Պարբերակա-նությունը Էջերի քանակը Ներկայացման ժամկետը
1 Անհատական որսի և ձկնորսության հակվածության վիճակագրության հարցաթերթ (տվյալներն առկա չեն) տարեկան 6 օգոստոս
2 Պարարտանյութերի հարցաթերթ -"- 8 չնշված
3 Ֆերմերների կողմից ստացված գների հարցաթերթ -"- 17 -"-
4 Բերքի և անասնագլխաքանակի արտադրության հարցաթերթ -"- 28 -"-

 

Միավորված ազգերի առևտրի և զարգացման կոնֆերանս

 

Հ/հ Տեղեկատվության անվանումը Պարբերակա-նությունը Էջերի քանակը Ներկայացման ժամկետը
1 «Ներդրումների համաշխարհային հաշվետվություն 2007» հրատարակության հարցաթերթ   1 ըստ պահանջի

 

Եվրամիության վիճակագրական ծառայություն (Եվրոստատ)

 

Հ/հ Տեղեկատվության անվանումը Պարբերականությունը Էջերի քանակը Ներկայացման ժամկետը
1 «Վիճակագրական համագործակցություն Թեկնածու երկրների, վիճակագրական համագործակցություն այլ երրորդ երկրների հետ» նախագծի շրջանակում «Վիճակագրական համագործակցություն անցումային երկրների հետ» հարցաթերթ տարեկան էլեկրտո-նային ըստ պահանջի
2 ՀՀ արտաքին առևտուրը ԱՏԳԱԱ 8-նիշ մակարդակով ըստ երկրների եռամսյակային 500 չնշված

Ճանապարհների միջազգային ֆեդերացիա

Հ/հ Տեղեկատվության անվանումը Պարբերականությունը Էջերի քանակը Ներկայացման ժամկետը
1 Ճանապարհների համաշխարհային վիճակագրության հարցաթերթ տարեկան 12 հուլիս

Շաքարի Միջազգային Կազմակերպություն

Հ Տեղեկատվության անվանումը Պարբերակա-նությունը Էջերի քանակը Ներկայացման ժամկետը
1 Շաքարի տարեգրքի հարցաթերթ տարեկան   ըստ պահանջի

Ասիայի Զարգացման Բանկ

Հ/հ Տեղեկատվության անվանումը Պարբերակա-նությունը Էջերի քանակը Ներկայացման ժամկետը
1 Ասիայի Զարգացման Բանկի վիճակագրական հրատարակության համար Առանցքային Ցուցանիշների հարցաթերթ, ներառյալ Հազարամյակի Զարգացման Նպատակների ցուցանիշների հարցաթերթ տարեկան 8 ապրիլ

ԱՄՆ-ի Հերիթիջ հիմնադրամի Միջազգային Առևտրի և Տնտեսության Կենտրոն

Հ/հ Տեղեկատվության անվանումը Պարբերակա-նությունը Էջերի քանակը Ներկայացման ժամկետը
1 Տնտեսական ազատության ցուցանիշների 10 բաղադրյալների ցանկ տարեկան   հունիս

Մարդկային զարգացման ազգային զեկույց
1. Մարդկային զարգացման համաթիվ (ՄԶՀ)

Նորածնի սպասվելիք կյանքի տևողությունը, տարի
Չափահաս բնակչության գրագիտության մակարդակը (15 և բարձր տարիքի բնակչության շրջանում, %)
Առաջին, երկրորդ և երրորդ մակարդակների բոլոր ուսումնական հաստատություններ ընդունվածներ, (%-ով համապատասխան տարիքի բնակչության թվաքանակի նկատմամ
բ)
ՀՆԱ մեկ շնչի հաշվով, ԱՄՆ դոլար
ՀՆԱ մեկ շնչի հաշվով (միջազգային դոլար)
Կյանքի սպասվելիք տևողության համաթիվ
Կրթական մակարդակի համաթիվ
ՀՆԱ-ի համաթիվ
Մարդկային զարգացման համաթիվ (ՄԶՀ)

2. Զարգացման համաթիվը՝ հաշվի առնված գենդերային գործոնը

Նորածնի սպասվելիք կյանքի տևողությունը, տարի կին
տղամարդ
Առաջին, երկրորդ և երրորդ մակարդակների բոլոր ուսումնական հաստատություններ ընդգրկվածներ (%-ով համապատասխան սեռատարիքի բնակչության թվաքանակի նկատմամ
բ)
կին
տղամարդ
Չափահաս բնակչության գրագիտության մակարդակ (%) կին
տղամարդ
Աշխատանքային եկամտի բաշխվածությունն ըստ աշխատողների սեռի (%-ով) կին
տղամարդ
Գենդերային զարգացման համաթիվ (ԳԶՀ)

3. Կանանց հնարավորությունների ընդլայնման ցուցանիշ

Ազգային ժողովի կին պատգամավորներ (%-ով` կանայք)
Վարչական և ղեկավար պաշտոններ (%-ով` կանայք)
Արհեստավարժ և տեխնիկական որակավորման կադրեր (%-ով` ընդհանուրից)
Կանանց և տղամարդկանց աշխատանքային եկամուտների հարաբերակցությունը
Կանանց հնարավորությունների ընդլայնման ցուցանիշ (ԿՀԸՑ)

4. Ժողովրդագրական ցուցանիշներ

Բնակչությունը տարեվերջի դրությամբ հազ. մարդ
Բնակչության տարեկան աճի տեմպերը  %
Նորածնի կյանքի սպասվելիք տևողությունը (տար
ի)
ընդամենը
կին
տղամարդ
Ծննդի ընդհանուր գործակիցը
Մահացության ընդհանուր գործակիցը
Չափահաս բնակչության գրագիտության մակարդակը, % ընդամենը
կին
տղամարդ
Մայրական մահացության գործակիցը (100 հազ. կենդանածնի հաշվով)
Մանկական մահացության գործակիցը (1000 կենդանածնի հաշվով)
Մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացության գործակիցը (1000 կենդանածնի հաշվով)
Ընդհանուր ֆերտիլայնություն
Քաղաքային բնակչությունը (%-ով, բնակչության ընդհանուր թվաքանակից)
Քաղաքային բնակչության տարեկան աճի միտումները (%-ով)
750 հազարից ավելի բնակիչ ունեցող քաղաքների բնակչությունը %-ով բնակչության ընդհանուր թվաքանակի նկատմամբ
%-ով քաղաքային բնակչության ընդհանուր թվաքանակի նկատմամբ
Խոշորագույն քաղաքը քաղաքի անվանումը
բնակչությունը տարեվերջի դրությամբ, (հազար մար
դ)
Կախյալության գործակիցը (%)
65 և ավելի տարիքի բնակչության բաժինը (%-ով, բնակչության ընդհանուր թվաքանակի նկատմամ
բ)
65 տարեկանից հետո ելքը՝ ըստ հավանական մահա-ցության պատճառների՝ (1000 բնակչի հաշվով սրտանոթային հիվանդություններից  կին
 տղամարդ
քաղցկեղային հիվանդություններից  կին
 տղամարդ
Ապահարզանների քանակը (1000 ամուսնությունների հաշվով)
Կենդանածինների քանակը 15-19 տարեկան 1000 մայրերի հաշվով

5. Սոցիալական ոլորտի ցուցանիշներ

Անեմիայով տառապող 15-49 տարեկան հղի կանանց մասը (%-ով)  
Բժշկական որակյալ անձնակազմի ընդունած ծնունդների քանակը /%-ով հղիների թվաքանակի նկատմամբ/  
Պակաս քաշով նորածինների մասը /մինչև 2500գ, %-ով կենդանածինների թվաքանակի նկատմամբ/  
Մինչև 1 տարեկան երեխաների մասը, որոնք լրիվ պատվաստվել են (%-ով) տուբերկուլոզի դեմ  
կարմրուկի դեմ
ՁԻԱՀ-ով հիվանդացության դեպքերի թիվը (100 հազար բնակչի հաշվով)  
Տուբերկուլոզով հիվանդացության հայտնի դեպքերի քանակը (100 հազ. բնակչի հաշվով)  
Մալարիայով հիվանդացության հայտնի դեպքերի քանակը (100 հազ. բնակչի հաշվով)  
Հակաբեղմնավորիչ միջոցների տարածման ցուցանիշը,
1000 ֆերտիլային տարիքի կնոջ հաշվով
 
Մեկ բժշկին ընկնող մարդկանց թվաքանակը, մարդ  
Մեկ բուժքրոջն ընկնող մարդկանց թվաքանակը, մարդ  
Հիվանդանոցային մահճակալների քանակը 1000 բնակչի հաշվով  
Հաշմանդամներ (%-ով, բնակչության ընդհանուր քանակի նկատմամբ)  
Թերթեր և ամսագրեր (տպաքանակը մեկ բնակչի հաշվով)  
Հրատարակված գրքերի և բրոշյուրների քանակը (100 բնակչի հաշվով)  
Պարտադիր ուսուցումը (տևողությունը տարիներով)  
Գիտահետազոտական աշխատանքներով զբաղվող գիտնականներ և տեխնիկական մասնագետներ (հազար բնակչի հաշվով)  

Կրթության համակարգերում սովորողներ, մարդ  հանրակրթական` ընդամենը  
 աղջիկ  
 տղա  
 միջին մասնագիտական` ընդամենը  
 կին  
 տղամարդ  
 բարձրագույն մասնագիտական` ընդամենը  
 կին  
 տղամարդ  
Դատապարտվածների թվաքանակը (100 հազ. բնակչի հաշվով)
Անչափահաս դատապարտվածներ (%-ով, դատապարտվածների ընդհանուր թվաքանակի նկատմամբ)
Տղամարդկանց կատարած կանխամտածված սպանությունները (100 հազ. բնակչի հաշվով)
Թմրանյութերի հետ կապված հանցագործություններ (100 հազ. բնակչի հաշվով)
Չափահասների կատարած բռնաբարությունների թիվը (100 հազ. բնակչի հաշվով)
Մահացու ելքերով ավտոտրանսպորտային պատահարներ (100 հազ. բնակչի հաշվով)

6. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ

Տնտեսապես ակտիվ բնակչությունը, հազ. մարդ Ընդամենը  
կին
տղամարդ
Աշխատանքային եկամտի մասնաբաժինը (%) կին  
  տղամարդ
Աշխատանքային եկամուտներում կանանց մասնաբաժինը, %  
Վարչական աշխատողներ և ղեկավարներ, %-ով տարեսկզբի դրությամբ կին  
տղամարդ  
  կանանց թվաքանակի և տղամարդկանց թվաքանակի հարաբերակցությունը (%-ով)  
Արհեստավարժ և տեխնիկական որակավորման կադրեր, %-ով, ընդհանուրից կին  
տղամարդ
Մասնագետներ և տեխնիկական աշխատողներ կանանց մասնաբաժինը, %-ով մասնագետների և տեխնիկական աշխատողների թվաքանակի նկատմամբ  
կանանց թվաքանակի և տղամարդկանց թվաքանակի հարաբերակցությունը (%-ով)
Գրասենյակային ծառայողներ և առևտրի ոլորտի աշխատողներ /միայն առևտրի ոլորտի և հասարակական սննդի ոլորտի աշխատակիցներ/ կանանց մասնաբաժինը (%-ով առևտրի և հասարակական ոլորտների աշխատակիցների թվաքանակի նկատմամբ)  
կանանց թվաքանակի և տղամարդկանց թվաքանակի հարաբերակցությունը (%-ով)
Սպասարկման ոլորտի աշխատողներ կանանց մասնաբաժինը (%-ով սպասարկման ոլորտի աշխատակիցների թվաքանակի նկատմամբ)  
կանանց թվաքանակի և տղամարդկանց թվաքանակի հարաբերակցությունը (%-ով)
Կանայք կառավարման մարմիններում ընդհանուր բաժինը (%-ով կառավարման համակարգի աշխատողների թվաքանակի նկատմամբ)  
ներնախարարական մակարդակով (%-ով)
Ազգային ժողովի կին պատգամավորներ %-ով պատգամավորների ընդհանուր թվաքանակի նկատմամբ  
Աշխատուժի բաժինը (%-ով, բնակչության ընդհանուր թվաքանակի նկատմամբ)  
Կանանց բաժինը չափահաս աշխատուժի կառուցվածքում (15 տարեկան և բարձր)  
Աշխատուժի տեղավորման գործակիցն ապագայում  
Մեկ աշխատողի իրական եկամուտների տարեկան աճի տեմպերը (ըստ միջին ամսական աշխատավարձի, %-ով)  
Աշխատողներ, որոնք ստիպված են աշխատում ոչ լրիվ աշխատանքային օր (%-ով, աշխատուժի ընդհանուր թվից)  
Արհեստակցական միություններին անդամակցված վարձու աշխատողներ (%-ով ընդհանուրի նկատմամբ)  
Աշխատանքի շուկայի հետ կապված ծրագրային ծախսերը (%-ով, ՀՆԱ-ի նկատմամբ)  
Գործազուրկների թվաքանակը հազար մարդ  
Գործազրկության մակարդակը (%-ով)  ընդամենը  
 տղամարդ
 կին
Գործազրկության մակարդակը երիտասարդության շրջանում, %-ով ընդամենը (18-22 տարեկան)  
տղամարդ (18-22 տարեկան)
կին (18-22 տարեկան)
Տևական գործազրկության տարածման մակարդակը, %-ով 6 ամսից ավելի ընդամենը  
տղամարդ
կին

7. Տնային տնտեսությունների հետազոտությունների արդյունքներ

Բնակչության մասը, որին մատչելի է (%-ով բնակչության թվաքանակի նկատմամբ) բժշկական ծառայությունը
խմելու ջուրը
սանմաքրումը (քաղաքաբնակների թվաքանակի նկատմամբ)
4 ամիս և ավելի երեխաներին կրծքով կերակրող մայրերի բաժինը (%-ով, կենդանածինների թվաքանակի նկատմամբ)
Ամենօրյա օգտագործված կալորիականությունը
Սննդամթերքի սպառման բաժինը (%-ով, անձնական սպառման ընդհանուր ծավալի նկատմամբ)
Ձկան և ծովային այլ սննդամթերքի սպառման բաժինը մեկ շնչի հաշվով (տարեկան), կգ
Ռադիոընդունիչների քանակը (1000 մարդու հաշվով)
Հեռուստացույցների քանակը (1000 մարդու հաշվով)
Մեկ ծխող մեծահասակի օրական ծխած ծխախոտների քանակը /գլանակ/

8. Արդյունաբերության ցուցանիշներ

Արտադրված էլեկտրաէներգիան մլն կվտ-ժամ
մեկ շնչի հաշվով, կվտ-ժամ
Էլեկտրաէներգիայի արտահանում մլն կվտ-ժամ
Էլեկտրաէներգիայի ներմուծում մլն կվտ-ժամ
Օգտագործված Էլեկտրաէներգիա (ներառյալ կորուստները) մլն կվտ-ժամ
մեկ շնչի հաշվով, կվտ-ժամ
Կորուստները մլն կվտ-ժամ
Էներգիայի կոմերցիոն ծախսը (նավթային համարժեքը) հազ.տոննա
մեկ շնչի հաշվով (կգ)
ՀՆԱ-ն մեկ կգ նավթային համարժեքի հաշվով ԱՄՆ$/կգ
Ապակու և ապակյա տարաների արտադրություն մլն հատ
Գոֆրե ստվարաթղթի արտադրություն հազ. քառ. մ
Տրանսպորտային տարաների (գոֆրե արկղ) արտադրություն հազ. քառ. մ

9. Կապի ցուցանիշներ

Փոստային բաժանմունքների քանակը (10000 հազար մարդու հաշվով)
Միջազգային հեռախոսային խոսակցության տևողությունը (րոպե, մեկ մարդու հաշվով)
Բջջային հեռախոսակապի բաժանորդների քանակը (1000 մարդու հաշվով)
Հեռախոսային ապարատների (աբոնենտների) քանակը ընդհանուր օգտագործման հեռախոսային կապում, հազ. հատ

10. Հողային ֆոնդի ցուցանիշներ, առ 01.07.2006 թ.

գյուղատնտեսական նշանակության հողեր
վարելահող
բազմամյա տնկարկ
խոտհարք
արոտ
այլ հողեր
բնակավայրերի հողեր
որից` տնամերձ և այգեգործական (ամառանոցային) հողեր
արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր
էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառույցների օբյեկտների հողեր
հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր
հատուկ նշանակության հողեր
անտառային հողեր
ջրային հողեր
պահուստային հողեր

11. Բնական պաշարների և շրջակա միջավայրի ցուցանիշներ

Երկրի տարածքը  1 000 հա
Վարելահող %-ով գյուղատնտեսական նշանակության հողերի նկատմամբ
Ոռոգվող գյուղատնտեսական նշանակության հողեր %-ով գյուղատնտեսական նշանակության հողերի նկատմամբ

ա.թ. ոռոգվող վարելահողեր %-ով վարելահողի ընդհանուր տարածքի նկատմամբ
Անտառապատ տարածքը (առանց հատուկ պահպանվող) %-ով երկրի տարածքի նկատմամբ
%-ով անտառային հողերի (առանց հատուկ պահպանվող) նկատմամբ
հազ. քառ. մ մեկ շնչի հաշվով
Անտառների վերացման տարեկան տեմպերը %-ով անտառապատ տարածքների (առանց հատուկ պահպանվող) նկատմամբ
Անտառվերականգնման տարեկան տեմպերը %-ով անտառապատ տարածքների (առանց հատուկ պահպանվող) նկատմամբ
Հատուկ պահպանվող տարածքներ %-ով երկրի տարածքի նկատմամբ
Վերականգնվող ներքին ջրային պաշարները մեկ շնչի հաշվով հազ. խոր. մ/տարում
Ջրառը, մլն խոր. մ
Ջրհեռացումը, մլն խոր. մ
Աղտոտված կեղտաջրերի ջրնետը, մլն խոր. մ
Վնասակար նյութերի արտանետումը մթնոլորտ, հազ.տոննա
Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարները մեկ շնչի հաշվով, դրամ
Էներգիայի թափոնների ծավալները տոննա/տարի ծանր մետաղ
Առաջացած վտանգավոր թափոններ տոննա/քառ. կմ
Առաջացած կենցաղային թափոններ կգ մեկ քաղաքաբնակի հաշվով

12. Գների և միջազգային համադրումների ցուցանիշներ

Միջին տարեկան սղաճը (%-ով)
Սղաճը տարեվերջի դրությամբ (տվյալ տարվա դեկտեմբերը նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)
ԱՄՆ դոլարի դրամական փոխարժեքը, դոլար/դրամ

13. Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ

ՀՆԱ մլն դրամ  
մլն ԱՄՆ դոլար  
ՀՆԱ-ն մեկ շնչի հաշվով հազ. դրամ  
ԱՄՆ դոլար  
ՀՆԱ-ի տարեկան աճի միտումները, %  
ՀՆԱ-ի կառուցվածքը` %-ով ընդհանուրի նկատմամբ գյուղատնտեսություն  
արդյունաբերություն  
շինարարություն
ծառայություններ
Սպառում, %-ով ՀՆԱ-ի նկատմամբ անձնական սպառում  
պետական սպառում  
Համախառն ներքին ինվեստիցիան %-ով, ՀՆԱ-ի նկատմամբ  
Համախառն ներքին խնայողությունները %-ով, ՀՆԱ-ի նկատմամբ  
Անուղղակի զուտ հարկեր %-ով, ՀՆԱ-ի նկատմամբ  
Արտահանման ծավալները (ներառյալ ծառայությունները) %-ով, ՀՆԱ-ի նկատմամբ  
Ներմուծում (ներառյալ ծառայությունները) %-ով, ՀՆԱ-ի նկատմամբ  

14. Ֆինանսական ցուցանիշներ

Արտաքին պետական պարտք մլն դրամ
մլն ԱՄՆ դոլար
% -ով, ՀՆԱ-ի նկատմամբ
Հարկային մուտքեր և տուրքեր % -ով, ՀՆԱ-ի նկատմամբ
Կառավարության ծախսեր % -ով, ՀՆԱ-ի նկատմամբ
Պաշտպանության ծախսեր % -ով, ՀՆԱ-ի նկատմամբ
մլն դրամ
%-ով, կրթության և առողջապահության ընդհանուր ծախսումների նկատմամբ
Պետբյուջեի ծախսեր մլն դրամ
Սոցիալական բնույթի ծախսեր մլն դրամ
սոցապնպաստ մլն դրամ
կրթություն մլն դրամ
որից` հանրակրթություն մլն դրամ
միջին մասնագիտական կրթություն մլն դրամ
բարձրագույն կրթություն մլն դրամ
գիտություն մլն դրամ
առողջապահություն մլն դրամ

մշակույթ, սպորտ և այլն մլն դրամ  
Համայնքային բյուջեի ծախսեր մլն դրամ  
այդ թվում՝ կրթության վրա մլն դրամ  
% -ով, ՀՆԱ-ի նկատմամբ սոց. բնույթի ծախսեր
կրթության ծախսեր
առողջապահության ծախսեր  
գիտության ծախսեր  
սոց. նպաստ  

15. Վճարային հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի ցուցանիշներ

Ներմուծվող սննդամթերքի բաժինը (%-ով ապրանքների ընդհանուր քանակից)  
Հացահատիկի ներմուծման ծավալները (հազ. տոննա)  
Օգնություն ստացված հացահատիկի ծավալը (հազ. տոննա)  
Պաշտոնական ստացված օգնությունը մլն ԱՄՆ դոլար  
% -ով, ՀՆԱ-ի նկատմամբ  
մեկ շնչի հաշվով (ԱՄՆ դոլար)  
Ուղղակի արտասահմանյան զուտ ինվեստիցիաներ (%-ով, ՀՆԱ-ի նկատմամբ)  
Արտահանումների և ներմուծումների ծավալների հարաբերակցությունը (արտահանման %-ը ներմուծման նկատմամբ)  
Ընթացիկ հաշվի պակասորդը՝ չհաշված պաշտոնական փոխանցումները մլն ԱՄՆ դոլար  
Արտահանում (ներառյալ ծառայությունները) % -ով, ՀՆԱ-ի նկատմամբ  
Ներմուծում (ներառյալ ծառայությունները) % -ով, ՀՆԱ-ի նկատմամբ  
Արտահանման ծավալները միայն ապրանքների գծով % -ով, ՀՆԱ-ի նկատմամբ  
Արտահանման աճի տեմպերը (%-ով, ներմուծման աճի տեմպերի նկատմամբ)  
Բացվածության ցուցանիշ (Առևտրի կախվածությունը) ներմուծում գումարած արտահանում, % -ով, ՀՆԱ-ի նկատմամբ  
Արտասահմանում աշխատողների մաքուր դրամական փոխանցումները  մլն ԱՄՆ դոլար
Ընթացիկ հաշիվ մլն ԱՄՆ դոլար  

2. ԱՆԿԱԽ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ (ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐԻ) ՑԱՆԿԸ

Հ/հ

Աղյուսակի անվանումը

Պարբերա-կանությունը

Ներկայաց-ման ձևը

1

2

3

4

ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ. ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ազգային հաշիվների համակարգը ևայլ մակրոտնտեսական ցուցանիշներ
1. Աղյուսակ 1.1 Համախառն ներքին արդյունքն (ՀՆԱ) ըստ ամիսների ամսական
էլեկտրոնա-յին փոստ
2. Աղյուսակ 1.2
Համախառն ներքին արդյունք (ՀՆԱ)
եռամսյա-կային -"-
3. Աղուսյակ 1.3
ՀՆԱ-ի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսները
-"- -"-
4. Աղյուսակ 1.4
Ազգային հաշիվների հիմնական ագրեգատները
տարեկան -"-
5. Աղյուսակ 1.5
ՀՆԱ-ն և եկամուտների ձևավորումն ըստ ճյուղերի և հատվածների (ժողովրդական տնտեսության ճյուղային դասակարգիչ կիրառող երկրների համար)
-"- -"-
6. Աղյուսակ 1.5ա
ՀՆԱ-ն և եկամուտների ձևավորումն ըստ ճյուղերի և հատվածների (Միջազգային ստանդարտացված ճյուղային դասակարգիչ կամ Տնտեսական գործունեության ընդհանուր ճյուղային դասակարգիչ կիրառող երկրների համար)
-"- -"-
7. Աղյուսակ 1.6
ՀՆԱ-ի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսներն ըստ ճյուղերի (ժողովրդական տնտեսության ճյուղային դասակարգիչ կիրառող երկրների համար)
-"- -"-
8. Աղյուսակ 1.6ա
ՀՆԱ-ի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսներն ըստ ճյուղերի (Միջազգային ստանդարտացված ճյուղային դասակարգիչ կամ Տնտեսական գործունեության ընդհանուր ճյուղային դասակարգիչ կիրառող երկրների համար)
-"- -"-
9. Աղյուսակ 1.7
ՀՆԱ-ի ինդեքսներն ըստ վերջնական օգտագործման տարրերի
-"- -"-
10. Աղյուսակ 1.8
ՀՆԱ-ն որպես եկամուտների գումար
-"- -"-
11. Աղյուսակ 1.9
Ազգային հարստության տարրերը
-"- -"-
12. Աղյուսակ 1.10
Հիմնական միջոցներն ըստ տնտեսության ճյուղերի
-"- -"-
13. Աղյուսակ 1.10ա
Հիմնական միջոցներն ըստ տնտեսության ճյուղերի (ըստ ամբողջ հանրագումարային արժեքի, Միջազգային ստանդարտացված ճյուղային դասակարգիչ կամ Տնտեսական գործունեության ընդհանուր ճյուղային դասակարգիչ կիրառող երկրների համար)
-"- -"-
14. Աղյուսակ 1.11
Հիմնական միջոցներն ըստ տնտեսության ճյուղերի (ըստ մնացորդային հանրագումարային արժեքի)
-"- -"-
15. Աղյուսակ 1.11ա
Հիմնական միջոցներն ըստ տնտեսության ճյուղերի (ըստ մնացորդային հանրագումարային արժեքի, Միջազգային ստանդարտաց-ված ճյուղային դասակարգիչ կամ Տնտեսական գործունեության ընդհանուր ճյուղային դասակարգիչ կիրառող երկրների համար)
-"- -"-
16. Աղյուսակ 1.12
Ներդրումների ծավալն ըստ ամբողջ տնտեսության մակարդակի (ընթացիկ գներով)
-"- -"-
17. Աղյուսակ 1.13
ՀՆԱ-ի արտադրությունը և օգտագործումն ըստ եռամսյակների
եռամսյակային -"-
18 Աղյուսակ 1.14 Չդիտարկվող տնտեսության հաշվարկի մասը Համախառն ներքին արդյունքում (ՀՆԱ) ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների տարեկան էլեկտրո-նային փոստ
Ֆինանսներ, դրամական շրջանառություն և վարկեր
19. Աղյուսակ 2.1
Պետական բյուջե
եռամսյակային,
տարեկան
էլեկտրո-նային փոստ
20. Աղյուսակ 2.2
Կազմակերպությունների շահույթը (վնասը)
-"- -"-
21. Աղյուսակ 2.3
Տնտեսավարող սուբյեկտների հաշվարկների վիճակը
եռամսյակային -"-
22. Աղյուսակ 2.4
Բնակչության դրամական եկամուտներն ու ծախսերը
եռամսյակային,
տարեկան
-"-
23. Աղյուսակ 2.5
Բնակչության ավանդների մնացորդները բանկերում
ամսական -"-
24 Աղյուսակ 2.6
Վարկային կազմակերպությունների գործունեության հիմնական ցուցանիշները
-"- -"-
25. Աղյուսակ 2.7
Համակցված դրամական զանգվածի կառուցվածքը հանրապետությունում
եռամսյակային,
տարեկան
-"-
26. Աղյուսակ 2.8
Դրամի թողարկումը, դուրսգրումը և շրջանառությունը Կենտրոնական բանկի կողմից
ամսական, տարեկան -"-
27. Աղյուսակ 2.9
Ազգային արժույթի փոխարժեքներն ամերիկյան դոլարի և ռուսական ռուբլու նկատմամբ
եռամսյակային -"-
28. Աղյուսակ 2.10
Ազգային արժույթի փոխարժեքները ամերիկյան դոլարի և ռուսական ռուբլու նկատմամբ
ամսական -"-
29. Աղյուսակ 2.11
Ֆոնդային շուկայում արժեթղթերի հետ կատարված գործառնությունները
եռամսյակային,
տարեկան
-"-
30. Աղյուսակ 2.13
Ապահովագրական կազմակերպությունների գործունեության մասին
տարեկան -"-
31. Աղյուսակ 2.14 Աևտրային բանկերի գործունեության հիմնական ցուցանիշները եռամսյակային -"-
32. Աղյուսակ 2.15 Տեղեկություններ ներդրումների վերաբերյալ տարեկան -"-
2. ԱՐՏԱՔԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
33. Աղյուսակ 3.1 Արտահանումն ըստ հանրապետության և դրա բաշխվածությունն ըստ ԱՊՀ և այլ երկրների ամսական -"-
34. Աղյուսակ 3.2 Առանձին ապրանքների արտահանումն ըստ ԱՊՀ և այլ երկրների -"- -"-
35. Աղյուսակ 3.3
Արտահանումն ըստ հիմնական առևտրական գործընկերների
եռամսյակային -"-
36. Աղյուսակ 3.4 Արտահանումն ԱՊՀ և այլ երկրներ ըստ ԱՊՀ ապրանքների անվանացանկի Արտաքին տնտեսական գործունեության բաժինների -"- -"-
37. Աղյուսակ 3.5 Առանձին ապրանքների արտահանումն ըստ ԱՊՀ և այլ երկրների -"- -"-
38. Աղյուսակ 3.6
Ներմուծումն ամբողջությամբ, ըստ հանրապետության և դրա բաշխվածությունն ըստ ԱՊՀ և այլ երկրների
ամսական -"-
39. Աղյուսակ 3.7
Առանձին ապրանքների ներմուծումն ԱՊՀ և այլ երկրներից
-"- -"-
40. Աղյուսակ 3.8
Ներմուծումն ըստ հիմնական առևտրական գործընկերների
եռամսյակային էլեկտրո-նային փոստ
41. Աղյուսակ 3.9
Ներմուծումն ըստ ԱՊՀ և այլ երկրներից, ըստ ԱՊՀ ապրանքների անվանացանկի և ըստ Արտաքին տնտեսական գործունեության բաժինների
-"- -"-
42. Աղյուսակ 3.10
Առանձին ապրանքների ներմուծումն ԱՊՀ և այլ երկրներից
-"- -"-
43. Աղյուսակ 3.13 ԱՊՀ և այլ երկրների ապրանքների արտահանման միջին գների ինդեքսը, ըստ ԱՏԳ ապրանքների անվանացուցակի և ապրանքների առանձին խմբերի    
44. Աղյուսակ 3.14 ԱՊՀ և այլ երկրների ապրանքների ներմուծման միջին գների ինդեքսը, ըստ ԱՏԳ ապրանքների անվանացուցակի և ապրանքների առանձին խմբերի    
45. Աղյուսակ 3.15
Արտաքին տնտեսական ծառայությունների արտահանումն (ներմուծումն) ըստ երկրի, ըստ ԱՊՀ և այլ երկրների կտրվածքի
տարեկան -"-
46. Աղյուսակ 3.16
Արտաքին տնտեսական ծառայությունների արտահանումն ըստ տեսակների բաշխվածության
-"- -"-
47. Աղյուսակ 3.17
Արտաքին տնտեսական ծառայությունների ներմուծումն ըստ երկրի, ԱՊՀ և այլ երկրների կտրվածքի
-"- -"-
48. Աղյուսակ 3.18
Արտաքին տնտեսական ծառայությունների ներմուծումն ըստ տեսակների բաշխվածության
-"- -"-
  Աղյուսակ 3.19 Արտերկիր մեկնողների քանակը ըստ երկրների    
  Աղյուսակ 3.20
Արտերկրի քաղաքացինների ժամանումների քանակը ըստ երկրների
   
49. Աղյուսակ 3.23
Արտասահմանյան ներդրումներով կազմակերպությունների քանակը
-"- -"-
50. Աղյուսակ 3.24 Արտասահմանյան ներդրումներով գրանցված կազմակերպությունների քանակն ըստ գործունեության տեսակների -"- -"-
51. Աղյուսակ 3.25 Արտասահմանյան ներդրումներով կազմակերպությունների կանոնադրական ֆոնդը -"- -"-
3. ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Արդյունաբերություն
52. Աղյուսակ 4.1
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը և ինդեքսները
ամսական -"-
53. Աղյուսակ 4.3
Արդյունաբերական արտադրանքի կարևորագույն տեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ
-"- -"-
54. Աղյուսակ 4.4
Արդյունաբերողների գների ինդեքսները
-"- -"-
55. Աղյուսակ 4.4 ա
Արդյունաբերողների գների ինդեքսները (Միջազգային ստանդարտացված ճյուղային դասակարգիչ կամ Տնտեսական գործունեության ընդհանուր ճյուղային դասակարգիչ կիրառող երկրների համար)
-"- -"-
56. Աղյուսակ 4.5
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալները և ինդեքսներն ըստ արդյունաբերության ճյուղերի
եռամսյակային -"-
57. Աղյուսակ 4.5ա
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալները և ինդեքսներն ըստ արդյունաբերության ճյուղերի (Միջազգային ստանդարտացված ճյուղային դասակարգիչ կամ Տնտեսական գործունեության ընդհանուր ճյուղային դասակարգիչ կիրառող երկրների համար)
-"- -"-
58. Աղյուսակ 4.7
Կազմակերպությունների քանակը և արտադրանքի ծավալը
տարեկան էլեկտրո-նային փոստ
59. Աղյուսակ 4.7ա
Կազմակերպությունների քանակը և արտադրանքի ծավալը (Միջազգային ստանդարտացված ճյուղային դասակարգիչ կամ Տնտեսական գործունեության ընդհանուր ճյուղային դասակարգիչ կիրառող երկրների համար)
-"- -"-
60. Աղյուսակ 4.10/1
Վառելիքաէներգետիկ արտադրանքի առանձին տեսակների արտադրությունը
-"- -"-
61. Աղյուսակ 4.10/2
Մետաղագործական արտադրանքի առանձին տեսակների արտադրությունը
-"- -"-
62. Աղյուսակ 4.10/3 Քիմիական արտադրանքի առանձին տեսակների արտադրությունը -"- -"-
63. Աղյուսակ 4.10/4
Մեքենաշինական արտադրանքի առանձին տեսակների արտադրությունը
-"- -"-
64. Աղյուսակ 4.10/5
Անտառային, փայտամշակման և ցելյուլոզաթղթային արտադրանքի առանձին տեսակների արտադրությունը
-"- -"-
65. Աղյուսակ 4.10/6
Շինարարական արտադրանքի առանձին տեսակների արտադրությունը
-"- -"-
66. Աղյուսակ 4.10/7
Թեթև արդյունաբերության, մշակութակենցաղային և տնտեսական նշանակության ապրանքների առանձին տեսակների արտադրությունը
-"- -"-
67 Աղյուսակ 4.10/8
Սննդամթերքի առանձին տեսակների արտադրությունը
-"- -"-
68. Աղյուսակ 4.12
Էլեկտրահաշվեկշիռ
-"- -"-
69. Աղյուսակ 4.14
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի ինդեքսները
ամսական -"-
Գյուղատնտեսություն
70. Աղյուսակ 6.1
Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունները և համախառն բերքը (ըստ հավաքված բերքի արդյունքների)
տարեկան -"-
71. Աղյուսակ 6.1/1
Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի փաստացի հավաքված ցանքատարածությունը, համախառն բերքը և բերքատվությունը 2007 թվականին (բոլոր տնտեսություններում նախնական տվյալներով)
-"- -"-
72. Աղյուսակ 6.2
Անասունների և թռչունների գլխաքանակը
եռամսյակային,
տարեկան
-"-
73. Աղյուսակ 6.3
Անասնապահական արտադրանքի արտադրությունը
ամսական,
տարեկան
-"-
74. Աղյուսակ 6.4
Գյուղատնտեսության արտադրանքը (ընթացիկ գներով)
եռամսյակային -"-
75. Աղյուսակ 6.4/1
Գյուղատնտեսության արտադրանքը (ընթացիկ գներով)
տարեկան -"-
76. Աղյուսակ 6.5
Ռեսուրսների հաշվեկշիռը և մթերքի օգտագործումը
-"- -"-
77. Աղյուսակ 6.6
Գյուղատնտեսական մթերքի իրացումը գյուղատնտեսական կազմակերպությունների կողմից
-"- -"-
78. Աղյուսակ 6.8
Բոլոր կարգի տնտեսություններում բերքի տակ կատարած գարնանացան մշակաբույսերի ցանքատարածությունները
-"- -"-
79. Աղյուսակ 6.8/1 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունները բոլոր տնտեսություններում հունիսի 1-ի դրությամբ -"- -"-
80. Աղյուսակ 6.9
Գյուղատնտեսական կազմակերպությունների կողմից իրացված գյուղատնտեսական արտադրանքի գների ինդեքսը
տարեկան էլեկտրո-նային փոստ
81. Աղյուսակ 6.10
Հիմնական սննդամթերքի սպառումը բնակչության մեկ շնչի հաշվով
-"- -"-
82. Աղյուսակ 6.12
Գյուղատնտեսության արտադրանքի ծավալի ինդեքսները (արժեքային ցուցանիշները հաստատուն գներով)
եռամսյակային -"-
83. Աղյուսակ 6.12/1
Գյուղտնտեսական արտադրանքի ծավալի ինդեքսները (%-ով՝ նախորդ տարվա նկատմամբ, արժեքային ցուցանիշները հաստատուն գներով)
տարեկան -"-
84. Աղյուսակ 6.13
2007 թվականին գյուղատնտեսական հիմնական մթերքի արտադրությունը բնակչության մեկ շնչի հաշվով
-"- -"-
85. Աղյուսակ 11.4
Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսություններ 2007 թվականին
-"- -"-
Շինարարություն
86. Աղյուսակ 7.1/1
Հիմնական կապիտալում ներդրումները, բնակելի տների և հանրակացարանների գործարկումը
ամսական,
եռամսյակային,
տարեկան
-"-
87. Աղյուսակ 7.1/3 Բնակելի տների և հանրակացարանների գործարկումը տարեկան -"-
88. Աղյուսակ 7.4
Կրթության և առողջապահության օբյեկտների գործարկումը
եռամսյակային,
տարեկան
-"-
89. Աղյուսակ 7.5
Կապիտալ ներդրումները շրջակա միջավայրի պահպանման համար և բնապահպանական օբյեկտների գործարկումը
տարեկան -"-
90 Աղյուսակ 7.5ա Ներդրումներ հիմնական կապիտալում` ուղղված շրջակա միջավայրի պահպանմանը և բնապահպանական օբյեկտների գործարկումը -"-  
91. Աղյուսակ 7.6
Արտադրական հզորությունների գործարկումը
-"- -"-
92. Աղյուսակ 7.7/2
Հիմնական կապիտալում ներդրումներն ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների
եռամսյակային,
տարեկան
-"-
93. Աղյուսակ 7.7/3
Հիմնական միջոցների գործարկումն ըստ սեփականության ձևերի
տարեկան -"-
94. Աղյուսակ 7.7/4
Կապիտալ ներդրումների տեխնոլոգիական կառուցվածքը և անավարտ շինարարության ծավալը
-"- -"-
95. Աղյուսակ 7.8
Հիմնական միջոցների գործարկումը և հիմնական կապիտալում ներդրումներն ըստ ճյուղերի
-"- -"-
96. Աղյուսակ 7.8ա
Հիմնական միջոցների գործարկումը և հիմնական կապիտալում ներդրումներն ըստ ճյուղերի (Միջազգային ստանդարտացված ճյուղային դասակարգիչ կամ Տնտեսական գործունեության ընդհանուր դասակարգիչ կիրառող երկրների համար)
-"- -"-
97. Աղյուսակ 7.9
Շինարարությունում գների ինդեքսներն ըստ հիմնական կապիտալում ներդրումների տեխնոլոգիական կառուցվածքի տարրերի (առանց կապիտալ վերանորոգման)
-"- -"-
Տրանսպորտ
98. Աղյուսակ 8.1
Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտի բեռնումը
ամսական -"-
99. Աղյուսակ 8.1/1
Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտի բեռնումը
տարեկան -"-
100 Աղյուսակ 8.2
Բեռների փոխադրումը և բեռնաշրջանառությունը
ամսական
էլեկտրո-նային փոստ
101 Աղյուսակ 8.2/1
Բեռների փոխադրումը և բեռնաշրջանառությունը
տարեկան -"-
102 Աղյուսակ 8.3
Ուղևորների փոխադրումները և տրանսպորտի կազմակերպությունների ուղևորաշրջանառությունը
ամսական,
եռամսյակային
-"-
103 Աղյուսակ 8.3/1
Ուղևորների փոխադրումները և ուղևորաշրջանառությունը
տարեկան -"-
104 Աղյուսակ 8.4
Շարժակազմի միավորների թիվն ըստ դրանց նշանակության
-"- -"-
105 Աղյուսակ 8.5
Հաղորդակցման գծերի շահագործման երկարությունը
-"- -"-
106 Աղյուսակ 8.7
Բեռնափոխադրումների սակագների ինդեքսները
-"- -"-
Կապ
107 Աղյուսակ 9.2
Կապի ծառայությունները և կապի միջոցների առկայությունը
-"- -"-
Ներքին առևտուր և ծառայություններ
108 Աղյուսակ 10.1
Մանրածախ ապրանքաշրջանառությունը, ծառայությունները, ապրանքների պաշարները մանրածախ առևտրում
ամսական -"-
109 Աղյուսակ 10.1ա
Մանրածախ ապրանքաշրջանառությունը, ծառայությունները, ապրանքների պաշարները մանրածախ առևտրում (Միջազգային ստանդարտացված ճյուղային դասակարգիչ կամ Տնտեսական գործունեության ընդհանուր ճյուղային դասակարգիչ կիրառող երկրների համար)
-"- -"-
110 Աղյուսակ 10.3
Մանրածախ ապրանքաշրջանառության ընդհանուր ծավալն իրացման բոլոր ուղիների միջոցով
տարեկան -"-
111 Աղյուսակ 10.3ա
Մանրածախ ապրանքաշրջանառության ընդհանուր ծավալն իրացման բոլոր ուղիների միջոցով (Միջազգային ստանդարտացված ճյուղային դասակարգիչ կամ Տնտեսական գործունեության ընդհանուր ճյուղային դասակարգիչ կիրառող երկրների համար)
-"- -"-
112 Աղյուսակ 10.4
Պարենային և ոչ պարենային ապրանքների վաճառքի կառուցվածքը
-"- -"-
113 Աղյուսակ 10.5
Մանրածախ առևտրի և հանրային սննդի կազմակերպությունների առկայությունը
-"- -"-
114 Աղյուսակ 10.5ա
Մանրածախ առևտրի, ռեստորանների, բարերի, ճաշարանների, պատրաստի սննդի կետերի (հանրային սննդի) կազմակերպությունների առկայությունը (Միջազգային ստանդարտացված ճյուղային դասակարգիչ կամ Տնտեսական գործունեության ընդհանուր ճյուղային դասակարգիչ կիրառող երկրների համար)
-"- -"-
115 Աղյուսակ 10.6
Բնակչության ապահովվածությունը (օգտագործումը) առանձին սպառողական ապրանքներով
-"- -"-
116 Աղյուսակ 10.7
Մանրածախ առևտրի առանձին սպառողական ապրանքների գները Համագործակցության երկրների մայրաքաղաքների առևտրական կազմակերպություններում
ամսական -"-
117 Աղյուսակ 10.8
Ապրանքների գները Համագործակցության երկրների մայրաքաղաքների քաղաքային գյուղատնտեսական շուկաներում
ամսական էլեկտրո-նային փոստ
118 Աղյուսակ 10.10
Վճարովի ծառայությունների իրացման ծավալն իրացման բոլոր ուղիների միջոցով և կենցաղային սպասարկման կազմակերպությունների ցանցը
տարեկան -"-
119 Աղյուսակ 10.10ա Բնակչությանը մատուցված վճարովի ծառայությունների իրացման ծավալն ըստ ձևավորման աղբյուրների և ըստ կազմակերպությունների, որոնք մատուցում են ավտոմեքենաների, մոտոցիկլների, հեծանիվների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայություններ, կենցաղային արտադրատեսակների և անձնական օգտագործման իրերի նորոգման և անհատական ծառայություններ -"- -"-
4. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
120 Աղյուսակ 12.1
Բնակչության թվաքանակը և հավելաճը (նախնական տվյալներ)
-"- -"-
121 Աղյուսակ 12.2
Բնակչության թվաքանակը և աճը
-"- -"-
122 Աղյուսակ 12.3
Մշտական բնակչության թվաքանակն ըստ սեռի և տարիքային խմբերի
-"- -"-
123 Աղյուսակ 12.4
Բնակչության բնական շարժի ընդհանուր արդյունքները
-"- -"-
124 Աղյուսակ 12.5
Մահացությունն ըստ մահվան պատճառների
-"- -"-
125 Աղյուսակ 12.6
Միգրացիայի ընդհանուր արդյունքները
-"- -"-
126 Աղյուսակ 12.6/1 Միգրացիայի փոխանակումը ԱՊՀ մասնակից երկրների միջև 2007թ. -"- -"-
127 Աղյուսակ 12.9 Մահացության ստանդարտացված գործակիցներն ըստ մահացության պատճառների -"- -"-
128 Աղյուսակ 12.7
Արտագաղթողներն ըստ արտագաղթման հոսքերի
-"- -"-
129 Աղյուսակ 12.8
Ժողովրդագրական աղյուսակների ցուցանիշները
ամսական -"-
Աշխատանքի շուկա (զբաղվածություն, գործազրկություն) և աշխատավարձ
130 Աղյուսակ 13.1
Վարձատրվող աշխատողների թվաքանակը, աշխատավարձն ըստ տնտեսության ճյուղերի
-"- -"-
131 Աղյուսակ 13.2
Աշխատավարձի ժամկետանց պարտքերը
-"- -"-
132 Աղյուսակ 13.3
Վարձատրվող աշխատողների թվաքանակը, աշխատավարձն ըստ տնտեսության ճյուղերի, հատվածների
տարեկան -"-
133 Աղյուսակ 14.1
Աշխատանքնային ռեսուրսների հաշվեկշիռը
-"- -"-
134 Աղյուսակ 14.2
Չզբաղված բնակչության աշխատանքի տեղավորումը (զբաղվածության ծառայությունների տվյալներով)
ամսական -"-
135 Աղյուսակ 14.3 Վարչական նախաձեռնությամբ ոչ լրիվ աշխատանքային ժամանակով աշխատողների թվաքանակը տարեկան էլեկտրո-նային փոստ
136 Աղյուսակ 14.5
Հաշվառման կանգնած գործազուրկների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ գործազրկության տևողության
-"- -"-
5. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բնակչության անձնական եկամուտները և սպառողական ծախսերը, սպառողական գների ինդեքսը
137 Աղյուսակ 15.1
Կենսաապահովման նվազագույն սպառողական զամբյուղը
-"- -"-
138 Աղյուսակ 15.2
Տնային տնտեսությունների դրամական եկամուտները
եռամսյակային,
տարեկան
-"-
139 Աղյուսակ 15.3
Տնային տնտեսությունների դրամական ծախսերը
-"- -"-
140 Աղյուսակ 15.4
Տնային տնտեսություններում (ընտանիքներում) մեկ շնչին ընկնող սննդամթերքի քանակը
-"- -"-
141 Աղյուսակ 15.5
Սննդամթերքի գնման միջին գները և դրամական միջոցների գնողունակությունը տնային տնտեսություններում (ընտանիքներում)
-"- -"-
142 Աղյուսակ 15.6 Տնային տնտեսությունների (ընտանիքների) և բնակչության մեկ շնչին ընկնող դրամական ծախսերի բաշխումը -"- -"-
143 Աղյուսակ 15.7
Տնային տնտեսությունների բյուջեի առանձին ցուցանիշներն ըստ բնակչության դեցիլային խմբերի
-"- -"-
144 Աղյուսակ 15.8
Ընդհանուր տեղեկություններ տնային տնտեսությունների վերաբերյալ
տարեկան -"-
145 Աղյուսակ 15.9
Տնային տնտեսությունների (ընտանիքների) և բնակչության մեկ շնչին ընկնող սպառողական ծախսերի բաշխումը
-"- -"-
146 Աղյուսակ 15.10
Բնակչության առանձին ցուցանիշները ըստ նյութական բարեկեցության մակարդակի
եռամսյակային,
տարեկան
-"-
147 Աղյուսակ 16.1
Սպառողական գների ինդեքսը
ամսական -"-
148 Աղյուսակ 16.2
Սպառողական գների ամփոփ ինդեքսը
-"- -"-
149 Աղյուսակ 16.3
Առանձին տեսակի վճարովի ծառայությունների միջին գները և սակագները
եռամսյակային -"-
Բնակչության սոցիալական ապահովումը
150 Աղյուսակ 17.1
Կենսաթոշակների և կրթաթոշակների նվազագույն չափը
ամսական -"-
151 Աղյուսակ 17.2 Կենսաթոշակառուների թվաքանակն ըստ կենսաթոշակի ձևերի և չափերի տարեկան -"-
Բնակարանային պայմաններ
152 Աղյուսակ 18.1
Բնակչության բնակարանային պայմանները
-"- -"-
153 Աղյուսակ 18.2 Բնակչության ապահովվածությունը բնակարաններով -"- -"-
Առողջապահություն
154 Աղյուսակ 19.1
Առողջապահության կադրերը և առողջապահական հիմնարկների ցանցը (տարեվերջին)
-"- -"-
155 Աղյուսակ 19.2
Բնակչության հիվանդացությունը
տարեկան էլեկտրո-նային փոստ
156 Աղյուսակ 19.3
Արտադրական տրավմատիզմը և առաջնային հաշմանդամությունը
-"- -"-
Կրթություն
157 Աղյուսակ 20.1
Նախադպրոցական հաստատությունները տարեվերջին
տարեկան էլեկտրո-նային փոստ
158 Աղյուսակ 20.3
Հանրակրթական հաստատություններն ուսումնական տարվա սկզբին
-"- -"-
159 Աղյուսակ 20.4
Նախնական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններն ուսումնական տարվա սկզբին
-"- -"-
160 Աղյուսակ 20.5
Բարձր որակավորման գիտական կադրերի պատրաստումը
-"- -"-
161 Աղյուսակ 20.6
Արտասահմանյան ուսանողների ուսուցումը
-"- -"-
162 Աղյուսակ 20.7
Միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների թվաքանակի բաշխումն ըստ ճյուղային խմբերի ուսումնական տարվա սկզբին
-"- -"-
163 Աղյուսակ 20.8 Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողների թվաքանակի բաշխումն ըստ մասնագիտությունների -"- -"-
Մշակույթ և տպագրություն
164 Աղյուսակ 21.1
Մշակույթի հաստատությունների գործունեությունը
-"- -"-
Գիտություն
165 Աղյուսակ 22.1
Գիտական ուսումնասիրությունների կատարումը և մշակումը
-"- -"-
166 Աղյուսակ 22.2
Գիտական ուսումնասիրություններ և մշակումներ կատարող մասնագետների թվաքանակը
-"- -"-
167 Աղյուսակ 22.3
Մասնագետների, հետազոտողների թվաքանակի բաշխումն ըստ տարիքի
-"- -"-
Հանցագործություն
168 Աղյուսակ 23.1
Գրանցված հանցագործությունները
եռամսյակային -"-
168 Աղյուսակ 23.2
Հանցագործությունները և դատվածությունները
-"- -"-
169 Աղյուսակ 23.3
Հատուկ կոնտինգենտի (կալանավորներ
ի) թվաքանակը և պատժի չափերը
տարեկան -"-
170 Աղյուսակ 23.4
Թմրամիջոցների առգրավումը
-"- -"-
Բնապահպանություն
171 Աղյուսակ 24.1
Ռեսուրսների վիճակը և օգտագործումը, թունավոր նետումների առաջացումը և հեռացումը
-"- -"-
172 Աղյուսակ 24.2
Բնապահպանական վերահսկողության արդյունքները
-"- -"-
173 Աղյուսակ 24.3 Հատուկ պահպանվող տարածքները։ Անտառային ռեսուրսների վերականգնում և պահպանում -"- -"-

Հավելված 5

2008 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ (ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ) ՑԱՆԿ

(տրամադրվող օրինակների նվազագույն քանակ
ը)
 

Սպառողներ
(Օգտագործողներ)

Ժողովածուներ

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալտնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկօպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշներ

«Հայաստա-նի Հանրա-պետության սոցիալ-տնտեսա-կան վիճակը» տեղեկա-տվական ամսական
զեկույց

Վիճակագրական տեղեկագրեր

Մամուլի հաղորդա-գրություն
«Հայաս-
տանի Հանրա-պետության սպառողա-կան գների ինդեքսը»

հայե-րեն

ռու-սե-րեն

լրա-տու

պարենային ապահովու-թյան և աղ-քատության

արդյու-նաբե-րության

գյուղա-տնտե-սության

շինա-րարու-թյան

գների և սակա-
գների

ժողո-վըրդա-գրու-թյան

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմ

3

2

3

2

1

1

3

3

3

3

3

11

2

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմ

14

3

14

1

2

1

3

5

4

14

2

 

3

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմ

6

1

6

1

1

1

3

1

2

3

1

21

4

Հայաստանի Հանրապետության նախարարություններ

17

2

17

   

10

5

7

8

10

14

11

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմիններ                        

5

Ազգային անվտանգության ծառայություն

1

 

1

   

1

     

1

1

 

6

Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե

1

 

1

         

1

 

1

 

7

Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն

1

 

1

           

1

1

 

8

Հարկային պետական ծառայություն

1

1

1

   

1

1

   

1

1

 

9

Մաքսային պետական կոմիտե

1

1

1

           

1

1

 

10

Պետական գույքի կառավարման վարչություն

1

 

1

           

1

1

 

11

Քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն

1

 

1

             

1

 
Հայաստանի Հանրապետության նախարարությունների համակարգի մեջ մտնող պետական մարմիններ կազմակերպություններ                        

12

Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության հրատարակչական գործի գործակալություն

1

 

1

                 

13

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Հայաստանի Հանրապետության զբաղվածության պետական ծառայություն» գործակալություն

1

 

1

             

1

 

14

Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության «Հայաստանի ազգային արխիվ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

1

 

1

       

1

1

 

1

11

15

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության «Պետական գնումների գործակալություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

1

 

1

           

1

   

16

Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

1

 

1

             

1

 

17

Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության Հայաստանի փրկարար ծառայություն

1

 

1

             

1

 

18

Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն գործակալություն

1

 

1

             

1

 
Դատաիրավական մարմիններ                        

19

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարան

1

 

1

1

1

1

 

1

 

1

1

 

20

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարան

1

 

1

                 

21

Հայաստանի Հանրապետության դատախազություն

1

 

1

           

1

   
Բանկային համակարգ                        

22

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

11

23

Հայաստանի Հանրապետության բանկերի միություն

1

 

1

1

               
Հանձնաժողովներ (խորհուրդներ)                        

24

Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով

1

 

1

           

1

1

 

25

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով

1

 

1

     

1

1

1

1

1

 

26

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

1

                     
Միություններ, հիմնադրամներ, հասարակական և այլ կազմակերպություններ                        

27

Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների (գործատուներ
ի) միություն

1

 

1

1

 

1

           

28

Հայաստանի արհեստակցական միությունների կոնֆեդերացիա

1

 

1

                 

29

Հայաստանի Հանրապետության առևտրաարդյունաբե-րական պալատ

1

 

1

1

   

1

         

30

Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիա

1

 

1

                 

31

Հայաստանի ֆոնդային բորսայի դիտորդ խորհուրդ

1

 

1

                 

32

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամ

1

 

1

                 

33

Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամ

1

 

1

                 

34

«ԱրմենՏել» փակ բաժնետիրական ընկերություն

1

 

1

                 

35

«Զարգացման հայկական գործակալություն» փակ բաժնետիրական ընկերություն

1

 

1

                 

36

«Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն» հասարակական կազմակերպության հոգաբարձուների խորհուրդ

1

 

1

                 
Գիտակրթական հաստատություններ                        

37

Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա

1

 

1

             

1

 

38

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային գրադարան

2

 

2

2

 

2

     

2

2

 

39

«Հայաստանի Ազգային գրապալատ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

2

 

2

                 

40

Հայաստանի Հանրապետության «Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան»

1

                     

41

Հայկական հանրագիտարանի գլխավոր խմբագրություն

1

 

1

             

1

 

42

Երևանի պետական համալսարան

1

 

1

             

1

 

43

Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

2

 

2

             

1

 

44

Հայաստանի ամերիկյան համալսարան

1

 

1

                 

45

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա

1

 

1

                 

46

Հայաստանի Հանրապետության առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարության գիտատեխնիկական լրատվության հայկական կենտրոն

1

 

1

                 

47

Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ

2

 

2

           

1

1

 
Հայաստանի Հանրապետությունում միջազգային (միջկառավարական, միջպետական) և այլ կազմակերպությունների ներկայացուցչություններ                        

48

Հայաստանի Հանրապետությունում Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցչություն

1

1

1

1

   

1

1

1

 

1

11

49

Եվրոպական հանձնաժողովի երևանյան գրասենյակ

1

 

1

1

 

1

           

50

Եվրոպական հանձնաժողովի պարենային ապահովության ծրագիր

2

 

2

   

2

 

2

       

51

Տնտեսական քաղաքականության և իրավական հարցերով հայ-եվրոպական խորհրդատվական կենտրոն «ԱԵՊԼԱՔ»

1

 

1

   

1

           

52

Հայաստանի Հանրապետությունում Համաշխարհային բանկի ներկայացուցչություն

2

1

2

1

 

2

1

1

1

 

1

11

53

Հայաստանի Հանրապետությունում Համաշխարհային բանկի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանների աղքատության վերացման և տնտեսության կառավարման բաժին

1

   

1

               

54

Հայաստանում Միացյալ ազգերի կազմակերպության Զարգացման ծրագրի մշտական ներկայացուցչություն

1

 

1

   

1

           

55

Հայաստանում Միացյալ ազգերի կազմակերպության բնակչության հիմնադրամ

1

 

1

   

1

           

56

Հայաստանի Հանրապետությունում Միացյալ ազգերի կազմակերպության Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի վիճակագրական բաժին

1

   

1

               

57

Հայաստանի Հանրապետությունում Վերականգնման և զարգացման Եվրոպական բանկի ներկայացուցչություն

1

 

1

1

               

58

Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրյա դիվանագիտական ներկայացուցչություններ

25

   

252

               

59

Հայաստանի Հանրապետության
դիվանագիտական ներկայացուցչություններ

35

 

352

                 

60

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմի եվրամիության տեխնիկական օգնության կոորդինացման բաժին

1

 

1

                 
Զանգվածային լրատվամիջոցներ                        

61

Հայկական պետական լրատվական գործակալություն (ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ)

1

1

1

1

             

1

62

«ԱՌԿԱ» լրատվական գործակալություն

1

1

1

               

1

63

«ԱՐՄԻՆՖՈ» լրատվական գործակալություն

1

1

1

               

1

64

«ՄԵԴԻԱՄԱՔՍ» լրատվական գործակալություն

1

1

1

               

1

65

«ՆՈՅՅԱՆ ՏԱՊԱՆ» լրատվական-վերլուծական կենտրոն

1

1

1

               

1

66

«ՌՈՅԹԸՐ» նորությունների միջազգային լրատվական գործակալության հայաստանյան ներկայացուցչություն

1

1

1

               

1

67

«ԻՆՏԵՐՖԱՔՍ» հայկական պետական գործակալություն

1

   

1

               
Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն                        

68

Աշխատակազմ

5

2

4

4

5

3

3

2

3

3

2

11

69

Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

29

2

22

7

29

10

5

6

6

3

7

21

70

Գրադարան

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

21

71

Առանձնացված ստորաբաժանումներ
(Մարզային գործակալություններ)

11

 

11

 

52

   

11

11

16

61

 
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդ                        

72

Խորհրդի անդամներ

6

6

6

6

6

6

3

4

3

3

3

31

Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման մարմիններ                        

73

Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարաններ

10

 

10

         

10

10

10

 

74

Երևանի քաղաքապետարան

1

 

1

         

1

1

1

 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն                        

75

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ

1

 

1

1

         

1

   

76

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահ

1

 

1

1

         

1

   

77

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետ

1

 

1

1

         

1

   

78

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն

1

 

1

1

 

1

1

1

1

1

1

 
Անկախ պետությունների համագործակցության երկրների վիճակագրական ծառայություններ                        

79

Անկախ պետությունների համագործակցության միջպետական վիճակագրական կոմիտե

24

   

2

               

80

Անկախ պետությունների համագործակցության երկրների վիճակագրական ծառայություններ

104

   

10

               
  Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը

248

30

197

79

100

52

35

50

60

86

130

22

1 Տեղեկանքի տեսքով (ամփոփ աղյուսակներ)

2 Ներկայացվում են միայն եռամսյակային զեկույցները

3 Միայն տվյալ մարզպետարանին (Երևանի քաղաքապետարանին)

4 Ժողովածուները տրամադրվում են միայն ռուսերեն և անգլերեն տարբերակներով

 

Հավելված 6

2008 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի

 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵԼԻՔ ՈՐՈՇ ԱՄՓՈՓ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ (ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ) ՑԱՆԿԸ 

1. ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ    

Վարչական վիճակագրություն իրականացնող մարմինը Աշխատանքի (ցուցանիշի) անվանումը (ծածկագիրը) Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն աշխատանքի (ցուցանիշի) ներկայացման Աշխատանքի (կամ ցուցանիշի) արդյունքի ընդգրկումը Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակում-ներում 1(տես` հավելված 3)
վիճակագրական դիտարկման փաստաթղթի տեսակը, նյութը, պարբերականությունը ժամկետը (ամսաթիվը կամ աշխատանքային օրը հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո)
1 2 3 4 5
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ     
Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի գործառնական դասակարգման խմբերի ծախսերը տնտեսագիտական դասակարգման կառուցվածքով Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի կողմից «Հաշվետվություն Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք (տարեկան) Օրենքի ընդունումից հետո 10 օրվա ընթացքում ներքին օգտագործման համար
-"- Համայնքների բյուջեների վարչական մասի (վարչական բյուջեներ) ծախսերն ըստ դրանց տնտեսական բովանդակությանը համապատասխան խմբավորման կառուցվածքի -"- -"- -"-
-"- Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե մուտքագրված եկամուտների մանրամասնված տվյալների վերաբերյալ Տեղեկանք (տարեկան) -"- -"-
-"- Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային հիմնարկների 2007թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ տեղեկատվություն 11-հմ-ի աղյուսակի տեսքով 30 հունիսի -"-
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ Տեղեկատվություն ըստ 2007թ. եկամուտների ու ծախսերի հոդվածների.
 • կենտրոնական բանկի
 • դրամավարկային միջնորդության այլ կազմակերպությունների
 • ֆինանսական միջնորդության այլ ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների
 • ֆինանսական միջնորդությանը ֆինանսական միջնորդությանն օժանդակող ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների
 • ապահովագրության և կենսաթոշակային ապահովության (բացի պարտադիր սոցիալական ապահովության) ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների
Ըստ համաձայնագրի և համաձայնեցված ձևի (եռամսյակային, տարեկան) առաջին եռամսյակի ընթացքում -"-
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ Տեղեկատվություն ըստ 2007թ. եկամուտների ու ծախսերի հոդվածների, ըստ ենթահատվածների` կանոնադրական կապիտալում ըստ բաժնեմասի ունեցած վերահսկողության հատկանիշի (պետական, ազգային մասնավոր և օտարերկրյա հիմնադիրների վերահսկողության տակ գտնվող կազմակերպություններ).
 • կենտրոնական բանկի
 • դրամավարկային միջնորդության այլ կազմակերպությունների
 • ֆինանսական միջնորդության այլ ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների
 • ֆինանսական միջնորդությանն օժանդակող ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների
 • ապահովագրության և կենսաթոշակային ապահովության (բացի պարտադիր սոցիալական ապահովության) ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների
Ըստ համաձայնագրի և համաձայնացված ձևի (տարեկան) մինչև հաջորդ տարվա ապրիլի վերջը ներքին օգտագործման համար
-"- Ֆինանսական միջնորդության ծառայությունների անուղղակի գնահատված ծառայության ցուցանիշ Ըստ համաձայնագրի (տարեկան) առաջին եռամսյակի ընթացքում -"-
Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամ Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի համակարգի պահպանման և զարգացման ընթացիկ ծախսերի վերաբերյալ մանրամասնեցված տեղեկատվություն Տեղեկանք պահանջվող աղյուսակի տեսքով (եռամսյակային, տարեկան) -"- -"-
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ    
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի նախարարություն Տնտեսության էլեկտրահաշվեկշիռը Ձև N 23-ն (տարեկան, եռամսյակային) 1 ապրիլի, 45 ներքին օգտագործման համար
-"-

Արդյունաբերության աշխատանքի հիմնական ցուցանիշները, արտադրանքի ծավալը (ընթացիկ և համադրելի գներով), պատրաստի արտադրանքի իրացումը, արդյունաբերական արտադրանքի արտադրությունը բնեղեն արտահայտությամբ, արդյունաբերաարտադրական անձնակազմի միջին ցուցակային թվաքանակը Ձև N 1-արտ (տարեկան,
ամսական)
1 ապրիլի,
10
1000-401
-"-
Թողարկված արտադրանքը (ընթացիկ և համադրելի գներով), իրացումն ըստ էլեկտրաէներգիա արտադրող կայանների (կազմակերպությունների) Աղյուսակներ (տարեկան, ամսական) -"- -"-
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ    
Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն Տեղեկատվություն անտառային տնտեսության մասին Ձև թիվ 1 անտառ, (եռամսյակային) 5 1000-401,
1000-402
  Հողերի բերրիության բարձրացմանն ուղղված պետական առաջադրանքների կատարումը Ամփոփ տեղեկանք տարեկան կտրվածքով 10 դեկտեմբերի ներքին օգտագործման համար
-"- Հանքային պարարտանյութերի ներկրման և դրանց օգտագործման ընթացքը -"- 5 մարտի -"-
-"- Գյուղացիական տնտեսություններում, առևտրային կազմակերպություններում տրակտորների, կոմբայնների և գյուղատնտեսական այլ մեքենաների առկայության և սարքինության վիճակն ըստ մարզերի Աղյուսակ (տարեկան) 19 հունվարի -"-
-"- Հացահատիկի և խաղողի գնումները Տեղեկանք (սկսած օգոստո-սից մինչև տարեվերջ տվյալ ամսվա 1-ի դրությամբ) 7 -"-
Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության զարգացման միջոցառումների համար պետական բյուջեից հատկացված միջոցներն ըստ ուղղությունների Տեղեկանք (տարեկան) 5 մարտի ներքին օգտագործման համար
-"- Մելիորացիայի ենթակա հողերի վիճակը (ոռոգվող, չորացվող) ըստ մարզերի Աղյուսակ (տարեկան) -"- -"-
Հայաստանի Հանրապետության արդարա-դատության նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախա-րարություն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն Բուսաբուծական և անասնապահական մթերքի գնումներ -"- -"- -"-
Հայաստանի Հանրապետության կառավա-րությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե Հայաստանի Հանրապետության հողերի առկայությունը և բաշխումը 2007 թվականին, ըստ կատեգորիաների, սեփականատերերի և հողատեսքերի, մարզերով Հողերի հաշվեկշիռը (տարեկան) Ըստ համայնքների հողային հաշվեկշիռների պատրաստվածության 1000-401
1000-402
-"- Ոռոգվող հողատարածությունների հողատեսքերի առկայության և բաշխման մասին, ըստ կատեգորիաների և հողատեսքերի, մարզերով -"- -"- -"-
Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարաններ Գյուղացիական տնտեսությունների ու առևտրային կազմակերպությունների առկայությունը և դրանց հողատարածությունները Ձև N 22 (հողհատկացում) 15 հունվարի 1000-101
1000-102,
1000-103,
1000-401,
1000-402
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ     
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքա-շինության նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառա-վարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե Հիմնական միջոցների, անավարտ և ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայությունը և շարժը Ձև N 11-ՀՄ (տարեկան) 1 ապրիլի 1000-101
-"- Հիմնական շինարարական մեքենաների առկայությունը և օգտագործումը Ձև N 12-շինարարություն (տարեկան) 30 մարտի -"-
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքա-շինության նախարարություն, շինարարու-թյուն իրականացնող (պատվիրատու) նախարարություններ, Հայաստանի Հանրա-պետության տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե, Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարաններ (Երևանի քաղաքապետարան) Օբյեկտների հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվերջին, այդ թվում` շինարարության տեխնոլոգիական և վերարտադրողական կառուցվածքը Ձև N 2-կշ (տարեկան) 1 ապրիլի -"-
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքա-շինության նախարարություն, շինարարու-թյուն իրականացնող (պատվիրատու) նախարարություններ, Հայաստանի Հանրա-պետության տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե, Հայաստանի Հանրա-պետության մարզպետարաններ (Երևանի քաղաքապետարան) Օբյեկտների հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության իրականացումը Ձև N 2-կշ (ամսական) 5 1240-201,
1000-301,
1000-401
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքա-շինության նախարարություն, Շինարարու-թյուն իրականացնող (պատվիրատու) նախարարություններ, Հայաստանի Հանրա-պետության տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե, Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարաններ (Երևանի քաղաքապետարան) Շինարարության թույլատրում Տեղեկանք (եռամսյակային) 10 ներքին օգտագործման համար
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ ԵՎ ԿԱՊ    
Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմ, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմ, Հայաստանի Հանրապետության նախարարություններ (բացի ուժայիններից), Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմիններ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման մարմիններ, Օրենքով ստեղծված մշտապես գործող հանձնաժողովներ, Դատաիրավական մարմիններ, Բանկային համակարգ, Միություններ, հիմնադրամներ, Գիտակրթական հաստատություններ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը Ձև N 1-տրանսպորտ 30 հունվարի 1000-101,
1000-102
Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարություն Միջմարզային և միջպետական երթուղիներով ուղևորափոխադրումներ իրականացնող կազմակերպությունների ցանկը Աղյուսակ (տարեկան) -"- ներքին օգտագործման համար
ա) ավտոբուսային և միկրոավտոբուսային երթուղու համարը
բ) ավտոբուսային և միկրոավտոբուսային երթուղու անվանումը
գ) մեկ ուղևորի փոխադրավարձը
դ) սպասարկող կազմակերպության անվանումը, կազմակերպական-իրավական տեսակը և պետռեգիստրի գրանցման համարը
ե) մեկ շրջապտույտի երկարությունը
զ) մեքենաների քանակը
է) մեկ մեքենայի շրջապտույտի քանակը մեկ օրվա ընթացքում ամսվա միջինով
ը) մեկ մեքենայի աշխատանքային օրերի քանակը մեկ ամսվա ընթացքում
-"- Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհները և դրանց կառույցները Ձև N 1-ճան -"- 1000-101
-"- Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտի աշխատանքը Ձև N 2-երկաթ (ամսական) 5 1000-101,
1000-401
-"- Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտի աշխատանքը Ձև N 65-երկաթ (տարեկան) 30 ապրիլի 1000-101
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն («Պետավտոտեսչության» վարչություն) Ճանապարհատրանսպորտային պատահարները Ձև 35-պատահար (ամսական) I, II բաժինները` ամսական և եռամսյակային` 10 III բաժինը` տարեկան` 15 1000-101
1000-401
-"- Օտարման նպատակով ավտոմեքենաների հաշվառումից դուրսգրումը Ձև N 2-ավտո (տարեկան) 25 փետրվարի ներքին օգտագործման համար
-"- Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գրանցված տեխնիկական զննություն անցած ավտոտրանսպորտային միջոցների քանակն ըստ Աղյուսակ (տարեկան) 30 մարտի -"-
ա) տեսակների և մակնիշների
բ) առևտրային կազմակերպությունների և անհատ քաղաքացիների պատկանելիության
գ) հանրապետության մարզերի և քաղաքների
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն Օդային տրանսպորտի աշխատանքը Ձև N 1-ավիա (ամսական) ամփոփ հաշվետվություն 10 1000-101 1000-401
-"- Չարտերային չվերթների աշխատանքը Ձև N 1- չարտեր (եռամսյա-կային) ամփոփ հաշվետվություն -"- -"-
-"- Կանոնավոր չվերթների աշխատանքը Ձև N 12- ՔԱ (եռամսյա-կային) ամփոփ հաշվետվություն -"- -"-
-"- Ինքնաթիռների, ուղղաթիռների չվացուցակային չվերթները Ձև N 30- ՔԱ (ամսական) ամփոփ հաշվետվություն -"- -"-
-"- Ինքնաթիռների, ուղղաթիռների օրացուցային ժամանակը Ձև N 34-ՔԱ (տարեկան) ամփոփ հաշվետվություն 25 փետրվարի -"-
-"- Ընդհանուր օգտագործման օդային տրանսպորտի հայաստանյան շարժակազմի արտադրանքը Ձև N 65-ավիա (տարեկան) ամփոփ հաշվետվություն 30 ապրիլի 1000-101
-"- Ըստ նշանակված օդանավակայաններ ուղևորների, փոստի, բեռների և ուղեբեռների առաքումը և ժամանումը Ձև N 11- ՔԱ (եռամսյակային) ամփոփ հաշվետվություն -"- 1000-101 1000-401
-"- Օդային տրանսպորտով իրականացվող ուղևորափո-խադրումների և բեռնափոխադրումների ծավալներն ըստ կազմակերպությունների
ա) կազմակերպության անվանումը,
բ) աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակը,
գ) փոխադրված բեռների ծավալը,
դ) փոխադրված ուղևորների թվաքանակը
Աղյուսակ (եռամսյակ) 15 1000-401
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ Ներքաղաքային և ներմարզային երթուղիներով ուղևորափոխադրումներ իրականացնող կազմակերպությունների ցանկը Աղյուսակ (տարեկան) 30 հունվարի ներքին օգտագործման համար
ա) ավտոբուսային և միկրոավտոբուսային երթուղու համարը
բ) ավտոբուսային և միկրոավտոբուսային երթուղու անվանումը
գ) մեկ ուղևորի փոխադրավարձը
դ) սպասարկող կազմակերպության անվանումը, կազմակերպական-իրավական տեսակը և պետռեգիստրի գրանցման համարը
գ) մեկ շրջապտույտի երկարությունը
ե) մեքենաների քանակը
զ) մեկ մեքենայի շրջապտույտի քանակը մեկ օրվա ընթացքում ամսվա միջինով
է) մեկ մեքենայի աշխատանքային օրերի քանակը մեկ ամսվա ընթացքում
ը) մեկ մեքենայի աշխատանքային օրերի քանակը մեկ ամսվա ընթացքում
-"- Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհները և դրանց կառույցները Ձև N 1-ճան -"- 1000-101
Երևանի քաղաքապետարան Ներքաղաքային երթուղիներով ուղևորափոխադրում-ներ իրականացնող կազմակերպությունների ցանկը. Աղյուսակ (տարեկան) -"- ներքին օգտագործման համար
ա) ավտոբուսային և միկրոավտոբուսային երթուղու համարը
բ) ավտոբուսային և միկրոավտոբուսային երթուղու անվանումը
գ) մեկ ուղևորի փոխադրավարձը
դ) սպասարկող կազմակերպության անվանումը, կազմակերպական-իրավական տեսակը և պետռեգիստրի գրանցման համարը
ե) մեկ շրջապտույտի երկարությունը
զ) մեքենաների քանակը
է) մեկ մեքենայի շրջապտույտի քանակը մեկ օրվա ընթացքում ամսվա միջինով
ը) մեկ մեքենայի աշխատանքային օրերի քանակը մեկ ամսվա ընթացքում
ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ     
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի նախարարություն,
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե
Ծառայությունների ծավալը Ձև N 1-ծառայություններ (ամսական) 5 1000-401
Երևան քաղաքի թաղապետարաններ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքապետարաններ, Հայաստանի Հանրապետության գյուղապետարաններ Առևտրի կազմակերպությունների քանակը և զբաղեցրած տարածքները Ձև N 1-առսպաս (եռամսյակային) 10 -"-
ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ    
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ համակարգի կազմակերպությունների արտադրանքի սակագների դիտարկում և միջին սակագների հաշվարկ Ձև 1-էներգետիկա (ամսական) 14 1000-401
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարություն Կապիտալ ներդրումների և շինմոնտաժային աշխատանքների արժեքի փոփոխման հաշվարկային ինդեքս Տեղեկատվական նյութեր 5 -"-
-"- Շինարարական նյութերի, կոնստրուկցիաների, պատրաստվածքների շուկայական գների մասին տեղեկատվություն Տեղեկատվական տեղեկագիր (ամսական) -"- -"-
-"- Կապիտալ շինարարության բաղադրամասերի գների դիտարկում և միջին գների հաշվարկում Ըստ միջազգային համադրումների ծրագրի հատուկ ծրագրով -"-
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ Սղաճի ծրագրային ցուցանիշները Ըստ համաձայնագրի (տարեկան)

Դրամավարկային քաղաքականության ծրագիրը` Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովում հրապարակելուց հետո 1 ամսվա ընթացքում

-"-
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ    
Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմ, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմ, Հայաստանի Հանրապետության նախարարություններ, Հայաստանի Հանրապետության նախարա-րություններին ենթակա մարմիններ, Օրենքով ստեղծված մշտապես գործող հանձնաժողով-ներ, Հայաստանի Հանրապետության կառա-վարությանն առընթեր պետական կառա-վարման մարմիններ, Դատաիրավական մարմիններ, Բանկային համակարգ, Գիտա-կրթական հաստատություններ, Երևանի քաղաքապետարան, «Հայկական էլեկտրացանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերություն, «Արմենտել» փակ բաժնետիրական ընկերու-թյուն, «Ղ - Տելեկոմ» փակ բաժնետիրական ընկերություն, «Հայռուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերություն, «Հայջրմուղ-կոյուղի» փակ բաժնետիրական ընկերություն, «Հայմամուլ» փակ բաժնետիրական ընկերություն Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի,
դ) քաղաք/գյուղ կտրվածքի,
ե) սեռի աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների
Ձև N 1-Ա (տարեկան),
հավելված N 1, աղյուսակ N 2, աղյուսակ N 2-ի հավելված
12 փետրվարի 1000-401
-"-

Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի,
դ) քաղաք/գյուղ կտրվածքի, Աշխատուժի շարժն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների

Ձև N 1-Ա (ամփոփ), (եռամսյակային) աղյուսակ N 1 20 -"-
-"- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի
Ձև N 1-Ա (ամփոփ) (ամսական) 15
-"-
Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմ, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմ, Հայաստանի Հանրապետության նախարարություններ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմիններ, Հայաստանի Հանրապետության նա-խարարություններին ենթակա մարմիններ, օրենքով ստեղծված մշտապես գործող հանձնաժողովներ, Դատաիրավական մարմիններ, Բանկային համակարգ, Գիտակրթական հաստատություններ, Երևանի քաղաքապետարան, «Հայկական էլեկտրացանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերություն, «Արմենտել» փակ բաժնետիրական ընկերություն, «Ղ - Տելեկոմ» փակ բաժնետիրական ընկերություն, «Հայռուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերություն, «Հայջրմուղ-կոյուղի» փակ բաժնետիրական ընկերություն, «Հայմամուլ» փակ բաժնետիրական ընկերություն

Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի,
դ) սեռի

Ձև N 1- կադրերի ուսուցում (տարեկան) 12 փետրվարի 1000-401
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարություն, Հայաստանի Հանրա-պետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն, «Հայկական էլեկտրաանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերություն, «Արարատ ոսկի» սահմանափակ պատասխա-նատվությամբ ընկերություն, «Արմենիա» միջազգային օդանավակայան փակ բաժ-նետիրական ընկերություն, «Արմենտել» փակ բաժնետիրական ընկերություն, «Հայռուս-գազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերու-թյուն, «Հայջրմուղկոյուղի» փակ բաժնետի-րական ընկերություն, «Ղ - Տելեկոմ» փակ բաժնետիրական ընկերություն Աշխատանքի պայմանները,վնասակար և վտանգավոր պայմանների համար տրվող արտոնությունները և հատուցումներն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի,
դ) սեռի
Ձև N 1-ԱՊ (աշխատանքի պայմաններ) (տարեկան) -"- -"-
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Զբաղվածության ծառայություն դիմած չզբաղված բնակչության աշխատանքի տեղավորումը և զբաղվածությունը Ձև N 1 (զբաղվածություն) (եռամսյակային) 10 -"-
-"- Զբաղվածության ծառայություն դիմած չզբաղված բնակչության աշխատանքի տեղավորումը և զբաղվածությունը Ձև N 1 (զբաղվածություն) (ամսական) -"- -"-
  է) մեկ մեքենայի շրջապտույտի քանակը մեկ օրվա ընթացքում ամսվա միջինով      
ը) մեկ մեքենայի աշխատանքային օրերի քանակը մեկ ամսվա ընթացքում
ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐ     
Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց (այդ թվում` կազմակերպություններ
ի) և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ Տեղեկություններ Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրյա մասնակցով առևտրայինիրավաբանական անձանց, այդ թվում՝ կազմակերպությունների վերաբերյալ
 ամսական տարեկան 22 հունվարի 1000-401
-"-
ԲԻԶՆԵՍ-ՌԵԳԻՍՏՐ     
Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի բիզնես-ռեգիստրին վերաբերող տվյալների մասով տեղեկատվության հավաքագրում

Կիսամյակային (էլեկտրոնային կրիչներով) իրավաբանական անձանց համար`
ա) իրավաբանական անձի ծածկագիրը,
բ) պետական գրանցման համարը,
գ) պետական գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը
դ) պետական գրանցման վկայականի սերիան և համարը,
ե) իրավաբանական անձի լրիվ անվանումը,
զ) կազմակերպական-իրավական ձևը,
է) իրավաբանական անձի սեփականության իրավունքի կրողը (պետություն, համայնք, քաղաքացի, իրավաբանական անձ),
ը) ներդրումն իրականացնող երկիրը,
թ) կանոնադրական կապիտալի չափը,
ժ) կանոնադրական կապիտալում հիմնադիրների ունեցած մասը,

15 հունվարի,
15 հուլիսի
ներքին օգտագործման համար
    ի) իրավաբանական անձի գտնվելու վայր
ը), հեռախոսահամարները, հայեցողական կարգով` ֆաքսը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն,
խ) հիմնադիրների կազմը և տեղեկություններ նրանց վերաբերյալ,
ծ) հիմնադիրների կարգավիճակը անհատ ձեռնարկատերերի համար`
ա) պետական գրանցման համարը,
բ) պետական գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը
գ) պետական գրանցման վկայականի սերիան և համարը,
դ) անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը,
ե) բնակության վայրը,
զ) պետական գրանցման հասցեն (եթե չի համընկնում բնակության վայրի հետ),
է) հեռախոսահամարները,
ը) գործունեության ժամկետը, եթե գրանցվում է որոշակի ժամկետով,
թ) գործունեության դադարեցման դեպքում՝ նշում այդ մասին
   
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայություն Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի բիզնես-ռեգիստրին վերաբերող տվյալների մասով տեղեկատվության հավաքագրում

Տարեկան (էլեկտրոնային կրիչներով) իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնար-կատերերի համար`
ա) հարկ վճարողի հաշվառման համարը,
բ) պետական ռեգիստրում գրանցման համարը,
գ) պետական գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը,
դ) իրավաբանական անձի լրիվ անվանումը (անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը),
ե) կազմակերպական-իրավական ձևը,
զ) գործունեության հիմնական և ոչ հիմնական տեսակները
է) արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների իրա-ցումից ստացվսծ տարեկան զուտ հասույթը (առանց ավելացված արժեքի և ակցիզային հարկեր
ի)
ը) գտնվելու վայրը (իրավաբանական հասցեն),
թ) գործունեության իրականացման հասցեն,
ժ) հեռախոսահամարներ, հայեցողական կարգով` ֆաքսը և էլեկտրոնային փոստի հասցեն,
ի) աշխատողների թվաքանակը
լ) գործում է, թե ոչ (+;-)

15 հունիսի ներքին օգտագործման համար
ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄ     
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության պետական գույքի կառավարման վարչություն Կազմակերպությունների (ընկերությունների) մասնավորեցման արդյունքները Տեղեկանք 22 1000-401
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՄԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ     
Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարողականն ըստ ֆինանսավորման (տնտեսագիտական և գործառնական դասակարգմամբ) Տեղեկանք (ամսական) 15 (նախնական), 23 1000-203,
1000-101,
1000-105,
1000-301,
1000-401
-"- Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարողականն ըստ փաստացի հաշվետվությունների (տնտեսագիտական և գործառնական դասակարգմամբ) Տեղեկանք (եռամսյակային, տարեկան)

55, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի կողմից «Հաշվետվություն Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի պետա-կան բյուջեի կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի ընդունումից հետո 10 օրվա ընթացքում

1000-203,
1000-101,
1000-103,
1000-105,
1000-401
-"- Համայնքների բյուջեների կատարողականն ըստ բյուջետային դասակարգման -"-

50, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի կողմից «Հաշվետվություն Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի ընդունումից հետո 10 օրվա ընթացքում

-"-
-"- Հայաստանի Հանրապետության ներքին պետական պարտքն ըստ ժամկետայնության, եկամտաբերության Տեղեկանք (եռամսյակային) 35 -"-
-"- Հայաստանի Հանրապետության արտաքին պետական պարտքն ըստ վարկատուների և վարկային ծրագրերի, արտարժույթի և գործիքների -"- -"- -"-
-"- Տեղեկատվություններ ապահովագրական շուկայի գործունեության վերաբերյալ -"- 40 -"-
-"- Ապահովագրական ընկերությունների ամփոփ ցուցանիշներ Հաշվապահական հաշվառման Ձև N 1 (տարեկան) 31 մայիսի -"-
Հայաստանի Հանրապետոթյան Սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամ Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի բյուջեի կատարողականը  Տեղեկանք (եռամսյակային)

 25 Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի կողմից «Հաշվետվություն Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի ընդունումից հետո 10 օրվա ընթացքում

1000-101,
1000-105,
1000-401
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ Արտարժույթների հաշվարկային փոխարժեքները Տեղեկանք օրական ամսական տարեկան

հաշվետու օրվա ընթացքում 5,
17 մայիսի

-"-
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի հաշվեկշռային ամփոփ ցուցանիշները Տեղեկանք ամսական տարեկան 15,
1 մայիսի
1000-101 1000-105
-"- Բանկային համակարգի ամփոփ ցուցանիշները -"- 20 1 մայիսի 1000-101,
1000-105,
1000-401
-"- Առևտրային բանկերի վարկային ներդրումներն ըստ ժամկետայնության -"- -"- -"-
-"- Բանկերի կողմից ներգրավված ավանդների և տրամադրված վարկերի միջին տոկոսադրույքները Տեղեկանք (ամսական) 20 -"-
-"- Բանկերում բնակչությունից ներգրաված ավանդների մնացորդը -"- -"- -"-
-"- Բանկային համակարգի դրամարկղային շրջանառությունը -"- -"- -"-
-"- Դրամական բազմարկիչը -"- 25 -"-
-"- Բանկերի հաճախորդների քանակը -"- 30 -"-
-"- Առևտրային բանկերի ավանդներն ըստ տնտեսության հատվածների -"- 20 -"-
-"- Առևտրային բանկերի վարկերն ըստ տնտեսության հատվածների -"- -"- -"-
-"- Վարկային կազմակերպությունների վարկերը -"- -"- -"-
-"- Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի ընդհանուր ակտիվները և ընդհանուր պարտավորությունները Տեղեկանք եռամսյակային տարեկան 30,
1 մայիսի
-"-
-"- Բանկերի և դրանց մասնաճյուղերի քանակը (այդ թվում՝ լիցենզիան ուժը կորցրած բանկերի քանակը) -"- -"- -"-
-"- Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի միջազգային պահուստները -"- -"- -"-
-"- Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի ընդհանուր կապիտալը՝ կանոնադրական հիմնադրամ և գլխավոր պահուստ -"- -"- -"-
-"- Տեղեկություններ արժեթղթերի շուկայի վերաբերյալ Տեղեկանք (եռամսյակային) 35 -"-
-"- Հայաստանի Հանրապետության առևտրային բանկերի ընդհանուր ակտիվները և պարտավորությունները Տեղեկանք եռամսյակային տարեկան 30 1 մայիսի -"-
-"- Հայաստանի Հանրապետության առևտրային բանկերի ընդհանուր կապիտալը -"- -"- -"-
-"- Հայաստանի Հանրապետության առևտրային բանկերի ընդհանուր շահույթը (վնասը) -"- -"- -"-
-"- Շահույթով աշխատող առևտրային բանկերի քանակը և ընդհանուր շահույթը -"- -"- -"-
-"- Վնասով աշխատող առևտրային բանկերի քանակը և ընդհանուր վնասը -"- -"- -"-
-"- Հայաստանի Հանրապետության առևտրային բանկերի եկամուտներն և ծախսերը -"- -"- -"-
-"- Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի եկամուտներն և ծախսերը -"- 30 14 մայիսի -"-
ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ     
Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարություն Հանգստի, մշակութային և մարզական միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների արտահանման և ներմուծման ծավալները Ձև 13-ծառայություն (եռամսյակային) 30 4400-101
Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն Հանգստի, մշակութային և մարզական միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների արտահանման և ներմուծման ծավալները Ձև 13-ծառայություն (եռամսյակային) 30 4400-101
Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն Արտաքին վարկերի օգտագործում, մարում և սպասարկում Տեղեկանք (եռամսյակային) 45 -"-
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր մաքսային պետական կոմիտե Մաքսային վիճակագրության տեղեկատվություն
ա) բեռնամաքսային հայտարարագրերի տեղեկատվություն,
-հայտարարագրի տեսակը (ցուցանիշի համարն ըստ բեռնամաքսային հայտարարագրեր ձև 1-ԲՄՀ-ի),
-արտահանողը (2), մարզի ծածկագիրը,
-բեռնամաքսային հայտարարագրերի հերթական տեղեկատու համարը (7),
-ներմուծողը (8), մարզի ծածկագիրը,
-նշանակման երկիրը (10),
-առևտուր անող երկիրը (11),
-արտահանման երկիրը, ծածկագիրը (15),
-ծագման երկիրը (16),
     
   -նշանակման երկիրը, ծածկագիրը (17),
-փոխադրամիջոցը ժամանման տեղում, ծածկագիրը (18),
-առաքման պայմանները (20),
-փոխադրամիջոցը սահմանում, ծածկագիրը (21),
-ապրանքագրի ընդհանուր գումարը (22),
-փոխանակման կուրսը (23),
-գործարքի բնույթը (24),
-ներքին փոխադրամիջոցը (26),
-ապրանքի քանակը և տեսակը (31),
Աղյուսակի տեսքով (ամսական, էլեկտրոնային փոստով) Տարեկանը ճշգրտված տեսքով 15 15 ապրիլի 4400-101,
1000-401 4400-101, 4100-103
  -ապրանքի ծածկագիրը (33),
-ծագման երկիրը, ծածկագիրը (34), -բրուտո քաշը կգ (35),
-պրոցեդուրան (37),
-նետո քաշը կգ (38),
-լրացուցիչ միավոր (41),
-ապրանքի գինը (42),
-լրացուցիչ տեղեկություններ,
լիցենզիա (44),
-վիճակագրական արժեքը (46),
-ամսաթիվը (54),
բ) քաղաքացիների բեռների մաքսային հայտարարագիր.
-հայտարարագրի տեսակը (ցուցանինշի համարն ըստ ՄՎ
-1Ա ձև
ի),
-ապրանքի անվանումը,
-չափի միավորը,
-քանակը,
-ապրանքի կոդը,
-ապրանքի քանակական
գումարը ամերիկյան դոլարով
     
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր մաքսային պետական կոմիտե Քաղաքացիների բեռների մաքսային հայտարարագիր (ըստ երկիր-ապրանք կտրվածքի).
հայտարարգրի տեսակը (ցուցանիշի համարն ըստ ՄՎ
-1Ա ձևի՝ 1),
-փոխադրամիջոցը,
-ուղարկող երկիրը,
-ստացող երկիրը,
-ապրանքի անվանումը,
-չափի միավորը,
-քանակը,
-ապրանքի ծածկագիրը,
-ծագման երկիրը,
-ապրանքային քանակությունը, -ապրանքի քանակական գումարը ամերիկյան դոլարով
Աղյուսակի տեսքով (տարեկան) 27 փետրվարի 4100-102,
4400-101
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ Վճարային հաշվեկշռի ցուցանիշները բանկային համակարգում և ապահովագրական ընկերություններում Ձև 1-բանկ տեղեկանք 60 -"-
-"- Միջազգային ներդրումային դիրքի և վճարային հաշվեկշռի՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկին, կառավարությանը, բանկերին և ապահովագրական ընկերություններին վերաբերող հոսքեր Ըստ համաձայնագրի (եռամսյակային) 90 -"-
-"- Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի, բանկային համակարգի և ապահովագրական ընկերությունների գծով արտաքին պարտքի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում Աղյուսակի տեսքով (եռամսյակային) -"- 1000-401
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ    
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների գործունեությունը Ձև N 7 (տարեկան) 15 փետրվարի 1000-101,
5200-101,
1000-401
-"- Հաշմանդամների թվաքանակը Ձև N 1-հաշմանդամություն (կիսամյակային) 25 -"-
-"- Պետական նպաստների մասին Ձև N 1-պետական նպաստ (կիսամյակային) 20 -"-
-"- Որդեգրման մասին Ձև N 1- որդեգրում (կիսամյակային) 30 -"-
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն Հղիներին, ծննդաբերողներին և ծննդկաններին ցույց տրված բուժօգնություն (ըստ տարիքային կազմի) Ձև N 32 (տարեկան) 25 մարտի -"-
-"- Ակտիվ տուբերկուլոզով հիվանդացումներ (ըստ սեռատարիքային կազմի) Ձև N 61բ (տարեկան) -"- 5200-101,
1000-401
-"- Տուբերկուլոզով հիվանդներ (ըստ սեռատարիքային կազմի) Ձև N 33 (տարեկան) -"- 1000-101,
1000-104,
5200-101,
1000-401
-"- Գերազանցապես սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններով, մաշկի սնկային հիվանդություններով և քոսով հիվանդացումներ (ըստ սեռատարիքային կազմի) Ձև N 61ա (տարեկան) -"- 5200-101,
1000-401
-"- Գերազանցապես սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններով, մաշկի սնկային հիվանդություններով և քոսով հիվանդներ (ըստ սեռատարիքային կազմի) Ձև N 34 (տարեկան) -"- 1000-101,
1000-104,
5200-101,
1000-401
-"- Չարորակ նորագոյացություններով հիվանդներ (ըստ սեռատարիքային կազմի) Ձև N 35 (տարեկան) -"- 5200-101,
1000-401
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն Չարորակ նորագոյացություններով հիվանդների սեռատարիքային բաշխվածություն Ձև N 61հ (տարեկան) 25 մարտի 1000-101,
1000-104,
5200-101,
1000-401
-"- Հոգեկան հիվանդներ (ըստ սեռատարիքային կազմի) Ձև N 37 (տարեկան) -"- -"-
-"- Հոգեկան խանգարումներով հիվանդացումներ (առանց ալկոհոլային պսիխոզների, ալկոհոլիզմի, թմրամոլության, թունամոլության, ըստ սեռատարիքային կազմի) Ձև N 61գ (տարեկան) -"- 5200-101,
1000-401
-"- Ալկոհոլիզմով, թմրամոլությունով, թունամոլությունով հիվանդներ (ըստ սեռատարիքային կազմի) Ձև N 38 (տարեկան) -"- 1000-101,
5200-101,
1000-401
-"- Թմրաբանական խանգարումներով հիվանդացումներ (ըստ սեռատարիքային կազմի) Ձև N 61դ (տարեկան) -"- -"-
-"- Արյան և դրա բաղադրամասերի պաշարման և արյան փոխներարկման կայանների, հիվանդանոցների բաժանմունքների գործունեություն Ձև N 4 (տարեկան) -"- 5200-101,
1000-401
-"- Շտապ բուժօգնության կայանի (բաժանմունք
ի) գործունեություն (ըստ հանրապետության և մարզերի)
Ձև N 8 (տարեկան) -"- 1000-101,
5200-101,
1000-401
-"- Դատաբժշկական փորձագետներ և դատաբժշկական փորձաքննություն Ձև N 51 (տարեկան) -"- 5200-101,
1000-401
-"- Դատահոգեբուժական փորձաքննության հանձնաժողովի աշխատանք Ձև N 39 (տարեկան) -"- 5200-101,
1000-401
-"- Հիգիենիկ հակահամաճարակային հսկողության և ախտահանման կենտրոնների գործունեություն Ձև N 36 (տարեկան) -"- -"-
-"- Կանխարգելիչ պատվաստումներ Ձև N 86 (տարեկան) -"- -"-
-"- Տարափոխիկ հիվանդությունների դեմ պատվաստված երեխաների և դեռահասների քանակակազմ (ըստ սեռատարիքային կազմի) Ձև N 86 հավելված (տարեկան) -"- -"-
-"- Առողջություն և առողջապահություն Հայաստանի Հանրապետությունում Տարեկան տեղեկագիր 1 հունիսի 1000-101,
1000-102,
1000-103,
1000-104,
5200-101,
1000-401
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն Առանձին տարափոխիկ և մակաբուծական հիվանդություններ Ձև N 85- ամսական 10 1000-101,
5200-101,
1000-401
-"- Մարդու իմունային անբավարարության վարակի վերաբերյալ հետազոտությունների արդյունքները Ձև N 1-ՄԻԱՎ (եռամսյակային) 20 1000-104,
5200-101,
1000-401
-"- Բուժկանխարգելիչ հիմնարկների գործունեություն Ձև N 1 (տարեկան) 25 մարտի 1000-101,
1000-102,
1000-103,
1000-104,
5200-101,
1000-401
-"- Հիվանդանոցի գործունեություն Ձև N 2-ստացիոնար (տարեկան) -"- -"-
-"- Հիվանդանոցի գործունեություն Ձև N 2-ստացիոնար (ցերեկային) (տարեկան) -"- 1000-101,
1000-102,
1000-103,
5200-101,
1000-401
-"- Բժշկական կադրեր Ձև N 17 (տարեկան) -"- -"-
-"- Մասնագիտական թունավորումներ և մասնագիտական հիվանդացություններ Ձև N 43 (կիսամյակային) 20 5200-101,
1000-401
-"- Առանձին տարափոխիկ և մակաբուծական հիվանդություններ Ձև N85տարափոխիկ (տարեկան) 25 մարտի 1000-101,
5200-101,
1000-401
-"- Բուժկանխարգելիչ հիմնարկների կողմից սպասարկվող բնակչության մոտ գրանցված հիվանդությունների քանակը Ձև N 3 (տարեկան) -"- -"-
-"- Մինչև հինգ տարեկան երեխաների առողջական վիճակը Ձև N 5 (տարեկան) -"- 5200-101,
1000-401
-"- Երեխաներին ցույց տրված բուժօգնություն Ձև N31 (տարեկան) -"- 1000-101,
5200-101,
1000-401
-"- Հատուկ վտանգավոր վարակների կանխարգելման կենտրոնի գործունեությունը Ձև N 49 (տարեկան) -"- 5200-101,
1000-401
-"- Մասնավոր ստոմատոլոգիական կաբինետների գործունեությունը Ձև N 12 (տարեկան) -"- 1000-101,
5200-101,
1000-401
Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը Ձև N 1-դահկ (եռամսյակային) 10 1000-102,
5200-101,
1000-401
-"- Նոտարական գրասենյակի գործունեությունը Ձև N 1-նոտար (եռամսյակային) -"- 5200-101,
1000-401
Հայաստանի Հանրապետության առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն Ստանդարտացում, սերտիֆիկացում, հավատարմագրում Ձև N 1-ստանդարտ (եռամսյակային) -"- -"-
Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն Անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերը Ձև N 2-տա (օ
դ) (տարեկան)
1 հունիսի 1000-101,
1000-102,
1000-103,
5600-101,
1000-401
-"- Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ Ձև N 1-բավ (տարեկան) -"- 1000-101,
1000-102,
1000-103
5600-101,
1000-401
-"- Թափոնների առաջացումը, օգտագործումը և հեռացումը Ձև N 1-թափոն (տարեկան) -"- 1000-101,
1000-102,
5600-101,
1000-401
-"- Արգելոցներ, արգելավայրեր և ազգային պարկ Ձև N 1-արգելոց (տարեկան) 25 հունվարի 1000-101,
1000-103,
5600-101,
1000-401
-"- Որսորդական տնտեսությունների գործունեությունը Ձև N2-տա(որս) (տարեկան) 5 փետրվարի 5600-101,
1000-401
-"- Ջրօգտագործում Ձև N 2-տա (ջրտնտ) (տարեկան) 1 հունիսի 1000-101,
1000-102,
1000-103,
5600-101,
1000-401
-"- Ավտոմոբիլային տրանսպորտից մթնոլորտային արտանետումներ Տարեկան ամփոփագրի համար -"- 5600-101,
1000-401
-"- Բնապահպանության և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման պետական վերահսկողություն Ձև N 1-բնապահպանություն (կիսամյակային) 10 1000-102,
5600-101,
5200-101,
1000-401
Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն Անտառվերականգնման աշխատանքներ, ոչ բնափայտային հումքի և պաշարների օգտագործում Ձև N 1-ատ (տարեկան) 30 հունվարի 1000-101,
1000-103,
5600-101,
1000-401
-"- Անտառվերականգնման, խնամքի և սանիտարական հատումներ Ձև N 3-ատ (տարեկան) -"- 1000-101,
5600-101,
1000-401
-"- Հատատեղերում փայտանյութի մնացորդը և հատված տարածքները Ձև N 4-ատ (տարեկան) 20 օգոստոսի 1000-101,
5600-101,
1000-401
-"- Անտառային հրդեհներ Ձև N 5-ատ (տարեկան) 10 փետրվարի 1000-101,
1000-103,
5600-101,
1000-401
-"- Անտառտնտեսական աշխատանքներ Ձև N 7-ատ (տարեկան) 30 հունվարի 1000-101,
5600-101,
1000-401
-"- Անտառպաշտպանություն Ձև N 12-ատ (տարեկան) 10 փետրվարի 1000-101,
1000-103,
5600-101,
1000-401
-"- Անտառխախտումներ Ձև N 5-անտառտնտ (տարեկան) -"- -"-
-"- Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ Ձև N 01-եհա (տարեկան) 1 մարտի 1000-101,
5600-101,
1000-401
-"- -"- Ձև N 01-եհա (եռամսյակային) 20 5600-101,
1000-401
-"- Օգտակար հանածոների պաշարների հաշվեկշիռ Ձև N 5-եհ (տարեկան) 1 հունիսի -"-
-"- Արժեքավոր արդյունագործական ձկների պահպանումը և վերարտադրությունը Ձև N 5-մպ (տարեկան) 10 փետրվարի -"-
-"- Հայաստանի Հանրապետության տարածքի կլիմայական պայմանների և մակերևութային ջրային օբյեկտների վիճակի գնահատում Տեղեկանք (եռամսյակային) 45 -"-
-"- Ամսվա ընթացքում դիտված հիդրոօդերևութաբանական պայմանների մասին Տեղեկանք (ամսական) -"- 1000-101,
5600-101,
1000-401
-"- Մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի քանակի և որակի մասին Տարեկան տեղեկագիր 30 նոյեմբերի 5600-101,
1000-401
-"- Շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածությունը Տեղեկանք (ամսական) 20 -"-
Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն Անտառվերականգնման աշխատանքներ, ոչ բնափայտային հումքի և պաշարների օգտագործում Ձև N 1-ատ (տարեկան) 30 հունվարի

1000-101,
1000-103,
5600-101,
1000-401

-"- Անտառվերականգնման, խնամքի և սանիտարական հատումներ Ձև N 3-ատ (տարեկան) -"- 1000-101,
5600-101,
1000-401
-"- Հատատեղերում փայտանյութի մնացորդը և հատված տարածքները Ձև N 4-ատ (տարեկան) 20 օգոստոսի -"-
-"- Անտառային հրդեհներ Ձև N 5-ատ (տարեկան) 10 փետրվարի

1000-101,
1000-103,
5600-101,
1000-401

-"- Անտառտնտեսական աշխատանքներ Ձև N 7-ատ (տարեկան) 30 հունվարի 1000-101,
5600-101,
1000-401
-"- Անտառպաշտպանություն Ձև N 12-ատ (տարեկան) 10 փետրվարի 1000-101,
1000-103,
5600-101,
1000-401
-"- Անտառխախտումներ Ձև N 5-անտառտնտ (տարեկան) -"- -"-
Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն Մագիստրատուրայի, ասպիրանտուրայի, դոկտորանտուրայի անվճար և վճարովի տեղերի քանակը և մասնագիտությունների բաշխվածությունն ըստ կազմակերպությունների Հետբուհական կրթական համակարգի տարեկան ամփոփագիր 24 սեպտեմբերի 5200-101,
1000-401
-"- Արտերկրում սովորող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների թվաքանակը, այդ թվում՝ միջպետա-կան պայմանագրերով, ըստ ուսման մակարդակների (հանրակրթական, նախնական (արհեստագործական), միջին և բարձրագույն մասնագիական ուսումնական հաստատություններ, մագիստրատուրա, ասպիրան-տուրա, դոկտորանտուրա, այլ ծրագրեր) Կրթական համակարգի տարեկան ամփոփագիր 1 նոյեմբերի -"-
-"- Հայաստանի Հանրապետությունում սովորող արտերկրացիների թվաքանակն ըստ ուսման մակարդակների (հանրակրթական, նախնական (արհեստագործական), միջին և բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ, մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա, դոկտորանտուրա, այլ ծրագրեր) -"- -"- -"-
-"- Միջին մասնագիտական, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կարգը, ուսման վճարաչափերը և տեղերի քանակը -"- 1 հուլիսի -"-
-"- Ընդունելության քննությունների արդյունքներն ըստ առանձին միջին մասնագիտական, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների -"- 10 սեպտեմբերի -"-
Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն Գիտատեխնիկական աշխատանքների համար ֆինանսավորում ստացած կազմակերպությունների ցանկը և ֆինանսավորման ծավալները Գիտատեխնիկական աշխատանքների տարեկան ամփոփագիր 9 փետրվարի 5200-101,
1000-401
-"- Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների գործունեությունը Ձև N 1-հանրակրթություն (տարեկան) 15 դեկտեմբերի 1000-101,
1000-102,
1000-103,
1000-104,
5200-101,
1000-401
Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարություն Թերթերի և այլ պարբերականների հրատարակումը Ձև N 1-մամուլ (տարեկան) 1 մարտի

1000-101,
5200-101,
1000-401

-"- Գրքերի, բրոշյուրների հրատարակությունը 1- հրատարակություն (տարեկան) -"- -"-
Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն Ֆիզկուլտուրայի և սպորտային աշխատանքները Ձև N 1-սպորտ (տարեկան) 15 մարտի 1000-101,
1000-102,
5200-101,
1000-104,
1000-401
Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն
Բնօգտագործման արդյունավետության բարձրացման և բնապահպանական միջոցառումների անվանացանկը և դրամական հատկացումները (նախատեսված և փաստացի կատարողականը) Բնապահպանական միջոցառումների տարեկան ամփոփագիր 26 ապրիլի 5600-101,
1000-401
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայություն Հետաքննության մարմնի վարույթում գտնվող գործերը հարկային համակարգում Ձև N 1-հետաքննություն (եռամսյակային) 10 5200-101,
1000-401
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր մաքսային պետական կոմիտե Հետաքննության մարմնի վարույթում գտնվող գործերը մաքսային համակարգում Ձև N 2-հետաքննություն (եռամսյակային) -"- -"-
Հայաստանի Հանրապետության առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն, Հայաստանի Հանրա-պետության գյուղատնտեսության նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարություն Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը Ձև N 1-վի (տարեկան) 1 մարտի 1000-102,
5200-101,
1000-401
Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն, Հայաստանի Հանրապետության կառա-վարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայություն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր մաքսային պետական կոմիտե, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարու-թյանն առընթեր կադաստրի պետական կոմիտե, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիա-կան ավիացիայի գլխավոր վարչություն, Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամ, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնա-կան բանկ, Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտ-պանության պետական հանձնաժողով Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման մարմիններ, Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մարմիններ        
Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն Բարձրագույն մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատությունների գործունեությունը Ձև N 3-գմ (տարեկան) 5 հոկտեմբերի 1000-101,
1000-102,
1000-103,
1000-104,
5200-101,
1000-401
Հայաստանի Հանրապետության դատական դեպարտամենտ Դատապարտված անչափահասների թվաքանակը (ըստ հանցատեսակների և սեռատարիքային կազմի) Ձև N 12 (տարեկան) և հավելված 26 փետրվարի 1000-101,
1000-104,
5200-101,
1000-401
Հայաստանի Հանրապետության դատական դեպարտամենտ Դատապարտվածների կազմը, հանցագործության կատարման տեղը և ժամանակը (ըստ հանցատեսակների և սեռատարիքային կազմի) Ձև N 11 (տարեկան) և հավելված 26 փետրվարի 1000-101,
1000-104,
5200-101,
1000-401
-"- Քրեական պատասխանատվության ենթարկվածների թվաքանակը և քրեական պատժատեսակների կիրառումը (ըստ հանցատեսակների և սեռատարիքային կազմի) Ձև N 10 (տարեկան) և հավելված -"- -"-
Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա Գիտատեխնիկական աշխատանքներ Ձև N 1-գիտություն 25 փետրվարի -"-
Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման մարմիններ Գրադարանների գործունեությունը Ձև N 6-գմ (տարեկան) 25 հունվարի 1000-101,
1000-102,
1000-103,
1000-104,
5200-101,
1000-401
Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարաններ, քաղաքապետարաններ Թանգարանների գործունեությունը Ձև N 1-թանգարան (տարեկան) 15 փետրվարի 1000-101,
1000-102,
5200-101,
1000-401
-"- Թատրոնների գործունեությունը Ձև N 1-թատրոն (տարեկան) 25 փետրվարի 1000-101,
1000-102,
1000-103,
5200-101,
1000-401
-"- Համերգային կազմակերպությունների գործունեությունը Ձև N 1-համերգ (տարեկան) -"- 1000-101,
1000-102,
5200-101,
1000-401
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն Հանցագործությունների քանակն ըստ հանցատեսակների Ձև N 1-հանցագործություն (ամսական) 10 1000-101,
1000-102,
1000-104,
5200-101,
1000-401
-"- Հանցագործություններ Պաշտոնական վիճակագրական տեղեկագիր 26 հունվարի -"-
Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե Ջրմուղի աշխատանքը Ձև N 1-ջրմուղ (տարեկան) 1 ապրիլի 1000-101,
1000-102,
1000-103,
5700-101,
1000-401
-"- Կոյուղու աշխատանքը Ձև N 1-կոյուղի (տարեկան) -"- 1000-101,
1000-102,
5700-101,
1000-401
Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության փրկարար ծառայություն Արտակարգ իրավիճակներ Ձև N 1-արտակարգ իրավիճակ (կիսամյակային) 20 5600-101,
1000-401
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե Անշարժ գույքի օտարում Ձև N 1-օտարում (եռամսյակային) -"-

1000-101,
1000-102,
5700-101,
1000-401

-"- Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկայի վերլուծություն Եռամսյակային ամփոփագիր -"- 1000-102,
5700-101,
1000-401
-"- Բնակարանային ֆոնդ Ձև N 3-բնակֆոնդ (տարեկան) 1 ապրիլի 1000-101,
1000-102,
1000-103,
5700-101,
1000-401
Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամ Կենսաթոշակառուների ընդհանուր թվաքանակը, կենսաթոշակի գումարի չափը Հավելված 2, հավելված 3, հավելված 4 (կիսամյակային) 20 1000-101,
1000-102,
1000-103,
5200-101,
1000-401
Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման մարմիններ Նախադպրոցական հիմնարկներ Ձև N 85-գմ (տարեկան) 25 փետրվարի 1000-101,
1000-102,
1000-103,
1000-104,
5200-101,
1000-401
Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման մարմիններ Երաժշտական, գեղարվեստի, արվեստի դպրոցներ, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոններ Ձև N 1- եգադ (տարեկան) 5 նոյեմբերի 1000-102,
5200-101,
1000-104,
1000-401
Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարաններ Բնակարան և բնակելի տուն ստացած ընտանիքների մասին Ձև N 4-բնակֆոնդ (տարեկան) 15 մարտի 1000-101,
1000-102,
5700-101,
1000-401
-"- Բնապահպանության ոլորտում կապիտալ ծախսեր և ներդրումներ Տեղեկանք 20 մայիսի 5600-101,
1000-401
-"- Հողերի բարելավում Ձև N 1-հողային պաշարներ (տարեկան) 25 փետրվարի -"-
Հայաստանի Հանրապետության Երևանի քաղաքապետարան Հողերի բարելավում Ձև N 1-հողային պաշարներ (տարեկան) -"- -"-
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքապետարաններ Քաղաքների տարածքի մեքենայացված սանմաքրում Ձև N 1-հատուկ տրանսպորտ (տարեկան) 15 փետրվարի -"-
-"- Քաղաքների ճանապարհային տնտեսություն Ձև N 1-բարեկարգվածու-թյուն (տարեկան) -"- -"-
-"- Քաղաքային հողեր և կանաչապատ տարածքներ Ձև N 1-կանաչ (տարեկան) -"- -"-
-"- Բնակարան և բնակելի տուն ստացած ընտանիքների մասին Ձև N 4-բնակֆոնդ (տարեկան) 15 մարտի 1000-101,
1000-102,
5700-101,
1000-401
-"- Բնակարանային ֆոնդ Ձև N 1-բնակֆոնդ 1 ապրիլի 1000-101,
1000-102,
1000-103,
5700-101,
1000-401
-"- -"- -"- -"- -"-
 Երևան քաղաքի թաղապետարաններ Գրադարանների գործունեությունը Ձև N 6-գմ (տարեկան) 25 հունվարի 1000-101,
1000-102,
1000-103,
1000-104,
5200-101,
1000-401
-"- Նախադպրոցական հիմնարկներ Ձև N 85-գմ (տարեկան) 25 փետրվարի -"-
Երևան քաղաքի թաղապետարաններ Երաժշտական, գեղարվեստի, արվեստի դպրոցներ, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոններ Ձև N 1- եգադ (տարեկան) 5 նոյեմբերի 1000-102,
5200-101,
1000-104,
1000-401
Հայաստանի Հանրապետության գյուղապետարաններ Գյուղական բնակչության սեռատարիքային կազմը 2008 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ ձև թիվ 9-Ս (տարեկան) 25 փետրվարի 5100-201
-"- Բնակարանային ֆոնդ Ձև N 1-բնակֆոնդ 1 ապրիլի 1000-101,
1000-102,
1000-103,
5700-101,
1000-401
-"- Գրադարանների գործունեությունը Ձև N 6-գմ (տարեկան) 25 հունվարի 1000-101,
1000-102,
1000-103,
1000-104,
5200-101,
1000-401
-"- Նախադպրոցական հիմնարկներ Ձև N 85-գմ (տարեկան) 25 փետրվարի -"-
ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ    
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության պետական մանկատներում երեխաների ընդհանուր թվաքանակը, որից` մասնագիտացված Տեղեկանք (տարեկան) 15 փետրվարի 5900-202
-"- Հայաստանի Հանրապետության պետական մանկատներից և հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններից`
ա) կենսաբանական ընտանիք տեղափոխված երեխաների թվաքանակը
բ) հարազատների ընտանիք տեղափոխված երեխաների թվաքանակը
-"- -"- -"-
-"- Խնամատար ընտանիքներում ընդգրկված երեխաների և որդեգրված երեխաների թվաքանակը -"- -"- -"-
-"- Երեխաների խնամքի և պաշտպանության ցերեկային կենտրոններում ընդգրկված երեխաների թվաքանակը -"- -"- -"-
-"- Հայաստանի Հանրապետության պետական մանկատներում և հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում տեղավորվելու ռիսկից դուրս բերված երեխաների թվաքանակը -"- -"- -"-
-"- Հայաստանի Հանրապետության մանկական խնամակալական հաստատությունների շրջանավարտների վերաբերյալ -"- -"- -"-
Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն Ագրոօդերևութաբանական վերլուծություն Եռամսյակային ամփոփագիր 30 5900-202
Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն Սիբիրախտով հիվանդ գյուղատնտեսական կենդանիների քանակը Տեղեկանք (կիսամյակային) -"- -"-
-"- Բրուցելոզով հիվանդ գյուղատնտեսական կենդանիների քանակը -"- -"- -"-
-"- Տուբերկուլոզով հիվանդ գյուղատնտեսական կենդանիների քանակը -"- -"- -"-
-"- Ժանտախտով հիվանդ խոզերի քանակը -"- -"- -"-
-"- Ա, Օ և Ասիա դաբաղով հիվանդ գյուղատնտեսական կենդանիների քանակը -"- -"- -"-
-"- Խշխշան պալարով հիվանդ խոշոր եղջերավոր կենդանիների քանակը -"- -"- -"-
-"- Հետազոտված տարածքները ըստ մարզերի և հողատեսքերի, (հ
ա), որոնցից վարակված են`
ա) մորեխներով,
բ) մկնանման կրծողներով
Տեղեկանք (տարեկան) 10 փետրվարի -"-
-"- Հետազոտվող տարածքներում մկնանման կրծողների բների և մորեխների քանակը դրանց դեմ պայքարի միջոցառումների իրականացումից առաջ և հետո ըստ մարզերի և հողատեսքերի, հա
ա) պայքար տարվող տարածքներում
բ) պայքար չտարվող տարածքներում
-"- -"- -"-
-"- Նախկինում մորեխներով չվարակված տարածքներ ըստ մարզերի և հողատեսքերի, որտեղ առկա են հասուն մորեխների հոտեր, հա -"- -"- -"-
-"- Ապօրինի անտառհատումներ
ա) ծառերի քանակ, հատ
բ) ծավալ, խոր. մետր
-"- 15 փետրվարի -"-
-"- Ակտերով ձևակերպված ապօրինի անտառհատումներ
ա) ծառերի քանակ, հատ
բ) ծավալ, խոր. մետր
-"- 10 փետրվարի -"-
-"- Հակահրդեհային ճանապարհներ, կմ
ա) նոր կառուցված
բ) վերանորոգված
-"- 15 փետրվարի -"-
-"- Անտառների հրդեհներ
ա) հրդեհված անտառատարածք, որից՝ անտառածածկ, հա
բ) հրդեհների քանակ, հատ
-"- 10 փետրվարի -"-
-"- Հրդեհների պատճառած վնաս, հազ. դրամ -"- -"- -"-
Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն Անտառի վնասատուների և հիվանդությունների օջախների առկայությունը տարեսկզբին, հա
ա) դրանից պահանջում են պայքարի միջոցառումներ
բ) որոնք վերացված են պայքարի միջոցառումներով Անտառի վնասատուների և հիվանդությունների օջախների առկայությունը տարեվերջին, հա
ա) դրանից պահանջում են պայքարի միջոցառումներ
Տեղեկանք (տարեկան) 10 փետրվարի 5900-202
-"- Հիմնադրված և ցանված անտառային տարածքներ
ա) անտառտնկում և ցանքս, հաբ) միջին հաշվեկշռային կպչողականություն, %
գ) ոչնչացված (դուրսգրման ենթակ
ա) անտառմշակաբույսեր, հա
-"- 15 փետրվարի -"-
-"- Արտադրված տնկանյութեր, հազ. հատ
ա) սերմնաբույսեր
բ) տնկիներ
-"- -"- -"-
-"- Անտառվերականգման (ներառյալ բնահաշվային եղանակով վերականգնված տարածքներ
ը) և անտառպատման աշխատանքների ծավալը, հա
-"- 30 հունվարի -"-
Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե Արարատյան հարթավայրի ոռոգելի հողերի տարածքներում գերխոնավ հողերի մակերեսները, հա -"- 15 ապրիլի -"-

1Սույն հավելվածում որոշ աշխատանքների (ցուցանիշների) արդյունքների ընդգրկումը վիճակագրական հրապարակումներում ցույց տրված չէ, քանի որ դրանք արտացոլված են I հավելվածում

2. ԸՍՏ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ 

Աշխատանքը (ցուցանիշը) ներկայացնող պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինը, այլ վարչական ռեգիստր հանդիսացողը (ըստ տնտեսության ոլորտների) Աշխատանքի (ցուցանիշի)
անվանումը
Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն աշխատանքի (ցուցանիշի) ներկայացման  
հաշվետվության ձևը, նյութը, պարբերականությունը ժամկետը (ամսաթիվը կամ աշխատանքային օրը հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո)
1 2 3 4
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի, աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերը Ձև N 1-Ա (տարեկան)
12 փետրվարի
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի շարժը Ձև N 1-Ա (եռամսյակային)
20
-"- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը Ձև N 1-Ա (ամսական) 10
-"- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը Ձև N 1-կադրերի ուսուցում (տարեկան) 12 փետրվարի
-"- Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի, աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերը Ձև N 1-Ա (տարեկան)
-,,-
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը Ձև N 1-տրանսպորտ 30 հունվարի
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերն ըստ գործունեության տեսակների, սեռի Ձև N 1-Ա (տարեկան)
հավելված N 1
12 փետրվարի
-"- Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի շարժն ըստ գործունեության տեսակների Ձև N 1-Ա (ամփոփ) (եռամսյակային) 20
-"- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունն ըստ գործունեության տեսակների Ձև N 1-Ա (ամփոփ) (ամսական) 15
-"- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ գործունեության տեսակների Ձև N 1- կադրերի ուսուցում (տարեկան) 12 փետրվարի
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ   
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը Ձև N 1-տրանսպորտ 30 հունվարի
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերը Ձև N 1-Ա (տարեկան)
12 փետրվարի
-"- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի շարժը Ձև N 1-Ա (եռամսյակային) 20
-"- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը Ձև N 1-Ա (ամսական) 10
-"-  Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը Ձև N 1- կադրերի ուսուցում (տարեկան) 12 փետրվարի
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ   
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվերջին, այդ թվում` շինարարության տեխնոլոգիական և վերարտադրողական կառուցվածքը Ձև N 2-կշ (տարեկան)  1 ապրիլի
-"- Օբյեկտների հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության իրականացումը Ձև N 2-կշ(ամսական) 5
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը Ձև N 1-տրանսպորտ 30 հունվարի
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ

Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի,
դ) քաղաք/գյուղ կտրվածքի,
ե) սեռի, Աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների

Ձև N 1-Ա (տարեկան)
հավելված N 1, աղյուսակ N 2, աղյուսակ N 2-ի հավելված
12 փետրվար
-"- Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի,
դ) քաղաք/գյուղ կտրվածքի, աշխատուժի շարժն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների
Ձև N 1-Ա (ամփոփ) (եռամսյակային)
աղյուսակ N 1
20
-"-

Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,

բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի

Ձև N 1-Ա (ամփոփ) (ամսական) 15
-"- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի,
դ) սեռի
Ձև N 1- կադրերի ուսուցում (տարեկան) 12 փետրվարի
-"- Զբաղվածության ծառայություն դիմած չզբաղված բնակչության աշխատանքի տեղավորումը և զբաղվածությունը Ձև N 1(զբաղվածություն), ամսական 10
-"- Զբաղվածության ծառայություն դիմած չզբաղված բնակչության աշխատանքի տեղավորումը և զբաղվածությունը Ձև N 1(զբաղվածություն), եռամսյակային  -"-
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների գործունեությունը Ձև N 7 (տարեկան) 15 փետրվարի
-"- Հաշմանդամների թվաքանակը Ձև N 1-հաշմանդամու-թյուն (կիսամյակային) 25
-"- Պետական նպաստների մասին Ձև N 1-պետական նպաստ (կիսամյակային) 20
-"- Որդեգրման մասին Ձև N 1- որդեգրում (կիսամյակային) 30
ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ Հայաստանի Հանրապետության մանկական խնամակալական հաստատությունների շրջանավարտների վերաբերյալ   15 փետրվարի
-"- Հայաստանի Հանրապետության պետական մանկատներում երեխաների ընդհանուր թվաքանակը, որից` մասնագիտացված -"- -"-
ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ Հայաստանի Հանրապետության պետական մանկատներից և հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններից`
ա) կենսաբանական ընտանիք տեղափոխված երեխաների թվաքանակը
բ) հարազատների ընտանիք տեղափոխված երեխաների թվաքանակը
Տեղեկանք (տարեկան) 15 փետրվարի
-"- Խնամատար ընտանիքներում ընդգրկված երեխաների և որդեգրված երեխաների թվաքանակը -"- -"-
-"- Երեխաների խնամքի և պաշտպանության ցերեկային կենտրոններում ընդգրկված երեխաների թվաքանակը -"- -"-
-"- Հայաստանի Հանրապետության պետական մանկատներում և հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում տեղավորվելու ռիսկից դուրս բերված երեխաների թվաքանակը -"- -"-
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ   
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվերջին, այդ թվում` շինարարության տեխնոլոգիական և վերարտադրողական կառուցվածքը Ձև N 2-կշ (տարեկան)  1 ապրիլի
-"- Օբյեկտների հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության իրականացումը Ձև N 2-կշ (ամսական) 5
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը Ձև N 1-տրանսպորտ 30 հունվարի
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ (միայն համակարգի ենթակայության կազմակերպությունների) Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի
դ) քաղաք/գյուղ կտրվածքի,
ե) սեռի, Աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների
Ձև N 1-Ա (տարեկան)
հավելված N 1, աղյուսակ N 2, աղյուսակ N 2-ի հավելված
12 փետրվարի
-"- Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի,
դ) քաղաք/գյուղ կտրվածքի, Աշխատուժի շարժն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների
Ձև N 1-Ա (ամփոփ) (եռամսյակային)
աղյուսակ N 1
20
-"- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի
Ձև N 1-Ա (ամփոփ) (ամսական) 15
-"- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի,
դ) սեռի
Ձև N 1- կադրերի ուսուցում (տարեկան) 12 փետրվարի
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Հղիներին, ծննդաբերներին և ծննդկաններին ցույց տրված բուժօգնություն (ըստ տարիքային կազմի) Ձև N 32 (տարեկան) 25 մարտի
-"- Ակտիվ տուբերկուլոզով հիվանդացումներ (ըստ սեռատարիքային կազմի) Ձև N 61բ (տարեկան) -"-
-"- Տուբերկուլոզով հիվանդներ (ըստ սեռատարիքային կազմի) Ձև N 33 (տարեկան) -"-
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Գերազանցապես սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններով, մաշկի սնկային հիվանդություններով և քոսով հիվանդացումներ (ըստ սեռատարիքային կազմի) Ձև N 61ա (տարեկան) 25 մարտի
-"- Գերազանցապես սեռական ճանապարհով փոխանցվող  հիվանդություններով, մաշկի սնկային հիվանդություններով և քոսով հիվանդներ (ըստ սեռատարիքային կազմի) Ձև N 34 (տարեկան) -"-
-"- Չարորակ նորագոյացություններով հիվանդներ (ըստ սեռատարիքային կազմի) Ձև N 35 (տարեկան) -"-
-"- Չարորակ նորագոյացություններով հիվանդների սեռատարիքային բաշխվածություն Ձև N 61հ (տարեկան) -"-
-"- Հոգեկան հիվանդներ (ըստ սեռատարիքային կազմի) Ձև N 37 (տարեկան) -"-
-"- Հոգեկան խանգարումներով հիվանդացումներ (առանց ալկոհոլային պսիխոզների, ալկոհոլիզմի, թմրամոլության, թունամոլության, ըստ սեռատարիքային կազմի) Ձև N 61գ (տարեկան) -"-
-"- Ալկոհոլիզմով, թմրամոլությունով, թունամոլությունով հիվանդներ (ըստ սեռատարիքային կազմի) Ձև N 38 (տարեկան) -"-
-"- Թմրաբանական խանգարումներով հիվանդացումներ (ըստ սեռատարիքային կազմի) Ձև N 61դ (տարեկան) -"-
-"- Արյան և դրա բաղադրամասերի պաշարման և արյան փոխներարկման կայանների, հիվանդանոցների բաժանմունքների գործունեություն Ձև N 4 (տարեկան) -"-
-"- Շտապ բուժօգնության կայանի (բաժանմունքի) գործունեություն (ըստ հանրապետության, մարզերի) Ձև N 8 (տարեկան) -"-
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Դատաբժշկական փորձագետներ և դատաբժշկական փորձաքննություն Ձև N 51 (տարեկան) -"-
-"- Դատահոգեբուժական փորձաքննության հանձնաժողովի աշխատանք Ձև N 39 (տարեկան) -"-
-"- Հիգիենիկ հակահամաճարակային հսկողության և ախտահանման կենտրոնների գործունեություն Ձև N 36 (տարեկան) -"-
-"- Կանխարգելիչ պատվաստումներ Ձև N 86 (տարեկան) -"-
-"- Տարափոխիկ հիվանդությունների դեմ պատվաստված երեխաների և դեռահասների քանակակազմ (ըստ սեռատարիքային կազմի) Ձև N 86 հավելված (տարեկան) -"-
-"- Առողջություն և առողջապահություն Հայաստանի Հանրապետու-թյունում Տարեկան տեղեկագիր 1 հունիսի
-"- Առանձին տարափոխիկ և մակաբուծական հիվանդություններ Ձև N 85 ամսական 10
-"- Մարդու իմունային անբավարարության վարակի վերաբերյալ հետազոտությունների արդյունքները Ձև N 1-ՄԻԱՎ (եռամսյակային) 20
-"- Բուժկանխարգելիչ հիմնարկների գործունեություն Ձև N 1 (տարեկան) 25 մարտի
-"- Հիվանդանոցի գործունեություն Ձև N 2-ստացիոնար (տարեկան) -"-
-"- Հիվանդանոցի գործունեություն Ձև N 2-ստացիոնար (ցերեկային)(տարեկան) -"-
-"- Բժշկական կադրեր Ձև N 17 (տարեկան) -"-
-"- Մասնագիտական թունավորումներ և մասնագիտական հիվանդացություններ Ձև N 43 (կիսամյակային) 20
-"- Առանձին տարափոխիկ և մակաբուծական հիվանդություններ Ձև N 85 տարափոխիկ (տարեկան) 25 մարտի
-"- Երեխաներին ցույց տրված բուժօգնություն Ձև N 31 (տարեկան) 25 մարտի
-"- Բուժկանխարգելիչ հիմնարկների կողմից սպասարկվող բնակչության մոտ գրանցված հիվանդությունների քանակը Ձև N 3 (տարեկան) -"-
-"- Մինչև հինգ տարեկան երեխաների առողջական վիճակը Ձև N 5 (տարեկան) -"-
-"- Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը Ձև N 1-վի (տարեկան) 1 մարտի
-"- Հատուկ վտանգավոր վարակների կանխարգելման կենտրոնի գործունեությունը Ձև N 49 (տարեկան) 25 մարտի
-"- Մասնավոր ստոմատոլոգիական կաբինետների գործունեությունը Ձև N 12 (տարեկան) -"-
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ Բուսաբուծական և անասնապահական մթերքի գնումներ Աղյուսակ (տարեկան) 5 մարտի
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվերջին, այդ թվում` շինարարության տեխնոլոգիական և վերարտադրողական կառուցվածքը Ձև N 2-կշ (տարեկան)  1 ապրիլի
-"- Օբյեկտների հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարու-թյան իրականացումը Ձև N 2-կշ (ամսական) 5
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան) 30 հունվարի
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի ,
դ) քաղաք/գյուղ կտրվածքի,
ե) սեռի Աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերն ըստ.  
ա) գործունեության տեսակների
Ձև N 1-Ա (տարեկան)
հավելված N 1, աղյուսակ N 2, աղյուսակ N 2-ի հավելված
12 փետրվարի
-"- Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի,
դ) քաղաք/գյուղ կտրվածքի Աշխատուժի շարժն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների
Ձև N 1-Ա (ամփոփ) (եռամսյակային)
աղյուսակ N 1
20
-"- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի
Ձև N 1-Ա (ամփոփ) (ամսական) 15
-"- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի,
դ) սեռի
Ձև N 1- կադրերի ուսուցում (տարեկան) 12 փետրվարի
ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐ Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց (այդ թվում` կազմակերպությունների) և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ Տեղեկություններ Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրյա մասնակցով առևտրային իրավաբանական անձանց, այդ թվում՝ կազմակերպությունների վերաբերյալ Տեղեկանք (ամսական) Տեղեկանք (տարեկան) 22 22 հունվարի
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը Ձև N 1-դահկ (եռամսյակային) 10
-"- Նոտարական գրասենյակի գործունեությունը Ձև N 1-նոտար (եռամսյակային) -"-
-"- Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը Ձև N 1-վի (տարեկան) 1 մարտի
ԲԻԶՆԵՍ-ՌԵԳԻՍՏՐ Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի բիզնես-ռեգիստրին վերաբերող տվյալների մասով տեղեկատվության հավաքագրում

Կիսամյակային (էլեկտրո-նային կրիչներով) իրավա-բանական անձանց համար`
ա) իրավաբանական անձի ծածկագիրը,
 
բ) պետական գրանցման համարը,
 
գ) պետական գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը

դ) պետական գրանցման վկայականի սերիան
և համարը,
ե) իրավաբանական անձի լրիվ անվանումը,

զ) կազմակերպական-իրավական ձ
ևը,  
է) իրավաբանական անձի սեփականության իրա-վունքի կրողը (պետություն, համայնք, քաղաքացի, իրավաբանական անձ),

ը) ներդրումն իրականացնող երկիրը,

թ) կանոնադրական կապիտալի չափը,

ժ) կանոնադրական կա-պիտալում հիմնադիրների ունեցած մասը,

ի) իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը,

լ) հեռախոսահամարները, հայեցողական կարգով` ֆաքսը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն,

15 հունվարի,
15 հուլիսի
   

խ) հիմնադիրների կազմը և տեղեկություններ նրանց վերաբերյալ,
ծ) հիմնադիրների կարգավիճակը անհատ ձեռնարկատերերի համար`

ա) պետական գրանցման համարը,
 
բ) պետական գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը
 
գ) պետական գրանցման վկայականի սերիան
և համարը,
դ) անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը,

ե) բնակության վայրը,

զ) պետական գրանցման հասցեն (եթե չի համընկնում բնակության վայրի հետ),

է) հեռախոսահամարները,

ը) գործունեության ժամկետը, եթե գրանցվում է որոշակի ժամկետով,

թ) գործունեության դադարեցման դեպքում՝ նշում այդ մասին

 
ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ   
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվերջին, այդ թվում` շինարարության տեխնոլոգիական և վերարտադրողական կառուցվածքը Ձև N 2-կշ (տարեկան) 1 ապրիլի
-"- Օբյեկտների հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության իրականացումը Ձև N 2-կշ (ամսական) 5
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան) 30 հունվարի
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի, աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերը Ձև N 1-Ա (տարեկան)
12 փետրվարի
-"- Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի շարժը Ձև N 1-Ա (եռամսյակային) 20
-"- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը Ձև N 1-Ա (ամսական) 10
-"- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը Ձև N 1- կադրերի ուսուցում (տարեկան) 12 փետրվարի
ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ   
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան) 30 հունվարի
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի, աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերը Ձև N 1-Ա (տարեկան)
12 փետրվարի
-"- Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի շարժը Ձև N 1-Ա (եռամսյակային) 20
-"- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը Ձև N 1-Ա (ամսական) 10
-"- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը Ձև N 1- կադրերի ուսուցում (տարեկան) 12 փետրվարի
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը Ձև N 1-վի (տարեկան) 1 մարտի
-"- Ստանդարտացում, սերտիֆիկացում, հավատարմագրում Ձև N 1-ստանդարտ (եռամսյակային) 10
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ   
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվերջին, այդ թվում` շինարարության տեխնոլոգիական և վերարտադրողական կառուցվածքը Ձև N 2-կշ (տարեկան) 1 ապրիլի
-"- Օբյեկտների հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության իրականացումը Ձև N 2-կշ (ամսական) 5
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան) 30 հունվարի
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի,
դ) քաղաք /գյուղ կտրվածքի,
ե) սեռի Աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերն ըստ.  
ա) գործունեության տեսակների
Ձև N 1-Ա (տարեկան)
հավելված N 1, աղյուսակ N 2, աղյուսակ N 2-ի հավելված
12 փետրվարի
-"- Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի,
դ) քաղաք/գյուղ կտրվածքի Աշխատուժի շարժն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների
Ձև N 1-Ա (ամփոփ) (եռամսյակային)
աղյուսակ N 1
20
-"- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի
Ձև N 1-Ա (ամփոփ) (ամսական) 15
-"- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի,
դ) սեռի
Ձև N 1- կադրերի ուսուցում (տարեկան) 12 փետրվարի
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ Ձև N 01-եհա (տարեկան) 1 մարտի
Ձև N 01-եհա (եռամսյակային) 20
-"- Օգտակար հանածոների պաշարների հաշվեկշիռ Ձև N 5-եհ (տարեկան) 1 հունիսի
-"- Անտառվերականգնման աշխատանքներ, ոչ բնափայտային հումքի և պաշարների օգտագործում Ձև N 1-ատ 30 հունվարի
-"- Անտառվերականգնման, խնամքի և սանիտարական հատումներ Ձև N 3-ատ (տարեկան) -"-
-"- Հատատեղերում փայտանյութի մնացորդը և հատված տարածքները Ձև N 4-ատ (տարեկան) 20 օգոստոսի
-"- Անտառային հրդեհներ Ձև N 5-ատ (տարեկան) 10 փետրվարի
-"- Անտառտնտեսական աշխատանքներ Ձև N 7-ատ (տարեկան) 30 հունվարի
-"- Անտառպաշտպանություն Ձև N 12-ատ (տարեկան) 10 փետրվարի
-"- Անտառխախտումներ Ձև N 5-անտառտնտ (տարեկան) -"-
-"- Արգելոցներ, արգելավայրեր և ազգային պարկ Ձև N 1–արգելոց (տարեկան) 25 հունվարի
-"- Որսորդական տնտեսությունների գործունեությունը Ձև N 2–տա (որս) (տարեկան) 5 փետրվարի
-"- Անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերը Ձև N 2-տա (օ
դ) (տարեկան)
1 հունիսի
-"- Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ Ձև N 1-բավ (տարեկան) -"-
-"- Թափոնների առաջացումը, օգտագործումը և հեռացումը Ձև N 1-թափոն (տարեկան) -"-
-"- Արժեքավոր արդյունագործական ձկների պահպանումը և վերարտադրությունը Ձև N 5–մպ (տարեկան) 10 փետրվարի
-"- Ջրօգտագործում Ձև N 2–տա (ջրտնտ) (տարեկան) 1 հունիսի
-"- Ավտոմոբիլային տրանսպորտից մթնոլորտային արտանետումներ Տարեկան ամփոփագրի համար -"-
-"- Բնապահպանության և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման պետվերահսկողություն Ձև N 1–բնապահպանություն (կիսամյակային) 10
-"- Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը Ձև N 1-վի (տարեկան) 1 մարտի
-"- Հայաստանի Հանրապետության տարածքի կլիմայական պայմանների և մակերևութային ջրային օբյեկտների վիճակի գնահատում Տեղեկանք (եռամսյակային) 45
-"- Ամսվա ընթացքում դիտված հիդրոօդերևութաբանական պայմանների մասին Տեղեկանք (ամսական) -"-
-"- Մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի քանակի և որակի մասին Տարեկան տեղեկագիր 30 նոյեմբերի
-"- Շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածությունը Տեղեկանք (ամսական) 20
ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ Ագրոօդերևութաբանական վերլուծություն Եռամսյակային ամփոփագիր 30
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ   
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ Տեղեկատվություն անտառային տնտեսության մասին Ձև թիվ 1 անտառ , եռամսյակային 5
-"- Հողերի բերրիության բարձրացմանն ուղղված պետական առաջադրանքների կատարումը  Ամփոփ տեղեկանք տարեկան կտրվածքով 10 դեկտեմբերի
-"- Հանքային պարարտանյութերի ներկրման և դրանց օգտագործման ընթացքը -"- 5 մարտի
-"- Գյուղացիական տնտեսություններում, առևտրային կազմակեր-պություններում տրակտորների, կոմբայնների և գյուղատնտեսա-կան այլ մեքենաների առկայության և սարքինության վիճակն ըստ մարզերի Աղյուսակ (տարեկան) 19 հունվարի
-"- Հացահատիկի և խաղողի գնումները Տեղեկանք (սկսած օգոստոսից մինչև տարեվերջ տվյալ ամսվա 1-ի դրությամ
բ)
7
-"- Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության զարգացման միջոցառումների համար պետական բյուջեից հատկացված միջոցներն ըստ ուղղությունների Տեղեկանք (տարեկան) 5 մարտի
-"- Մելիորացիայի ենթակա հողերի վիճակը (ոռոգվող, չորացվող)՝ ըստ մարզերի Աղյուսակի տեսքով  (տարեկան) -"-
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվերջին, այդ թվում` շինարարության տեխնոլոգիական և վերարտադրողական կառուցվածքը Ձև N 2-կշ (տարեկան) 1 ապրիլի
-"-   Օբյեկտների հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության իրականացումը Ձև N 2-կշ (ամսական) 5
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան) 30 հունվարի
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ. սեռի, աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերը Ձև N 1-Ա (տարեկան)
12 փետրվարի
-"- Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի շարժը Ձև N 1-Ա (եռամսյակային) 20
-"- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը Ձև N 1-Ա (ամսական) 10
-"- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումը Ձև N 1- կադրերի ուսուցում (տարեկան) 12 փետրվարի
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը Ձև N 1-վի (տարեկան) 1 մարտի
-"- Անտառվերականգնման աշխատանքներ,ոչ բնափայտային հումքի և պաշարների օգտագործում Ձև N 1–ատ (տարեկան) 30 հունվարի
-"- Անտառվերականգնման, խնամքի և սանիտարական հատումներ Ձև N 3–ատ (տարեկան) -"-
-"- Հատատեղերում փայտանյութի մնացորդը և հատված տարածքները Ձև N 4–ատ (տարեկան) 20 օգոստոսի
-"- Անտառային հրդեհներ Ձև N 5–ատ (տարեկան) 10 փետրվարի
-"- Անտառտնտեսական աշխատանքներ Ձև N 7–ատ (տարեկան) 30 հունվարի
-"- Անտառպաշտպանություն Ձև N 12–ատ (տարեկան) 10 փետրվարի
-"- Անտառխախտումներ Ձև N 5-անտառտնտ (տարեկան) -"-
ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ Սիբիրախտով հիվանդ գյուղատնտեսական կենդանիների քանակը Տեղեկանք (կիսամյակային) 30
-"- Բրուցելոզով հիվանդ գյուղատնտեսական կենդանիների քանակը -"- -"-
-"- Տուբերկուլոզով հիվանդ գյուղատնտեսական կենդանիների քանակը -"- -"-
-"- Ժանտախտով հիվանդ խոզերի քանակը -"- -"-
-"- Ա, Օ և Ասիա դաբաղով հիվանդ գյուղատնտեսական կենդանիների քանակը -"- -"-
-"- Խշխշան պալարով հիվանդ խոշոր եղջերավոր կենդանիների քանակը Տեղեկանք (տարեկան) 10 փետրվարի
-"- Հետազոտված տարածքները ըստ մարզերի և հողատեսքերի, (հ
ա), որոնցից վարակված են`  
ա) մորեխներով,  
բ) մկնանման կրծողներով
Տեղեկանք (տարեկան) 10 փետրվարի
-"- Հետազոտվող տարածքներում մկնանման կրծողների բների և մորեխների քանակը դրանց դեմ պայքարի միջոցառումների իրականացումից առաջ և հետո ըստ մարզերի և հողատեսքերի, հա  
ա) պայքար տարվող տարածքներում,  
բ) պայքար չտարվող տարածքներում
-"- -"-
-"- Նախկինում մորեխներով չվարակված տարածքներ ըստ մարզերի և հողատեսքերի, որտեղ առկա են հասուն մորեխների հոտեր, հա -"- -"-
-"- Ապօրինի անտառհատումներ
ա) ծառերի քանակ, հատ,
բ) ծավալ, խոր. մետր
-"- 15 փետրվարի
-"- Ակտերով ձևակերպված ապօրինի անտառհատումներ
ա) ծառերի քանակ, հատ
բ) ծավալ, խոր. մետր
-"- 10 փետրվարի
-"- Հակահրդեհային ճանապարհներ, կմ
ա) նոր կառուցված
բ) վերանորոգված
-"- 15 փետրվարի
-"- Անտառների հրդեհներ
ա) հրդեհված անտառատարածք, որից` անտառածածկ, հա,
բ) հրդեհների քանակ, հատ
-"- 10 փետրվարի
-"- Հրդեհների պատճառած վնաս, հազ. դրամ -"- -"-
-"- Անտառի վնասատուների և հիվանդությունների օջախների առկայությունը տարեսկզբին, հա
ա) դրանից պահանջում են պայքարի միջոցառումներ,
բ) որոնք վերացված են պայքարի միջոցառումներով Անտառի վնասատուների և հիվանդությունների օջախների առկայությունը տարեվերջին, հա
ա) դրանից պահանջում են պայքարի միջոցառումներ
-"- -"-
-"- Հիմնադրված և ցանված անտառային տարածքներ
ա) անտառտնկում և ցանքս, հա,
բ) միջին հաշվեկշռային կպչողականություն, %,
գ) ոչնչացված (դուրսգրման ենթակ
ա) անտառմշակաբույսեր, հա
-"- 15 փետրվարի
-"- Արտադրված տնկանյութեր, հազ. հատ
ա) սերմնաբույսեր
բ) տնկիներ
-"- -"-
-"- Անտառվերականգնման (ներառյալ բնաշվային եղանակով վերականգնված տարածքներ
ը) և անտառպատման աշխատանքների ծավալ, հա
-"- 30 հունվարի
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ   
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ Տնտեսության էլեկտրահաշվեկշիռը Ձև N 23-ն (տարեկան, եռամսյակային) 1 ապրիլի,
45
-"- Արդյունաբերության աշխատանքի հիմնական ցուցանիշները, արտադրանքի ծավալը (ընթացիկ և համադրելի գներով), պատրաստի արտադրանքի իրացումը, արդյունաբերական արտադրանքի արտադրությունը բնեղեն արտահայտությամբ, արդյունաբերա-արտադրական անձնակազմի միջին ցուցակային թվաքանակը Ձև N 1-արտ (տարեկան, ամսական) 1 ապրիլի,
10
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Թողարկված արտադրանքը (ընթացիկ և համադրելի գներով), իրացումն ըստ էլեկտրաէներգիա արտադրող կայանների (կազմակերպությունների) Աղյուսակների տեսքով (տարեկան, ամսական) 1 ապրիլի,
10
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվերջին, այդ թվում` շինարարության տեխնոլոգիական և վերարտադրողական կառուցվածքը Ձև N 2-կշ (տարեկան) 1 ապրիլի
-"-   Օբյեկտների հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության իրականացումը Ձև N 2-կշ (ամսական) 5
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան) 30 հունվարի
ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Ծառայությունների ծավալը Ձև N 1-ծառայություններ  (ամսական) 5
ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ համակարգի կազմակերպությունների արտադրանքի սակագների դիտարկում և միջին սակագների հաշվարկ Ձև N 1-էներգետիկա (ամսական) 14
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի,
դ) քաղաք / գյուղ կտրվածքի,
ե) սեռի Աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների
Ձև N 1-Ա (տարեկան)
հավելված N 1, աղյուսակ N 2, աղյուսակ N 2-ի հավելված
12 փետրվարի
-"- Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի,
դ) քաղաք / գյուղ կտրվածքի Աշխատուժի շարժն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների
Ձև N 1-Ա (ամփոփ) (եռամսյակային)
աղյուսակ N 1
20
-"- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի
Ձև N 1-Ա (ամփոփ) (ամսական) 15
-"- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի,
դ) սեռի
Ձև N 1- կադրերի ուսուցում (տարեկան) 12 փետրվարի
-"- Աշխատանքի պայմանները, վնասակար և վտանգավոր պայմանների համար տրվող արտոնությունները և հատուցումներն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի,
դ) սեռի
Ձև N 1-ԱՊ (աշխատանքի պայմաններ) (տարեկան) -"-
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ   
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվերջին, այդ թվում` շինարարության տեխնոլոգիական և վերարտադրողական կառուցվածքը Ձև N 2-կշ (տարեկան) 1 ապրիլի
-"- Օբյեկտների հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության իրականացումը Ձև N 2-կշ (ամսական) 5
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան) 30 հունվարի
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի,
դ) քաղաք / գյուղ կտրվածքի,
ե) սեռի Աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների
Ձև N 1-Ա (տարեկան)
հավելված N 1, աղյուսակ N 2, աղյուսակ N 2-ի հավելված
12 փետրվարի
-"- Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի,
դ) քաղաք/գյուղ կտրվածքի Աշխատուժի շարժն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների
Ձև N 1-Ա (ամփոփ) (եռամսյակային)
աղյուսակ N 1
20
-"- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի
Ձև N 1-Ա (ամփոփ) (ամսական) 15
-"- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի,
դ) սեռի
Ձև N 1- կադրերի ուսուցում (տարեկան) 12 փետրվարի
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների գործունեությունը Ձև N 1-հանրակրթություն (տարեկան) 15 դեկտեմբերի
-"- Մագիստրատուրայի, ասպիրանտուրայի, դոկտորանտուրայի անվճար և վճարովի տեղերի քանակը և մասնագիտությունների բաշխվածությունն ըստ կազմակերպությունների Հետբուհական կրթական համակարգի տարեկան ամփոփագիր 24 սեպտեմբեր
-"- Արտերկրում սովորող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների թվաքանակը, այդ թվում՝ միջպետական պայմանագրերով, ըստ ուսման մակարդակների (հանրակրթական, նախնական (արհեստագործական), միջին և բարձրագույն մասնագիական ուսումնական հաստատություններ, մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա, դոկտորանտուրա, այլ ծրագրեր) Կրթական համակարգի տարեկան ամփոփագիր 1 նոյեմբերի
-"- Հայաստանի Հանրապետությունում սովորող արտերկրացիների թվաքանակն ըստ ուսման մակարդակների (հանրակրթական, նախնական (արհեստագործական), միջին և բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ, մագիստրա-տուրա, ասպիրանտուրա, դոկտորանտուրա, այլ ծրագրեր) -"- -"-
-"- Միջին մասնագիտական, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կարգը, ուսման վճարաչափերը և տեղերի քանակը -"- 1 հուլիսի
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Ընդունելության քննությունների արդյունքներն ըստ առանձին միջին մասնագիտական, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների Կրթական համակարգի տարեկան ամփոփագիր 10 սեպտեմբերի
-"- Գիտատեխնիկական աշխատանքների համար ֆինանսավորում ստացած կազմակերպությունների ցանկը և ֆինանսավորման ծավալները Գիտատեխնիկական աշխատանքների տարեկան ամփոփագիր 9 փետրվարի
ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ   
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվերջին, այդ թվում` շինարարության տեխնոլոգիական և վերարտադրողական կառուցվածքը Ձև N 2-կշ (տարեկան) 1 ապրիլի
-"- Օբյեկտների հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության իրականացումը Ձև N 2-կշ (ամսական) 5
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան) 30 հունվարի
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի,
դ) քաղաք / գյուղ կտրվածքի,
ե) սեռի Աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների
Ձև N 1-Ա (տարեկան) հավելված N 1, աղյուսակ N 2, աղյուսակ N 2-ի հավելված 12 փետրվարի
-"- Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի,
դ) քաղաք/գյուղ կտրվածքի Աշխատուժի շարժն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների
Ձև N 1-Ա (ամփոփ) (եռամսյակային) աղյուսակ N 1 20
-"- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի
Ձև N 1-Ա (ամփոփ) (ամսական) 15
-"-

Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության

հատվածների,
գ) մարզերի,
դ) սեռի

Ձև N 1- կադրերի ուսուցում (տարեկան) 12 փետրվարի
ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ Հանգստի, մշակութային և մարզական միջոցառումների կազմակերպման գծով ծառայությունների արտահանման և ներմուծման ծավալները Ձև N 13-ծառայություն (եռամսյակային) 30
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Թերթերի և այլ պարբերականների հրատարակումը Ձև N 1-մամուլ (տարեկան) 1 մարտի
-"- Գրքերի, բրոշյուրների հրատարակությունը 1- հրատարակություն (տարեկան) -"-
ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ   
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվերջին, այդ թվում` շինարարության տեխնոլոգիական և վերարտադրողական կառուցվածքը Ձև N 2-կշ (տարեկան) 1 ապրիլի
-"- Օբյեկտների հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության իրականացումը Ձև N 2-կշ (ամսական) 5
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան) 30 հունվարի
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի,
դ) քաղաք / գյուղ կտրվածքի,
ե) սեռի Աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների
Ձև N 1-Ա (տարեկան) հավելված N 1, աղյուսակ N 2, աղյուսակ N 2-ի հավելված 12 փետրվարի
-"- Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի,
դ) քաղաք/գյուղ կտրվածքի Աշխատուժի շարժն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների
Ձև N 1-Ա (ամփոփ) (եռամսյակային) աղյուսակ N 1 20
-"- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի
Ձև N 1-Ա (ամփոփ) (ամսական) 15
-"- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի,
դ) սեռի
Ձև N 1- կադրերի ուսուցում (տարեկան) 12 փետրվարի
ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ Հանգստի, մշակութային և մարզական միջոցառումների կազմակերպման գծով ծառայությունների արտահանման և ներմուծման ծավալները Ձև N 13-ծառայություն (եռամսյակային) 30
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Ֆիզկուլտուրայի և սպորտային աշխատանքները Ձև N 1–սպորտ (տարեկան) 15 մարտի
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ   
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ Բուսաբուծական և անասնապահական մթերքի գնումներ Աղյուսակ (տարեկան) 5 մարտի
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվերջին, այդ թվում` շինարարության տեխնոլոգիական և վերարտադրողական կառուցվածքը Ձև N 2-կշ (տարեկան) 1 ապրիլի
-"- Օբյեկտների հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության իրականացումը Ձև N 2-կշ (ամսական) 5
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի, աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերը Ձև N 1-Ա (տարեկան) 12 փետրվարի
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի շարժը Ձև N 1-Ա (ամփոփ) (եռամսյակային) աղյուսակ N 1 20
-"- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը Ձև N 1-Ա (ամսական) 10
-"- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ սեռի Ձև N 1- կադրերի ուսուցում (տարեկան) 12 փետրվարի
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը Ձև N 1-վի (տարեկան) 1 մարտի
-"- Բարձրագույն մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատությունների գործունեությունը Ձև N 3-գմ (տարեկան) 5 հոկտեմբերի
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԿԱՊԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ   
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվերջին, այդ թվում` շինարարության տեխնոլոգիական և վերարտադրողական կառուցվածքը Ձև N 2-կշ (տարեկան) 1 ապրիլի
-"- Օբյեկտների հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության իրականացումը Ձև N 2-կշ (ամսական) 5
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Միջմարզային և միջպետական երթուղիներով ուղևորափոխադրումներ իրականացնող կազմակերպությունների ցանկը Աղյուսակի տեսքով (տարեկան)  30 հունվարի
  ա) ավտոբուսային և միկրոավտոբուսային երթուղու համարը    
բ) ավտոբուսային և միկրոավտոբուսային երթուղու անվանումը

գ) մեկ ուղևորի փոխադրավարձը

դ) սպասարկող կազմակերպության անվանումը, կազմակերպա-կան-իրավական տեսակը և պետռեգիստրի գրանցման համարը

ե) մեկ շրջապտույտի երկարությունը

զ) մեքենաների քանակը

է) մեկ մեքենայի շրջապտույտի քանակը 1 օրվա ընթացքում ամսվա միջինով

ը) մեկ մեքենայի աշխատանքային օրերի քանակը մեկ ամսվա ընթացքում
-"- Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտի աշխատանքը Ձև N 2-երկաթ (ամսական) 30 մարտի
-"- Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտի աշխատանքը Ձև N 65-երկաթ (տարեկան) 20
-"- Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհները և դրանց կառույցները Ձև N 1-ճան (տարեկան) 30 հունվարի
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի,
դ) քաղաք/գյուղ կտրվածքի,
ե) սեռի Աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների
Ձև N 1-Ա (տարեկան) հավելված N 1, աղյուսակ N 2, աղյուսակ N 2-ի հավելված 12 փետրվարի
-"- Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի,
դ) քաղաք/գյուղ կտրվածքի Աշխատուժի շարժն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների
Ձև N 1-Ա (ամփոփ) (եռամսյակային) աղյուսակ N 1 20
-"- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի
Ձև N 1-Ա (ամփոփ) (ամսական) 15
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի,
դ) սեռի
Ձև N 1- կադրերի ուսուցում (տարեկան) 12 փետրվարի
-"- Աշխատանքի պայմանները, վնասակար և վտանգավոր պայմանների համար տրվող արտոնությունները և հատուցումներն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի,
դ) սեռի
Ձև N 1-ԱՊ (աշխատանքի պայմաններ) (տարեկան) -"-
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը Ձև N 1-վի (տարեկան) 1 մարտի
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ   
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Հիմնական միջոցների, անավարտ և ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայությունը և շարժը Ձև N 11-ՀՄ (տարեկան) 1 ապրիլի
-"- Հիմնական շինարարական մեքենաների առկայությունը և օգտագործումը Ձև N 12-շինարարություն (տարեկան) 30 մարտի
-"- Օբյեկտների հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվերջին, այդ թվում` շինարարության տեխնոլոգիական և վերարտադրողական կառուցվածքը Ձև N 2-կշ (տարեկան) 1 ապրիլի
-"- Օբյեկտների հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության իրականացումը Ձև N 2-կշ(ամսական) 5
-"- Շինարարության թույլատրում Տեղեկանք (եռամսյակային) 10
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան) 30 հունվարի
ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ Կապիտալ ներդրումների և շինմոնտաժային աշխատանքների արժեքի փոփոխման հաշվարկային ինդեքս Տեղեկատվական նյութեր (ամսական) 5
-"- Շինարարական նյութերի, կոնստրուկցիաների, պատրաստվածքների շուկայական գների մասին տեղեկատվություն Տեղեկատվական տեղեկագիր (ամսական) -"-
-"- Կապիտալ շինարարության բաղադրամասերի գների դիտարկում և միջին գների հաշվարկում  Ըստ միջազգային համադրումների ծրագրի հատուկ ծրագրով
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի
Ձև N 1-Ա (ամփոփ) (ամսական) 15
-"- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի,
դ) սեռի
Ձև N 1- կադրերի ուսուցում (տարեկան) 12 փետրվարի
-"- Աշխատանքի պայմանները, վնասակար և վտանգավոր պայմանների համար տրվող արտոնությունները և հատուցումներն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի,
դ) սեռի
Ձև N 1-ԱՊ (աշխատանքի պայմաններ) (տարեկան) -"-
-"- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի
Ձև N 1-Ա (ամփոփ) (ամսական) 15
-"- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի,
դ) սեռի
Ձև N 1- կադրերի ուսուցում (տարեկան) 12 փետրվարի
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը Ձև N 1-վի (տարեկան) 1 մարտի
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ    

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի գործառնական դասակարգման խմբերի ծախսերը տնտեսագիտական դասակարգման կառուցվածքով Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի կողմից «Հաշվետվություն Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի պետական բյուջեի կա-տարման մասին» Հայաս-տանի Հանրապետության օրենք (տարեկան) Օրենքի ընդունումից հետո 10 օրվա ընթացքում
-"- Համայնքների բյուջեների վարչական մասի (վարչական բյուջեներ) ծախսերն ըստ դրանց տնտեսական բովանդակությանը համապատասխան խմբավորման կառուցվածքի -"- -"-
-"- Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե մուտքագրված եկամուտների մանրամասնված տվյալների վերաբերյալ Տեղեկանք (տարեկան) -"-
-"- Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային հիմնարկների 2006 թվականի հիմնական միջոցների առկայության և շարժի վերաբերյալ տեղեկատվություն 11-հմ-ի աղյուսակի տեսքով 29 հունիսի
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվերջին, այդ թվում` շինարարության տեխնոլոգիական և վերարտադրողական կառուցվածքը Ձև N 2-կշ (տարեկան) 1 ապրիլի
-"- Օբյեկտների հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության իրականացումը Ձև N 2-կշ (ամսական) 5
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան) 30 հունվարի
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի
Ձև N 1-Ա (ամփոփ) (ամսական) 15
-"- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի,
դ) սեռի
Ձև N 1- կադրերի ուսուցում (տարեկան) 12 փետրվարի
-"- Աշխատանքի պայմանները, վնասակար և վտանգավոր պայմանների համար տրվող արտոնությունները և հատուցումներն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի,
դ) սեռի
Ձև N 1-ԱՊ (աշխատանքի պայմաններ) (տարեկան) -"-
-"- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի
Ձև N 1-Ա (ամփոփ) (ամսական) 15
-"- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի,
դ) սեռի
Ձև N 1- կադրերի ուսուցում (տարեկան) 12 փետրվարի
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՄԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարողականն ըստ ֆինանսավորման (տնտեսագիտական և գործառնական դասակարգմամբ) Տեղեկանք (ամսական) 15(նախնական), 23
-"- Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարողականն ըստ փաստացի հաշվետվությունների (տնտեսագիտական և գործառնական դասակարգմամբ) Տեղեկանք (եռամսյակային, տարեկան) 55, Հայաստանի Հանրա-պետության Ազգային ժողովի կողմից «Հաշվետվություն Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի ընդունումից հետո 10 օրվա ընթացքում
-"- Համայնքների բյուջեների կատարողականն ըստ բյուջետային դասակարգման Տեղեկանք (եռամսյակային, տարեկան) 50, Հայաստանի Հանրապետության Ազ-գային ժողովի կողմից «Հաշվետվու-թյուն Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին» Հայաստանի Հանրա-պետության օրենքի ընդունումից հետո 10 օրվա ընթացքում
-"- Հայաստանի Հանրապետության ներքին պետական պարտքն ըստ ժամկետայնության, եկամտաբերության Տեղեկանք (եռամսյակային) 35
-"- Հայաստանի Հանրապետության արտաքին պետական պարտքն ըստ վարկատուների և վարկային ծրագրերի, արտարժույթի և գործիքների -"- -"-
-"- Տեղեկատվություններ ապահովագրական շուկայի գործունեության վերաբերյալ Տեղեկանք (եռամսյակային, տարեկան) 40
-"- Ապահովագրական ընկերությունների ամփոփ ցուցանիշներ Տեղեկանք (եռամսյակային) 31 մայիսի
ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ Արտաքին վարկերի օգտագործում, մարում և սպասարկում -"- 45
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Բնօգտագործման արդյունավետության բարձրացման և բնապահպանական միջոցառումների անվանացանկը և դրամական հատկացումները (նախատեսված և փաստացի կատարողականը) Բնապահպանական միջոցառումների տարեկան ամփոփագիր 26 ապրիլի
-"- Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը Ձև N 1-վի (տարեկան) 1 մարտի
ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ   
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվերջին, այդ թվում` շինարարության տեխնոլոգիական և վերարտադրողական կառուցվածքը Ձև N 2-կշ (տարեկան) 1 ապրիլի
 -"- Օբյեկտների հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության իրականացումը Ձև N 2-կշ (ամսական) 5
-"- Հիմնական միջոցների, անավարտ և ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայությունը և շարժը Ձև N 11-ՀՄ (տարեկան) 1 ապրիլի
-"- Հիմնական շինարարական մեքենաների առկայությունը և օգտագործումը Ձև N 12-շինարարություն (տարեկան) 30 մարտի
-"- Շինարարության թույլատրում Տեղեկանք (եռամսյակային) 10
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան) 30 հունվարի
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ (ներառյալ համակարգի կառավարման ոլորտի բոլոր պետական մարմիններ
ը)
Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի
Ձև N 1-Ա (ամփոփ) (ամսական) 15
-"- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի,
դ) սեռի
Ձև N 1- կադրերի ուսուցում (տարեկան) 12 փետրվարի
-"- Աշխատանքի պայմանները, վնասակար և վտանգավոր պայմանների համար տրվող արտոնությունները և հատուցումներն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի,
դ) սեռի
Ձև N 1-ԱՊ (աշխատանքի պայմաններ) (տարեկան) -"-
-"- Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի
Ձև N 1-Ա (ամփոփ) (ամսական) 15
-"- Աշխատողների մասնագիտական ուսուցումն ըստ.
ա) գործունեության տեսակների,
բ) տնտեսության հատվածների,
գ) մարզերի,
դ) սեռի
Ձև N 1- կադրերի ուսուցում (տարեկան) 12 փետրվարի
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Ջրմուղի աշխատանքը Ձև N 1-ջրմուղ (տարեկան) 1 ապրիլի
-"- Կոյուղու աշխատանքը Ձև N 1-կոյուղի (տարեկան) -"-
-"- Արտակարգ իրավիճակներ Ձև N 1–արտակարգ իրավիճակ (կիսամյակային) 20
-"- Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը Ձև N 1-վի (տարեկան) 1 մարտի
-"- Հայաստանի ազգային արխիվի գործունեություն Ձև N 1-պա (տարեկան) 1 փետրվարի
ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ Արարատյան հարթավայրի ոռոգելի հողերի տարածքներում գերխոնավ հողերի մակերեսները, հա Տեղեկանք (տարեկան) 15 ապրիլի
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ   
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ   
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ Բուսաբուծական և անասնապահական մթերքի գնումներ Աղյուսակ (տարեկան) 5 մարտի
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օբյեկտների հիմնական միջոցների գործարկումը, շինարարության իրականացումը և անավարտ շինարարությունը տարեվերջին, այդ թվում` շինարարության տեխնոլոգիական և վերարտադրողական կառուցվածքը Ձև N 2-կշ (տարեկան) 1 ապրիլի
-"- Օբյեկտների հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության իրականացումը Ձև N 2-կշ (ամսական) 5
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումները և վարչական պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակը Ձև N 1-վի (տարեկան) 1 մարտի
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ   
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ Հայաստանի Հանրապետության հողերի առկայությունը և բաշխումը 2006 թվականին, ըստ կատեգորիաների, սեփականատերերի և հողատեսքերի, մարզերով Հողերի հաշվեկշիռը (տարեկան) Ըստ համայնքների հողային հաշվեկշիռ-ների պատրաստվա-ծության
-"- Ոռոգվող հողատարածությունների հողատեսքերի առկայության և բաշխման մասին, ըստ կատեգորիաների և հողատեսքերի, մարզերով -"- -"-
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը և ոչ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը Ձև N 1-տրանսպորտ (տարեկան) 30 հունվարի
ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Ծառայությունների ծավալը Ձև N 1-ծառայություններ (ամսական) 5
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունն ըստ սեռի, աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերը Ձև N 1-Ա (տարեկան) 12 փետրվարի
-"- Աշխատողների թվաքանակը, աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատուժի շարժը Ձև N 1-Ա (եռամսյակային) 20