Համարը 
թիվ 17-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2009.01.26/3(321) Հոդ.28
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
24.12.2008
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
24.12.2008
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
05.02.2009
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
01.01.2015

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 49-ԳՏՀ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

14 հունվարի 2009 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60309006

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

24 դեկտեմբերի 2008 թ. 
ք. Երևան

  թիվ 17-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 49-ԳՏՀ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

Հաստատել «Արտադրական կառույցների և շինությունների առկայության մասին» ձև թիվ 49-ԳՏՀ (տարեկան)» պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելվածի։

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված 1

 

Հաստատված է

ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի

2008 թ. դեկտեմբերի 24-ի թիվ 17-Ն որոշմամբ

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 49-ԳՏՀ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Հրահանգը սահմանում է «Արտադրական կառույցների և շինությունների առկայության մասին» ձև թիվ 49-ԳՏՀ (տարեկան) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության (այսուհետ` հաշվետվություն) լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունը լրացվում է գյուղապետարանների և քաղաքապետարանների (թաղապետարանների) կողմից, որոնք այդ մասին նախապես տեղեկացվում են և վիճակագրական մարմիններին է ներկայացվում հաշվետվության ձևի վրա նշված ժամկետներին և պարբերականությամբ:

3. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված խնդիրները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

4. «Արտադրական կառույցների և շինությունների առկայության մասին» ձև թիվ 49-ԳՏՀ (տարեկան) հաշվետվությունում գյուղատնտեսական մթերքների, հանքային պարարտանյութերի և թունաքիմիկատների պահեստարանների, անասնապահական շենքերի, շինությունների և կառույցների վերաբերյալ տվյալները լրացվում են յուրաքանչյուր տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ:

5. Հաշվետվությունում լրացվում են ինչպես ամբողջությամբ, այնպես էլ մասամբ շահագործման հանձնված բոլոր արտադրական կառույցների ու շինությունների տվյալները: Ընդ որում, մասամբ շահագործման հանձնված կառույցների տվյալները լրացվում են շահագործման հանձնված մասով:

6. Գյուղատնտեսական և արդյունաբերական արտադրանքի պահպանման համար նախատեսված կառույցների և շինությունների տարողությունը հաշվարկվում է արտադրական տարածքների ամբողջական օգտագործման մակերեսը բազմապատկելով մեկ քառակուսի մետր արտադրանքի միջին քաշով:

7. Թիվ 001-004 տողերի համար «Կառույցների թիվը, միավոր», «ընդամենը» թիվ 1 սյունակում լրացվում է ընդամենը կառույցների և շինությունների թիվը անկախ նրանց ձևից, իսկ «այդ թվում՝ կապիտալ» թիվ 2 սյունակում լրացվում են միայն կապիտալ շինությունների թիվը:

8. Կապիտալ շինությունների թվին են պատկանում տիպային կամ անհատական նախագծերով, ինչպես նաև այլ կապիտալ շինություններից ձևափոխված (պահպանելով տեխնոլոգիական նորմաները) կառույցները կամ շինությունները:

9. Թիվ 001-004 տողերի թիվ 3 և 4 սյունակներում, ինչպես նաև թիվ 005-010 տողերի թիվ 1 և թիվ 2 սյունակներում լրացվում են համապատասխան կառույցի տարողությունը, որը հաշվարկվում է վերը նշված կարգով:

10. Անասնապահական շենքերի տարողությունը, անասնատեղերը (թռչնատեղերը) որոշվում են անասնաշենքերի տեխնոլոգիական նախագծերի նորմաներին համապատասխան: Կապիտալ շինություններում այն համապատասխանում է ըստ նախագծի շահագործման հանձնված կառույցի կամ շինության նախագծահաշվարկային փաստաթղթերին:

11. Թիվ 011 տողի «Շենքեր խոշոր եղջերավոր անասուններ պահելու համար, ընդամենը», «անասնապահական շենքերի տարողությունը, անասնա(թռչնա)տեղեր ընդամենը» թիվ 1 սյունակում լրացվում է խոշոր եղջերավոր անասուններ պահելու համար բոլոր շենքերի տարողությունը (կովանոցներ, հորթանոցներ և այլն), իսկ «այդ թվում՝ կապիտալ» թիվ 2 սյունակում միայն կապիտալ շինությունների տարողությունը:

12. «Դրանցից՝ կովանոցներ» թիվ 012 տողով լրացվում են բոլոր կովանոցների տվյալները, ներառյալ՝ մսային ուղղություն ունեցող կովերի համար նախատեսված կովանոցները:

13. Թիվ 013 և 014 տողերը լրացվում են թիվ 011 տողի սկզբունքներին համապատասխան:

14. «Թռչնանոցներ (ներառյալ թռչնաֆաբրիկաները), հազար թռչնատեղ» թիվ 015 տողով լրացվում են բոլոր տեսակի թռչունների համար նախատեսված շենքերի թռչնատեղերի քանակը:

15. Թիվ 011-015 տողերի թիվ 3 սյունակում, լրացվում է համապատասխան կապիտալ կառույցների բալանսային արժեքը:

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_5817

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ներկայացվում է համաձայն՝ «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի», Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003թ. հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի, Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002թ. մայիսի 10-ի «Վարչական (տեղեկատվական) ռեգիստրների վարման և դրանցից տեղեկատվության ստացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 109 որոշմամբ հաստատված կարգի

Ներկայացվում է Ներկայացնում է

Հաշվետվության ներկայացման
ժամկետը`

ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության
մարզային գործակալություն
կամ  տարածքային բաժանմունք

գյուղապետարանները  և
քաղաքապետարանները
(թաղապետարանները)

մինչև  հունվարի 17-ը 

Ով է ներկայացնում ____________________________________

(անվանումը)


Գտնվելու վայրը ______________________________________

_____________________________________   
I   I   I   I   I   I   I
(փոստային դասիչ)


Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը  I  I  I  I  I  I  I  I  I

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը            I  I  I  I  I  I  I  I  I

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

ՁԵՎ ԹԻՎ
49-ԳՏՀ
(տարեկան)


«Հաստատված է»
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
24 դեկտեմբերի 2008 թ
թիվ 17-Ն որոշմամբ
 

Չլրացնել             Ներմուծեք նկարագրությունը_17998

ՏԳՏԴ  I   I   I   I   I   I

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված կարգով:

 

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Առ 1-ը հունվարի 200__ թ.

 

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի
համարը

Առկա է առ 1 հունվարի 200 թ.

կառույցների թիվը,
միավոր

նրանց տարողությունը, տոննա

ընդամենը

այդ թվում՝
կապիտալ

ընդամենը

այդ թվում՝
կապիտալ

Ա

Բ

1

2

3

4

Բանջարեղենի պահեստարաններ

001

       

Մրգի պահեստարաններ

002

       

Կարտոֆիլի պահեստարաններ

003

       

Ջերմոցային կոմբինատներ

004

 

X

X

 

(տոննա, միաժամանակյա պահպանման)

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի
համարը

Կառույցի տարողությունը
առ 01.01.200 թ.

ընդամենը

այդ թվում՝
կապիտալ

Ա

Բ

1

2

Հացահատիկի պահեստարաններ
(ներառյալ հացահատիկակերային)

005

   

Արմատապտուղների պահեստարաններ
(կերի համար)

006

   

Սիլոսի և սենաժի կառույցներ (ներառյալ աշտարակներ) առանց հողային խրամատների

007

   

Հանքային պարարտանյութերի և թունաքիմիկատների պահեստներ

008

   

Պահեստարաններ խոտալյուրի բրիկետավորված և հատիկավորված կերախառնուրդների համար

009

   

Խոտի պահեստարաններ (պահեստներ և ծածկարաններ)

010

   

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի
համարը

 Առ 01. 01. 200 թ.

անասնապահական շենքերի տարողությունը, անաս-
նա(թռչնա) տեղեր

կապիտալ
կառույցների
բալանսային
արժեքը,
հազ. դրամ

ընդամենը

այդ թվում՝
կապիտալ

Ա

Բ

1

2

3

Շենքեր խոշոր եղջերավոր անասուններ պահելու համար, ընդամենը

011

     

Դրանցից՝ կովանոցներ

012

     

Խոզանոցներ

013

     

Ոչխարանոցներ

014

     

Թռչնանոցներ (ներառյալ թռչնաֆաբրիկաները), հազար թռչնատեղ

015

     

Ղեկավար

_______________________
(ազգանուն, անուն)

_______________________
(ստորագրություն)

 

Լրացնող
(գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)

 

_______________________
(ազգանուն, անուն)

 

_______________________
(ստորագրություն, պաշտոն)


_______________________
(հեռախոսահամար(ներ)


«__»  _________200__թ.
(լրացման ամսաթիվը)

Էլեկտրոնային փոստ __________________@__________________